Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013"

Transkript

1 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej Glostrup (Kun Polnet) Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar De nye regler om kørekort Den 19. januar 2013 træder det såkaldte 3. kørekortdirektiv 1 i kraft. Direktivet afløser det gældende kørekortdirektiv og har bl.a. til formål at reducere mulighederne for forfalskning af kørekort. Direktivet indebærer, at der fremover kun skal være én EU-kørekortmodel (plastmodel i stil med kreditkort), og at alle nye kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, skal have en begrænset administrativ gyldighedstid, således at kørekortet jævnligt skal fornys. Direktivet indeholder herudover en række væsentlige ændringer af kørekortreglerne, som f.eks. bestemmelser om nye kørekortkategorier, der er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 886 af 15. august 2012, som træder i kraft den 19. januar Fra den 19. januar 2013 kan der således ikke udstedes kørekort efter de regler og den model, som kendes i dag. Dette vil kunne give anledning til en række problemstillinger i forhold til personer, der ønsker at erhverve kørekort i perioden op til den 19. januar 2013, og som f.eks.: har påbegyndt køreundervisning, men ikke har bestået den praktiske prøve inden den 19. januar 2013 har færdiggjort undervisning og bestået køreprøven, men hvor kørekortet ikke er opdateret inden den 19. januar 2013 eller 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

2 ikke har bestået den praktiske prøve og gerne vil op til ny praktisk prøve inden den 19. januar Side 2 Konsekvensen i disse situationer kan være, at ansøgeren må begynde helt forfra på køreundervisning, at ansøgeren ikke længere opfylder alderskravene til at erhverve kørekort, og/eller at der (mod ansøgerens forventning) udstedes kørekort med en kortere gyldighedsperiode. For i videst mulig omfang at imødegå uhensigtsmæssige situationer for de personer, der erhverver kørekort i perioden op til den 19. januar 2013, har Rigspolitiet drøftet afviklingen af køreprøver med Justitsministeriet og Kommunernes Landsforening, som er enige i, at der skal udvises særlig opmærksomhed i forhold til køreprøveafviklingen i denne periode. Det er i den forbindelse aftalt med Justitsministeriet, at afholdelse af teori- og praktiske prøver skal indstilles i perioden fra den 11. januar til den 18. januar Formålet med at indstille køreprøveafviklingen i denne periode er at sikre, at de nødvendige registreringer og opdateringer i køreprøvebookingsystemet og kørekortregisteret (CRK) kan foretages i forhold til de kørekortansøgere, der i perioden indtil den 11. januar 2013 har bestået køreprøven. I det følgende gennemgås de særlige problemstillinger, som kan opstå i forhold til de enkelte kategorier, ligesom der opstilles en køreplan for afvikling og opdatering af køreprøverne og frist for politikredsenes afrapportering herom til Rigspolitiet. 2. Særlige problemstillinger i forhold til erhvervelse af kørekort til de forskellige kategorier i perioden op til den 19. januar Kørekort til almindelig bil og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B og BE): For erhvervelse af kørekort til almindelig bil og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B og B/E) vil ikrafttræden af 3. kørekortdirektiv alene betyde en ændring af den administrative gyldighed på kørekortet, der for kørekort, som udstedes fra den 19. januar 2013, vil være 15 år.

3 En oversigt over de nye kørekortkategorier og ændrede administrative gyldighedstider findes som bilag 1 til denne rundskrivelse. Side Kørekort til motorcykel For erhvervelse af kørekort til motorcykel vil ikrafttræden af 3. kørekortdirektiv betyde ændringer i kategorier, alderskrav og anvendelse af øvelseskøretøjer i køreuddannelsen. Med virkning fra den 19. januar 2013 vil der således være tre kørekortkategorier til motorcykel A1 (lille motorcykel), A2 (mellemstor motorcykel) og A (stor motorcykel), hvor der tidligere kun var to kategorier kategori A (lille motorcykel) og kategori A (stor motorcykel). Det forhold, at antallet af kategorier til motorcykel er udvidet sammenholdt med ændringen af aldersgrænserne kan give anledning til en række praktiske problemer i forhold til ansøgere, der ønsker at erhverve kørekort til motorcykel i perioden omkring den 19. januar Ændringerne betyder, at kørekortansøgerne, som har gennemført køreundervisning til kategori A (lille motorcykel) og kategori A (stor motorcykel), men ikke består køreprøven inden den 19. januar 2013, ikke kan få udstedt kørekort til motorcykel efter de nye regler, medmindre der laves en overgangsordning. Justitsministeriet har i den forbindelse tilkendegivet, at ministeriet agter at udarbejde en ændring af kørekortbekendtgørelsen, der medfører følgende: Kørekortansøgere, som har gennemført køreundervisning til kategori A (lille motorcykel), men ikke består køreprøven inden den 19. januar 2013, kan få udstedt kørekort til den nye kategori A1 (lille motorcykel) efter den nævnte dato. Er kørekortansøgeren 20 år eller derover eller omfattet af undtagelsen i kørekortbekendtgørelsens 22, stk. 2, og har vedkommende til øvelseskørslen anvendt en motorcykel, der opfylder mindstekravene til øvelseskøretøjer til den nye kategori A2, kan der i stedet udstedes kørekort til den nye kategori A2 (mellemstor motorcykel). Kørekortansøgere, som har gennemført køreundervisning til kategori A (stor motorcykel), men ikke består køreprøven inden den 19. januar 2013, kan få udstedt kørekort til den nye kategori A2 (mellemstor motorcykel) efter den nævnte dato.

4 Er kørekortansøgeren 24 år eller derover eller omfattet af undtagelsen i kørekortbekendtgørelsens 23, stk. 2-4, og har vedkommende til øvelseskørslen anvendt en motorcykel, der opfylder mindstekravene til øvelseskøretøjer til den nye kategori A (stor motorcykel), kan der i stedet udstedes kørekort til den nye kategori A (stor motorcykel). Side 4 Det er dog i alle tilfælde en forudsætning for anvendelse af overgangsordningen, at køreprøven til de nye kategorier A1, A2 og A bestås senest den 18. juni Kørekort til lastbil og lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C og C/E) For erhvervelse af kørekort til lastbil og bus vil ikrafttræden af 3. kørekortdirektiv generelt betyde ændringer i kategorier, ændrede undervisningsplaner, nye alderskrav, nye krav til øvelseskøretøjer og særligt kortere gyldighed. For så vidt angår kategori C og C/E (stor lastbil samt stor lastbil med stort påhængskøretøj) er der ikke ændringer i undervisningsplaner og øvelseskøretøjer. Alderskravet for erhvervelse af kørekort til kategori C og C/E er dog ændret fra 18 år til 21 år, medmindre kørekortet erhverves som led i kvalifikationsuddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere i vejtransport, under ansættelse i forsvaret mv. eller den pågældende er mekaniker mv., jf. kørekortbekendtgørelsens 25, stk. 2. Gyldighedstiden på kørekortet er endvidere ændret, således at kørekortet fra den 19. januar 2013 bliver udstedt med en gyldighed på 5 år, hvor kørekortet tidligere ville være blevet udstedt med en gyldighed til det fyldte 50. år. Ændringerne betyder for kørekortansøgere under 21 år, der er i gang med at erhverve kørekort til C og/eller C/E, men ikke har fået udstedt kørekort inden 19. januar 2013, at de pågældende ikke længere opfylder de nye alderskrav til kategori C og C/E, medmindre de er omfattet af undtagelserne i kørekortbekendtgørelsens 25, stk. 2 og 3. Justitsministeriet har dog tilkendegivet, at ministeriet agter at udarbejde en ændring af kørekortbekendtgørelsen, der medfører, at ansøgere, som har gennemført køreuddannelsen til kategori C inden den 19. januar 2013, men endnu ikke har erhvervet førerret hertil, kan gå op til køreprøven til kategori C1 efter den 19. januar 2013, hvis de ønsker det. Det er dog en forudsætning for

5 anvendelse af overgangsordningen, at køreprøven til den nye kategori C1 er bestået senest den 18. juni Side 5 For kørekortansøgere på 21 år og derover, der er i gang med at erhverve kørekort til C eller C/E, men ikke har fået udstedt kørekort den 19. januar 2013, kan disse efter denne dato få udstedt kørekort til den (nye) kategori C eller C/E. Gyldighedstiden vil som nævnt ovenfor dog kun være 5 år, ligesom de vil blive omfattet af de nye regler om lægekontrol ved fornyelse Kørekort til bus og bus med stort påhængskøretøj (kategori D og D/E) For så vidt angår kategori D og D/E (stor bus samt stor bus med stort påhængskøretøj) er der ikke ændringer i undervisningsplaner og øvelseskøretøjer. Alderskravet for erhvervelse af kørekort til kategori D og D/E er dog ændret fra 21 år til 24 år, medmindre kørekortet erhverves som led i kvalifikationsuddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere i vejtransport, under ansættelse i forsvaret mv. eller den pågældende er mekaniker mv., jf. kørekortbekendtgørelsens 27, stk. 2. Gyldighedstiden på kørekortet er endvidere ændret, således at kørekortet fra den 19. januar 2013 bliver udstedt med en gyldighed på 5 år, hvor kørekortet tidligere ville være blevet udstedt med en gyldighed til det fyldte 50. år. Det betyder for kørekortansøgere under 24 år, der er i gang med at erhverve kørekort til D og D/E, men ikke har fået udstedt kørekort inden den 19. januar 2013, at de pågældende ikke længere opfylder de nye alderskrav til kategori D og D/E, medmindre de er omfattet af undtagelserne i kørekortbekendtgørelsens 27, stk. 2 og 3. Justitsministeriet har dog tilkendegivet, at ministeriet agter at udarbejde en ændring af kørekortbekendtgørelsen, der medfører, at ansøgere, som har gennemført køreuddannelsen til kategori D inden den 19. januar 2013, men endnu ikke har erhvervet førerret hertil, kan gå op til køreprøven til kategori D1 efter den 19. januar 2013, hvis de ønsker det. Det er dog en forudsætning for anvendelse af overgangsordningen, at køreprøven til den nye kategori D1 er bestået senest den 18. juni For kørekortansøgere på 24 år og derover, der er i gang med at erhverve kørekort til D eller D/E, men ikke har fået udstedt kørekort inden den 19. januar 2013, kan disse efterfølgende få udstedt kørekort til den nye kategori D. Gyldighedstiden vil

6 dog som nævnt ovenfor kun være 5 år, ligesom de vil blive omfattet af de nye regler om lægekontrol ved fornyelse. Side 6 3. Køreplan for afvikling af køreprøver samt registrering og opdatering heraf i køreprøvebookingsystemet og kørekortregisteret i perioden op til den 19. januar 2013 De praktiske forhold vedrørende afvikling af køreprøver, herunder registrering i køreprøvebookingssystemet, har som ovenfor nævnt været drøftet med Justitsministeriet og Kommunernes Landsforening, og der er aftalt følgende deadlines: Sidste prøvedag for alle kategorier 10. januar 2013: Ved sidste prøvedag skal forstås den dag, hvor der senest kan afholdes køreprøver, herunder for de personer, der ikke har bestået køreprøven i perioden op til den 10. januar Det vil sige, at der i planlægningen skal tages højde for, at alle prøver skal være afviklet inden for denne frist, og at de personer, der ikke består - i videst mulig omfang - skal have mulighed for at gå op til en køreprøve inden den 10. januar Sidste registreringsdag i bookingsystemet 11. januar 2013: Ved sidste registreringsdag i køreprøvebookingsystemet skal forstås den dag, hvor de køreprøvesagkyndige senest skal have opdateret resultatet (bestået/ikke bestået) af samtlige afholdte køreprøver. Sidste frist for aflevering af stamkort til kommunerne 14. januar 2013 kl : Ved sidste frist for aflevering af stamkort til kommunerne skal forstås den dag, hvor alle stamkort skal være modtaget hos kommunerne. Det vil sige, at politikredsene skal sikre, at stamkortene er nået frem, uanset om dette sker ved postfremsendelse eller personlig aflevering. Kommunernes Landsforening har anmodet om, at stamkort i perioden op til den 19. januar 2013 løbende sendes til kommunerne og ikke samles til bunke og sendes samlet, således som det er praksis i nogle politikredse. Sidste frist for registrering i kørekortsregisteret (CRK) 16. januar 2013: Ved sidste frist for registrering i CRK skal forstås den dag, hvor kommunerne senest skal have opdateret/registreret bestillingen af kørekortet i kørekortregistreret, for at kørekortene kan udstedes efter de gældende regler.

7 Afsluttende bemærker Rigspolitiet, at det vil være hensigtsmæssigt, at politikredsene allerede nu foretager den fornødne planlægning i forhold til afviklingen af køreprøver omkring den 19. januar Rigspolitiet forudsætter i den forbindelse, at politikredsene afsætter tilstrækkelige ressourcer i december og januar til, at alle nødvendige køreprøver i kategori A, B, C, D og E kan afholdes inden fristen, herunder også afsætter ressourcer til, at der i videst muligt omfang kan gennemføres prøver for personer, som ikke har bestået køreprøven. Side 7 For så vidt angår afvikling af køreprøver til motorcykel er det efter Rigspolitiets oplysninger fast praksis, at politikredsene indstiller praktiske prøver til motorcykel i en periode om vinteren. I det omfang, der måtte opstå behov for afvikling af køreprøver til motorcykel, herunder også ny køreprøve, fordi ansøgeren ikke har bestået, forudsætter Rigspolitiet, at politikredsene i det omfang vejrliget tillader det udviser den fornødne fleksibilitet, således at der kan afholdes det nødvendige antal teoretiske og praktiske prøver for motorcykel frem til den 10. januar Rigspolitiet forudsætter endvidere, at der udvises fleksibilitet mellem kredsene, såfremt nogle kredse har manglende eller overskydende prøvesagkyndige ressourcer. 4. Tilbagemelding til Rigspolitiet om status på køreplan Af hensyn til Rigspolitiets mulighed for at afrapportere status på køreprøveafviklingen til Justitsministeriet skal politikredsene senest tirsdag den 15. januar 2013 kl meddele status på aflevering af stamkort til kommunerne for køreprøveansøgere, der har bestået køreprøve inden den 11. januar Meddelelse herom sendes til POL FP NFC SIKKER med kopi til Eventuelle spørgsmål til rundskrivelsen kan rettes til chefkonsulent Birgitte Eiriksson på Med venlig hilsen Thorkild Fogde politidirektør

8 Bilag 1 Side 8 Nye kørekortkategorier den 19. januar 2013 Der vil fra den 19. januar 2013 være følgende kørekortkategorier i Danmark: 1) Kategori AM (ny kategori) Knallert. a) Lille knallert b) Stor knallert 2) Kategori A1 (ny kategori) Lille motorcykel. 3) Kategori A2 (ny kategori) Mellemstor motorcykel. 4) Kategori A Stor motorcykel. 5) Kategori B Almindelig bil. 6) Kategori C1 (ny kategori) Lille lastbil. 7) Kategori C Stor lastbil. 8) Kategori D1 (ny kategori) Lille bus. 9) Kategori D Stor bus. 10) Kategori E Stort påhængskøretøj. a) Kategori B med stort påhængskøretøj (kategori B/E). b) Kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) (ny kategori) c) Kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E). d) Kategori D1 med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) (ny kategori) e) Kategori D med stort påhængskøretøj (kategori D/E).

9 Ændrede gyldighedstider Som led i implementeringen af 3. kørekortdirektiv er bestemmelsen i færdselslovens 59, stk. 1, om gyldighedstid på kørekort ændret 2, således at kørekort som udgangspunkt udstedes med en gyldighedstid på 15 år, i stedet for i dag indtil føreren fylder 70 år. Side 9 Ændringen træder i kraft den 19. januar 2013, og gælder for kørekort der udstedes eller fornys fra lovens ikrafttræden. Det betyder, at alle nye kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013 hvad enten der er tale om en førstegangsudstedelse, fornyelse på baggrund af en eksisterende førerret, udstedelse af duplikatkørekort som følge af tyveri mv. eller ombytning vil skulle udstedes med den gyldighedstid, som gælder fra den 19. januar Havde kørekortindehaveren førerret inden den 19. januar 2013, berøres selve førerretten derimod ikke af, at den pågældende har fået udstedt et nyt kørekort med ny gyldighedstid, og den pågældende vil således fortsat have ret til at føre de samme køretøjstyper, som han eller hun havde førerret til med sit hidtidige kørekort. Den ændrede gyldighedstid på 15 år vil omfatte følgende kørekortkategorier, jf. kørekortbekendtgørelsens 80, stk. 1: AM (knallert) A1 (lille motorcykel) A2 (mellemstor motorcykel) A (stor motorcykel) B (almindelig bil) B/E (bil med stort påhængskøretøj) (T/M kørekort til traktor/motorredskab) Bestemmelsen om gyldighedstid i 59, stk. 1, omfatter ikke følgende kategorier, hvor gyldigheden er fastsat til 5 år, jf. kørekortbekendtgørelsens 81, stk. 1: C1 (lille lastbil) 2 lov nr af 21. december 2010 om ændring af færdselsloven

10 C (stor lastbil) D1 (lille bus) D (stor bus) C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj). Side 10 Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring skal ligesom i dag udstedes med en gyldighedstid på 5 år, jf. kørekortbekendtgørelsens 81, stk. 2. I forhold til personer, som nærmer sig de 70 år, er der ikke ændret i de gældende regler, hvorefter gyldighedstiden gradueres efterhånden, som personerne bliver ældre. Det betyder, at det fortsat er reglen, at hvis ansøgeren på det tidspunkt, hvor kørekortet udstedes, er fyldt 65 år, men ikke 70 år, udstedes kørekort til samtlige kategorier samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og traktor/motorredskab med en gyldighedstid på 5 år.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. juni 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) 1. juni 2012. Nr. 520.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. juni 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) 1. juni 2012. Nr. 520. Lovtidende A 2012 Udgivet den 7. juni 2012 1. juni 2012. Nr. 520. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) I medfør af 60, stk. 4, og efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere