Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til udvalgsmødet den 27. marts 2014 giver en status vedrørende den velfærdsteknologiske udvikling i København, herunder igangværende indsatser med fokus på nye baderumsløsninger, telemedicinske løsning til behandling af sår mv Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Lene Vibjerg /Mette Øllgaard Jakobsen De nye indsatser i investeringsplanen fordeler sig inden for de fire velfærdsteknologiske spor i Nye veje til sundhed og omsorg (se nedenstående figur). Nye indsatser, der igangsættes for eksisterende midler, er markeret med grønt. SPOR 1 Fra udvikling til udbredelse SPOR 2 Forebyggelse i en aktiv by SPOR 3 Mere hjælp til selvhjælp SPOR 4 Mere pleje og omsorg til de svageste Living Lab Rehab SundtLiv24 Trygt og sikkert liv for borgere med demens Online syge- og hjemmepleje Ny velfærdsteknologi på nybyggede plejecentre Testmiljø for Online Sundhed og Omsorg - app og sundhedsstationer Telemedicinske løsninger til borgere med kronisk sygdom Digital understøttelse af genoptræning Kørekort til velfærdsteknologi til medarbejdere og københavnerpakke på plejecentre Telefon EAN nummer

2 Nye indsatser i investeringsplanen SPOR 1: FRA UDVIKLING TIL UDBREDELSE Målgruppe: Alle københavnere, medarbejdere, virksomheder og forskningsinstitutioner, der aktivt deltager i løsningen af udfordringer på sundheds- og ældreområdet. Status i 2014 og retning for investering: Idéklinikken giver én indgang for borgere og virksomheder ift. velfærdsteknologi. Idéklinikkens primære opgave er at indsamle indkomne idéer, problemstillinger og produkter med henblik på at skabe et overblik over, hvad der er på markedet, samt hvordan nye samarbejder etableres så det skaber øget livskvalitet for borgerne og øget vækst for virksomhederne. De konkrete testsamarbejder med virksomheder og forskningsinstitutioner foregår dog i dag ad hoc og i forskellige enheder, hvilket ikke skaber optimering af eller synergi mellem udviklings- og testforløb. Næste skridt er derfor etablering af fysiske enheder i byen, hvor borgere, medarbejdere, virksomheder og forskere kan gennemføre tests sammen. 1. Living Lab Rehab Med udgangen af 2014 samles hovedparten af udviklingen og test af nye prototyper og teknologier i et living lab på Rehabiliteringscenter IBØ og Aktivitetscenter Østerbro (Strandvejen 119). Fokus er på de ældre borgere. I living lab et får virksomheder og forskningsinstitutioner adgang til at møde de ældre og medarbejderne i deres hverdag og praksis og finde nye løsninger, der understøtter de ældres selvstændighed, tryghed og værdighed, fx it-baserede træningsredskaber til fleksibel træning og badeløsninger, der har et rehabiliterende sigte. En bred gruppe af ældre og en tværfaglig personalegruppe inddrages i udvikling og test af nye løsninger og vil få et kørekort til at bruge ny velfærdsteknologi. Nye teknologier og kørekortet udbredes til resten af byen, der bygger på et eksisterende samarbejde med hjemmeplejen, plejecentre og de øvrige rehabiliteringscentre. Side 2 af 7

3 2. Testmiljø for Online Sundhed og Omsorg Til at understøtte udviklingen af Online Sundhed og Omsorg etableres i 2015 et testmiljø i et Sund Vækst Huset i De Gamles By, hvor forskere og medarbejdere fra kommunen samles i fælles lokaler. Fokus er innovationsprojekter, hvor brug af online løsninger til alle målgrupper af borgere testes og udvikles. Testmiljøet er etableret med Københavns Universitet, så medarbejdere fra både universitet og kommune sidder i samme hus og kan skabe synergi mellem forskere, borgere og medarbejdere med henblik på brugervenlige løsninger inden for online sundhed og omsorg. De udviklede løsninger afprøves og implementeres af de lokale driftsenheder. SPOR 2: FOREBYGGELSE I EN AKTIV BY Målgruppe: Alle københavnere, der vil have hjælp til en sund og aktiv livsstil. Status i 2014 og retning for investering: Adgangen til flere af de eksisterende sundhedstilbud er begrænset af sted og tid. Kun få kommunale forebyggende sundhedstilbud leveres online, og det begrænser mulighederne for at nå flere borgere, der ønsker eller har brug for hjælp til en sundere livsstil. 3. SundtLiv24 app og sundhedsstationer I 2015 udvikles og udrulles en applikation (SundtLiv24), hvor borgere kan indtaste oplysninger om egen livsstil og få en faglig vurdering af deres sundhedstilstand. Applikationen giver endvidere borgeren mulighed for direkte handling ved en oversigt over relevante forebyggende tilbud, både i kommunalt og privat regi. I løsning vil indgå et partnerskab med frivillige organisationer inden for forebyggelse og sundhed om synliggørelse af deres tilbud og mulighed for rådgivning i form af fx chat-forum. I forlængelse af SundtLiv24 placeres 25 sundhedsstationer rundt om i byrummet, indkøbscentre, på biblioteker osv. i Sundhedsstationerne er en selvbetjeningsløsning, hvor borgerne kan måle basale tegn på egen sundhedstilstand (vægt, blodtryk mm.). De indsamlede data kan kobles til sundhedsapplikationen SundtLiv24, hvorigennem motiverede borgere også møder tilbuddene fra applikationen i byrummet. Sundhedsstationerne skal medvirke til tidlig opsporing af risikoborgere og henvise direkte til tilbud i kommunen, foreninger samt private tilbud. Side 3 af 7

4 SPOR 3: MERE HJÆLP TIL SELVHJÆLP Målgruppe: Københavnere i eget hjem med kronisk sygdom, behov for genoptræning eller ældre, der ønsker mere hjælp til selvhjælp. Status i 2014 og retning for investering: Der findes i dag mange teknologiske løsninger, der gør borgere med funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom selvhjulpne og trygge. Løsningerne anvendes dog i mindre grad i syge- og hjemmeplejen, hvor der er et stort potentiale at hente. 4. Online syge- og hjemmepleje Med start i 2014 udvikles en indsats, hvor medarbejdere og ældre borgere afprøver digital levering af syge- og hjemmeplejeydelser fx støtte til medicinindtag, tryghedsopkald samt struktur og vejledning i hverdagen. Ambitionen er at erstatte fysiske besøg i borgernes hjem med virtuelle besøg. De digitale løsninger i borgernes hjem giver mulighed for kommunikation mellem både borgere og medarbejdere, fx meldinger om hvem, der er dagens hjælper, evt. afbud, forsinkelser, og mellem borgere og pårørende/venner i forhold til at øge social interaktion. 5. Trygt og sikkert liv til borgere med demens Der gennemføres en indsats, hvor borgere med demens afprøver forskellige digitale løsninger. Det kan være en sensor, der registrer fald og er koblet til online melding, eller det kan være et påmindelsessystem, hvor borgere med demens mindes om fx indtag af væske og medicin, tid hos lægen og træning. De teknologiske løsninger kobles til den eksisterende infrastruktur inden for beredskab og skal ses som er et supplement til eksisterende ydelser i form af øget service til borgere med demens. Side 4 af 7

5 Formålet er at give borgere med demens sikkerhed og struktur i hverdagen og forebygge alvorlig sygdom samt uheld. Samtidig med at en digital løsning giver tryghed for de pårørende, vil borgere med demens få mulighed for at holde kontakten til familie og venner, så ensomhed mindskes. 6. Telemedicinske løsninger til borgere med kronisk sygdom Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på at videreudvikle telemedicinske løsninger for borgere med KOL og hjertekarsygdomme samt herudfra udvikle en generisk model for telemedicinske løsninger i stor skala. Samtidig kører forvaltningen et innovationsprojekt med Region Hovedstaden og private virksomheder, som har fokus på udvikling af nye teknologiske løsninger til borgere, som lige har fået konstateret type 2-diabetes. 7. Digital understøttelse af genoptræningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen deltager i udvikling og afprøvning af flere løsninger til digital understøttelse af genoptræningen. Forvaltningen ønsker med løsningerne at lette tilgængeligheden af genoptræning for borgere med kronisk sygdom. I 2014 afprøver forvaltningen digitalt understøttet genoptræning i hjemmet med 3D kamera teknologi. Målgrupperne er den skrøbelige ældre, der er så svag, at alene transporten til træningscenter er udmattende, men også den erhvervsaktive borger for hvem muligheden for at tilrettelægge træningen delvist som hjemmetræning kan sikre træningsdeltagelse i en travl hverdag. SPOR 4: MERE PLEJE OG OMSORG TIL DE SVAGESTE Målgruppe: Københavnere, der ikke længere er i stand til at klare sig selv. Status i 2014 og retning for investering: Nye velfærdsteknologiske løsninger afprøves løbende og i mindre skala inden for de eksisterende fysiske rammer på plejecentre. Næste skridt bliver at afprøve ny velfærdsteknologi i større skala i nybyggeri, som sikrer, at nybyggede plejecentre er i front med hensyn til integration af ny teknologi. Hertil Side 5 af 7

6 kommer, at velkendte velfærdsteknologiske løsninger er ulige fordelt på plejecentre i København, og at der derfor er behov for at udbrede kendte løsninger. Det forudsætter dog, at medarbejderne kan bruge nye velfærdsteknologiske løsninger i praksis, herunder har adgang til viden om nye løsninger. Udbredelse af velfærdsteknologi er prioriteret i aftale om kommunernes økonomi for 2014 og i første omgang en udbredelse af hjælp til løft, bedre brug af hjælpemidler, spiserobotter og vasketoiletter. 8. Ny velfærdsteknologi på nybyggede plejecentre Inden for de næste fire år er der planlagt byggeri af fire nye plejecentre i København. Byggeriet giver mulighed for at afprøve nye velfærdsteknologier i større skala og integrere endnu ukendte teknologier, der afspejler den teknologiske udvikling på det givne tidspunkt. Målet er i videst muligt omfang at fremtidssikre de nye plejecentre og være i front med afprøvning af nye teknologiske løsninger. Huset William med 56 boliger i 2016 Nyt plejecenter med 100 boliger i 2017 Nyt plejecenter med 100 boliger i 2017 Nyt plejecenter med 90 boliger i 2018 Velværebaderum inkl. elektronisk badekar Bevægelsessen sorer, fx registrering af fald Automatiserede døre og vinduer Kommunikationssystem Automatisk styring af rumtemperatur og lys LED tråde Wellness rum Følesystem for svagtseende og blinde Lydsystemer Lager- og logistiksystem Fremtidige teknologier, fx robotteknologi i form af intelligente senge Online sundhed og omsorg Prioriteringen af velfærdsteknologi i de nybyggede plejeboliger vil som følge af lovgivningen om opførelse af støttet byggeri ske på bekostningen af noget andet, idet lovgivningen har fastsat et loft for kvadratmeterprisen. Men velfærdsteknologi, som kan monteres efter byggeriets afslutning, kan derimod finansieres via ekstrabevillinger. 9. Kørekort til velfærdsteknologi til medarbejdere og københavnerpakke på plejecentre Fuld udnyttelse af velfærdsteknologi og en god serviceoplevelse forudsætter, at medarbejderne bruger ny velfærdsteknologi i praksis Side 6 af 7

7 og kan vurdere, hvad den enkelte borger har behov for. Medarbejderne vil derfor få et kørekort til velfærdsteknologi, hvor e-læring skal understøtte brug af kørekortet i praksis. Derudover udbredes en københavnerpakke af velfærdsteknologi til plejecentre. Nogle plejecentre har en del velfærdsteknologi, og andre har en mindre del, når det kommer til wellness toiletter, fleksible baderumsløsninger, fleksible senge, teknologier til forflytning, sanserum samt elektroniske nøgler. Tilsammen udgør teknologierne en københavnerpakke, som udbredes på tværs af byens plejecentre for at sikre et fælles højt serviceniveau. Her ses billeder af et wellness toilet med vaske- og tørrefunktion, et robotbadekar samt en spiserobot (Indblik, 2013 #4). Side 7 af 7

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

AKTIV & TRYG HELE LIVET

AKTIV & TRYG HELE LIVET 7 AKTIV & TRYG HELE LIVET Statusrapport 2012 for reformprogrammet Aktiv & Tryg Hele Livet 2011-2015 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN FEBRUAR 2012 Statusrapport Aktiv & Tryg Læsevejledning Statusrapporten

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse

Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse KMD Analyse KMD Analyse er en nystartet vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere