Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 28. juli Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 6. januar Sagens omstændigheder: Ved billetkontrol den 12. juni 2009 kl i buslinje 5A blev der underskrevet en kontrolafgift på 600 kr. og forevist et kørekort, hvis nummer er angivet på kontrolafgiften. Det er anført på kontrolafgiften, at pågældende passager ikke var i besiddelse af billet. Klagerens kørekortnummer er noteret på kontrolafgiften som forevist som ID. Da kontrolafgiften ikke blev betalt inden udløbet af betalingsfristen, sendte Movia klageren et rykkerbrev, som han modtog den 6. juli I brev af 28. juli 2009 til Movia gjorde klageren gældende, at han ikke havde befundet sig i København på det omhandlede tidspunkt og bad Movia dokumentere dette. Movia anmodede i brev af 4. august 2009 klageren om at indsende kopi af sit kørekort. Klageren oplyste i brev af 20. august 2009, at han i december 2008 havde mistet sit kørekort og sine betalingskort, og at han kun havde fået nye betalingskort, men ikke kørekort. Han bad på ny Movia om dokumentation for sin påståede færden.

2 Den 19. september 2009 modtog klageren endnu en rykkerskrivelse fra Movia, hvorefter han i brev af 21. september 2009 endnu engang anmodede om beviser for sin påståede færden. I brev af 25. september 2009 fastholdt Movia kontrolafgiften, fordi klagerens kørekort var forevist ved kontrollen. Herefter sendte Movia et rykkerbrev, som klageren modtog den 7. oktober I brev af 22. oktober 2009 fastholdt han, at der ikke var fremlagt tilstrækkelig dokumentation for kontrolafgiften. I brev til klageren af 4. november 2009 oplyste Movia, at man grundet hans indsigelser havde frafaldet to rykkergebyrer og ville genoptage sagen, hvis klageren indsendte dokumentation for, at hans kørekort var mistet i december SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: Efter modtagelse af sagen fra ankenævnet, sendte Movia sagen til grafolog. Grafologen udtalelse gengives her: Efter en omhyggelig gennemgang af materialet har jeg fundet så væsentlige overensstemmelser mellem den anfægtede underskrift og sammenligningsmaterialet, at min konklusion er, at det ikke kan udelukkes, at den betvivlede underskrift er skrevet af [klageren], hvilket begrundes i efterfølgende iagttagelser:

3

4 PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, at han ikke befandt sig i København på det omstridte tidspunkt og derfor heller ikke befandt sig på den bus/tog, hvor han angiveligt er blevet pålagt en afgift, at det ikke er hans cpr-nr. eller underskrift, der er påført kontrolafgiften, at han i 6 skrivelser har forsøgt at komme til bunds i sagen, og har bedt Movia om at se hvilket bevis de har for hans påståede færden. Movia bliver blot ved med at skrive, at hans kørekort var forevist på trods af, at han har skrevet til dem, at han mistede det sammen med sit Dankort i december 2008, og ikke har "købt" et nyt, da han pt. ikke har bil og derfor ikke umiddelbart har noget at bruge kørekort til, at det vel ikke er nok blot at fremvise et kørekort, hvor der er et sort/hvidt billede af ham som 21- årig i frimærkestørrelse? De må vel have andre beviser for, at "han" var ombord på bussen? De har i modsvar bedt om dokumentation for, at han har mistet sit kørekort, men efter at have talt med politiet, så er det ikke muligt at anmelde, at man har mistet sit kørekort, og ej derfor er der pligt til det, at det eneste han har, der tangerer et bevis, er, at han har en udskrift fra banken, hvor han fik et nyt Dankort den 7. januar 2009, men det har ikke været nok for Movia, uden at de har oplyst, hvilke andre beviser de så ønsker. Han har kigget på et klippekort, som han har liggende i skuffen, og som han sjældent bruger, for at se om han tilfældigvis havde brugt det i bussen i Århus den dag, men nej, at grafologens undersøgelse virker meget generel, og der er ikke opstillet klare uligheder eller ligheder, men dog kun få ligheder. Ifølge sandsynlighedsskalen er det faktisk ikke sandsynligt, hvilket også fremgår ved selvsyn på underskrifterne, at det ikke er korrekt, at han først efter modtagelsen af brevet den 4. marts 2010 oplyste, at han havde mistet sit kørekort dette oplyste han telefonisk til Movia efter han modtog den første rykker, at han flere gange har talt med Østjyllands politi, der oplyser, at der ikke er pligt til at melde sit kørekort mistet og man skal blot henvende sig på kommunen for at bestille et nyt, men det koster 600 kr. og da han ikke har nogen bil, har han ikke noget at bruge et kørekort til. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at det er korrekt, at Movia ikke har fremsendt nogen skriftlig dokumentation til kunden vedrørende dennes tilstedeværelse i bussen. Der er forevist billed-id i form af kørekort nr. [ ], samt foretaget et opslag i cpr-registeret med henblik på at få fastslået kundens identitet, adresse med mere. Udover dette har kunden underskrevet kontrolafgiften, at Movia ikke har haft mulighed for at tjekke eventuel videooptagelse fra bussen, da optagelserne var overspillet, da kunden kontaktede Movia,

5 at grafologen har fået forelagt underskriften på kontrolafgiften, de 4 fremsendte breve til Movia og en seddel som kunden har udfyldt med 10 underskrifter på, og har konkluderet, at det ikke kan udelukkes, at det var klageren, som underskrev kontrolafgiften, at ifølge Movias rejseregler skal kunden have gyldig billet eller kort fra rejsens begyndelse og selv sikre sig at ens billet eller kort er stemplet korrekt og gælder til hele rejsen. Billetter og kort skal vises til chaufføren, når man står på bussen og til kontrolpersonalet, når det forlanges, at i første henvendelse af 28. juli 2009 til Movia oplyste klageren ikke, at han havde mistet sit kørekort men nævnte først dette efter, at Movia bad om en kopi af hans kørekort, at klageren intet har gjort for at hindre, at kørekort-id sikres mod andres misbrug. Movia har talt med Bellahøj Politi, der anbefaler, at man melder sit kørekort mistet, så man undgår en situation, hvor andre prøver at misbruge dette. Politiet har yderligere oplyst, at kørekortnummer modsvarer klagerens kørekort, og at dette endnu ikke er meldt mistet pr. 22. januar BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Det følger af lov om trafikselskaber 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). Af Movias rejseregler fremgår det, at passageren ved rejsens begyndelse skal være i besiddelse af gyldig billet eller kort, der gælder til hele rejsen og selv skal sikre, at stemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) er korrekt. Hvis man ikke har gyldig billet eller kort, når man bliver kontrolleret, skal man betale en kontrolafgift på 600 kr. Movia skal godtgøre, at underskriften på kontrolafgiften tilhører klageren. Klageren har stedse afvist at have befundet sig i den pågældende bus. Grafologens udtalelse konkluderer, at det ikke kan udelukkes, at underskriften tilhører klageren. Klageren fik udstedt nyt betalingskort i januar 2009 efter et tyveri, hvorved klageren oplyser tillige at have mistet sit kørekort, og cpr-nummeret på kontrolafgiften er ifølge klageren ikke er korrekt. På denne baggrund finder ankenævnet, at det ikke kan anses for godtgjort, at klageren har underskrevet kontrolafgiften. Klageren blevi det første rykkerbrev fra Movia ikke oplyst om, at der i forbindelse med kontrolafgiften var forevist kørekort, og det er derfor ikke påfaldende at klageren først efter modtagelsen af Movias brev af 20. august 2009, hvori de anmodede om en kopi af kørekortet, oplyste, at det var mistet i december Ankenævnet har i øvrigt ikke belæg for at afvise klagerens forklaring om, at han ved den første telefoniske henvendelse til Movia oplyste, at kørekortet var mistet, og at han ikke har brug for et nyt kørekort, da han ikke ejer en bil. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE:

6 Movia skal frafalde kontrolafgiften. Idet klageren herefter har fået medhold i klagen, skal Movia endvidere i medfør af lov om forbrugerklager 17, stk. 3 som tilsluttet selskab i sagsomkostninger til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro betale kr. inkl. moms, jf. vedtægterne 27, stk. 2, jf. bilag A og 9 i bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte private klagenævn. Beløbet opkræves ved særskilt faktura. Hvis Movia ikke vil anse sig for bundet af afgørelsen, skal dette meddeles ankenævnets sekretariat skriftligt inden 30 dage efter modtagelsen af afgørelsen. Movias navn vil herefter blive offentliggjort på en liste på ankenævnets hjemmeside, medmindre Movia har anlagt sag ved domstolene om de forhold, som klagen har omfattet, jf. vedtægterne 23, stk. 2. Selve afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden, uanset om der anlægges sag ved domstolene, jf. vedtægterne 22. Ankenævnet tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til klageren, jf. vedtægterne 26, stk. 4., da klageren har fået medhold. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. På ankenævnets vegne, den 28. juni Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort.

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0068 Klageren: XX på vegne af YY 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVR nr.: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Restbeløb af kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0158 Klageren: Indklagede: XX Metroselskabet I/S c/o Metroservice Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0173 Klageren: Århus Retshjælp på vegne XX 2100 København Ø Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0209 Klageren: XX på vegne YY 9000 Ålborg Indklagede: CVRnummer: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere