Om skolestørrelser og statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om skolestørrelser og statistik"

Transkript

1 1 oktober 2007 Om skolestørrelser og statistik - et svar fra professor til professor Peter Allerup, der er professor i pædagogisk statistik, svarer Niels Egelund, der er professor i specialpædagogik Debatten, om det er store eller små skoler, der er mest effektiv, har bølget siden Niels Egelund, der er professor i specialpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet, i september fremlagde en analyse i tidsskriftet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. I sin artikel definerer Egelund effektivitet som høje test-præstationer i Pisa, og med afsæt i statistiske analyser af matematikpræstationer i Pisa 2003 argumenterer Egelund derefter for at lukke små skoler. Diskussionen er vigtig, for der er ikke tvivl om, at de nye kommuner vil diskutere skolestruktur, skolesammenlægninger og lukninger. Men det er et åbent spørgsmål, om man kan hente inspiration og argumentation i analyser af Pisa-undersøgelsernes tal, siger professor i pædagogisk statistik, Peter Allerup fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Men Niels Egelunds argumentation holder ikke, skriver Peter Allerup i sit svar. Tre kritisable punkter, siger professor Allerup: 1. analysen drejer sig om ét fag: Matematik og data er specielt udvalgt 2. der findes andre, store metaundersøgelser end den citerede med skiftende favorisering af store eller små skoler som de mest effektive rammer. 3. en statistisk analyse, der kun kan forklare 6.6 procent af den samlede variation er ikke meget værd overhovedet. Og det bliver værre, når kun en 0.5 procent forklaringsgrad kan tilskrives hovedvariablen skolestørrelse. I den forbindelse nytter det så ikke at hæfte sig ved, om noget er signifikant eller ej.

2 2 Væk med de små skoler Man behøver ikke den berømte bagklogskabs klare skær for at forstå den indflydelse, Egelunds artikel har haft på mediernes behandling og formidling af analysernes resultat. Faktisk kræver det kun en ganske svag lampe for et se, at aktører i det politiske felt omgående reagerede voldsomt, enten positiv eller negativt på budskabet om at de små skoler ikke er effektive som rammer for eleverne udvikling af færdigheder. Væk med de små skoler! Væk var eventuelle forbehold indeholdt i analyser også og i de betragtninger og vurderinger, som kritikere efterfølgende straks førte på banen, skiver Peter Allerup i sit svar. Egelund præmisser for analysen er klare, men han undlader at diskutere hvordan konklusionerne er afhængig af præmisserne. Det ville for eksempel være i overensstemmelse med god fornemmelse for den politiske fokus, der for tiden er på problemet om store versus små skoler, at man tydeligere markerer betydningen af, at der kun er tale om ét fag, matematik, at man diskuterer virkningen af, at data til undersøgelsen er specielt udvalgt blandt mange observationer, og at den statistiske model, der anvendes, ikke forklarer ret meget, mener Allerup. Der findes store undersøgelser, som er gennemført på præcis samme forsøgsbetingelser som Pisa, der peger på det modsatte, siger Peter Allerup og peger på Garrett, Z. et. al: Secondary school size: a systematic review. En del af implikationerne af Garret et.al s analyser er, at this review does not provide evidence to support policy initiatives that solely aim either to increase or decrease the size of schools and/or change the structure of schools below or above a certain size.... Further research on the relationship between school size and a broad range of educational outcomes is required, using both quantitative and more in-depth qualitative analyses. Ikke eksisterende model Hovedpunktet i Allerups kritik er, at Egelund bruger en ikke eksisterende statistisk model til at forsvare sit budskab om at stigende præstationer følges med voksende skolestørrelse : Udgangspunktet for Egelunds statistiske analyse er relationen mellem Pisas mål for matematikpræstation, matematikscore og skolestørrelsen, gengivet i Egelunds artikel som diagram 1. Allerede i udgangspunktet har man her et problem, fordi den statistiske regressionsmodel, som NE anvender, indeholder mere end én uafhængig variabel (skolestørrelse, køn, tosprogethed og socioøkonomisk niveau), og man får derfor ikke noget ud af at se på en tegning, der kun sammenholder matematiskscoren med bare én af de uafhængige variable. For nærværende noteres,

3 3 at den numeriske del af den statistiske analyse gennemføres ved hjælp af en flerdimensional regressionsanalyse, hvor Pisas matematikscore er den afhængige, forklarede variabel, mens skolestørrelsen, køn, tosprogethed og socioøkonomisk niveau er de uafhængige, forklarende variable. Resultatet af at anvende regressionsanalysen er gengivet i Egelunds artikel som tabel 1. Den samlede forklaringsgrad er beregnet til 6.6 procent hvilket betyder, at ca. 94 procent af det, den er sat til at beskrive, ikke beskrives af modellen alligevel. Derfor er modellen grundlæggende ikkeeksisterende og analyser fortaget under antagelse af, at modellen faktisk er god nok, er derfor misvisende. Det kan være svært at illustrere denne ikke-eksistens, når modellen, der skal diskuteres er flerdimensional. Derfor har jeg valgt at illustrere selve fænomenet 6 procent forklaret til denne lejlighed, ved at benytte en simuleret relation mellem kun to variable, med det samme antal observationer som i Egelunds analyse. Cirka 2800 individuelle elevobservationer fordeles som i Egelunds analyser på 166 skoler. Skolerne fordeler sig rent størrelsesmæssigt som i Pisas-undersøgelse, uden fradrag af små skoler eller på anden måde specielle skoler 1. I figur 1 herunder er den simulerede relation mellem Pisa- matematikpræstationer (matematikscoren) og skolestørrelse gengivet. En regressionsmodel benyttes til at forudsige en elevs matematikscore med, når man kender den skolestørrelse, som eleven går på. Forudsigelsen er ledsaget af en hvis statistisk usikkerhed, som i figur 1 er angivet med de to parallelle prædiktionsgrænser. For eksempel forudsiges en elevs matematikscore ved hjælp af figur 1 s prædiktionsgrænser til at ligge et sted mellem cirka 300 og 680, hvis eleven går på en skole med 500 elever. Når man simulerer data, rammes værdier af skolestørrelsen, der er tæt på nul. Det er grunden til figur 1 s ophobning af punkter til venstre i figuren men det dækker godt over det faktum, at den virkelige skolestørrelsesfordeling er to-puklet med en ophobning af små skoler. 1 Niels Egelund viser i sin artikels diagram 1 tal fra elever, der går i 9.klasse, i Folkeskoler, der har mere end 245 elever i alt. Selve udvælgelsen af data som evt. problem, vendes der tilbage til.

4 4 I figur 1 ses, at punkterne løftes til højere matematikscores med voksende skolestørrelse, men for en vurdering af om relationen også kan bruges i praksis til relevante forudsigelser eller beregninger, er det nødvendigt først at vurdere bredden i figuren og lade være med, umiddelbart at kaste sig over den midterste linje som let regnestok for en omregning af skolestørrelser til matematikscores. Det fremgår af figur 1, at bredden af grænserne ligger på ca Det betyder, at en elev fra en lille skole på cirka 200 elever ved hjælp af modellen kan forudsiges til at have en matematikscore på 466±190, dvs. til en eller anden værdi i intervallet [276,656] mens en elevs matematikscore fra en stor skole på ca. 800 elever forudsiges til at ligge i intervallet [346,726]. I det samlede danske Pisa-rapport er forskellen mellem den dygtigste og den svageste elev = 570. Bredden af usikkerhed i figur 1 udgør altså ca. 33 procent af den samlede totale variation på elevernes Pisa-matematikscores. Derfor er modellen i praksis ganske uegnet til at indfri sit formål at forudsige matematikscoren ud fra skolestørrelsen. Det svarer til at en økonom forudsiger næste års niveau af arbejdsløsheden og kommer frem til tallet 2.5 procent - plus minus 10 procent. Internationale (og nationale) rapporter bygger på numeriske skel mellem elevgrupperinger ud fra matematikscoren, der er betragteligt mindre end usikkerheden ±190 point 2. Beregnet ud fra skolestørrelsen kan man altså i praksis ikke se forskel på grupper af elever, der ellers pr. definition er sat til at være forskellige. 2 Ud fra Egelunds angivelser af modellen i sin tabel 1, findes en samlet bredde på cirka 300 svarende til ±150, svarende til cirka 50 procent af den totale variation af matematikscoren i det data segment, som NE studerer.

5 5 Når man undersøger om en regressionsmodel er egnet til beskrivelse, omfatter det per standard at tjekke for såkaldt skadelig multikollinearitet(mk), forklarer Allerup. Det betyder, at nogle af de forklarende variable selv indgår i lineære relationer 3. Det betyder først og fremmest, at man ikke kan fordele ansvaret for afhængigheden til matematikscoren på en klar måde mellem variablene. I Pisa undersøgelsernes data er det ikke en fjern tanke, at variablene skolestørrelse og socioøkonosk indeks ESCS indgår i en sådan MK-relation, fordi store skoler ofte ligger nær byområder, hvor man samtidig finder de rigeste personer, der leverer elever med høj socioøkonomisk baggrund, forklarer Peter Allerup. For at se om det er tilfældet gengiver figur 2 relationen mellem ESCS (gennemsnit pr. skole) og skolestørrelsen. Som den indlagte linje antyder, indgår de netop i et lineært forhold og styrken (lineær korrelation) af relationen kan beregnes til 0.13 eller 13 procent, det vil sige højere end de 6 procent, som Egrelund anvender som kriterium for accept af signifikant lineær sammenhæng. Sammenhængen har den betydning for forståelsen af, at når matematikpræstationerne øges med skolestørrelsen, skyldes jo bare den bagvedliggende variation af MK-variablen ESCS der flytter op og ned i takt med skolestørrelsen. Altså endnu en version af den negative sociale arv fra PISA undersøgelsen, som flere har fremført med stor styrke: Elever med højt matematikniveau har højt ESCS-niveau. Nu ved vi, at de også går store skoler, kan vi så tilføje, uden at det sidste skal virke som et revolutionerende fund. - Kontrollerer regressionsanalyserne ikke for sammenrodningen af skolestørrelse og ESCS? Nej, netop på grund af den påpegede multikollinearitet, og hvis man synes, at det lyder for teknisk til at være sandt, så overbeviser illustrationen i figur 3 forhåbentlig. siger Allerup. 3 Multikollinearitet påvirker forklaringsgraden R 2 og kan medføre forkerte fortegn og signifikansvurderinger på de uafhængige variable.

6 6 I figur 3 er den ene variabel ESCS fastholdt på en bestemt værdi 4, og man kan derfor uden multikollineær indblanding fra denne variabel studere virkningen af skolestørrelsen på matematikscoren. Som det ses er den beregnede hældning statistisk set lig med nul, dvs. der er ingen signifikant sammenhæng mellem matematikscoren og skolestørrelsen 5. 4 For at få et passende antal observationer at arbejde med, bliver det nødt til at være et lille interval [-0.1,0.1] ESCS fastholdes i. Her er antallet ca. 450 elever 5 For at verificere dette korrekt, genfindes figur 3 s struktur inden for hver køn, sproggruppe og for andre intervaller end [-0.1,0.1], som udtryk for andre fastholdte værdier af socioøkonomisk baggrund.

7 7 Det var ét af mine kritikpunkter, at Egelund blander kontrol af om modellen er en velegnet beskrivelse af data sammen med en test for, om hældningen på regressionslinjen er signifikant forskellig fra nul. Forklaringsgraden, eller den såkaldte R 2 størrelse, som af Niels Egelubd anføres til 0.06, altså 6 procent, er ikke nogen statistisk teststørrelse for, om modellen er god nok. Man kan ikke slå den op i en tabel for at se, om modellen er signifikant eller ej. Hvis man imidlertid af andre grunde har accepteret 6, at modellen kan benyttes, kan det være logisk at undersøge om den uafhængige variabel, her skolestørrelsen, bidrager signifikant. Det gør den, både i Egelunds selektive data og i figur 1 s simulationer. Fra den matematiske formel for den statistiske teststørrelse, som man slår signifikansen op med, kan man imidlertid se, at antallet af observationer (N 2800) er afgørende for, at testet bliver signifikant. Det ændrer ikke på at en fortolkning af signifikansen, af den lille p-værdi, forudsætter en godkendelse af modellen og det giver ikke mening, som postuleret af Egelund, hvis signifikansen fremføres løsrevet fra denne godkendelse. Lave forklaringsgrad og udvalgte data til konklusioner Niels Egelund har trods den lave forklaringsgrad på 6 procent valgt at benytte regressionsmodellen som grundlag for sine konklusioner, og at gøre det via et datagrundlag, som er en udvalgt del af Pisas samlede observationer. Det vil vise sig at være en uheldig cocktail for dannelsen af konklusioner, skriver Peter Allerup i sit svar i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Egelunds data stammer fra elever i 9.klasser, i folkeskoler med mere end 245 elever totalt. Det reducerer mængden af observationer fra cirka 4200 til cirka 2800 observationer. Og det erproblem i sig selv, hvis læseren glemmer at udsagn om 2800 kun dækker 2/3 af alle observationerne. Egelund generaliserer ikke selv fra analyserne af de 2800, men får læseren anledning til at lade være, spørger Peter Allerup. Egelunds markering af, at de udvalgte elever fra 9.klasse er repræsentative for Pisas 9.klasser er klar nok, men det medfører jo ikke, at de samme elevers skolemæssige baggrund, skolestørrelsen er repræsentativ for Pisa-skolerne - og slet ikke for skolerne i almindelighed i Danmark. 6 ved forskellige analyser af modellens statistiske fejlled, residualerne og bl.a. analyser af multikollinearitet.

8 8 Det er også et problem, at Niels Egelund begrænser sig til elever fra 9.klasser som grundlag for analyserne, for elever, der tilfældigvis kommer fra samme skolestørrelse, har ikke nødvendigvis noget som helst med hinanden at gøre i skolehverdagen. Alligevel refererer han i sine refleksioner over, hvorfor hans resultater peger på de store skoler som mest effektive, til syv forhold, som alle forudsætter en forståelse af, at eleverne er underkastet fælles vilkår i én skoleramme, understreger Allerup i sit svar i tidsskiftet. Egelund benytter for eksempel, at store skoler rummer bedst mulighed for, at lærer kan komme til at undervise i de fag, de er mest kvalificerede til som én af forklaringerne. Men det sker uden dokumentation, siger Allerup. Spørgsmålet burde være undersøgt af Egelund, fordi spørgeskemaet til skolelederen bland sndet indeholder spørgsmålet Er undervisningen på din skole præget af utilstrækkelighed på. mulighed for at lærere kan komme til at undervise i de fag, de er mest kvalificerede til? Fra tabel 1, herunder ses det, at det gælder tværtom, det er de store skoler, hvor denne utilstrækkelighed føles (30 procent-35 procent ) stærkest. For de små skoler (defineret på samme måde som i Egelunds analyse, det vil sige med færre end 246 elever) er der ingen problemer ( slet ikke med 85 procent). Forskellen er i øvrigt signifikant. 7 Skolestørrelse (antal elever) Føler utilstræk kelighed? < > lidt->meget Slet ikke Total=100 procent Tabel 1 skoleleders svar på Er undervisningen på din skole præget af utilstrækkelighed på.. mulighed for at lærere kan komme til at undervise i de fag, de er mest kvalificerede til? Det går bedre i de små skoler Noget tilsvarende gælder Egelunds forklaring på sine analyseresultater, siger Allerup Egelund fremfører, at store skoler er relativt mindst sårbare over for konflikter i lærerstaben. Også her kan man gå direkte til data fra Pisas skolelederskema, hvor der, vedrørende 7 sædvanligt Χ 2 test i en kontingenstabel.

9 9 skolens undervisningsmål spørges om der ofte er uenighed mellem matematiklærere, der betragter hinanden som fokuserede på elevernes tilegnelse af færdigheder eller for fokuserede på elevernes personlige udvikling. I små skoler (< 246 elever) er 24 procent enige, mens cirka 32 procent af skolelederne i skoler med mere end 468 elever (to sidste skolegrupper i tabel 1) er enige altså igen en markering af det modsatte af Egelunds forklaring på sine resultater. Forskellen er signifikant, som i tabel 1. Tallene viser, at det går bedre i de små skoler! Peter Allerup slutter med at kommentere Egelunds fravælgelse af især små skoler. Det sker angiveligt sker det med henvisning til, at udregninger baseret på et lille antal Pisa elever fører til stor statistiske usikkerhed på gennemsnittet for den skole eleverne går på. En konsekvens er blandt andet, at skoler med mindre en 246 elever ikke indgår. Argumentet at små skoler giver stor usikkerhed på gennemsnittet af elevscorerne giver anledning til undren, når man ser på sammenhængen mellem den officielle skolestørrelse og det antal elever, der optræder som Pisa-elever. Der er en uklar sammenhæng mellem skolestørrelsen og antallet af Pisa-testede elever, skriver Peter Allerup. Dette fremgår af figur 4, hvor det ses, at det ikke er de små skoler som er specielt usikre. Adskillige store skoler lader sig repræsentere af ganske få testede elever. Det yderste punkt til højre i figuren skyldes én elev fra et gymnasium med 1200 elever i alt, som er 15 år og derfor deltager i Pisa. De er et godt spørgsmål, om figur 4 s struktur har indflydelse på overvejelser om, hvordan man definerer et relevant mål for skolestørrelsen, siger Allerup

10 10 Man kunne for eksempel spørge om ikke det i højere grad er antallet af Pisa--elever, det vil sige de 15-årrige, som er den pædagogisk set kritiske størrelse, når talen er om skolens frihedsgrader til at tilrettelægge undervisning med kvalificerede linjefagsuddannede lærere i stedet for at medregne og referere til et stort antal elever i de små klasser på skolen. De sidste øger bare den samlede elevmængde og skolen bliver stor af grunde, som ikke kommer linjefagsproblemet ved. Det er i forlængelse af disse refleksioner unægteligt provokerende for brugen af det sædvanlige mål for skolestørrelsen, totalt antal elever på skolen, at man i figur 5 faktisk ser en faldende, marginal sammenhæng mellem Pisa-matematikscoren og antallet af Pisa-testede elever på skolen - det alternative mål for en relevant skolestørrelse. Lige præcis det modsatte af, hvad man ser i diagram 1 i Egelunds artikel, der startede denne kritik, siger Allerup. Der er intet at komme efter med hensyn til skolestørrelse I tidsskiftet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kalder Peter Allerup sin svar-artikel Det kræver kørekort at bruge p-værdier. Deri ligger en markering af, at behandlingen af faget matematisk statistik i disse år er ved at indfri nogle forventninger, der første gang blev fremført i 1973 under en Compstatkonference, hvor nogle af indlæggene spåede, at den omsiggribende stræben efter at gøre det nemt at udføre statistiske analyser, kunne ende med, at faget blev omdannet til hovedsageligt at være en udfordring på computerens key board, forklarer Peter Allerup.

11 11 Min hensigt med den detaljerede kritik af Egelunds artikel er at fastholde faget som en matematisk analytisk disciplin, der skal holdes adskilt fra problemer med at finde de små p- værdier på udskrifterne. Undervejs i gennemgangen får Allerup så dokumenteret, at der intet er at komme efter med hensyn til sammenhæng mellem elevernes Pisa-matematik-scorer og skolestørrelsen. Referencer: Garrett, Z. et. Al: Secondary school size: a systematic review ; Social Science Research Unit at the Institute of Education, London; Department of Economics at Lancaster University; Centre for Educational Research, Department of Social Policy, London School of Economics and Political Science (LSE) Egelund, N: skolestørrelser og Pisa-resultater, PPR 4/2006

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Peter Allerup Aarhus Universitet tel Fra rødder til kvadratrødder

Peter Allerup Aarhus Universitet tel Fra rødder til kvadratrødder Kundskaber og Færdigheder lærer eleverne at skrive og regne? Peter Allerup Aarhus Universitet nimmo@edu.au.dk tel 21653793 - Fra rødder til kvadratrødder TIMSS 2011 er en fortsættelse af TIMSS 2007 og

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 8. Multipel Lineær Regression

Anvendt Statistik Lektion 8. Multipel Lineær Regression Anvendt Statistik Lektion 8 Multipel Lineær Regression 1 Simpel Lineær Regression (SLR) y Sammenhængen mellem den afhængige variabel (y) og den forklarende variabel (x) beskrives vha. en SLR: ligger ikke

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller Statistik II 1. Lektion Analyse af kontingenstabeller Kursusbeskrivelse Omfang 5 kursusgange (forelæsning + opgaveregning) 5 kursusgange (mini-projekt) Emner Analyse af kontingenstabeller Logistisk regression

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012

TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012 TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012 Peter Allerup Aarhus Universitet nimmo@dpu.dk tel 21653793 - Hvilke elev, lærer og skole faktorer har betydning for en god matematik

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 7. Simpel Lineær Regression

Anvendt Statistik Lektion 7. Simpel Lineær Regression Anvendt Statistik Lektion 7 Simpel Lineær Regression 1 Er der en sammenhæng? Plot af mordraten () mod fattigdomsraten (): Scatterplot Afhænger mordraten af fattigdomsraten? 2 Scatterplot Et scatterplot

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer

Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Regressionsanalysen vil være delt op i 2 blokke. Første blok vil analysere hvor meget de tre TPB variabler

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, sandsynlighed og randomiserede algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, sandsynlighed og randomiserede algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, sandsynlighed og randomiserede algoritmer (DM58) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Torsdag den 7 Januar 010, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger,

Læs mere

TIMSS 2015 RESULTATER

TIMSS 2015 RESULTATER TIMSS 2015 RESULTATER Præsentation ved pressemøde 29. november 2016 Aarhus universitet, DPU Peter Allerup nimmo@edu.au.dk Sara Kirkegaard saki@edu.au.dk Maria Nøhr Belling mahr@edu.au.dk Vibe Thorndal

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Hvad siger statistikken?

Hvad siger statistikken? Eleverne har tidligere (fx i Kolorit 7, matematik grundbog) arbejdet med især beskrivende statistik (deskriptiv statistik). I dette kapitel fokuseres i højere grad på, hvordan datamateriale kan tolkes

Læs mere

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Oversigt 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt 2 Korrelation 3 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse

Læs mere

Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse

Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Anna Amilon Materiel vurdering Ved vurderingen af en afgørelses materielle indhold vurderes afgørelsens korrekthed i forhold

Læs mere

Projektopgave Matematik A. Vejleder: Jørn Bendtsen. Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium

Projektopgave Matematik A. Vejleder: Jørn Bendtsen. Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium Projektopgave Matematik A Tema: Eksponentielle modeller Vejleder: Jørn Bendtsen Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 01-01-2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Center for Statistik. Multipel regression med laggede responser som forklarende variable

Center for Statistik. Multipel regression med laggede responser som forklarende variable Center for Statistik Handelshøjskolen i København MPAS Tue Tjur November 2006 Multipel regression med laggede responser som forklarende variable Ved en tidsrække forstås i almindelighed et datasæt, der

Læs mere

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Tabellen herunder viser udviklingen af USA's befolkning fra 1850-1910 hvor befolkningstallet er angivet i millioner: Vi har tidligere redegjort for at antallet

Læs mere

Løsning til opgave 7, 9, 10 og 11C Matematik B Sommer 2014

Løsning til opgave 7, 9, 10 og 11C Matematik B Sommer 2014 Vejledning til udvalgte opgave fra Matematik B, sommer 2014 Opgave 7 Størrelsen og udbudsprisen på 100 fritidshuse på Rømø er indsamlet via boligsiden.dk. a) Grafisk præsentation, der beskriver fordelingen

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi FORMÅL Formålet har været at undersøge, hvor dygtige de enkelte gymnasier er til at løfte elevernes faglige niveau. Dette kan man ikke undersøge blot ved at

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Et eksempel på en todimensional normalfordeling Anders Milhøj September 2006

Et eksempel på en todimensional normalfordeling Anders Milhøj September 2006 Et eksempel på en todimensional normalfordeling Anders Milhøj September 006 I dette notat gennemgås et eksempel, der illustrerer den todimensionale normalfordelings egenskaber. Notatet lægger sig op af

Læs mere

Samfundsfag og matematik

Samfundsfag og matematik Samfundsfag og matematik Piketty: Kapitalismens 2. grundlæggende lov: β = s/g Lineær regression: y = ax + b Beregninger med Excel: Indekstal = C6/$B6*100. Diagram Chi^2-test: p = 0,04 Brug af egen spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra prisloft

Læs mere

TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012

TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012 Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 113 Offentligt TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012 Peter Allerup Aarhus Universitet nimmo@dpu.dk tel 21653793 -

Læs mere

Implikationer og Negationer

Implikationer og Negationer Implikationer og Negationer Frank Villa 5. april 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

praktiskegrunde Regression og geometrisk data analyse (2. del) Ulf Brinkkjær

praktiskegrunde Regression og geometrisk data analyse (2. del) Ulf Brinkkjær praktiskegrunde Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3 / 2010. ISSN 1902-2271. www.hexis.dk Regression og geometrisk data analyse (2. del) Ulf Brinkkjær Introduktion

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Vejledende løsninger kapitel 9 opgaver

Vejledende løsninger kapitel 9 opgaver KAPITEL 9 OPGAVE 1 a) Hypoteser H 0 : Der er uafhængighed (ingen sammenhæng) i kontingenstabellen H 1 : Der er afhængighed (sammenhæng) i kontingenstabellen Observerede værdier Ny metode Gammel metode

Læs mere

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi INDHOLD Formålet har været at undersøge, hvor dygtige de enkelte gymnasier er til at løfte elevernes faglige niveau. Dette kan man ikke undersøge blot ved

Læs mere

Klasseeffekter. Følgeforskning til PISA København 2007 (LEKS 2.1)

Klasseeffekter. Følgeforskning til PISA København 2007 (LEKS 2.1) Klasseeffekter Følgeforskning til PISA København 2007 (LEKS 2.1) Peter Allerup, Vibeke Hetmar, Charlotte Ringsmose & André Torre Århus Universitet 2008 2 Indhold Indledning... 3 Grundlag for besvarelsen...

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Sammenhængsanalyser. Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt.

Sammenhængsanalyser. Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt. Sammenhængsanalyser Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt. rygevaner som 45 årig * helbred som 51 årig Crosstabulation rygevaner

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

Økonometri 1. Inferens i den lineære regressionsmodel 2. oktober Økonometri 1: F8 1

Økonometri 1. Inferens i den lineære regressionsmodel 2. oktober Økonometri 1: F8 1 Økonometri 1 Inferens i den lineære regressionsmodel 2. oktober 2006 Økonometri 1: F8 1 Dagens program Opsamling om asymptotiske egenskaber: Asymptotisk normalitet Asymptotisk efficiens Test af flere lineære

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed.

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 1. COSTDRIVERSAMMENSÆTNING...

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

05/09/14. PISA-relatering af de kriteriebaserede. Delrapport 1 formidling af resultater

05/09/14. PISA-relatering af de kriteriebaserede. Delrapport 1 formidling af resultater 05/09/14 PISA-relatering af de kriteriebaserede nationale test Delrapport 1 formidling af resultater For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Vinkelrette linjer. Frank Villa. 4. november 2014

Vinkelrette linjer. Frank Villa. 4. november 2014 Vinkelrette linjer Frank Villa 4. november 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Skolekundskaber og integration1

Skolekundskaber og integration1 Skolekundskaber og integration1 Skolekundskaberne og især matematikkundskaberne målt ved karakteren i folkeskolens afgangsprøve har stor betydning for, om indvandrere og efterkommere får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Stratificerede analyser

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Stratificerede analyser Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Stratificerede analyser Dødsstraf-eksempel Betyder morderens farve noget for risikoen for dødsstraf? 1 Dødsstraf-eksempel: data Variable: Dødsstraf

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27

Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27 Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27 Multipel Lineær Regression Sidst så vi på simpel lineær regression, hvor y er forklaret af én variabel. Der er intet, der forhindre os i at have mere

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 - kommentarer til undersøgelsesmetode og resu l- tater. 1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kræves det, at eleverne opbygger og anvender viden? Er denne viden tværfaglig?

Kræves det, at eleverne opbygger og anvender viden? Er denne viden tværfaglig? VIDENSKONSTRUKTION Kræves det, at eleverne opbygger og anvender viden? Er denne viden tværfaglig? Oversigt Mange skoleaktiviteter kræver, at eleverne lærer og gengiver de oplysninger, de modtager. Det

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok

Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok 2 2007. Vejledende besvarelse 22-01-2007, Niels Richard Hansen Bemærkning: Flere steder er der givet en argumentation (f.eks. baseret på konfidensintervaller)

Læs mere

Skriftlig eksamen Science statistik- ST501

Skriftlig eksamen Science statistik- ST501 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR MATEMATIK OG DATALOGI Skriftlig eksamen Science statistik- ST501 Torsdag den 21. januar Opgavesættet består af 5 opgaver, med i alt 13 delspørgsmål, som vægtes ligeligt.

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Tekniske bilag I dette baggrundsnotat gennemgås de økonometriske forhold

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere