Om skolestørrelser og statistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om skolestørrelser og statistik"

Transkript

1 1 oktober 2007 Om skolestørrelser og statistik - et svar fra professor til professor Peter Allerup, der er professor i pædagogisk statistik, svarer Niels Egelund, der er professor i specialpædagogik Debatten, om det er store eller små skoler, der er mest effektiv, har bølget siden Niels Egelund, der er professor i specialpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet, i september fremlagde en analyse i tidsskriftet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. I sin artikel definerer Egelund effektivitet som høje test-præstationer i Pisa, og med afsæt i statistiske analyser af matematikpræstationer i Pisa 2003 argumenterer Egelund derefter for at lukke små skoler. Diskussionen er vigtig, for der er ikke tvivl om, at de nye kommuner vil diskutere skolestruktur, skolesammenlægninger og lukninger. Men det er et åbent spørgsmål, om man kan hente inspiration og argumentation i analyser af Pisa-undersøgelsernes tal, siger professor i pædagogisk statistik, Peter Allerup fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Men Niels Egelunds argumentation holder ikke, skriver Peter Allerup i sit svar. Tre kritisable punkter, siger professor Allerup: 1. analysen drejer sig om ét fag: Matematik og data er specielt udvalgt 2. der findes andre, store metaundersøgelser end den citerede med skiftende favorisering af store eller små skoler som de mest effektive rammer. 3. en statistisk analyse, der kun kan forklare 6.6 procent af den samlede variation er ikke meget værd overhovedet. Og det bliver værre, når kun en 0.5 procent forklaringsgrad kan tilskrives hovedvariablen skolestørrelse. I den forbindelse nytter det så ikke at hæfte sig ved, om noget er signifikant eller ej.

2 2 Væk med de små skoler Man behøver ikke den berømte bagklogskabs klare skær for at forstå den indflydelse, Egelunds artikel har haft på mediernes behandling og formidling af analysernes resultat. Faktisk kræver det kun en ganske svag lampe for et se, at aktører i det politiske felt omgående reagerede voldsomt, enten positiv eller negativt på budskabet om at de små skoler ikke er effektive som rammer for eleverne udvikling af færdigheder. Væk med de små skoler! Væk var eventuelle forbehold indeholdt i analyser også og i de betragtninger og vurderinger, som kritikere efterfølgende straks førte på banen, skiver Peter Allerup i sit svar. Egelund præmisser for analysen er klare, men han undlader at diskutere hvordan konklusionerne er afhængig af præmisserne. Det ville for eksempel være i overensstemmelse med god fornemmelse for den politiske fokus, der for tiden er på problemet om store versus små skoler, at man tydeligere markerer betydningen af, at der kun er tale om ét fag, matematik, at man diskuterer virkningen af, at data til undersøgelsen er specielt udvalgt blandt mange observationer, og at den statistiske model, der anvendes, ikke forklarer ret meget, mener Allerup. Der findes store undersøgelser, som er gennemført på præcis samme forsøgsbetingelser som Pisa, der peger på det modsatte, siger Peter Allerup og peger på Garrett, Z. et. al: Secondary school size: a systematic review. En del af implikationerne af Garret et.al s analyser er, at this review does not provide evidence to support policy initiatives that solely aim either to increase or decrease the size of schools and/or change the structure of schools below or above a certain size.... Further research on the relationship between school size and a broad range of educational outcomes is required, using both quantitative and more in-depth qualitative analyses. Ikke eksisterende model Hovedpunktet i Allerups kritik er, at Egelund bruger en ikke eksisterende statistisk model til at forsvare sit budskab om at stigende præstationer følges med voksende skolestørrelse : Udgangspunktet for Egelunds statistiske analyse er relationen mellem Pisas mål for matematikpræstation, matematikscore og skolestørrelsen, gengivet i Egelunds artikel som diagram 1. Allerede i udgangspunktet har man her et problem, fordi den statistiske regressionsmodel, som NE anvender, indeholder mere end én uafhængig variabel (skolestørrelse, køn, tosprogethed og socioøkonomisk niveau), og man får derfor ikke noget ud af at se på en tegning, der kun sammenholder matematiskscoren med bare én af de uafhængige variable. For nærværende noteres,

3 3 at den numeriske del af den statistiske analyse gennemføres ved hjælp af en flerdimensional regressionsanalyse, hvor Pisas matematikscore er den afhængige, forklarede variabel, mens skolestørrelsen, køn, tosprogethed og socioøkonomisk niveau er de uafhængige, forklarende variable. Resultatet af at anvende regressionsanalysen er gengivet i Egelunds artikel som tabel 1. Den samlede forklaringsgrad er beregnet til 6.6 procent hvilket betyder, at ca. 94 procent af det, den er sat til at beskrive, ikke beskrives af modellen alligevel. Derfor er modellen grundlæggende ikkeeksisterende og analyser fortaget under antagelse af, at modellen faktisk er god nok, er derfor misvisende. Det kan være svært at illustrere denne ikke-eksistens, når modellen, der skal diskuteres er flerdimensional. Derfor har jeg valgt at illustrere selve fænomenet 6 procent forklaret til denne lejlighed, ved at benytte en simuleret relation mellem kun to variable, med det samme antal observationer som i Egelunds analyse. Cirka 2800 individuelle elevobservationer fordeles som i Egelunds analyser på 166 skoler. Skolerne fordeler sig rent størrelsesmæssigt som i Pisas-undersøgelse, uden fradrag af små skoler eller på anden måde specielle skoler 1. I figur 1 herunder er den simulerede relation mellem Pisa- matematikpræstationer (matematikscoren) og skolestørrelse gengivet. En regressionsmodel benyttes til at forudsige en elevs matematikscore med, når man kender den skolestørrelse, som eleven går på. Forudsigelsen er ledsaget af en hvis statistisk usikkerhed, som i figur 1 er angivet med de to parallelle prædiktionsgrænser. For eksempel forudsiges en elevs matematikscore ved hjælp af figur 1 s prædiktionsgrænser til at ligge et sted mellem cirka 300 og 680, hvis eleven går på en skole med 500 elever. Når man simulerer data, rammes værdier af skolestørrelsen, der er tæt på nul. Det er grunden til figur 1 s ophobning af punkter til venstre i figuren men det dækker godt over det faktum, at den virkelige skolestørrelsesfordeling er to-puklet med en ophobning af små skoler. 1 Niels Egelund viser i sin artikels diagram 1 tal fra elever, der går i 9.klasse, i Folkeskoler, der har mere end 245 elever i alt. Selve udvælgelsen af data som evt. problem, vendes der tilbage til.

4 4 I figur 1 ses, at punkterne løftes til højere matematikscores med voksende skolestørrelse, men for en vurdering af om relationen også kan bruges i praksis til relevante forudsigelser eller beregninger, er det nødvendigt først at vurdere bredden i figuren og lade være med, umiddelbart at kaste sig over den midterste linje som let regnestok for en omregning af skolestørrelser til matematikscores. Det fremgår af figur 1, at bredden af grænserne ligger på ca Det betyder, at en elev fra en lille skole på cirka 200 elever ved hjælp af modellen kan forudsiges til at have en matematikscore på 466±190, dvs. til en eller anden værdi i intervallet [276,656] mens en elevs matematikscore fra en stor skole på ca. 800 elever forudsiges til at ligge i intervallet [346,726]. I det samlede danske Pisa-rapport er forskellen mellem den dygtigste og den svageste elev = 570. Bredden af usikkerhed i figur 1 udgør altså ca. 33 procent af den samlede totale variation på elevernes Pisa-matematikscores. Derfor er modellen i praksis ganske uegnet til at indfri sit formål at forudsige matematikscoren ud fra skolestørrelsen. Det svarer til at en økonom forudsiger næste års niveau af arbejdsløsheden og kommer frem til tallet 2.5 procent - plus minus 10 procent. Internationale (og nationale) rapporter bygger på numeriske skel mellem elevgrupperinger ud fra matematikscoren, der er betragteligt mindre end usikkerheden ±190 point 2. Beregnet ud fra skolestørrelsen kan man altså i praksis ikke se forskel på grupper af elever, der ellers pr. definition er sat til at være forskellige. 2 Ud fra Egelunds angivelser af modellen i sin tabel 1, findes en samlet bredde på cirka 300 svarende til ±150, svarende til cirka 50 procent af den totale variation af matematikscoren i det data segment, som NE studerer.

5 5 Når man undersøger om en regressionsmodel er egnet til beskrivelse, omfatter det per standard at tjekke for såkaldt skadelig multikollinearitet(mk), forklarer Allerup. Det betyder, at nogle af de forklarende variable selv indgår i lineære relationer 3. Det betyder først og fremmest, at man ikke kan fordele ansvaret for afhængigheden til matematikscoren på en klar måde mellem variablene. I Pisa undersøgelsernes data er det ikke en fjern tanke, at variablene skolestørrelse og socioøkonosk indeks ESCS indgår i en sådan MK-relation, fordi store skoler ofte ligger nær byområder, hvor man samtidig finder de rigeste personer, der leverer elever med høj socioøkonomisk baggrund, forklarer Peter Allerup. For at se om det er tilfældet gengiver figur 2 relationen mellem ESCS (gennemsnit pr. skole) og skolestørrelsen. Som den indlagte linje antyder, indgår de netop i et lineært forhold og styrken (lineær korrelation) af relationen kan beregnes til 0.13 eller 13 procent, det vil sige højere end de 6 procent, som Egrelund anvender som kriterium for accept af signifikant lineær sammenhæng. Sammenhængen har den betydning for forståelsen af, at når matematikpræstationerne øges med skolestørrelsen, skyldes jo bare den bagvedliggende variation af MK-variablen ESCS der flytter op og ned i takt med skolestørrelsen. Altså endnu en version af den negative sociale arv fra PISA undersøgelsen, som flere har fremført med stor styrke: Elever med højt matematikniveau har højt ESCS-niveau. Nu ved vi, at de også går store skoler, kan vi så tilføje, uden at det sidste skal virke som et revolutionerende fund. - Kontrollerer regressionsanalyserne ikke for sammenrodningen af skolestørrelse og ESCS? Nej, netop på grund af den påpegede multikollinearitet, og hvis man synes, at det lyder for teknisk til at være sandt, så overbeviser illustrationen i figur 3 forhåbentlig. siger Allerup. 3 Multikollinearitet påvirker forklaringsgraden R 2 og kan medføre forkerte fortegn og signifikansvurderinger på de uafhængige variable.

6 6 I figur 3 er den ene variabel ESCS fastholdt på en bestemt værdi 4, og man kan derfor uden multikollineær indblanding fra denne variabel studere virkningen af skolestørrelsen på matematikscoren. Som det ses er den beregnede hældning statistisk set lig med nul, dvs. der er ingen signifikant sammenhæng mellem matematikscoren og skolestørrelsen 5. 4 For at få et passende antal observationer at arbejde med, bliver det nødt til at være et lille interval [-0.1,0.1] ESCS fastholdes i. Her er antallet ca. 450 elever 5 For at verificere dette korrekt, genfindes figur 3 s struktur inden for hver køn, sproggruppe og for andre intervaller end [-0.1,0.1], som udtryk for andre fastholdte værdier af socioøkonomisk baggrund.

7 7 Det var ét af mine kritikpunkter, at Egelund blander kontrol af om modellen er en velegnet beskrivelse af data sammen med en test for, om hældningen på regressionslinjen er signifikant forskellig fra nul. Forklaringsgraden, eller den såkaldte R 2 størrelse, som af Niels Egelubd anføres til 0.06, altså 6 procent, er ikke nogen statistisk teststørrelse for, om modellen er god nok. Man kan ikke slå den op i en tabel for at se, om modellen er signifikant eller ej. Hvis man imidlertid af andre grunde har accepteret 6, at modellen kan benyttes, kan det være logisk at undersøge om den uafhængige variabel, her skolestørrelsen, bidrager signifikant. Det gør den, både i Egelunds selektive data og i figur 1 s simulationer. Fra den matematiske formel for den statistiske teststørrelse, som man slår signifikansen op med, kan man imidlertid se, at antallet af observationer (N 2800) er afgørende for, at testet bliver signifikant. Det ændrer ikke på at en fortolkning af signifikansen, af den lille p-værdi, forudsætter en godkendelse af modellen og det giver ikke mening, som postuleret af Egelund, hvis signifikansen fremføres løsrevet fra denne godkendelse. Lave forklaringsgrad og udvalgte data til konklusioner Niels Egelund har trods den lave forklaringsgrad på 6 procent valgt at benytte regressionsmodellen som grundlag for sine konklusioner, og at gøre det via et datagrundlag, som er en udvalgt del af Pisas samlede observationer. Det vil vise sig at være en uheldig cocktail for dannelsen af konklusioner, skriver Peter Allerup i sit svar i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Egelunds data stammer fra elever i 9.klasser, i folkeskoler med mere end 245 elever totalt. Det reducerer mængden af observationer fra cirka 4200 til cirka 2800 observationer. Og det erproblem i sig selv, hvis læseren glemmer at udsagn om 2800 kun dækker 2/3 af alle observationerne. Egelund generaliserer ikke selv fra analyserne af de 2800, men får læseren anledning til at lade være, spørger Peter Allerup. Egelunds markering af, at de udvalgte elever fra 9.klasse er repræsentative for Pisas 9.klasser er klar nok, men det medfører jo ikke, at de samme elevers skolemæssige baggrund, skolestørrelsen er repræsentativ for Pisa-skolerne - og slet ikke for skolerne i almindelighed i Danmark. 6 ved forskellige analyser af modellens statistiske fejlled, residualerne og bl.a. analyser af multikollinearitet.

8 8 Det er også et problem, at Niels Egelund begrænser sig til elever fra 9.klasser som grundlag for analyserne, for elever, der tilfældigvis kommer fra samme skolestørrelse, har ikke nødvendigvis noget som helst med hinanden at gøre i skolehverdagen. Alligevel refererer han i sine refleksioner over, hvorfor hans resultater peger på de store skoler som mest effektive, til syv forhold, som alle forudsætter en forståelse af, at eleverne er underkastet fælles vilkår i én skoleramme, understreger Allerup i sit svar i tidsskiftet. Egelund benytter for eksempel, at store skoler rummer bedst mulighed for, at lærer kan komme til at undervise i de fag, de er mest kvalificerede til som én af forklaringerne. Men det sker uden dokumentation, siger Allerup. Spørgsmålet burde være undersøgt af Egelund, fordi spørgeskemaet til skolelederen bland sndet indeholder spørgsmålet Er undervisningen på din skole præget af utilstrækkelighed på. mulighed for at lærere kan komme til at undervise i de fag, de er mest kvalificerede til? Fra tabel 1, herunder ses det, at det gælder tværtom, det er de store skoler, hvor denne utilstrækkelighed føles (30 procent-35 procent ) stærkest. For de små skoler (defineret på samme måde som i Egelunds analyse, det vil sige med færre end 246 elever) er der ingen problemer ( slet ikke med 85 procent). Forskellen er i øvrigt signifikant. 7 Skolestørrelse (antal elever) Føler utilstræk kelighed? < > lidt->meget Slet ikke Total=100 procent Tabel 1 skoleleders svar på Er undervisningen på din skole præget af utilstrækkelighed på.. mulighed for at lærere kan komme til at undervise i de fag, de er mest kvalificerede til? Det går bedre i de små skoler Noget tilsvarende gælder Egelunds forklaring på sine analyseresultater, siger Allerup Egelund fremfører, at store skoler er relativt mindst sårbare over for konflikter i lærerstaben. Også her kan man gå direkte til data fra Pisas skolelederskema, hvor der, vedrørende 7 sædvanligt Χ 2 test i en kontingenstabel.

9 9 skolens undervisningsmål spørges om der ofte er uenighed mellem matematiklærere, der betragter hinanden som fokuserede på elevernes tilegnelse af færdigheder eller for fokuserede på elevernes personlige udvikling. I små skoler (< 246 elever) er 24 procent enige, mens cirka 32 procent af skolelederne i skoler med mere end 468 elever (to sidste skolegrupper i tabel 1) er enige altså igen en markering af det modsatte af Egelunds forklaring på sine resultater. Forskellen er signifikant, som i tabel 1. Tallene viser, at det går bedre i de små skoler! Peter Allerup slutter med at kommentere Egelunds fravælgelse af især små skoler. Det sker angiveligt sker det med henvisning til, at udregninger baseret på et lille antal Pisa elever fører til stor statistiske usikkerhed på gennemsnittet for den skole eleverne går på. En konsekvens er blandt andet, at skoler med mindre en 246 elever ikke indgår. Argumentet at små skoler giver stor usikkerhed på gennemsnittet af elevscorerne giver anledning til undren, når man ser på sammenhængen mellem den officielle skolestørrelse og det antal elever, der optræder som Pisa-elever. Der er en uklar sammenhæng mellem skolestørrelsen og antallet af Pisa-testede elever, skriver Peter Allerup. Dette fremgår af figur 4, hvor det ses, at det ikke er de små skoler som er specielt usikre. Adskillige store skoler lader sig repræsentere af ganske få testede elever. Det yderste punkt til højre i figuren skyldes én elev fra et gymnasium med 1200 elever i alt, som er 15 år og derfor deltager i Pisa. De er et godt spørgsmål, om figur 4 s struktur har indflydelse på overvejelser om, hvordan man definerer et relevant mål for skolestørrelsen, siger Allerup

10 10 Man kunne for eksempel spørge om ikke det i højere grad er antallet af Pisa--elever, det vil sige de 15-årrige, som er den pædagogisk set kritiske størrelse, når talen er om skolens frihedsgrader til at tilrettelægge undervisning med kvalificerede linjefagsuddannede lærere i stedet for at medregne og referere til et stort antal elever i de små klasser på skolen. De sidste øger bare den samlede elevmængde og skolen bliver stor af grunde, som ikke kommer linjefagsproblemet ved. Det er i forlængelse af disse refleksioner unægteligt provokerende for brugen af det sædvanlige mål for skolestørrelsen, totalt antal elever på skolen, at man i figur 5 faktisk ser en faldende, marginal sammenhæng mellem Pisa-matematikscoren og antallet af Pisa-testede elever på skolen - det alternative mål for en relevant skolestørrelse. Lige præcis det modsatte af, hvad man ser i diagram 1 i Egelunds artikel, der startede denne kritik, siger Allerup. Der er intet at komme efter med hensyn til skolestørrelse I tidsskiftet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kalder Peter Allerup sin svar-artikel Det kræver kørekort at bruge p-værdier. Deri ligger en markering af, at behandlingen af faget matematisk statistik i disse år er ved at indfri nogle forventninger, der første gang blev fremført i 1973 under en Compstatkonference, hvor nogle af indlæggene spåede, at den omsiggribende stræben efter at gøre det nemt at udføre statistiske analyser, kunne ende med, at faget blev omdannet til hovedsageligt at være en udfordring på computerens key board, forklarer Peter Allerup.

11 11 Min hensigt med den detaljerede kritik af Egelunds artikel er at fastholde faget som en matematisk analytisk disciplin, der skal holdes adskilt fra problemer med at finde de små p- værdier på udskrifterne. Undervejs i gennemgangen får Allerup så dokumenteret, at der intet er at komme efter med hensyn til sammenhæng mellem elevernes Pisa-matematik-scorer og skolestørrelsen. Referencer: Garrett, Z. et. Al: Secondary school size: a systematic review ; Social Science Research Unit at the Institute of Education, London; Department of Economics at Lancaster University; Centre for Educational Research, Department of Social Policy, London School of Economics and Political Science (LSE) Egelund, N: skolestørrelser og Pisa-resultater, PPR 4/2006

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Tekniske bilag I dette baggrundsnotat gennemgås de økonometriske forhold

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

PISA Etnisk 2012. PISA 2012 med fokus på unge med indvandrerbaggrund

PISA Etnisk 2012. PISA 2012 med fokus på unge med indvandrerbaggrund Vibeke Tornhøj Christensen, Niels Egelund, Eskild Klausen Fredslund og Torben Pilegaard Jensen PISA Etnisk 2012 PISA 2012 med fokus på unge med indvandrerbaggrund PISA Etnisk 2012 PISA 2012 med fokus på

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE AF RUNE STUBAGER & KIM MANNEMAR SØNDERSKOV 5. udgave, januar 2011 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Aarhus University

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Dovne drenge eller dødbringende matematik?

Dovne drenge eller dødbringende matematik? 23 Dovne drenge eller dødbringende matematik? Crilles Bacher, Københavns Private Gymnasium Steffen M. Iversen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU Kjeld Bagger Laursen Institut for

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

1 Baggrund for analysen 3. 2 Opsummering af resultater og konklusioner 5. 2.1 Samlet uddannelsesforløb status 15 år efter afsluttet 9.

1 Baggrund for analysen 3. 2 Opsummering af resultater og konklusioner 5. 2.1 Samlet uddannelsesforløb status 15 år efter afsluttet 9. Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for analysen 3 2 Opsummering af resultater og konklusioner 5 2.1 Samlet uddannelsesforløb status 15 år efter afsluttet 9. klasse 5 2.2 Særligt fokus på de lange videregående

Læs mere

Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere

Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Institut for Statskundskab SDU Odense December 2005 Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Forskningsrapport i faget samfundsvidenskabelig

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Grønlandske elevers præstationer i matematik i et internationalt perspektiv. Internationalt anerkendte opgaver (TIMSS) afprøvet i Grønland

Grønlandske elevers præstationer i matematik i et internationalt perspektiv. Internationalt anerkendte opgaver (TIMSS) afprøvet i Grønland Grønlandske elevers præstationer i matematik i et internationalt perspektiv Internationalt anerkendte opgaver (TIMSS) afprøvet i Grønland Arbejdspapir: 2012:1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INTERNATIONALE

Læs mere

Har PISA tabt pusten?

Har PISA tabt pusten? 86 KOMMENTARER Har PISA tabt pusten? Inge Henningsen, exbus, DPU, Aarhus Universitet Abstract. For at kunne levere de rangordninger af lande som tydeligvis efterspørges hos beslutningstagere og i offentligheden,

Læs mere

Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund. Jacob Nielsen Arendt

Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund. Jacob Nielsen Arendt Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund Jacob Nielsen Arendt AKF Forlaget Marts 2003 1 2 Forord I efteråret 2001 blev årskarakterer og karakterer fra afgangseksamener

Læs mere

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget. INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Publikationen PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere