Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse."

Transkript

1 Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte overenskomst er der i bilag 1 optrykt en af parterne godkendt ansættelsesaftale. Overenskomstparterne anbefaler, at denne ansættelsesaftale anvendes som grundlag for ansættelsesforholdet. Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledningen gennemgår i afsnit generelle regler, der følger af ansættelsesbevisloven. I afsnit 2 knyttes der vejledende kommentarer til de enkelte punkter i ansættelsesaftalen. Har du i øvrigt spørgsmål til udformningen af ansættelsesaftalen, er du altid velkommen til at kontakte dit lokale DTL regionskontor eller Dansk Erhverv på telefon Ansættelsesbevisloven Den godkendte ansættelsesaftale er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i ansættelsesbevisloven, der gælder: 1. Når ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned, og 2. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på over 8 timer. For at opfylde lovens krav er det vigtigt, at ansættelsesaftalen udfyldes korrekt. Denne vejledning skal ses som en hjælp hertil. Der henvises i øvrigt til transportoverenskomstens 11, hvor lovens oplysningskrav er gengivet Godtgørelse ved mangelfuldt ansættelsesbevis Opfyldes ansættelsesbevislovens krav ikke, kan medarbejderen som udgangspunkt kræve en godtgørelse på op til 13 ugers løn. Ved skærpende omstændigheder kan godtgørelsen udgøre op til 20 ugers løn. Hvis manglen er undskyldelig og ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet, følger det af bagatelgrænsen i ansættelsesbevisloven, at godtgørelsesniveauet er på kr. Bliver virksomheden mødt med en påstand om, at der er mangler ved ansættelsesaftalen, anbefales det straks at tage kontakt til Dansk Erhverv. 1/6

2 Der er i overenskomsten aftalt en såkaldt nachfrist bestemmelse, som medfører, at godtgørelse ikke kan pålægges en arbejdsgiver, der senest 8 dage efter, at der rejses et krav om manglende ansættelsesbevis, fremkommer med et bevis uden mangler. Nachfrist bestemmelsen gælder imidlertid ikke, hvis der er tale om systematisk brud på overenskomsten Ændring af ansættelsesvilkår Hvis der sker væsentlige ændringer i medarbejderens ansættelsesvilkår, herunder de vilkår der er nævnt i ansættelsesbevisloven, skal det hurtigst muligt og senest én måned efter ændringens ikrafttræden bekræftes skriftligt over for medarbejderen. Ændring af ansættelsesvilkårene kan ske på følgende måde: 1. Udarbejdelse af ny aftale. Udarbejdes en ny aftale, skal den oprindelige anciennitet angives i aftalen. Det anbefales anført, at den nye aftale erstatter alle tidligere ansættelsesaftaler. 2. Udarbejdelse af tillæg til aftalen. I tillægget skal angives: Nærværende tillæg supplerer og er en del af den eksisterende ansættelsesaftale mellem parterne. Medarbejderen er forpligtet til at opbevare tillægget med den eksisterende ansættelsesaftale To underskrevne eksemplarer Ansættelsesaftalen udskrives i 2 eksemplarer, som underskrives af begge parter, således at hver part opbevarer et originalt eksemplar. 2. Ansættelsesaftalens enkelte afsnit Ad Undertegnede arbejdsgiver Her angives arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse. Ad Ansættelsessted Her angives arbejdsstedets beliggenhed, også selv om beliggenheden er den samme som arbejdsgivers adresse. Såfremt medarbejderen har et fast mødested, anføres dette. Endvidere angives ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt under punktet Tiltrædelsesdato. Ad Ansættelsesforholdet er Hvis ansættelsesforholdet ikke er tidsbegrænset sættes kryds i Indtil Videre. Hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset sættes kryds i Indtil ophørsdato, og ophørsdatoen angives. Såfremt virksomheden måtte ønske at forlænge en tidsbegrænset ansættelsesaftale, anbefales det at rette henvendelse til dit lokale regionskontor eller til Dansk Erhverv for nærmere rådgivning. Ad For ansættelsesforholdet gælder de mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F indgåede overenskomster. Overenskomsterne består af en transportoverenskomst med en række generelle bestemmelser, der som udgangspunkt gælder for samtlige medarbejdere, der udfører arbejde i henhold til de mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F indgåede overenskomster. 2/6

3 Denne overenskomst suppleres af 5 særoverenskomster, der omfatter følgende personalegrupper: chauffører, flyttefolk, chauffører og medhjælpere, der udfører grænseoverskridende transporter, medarbejdere der udfører dagrenovation og lærlinge. Det gælder for alle 5 særoverenskomster, at disse enten fraviger eller supplerer den generelle transportoverenskomst. Lønmodtageren skal kunne gøre sig bekendt med indholdet af overenskomsten, eksempelvis ved at den udleveres til lønmodtageren eller stilles til rådighed på virksomheden enten fysisk eller på et intranet. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at arbejdsgiveren har mulighed for at hente overenskomsten på Dansk Erhvervs hjemmeside. Ad Pension Medarbejderen har ret til pension fra 1. arbejdsdag, hvis medarbejderen er fyldt 20 år og i forvejen har en arbejdsmarkedspension fra et tidligere ansættelsesforhold, se overenskomsten 9, stk. 1. Det er arbejdsgiverens pligt at undersøge, om sådanne betingelser er opfyldt. Derfor anbefaler Dansk Erhverv, at der udarbejdes en tro- og love erklæring, som vedrører tidligere arbejdsmarkedspension. Tro- og love erklæringen findes på Ad Medarbejderen er ansat som Idet der er indgået en række særoverenskomster mellem parterne (se beskrivelsen ovenfor), har det betydning for det overenskomstmæssige grundlag, hvilken arbejdsfunktion medarbejderen er ansat til. Såfremt arbejdet er organiseret i holddrift, skal arbejdsgiveren være opmærksom på den særlige holddriftsaftale, der gælder for alle personalegrupper under transportoverenskomsten, jf. 14. Slutteligt er der i henhold til transportoverenskomstens 2, stk. 5, muligt lokalt at træffe aftale om arbejde på ubekvemme arbejdstider, dvs. uden for tidsrummet mellem kl og Ad Medarbejderen er ansat Definitionerne på henholdsvis timelønnede medarbejdere og fuldlønnede medarbejdere fremgår af transportoverenskomsten 1, stk. 2: Ved timelønnede medarbejdere forstås medarbejdere, som afregnes pr. præsteret arbejdstime, ligesom timelønnede medarbejdere ydes betaling på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage ved en opsparingsordning, hvor der af arbejdsgiveren henlægges 6,75 % af den ferieberettigede løn til dækning af indtægtstab på fridage. Ved medarbejdere ansat i henhold til fuldlønsordning forstås medarbejdere, som afregnes pr. præsteret arbejdsuge eller måned, og som holder fri på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage uden afkortning af uge eller månedslønnen. 3/6

4 Der er en række konsekvenser forbundet med valget af ansættelsesform. Som eksempel kan nævnes, at: opsigelsesvarslerne for fuldlønnede er længere end for timelønnede, jf. overenskomstens 13, stk. 1 at opsparingskontoen også kaldes frihedskontoen opgøres, og såfremt der er et restbeløb, skal det udbetales ved årets udløb, jf. overenskomstens 3, stk. 2, afsnit at timelønnede altid skal ansættes med fastlagt daglig arbejdstid (se mere herom nedenfor). Ad Arbejdstid Den daglige arbejdstid skal anføres for timelønnede chauffører. Dette hænger sammen med, at chaufføren har krav på at kende antallet af normaltimer hver eneste dag. Et krav som har sammenhæng med, hvordan antallet af overtimer beregnes og overtidstillæggets størrelse, jf. transportoverenskomstens 10. Særligt for chauffører: Vognmanden skal være opmærksom på, at placering af den daglige arbejdstids begyndelse mellem kl og 8.00 kan ændres indtil afslutningen af den foregående dags arbejde. Ad Løn Grundlønnens størrelse er fastsat i transportoverenskomstens 8, stk. 2. Endvidere følger det af 8, stk. 3, at efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden betales et anciennitetstillæg. Faglært med svendebrev får endvidere et tillæg allerede fra første ansættelsesdag, jf. transportoverenskomstens 8, stk. 5, sidste linie. Det gælder for de fleste særoverenskomster, at der er fastsat regler om tillæg til grundlønnen. Der henvises generelt til den af DTLs arbejdsgiverforening udarbejdede lønoversigt, der kan hentes på Ad Lønnen udbetales Den valgte lønningsperiode har betydning for såvel længden af medarbejderens som arbejdsgiverens opsigelsesvarsel, idet månedsafregnede har længere opsigelsesvarsler. Se transportoverenskomstens 13, stk. 1. Ad Afspadsering Såfremt arbejdsgiveren ønsker, at det skal være muligt at afspadsere overarbejde, skal det aftales med medarbejderen, jf. transportoverenskomstens 2, stk. 4. Såfremt afspadsering ikke er aftalt, er udgangspunktet, at der skal ske udbetaling af eventuelle overtimer. Slutteligt skal arbejdsgiveren være opmærksom på, at afspadsering ikke kan aftales for deltidsmedarbejdere, se transportoverenskomstens 2, stk. 1, 2. afsnit. 4/6

5 Ad Kørekort Medarbejderen har kun ret til at køre den type køretøj, som den pågældende har taget kørekort til. Motorkøretøjerne opdeles i kategorier og køretøjstyper, der har hvert sit bogstav. Kørekort er inddelt i følgende kategorier: A: Motorcykel B: Almindelig bil C: Lastbil D: Bus B/E, C/E og D/E: Påhængskøretøj Ad Certifikater/Beviser Medarbejdere, der er i besiddelse af et relevant erhvervsuddannelsesbevis (svendebrev), er berettiget til et faglært tillæg, jf. transportoverenskomstens 8, stk. 5. Endvidere skal der for chauffører, der ansættes til kørsel med hænger eller kran, der kræver certifikat, og chaufføren har de nødvendige kvalifikationer, efter chaufføroverenskomsten ydes et personligt kvalifikationstillæg på minimum 3,80 kr., jf. overenskomstens 2, stk. 2, 2. afsnit. Ad ADR-Bevis Førere af køretøjer, der transporterer farligt gods, skal være i besiddelse af et gyldigt ADRbevis. Ad Sygdom Her angives virksomhedens regler om anmeldelse og dokumentation i tilfælde af fravær på grund af sygdom. Udfyldelsen af dette punkt er ikke et lovkrav. Ad Ferie Medarbejderen har ret til ferie. Ferien gives og holdes i henhold til ferieloven. Lønmodtagere, der ikke får løn under ferie, har ret til feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen i optjeningsåret. Der henvises i øvrigt til transportoverenskomstens 19 og 20, sidstnævnte om anvendelse af feriekort. Ad Særlige vilkår Hvis virksomheden har udleveret personalehåndbog til medarbejderen, angives dette her. Det er ikke et lovkrav at have et punkt med i ansættelsesbeviset om tavshedspligt, men det kan dog være med til at skærpe medarbejderens fokus herpå såvel under som efter ansættelsesforholdet. Markedsføringsloven er gældende, uanset om den er nævnt i ansættelsesaftalen eller ej. Markedsføringslovens 19 omhandler et forbud mod at fremskaffe, benytte samt ubeføjet viderebringe erhvervshemmeligheder. Ved erhvervshemmeligheder forstås normalt informationer, der 5/6

6 ikke er offentligt tilgængelige, er specielle for virksomheden samt har betydningen for virksomhedens konkurrenceevne. Hvis der er aftalt andre væsentlige vilkår, som endnu ikke er oplyst under ovennævnte punkter, kan disse anføres her. Alle væsentlige vilkår skal fremgå af ansættelsesaftalen. Der kan med fordel henvises til en nærmere beskrivelse af vilkåret i personalehåndbogen eller overenskomsten. Hvilke vilkår, der er væsentlige, afhænger af en konkret vurdering af ansættelsesforholdet. Som eksempel kan nævnes alkohol forbud og eventuelle begrænsninger i brug af virksomhedens mobiltelefon. Det er muligt at aftale, at ansættelsesforholdet ophører uden yderligere varsel ved udløbet af den måned, hvor medarbejderen fylder 70 år. I så tilfælde skal vilkåret anføres i ansættelsesaftalen. ---ooo0ooo--- 6/6

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever Landsoverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver for TA Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for metal- og blik- og rørarbejde mellem

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005 Vikaroverenskomst mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2010 2012 3F-varenummer 3005 Indholdsfortegnelse 1. Dækningsområde... 3 2. Vikarbureauets forpligtelser... 3 3. Løn

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid... 5 3. Løn... 5 4. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDHOLD 1 DÆKNINGSOMRÅDE....................................... 5 2 VIKARBUREAUETS FORPLIGTELSER.........................

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere