ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013"

Transkript

1 ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013 Husk at kontrollere dine ansattes kørekort Det er forbudt at overlade føringen af en bil til personer, der ikke er i besiddelse af et gyldigt kørekort til køretøjet. Hvis man som arbejdsgiver overlader virksomhedens køretøjer - eller køretøjer virksomheden har i sin varetægt - til en medarbejder, har man således pligt til at kontrollere, om medarbejderen er i besiddelse af et gyldigt kørekørt. Det anbefales, at man som virksomhed, foretager regelmæssig kontrol heraf. Der er ikke nogen fast regel for, hvor ofte man skal se kørekortet. Denne kontrol kan f.eks. ske en gang om året, og der bør opbevare dokumentation for kontrollen. Virksomheder bør udarbejde en procedure for, hvor ofte de vil se de ansattes kørekort. Dette kan f.eks. fastsættes i ansættelsesaftalen eller i en personalehåndbog. Dette bør gælde både for personale, der kører i firmaets egne biler og i kundernes biler. Eksempel på formulering af personalepolitik: "Det er et krav at medarbejdere, der kører bil i forbindelse med arbejdet, er i besiddelse af et gyldigt kørekort. I ansættelsesforhold hvor besiddelse af gyldigt kørekort er en forudsætning for ansættelsen, betyder et mistet kørekort, at forudsætningerne for ansættelsen er bristede, og at medarbejderen må forvente at skulle fratræde uden varsel. Virksomheden forventer, at medarbejderne følger færdselslovens regler, optræder hensynsfuldt i trafikken og som gode ambassadører for virksomheden." Vi gør opmærksomme på, at der er særlige regler for chauffører og medarbejdere omfattet af godskørselsreglerne både med hensyn til kørekort og uddannelsesbeviser m.m. Grundlovsdag For god ordens skyld skal vi bringe følgende reminder vedr. Grundlovsdag. Informationen er i øvrigt altid tilgængelig under menuen Arbejdsgiverjura. For timelønnede og andre arbejdere, der er omfattet af ABAFs overenekomst med Dansk Metal, er Grundlovsdag en hel fridag. Såfremt der alligevel udføres arbejde på grundslovsdag, skal der udbetales overtidsbetaling. Betaling på disse dage sker efter reglerne om søgnehelligdagsbetaling/fritvalgskontoen. For lærlinge er Grundlovsdag også en hel fridag med sædvanlig løn. For ikke-overenskomstdækkede funktionærer er Grundlovsdag en almindelig arbejdsdag. For overenskomstdækkede funktionærer er grundlovsdag en hel fridag med

2 løn. Bilsælgere er ikke omfattet af ABAFs overenskomst med HK/Privat og Grundlovsdag for disse er en almindelige arbejdsdag. Der kan dog på virksomheden være kutyme for at holde fri med løn jf. neden for. Grundlovsdag var tidligere en lovbestemt halv fridag fra kl. 12, men dette er faldet bort. Mange virksomheder fastholder dog traditionen om hel eller halv fri på Grundlovsdag, hvorfor der her er kutyme for fri, med mindre funktionærernes ret hertil er blevet behørigt opsagt. For overenskomstdækkede værkstedschefer, der er medlem af Ledernes Hovedorganisation gælder særlige regler. Disse har som de timelønnede fri Grundlovsdag med sædvanlig løn. Dom fra EU-domstolen om handicapbeskyttelse Det er ulovligt at forskelsbehandle en handicappet lønmodtager, og arbejdsgiveren er forpligtet til at iværksætte såkaldte nødvendige foranstaltninger, så den handicappede lønmodtager kan varetage sit arbejde på lige fod med andre lønmodtagere. Det gælder dog ikke, hvis de nødvendige foranstaltninger er uforholdsmæssigt byrdefulde for arbejdsgiveren, eller hvis den handicappede lønmodtager heller ikke med de nødvendige foranstaltninger kan betragtes som egnet til at udføre de væsentligste funktioner i den pågældende stilling. Den særlige beskyttelse af handicappede lønmodtagere kommer fra EU-regler, og formålet er at sikre, at en handicappet person kan få adgang til at arbejde på lige fod med andre lønmodtagere. Der har imidlertid været stor usikkerhed om, hvornår en person er handicappet, og hvilke foranstaltninger en arbejdsgiver er forpligtet til at iværksætte. Det er også uklart, om en handicappet lønmodtager med meget sygefravær kan opsiges med et forkortet opsigelsesvarsel efter 120-dages reglen. Derfor har de danske domstole stillet en række spørgsmål til EUdomstolen. Der er bl.a. andet spurgt om hvorvidt en varig funktionsnedsættelse, som ikke giver behov for særlige hjælpemidler eller lignende, men som i det væsentligste består i, at personen kun kan arbejde på nedsat tid, kan anses som handicap - kan man være handicappet, hvis det eneste kompensationsbehov man har, er nedsat tid. Hertil om nedsat tid kan være blandt de nødvendige foranstaltninger, som arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde og om 120-dages reglen kan bruges overfor handicappede, hvis fraværet skyldes handicappet eller hvis fraværet skyldes, at arbejdsgiveren ikke har iværksat de nødvendige foranstaltninger, der ville gøre det muligt for den handicappede at arbejde på lige fod med andre. EU-domstolen understreger i dommen, at vurderingen af, om en person er handicappet, skal ske uafhængig af hvilke foranstaltninger, der efterfølgende viser sig at være nødvendige. Det afgørende er, om lønmodtageren permanent eller i lang tid er begrænset i fuldt

3 og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige for med andre lønmodtagere. Det er altså den langvarige begrænsning i at deltage i arbejdslivet, der er afgørende, mens det er af underordnet betydning, om begrænsningen er forårsaget af et egentligt handicap eller en sygdom. Og det har altså heller ikke betydning, om det eneste kompensationsbehov personen har, er nedsat tid. Med andre ord kan man godt være handicappet, selvom man ikke har brug for eksempel fysiske hjælpemidler, personlig hjælper eller lignende. Når det er konstateret, at lønmodtageren er handicappet, skal arbejdsgiveren vurdere hvilke foranstaltninger, der er nødvendige. I den sammenhæng skal det tillægges betydning, om foranstaltningen indebærer en uforholdsmæssig stor eller unødvendig byrde for arbejdsgiveren. Og endelig skal det vurderes, om den handicappede lønmodtager med de nødvendige tilpasningsforanstaltninger kan betragtes som egnet til at udføre de væsentligste funktioner i den pågældende stilling. EU-domstolen udtaler, at nedsat arbejdstid efter omstændighederne kan være en nødvendig foranstaltning, som arbejdsgiver skal tilbyde en handicappet lønmodtager. Det er i sidste ende de danske domstole, der skal afgøre, om nedsat arbejdstid er en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren. EU-domstolen peger på, at de danske domstole navnlig skal tage hensyn til de omkostninger, der er forbundet med nedsat tid, samt til virksomhedens størrelse, finansielle muligheder og muligheden for at opnå offentlige tilskud eller anden støtte. EU-domstolen tager ikke endeligt stilling til, om det er muligt at opsige en handicappet medarbejder med forkortet varsel efter 120- dages reglen, når sygefraværet skyldes medarbejderens handicap. Det afhænger af, om 120-dages reglen forfølger et legitimt formål, og det overlader EU-domstolen til den danske domstol, at afgøre. Med dette må vi vente på Sø-og Handelsrettens afgørelse. Har den handicappede medarbejder sygefravær, fordi arbejdsgiver ikke har iværksat de nødvendige foranstaltninger, er EU-domstolen dog ikke i tvivl om, at det er forskelsbehandling at opsige den handicappede lønmodtager med forkortet varsel efter 120-dages reglen. Det gælder imidlertid kun, når de nødvendige foranstaltninger ikke udgør en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren. Det kan derfor konkluderes, at der er nu skabt større klarhed over, hvornår en person er handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Det er blandt andet blevet klart, at en lønmodtager kan være handicappet, selv om lønmodtageren kun har behov for nedsat arbejdstid, og at en arbejdsgiver efter omstændighederne kan have pligt til at tilbyde nedsat tid. 120-dages reglen gør det mindre risikofyldt at ansætte handicappede medarbejdere og giver derfor danske virksomheder mulighed for at hjælpe handicappede lønmodtagere ind på arbejdsmarkedet.

4 Det bør den danske domstol tage hensyn til, når den skal afgøre, om 120-dages reglen i fremtiden kan finde anvendelse på handicappede lønmodtagere. Ordinær generalforsamling - referat Der blev den 17. april 2013 afholdt ordinær generalforsamling i Autobranchens Arbejdsgiverforening. Referatet kan læses på Pensionsordninger med risikobonus Det fremgår af overenskomsten mellem ABAF og HK/Privat at pensionsordningen for den enkelte medarbejder eller enkelte virksomheds medarbejdere kan etableres i PensionDanmark. Eksisterende pensionsordninger kan fortsat benyttes ved indmeldelse i ABAF, hvis der afgives en indeståelseserklæring. Den valgte ordning skal indeholde en risikodel vedrørende dødsfald, kritisk sygdom, invaliditet mv hvortil betales via den samlede indbetaling til pensionsordningen. Dør færre eller kommer færre til skade, opstår der et overskud af indbetalte midler til denne risikodel. HK har gjort ABAF opmærksom på at i en række kommercielle selskaber er det aftalt med virksomheder at virksomhederne skulle modtage et givent overskud, en såkaldt risiko-bonus. Herved har virksomhederne fået tilbagebetalt penge fra de kommercielle pensionsselskaber, som medarbejdere har indbetalt til deres samlede pensionsordning. Vi er ikke vidende om at dette skulle være sket indenfor ABAFs medlemsområde. Vi skal dog for god ordens skyld gøre opmærksom på at en sådan tilbageførsel i givet fald er både ulovlig og overenskomst-stridig, hvorfor vi skal advare herom. Et eventuelt overskud på en såkaldt risiko-bonus skal tilbagebetales til medarbejderne via indsættelse på disses pensionsopsparing. Nye satser for værnefodtøj pr. 1. marts 2013 Satserne, der er inklusive moms, udgør: Listepris I (Træsko): kr. 405 Listepris II (sko): kr. 641 Listepris III (Støvler): kr. 751 Listepris I (Træsko): kr. 405 Listepris I dækker indkøb af værnetræsko. Værnetræsko opfylder kravene til beskyttelse af fødderne på den traditionelle industrivirksomhed. Det indebærer arbejde på plant gulv uden usikker fodstøtte. Listepris II (sko): kr. 641 Listepris II dækker indkøb af værnesko. Værnesko anvendes ved arbejde, der kræver beskyttelse af fødderne, og når det er påkrævet, at fodtøjet sidder ordentligt fast på foden. Det er typisk ved stilladsarbejde, på lastvognsværksteder

5 eller ved arbejde i skiftende niveauer. Listepris III (Støvler): kr. 751 Listepris III dækker værnestøvler. Den type anvendes ved arbejde, som kræver beskyttelse af fødderne og samtidig ankelstøtte. Typisk i forbindelse med arbejde, hvor undergrunden eller færdselsvejene er ujævne og med stor risiko for at vride om på foden. Optælling af 120 sygedage efter funktionærloven Når en funktionær opsiges efter 120-dages reglen, stiller det visse krav til arbejdsgiveren. Der er grundlæggende fire betingelser som skal iagttages i så henseende. For det første skal 120- dages reglen være aftalt i ansættelseskontrakten, for det andet skal funktionæren have oppebåret løn under sygdom i ialt 120 sygedage inden for den 12 måneders periode, der ligger forud for opsigelsen. Som den tredje betingelse skal opsigelsen ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og for det fjerde at opsigelsen sker, imens funktionæren stadig er syg. Hvis en eller flere af de fire betingelser ikke er opfyldt, kan funktionæren ikke opsiges med det forkortede opsigelsesvarsel på en måned, men skal derimod opsiges med sit individuelle opsigelsesvarsel. Arbejdsgiver vil ligeledes kunne risikere at blive mødt med et krav på godtgørelse for usaglig opsigelse, såfremt kravene ikke iagttages. I tilfælde hvor funktionæren er delvis raskmeldt, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at lade vedkommende genoptage sit arbejde, før vedkommende er helt raskmeldt. Ved en delvis raskmelding medregnes de timer, funktionæren er syg ved opgørelsen af de 120 dage, herunder tæller weekender, helligdage og friperioder delvist med. Det er dog værd at bemærke, at dette kan volde en del praktiske problemer, samtidig med at ikke alle situationer er fuldstændig afklaret i retspraksis. Det er både antallet af sygedage/sygetimer i den pågældende uge og tidspunktet for arbejdets placering på dagen/ugen, der kan påvirke den samlede optælling af de 120 sygedage. For at undgå uenighed om optællingen af de 120 sygedage, anbefales det derfor, at der udarbejdes en aftale om delvis genoptagelse af arbejdet i et fast mønster. Kravene til arbejdsgiver omkring optælling af de 120 sygedage, bliver nemlig større, såfremt funktionæren delvist genoptager sit arbejde ved at deltage efter formåen. Det skal endvidere bemærkes, at det i retspraksis er uafklaret, hvorvidt sygedagene skal indgå i optællingen som fulde eller delvise dage, såfremt arbejdsgiveren ikke accepterer delvisgenoptagelse af arbejdet,. Det må dog formodes, at de pågældende sygedage skal medtælles i beregningen. Hertil opfordres arbejdsgiveren til at sikre sig, at funktionæren har en

6 vurdering fra egen læge eller en aftale med kommunen om deltidsraskmelding, samt at oprette et gennemsigtigt og tilgængeligt registreringssystem, så der ikke kan rejses tvivl om sygdomsregistreringen. Ydermere kan det bemærkes at 12 måneders perioden ikke følger kalenderåret, men er beregnet som en periode, der ligger 12 måneder tilbage, regnet fra den dag hvor arbejdsgiveren afgiver opsigelsen. Hertil medregnes weekender, helligdage og friperioden (ikke ferie) i optællingen af de 120 sygedage, hvis funktionæren har været syg både før og efter de pågældende dage. Graviditetsbetinget sygdom, fravær for barns første sygedag, funktionærens selvbetalte pauser, medregnes ikke i optællingen af de 120 sygedage. At opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage betyder, at opsigelsen tidligst afgives efter endt arbejdstid på den 120 sygedag (efter retspraksis allersenest på den 128 sygedag). For at sikre sig bevis for datoafsendelse anbefales, at man anvender en afleveringsattest fra posthuset, når opsigelsen afsendes. Fornyelse af tidsbegrænset ansættelse eller ny stilling I henhold til lov om tidsbegrænset ansættelse følger det, at fornyelsen af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold kun kan ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. Dette betyder, at arbejdsgiveren kun kan forny et tidsbegrænset ansættelsesforhold med en ny kontrakt, såfremt der er objektive forhold, der kan begrunde fornyelsen. Eksempel på sådanne forhold kan være sygdom, graviditet, barsel eller anden orlov blandt virksomhedens andre medarbejdere etc. Såfremt en objektiv grund ikke er til stede, kan forlængelsen kun ske tidsubegrænset. En medarbejder kan ved stillingsskift ansættes på en ny tidsbegrænset kontrakt, uden at tidsbegrænsningen skal være objektivt begrundet. Ved vurderingen af, om der er tale om en ny stilling, kan momenter som lønnens størrelse, lønstrukturen, arbejdstiden, arbejdsstedet, titlen, arbejdets indhold, eller ændring af ledelsesbeføjelser indgå. Man kan altså ansætte en medarbejder på en ny tidsbegrænset stilling, såfremt der er tale om et stillingsskift. Er der derimod ikke tale om et stillingsskift, men en forlængelse af en allerede eksisterende kontrakt, skal arbejdsgiveren sikre sig, at der er tale om objektive forhold som kan begrunde forlængelsen af en ny tidsbegrænset stilling. Er der ikke det, skal ansættelsen ske på en tidsubegrænset kontrakt. Opsigelse af en medarbejder ansat på en tidsubestemt kontrakt skal ske jf. gældende lov eller overenskomst Lønsatser pr. 1/ Mindstebetalingssatsens efter ABAFs overenskomst med Dansk

7 Metal: Medarbejdere over 18 år: 113,05 kr. pr. time Medarbejdere under 18 år: 62,80 kr. pr. time Lærlingesatser efter Industriens Overenskomst: Trin 1, 0-1 år: 63,00 kr. pr. time Trin 2, 1-2 år: 71,45 kr. pr. time Trin 3, 2-3 år: 76,75 kr. pr. time Trin 4, 3-4 år, 88,80 kr. pr. time Trin 5, over 4 år: 108,70 kr. pr. time Elever (handel & kontor) efter ABAFs overenskomst med HK/Privat: år 9.844, ,00 2. år , ,00 3. år , ,00 4. år ,00 13,34100 Til elever, der inden uddannelsen påbegyndes har bestået gymnasiale uddannelser ydes et tillæg på kr. 615 pr. md. Har du et ledigt job? Så slå det op som akutjob Der er behov for at minde om, at ledige jobs bør slås op som akutjob. Læs neden for om hvordan du opslår akutjob, får særlig hjælp fra jobcentrene, hvilke krav, der er til akutjob m.m. Hvorfor er arbejdsgiverne gået med i aftalen om akutjob? Virksomhederne har brug for et mere konkurrencedygtigt Danmark. Dagpengereformen, som arbejdsgiverne har efterlyst længe, vil give et solidt bidrag hertil og medvirke til at flere kommer i arbejde og færre på overførselsindkomst. Det er en reform, vi gerne vil medvirke til at give en god start. Det næste halve år står vi i en ekstraordinær situation. Den fireårige og den toårige dagpengepe-riode løber sammen, og ekstraordinært mange skal ud og finde job. Selv om den økonomiske vækst er lav i Danmark, og en række virksomheder har oplevet, at de har måttet reducere antallet af medarbejdere, så er der stadig mange, der skifter job. På bare et år, er der over en halv million danskere, der skifter job. Derfor opfordrer vi nu alle, der har ledige jobs, til at overveje, om det ville være muligt at slå jobbet op, så også langtidsledige kan søge det. Det er selvfølgelig virksomhedens suveræne valg, hvem der skal være den nye medarbejder. Hvordan opslår man et akutjob? Et akutjob behøver ikke at være forbeholdt målgruppen. Virksomheden vælger selv om stillingen kun skal slås op på Jobnet som akutjob, eller om man både vil igangsætte den sædvanlige jobsøgning samtidig med, at man slår stillingen op på Jobnet. Har virksomheden erfaring med Jobnet.dk, skal man blot gøre, som man plejer og placere stillin-gen i den særlige kategori: akutjob. Virksomheden skal skrive, at der er tale om et akutjob, og at den opfordrer de ledige, der er tæt på at miste retten til dagpenge, til at sø-

8 ge jobbet. Har virksomheden ikke erfaring med Jobnet, skal virksomheden først oprettes. Det gør man ind til videre ved at kontakte jobnetsupport på tlf: Hvem er akutledig? Målgruppen for akutjob er ledige, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra 1. oktober frem til 1. april 2013 (dagpengene udløber senest ved udgangen af uge 26). De ledige kan få en attest i deres a-kasse på, at de er i målgruppen. Attesten afleveres til arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelsen. Hvilke krav er der til et akutjob? Et akutjob kan både være permanent og midlertidigt. Det er job på sædvanlige løn og arbejdsvil-kår uden tilskud fra det offentlige. Jobbene skal være planlagt til mindst 3 måneders varighed. For at få præmie skal ansættelsen vare i mindst 26 uger, og det ugentlige timetal skal være mindst 32 i gennemsnit. Hvad kan Jobcenteret hjælpe med? Jobcentrene har fået flere muligheder for at hjælpe de langtidsledige til en god start i virksomhe-den. Virksomhederne kan få hjælp til: At få indlagt et stillingsopslag på jobnet At få henvist et antal kvalificerede ledige Efter ansættelsen kan virksomheden søge om at få dækket udgiften op til 6 ugers uddan-nelse fra jobcentret (opkvalificeringsjob). De ledige, som virksomheden måske overvejer at ansætte, kan forud for ansættelsen søge om: Tilbud om virksomhedspraktik eller en løntilskudsansættelse på virksomheden Deltage i opkvalificering Indgå som vikar i et jobrotationsforløb, hvor der ydes tilskud til en eller flere medarbejde-res efteruddannelse. Hvis virksomheden ansætter en medarbejder med løntilskud eller i jobrotationsordning, kan der ikke udbetales akutjob præmie. Opkvalificering i forbindelse med et ordinært job giver mulighed for akutjob præmie. Hvilke forpligtigelser har arbejdsgiveren Arbejdsgiveren har de samme forpligtigelser som ved alle andre ordinære job. De normale regler om løn- og ansættelsesvilkår gælder også reglerne for opsigelse. Hvem kan jeg ansætte? Virksomheden kan ansætte præcis, som den plejer ved en ordinær ansættelse. Hvis virksomheden ansætter en akutledig og ønsker præmien, skal virksomheden sikre den nødvendige dokumentation (varighed af ansættelsen, timetal og beviset fra medarbejderens a- kasse på, at han var akutledig) Hvordan får man præmien på kr. Præmien på kr. udbetales, når ansættelsesforholdet har varet et år. Varer det kun et halvt år, er præmien Det ugentlige timetal skal være mindst 32 timer, og jobbet skal have været opslået på Jobnet.dk som akutjob. Akutjobbet er på ordinære løn- og ansættelsesvilkår.

9 En ledig i målgruppen kan få en attest fra sin arbejdsløshedskasse på, at han er med i målgrup-pen. Attesten skal afleveres til virksomheden i forbindelse med ansættelsen. Virksomheden får udbetalt pengene i den pågældende medarbejders a-kasse. Præmien omfatter ansættelsesforhold, der indgås senest 1. juli Virksomheden skal sikre den nødvendige dokumentation (varighed af ansættelsen, timetal og beviset fra medarbejderens a-kasse på, at han var akutledig). Hvilke job kan opslås som akutjob? Alle job kan slås op som akutjob, når der er tale om job på ordinære vilkår og forventes at vare mindst 13 uger. Man kan sagtens opslå akutjob uden at have forventning om at få præmien. Hvis ansættelsen fortsætter i 26/52 uger, kan virksomheden få præmie. Pjece om akutjob Ansøgningsskema Mere info Liste over spørgsmål og svar

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

8.1 Opsigelse - begreb og formkrav

8.1 Opsigelse - begreb og formkrav HR Jura Forlaget Andersen 8.1 Opsigelse - begreb og formkrav Af Advokat Sofie Andersen, MAQS Law Firm san@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående opsigelse - har følgende indhold: 1. Opsigelse - begreb

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU 1. Indledende bemærkninger Nedenstående

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Akademikere i introduktionsstillinger i staten

Akademikere i introduktionsstillinger i staten Cirkulære om ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger i staten 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 019-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108,

Læs mere