ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som skulle medføre, at man som skattepligtig i Frankrig ikke ville blive dobbeltbeskattet af indtægter fra Danmark, ifølge oplysninger fra det franske Finansministerium forventedes offentliggjort inden udgangen af marts måned i år. Dette har ikke kunnet holde stik. Reglerne er ikke blevet offentliggjort endnu. De nye regler skal kunne anvendes af skattepligtige i Frankrig til at kunne fratrække betalte danske skatter på deres franske selvangivelse, og for at dette skal have nogen mening, bør disse regler være trådt i kraft, når formularerne til de franske selvangivelser udsendes i begyndelsen af maj måned i år. Der er givet mange af mine læsere, som har interesse i de nye regler, og jeg skal orientere om, at de nye regler er offentliggjort så snart som dette er sket. Beskatningen i Frankrig af danske pensioner De franske regler om beskatning af pensioner er ganske meget anderledes end de danske, og på grundlag af flere forespørgsler skal jeg hermed komme med en oversigt over, hvorledes de danske pensioner beskattes i Frankrig, når man er skattepligtig i Frankrig. Oversigten opdeles i a) pensioner, som er led i et tidligere ansættelsesforhold og derfor er udtryk for en form for honorering af præsteret arbejde i dette ansættelsesforhold, samt pensioner, som udbetales fra det offentlige, og b) pensioner, som den berettigede helt og aldeles har bekostet opsparingen til selv. Pensioner, som er led i et tidligere arbejdsforhold eller som udbetales fra det offentlige. Disse pensioner beskattes i Frankrig som almindelig indkomst på samme måde som almindelig lønindkomst. De skal også opføres på dem franske selvangivelse under rubrikken pensions, retraites, rentes. 1

2 Under denne beskatningsform hører: a) Dansk livsvarig alderspension, som har været finansieret helt eller delvist af ens tidligere arbejdsgiver. Den franske betegnelse er pension de retraite eller rente à titre gratuit. Betegnelsen gratuit eller gratis henviser til, at finansieringen af ordningen har været bekostet af arbejdsgiveren (helt eller delvist), og at den altså har været gratis for den ansatte. Mange danske pensionsordninger finansieres på en sådan måde, at arbejdsgiveren betaler en del af pensionen og den ansatte også en del. I denne situation beskattes pensionen i sin helhed som almindelig indkomst. I princippet kunne man tænke sig, at pensionen i denne situation opdeles i en arbejdsgiverfinansieret del og en del finansieret som privat pensionsopsparing, da skattereglerne er forskellige, men det har så vidt vides aldrig været forsøgt testet om en sådan opdeling vil kunne accepteres af det franske skattevæsen. b) Dansk ratepension med en udbetalingsperiode på 10 eller 15 år, som har været finansieret af ens tidligere arbejdsgiver helt eller delvist. Man anvender her de samme franske betegnelser som ovenfor under a). Det har heller ikke i dette tilfælde været testet, om en pension kan opdeles i en del, der er finansieret af ens arbejdsgiver og en del, som er finansieret af den ansatte som privat pensionsopsparing. Det er desuden i Danmark muligt at oprette ratepensioner, som er arbejdsgiveradministrerede, selvom de ikke er arbejdsgiverfinansierede, og disse ratepensioner falder ind under begrebet contrats de capitalisation (jfr. nedenfor), der beskattes lempeligere i Frankrig. Man skal dog være i stand til at kunne dokumentere, at arbejdsgiveren ikke har medvirket ved finansieringen af ordningen, såfremt det franske skattevæsen skulle anmode derom. c) Dansk tjenestemandspension. d) Dansk folkepension, social pension (invalidepension), førtidspension og efterløn. e) Dansk ATP. f) Udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond og fra Den Særlige Pensionsfond. Udbetales disse ordninger som et engangsbeløb, opkræves i Danmark en afgift i forbindelse med udbetalingen. Jeg har skriftligt forespurgt i Finansministeriet, hvorledes beskatningen er i Frankrig i denne situation, når de nye regler om dobbeltbeskatningslempelse træder i kraft, men jeg vil først kunne få svar derpå, når reglerne er offentliggjort. Når jeg får svar, skal jeg orientere derom. Pensioner, som den berettigede helt og aldeles har bekostet opsparingen til selv. Her må man opdele i, om pensionen er livsvarig eller om den udbetales over et fastsat åremål. a) Livsvarig dansk alderspension, som man selv har bekostet opsparingen til selv, betegnes i Frankrig som rente viagère à titre onéreux. Onéreux betyder byrdefuld, 2

3 og udtrykket henviser til, at finansieringen af ordningen har været til byrde for den berettigede selv. Til gengæld er beskatningen af pensionen lempeligere afhængigt af, hvornår man begynder at få pensionen udbetalt, og denne beskatningsprocent bevares for resten af udbetalingsperioden. Det er derfor væsentligt, at man på selvangivelsen anfører korrekt, fra hvilken alder udbetalingen er påbegyndt (1AW, 1BW, 1CW eller 1DW). Man skal på selvangivelsen angive det beløb, som man har fået udbetalt (incl. det skattefrie beløb). Er man mindre end 50 år, beskattes 70 % af de årlige udbetalinger. Er man fra 50 år til 59 år, beskattes 50 % af de årlige udbetalinger. Er man fra 60 år til 69 år, beskattes 40 % af de årlige udbetalinger. Er man mere end 69 år, beskattes 30 % af de årlige udbetalinger. b) Dansk ratepension, som udbetales over en udbetalingsperiode på 10 år eller 15 år. De danske ratepensioner betragtes i Frankrig ikke som pension men som en form for opsparingsprodukter, og derfor er beskatningen af dem en del anderledes og betydeligt lempeligere end hvad angår beskatningen af traditionelle pensioner i Frankrig. Reglerne for beskatningen deraf er desuden en del komplicerede, idet de indgår under den beskatningsform, som omfatter contrats de capitalisation et assurances vie. For at ratepensionskontrakter kan komme ind under denne beskatningsform må de for det første ikke være etableret som led i et arbejdsforhold, således at kapitalen har været finansieret af ens tidligere arbejdsgiver helt eller delvist som vederlæggelse for præsteret arbejde. Der må dernæst ikke være tale om en ordning, fra hvilken der sker udbetaling så længe man lever, men udbetalingen skal være fastsat for et bestemt åremål eller som en engangsydelse. Og endelig skal der være kongruens mellem indbetalingerne og udbetalingerne således at forstå, at udbetalingerne skal ske som udbetaling af en indbetalt kapital. Ved livsvarige pensionsordninger er der netop ikke sådan kongruens, idet udbetalingerne er afhængige af, hvor længe man lever og ikke af kapitalens størrelse for den enkelte opsparer. Da der er tale om opsparingskontrakter, er selve den del af den indbetalte kapital, som udbetales som contrat de capitulation skattefri, medens alene afkastet (renter og kapitaltilskrivninger) beskattes. Og beskatningen heraf er desuden afhængig af, hvornår kapitalkontrakten er oprettet. Er kontrakten oprettet før den 1. januar 1983, er udbetalingerne under kontrakten i sin helhed skattefri, og udbetalingerne behøver derfor i det hele taget ikke opføres på den franske selvangivelse. Det danske skattevæsen indberetter udbetalinger af ratepensioner til det franske skattevæsen, og det anvender i den forbindelse betegnelsen pensions. Har man ikke selvangivet udbetalingen på sin selvangivelse, kan man derfor komme ud for, at det franske skattevæsen retter en forespørgsel til en om grunden hertil. Man skal i den forbindelse være i stand til at kunne dokumentere 1) at der er tale om contrat de capitalisation, hvortil man selv alene har bidraget med 3

4 finansieringen og ikke det som i Frankrig opfattes som pensions, og at kontrakten er oprettet før den 1. januar Er kontrakten oprettet fra og med den 1. januar 1983 til og med den 25. september 1997, er afkastet af indbetalinger foretaget inden udgangen af kalenderåret 1997 skattefrit, medens afkastet af indbetalinger foretaget fra og med den 1. januar 1998 er skattepligtigt. Det kan i praksis frembyde visse vanskeligheder at beregne, hvad afkastet er af indbetalinger på danske ratepensionskontrakter foretaget fra og med den 1. januar 1998, men kan man ikke få sit pensionsinstitut eller sin bank til at foretage en sådan udregning, må man forsøge at beregne det skattepligtige beløb på slump. Er kontrakten oprettet fra og med den 1. januar 1998, er hele den del af udbetalingerne, der repræsenterer afkast, skattepligtigt, medens den del, der repræsenterer den oprindelige kapital, stadigvæk er skattefri. For en ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at såfremt kontrakten på et tidspunkt i sin løbetid er undergået væsentlige økonomiske ændringer eller er overført til et nyt pensionsinstitut eller bank, vil tidspunktet for kontraktens oprettelse normalt blive regnet fra det tidspunkt, hvor denne ændring eller overførsel fandt sted. Man har valget mellem at lade udbetalinger af kapitalpensioner beskatte på to forskellige måder: i) Man kan vælge at lade udbetalingerne beskatte på den almindelige franske selvangivelse i året efter at udbetalingerne har fundet sted. Det er i den forbindelse kun det skattepligtige afkast, som skal angives. Desuden får man et årligt ligningsmæssigt fradrag på euros for enlige og på euros for ægtefæller. Beløbet skal anføres i rubrik 2CH, og beløbet vil så indgå i den almindelige progressive beskatning. Er der tale om mindre beløb, vil denne beskatningsform være at foretrække som følge at det årlige ligningsmæssige fradrag. ii) Man kan også vælge at lade udbetalingerne beskatte separat ved frivillig indbetaling. Man skal i så tilfælde benytte sig af en formular 2778 (Prélèvements libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et assimilés de source européenne). Skatten bliver i dette tilfælde 7,5 % af det skattepligtige beløb. I princippet skal denne skat betales senest den 15. i måneden efter at man har modtaget pensionsbeløbet, og det vil sige 12 gange om året. Man kan dog forsøge at aftale sig frem med sit franske skattecenter til en ordning, hvor man samler nogle betalinger sammen og betaler det f. eks kvartalsvis senest den 15. i måneden efter at man har modtaget den første af de udbetalinger, som man frivilligt vil betale skat af. Desuden skal man opføre kalenderårets udbetalinger på det efterfølgende års selvangivelse i rubrik 2DH, og man vil på denne måde blive opkrævet for prélèvements sociaux af beløbet på 12,1 %. Denne beskatningsform er selvfølgelig noget besværligere, men den vil normalt være mest fordelagtig ved udbetaling af større beløb, hvor det årlige ligningsmæssige fradrag har mindre betydning. 4

5 Jeg skal bemærke, at den nævnte skattesats på 7,5 % forudsætter, at kontrakten har haft en løbetid på mindst 8 år ved udbetalingen. Er løbetiden kortere men mindst 4 år, forhøjes denne skattesats til 15 %, og er løbetiden under 4 år, er skattesatsen 35 %. c) Danske kapitalpension. Ved udbetaling af dansk kapitalpension opkræves der normalt en dansk afgift på 40 % af det udbetalte beløb. For så vidt angår ældre indbetalinger er afgiften 25 %. Det har også i perioder været muligt i særlige situationer at etablere kapitalpensionskontrakter, hvor der ikke opkræves nogen afgift ved udbetalingen, men hvor man så til gengæld ikke har fradragsret i Danmark for foretagne indbetalinger. På grund af den danske afgift tilrådes det normalt at sørge for, at kapitalpension udbetales inden man flytter fra Danmark, da man ellers risikerer i tillæg at blive beskattet af beløbet i udlandet. Det har hidtil været antagelsen, at udbetaling af kapitalpension er skattepligtig i Frankrig, når man er skattepligtig der, og at skatten er den samme som omtalt ovenfor under b) om privattegnede danske ratepensioner. Ved mine samtaler med Finansministeriet har jeg imidlertid fået oplyst, at man i Finansministeriet ikke betragter dansk kapitalpension som skattepligtig i Frankrig med den begrundelse, at der savnes hjemmel til at beskatte udbetalingen der. Jeg har anmodet om at få denne udtalelse bekræftet skriftligt men har ikke endnu fået noget svar derpå. Når jeg får svar fra Finansministeriet om dette, skal jeg orientere om svaret. d) Indekskontrakter. Indekskontrakter var en skattebegunstiget opsparingsform, som kunne oprettes i Danmark i 1950-erne og 1960-erne med fradragsret for de årlige udbetalinger. Desuden indeholdt kontrakterne et indekstillæg, som betales af den danske stat. Udbetalingerne sker over en årrække fra det tidspunkt, hvor man går på pension. Ved de fleste indekskontrakter sker udbetalingerne over en periode på 10 eller 15 år på samme måde som ved ratepensioner, men der findes også indekskontrakter, som udbetales så længe man lever på samme måde som en livrente. Er kontrakterne oprettet med en fastsat udbetalingsperiode på et bestemt antal år, må de i Frankrig anses som contracts de capitalisation, og udbetalingerne af disse er skattefri i sin helhed, idet kontrakterne formentlig alle er oprettet inden den 1. januar Udbetalingerne skal derfor ikke medtages på den franske selvangivelse. Er kontrakterne oprettet med udbetaling så længe man lever, må de i Frankrig betragtes som rentes viagère à titre onéreux, og udbetalingerne beskattes efter de samme regler, som er omtalt under punkt b) ovenfor. 5

6 Fornyelse af dansk pas i Frankrig Et dansk pas skal fornyes hos de danske myndigheder. I forbindelse med kommunalreformen er udstedelse af pas blevet overført til kommunerne, og man skal derfor henvende sig til Borgerservice i en dansk kommune for at få fornyet sit pas. Man kan også få fornyet sit pas på den danske ambassade i Paris og på de danske konsulater i Frankrig. I nærmeste fremtid skal de danske pas ændres, så der kommer personlige kendetegn i form af fingeraftryk i passene. Dette kræver indførelse af ny teknik, som man har bestemt sig til ikke at investere i i de danske konsulater i Frankrig. Det vil derfor ikke længere være muligt at få sit danske pas fornyet på de danske konsulater i Frankrig, når denne reform er indført. Herefter kan man kun i Frankrig få sit pas fornyet på ambassaden i Paris. Skal man have sit pas fornyet, bør man forespørge på konsulatet, om de stadig kan udføre denne opgave. Ellers vil det nok for fremtiden være enklest at få sit pas fornyet under ophold i Danmark. Anvendelse og fornyelse af dansk kørekort i Frankrig Et dansk kørekort er gyldigt til kørsel i alle EU-lande, og det er også gyldigt, hvis man bosætter sig i et af de øvrige EU-lande. Man kan derfor fortsat benytte sit danske kørekort selvom man flytter til Frankrig. Det er kun såfremt man som bosiddende i Frankrig begår en alvorligere færdselsforseelse i Frankrig, at man kan blive tilpligtet at ombytte sit danske kørekort med et fransk. Der har tidligere været en regel i Frankrig om, at man skulle ombytte et udenlandsk kørekort med et fransk, når man havde boet i Frankrig i et år, men denne regel er nu ophævet for så vidt angår kørekort udstedt af de øvrige EU-lande. Man kan nu ikke længere få sit danske kørekort fornyet i Danmark, når man bor i Frankrig, idet kørekort indenfor EU skal udstedes af det lands myndigheder, hvor man er bosiddende. Man skal derfor i stedet have udstedt et fransk kørekort. Man kan i øvrigt når som helst få sit danske kørekort ombyttet med et fransk kørekort, når man bor i Frankrig. I Frankrig udstedes kørekort af Præfekturet (eller Sous-Præfekturet), og man skal derfor henvende sig der med sit danske kørekort, to fotos og dokumentation for, at man bor i Frankrig (i form af en ny telefonregning eller en ny elregning). Man får så udstedt et midlertidigt fransk kørekort (récépissé), indtil man får det endelige franske kørekort. Medens det danske kørekort et gyldigt indtil man fylder 70 år, er kørekort i Frankrig gyldige hele livet, og man skal derfor anmode om at få sit danske kørekort ombyttet med et fransk inden det danske kørekort udløber. Ellers risikerer man at skulle op til ny køreprøve i Frankrig. 6

7 Flytter man tilbage til Danmark, er det de danske regler om fornyelse, som gælder, og man skal så have sit kørekort fornyet med de intervaller, som gælder i Danmark, selvom et fransk kørekort ikke er tidsbegrænset. For en god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at det midlertidige franske kørekort (récépissé) ikke er gyldigt ved kørsel uden for Frankrig, og da det kan tage op til et par måneder, før man får det endelige kørekort, anbefales det at anmode om et fransk kørekort på et tidspunkt, hvor man ikke har behov for at køre uden for Frankrig. Hvor meget må man køre med sin fransk indregistrerede bil i Danmark? Man må normalt uden problemer køre med sin fransk indregistrerede bil i Danmark under sædvanlige kortvarige ophold i Danmark. Den helt nøjagtige regel går ud på, at man kan opholde sig i Danmark uden at lade sin udenlandsk indregistrerede bil registrere i Danmark i en tidsbegrænset periode på op til et år eller op til 365 dage indenfor en periode på 24 måneder, uden at køretøjet skal registreres i Danmark. Det, der er afgørende, er altså hvor længe bilens ejer opholder sig i Danmark og ikke hvor længe køretøjet befinder sig i Danmark. Skal bilen registreres i Danmark, skal der betales dansk registreringsafgift, og denne afgift vil beløbe sig til flere gange det beløb, som man har betalt for anskaffelse af bilen i Frankrig. For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at såfremt man selv opholder sig så længe i Danmark, risikerer man at blive fuldt skattepligtig til Danmark. Opmærksomheden henledes på, at de foran beskrevne regler er gældende, såfremt man er fast bosiddende i Frankrig og ikke længere er fuldt skattepligtig til Danmark. I de situationer, hvor man er udvandret fra Danmark og er fast bosiddende i Frankrig, men ikke endnu har fået den fulde skattepligt til Danmark ophævet, gælder der andre regler. Man kan nemlig godt som fast bosiddende i Frankrig anskaffe sig en bil på franske plader, og med den bil kan man lovligt køre rundt i Frankrig og i alle lande bortset fra i Danmark. Årsagen er, at det danske skattevæsen i denne situation betragter den pågældende som fortsat hjemmehørende i Danmark. Kører man i denne situation ind i Danmark, risikerer man at skulle lade bilen registrere i Danmark og at blive tilpligtet at betale et betragteligt beløb i dansk registreringsafgift. Der findes imidlertid begrænsede muligheder for at opnå tilladelse til at måtte køre med et udenlandsk registreret køretøj i Danmark. Ansøgninger behandles af Skattecenter Taastrup, og man skal anvende en formular Ansøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj, som kan findes på formular Man kan der også læse lidt mere om reglerne for, hvad der kræves for at opnå tilladelse. Men har man ikke fået en tilladelse, må det tilrådes at lade en fransk indregistreret bil forblive udenfor Danmark, når man selv rejser til Danmark. 7

8 Hvordan bærer man sig ad med at skaffe sig en mindre formue i Frankrig? Der er sikkert mange, som stiller sig det spørgsmål, og jeg skal herved forsøge at komme med lidt rådgivning om, hvorledes man bærer sig ad dermed. Det kræver lidt indsats fra den pågældendes side, men ellers er det faktisk ikke ret svært. Man skal starte med at anskaffe sig et hus i Frankrig, helst et lidt ældre hus beliggende idyllisk ude på landet i naturskønne omgivelser. Det må gerne være en ruin. Dernæst begynder man at sætte huset i stand. Man ombygger det, indlægger moderne installationer, udskifter tag, døre og vinduer, maler og tapetserer og indretter i det hele taget huset efter sin smag. Og før man ved af det, har man faktisk fået en betydeligt mindre formue, end man havde før man gik i gang. Jeg skal for en god ordens skyld advare mod, at man ikke skal gå i gang med et sådant projekt, med mindre man fra starten havde en kæmpeformue. Ellers risikerer man at kunne komme i alvorlige problemer, såfremt man begiver sig ud i noget sådant. Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. Informationsbrevet sendes gratis og uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Desuden offentliggøres det på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 8

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B p Øresundsguide 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Flyt pensionen til Luxembourg

Flyt pensionen til Luxembourg Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2010-353-0034 Udkast (1) Dette lovforslag er uddrag af lovforslag, der fremsættes den 17. november 2010. Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere