ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som skulle medføre, at man som skattepligtig i Frankrig ikke ville blive dobbeltbeskattet af indtægter fra Danmark, ifølge oplysninger fra det franske Finansministerium forventedes offentliggjort inden udgangen af marts måned i år. Dette har ikke kunnet holde stik. Reglerne er ikke blevet offentliggjort endnu. De nye regler skal kunne anvendes af skattepligtige i Frankrig til at kunne fratrække betalte danske skatter på deres franske selvangivelse, og for at dette skal have nogen mening, bør disse regler være trådt i kraft, når formularerne til de franske selvangivelser udsendes i begyndelsen af maj måned i år. Der er givet mange af mine læsere, som har interesse i de nye regler, og jeg skal orientere om, at de nye regler er offentliggjort så snart som dette er sket. Beskatningen i Frankrig af danske pensioner De franske regler om beskatning af pensioner er ganske meget anderledes end de danske, og på grundlag af flere forespørgsler skal jeg hermed komme med en oversigt over, hvorledes de danske pensioner beskattes i Frankrig, når man er skattepligtig i Frankrig. Oversigten opdeles i a) pensioner, som er led i et tidligere ansættelsesforhold og derfor er udtryk for en form for honorering af præsteret arbejde i dette ansættelsesforhold, samt pensioner, som udbetales fra det offentlige, og b) pensioner, som den berettigede helt og aldeles har bekostet opsparingen til selv. Pensioner, som er led i et tidligere arbejdsforhold eller som udbetales fra det offentlige. Disse pensioner beskattes i Frankrig som almindelig indkomst på samme måde som almindelig lønindkomst. De skal også opføres på dem franske selvangivelse under rubrikken pensions, retraites, rentes. 1

2 Under denne beskatningsform hører: a) Dansk livsvarig alderspension, som har været finansieret helt eller delvist af ens tidligere arbejdsgiver. Den franske betegnelse er pension de retraite eller rente à titre gratuit. Betegnelsen gratuit eller gratis henviser til, at finansieringen af ordningen har været bekostet af arbejdsgiveren (helt eller delvist), og at den altså har været gratis for den ansatte. Mange danske pensionsordninger finansieres på en sådan måde, at arbejdsgiveren betaler en del af pensionen og den ansatte også en del. I denne situation beskattes pensionen i sin helhed som almindelig indkomst. I princippet kunne man tænke sig, at pensionen i denne situation opdeles i en arbejdsgiverfinansieret del og en del finansieret som privat pensionsopsparing, da skattereglerne er forskellige, men det har så vidt vides aldrig været forsøgt testet om en sådan opdeling vil kunne accepteres af det franske skattevæsen. b) Dansk ratepension med en udbetalingsperiode på 10 eller 15 år, som har været finansieret af ens tidligere arbejdsgiver helt eller delvist. Man anvender her de samme franske betegnelser som ovenfor under a). Det har heller ikke i dette tilfælde været testet, om en pension kan opdeles i en del, der er finansieret af ens arbejdsgiver og en del, som er finansieret af den ansatte som privat pensionsopsparing. Det er desuden i Danmark muligt at oprette ratepensioner, som er arbejdsgiveradministrerede, selvom de ikke er arbejdsgiverfinansierede, og disse ratepensioner falder ind under begrebet contrats de capitalisation (jfr. nedenfor), der beskattes lempeligere i Frankrig. Man skal dog være i stand til at kunne dokumentere, at arbejdsgiveren ikke har medvirket ved finansieringen af ordningen, såfremt det franske skattevæsen skulle anmode derom. c) Dansk tjenestemandspension. d) Dansk folkepension, social pension (invalidepension), førtidspension og efterløn. e) Dansk ATP. f) Udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond og fra Den Særlige Pensionsfond. Udbetales disse ordninger som et engangsbeløb, opkræves i Danmark en afgift i forbindelse med udbetalingen. Jeg har skriftligt forespurgt i Finansministeriet, hvorledes beskatningen er i Frankrig i denne situation, når de nye regler om dobbeltbeskatningslempelse træder i kraft, men jeg vil først kunne få svar derpå, når reglerne er offentliggjort. Når jeg får svar, skal jeg orientere derom. Pensioner, som den berettigede helt og aldeles har bekostet opsparingen til selv. Her må man opdele i, om pensionen er livsvarig eller om den udbetales over et fastsat åremål. a) Livsvarig dansk alderspension, som man selv har bekostet opsparingen til selv, betegnes i Frankrig som rente viagère à titre onéreux. Onéreux betyder byrdefuld, 2

3 og udtrykket henviser til, at finansieringen af ordningen har været til byrde for den berettigede selv. Til gengæld er beskatningen af pensionen lempeligere afhængigt af, hvornår man begynder at få pensionen udbetalt, og denne beskatningsprocent bevares for resten af udbetalingsperioden. Det er derfor væsentligt, at man på selvangivelsen anfører korrekt, fra hvilken alder udbetalingen er påbegyndt (1AW, 1BW, 1CW eller 1DW). Man skal på selvangivelsen angive det beløb, som man har fået udbetalt (incl. det skattefrie beløb). Er man mindre end 50 år, beskattes 70 % af de årlige udbetalinger. Er man fra 50 år til 59 år, beskattes 50 % af de årlige udbetalinger. Er man fra 60 år til 69 år, beskattes 40 % af de årlige udbetalinger. Er man mere end 69 år, beskattes 30 % af de årlige udbetalinger. b) Dansk ratepension, som udbetales over en udbetalingsperiode på 10 år eller 15 år. De danske ratepensioner betragtes i Frankrig ikke som pension men som en form for opsparingsprodukter, og derfor er beskatningen af dem en del anderledes og betydeligt lempeligere end hvad angår beskatningen af traditionelle pensioner i Frankrig. Reglerne for beskatningen deraf er desuden en del komplicerede, idet de indgår under den beskatningsform, som omfatter contrats de capitalisation et assurances vie. For at ratepensionskontrakter kan komme ind under denne beskatningsform må de for det første ikke være etableret som led i et arbejdsforhold, således at kapitalen har været finansieret af ens tidligere arbejdsgiver helt eller delvist som vederlæggelse for præsteret arbejde. Der må dernæst ikke være tale om en ordning, fra hvilken der sker udbetaling så længe man lever, men udbetalingen skal være fastsat for et bestemt åremål eller som en engangsydelse. Og endelig skal der være kongruens mellem indbetalingerne og udbetalingerne således at forstå, at udbetalingerne skal ske som udbetaling af en indbetalt kapital. Ved livsvarige pensionsordninger er der netop ikke sådan kongruens, idet udbetalingerne er afhængige af, hvor længe man lever og ikke af kapitalens størrelse for den enkelte opsparer. Da der er tale om opsparingskontrakter, er selve den del af den indbetalte kapital, som udbetales som contrat de capitulation skattefri, medens alene afkastet (renter og kapitaltilskrivninger) beskattes. Og beskatningen heraf er desuden afhængig af, hvornår kapitalkontrakten er oprettet. Er kontrakten oprettet før den 1. januar 1983, er udbetalingerne under kontrakten i sin helhed skattefri, og udbetalingerne behøver derfor i det hele taget ikke opføres på den franske selvangivelse. Det danske skattevæsen indberetter udbetalinger af ratepensioner til det franske skattevæsen, og det anvender i den forbindelse betegnelsen pensions. Har man ikke selvangivet udbetalingen på sin selvangivelse, kan man derfor komme ud for, at det franske skattevæsen retter en forespørgsel til en om grunden hertil. Man skal i den forbindelse være i stand til at kunne dokumentere 1) at der er tale om contrat de capitalisation, hvortil man selv alene har bidraget med 3

4 finansieringen og ikke det som i Frankrig opfattes som pensions, og at kontrakten er oprettet før den 1. januar Er kontrakten oprettet fra og med den 1. januar 1983 til og med den 25. september 1997, er afkastet af indbetalinger foretaget inden udgangen af kalenderåret 1997 skattefrit, medens afkastet af indbetalinger foretaget fra og med den 1. januar 1998 er skattepligtigt. Det kan i praksis frembyde visse vanskeligheder at beregne, hvad afkastet er af indbetalinger på danske ratepensionskontrakter foretaget fra og med den 1. januar 1998, men kan man ikke få sit pensionsinstitut eller sin bank til at foretage en sådan udregning, må man forsøge at beregne det skattepligtige beløb på slump. Er kontrakten oprettet fra og med den 1. januar 1998, er hele den del af udbetalingerne, der repræsenterer afkast, skattepligtigt, medens den del, der repræsenterer den oprindelige kapital, stadigvæk er skattefri. For en ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at såfremt kontrakten på et tidspunkt i sin løbetid er undergået væsentlige økonomiske ændringer eller er overført til et nyt pensionsinstitut eller bank, vil tidspunktet for kontraktens oprettelse normalt blive regnet fra det tidspunkt, hvor denne ændring eller overførsel fandt sted. Man har valget mellem at lade udbetalinger af kapitalpensioner beskatte på to forskellige måder: i) Man kan vælge at lade udbetalingerne beskatte på den almindelige franske selvangivelse i året efter at udbetalingerne har fundet sted. Det er i den forbindelse kun det skattepligtige afkast, som skal angives. Desuden får man et årligt ligningsmæssigt fradrag på euros for enlige og på euros for ægtefæller. Beløbet skal anføres i rubrik 2CH, og beløbet vil så indgå i den almindelige progressive beskatning. Er der tale om mindre beløb, vil denne beskatningsform være at foretrække som følge at det årlige ligningsmæssige fradrag. ii) Man kan også vælge at lade udbetalingerne beskatte separat ved frivillig indbetaling. Man skal i så tilfælde benytte sig af en formular 2778 (Prélèvements libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et assimilés de source européenne). Skatten bliver i dette tilfælde 7,5 % af det skattepligtige beløb. I princippet skal denne skat betales senest den 15. i måneden efter at man har modtaget pensionsbeløbet, og det vil sige 12 gange om året. Man kan dog forsøge at aftale sig frem med sit franske skattecenter til en ordning, hvor man samler nogle betalinger sammen og betaler det f. eks kvartalsvis senest den 15. i måneden efter at man har modtaget den første af de udbetalinger, som man frivilligt vil betale skat af. Desuden skal man opføre kalenderårets udbetalinger på det efterfølgende års selvangivelse i rubrik 2DH, og man vil på denne måde blive opkrævet for prélèvements sociaux af beløbet på 12,1 %. Denne beskatningsform er selvfølgelig noget besværligere, men den vil normalt være mest fordelagtig ved udbetaling af større beløb, hvor det årlige ligningsmæssige fradrag har mindre betydning. 4

5 Jeg skal bemærke, at den nævnte skattesats på 7,5 % forudsætter, at kontrakten har haft en løbetid på mindst 8 år ved udbetalingen. Er løbetiden kortere men mindst 4 år, forhøjes denne skattesats til 15 %, og er løbetiden under 4 år, er skattesatsen 35 %. c) Danske kapitalpension. Ved udbetaling af dansk kapitalpension opkræves der normalt en dansk afgift på 40 % af det udbetalte beløb. For så vidt angår ældre indbetalinger er afgiften 25 %. Det har også i perioder været muligt i særlige situationer at etablere kapitalpensionskontrakter, hvor der ikke opkræves nogen afgift ved udbetalingen, men hvor man så til gengæld ikke har fradragsret i Danmark for foretagne indbetalinger. På grund af den danske afgift tilrådes det normalt at sørge for, at kapitalpension udbetales inden man flytter fra Danmark, da man ellers risikerer i tillæg at blive beskattet af beløbet i udlandet. Det har hidtil været antagelsen, at udbetaling af kapitalpension er skattepligtig i Frankrig, når man er skattepligtig der, og at skatten er den samme som omtalt ovenfor under b) om privattegnede danske ratepensioner. Ved mine samtaler med Finansministeriet har jeg imidlertid fået oplyst, at man i Finansministeriet ikke betragter dansk kapitalpension som skattepligtig i Frankrig med den begrundelse, at der savnes hjemmel til at beskatte udbetalingen der. Jeg har anmodet om at få denne udtalelse bekræftet skriftligt men har ikke endnu fået noget svar derpå. Når jeg får svar fra Finansministeriet om dette, skal jeg orientere om svaret. d) Indekskontrakter. Indekskontrakter var en skattebegunstiget opsparingsform, som kunne oprettes i Danmark i 1950-erne og 1960-erne med fradragsret for de årlige udbetalinger. Desuden indeholdt kontrakterne et indekstillæg, som betales af den danske stat. Udbetalingerne sker over en årrække fra det tidspunkt, hvor man går på pension. Ved de fleste indekskontrakter sker udbetalingerne over en periode på 10 eller 15 år på samme måde som ved ratepensioner, men der findes også indekskontrakter, som udbetales så længe man lever på samme måde som en livrente. Er kontrakterne oprettet med en fastsat udbetalingsperiode på et bestemt antal år, må de i Frankrig anses som contracts de capitalisation, og udbetalingerne af disse er skattefri i sin helhed, idet kontrakterne formentlig alle er oprettet inden den 1. januar Udbetalingerne skal derfor ikke medtages på den franske selvangivelse. Er kontrakterne oprettet med udbetaling så længe man lever, må de i Frankrig betragtes som rentes viagère à titre onéreux, og udbetalingerne beskattes efter de samme regler, som er omtalt under punkt b) ovenfor. 5

6 Fornyelse af dansk pas i Frankrig Et dansk pas skal fornyes hos de danske myndigheder. I forbindelse med kommunalreformen er udstedelse af pas blevet overført til kommunerne, og man skal derfor henvende sig til Borgerservice i en dansk kommune for at få fornyet sit pas. Man kan også få fornyet sit pas på den danske ambassade i Paris og på de danske konsulater i Frankrig. I nærmeste fremtid skal de danske pas ændres, så der kommer personlige kendetegn i form af fingeraftryk i passene. Dette kræver indførelse af ny teknik, som man har bestemt sig til ikke at investere i i de danske konsulater i Frankrig. Det vil derfor ikke længere være muligt at få sit danske pas fornyet på de danske konsulater i Frankrig, når denne reform er indført. Herefter kan man kun i Frankrig få sit pas fornyet på ambassaden i Paris. Skal man have sit pas fornyet, bør man forespørge på konsulatet, om de stadig kan udføre denne opgave. Ellers vil det nok for fremtiden være enklest at få sit pas fornyet under ophold i Danmark. Anvendelse og fornyelse af dansk kørekort i Frankrig Et dansk kørekort er gyldigt til kørsel i alle EU-lande, og det er også gyldigt, hvis man bosætter sig i et af de øvrige EU-lande. Man kan derfor fortsat benytte sit danske kørekort selvom man flytter til Frankrig. Det er kun såfremt man som bosiddende i Frankrig begår en alvorligere færdselsforseelse i Frankrig, at man kan blive tilpligtet at ombytte sit danske kørekort med et fransk. Der har tidligere været en regel i Frankrig om, at man skulle ombytte et udenlandsk kørekort med et fransk, når man havde boet i Frankrig i et år, men denne regel er nu ophævet for så vidt angår kørekort udstedt af de øvrige EU-lande. Man kan nu ikke længere få sit danske kørekort fornyet i Danmark, når man bor i Frankrig, idet kørekort indenfor EU skal udstedes af det lands myndigheder, hvor man er bosiddende. Man skal derfor i stedet have udstedt et fransk kørekort. Man kan i øvrigt når som helst få sit danske kørekort ombyttet med et fransk kørekort, når man bor i Frankrig. I Frankrig udstedes kørekort af Præfekturet (eller Sous-Præfekturet), og man skal derfor henvende sig der med sit danske kørekort, to fotos og dokumentation for, at man bor i Frankrig (i form af en ny telefonregning eller en ny elregning). Man får så udstedt et midlertidigt fransk kørekort (récépissé), indtil man får det endelige franske kørekort. Medens det danske kørekort et gyldigt indtil man fylder 70 år, er kørekort i Frankrig gyldige hele livet, og man skal derfor anmode om at få sit danske kørekort ombyttet med et fransk inden det danske kørekort udløber. Ellers risikerer man at skulle op til ny køreprøve i Frankrig. 6

7 Flytter man tilbage til Danmark, er det de danske regler om fornyelse, som gælder, og man skal så have sit kørekort fornyet med de intervaller, som gælder i Danmark, selvom et fransk kørekort ikke er tidsbegrænset. For en god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at det midlertidige franske kørekort (récépissé) ikke er gyldigt ved kørsel uden for Frankrig, og da det kan tage op til et par måneder, før man får det endelige kørekort, anbefales det at anmode om et fransk kørekort på et tidspunkt, hvor man ikke har behov for at køre uden for Frankrig. Hvor meget må man køre med sin fransk indregistrerede bil i Danmark? Man må normalt uden problemer køre med sin fransk indregistrerede bil i Danmark under sædvanlige kortvarige ophold i Danmark. Den helt nøjagtige regel går ud på, at man kan opholde sig i Danmark uden at lade sin udenlandsk indregistrerede bil registrere i Danmark i en tidsbegrænset periode på op til et år eller op til 365 dage indenfor en periode på 24 måneder, uden at køretøjet skal registreres i Danmark. Det, der er afgørende, er altså hvor længe bilens ejer opholder sig i Danmark og ikke hvor længe køretøjet befinder sig i Danmark. Skal bilen registreres i Danmark, skal der betales dansk registreringsafgift, og denne afgift vil beløbe sig til flere gange det beløb, som man har betalt for anskaffelse af bilen i Frankrig. For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at såfremt man selv opholder sig så længe i Danmark, risikerer man at blive fuldt skattepligtig til Danmark. Opmærksomheden henledes på, at de foran beskrevne regler er gældende, såfremt man er fast bosiddende i Frankrig og ikke længere er fuldt skattepligtig til Danmark. I de situationer, hvor man er udvandret fra Danmark og er fast bosiddende i Frankrig, men ikke endnu har fået den fulde skattepligt til Danmark ophævet, gælder der andre regler. Man kan nemlig godt som fast bosiddende i Frankrig anskaffe sig en bil på franske plader, og med den bil kan man lovligt køre rundt i Frankrig og i alle lande bortset fra i Danmark. Årsagen er, at det danske skattevæsen i denne situation betragter den pågældende som fortsat hjemmehørende i Danmark. Kører man i denne situation ind i Danmark, risikerer man at skulle lade bilen registrere i Danmark og at blive tilpligtet at betale et betragteligt beløb i dansk registreringsafgift. Der findes imidlertid begrænsede muligheder for at opnå tilladelse til at måtte køre med et udenlandsk registreret køretøj i Danmark. Ansøgninger behandles af Skattecenter Taastrup, og man skal anvende en formular Ansøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj, som kan findes på formular Man kan der også læse lidt mere om reglerne for, hvad der kræves for at opnå tilladelse. Men har man ikke fået en tilladelse, må det tilrådes at lade en fransk indregistreret bil forblive udenfor Danmark, når man selv rejser til Danmark. 7

8 Hvordan bærer man sig ad med at skaffe sig en mindre formue i Frankrig? Der er sikkert mange, som stiller sig det spørgsmål, og jeg skal herved forsøge at komme med lidt rådgivning om, hvorledes man bærer sig ad dermed. Det kræver lidt indsats fra den pågældendes side, men ellers er det faktisk ikke ret svært. Man skal starte med at anskaffe sig et hus i Frankrig, helst et lidt ældre hus beliggende idyllisk ude på landet i naturskønne omgivelser. Det må gerne være en ruin. Dernæst begynder man at sætte huset i stand. Man ombygger det, indlægger moderne installationer, udskifter tag, døre og vinduer, maler og tapetserer og indretter i det hele taget huset efter sin smag. Og før man ved af det, har man faktisk fået en betydeligt mindre formue, end man havde før man gik i gang. Jeg skal for en god ordens skyld advare mod, at man ikke skal gå i gang med et sådant projekt, med mindre man fra starten havde en kæmpeformue. Ellers risikerer man at kunne komme i alvorlige problemer, såfremt man begiver sig ud i noget sådant. Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. Informationsbrevet sendes gratis og uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Desuden offentliggøres det på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 8

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 9. December 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Marts 2011 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Jeg har modtaget en del forskellige forespørgsler fra mine læsere om reglerne for hvor længe og

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Udspil fra EU til afskaffelse af dobbeltbeskatning indenfor det europæiske Fællesskab

ORIENTERING. om franske forhold. Udspil fra EU til afskaffelse af dobbeltbeskatning indenfor det europæiske Fællesskab ORIENTERING om franske forhold November 2011 Udspil fra EU til afskaffelse af dobbeltbeskatning indenfor det europæiske Fællesskab Den litauiske EU-kommissær for skatter og toldunion, Algirdas Semeta,

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2012 Beskatningen af danske livrenter og ratepensioner i Frankrig Indførelse af en ny praksis i Département du Var. I Frankrig beskattes danske pensioner, som er etableret

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner,

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2013 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 4. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere