Vejledning til bekendtgørelse nr. 544 af 28. maj 2014 om trikinundersøgelse af kød. (Trikinvejledningen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse nr. 544 af 28. maj 2014 om trikinundersøgelse af kød. (Trikinvejledningen)"

Transkript

1 Vejledning til bekendtgørelse nr. 544 af 28. maj 2014 om trikinundersøgelse af kød (Trikinvejledningen) 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad handler vejledningen om Definitioner Definition af trikiner Definition af kontrollerede opstaldningsforhold Definition af trikinmodtagelige dyrearter Hvilke dyr skal undersøges for trikiner Dyrearter, som skal undersøges for trikiner Dyrearter, som ikke skal undersøges for trikiner Svin undersøgelse for trikiner Heste undersøgelse for trikiner Vildsvin og andet vildt nedlagt under jagt undersøgelse for trikiner Hjemmeslagtede svin - undtaget for trikinundersøgelse Fritagelse for trikinundersøgelse ved kontrollerede opstaldningsforhold Betingelser for kontrollerede opstaldningsforhold Auditering af kontrollerede opstaldningsforhold Nyetableret eller genåbnet svinebesætning fritagelse for trikinundersøgelse Bortfald af fritagelse for trikinundersøgelse Samlestalde og transport Laboratoriers funktion Prøveudtagning - trikinanalyse Slagteriets opgaver ved trikinundersøgelser af slagtesvin Godkendelse af slagtedyr til konsum efter trikinundersøgelse Reaktion ved mistanke om og fund af trikiner Laboratoriets ansvar ved fund af trikiner Slagteriets ansvar ved smitteudredning Fødevarestyrelsens ansvar ved smitteudredning og restriktioner Smittebegrænsning i besætninger Smitteforebyggelse for trikiner Information om risiko for trikiner

3 1. Hvad handler vejledningen om Denne vejledning uddyber reglerne om undersøgelse af trikiner i kød. Vejledningen knytter sig til bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød 1. Herudover er der regler om trikiner i Trikinforordningen 2. Trikinforordningen regulerer undersøgelsen for trikiner i kød til konsum i EU. Vejledningen beskriver blandt andet reglerne om: undtagelse for trikinundersøgelse af besætninger under kontrollerede opstaldningsforhold, trikinundersøgelse af kød, herunder vildt, krav til laboratorieundersøgelser og indberetning af laboratoriefund af trikiner. Vejledningen henvender sig til embedsdyrlæger i Fødevarestyrelsen, slagterier og besætningsansvarlige, jægere samt detailvirksomheder, der modtager vildt fra jægere. Der er en særlig beredskabsplan for fund af trikiner i Danmark. Beredskabsplanen for trikiner er en drejebog for de aktiviteter, der skal gennemføres ved mistanke om eller fund af trikiner i Danmark. Se beredskabsplanen på Fødevarestyrelsens hjemmeside 2. Definitioner Der er en række definitioner på trikinområdet. Bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød Definition af trikiner Trikinen er en rundorm, som kan inficere alle varmblodede dyr. I trikinens livscyklus indgår et hvilestadie, hvor larverne lejrer sig i tværstribet muskulatur. Livscyklus fortsætter, når larverne bliver optaget af et nyt værtsdyr. Mennesker kan blive smittet med trikiner ved at spise kød med levende trikinlarver. Smitten spredes ikke mellem dyrene i en besætning, fordi larverne kun er i muskulaturen og ikke bliver udskilt via gødning eller andet. Larverne dør ved varmebehandling eller frysning. Man kan blive syg, hvis man spiser kød fra trikininficerede dyr, og kødet ikke er tilstrækkeligt varmebehandlet eller frysebehandlet. Trikinellose kan være en alvorlig sygdom for mennesker, fordi infektionen er vanskelig at diagnosticere, behandlingen af sygdommen er usikker, og sygdommen kan være dødelig ved massive infektioner. 2.2 Definition af kontrollerede opstaldningsforhold Kontrollerede opstaldningsforhold defineres som en type husdyrhold, hvor svin uafbrudt holdes under fod- 1 Bekendtgørelse nr. 544 af 28. maj 2014 om trikinundersøgelse af kød. 2 Kommissionens forordning (EF) nr. 2075/2005 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød, senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 216/2014 af 7. marts

4 rings- og opstaldningsforhold, der kontrolleres af den besætningsansvarlige. Se afsnit 4.1 Betingelser for kontrollerede opstaldningsforhold. 2.3 Definition af trikinmodtagelige dyrearter Trikinmodtagelige dyrearter defineres som alle varmblodede hvirveldyr og fugle, som under normale levevilkår kan smittes med trikiner, herunder rovdyr, rovfugle og dyr af hestearten samt andre ikke-parrettåede hovdyr. Drøvtyggere og lagomorfer (fx kaniner) er ikke modtagelige for infektion med trikiner under normale levevilkår. 3. Hvilke dyr skal undersøges for trikiner Evt. regelhenvisning? 3.1 Dyrearter, som skal undersøges for trikiner Svin, både tamdyr og vilde dyr, undtagen svin, hvor det er dokumenteret, at dyrene har været opstaldet under kontrollerede opstaldningsforhold. Se også afsnit 3.3. Svin undersøgelse for trikiner, afsnit 3.5 Vildsvin og andet vildt nedlagt under jagt undersøgelse for trikiner, samt afsnit 3.6 hjemmeslagtede svin undtaget for trikinundersøgelse. Andre ikke-parrettåede dyr, fx tamhest. Se også afsnit 3.4 Heste undersøgelse for trikiner. Havpattedyr, fx sæl 3.2 Dyrearter, som ikke skal undersøges for trikiner Drøvtyggere, både tamdyr og vilde dyr (fx hjortevildt). Lagomorfer, både tamdyr og vilde dyr (fx kaniner og harer). 3.3 Svin undersøgelse for trikiner Alle svin skal som udgangspunkt være undersøgt for trikiner med negativt resultat for at blive godkendt til konsum. Svin er dog undtaget fra kravet om trikinundersøgelse, hvis dyrene er opdrættet under kontrollerede opstaldningsforhold, og leverandøren har afgivet erklæring om dette via fødevarekædeoplysningerne. Se afsnit 4.5 om Fødevarekædeoplysninger. 3.4 Heste undersøgelse for trikiner Trikinforordningen kræver, at alle heste skal undersøges for trikiner for at blive godkendt til konsum. 3.5 Vildsvin og andet vildt nedlagt under jagt undersøgelse for trikiner Vildsvin har en levevis, der gør vildsvin til en oplagt kilde til trikininfektioner. Derfor skal alle vildsvin og svin, der lever vildt i naturen, undersøges for trikiner, inden de må anvendes til konsum. Det gælder uanset, at alle danske vildsvin lever under hegn. Kravet gælder, hvis dyret skal konsumeres i Danmark, uanset om dyret er nedlagt i udlandet eller i Danmark. Bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød kapitel 3 Andre vildtlevende dyrearter skal også undersøges for trikiner. Det kan dreje sig om store rovdyr eller om havpattedyr. Undtaget er drøvtyggere (hjortevildt) og lagomorfer (kaniner og harer). 4

5 Jagtbytte, der er modtagelige for trikiner, og som går til konsum, skal undersøges for trikiner. Det gælder uanset, om slagtekroppen bruges i egen husholdning, overdrages til den endelige forbruger eller til en vildthåndteringsvirksomhed eller detailvirksomhed. Det er jægerens ansvar, at kødet bliver undersøgt for trikiner, inden det overdrages til en virksomhed eller forbruger. Dokumentationen, fx en kopi af laboratoriesvaret, skal følge kødet. Jægeren, vildthåndteringsvirksomheden eller detailvirksomheden skal opbevare dokumentation for undersøgelse og resultat enten elektronisk eller i papirform i mindst to år. 3.6 Hjemmeslagtede svin - undtaget for trikinundersøgelse Alle svin, der slagtes på bedriften til eget forbrug, er undtaget fra kravet om trikinundersøgelse. Det gælder uanset, om dyrene er opdrættede under kontrollerede opstaldningsforhold eller ej. 4. Fritagelse for trikinundersøgelse ved kontrollerede opstaldningsforhold Svin (slagtesvin, søer og orner), der er opdrættet under kontrollerede opstaldningsforhold, skal ikke undersøges for trikiner. Bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød kapitel 2 Trikinforordningens bilag IV, kapitel I Besætningsejeren har ansvaret for, at betingelserne for kontrollerede opstaldningsforhold bliver overholdt, og at besætningen bliver auditeret hvert tredje år. Besætningsejeren skal opbevare dokumentation for auditeringen og skal kunne fremvise dette til Fødevarestyrelsen. 4.1 Betingelser for kontrollerede opstaldningsforhold Besætningsejeren har ansvar for at overholde en række betingelser for kontrollerede opstaldningsforhold. Det er besætningsejerens ansvar: 1. At træffe alle praktiske forholdsregler ved at opføre og vedligeholde bygninger for at hindre, at gnavere, andre pattedyr og kødædende fugle har adgang til bygninger med dyrehold. 2. At følge et program for skadedyrsbekæmpelse, navnlig over for gnavere, for at hindre, at svinene bliver inficeret med trikiner. Det skal kunne dokumenteres overfor Fødevarestyrelsen, at programmet bliver fulgt. 3. At sikre, at alt foder kommer fra et anlæg, der fremstiller foder efter foderhygiejneforordningen At opbevare foder til dyrearter, der er modtagelige over for trikiner, i lukkede siloer eller andre beholdere, som gnavere ikke kan trænge ind i. Alle andre foderleverancer skal være varmebehandlet eller fremstillet og opbevaret efter reglerne. 5. At sikre, at døde dyr bliver indsamlet, identificeret og transporteret uden unødig forsinkelse, i overensstemmelse med forordning om animalske biprodukter 4 og med bilag VIII til biproduktforordningen 5 (Se også afsnit 9 om Smitteforebyggelse for trikiner). 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/ Artikel 21 og 22 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/ Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv. 5

6 6. At underrette Fødevarestyrelsen, hvis der ligger en losseplads eller deponi i nærheden af bedriften. Fødevarestyrelsen vurderer derefter eventuelle risici og beslutter, om bedriften stadig kan fritages for trikinundersøgelse. 7. At sikre, at smågrise og svin, der kommer til bedriften udefra, er født og opdrættet under kontrollerede opstaldningsforhold. 8. At sikre, at svinene bliver mærket efter mærkningsreglerne, så hvert enkelt dyr kan spores tilbage til bedriften. 9. Kun at indsætte nye dyr på en bedrift med kontrollerede opstaldningsforhold, hvis de nye dyr kommer fra bedrifter med kontrollerede opstaldningsforhold. 10. At sikre, at dyrene som udgangspunkt ikke har adgang til udendørsfaciliteter. Dette kan dog accepteres hvis, besætningsejeren med en risikoanalyse kan godtgøre over for Fødevarestyrelsen, at varigheden af udendørsadgangen og faciliteterne og forholdene ikke indebærer fare for, at der bliver indslæbt trikiner til bedriften. 4.2 Auditering af kontrollerede opstaldningsforhold Besætninger under kontrollerede opstaldningsforhold skal auditeres af et kontrolorgan, der er akkrediteret til netop denne opgave. En audit er i denne sammenhæng en systematisk og uafhængig undersøgelse af, om en besætning overholder betingelserne for kontrollerede opstaldningsforhold. Auditørerne skal skriftligt underrette Fødevarestyrelsen, hvis en besætning ved auditeringsbesøget ikke opfylder betingelserne for kontrollerede opstaldningsforhold. Fødevarestyrelsen følger op på sagen i de besætninger, hvor der ikke har været overensstemmelse mellem fødevarekædeoplysningerne og de faktiske forhold i besætningen. Det kan fx være, at besætningsejeren ikke har sat net op for de åbent stående vinduer, og hvor det samtidig fremgår af fødevarekædeoplysningerne, at svinene har været holdt under kontrollerede opstaldningsforhold. Fødevarestyrelsen vil derudover ved den almindelige kontrol i besætninger verificere resultatet af audits. 4.3 Nyetableret eller genåbnet svinebesætning fritagelse for trikinundersøgelse Hvis en ejer af en nyetableret svinebesætning under kontrollerede opstaldningsforhold ønsker at få besætningen fritaget for trikinundersøgelse, skal ejeren sikre, at besætningen bliver auditeret senest seks måneder efter, at besætningen er registeret i CHR. Se afsnit 4.2 Auditering af kontrollerede opstaldningsforhold. For en svinebesætning, der har været ophørt i CHR og efterfølgende åbner igen (genåbnet), gælder samme krav uanset, at besætningen tidligere har haft mulighed for at blive fritaget for trikinundersøgelse. 4.4 Bortfald af fritagelse for trikinundersøgelse Hvis en besætning ikke længere opfylder én eller flere af betingelserne for kontrollerede opstaldningsforhold, skal besætningsejeren informere slagteriet og sikre, at dyr fra besætningen bliver trikinundersøgt. I praksis skal besætningsejeren skrive nej i skemaet med fødevarekædeoplysninger ud for: I min besætning er svinene opdrættede under kontrollerede opstaldningsforhold. Muligheden for at blive fritaget for trikinundersøgelse kan generhverves, når besætningsejeren har dokumenteret overfor auditeringsorganet, at besætningen opfylder kravene til kontrollerede opstaldningsforhold. 4.5 Fødevarekædeoplysninger erklæring om opstaldningsforhold 6

7 Leverandøren af dyr skal via fødevarekædeoplysningerne oplyse, hvorvidt et svin har været opdrættet under kontrollerede opstaldningsforhold. Leverandøren er ansvarlig for, at oplysningerne er korrekte, også for de perioder, hvor svinene har været holdt i andre besætninger. 4.6 Samlestalde og transport Samlestalde skal som udgangspunkt opfylde betingelserne for kontrollerede opstaldningsforhold. Baggrunden er, at svin fra kontrollerede opstaldningsforhold, der sendes til avl eller levebrug i en anden besætning med kontrollerede opstaldningsforhold, kun må omsættes via samlestalde med kontrollerede opstaldningsforhold. Samlestalde der alene anvendes til samling af svin i forbindelse med transport til slagtning behøver ikke opfylde betingelserne for kontrollerede opstaldningsforhold. Trikinlarverne kan nemlig ikke nå at etablere sig i svinene i den relativt korte tid, svinene opholder sig i samlestalden inden slagtning. Svinene kan således undtages fra trikinundersøgelsen. Svin der kommer fra kontrollerede opstaldningsforhold må gerne transporteres til slagteriet med svin fra ikke-kontrollerede opstaldningsforhold. Der er ikke risiko for smitte med trikinlarver mellem dyr, der bliver kortvarigt transporteret. 5. Trikinanalyser Trikinanalyserne skal udføres, som beskrevet i trikinforordningen. Prøverne til trikinanalyse af slagtesvin bliver udtaget på slagteriet. Trikinforordningens bilag I 5.1 Laboratoriers funktion Laboratorier, der foretager trikinanalyser efter trikinforordningen og trikinbekendtgørelsen, skal være akkrediterede og deltage i præstationstests (ringtests). Hvis laboratoriets resultater fra præstationstesten ikke opfylder de opstillede kriterier, kan Fødevarestyrelsen afvise at bruge resultaterne som grundlag for at godkende slagtekroppe til konsum. 5.2 Prøveudtagning - trikinanalyse Procedurer ved udtagning af prøver og for trikinanalysen er beskrevet i detaljer i trikinforordningens bilag I. Personalet, som udtager prøverne, skal være instrueret af embedsdyrlægen. Skemaet nedenfor viser for hver dyreart, hvilket prøvemateriale og hvilke prøvemængder der er krævet ifølge trikinforordningen. Dyreart Slagtesvin Mellemgulvspiller Primært prøvemateriale Prøvemgd min. 1g Sekundært prøvemateriale Mellemgulvsvæv fra brysthulen /kæbe-, tunge- Prøvemgd min. Andet kød- Prøvemgd min. 2g 5g 20g Bekræftende undersøgelse Prøvemgd min. 7

8 Søer Orner Vildsvin Heste eller bugmuskulatur Mellemgulvsvæv fra brysthulen /kæbe-, tungeeller bugmuskulatur Mellemgulvspiller Forben, tunge mellemgulv Tunge, kæbemuskulatur 2g 4g 5g 20g 10g - 10g 50g 10g Mellemgulvspiller 20g 10g 50g Andre Se forordning 10g Melle mgul vspillerne befinder sig oftest på pluckset. Derfor bør udtagning af prøven ske fra pluckset og ikke fra kroppen. Prøven skal udtages fra overgangen til den senede del, og musklen skal være fri for bindevæv og fedt. Man udtager kun sekundært prøvemateriale, hvis det ikke er muligt at udtage prøve af det primære. Prøvemængden skal fordobles i disse tilfælde. Prøverne fra de enkelte slagtekroppe kan samles til en samleprøve. Hver samleprøve, der skal undersøges, må højest veje 100g. I ekstraordinære tilfælde, fx den sidste analyse på en arbejdsdag, kan der tages op til 115g i analyse. Blendning og fordøjelse skal tilpasses, så de ufordøjede rester efter filtrering højst udgør 5 %. Hvis resterne udgør mere end 5 %, skal man gentage processerne i fornødent omfang. Af hensyn til dokumentationen vil det være en fordel at veje og registrere de ufordøjede rester. Trikinforordningen beskriver, hvordan man opklarer de uklare opløsninger. 6. Slagteriets opgaver ved trikinundersøgelser af slagtesvin Slagteriet skal indsamle og registrere fødevarekædeoplysninger og give embedsdyrlægen besked om, hvilke svin der ikke skal undersøges for trikiner. Bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød 7, 10, 11, 14 og 15 Hvis slagteriet har modtaget fødevarekædeoplysninger, hvor leverandøren har erklæret, at alle leverede svin er opdrættet under kontrollerede opstaldningsforhold, kan svin fra den pågældende ejendom godkendes til konsum uden at være undersøgt for trikiner. Slagtekroppe må som udgangspunkt ikke forlade slagteriet, før trikinundersøgelsen er negativ. Slagteriet kan dog frigive kødet, inden resultatet foreligger, hvis slagteriets procedurer sikrer fuldstændig identifikation og tilbagesporing. Proceduren for identifikation og tilbagesporing skal være dokumenteret overfor embedsdyrlægen, før slagteriet og opskæringsvirksomheden evt. frigiver kødet, inden der er et resultat af trikinundersøgelsen. Baggrunden er, at ved mistanke om eller ved positive fund af trikiner, skal slagterier og opskæringsvirksomheder kunne tage supplerende prøver. Slagtekroppe og andre dele af de dyr, som skal trikinundersøges, skal tilbageholdes under offentligt tilsyn, indtil embedsdyrlægen kan frigive kødet til konsum. 8

9 Slagterierne skal, på grundlag af fødevarekædeoplysningerne og slagtetal for den enkelte leverandør, kunne redegøre for antal trikinundersøgte svin, opdelt i: Antal trikinundersøgte dyr fra besætninger med ikke kontrollerede opstaldningsforhold, og antal trikinundersøgte dyr fra besætninger med kontrollerede opstaldningsforhold (fx svin undersøgt efter Eksportbekendtgørelsen). Tallene skal holdes op imod antallet af trikinundersøgelser, og Fødevarestyrelsen bruger tallene ved den årlige afrapportering til EU-Kommissionen. 7. Godkendelse af slagtedyr til konsum efter trikinundersøgelse Et slagtedyr må ikke godkendes til konsum af embedsdyrlægen, før trikinundersøgelsen er negativ, eller slagteriet dokumenterer, at dyret er fritaget for trikinundersøgelse. En slagtekrop skal kasseres, hvis trikinundersøgelsen er positiv. Slagtekroppen skal også kasseres, hvis den skulle have været men ikke er blevet undersøgt for trikiner. Slagtekroppe kan sundhedsstemples, inden der er et resultat af trikinundersøgelsen, hvis skriftelige procedurer på slagteriet garanterer, at slagtekroppe og andre dele først forlader slagteriet, når der er et negativt resultat. Fødevarestyrelsen kan dog tillade, at dele af slagtekroppen føres til en opskæringsvirksomhed forudsat, at slagteriet har procedurer, der sikrer fuld sporbarhed på slagtekroppen eller dele deraf. Dette skal sikre, at alle dele af en krop kan kasseres, hvis trikinprøven er positiv. Proceduren skal være godkendt af Fødevarestyrelsen. Kravet om sporbarhed skal garantere, at der kan udtages ekstra prøver til verifikation og identifikation af smittede dyr. 8. Reaktion ved mistanke om og fund af trikiner Hvis man har mistanke om eller finder trikiner ved trikinanalysen, skal man følge aktiviteterne og forholdsreglerne i bekendtgørelsen, trikinforordningen og i beredskabsplanen. Bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød kapitel Laboratoriets ansvar ved fund af trikiner Laboratoriet skal straks give embedsdyrlægen besked, hvis laboratoriet i en trikinanalyse gør fund, der ikke kan udelukkes at være trikinlarver. Hvis laboratoriet påviser larver i en analyse, skal larverne straks konserveres. Larverne suges op med en pipette og overføres til 90 % ethylalkohol. Larverne sendes til DTU, Veterinærinstituttet, som verificerer fundet. Laboratorierne skal altid råde over ethylalkohol, pipetter og udstyr til forsendelsen. Væskerne, som er brugt ved analysen, dekontamineres ved opvarmning til mindst 60 C. 9

10 8.2 Slagteriets ansvar ved smitteudredning Ved mistanke om trikiner skal slagteriet identificere de slagtekroppe, som indgår i det batch, hvor mistanken er opstået. Resultatet af identifikationen skal forelægges embedsdyrlægen. Fra de pågældende kroppe skal der udtages prøver à 20g, som undersøges i en samleprøve af 5 enkeltprøver for at udpege de smittede kroppe. Prøven gentages, indtil den eller de inficerede slagtekroppe er udpeget. Trikinforordningen bilag I, kapitel I, III Slagteriet udpeger de besætninger, som har leveret de mistænkte svin, og Fødevarestyrelsen sætter besætningerne under offentligt tilsyn (se afsnit 8.3). For at sikre mod fejl skal slagtekroppe fra det mistænkte batch, hvor mistanken ikke kan afkræftes, nedfryses eller kasseres. Slagtekroppe med trikiner skal kasseres. 8.3 Fødevarestyrelsens ansvar ved smitteudredning og restriktioner Hvis der er mistanke om trikiner i en besætning, sætter Fødevarestyrelsen besætningen under offentligt tilsyn. Bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød kapitel 6 Fødevarestyrelsen kortlægger mistankebesætningernes handelsmønstre for at udpege andre besætninger, som kan huse trikininficerede svin, og som derfor skal pålægges restriktioner. Hvis en besætning har modtaget grise fra en mistænkt besætning, skal besætningen under offentligt tilsyn, men kun hvis der stadig befinder sig grise i besætningen, som stammer fra mistankebesætningen. En besætning, som har leveret grise til en mistænkt eller smittet besætning, skal pålægges restriktioner, medmindre det kan udelukkes, at smitten stammer fra den leverende besætning. Under smitteudredningen skal trikininfektionens smittevej tages i betragtning. Smitte til et svin sker ved, at et inficeret dyr fra den omgivende fauna ædes af en eller flere af besætningens svin. Der vil derfor være risiko for, at flere dyr i besætningen har haft adgang til smittekilden. I denne smittecirkel kan også indgå hunde og katte på ejendommen. Da der ikke sker smitte mellem dyrene (horisontal smitte), vil introduktion af smittede dyr i en besætning ikke medføre direkte smittespredning. Der er derfor ikke grund til at opretholde restriktioner på en besætning, som har modtaget svin fra en smittet besætning, når de pågældende svin er slagtet eller på anden vis fjernet fra besætningen. En besætning, som har leveret smittede svin til slagtning, kan have modtaget dem fra en anden besætning. Smitteudredningen skal derfor fokusere på at udpege den eller de besætninger, hvor smitten kan være introduceret, og at opretholde restriktioner dér. Når den/de inficerede besætninger er udpeget, ophæver Fødevarestyrelsen restriktionerne på de øvrige mistænkte besætninger. 10

11 Nærliggende svinebesætninger kan sættes under offentligt tilsyn, hvis der er grund til dette. 8.4 Smittebegrænsning i besætninger Når et fund af larver er verificeret som trikiner, gennemgår Fødevarestyrelsen handelsmønstre og øvrige forhold omkring den eller de besætninger, som har leveret de inficerede svin. Det skal sikre, at relevante besætninger er omfattet af restriktionerne. Fødevarestyrelsen udreder den eller de besætninger, hvor smitten er blevet introduceret for at finde og rette brist i smittebarrierer. Det vil især være skadedyrsbekæmpelsen og bygningsmæssige mangler, som betyder for nem kontakt til dyr i den omgivende fauna. Interne smittebarrierer, hygiejne, håndtering af selvdøde og aflivede dyr, foderopbevaring og rutiner for fodring skal også overvejes. Til brug for udredningen undersøger man gnavere fra stalde og de nære omgivelser for trikiner, ligesom katte fra besætningen bør aflives og undersøges for trikiner. Hunde med adgang til staldene skal, når de dør, evt. undersøges for trikiner og bortskaffes forsvarligt, så de ikke udgør en smitterisiko. Samtlige svin fra en besætning, der er udpeget som primært smittet med trikiner, skal undersøges for trikiner i en 12-måneders periode efter det sidste fund af trikiner i dyr fra besætningen. Besætningsejeren skal også tage relevante forholdsregler mod indslæb af smitte i besætningen. 9. Smitteforebyggelse for trikiner Det primære i smitteforebyggelse for trikiner er at hindre, at smittede dyr bliver spist af andre. Besætningsejeren bør derfor bortskaffe dødfundne katte og rovdyr (fx ræve, grævlinger, mink, mår og mårhund) i og omkring stalde med svin. Smågnavere, såsom mus og rotter, kan være massivt inficerede med trikiner, og bør også bortskaffes i besætningerne i det omfang, det er praktisk muligt. De døde dyr bør fx afhentes til destruktion, afbrændes i fx halmfyr eller nedgraves til en dybde, der hindrer, at kadaverne bliver gravet op igen. Det samme gælder nedlagt eller indfanget vildt af modtagelige arter. Slagteaffald og andre rester af vildt fra udlandet udgør en særlig risiko og bør aldrig bruges som foder, medmindre det er omhyggeligt varme- eller frysebehandlet. 10. Information om risiko for trikiner Hvis der er en øget risiko for trikiner i svin, kommunikerer Fødevarestyrelsen det ud til relevante grupper og til offentligheden. Landbrugets organisationer, lokale landboforeninger og rådgivningscentre kan indgå i informationsarbejdet overfor besætningsejere. Informationer til jægere kan ske i samarbejde med Naturstyrelsen, Jægerforbundet og lokale jagtforeninger. Fødevarestyrelsen, den xx. april

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-28-33-00041 Senere ændringer til forskriften Ingen Trikinvejledningen

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

under fodrings- og opstaldningsforhold, der kontrolleres af den besætningsansvarlige. I bilag

under fodrings- og opstaldningsforhold, der kontrolleres af den besætningsansvarlige. I bilag Retningslinjer om undersøgelse for trikiner i kød 1. Hvad handler retningslinjerne om Disse retningslinjer handler om regler for trikinundersøgelse af kød. Retningslinjerne knytter sig til bekendtgørelse

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen,Foder og Fødevaresikkerhed/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2013-28-2301-01208/Dep sagsnr. 20225 Den 10. april 2013 FVM

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Kød af får og opdrættede rensdyr

Kød af får og opdrættede rensdyr Bilag 6 Kød af får og opdrættede rensdyr Kapitel I: Transport af levende dyr til slagteriet Fødevarevirksomheden, der transporterer levende dyr til slagteriet, skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 8.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 69/85 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 216/2014 af 7. marts 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 2075/2005 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1) BEK nr 1288 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2010-20-762-00039 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1447 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00207 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder Miljø- og Fødevareministeriet Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyresundhed/HEHE/EVAH Sagsnr.: 2014-14-114-00219 Dato: 15.01.2016 Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004R0854 DA 01.07.2013 009.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 854/2004 af 29. april

Læs mere

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD En svinebesætning med integreret produktion i.e. 1.500 søer + årlig produktion af ca. 30.000 slagtesvin. (1.600 DE) Gårdejer Mads Skjern Korsbæk Væsentlige områder af

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Fødevarekædeoplysninger

Fødevarekædeoplysninger Retningslinier / Branchekode Fødevarekædeoplysninger Håndtering på svineslagterier 1. december 2009 Rev. 18. juni 2010 Indholdsfortegelse 1 Baggrund formål:... 3 2 Dækningsområde... 3 3 Krav... 3 4 Regelhenvisninger:...

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 NYT OM MRSA Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKARESISTENS MRSA driver processen 2.. MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (husdyrtypen = 398)

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt,

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt, Bilag 1 Vejledning for importører af avls- og brugssvin samt grise til opfedning, indført fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser eller via samhandel. Før import 1. Alle, der ønsker

Læs mere

Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse.

Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse. Skema til ansøgning om registrering/godkendelse af anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport m.v. af animalske biprodukter i henhold til artikel 23/24 i biproduktforordningen nr. 1069/2009 Denne

Læs mere

Utkast til forskrift om endring i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)

Utkast til forskrift om endring i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) Utkast til forskrift om endring i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

SLAGTETAL Slagtninger fordelt på dyreart og branche Periode: til Ænder. Andre, K&V Opdrættet. Får og lam kg Over 18 mdr

SLAGTETAL Slagtninger fordelt på dyreart og branche Periode: til Ænder. Andre, K&V Opdrættet. Får og lam kg Over 18 mdr Ænder Fjerkræslagterier, EU og eksport til 3. Lande 4.761 13,966 7.218 20,230 36 I alt: 11.979 34,196 36 Andre, K&V Opdrættet 3 0,165 I alt: 3 0,165 Får og lam 12-18 kg Over 18 mdr 36 0,639 74 1,272 6.144

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Stafylokokker Stafylokokker findes hos ca 50% af befolkningen 25% er permanent bærer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.1.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 21/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 56/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Branchekode for kontrol med restkoncentrationer i svine-, okse-, fåre- og gedekød

Branchekode for kontrol med restkoncentrationer i svine-, okse-, fåre- og gedekød Branchekode for kontrol med restkoncentrationer i svine-, okse-, fåre- og gedekød 2 2 DwNr. 117560;10. december 2009 MÅLSÆTNING OG DÆKNINGSOMRÅDE... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 DÆKNINGSOMRÅDE... 5 1. KRAV

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 L 167 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Jura m.fl./suro m.fl. Sagsnr.:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 05.08.2013 J.nr.: 2013-30-2301-01256/EEP Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen sender

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk. 1,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2013-14-221-01845/Dep sagsnr: 24371 Den 29. januar 2014 FVM 224 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Klelund Dyrehave, 6682 Hovborg Transport af svin med mere

Klelund Dyrehave, 6682 Hovborg Transport af svin med mere Klelund Dyrehave, 6682 Hovborg Transport af svin med mere Bemærkninger til ansøgning om transport af svin og forbud mod fodring af vildsvin Faunaforst søger i mail af 30. september 2015 om tilladelse til

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol Fjerkrækongres 2012 Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol hvorfor? Fødevaresikkerhed Dyresundhed Dyrevelfærd For at afgøre om det er sikkert for mig at æde din lever

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0999 DA 20.04.2009 033.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.12.2004 KOM(2004) 775 endelig 2004/0270 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 134 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og veterinærmedicin/heta

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Branchekode for kontrol med restkoncentrationer i svine-, okse-, fåre- og gedekød

Branchekode for kontrol med restkoncentrationer i svine-, okse-, fåre- og gedekød Branchekode for kontrol med restkoncentrationer i svine-, okse-, fåre- og gedekød 2 2 22. december 2015 MÅLSÆTNING OG DÆKNINGSOMRÅDE... 4 BAGGRUND... 4 FORMÅL... 4 DÆKNINGSOMRÅDE... 4 1. KRAV IDENTIFIKATIONSKONTROL...

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

PRRS-regler for konventionelle besætninger

PRRS-regler for konventionelle besætninger Agro Food Park 15, Skejby, DK 8200 Århus N Tlf. +45 87 40 50 00 www.spfsus.dk SE-nr.: 3419 9329 PRRS-regler for konventionelle besætninger gældende fra 2. januar 2018 Indholdsfortegnelse Betegnelser og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 10. maj 2001 PE 297.243/72-123 ÆNDRINGSFORSLAG 72-123 UDKAST TIL BETÆNKNING af Marit Paulsen (PE 297.243) SUNDHEDSBESTEMMELSER

Læs mere

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold International Handel J.nr. 2016-30-59-01628 Den 15. december 2016 Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder Indhold Indledning... 2 Definitioner...

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Mellem Slagtesvineproducent Navn Tlf.nr. Adresse og Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted Version 14 Oktober 2012 1. Generelt Ved underskrift

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere