Oktober vilkår for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6384-7 Oktober 2010. vilkår for"

Transkript

1 Oktober 2010 vilkår for Registreringspligtige knallerter

2 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. u kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. u skal give besked til Topdanmark, orupvang 4, 2750 allerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. et vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark orupvang allerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Et par ord om Registreringspligtig knallert forsikringen Ansvarsforsikring...4 Kaskoforsikring...4 Ulykkesforsikring for knallertkørere...4 Et par ord om Skadehjælp Skadehjælp....4 Har du spørgsmål til forsikringen?...4 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret? Hvor dækkes ane- eller terrænkørsel Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Moms Varighed, opsigelse og ændring Flytning og risikoændring Afhændelse eller udskiftning Hvis skaden sker Regres Krig, natur katastrofer og atomskader Ankenævn Lovgivning....9 Lovpligtig ansvarsforsikring 16. Hvilket ansvar er dækket?....9 Kaskoforsikring 17. Hvad omfatter forsikringen? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Redningsforsikring i udlandet Kørekort Hvordan erstattes skaderne? Selvrisiko Retshjælp Tillægsforsikring Ulykkesforsikring for knallertkørere 25. Hvad dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Hvilke ydelser giver forsikringen? Hvordan afgøres erstatningsspørgsmålet? Arbejdsskadestyrelsen Hvis skaden sker? Hvad dækker forsikringen ikke? Ulykkesforsikring - tillæg til knallert forsikringen Side 3

4 Et par ord om Registreringspligtig knallert forsikringen Knallertforsikringen er en kombineret forsikring, der kan bestå af flere deldækninger. På din police, kan du se, hvilke dæk ninger du har. Ansvarsforsikring en er lovpligtig og dækker efter færdselsloven erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af knallerten som køretøj. Kaskoforsikring en dækker skade påført knallerten og dennes faste tilbehør med de få begrænsninger, der er nævnt i vilkårene. Forsikringen indeholder også retshjælpsforsikring, hvis formål er at dække omkostninger i forbindelse med visse private retssager. Under kørsel i udlandet er stor knallert (45) udvidet med en særlig redningsforsikring, hvis der er tegnet ka skoforsikring (ikke brandforsikring alene). Ulykkesforsikring for knallertkørere en dækker hvis føreren rammes af ulykkestilfælde under kørsel med den forsikrede knallert. Et par ord om Skadehjælp Skadehjælp u kan anmelde skader på eller ringe til vores Skadehjælp på telefon Har du spørgsmål til forsikringen? Ring til Topdanmark, hvis du har spørgsmål til forsikringen. u finder telefonnummeret på din police. 4

5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret? A Forsikringstageren. Lovlig bruger, det vil sige enhver, som med forsikringstagerens tilladelse benytter knallerten, lader den benytte eller er fører af den. Virksomheder der har fået overladt knallerten til reparation, salg, service, transport eller lignende. Forsikringen dækker ikke skade påført knallerten under arbejde på denne eller under kørsel, der ikke sker i forsikringstagerens interesse. Ny ejer af den forsikrede knallert i indtil 3 uger efter ejerskiftet, hvis der ikke er en anden forsikring for knallerten. Ny ejer er ikke dækket for skade på knallerten under arbejde på denne. 2. Hvor dækkes A Ansvarsforsikringen dækker i anmark med de summer, der er fastsat i færdselsloven. Ansvarsforsikringen dækker i det øvrige Europa samt i de lande udenfor, der tilsluttet grønt kort-ordningen med de summer, der kræves i de på gældende lande. og mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. Forsikringen dækker kun, hvis der ikke er en særlig forsikring for kørsel i udlandet. Kaskoforsikringen dækker i Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kort-ordningen. 3. ane- eller terrænkørsel Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under terrænkørsel eller træning til eller deltagelse i kørsel på bane. 4. Forsikringens betaling A Prisen fastsættes efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræves stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. E F G Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Påkrav om betaling sendes til den oplyste betalingsadresse. Ændres denne, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. eløbet opkræves med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. etales beløbet ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. etales beløbet ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræves gebyr. Gebyret fremgår af Topdanmarks prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det skyldige beløb i henhold til renteloven. Topdanmark har også ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. etales beløbet stadig ikke, slettes forsikringen, og hvis knallerten er registreret, giver Topdanmark myndighederne besked med henblik på inddragelse af nummerpladerne. Endvidere sker der registrering i Fællesregistret. Se punkt 8 G. Hvis forsikringen er slettet på grund af manglende betaling, kan den ikke genoptages, før det skyldige beløb er betalt, og udelukkende på betingelse af, at betaling for den nye forsikring sker helårsvis forud i mindst 2 år. 5

6 5. Gebyr Topdanmark har ret til at beregne ge byrer til dækning af omkostninger for serviceydelser for eksempel opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af Topdanmarks prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. 6. Indeksregulering Forsikringssummer, selvrisikobeløb, prisen og andre beløb der er nævnt i police eller vilkår indeksreguleres ved den første opkrævning i kalenderåret, hvis der ikke umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres. Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra anmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet in deks, der offentliggøres af anmarks Statistik. 7. Moms A etaling af moms følger gældende lovgivning. E F G For knallerter, der tilhører og benyttes i en registreret virksomhed, betales momsen af virksomheden i omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKAT. Ved udbetaling af kontanterstatning trækker Topdanmarks momsen fra erstatningsbeløbet. Ved reparationer lægger Topdanmark momsen ud, og opkræver den derefter hos den momsregistrerede virksomhed. en registrerede virksomhed betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. etales momsen ikke rettidigt, sen der Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev, Topdanmark udsender, opkræves gebyr. Gebyret fremgår af Topdanmarks prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det skyldige beløb i henhold til renteloven. Topdanmark har også ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. H etales momsen ikke rettidigt, kan Topdanmark i øvrigt ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 8. Varighed, opsigelse og ændring A Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at op sige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af Topdanmarks prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at Topdanmark har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen, kan Topdanmark - også med mindst 14 dages varsel ændre forsikringens vilkår for eksempel ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Topdanmark skal have skriftlig besked in den. 6

7 E F G Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske med skriftligt mindst 1 måneds varsel. Hvis Topdanmark ændrer vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, for eksempel præmierestance eller efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registreringen heraf i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister. Samtidig med en sådan registrering gives forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang mv. Registreringen i nævnte fællesregister (FIM, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup., tlf ) sker på grundlag af en tilladelse meddelt af atatilsynet på en række vilkår. 9. Flytning og risikoændring A Af hensyn til prisen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark have besked, hvis 1. forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. 2. knallerten får anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere. 3. knallerten skifter anvendelse. 4. motorstørrelsen ændres, eller der i øvrigt foretages ændringer ved motoren. 5. knallertens vægt ændres. 6. værdien af den forsikrede knallert og tilbehør forøges. Når Topdanmark har fået besked, tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Hvis Topdanmark ikke får besked om ændringer, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 10. Afhændelse eller udskiftning A Topdanmark skal staks have meddelelse, hvis knallerten afhændes. Hvis knallerten afhændes, ophører forsikringen. Hvis knallerten udskiftes, ophører forsikringen, og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sin ny knallert. Pris og vilkår for den nye knallertforsikring bliver i øvrigt fastsat efter Topdanmarks gældende regler. Hvis den forsikrede knallert skifter ejer, dækker forsikringen den ny ejer i 3 uger efter ejerskiftet, hvis der ikke er anden forsikring for knallerten. en nye ejer er ikke dækket for skade påført knallerten under arbejde på den. Hvis knallerten afmeldes, ophører forsikringen fra afmeldelsesdatoen. 11. Hvis skaden sker A Sker der en skade, skal det hurtigst mulig anmeldes til Topdanmark. Tyveri og røveri skal også hurtigst muligt anmeldes til politiet. Reparationen må kun udføres efter aftale med Topdanmark. Forsikringstageren kan på egen hånd lade udføre mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med knallerten, og kørslen ikke kan udsættes. Topdanmark har ret til at anvise reparatør. 7

8 Skade kan anmeldes til Topdanmark eller via Topdanmarks hjemmeside skade på stor knallert (45) under redningsforsikringen skal anmeldes til SOS-International A/S, se det røde SOS-servicekort. 12. Regres A Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. Topdanmark har regres mod enhver, der efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med forsæt, eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed. E For knallerter, der ikke frit må ud le jes, har Topdanmark regres, hvis skaden er sket, mens knallerten var udlejet uden fø rer. et gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at knallerten var udlejet i strid med Trafikministeriets bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes uden fører. Hvis Topdanmark har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen, har Topdanmark regres for erstatningsbeløbet. Topdanmark forbeholder sig regres: 1. hvis knallerten med sikredes vidende eller billigelse styres af en person, der i henhold til lovgivningen ikke er berettiget til at føre den. 2. hvis knallerten i uheldsøjeblikket blev benyttet ulovligt. 13. Krig, natur katastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som direkte er en følge af: A Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når sikrede er på rejse uden for anmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. et er en betingelse at 1. der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, 2. sikrede ikke selv deltager i handlingerne. Jordskælv eller andre naturkatastrofer i anmark, inkl. Færøerne og Grønland. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvis ikke skaden sker i forbindelse med kernereaktioner brugt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. et er en forudsætning, at brugen er sket forskriftsmæssigt, og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. 14. Ankenævn A Er der opstået uoverensstemmelser mellem sikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl. 10 og 13. Klager skal sendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis sikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Er forsikringen udvidet til også at omfatte Ulykkesforsikring for knallertkørere, kan forsikrede få visse erstatningsspørgsmål afgjort af Arbejdsskadestyrelsen. 8

9 Klageskema og girokort til betaling af gebyr, kan fås hos: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning ansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed danner grundlag for forsikringsaftalen. Lovpligtig ansvarsforsikring 16. Hvilket ansvar er dækket? A Forsikringen dækker erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af knallerten som køretøj, med de summer der er fastsat i færdselsloven. Se også punkt 2: Hvor dækkes? Endvidere dækkes ansvar for sådan skade på forsikringstagerens person, når han ikke fører knallerten. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade 1. på førerens person. 2. på ting eller ejendom der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, deres ægtefæl le/samlever eller virksomheder helt eller delvis ejet af dem. 3. på tilkoblet køretøj. 4. på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj. Kaskoforsikring Tillægsforsikring til den lovpligtige ansvarsforsikring et fremgår af policen, hvis du har denne forsikring 17. Hvad omfatter forsikringen? A Forsikringen omfatter 1. knallerten. 2. fastmonteret tilbehør til knallerten. 3. standardværktøj og afmonteret tilbehør, når det alene bruges til knallerten. Forsikringen omfatter ikke fastmonteret tilbehør, der bruges erhvervsmæssigt. 18. Hvilke skader er dækket? A Forsikringen dækker - med de undtagelser, der er nævnt i punkt 19 - enhver skade på det forsikrede (se punkt 17) samt tab af dette ved tyveri og røveri. Kun tyveri af eller fra aflåst knallert dækkes. Omfatter kaskoforsikringen kun brandforsikring - se policen - dækkes dog alene skade ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion. 9

10 19. Hvilke skader er ikke dækket? A Forsikringen dækker ikke 1. fabrikations- og konstruktionsfejl. 2. skade der alene opstår i og er begrænset til knallertens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (for eksempel motor, transmission, styretøj, elektriske styresystemer eller elektriske komponenter). 3. skade som følge af kørsel uden olie. 4. forringelse af knallertens stand, som er en følge af brugen af denne, for eksempel stenslag i lak. 5. skade der skyldes slid. 6. skade der skyldes vejrligets påvirkning, for eksempel tæring og rust og frostsprængning. 7. tyveri af eller fra uaflåst knallert. Skade nævnt under 19 A nr. 1-6 er dog dækket, hvis den er opstået ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. Endvidere dækker forsikringen ikke skade 1. forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens der sker, fordi knallertens fører er påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens 20. Ved skade nævnt under 19 er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af knallerten eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. 20. Redningsforsikring i udlandet A Kaskoforsikringen for Lille knallert (30) omfatter ikke redningsforsikring under kørsel i udlandet. Kaskoforsikringen for Stor knallert (45) er udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet. e fuldstændige vilkår for redningsforsikringen er trykt i det røde SOS-service kort. Kortet kan findes på eller hentes på Kørekort A Føres knallerten af en person, der ikke har lovbefalet kørekort, dækker forsikringen kun i det omfang, hvori det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Forsikringstageren er dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af knallerten eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. 22. Hvordan erstattes skaderne? A Reparation Topdanmark betaler for en reparation hos en anerkendt reparatør, der sætter knallerten i samme stand som før skaden. ekorations- eller speciallakering kan kun kræves erstattet i det omfang arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer i anmark. Topdanmark yder garanti for første klasses reparation. Er skaden opstået, efter at knallerten var overladt eller solgt til reparatør, forhandler eller lignende, se punkt 1, og kan denne ikke godtgøre at være uden skyld i skaden, skal reparationer, som kan udbedres på pågældendes eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse indehaves af samme personkreds. Skade, som reparatøren normalt lader udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. Eventuel forringelse af knallertens handelsværdi erstattes ikke. 10

11 Totalskade Er skaden så stor, at reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig, eller bliver knallerten (udstyret) ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Topdanmark, ansættes erstatningen til det beløb, en tilsvarende knallert (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Topdanmark kan i stedet for kontanterstatning vælge at yde erstatning i form af en tilsvarende knallert (udstyr). Transportomkostninger i anmark 1. Topdanmark betaler nødvendige omkostninger til transport af knallerten til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri af knallerten tillige nødvendige omkostninger til afhentning af denne. 2. Uden for anmark gælder vilkårene i det røde SOS-service kort for Stor knallert (45) jf. punkt 20 og. 3. Transportomkostninger er dog ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement, forening eller lign ende. 23. Selvrisiko A Forsikringstageren betaler den før ste del af enhver kaskoskade med selvrisikobeløbet efter erstatningsberegningen har fundet sted. Ved tyveri eller skade i forbindelse med tyveri er selvrisikobeløbet 20 % af erstatningsbeløbet, dog mindst det selvrisikobeløb, der står på præmieopgørelsen. Føres knallerten i uheldsøjeblik ket af en anden end forsikringstageren, den registrerede bruger, eller deres ægtefælle/samlever er selvrisikoen forhøjet. Hvis en og samme forsikringstager har flere forsikringer i Topdanmark, og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed, kan den samlede selvrisiko ikke overstige det største selvrisikobeløb blandt de skaderamte forsikringer. E F G Topdanmark lægger selvrisikobeløbet ud overfor reparatør eller tredjemand og opkræver det hos forsikringstageren i det omfang, kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med, at Topdanmark be taler erstatning, er anført sidste ret tidige betalingsdag. H etales selvrisikobeløbet ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykker brev. For hvert rykkerbrev Topdanmark udsender, opkræves gebyr. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. I J K L etales selvrisikoen ikke rettidigt, forbeholder Topdanmark sig endvidere ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. Selvrisikobeløb på kr. (2010) og derover kan afdrages efter aftale. Ved totalskader modregnes beløbet i erstatningen til forsikringstageren. Udbetales erstatningen til panthaver, opkræves selvrisikobeløbet hos for sikringstager. Forsikringstageren betaler ikke selvrisiko, hvis 1. skaden er forvoldt, mens knaller ten var overladt til værksted, servicestation og lignende, jf. punkt 1. Selvrisiko opkræves hos virksomheden, hvis denne er ansvarlig for skaden. 2. skaden er forvoldt, mens knallerten var overdraget til ny ejer, jf. punkt 1. Selvrisiko opkræves hos den ny ejer, hvis denne er ansvarlig for skaden. 3. den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at betale selvrisikobeløbet. 4. skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og

12 24. Retshjælp Kaskoforsikringen omfatter også retshjælp A Hvad dækker forsikringen? Rethjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund til løsning af visse private retstvister. Sikrede skal være involveret i sagen som privat person, og tvisten må ikke have forbindelse til sikredes erhverv. En virksomhed kan ikke få dækket sine sagsomkostninger. omstolene skal kunne afgøre sagen. Hvis sagen kan behandles af et godkendt klagenævn fx Forbrugerklagenævnet, er sikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed. Anmeldelse af skade Får sikrede brug for forsikringen, skal sikrede kontakte en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Topdanmark. Sikrede skal selv anmelde sagen til os, når sagen behandles under småsagsprocessen. Småsagsprocessen er en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr. er er ikke dækning for advokatbistand under sagens forberedelse. Vilkår Vilkår for retshjælpsforsikringen får sikrede hos vores retshjælpsafdeling, der i øvrigt gerne vejleder. Summer og selvrisiko Fremgår af vilkårene for retshjælp. Tillægsforsikring et fremgår af policen, hvis du har ulykkeforsikring for knallertkørere Ulykkesforsikring for knallertkørere 25. Hvad dækker forsikringen? Topdanmark betaler erstatning som anført i punkt 27 for direkte følger af ulykkestilfælde, der rammer føreren under kørsel med den forsikrede knallert. 26. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i Europa og Grønland samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt kort-ordningen. 27. Hvilke ydelser giver forsikringen? A Ved død Hvis afdøde efterlader sig ægtefælle/samlever eller børn, er erstatningen 1. til ægtefællen/samleveren kr. eløbet indeksreguleres ikke. et er en betingelse for at yde erstatning til en samlever, at afdøde og samleveren havde samme bo pæl, hvilket skal dokumenteres af Folkeregisteret. Personer af samme køn der har ladet deres partnerskab registrere, sidestilles med ægtefæller, jf. Lov om registreret partnerskab. 12

13 2. til hvert af afdødes børn kr. for hvert år, barnet mangler i at fylde 18 år. liver børnene forældreløse ved ulykkestilfældet, forhøjes det nævnte beløb til kr. eløbene indeksreguleres ikke. ødserstatningen udbetales til afdødes bo, medmindre der er truffet anden skriftlig aftale med Topdanmark. 3. begravelseshjælp kr. eløbet indeksreguleres ikke. enne ydelse udbetales til den private person, der har afholdt udgiften. Ved Invaliditet (Godtgørelse for varigt mén) invaliditet kr. eløbet indeksreguleres ikke. Erstatningen udgør lige så mange procent af forsikringssummen for invaliditet, som méngraden er fastsat til. Invaliditetserstatning tilfalder den tilskadekomne. Erstatning til umyndige betales efter bestemmelserne i Værgemålsloven. Samme ulykkestilfælde kan ikke give ret til erstatning både for invaliditet og død. I dødserstatningen fratrækkes det beløb, som eventuelt er udbetalt som invaliditetserstatning. Ved tandskade Ved tandskader erstattes rimelige behandlingsudgifter, som ikke kan kræves erstattet fra anden side. Efter samme regler dækkes tandproteser ved ulykkestilfælde, hvis protesen beskadiges, mens den sidder i munden. 28. Hvordan afgøres erstatningsspørgsmålet? A Topdanmark følger samme praksis som Arbejdsskadestyrelsen ved afgørelse af, om det der er sket 1. kan anerkendes som ulykkes tilfælde. 2. har medført lidelsen eller døden. 3. har medført varigt mén, og da af hvilken størrelse - fastsat efter reglerne i lov om forsikring med følger af arbejdsskade 33 stk. 1 og 2. Ved fastsættelse af méngranden, tages der ikke hensyn til eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, forsikredes erhverv, eller andre individuelle forhold. 29. Arbejdsskadestyrelsen A åde forsikrede og Topdanmark kan forlange spørgsmålet om mén gradens størrelse forelagt for Arbejdsskadestyrelsen ved uenighed om méngraden, som Topdanmark har fastsat. Arbejdsskadestyrelsens afgørelse er bindende for begge parter. en af parterne, der ønsker spørgsmålet om méngradens størrelse forelagt for Arbejdsskadestyrelsen, betaler de omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen herunder udgifter til yderligere lægeerklæringer. Ændrer Arbejdsskadestyrelsen den méngrad, som Topdanmark har fastsat, til fordel for forsikrede, betales omkostningerne altid af Topdanmark. 30. Hvis skaden sker? A Sker der en skade, skal Topdanmark snarest muligt have en skriftlig anmeldelse med lægeattest. lanketten fås hos Topdanmark. 13

14 en tilskadekomne skal være under nødvendig lægebehandling og eventuelt lade sig undersøge hos en læge, som Topdanmark udpeger. Hvis forsikrede dør, skal Topdanmark straks underrettes, så obduktion kan foretages. Topdanmark betaler udgifterne til de lægeattester, undersøgelser m.m. vi forlanger. 31. Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke 1. skade overgået føreren a. under sådanne omstændigheder, at Topdanmark har regres efter reglerne i vilkårenes punkt 12. b. forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18. c. når denne var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftaleloven 20. d. hvis føreren ikke var i besiddelse af lovbefalet kørekort, medmindre føreren kan godtgøre, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. e. under terræn kørsel eller træning til eller deltagelse i kørsel på bane. 2. ulykkestilfælde, der direkte eller indirekte er en følge af a. krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse uden for anmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. et er en forudsætning, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. b. jordskælv eller andre natur katastrofer i anmark (her under Færøerne og Grønland). c. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 32. Ulykkesforsikring - tillæg til knallert forsikringen A Vilkårene for ansvars- og kaskoforsikringen gælder i det omfang, de kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er fraveget. Hvis knallerten er i varetægt, for eksempel hos et værksted eller lignende, er den til virksomheden knyttede personkreds dog ikke dækket. Skifter knallerten ejer, ophører ulykkesforsikringen straks ved ejerskiftet. 14

15 15

16 Topdanmark Forsikring A/S orupvang allerup Telefon VR-nr

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter 5587-14 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 Vilkår for Påhængs- og campingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Vilkår for. Knallertforsikring

Vilkår for. Knallertforsikring Vilkår for Knallertforsikring 12-1 November 2016 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) u har ret til at

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

Vilkår for Motorcykel standard

Vilkår for Motorcykel standard Vilkår for Motorcykel standard 6453-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel standard Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

DF December vilkår for

DF December vilkår for DF20026-4 December 2013 vilkår for motorcykelforsikring standard Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykelforsikring standard DF20026-4 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Internet E-mail www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Formula A/S 02.10 Vilkår for Personbiler Bil elite Formula

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite DF20399-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykler elite DF20399-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Personbiler Bil elite

Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-2 Juli 2008 DF20095-2_07.08.indd 1 28/07/08 11:26:28 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil elite

Vilkår for Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite 6600-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vilkår for Motorcykel elite

Vilkår for Motorcykel elite Vilkår for Motorcykel elite 6454-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Maj vilkår for Varebil - egne varer

Maj vilkår for Varebil - egne varer 6664-2 Maj 2014 vilkår for Varebil - egne varer Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer 6664-2 Maj 2014 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6730-1 Marts 2015. vilkår for Personbiler

6730-1 Marts 2015. vilkår for Personbiler 6730-1 Marts 2015 vilkår for Personbiler SKOD Intro Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler SKOD Intro 6730-1 Marts 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 24 Indhold Et par ord til indledning

Læs mere

Vilkår for Campingvogne

Vilkår for Campingvogne Vilkår for ampingvogne 6637-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

6741-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

6741-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6741-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il uden bonustab Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il uden bonustab 6741-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Vilkår for. Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner

Vilkår for. Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner Vilkår for Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner 11-41 November 2016 ornholms randforsikring /S Vilkår for traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner 11-41 november 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

DF20095-5 Maj 2014. Vilkår for Personbiler Bil elite

DF20095-5 Maj 2014. Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-5 Maj 2014 Vilkår for Personbiler Bil elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-4 September 2012 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF December Vilkår for Campingvogne

DF December Vilkår for Campingvogne DF20100-2 December 2013 Vilkår for ampingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne DF20100-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere