GARANTISKOLEN. \/uc. molten. UU: center syd. Kobenhavns G j

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GARANTISKOLEN. \/uc. molten. UU: center syd. Kobenhavns G j"

Transkript

1 GARANTISKOLEN SOSU C BR0NDBY TEC K0BENHAVNS TEKNISKE SKOLE CPH WEST ISH0J BR0NDBY GYMNASIUM GYMNASIUM & HF VUC PRODUKTIONSSKOLE PRODUKTIONSSKOLEN M0LLEN ISH0J VUC VESTEGNEN PRODUKTIONSH0JSKOLEN BR0NDBY SH0J KOMMUNE BR0NDBY KOMMUNE KOMMUNE VALLENSB/EK KOMMUNE «UU:CENTERSYD Q/"\Q I 7/ " O V-/ ^ V* Social-ogStmdtadv uddiinnc-lus Onrrc- Kobenhavns G j Tekniske Skole V^ Br0ndby Gymnasium /" "x \/uc w Vestegne CPH WEST AMAGER GYMNASIUM &HF PROOUKTIONSSKOLEN molten BR0MDBY KOMMUNE Hvfdovrc QQD0 Kommune VALLENSB>EK komm un e Ish0j Kommune UU: center syd

2 GARANTISKOLEN Samarbejdsaftale for Garantiskolen mellem de lokale uddannelsesinstitutioner og Br0ndby, Hvidovre, Ishoj og Vallensbaek kommuner. Garantiskolens formal og malgruppe Garantiskolen er en ny made at forebygge frafald pa og en effektiv made at fastholde de unge i et uddannelsesforlob. Garantiskolen er et sikkerhedsnet, som de deltagende uddannelser spaender ud under de unge. Det betyder, at alle deltagende uddannelsesinstitutioner skal vasre opmaerksomme pa de frafaldstruede unge uanset arsag og vaere villige til at igangsaette initiativer for den unge, som derved bevarer uddannelsesperspektivet. Garantiskolen er en virtuel skole. Alle unge, der gar pa en ungdomsuddannelsesinstitution i garantiskole-samarbejdet, er ogsa "indmeldt" i garantiskolen. Uanset hvorfor den unge kommer pa garantiskolen, erformalet med skolen, at den unge bevarer kontakten til uddannelsessystemet og andre unge, at den unge oplever ikke at vaere den eneste, som ikke gar den lige vej og har svasrt ved at finde det rigtige. Til gengasld skal den unge give garantiskoleindsatsen en chance og vaare aben for de muligheder, der tilbydes. Det vigtigste for garantiskolen er, at det er den unge, der er i centrum og at det er den unges onsker og uddannelsesvalg, der skal fremmes. Det er essentielt, at de unge fastholdes i uddannelse, og omvalg kan vaere en nodvendig del af processen i at finde den rette uddannelse. Garantiskolen handler hurtigt og i princippet kan alt lade sig gore! Garantiskolens organisering Garantiskolen er organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Styregruppen tager sig af de strukturelle og principielle dele. Den modes 2-4 gange arligt. Medlemmerne er mellemledere med beslutningskompetence og lyst til udviklingsarbejde. Alle organisationer er velkomne til at deltage med en repraesentant, og der skal som minimum sidde en repraasentant fra hhv. UU, ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og kommunerne. Arbejdsgruppen har repraesentanter fra alle de deltagende organisationer, typisk vejledere/mentorer/jobkonsulenter, og skal bista med at lose praktiske opgaver og vaere kontaktnettet for studievejledere m. fl. Det er vigtigt, at arbejdsgruppen modes jasvnligt i starten, sa alle praktiske problemer med arbejdsgange loses straks og derved sikrer den hurtige indsats for den unge. Samarbejdsaftalen er gaaldende i 3 ar og der skal udarbejdes en midtvejsevaluering efter 1,5 ar. Aftalen vil blive genforhandlet efter 2 ars drift. 2/7

3 Principper for garantiskolen De folgende punkter beskriver principper i Garantiskolen: Det er frivilligt for uddannelsesinstitutionen at deltage. Samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne er frivilligt, men vi forpligter hinanden pa Garantiskolens ide og virke, nar aftalen er tiltradt. Alle overordnede beslutninger omkring Garantiskolen ligger i styregruppen, som bestar af medarbejdere pa mellemlederniveau. Denne gruppe skal have mandat til at traeffe de fornodne beslutninger. Alle ungdomsuddannelser og institutioner - ogsa udenfor Br0ndby, Hvidovre, Ish0j og Vallensbsek kommuner- kan deltage i Garantiskolen. Pa sigt kan tilbuddet omfatte alle unge uanset bopaalskommune pa de involverede ungdomsuddannelsesinstitutioner. Skoler og institutioner, der ikke Isengere onsker at deltage, kan til enhver tid melde sig ud af samarbejdet med 6 maneders varsel. UU:center syd Da UU:center syd daekker de fire kommuner, er det naturligt at organisere og forankre garantiskoleprojektet her. UU:center syd har samarbejdsrelationer til alle de potentielle samarbejdsparter pa ungdomsuddannelserne i omradet og har stort set modt alle de unge fra omradet pa et tidligere tidspunkt. Det er UU's opgave at overtage de unge fra den afgivende uddannelsesinstitution, som fortsat er uafklarede og ikke har et konkret uddannelses0nske. I denne forbindelse skal UU spotte de unges behov og hvor eksisterende kommunale tilbud for de unge ikke er fyldestg0rende formidle dette til styregruppen. Derudover er det UU's opgave i samarbejde med kommunerne at kunne udbyde nye tilbud til afklaring af de unge bade fagligt og socialt. Relevante uddannelsesinstitutioner kan indga i dette arbejde. Garantiskolen foreslas administrativt forankret i UU, som vil kunne tage sig af de administrative opgaver og hjemmesiden, som til en start vil veere en del af UU's hjemmeside. Det foreslas, at kommuner og uddannelsesinstitutioner linker til hjemmesiden pa deres egne hjemmesider. Da det grundlasggende element i garantiskolen er netvaerket, er det uhyre vigtigt, at hjemmesiden og kontaktlisten altid er ajourfort med de relevante navne, telefonnumre mv. som er indgangen til kommuner / institutioner. Det sikrer den hurtigste vej til den efterspurgte person eller faglighed. Arbejdet i Garantiskolen skal dokumenteres, sa effekt og resultater kan kommunikeres via hjemmesiden. En mulig I0sning kan vaare at bruge UU's administrative system til journalf0ring af Garantiskolens indsats, fordi de fire kommuners unge allerede findes der. Uddannelsesinstitutionerne Uddannelsesinstitutionerne, herunder produktionsskolerne, samarbejder om at sikre de unge en plads pa en uddannelse saledes, at den unge fastholdes og fserdigg0r sin ungdomsuddannelse. I Garantiskolen er uddannelsesinstitutioner forpligtet til at ud0ve en handholdt indsats for de unge, der er frafaldstruede, og har brug for et andet uddannelsestilbud. Den handholdte indsats sker ved, at laerer, vejleder eller mentor tager kontakt til den uddannelsesinstitution, som den unge 0nsker, og sikrer en hurtig og god overlevering til den nye skole. Overleveringen sker pa et m0de med deltagelse 3/7

4 fra den unge, evt. forasldre eller anden relevant person, den afleverende og den modtagende skole og evt. UU-vejIeder. Et af Garantiskolens mal er at handle hurtigt. Garantiskolen har som malsaatning, at et overleveringsmode skal afholdes inden for 4 dage efter, at den unge i samarbejde med laerer, vejleder eller mentor beslutter, at den unge har brug for et andet tilbud. Det kan vasre en anden uddannelse, men ligeledes kunne det vaare et forlob pa en produktionsskole. hvor den unge i en periode kan fa hjaslp til at handtere problemstillingerne, sa den unge ikke falder ud, men kan fastholdes i uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne har "pladsgaranti", dvs. at der er et antal pladserfor de unge i garantiskolen, dog skal adgangsbegraensning og andre saarlige forhold respekteres i relation til gaeldende lovgivning. Hver af produktionsskolerne i samarbejdet garanterer en plads pr. vaarksted til garantiskolen. Er der tale om andre barrierer som f.eks. misbrug, skal der saettes ind med relevante tilbud i samarbejde med bopaalskommunen. Den unge skal have mulighed for at pr0ve noget andet eller motiveres til at komme op pa hesten igen. Samarbejde og arbejdsgange De folgende punkter beskriver de deltagende uddannelsesinstitutioners forpligtelser ift. Garantiskolens arbejdsgange og omfang: Garantiskolen skal sa vidt muligt bygge pa eksisterende undervisning. Garantiskolen skal holdes udgiftsneutral. Et Garantiskoleforl0b kan vare fra 14 dage til hojst 3 maneder. Skolerne bestemmer selv internt, hvordan man vil tilrettelaagge Garantiskolen, samt i hvilket omfang samarbejdet med de 0vrige skoler skal udm0ntes. Alle deltagende institutioner forpligter sig til at have en kontaktperson til netvasrket. Det daglige arbejde omkring Garantiskolen laegges hos studievejlederne pa de enkelte skoler. De tilrettelasgger selv, hvor tit der skal holdes m0der og udveksles informationer, ideer og nye tiltag, bade internt og eksternt. Afsenderskolen beholder elevens indskrivning og taxameter under et garantiskolefor!0b. Modtagerskolen fremsender faktura for garantiskolefor!0bet. Timetal og taxameter f0lger den uddannelsesinstitution, hvor eleven er i garantiskolefor!0b. Kommunerne Kommunerne skal underst0tte de frafaldstruede unge, der har sociale / personlige vanskeligheder. Kommunerne skal sikre en indgang til kommunen for samarbejdsparterne og de unge i Garantiskolesamarbejdet. Der udpeges en kontaktperson i hver kommune, som ogsa er repraasentanten i garantiskolens arbejdsgruppe. Kontaktpersonen er bindeled til de relevante forvaltninger og afdelinger i kommunen afhasngigt af hvilke behov, den unge har. Hensigten er, at bade samarbejdsparter og de unge skal opleve m0det med det kommunale system som en hurtig og sammenhaengende indsats. Derudover kan kommunerne underst0tte Garantiskolesamarbejdet med andre tiltag, hvis der opstar behov eller muligheder, hvor kommunerne kan byde ind. Det kunne fx vasre samarbejde om afklaringsforlob fremskudt radgivning pa Uddannelsesinstitutionerne eller misbrugsbehandling. 4/7

5 Samarbejdspartnere: Produktionsskoler: Hvidovre Produktionsskole, Produktionsskolen M0llen Ish0j, Produktionsh0jskolen Br0ndby. Gymnasier: Hvidovre Gymnasium & HF, CPHWEST, Br0ndby Gymnasium VUC-centre: VUC Vestegnen, VUG Hvidovre Erhvervsuddannelser: SOSU C Brandby, TEC Hvidovre, KTS R0dovre og CPHWEST Ish0j Kommuner: Br0ndby Kommune, Hvidovre Kommune, Ish0j Kommune, Vallensbask Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning: UU:center syd 5/7

6 SOSU C BR0NDBY Q /""V Oil Social- og Sundheds- O \J ±) L*. uddannelses Centret Elsebeth Melgaa TEC Uddannelseschef KTS R0DOVRE Kobenhavits In Tekniske Skole ^P CPH WEST ISH0J CPH WEST Eva Hoffman Bang BR0NDBY GYMNASIUM Rektor Brondby Gymnasium ^- Pia Sadolin GYMNASIUM IM&H& HF Rektor 0 GYMNASIUM S.HF Kirsten Jensen VUG AMAGER Peter Zinkernagel VUG VESTEGNEN Vestegnen Ole Fabech 6/7

7 PRODUKTIONS^KOLE Forstander PRODUKTIONSSKOLEN M0LLEN ISH0J JPRODUKTIONSSiCOLEN Forstander Charlotte Eriksen PRODUKTIONSH0JSKOLEN_ BR0NDBY Forstander Kim Helsted BR0NDBY KOMMUNE JR Borgmester Eoa DR0MDBY KOMMUNE Ib Terp KOMMUNE Borgmester Hvidovre Kommune Helle Adelborg ISH0J KOMMUNE Borgmester Istioj Kommune Ole Bj0rstrup VALLENSB/EK KOMMUNE F. B0rne- og Kulturudvalg VALLENSB>EK kommune Jytte Bendtsen UU:CENTER SYD Centerieder U U : center sy d 7/7 Brondby mandag d. 18 marts 2013