Lemvig Kommune og Region Midtjyllands tilbud til personer med erhvervet hjerneskade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Kommune og Region Midtjyllands tilbud til personer med erhvervet hjerneskade"

Transkript

1 Lemvig Kommune og Region Midtjyllands tilbud til personer med erhvervet hjerneskade Kilde: Rev. Okt Lemvig Kommune - Side 1 af 44 - Senest opdateret af TG

2 Indledning Hvert år rammes mange mennesker af en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen. Det der også kaldes apopleksi. Dertil kommer voksne, der i forbindelse med en ulykke pådrager sig en hjerneskade eller personer, der får en hjernetumor. Ved behandling af personer med erhvervet hjerneskade deles behandlingsforløbet typisk op i følgende 4 faser: Sygehussektoren Fase 1: Den akutte og livreddende behandling på hospitalet. Fase 2: Behandling og specialiseret genoptræning på hospitalet. Socialsektoren Fase 3: Rehabilitering gennem Rehabteamet med inddragelse af den kommunale ergoterapeut. Foregår på gæsteophold eller i hjemmemiljøet. Fase 4: Varigt botilbud/ eget hjem med behov for en særlig støttende indsats. ex. hjemmevejleder eller et andet dagtilbud. Nogle rammes i så let grad, at de efter en tid næsten fungerer som før. Andre må leve med vedvarende følger efter en hjerneskade. Informationsmaterialet henvender sig til alle aktører og samarbejdspartnere i et forløb omkring en hjerneskadet borger. Hensigten med denne oversigt er at få klarhed over, hvem der har hvilke ansvarsområder, at få kendskab til hvilke ressourcer der er at trække på og at informere om de hjælpemuligheder, som findes i Lemvig Kommune samt i Region Midtjylland. - Side 2 af 44 - Senest opdateret af TG

3 Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3-4 Indsatsområde senhjerneskadede Lemvig Kommune Side 5-7 Checkliste over sagsbehandlingsområder Side 8 Sagsbehandling i hjerneskadesager Side 9 Sagsbehandling Side Genoptræning Side Rehabiliterings tilbud Lemvig Kommune Dag- og botilbud til borgere med senhjerneskade i Lemvig Kommune Side Østerbo Nord Aktivitetshuset Dagsværket Livsmod Borgerskolen Kær-Huset Claudis Have Rehabiliterings tilbud Region Midtjylland Side 19 Botilbud i øvrigt Side 20 Hjælpemidler Side 21 Boligændringer Side 21 Bilstøtte (handicapbil) Side 21 Psykologhjælp Side 22 Tilbud til børn af ramte forældre Befordring: Side Fribefordring Kørsel til sygehus Kørsel til diagnostisk undersøgelse på sygehuset Befordring i.h.t. SL. 117 Handicapkørsel i Region Midtjylland Midttur DSB-rabatordning Ledsagekort til DSB Befordringsfradrag mellem hjem og arbejde. Kørekort Parkeringskort Ledsageordning Side Side 3 af 44 - Senest opdateret af TG

4 Helbredstillæg Side Personlige tillæg Nødvendige merudgifter Side 29 Medicintilskud Kronikertilskud enkelt tilskud Side 30 Vederlagsfri fysioterapi: Side 30 (Bassin og ridning) Hjemmehjælp Side 31 Kontant tilskud Side 31 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Side 32 Socialpædagogisk bistand/ hjemmevejledning Side 32 Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Side 33 Aflastning/ afløsning Side 33 Plejetillæg Side 34 Boliger: Side 35 Handicapvenlige boliger Plejecentre med plejeboliger Aktindsigt Side 35 Bisidder Side 36 Handicapråd Side 36 Ankemulighed Side 36 Foreninger Information og nyttige adresser mv. Side Motoriske følger efter hjerneskade Side 40 Skjulte følger efter en hjerneskade Gode råd Side Side 4 af 44 - Senest opdateret af TG

5 Lemvig Kommunes indsats og organisering på senhjerneskadeområdet Lemvig Kommune har styrket indsatsen på senhjerneskadeområdet. Målet er at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgere med en erhvervet senhjerneskade. Målgruppen Borgere, der efter det fyldte 18 år erhverver en hjerneskade. Hjerneskaden kan være af let, moderat eller svær grad, hvor der er et behov for en tværsektoriel indsats. Der kan være tale om borgere med for eksempel: 1) Relativt pludseligt opståede hjerneskader, der kan tidsfæstes, og hvor årsagen kan beskrives, herunder: Hjernetraumer efter ulykker, fald eller slag mod hovedet, efter apopleksi og operation, aneurisme, hjertestop og selvmordsforsøg. 2) Hastigt fremadskridende neurologisk sygdom med aggressiv progression, og hvor behovet for en tværsektoriel indsats er af akut karakter. En indgang til kommunen Alle henvendelser fra borgere eller andre myndigheder sker til teamlederen i myndighedsafdelingen i Handicap & Psykiatri, Mikael Kunst, tlf / / mail: Hjerneskadekoordinator Hjerneskadekoordinatorfunktionen i Lemvig Kommune varetages af et tværsektorielt senhjeneskadeteam i samarbejde med særligt uddannede nøglepersoner. Senhjerneskadeteamets opgaver At behandle konkrete personsager. At iagttage udviklingen og foretage vidensindsamling til brug for den overordnede planlægning af kommunens tilbud og indsats på området. At uddanne og udvikle kompetencer hos relevante aktører i Lemvig Kommune. - Side 5 af 44 - Senest opdateret af TG

6 Teamet har ansvar for: At sikre hospitalsregi og andre eksterne professionelle samarbejdspartnere hurtig og let adgang til kommunen. Teamleder i Myndighedsafdelingen i Handicap & Psykiatri, Mikael Kunst er kontaktperson vedrørende nye personsager. At sikre tilstedeværelse af kontaktperson i udskrivningsmøder fra hospitalsregi jf. sundhedsaftalen - af hensyn til et kontinuerligt og sammenhængende forløb. Kontaktpersonen har ansvaret for at involvere teamet vedr. det videre behandlingsforløb og indsatskoordinering. At vurdere og fastlægge sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgeren, herunder udarbejdelse af handleplan og foretage visitation til konkret tilbud. At foretage opfølgning på igangværende forløb / revision af handleplan / afslutning af forløb. Senhjerneskadeteamets sammensætning Faste medlemmer: Områdeleder Elsebeth Krarup, Område Øst Centerleder Tanja Guldhammer, Center for Sociale Tilbud Centerleder Alice Ervolder, Dag- & døgncenter Lemvig Teamleder Mikael Kunst, Myndighedsafdelingen Ad hoc: Leder af Rehabiliteringsteamet Vivi Altenburg Fysioterapeut Dorthe Zimmermann, Rehabiliteringsteamet Fagchef Bodil Okholm, Arbejdsmarked & Integration Herudover indkalder teamet efter behov øvrige relevante fagpersoner. Teamet refererer til en styregruppe, der består af direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked og fagcheferne for Ældre og Sundhed og Handicap & Psykiatri. Teamet er ikke tillagt en selvstændig beslutningskompetence. Beslutningskompetence til at foretage sagsbehandlingsskridt og visitation følger de til enhver tid gældende kompetence-planer. Teamets møder Teamet holder ordinære møder hver 2. måned. Teamet indkaldes med kort varsel til ekstraordinære møde i personsager, der ikke kan afvente de ordinære møder. Fagcheferne for Ældre og Sundhed og Handicap & Psykiatri indkaldes ved behov. Teamleder Mikael Kunst har sekretariatsfunktionen for teamet. - Side 6 af 44 - Senest opdateret af TG

7 Teamleder Mikael Kunst har i personsagerne ansvaret for et sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgeren, herunder ansvaret for udarbejdelse af handleplan og foretage visitation til konkrete tilbud. Nøglepersoner Teamet arbejder tæt sammen med et antal nøglepersoner i opgavevaretagelse af hjerneskadekoordinatorfunktionen. Lemvig Kommune har uddannet 4 personer inden for neurofagligviden i opgraderingen af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade samt 1 person i styring af komplekse sager. Formålet er at styrke den samlede rehabiliteringsindsats i Lemvig Kommune på senhjerneskadeområdet. Særligt i komplekse sager og i sager der går på tværs af afdelinger er opgaven at skabe et samlet overblik og koordinering i forhold til borgerens samlede sag. 18. september 2013 Handicap & Psykiatrichef Poul Erik Poulsen - Side 7 af 44 - Senest opdateret af TG

8 Checkliste over sagsbehandlingsområder: På hvilke områder har en hjerneskadet borger behov for kommunal støtte? At klare hverdagen Personlig hygiejne, måltider, indkøb, rengøring, daglig økonomi, planlægning af hverdagen, behov for hjælpemidler. Boligen Boligændringer, til - eller ombygning, anden bolig (handicapvenlig bolig, botilbud med specialiseret støtte, midlertidigt botræningstilbud). Behandling, træning & undervisning Fysisk træning, kognitiv træning, træning af sociale færdigheder, undervisning i kompenserende teknikker, krisehjælp (evt. også til pårørende) m.v. Familie & netværk Afdæk både ressourcer og støttebehov: psykologhjælp, orlov, foreninger, pårørendegrupper. Transport Husk at aftale transportmuligheder til diverse aktiviteter, arbejde, behandling m.m. Arbejde og fritid Personlig assistance, mentorordning, specialiseret afprøvning af jobmuligheder, arbejdsprøvning, revalidering, fleksjob, skånejob, handicapidræt, brugerorganisationers tilbud, oplysningsforbunds tilbud, selvhjælpsgrupper. Forsørgelse Løn, sygedagpenge, kontanthjælp, efterløn, social pension herunder førtidspension og folkepension, privat pension eller andet. Evt. dækning af merudgifter, helbredstillæg. - Side 8 af 44 - Senest opdateret af TG

9 Sagsbehandling i hjerneskadesager Hjerneskadesager er svære, fordi der er så meget at holde styr på. Der er ofte mange instanser og fagfolk involveret i hjerneskadesager. Og sagens hovedperson er ofte netop blevet skadet på sit overblik og evne til at holde mange bolde i luften på én gang. Mange borgere kan blive selvhjulpne med en koordineret og sammenhængende rehabiliteringsindsats. Menneskeligt og økonomisk er der derfor store fordele ved, at kommunen påtager sig at samordne træning og bevillinger til rehabiliteringen både indholds- og tidsmæssigt i den enkelte hjerneskadesag. Der kan være over 30 kommunale medarbejdere involveret i en hjerneskadesag for at opnå en indsats. Det er en udfordring at få koordineret denne indsats. Senhjerneskadeteam / sagsbehandler Behandling og træning Praksislæge, speciallæge, trænende ergoterapeut, kommunal fysioterapeut, privat praktiserende fysioterapeut, speciallærer, logopæd eller talepædagog, socialpædagogisk støtte, synskonsulent, andre, fx. mobility træner At klare hverdagen i hjemmet Visitator, hjemmehjælper , hjemmesygeplejerske, hjælpemiddelterapeut, børnefamilie sagsbehandler Boligen Boligændrings terapeut, handicaprådgiver, bolig visitator Arbejde og aktivitet Jobkonsulent, handicaprådgiver, ledsager, visitator til kørselsordninger Forsørgelse Sygedagpenge sagsbehandler, kontanthjælps sagsbehandler, enkelt ydelses sagsbehandler, revaliderings sagsbehandler, pensions sagsbehandler, merudgiftssagsbehandler Tværgående konsulent funktioner Lægekonsulent, psykolog, pædagogisk konsulent, kontaktperson på sygehuset, neuropsykologer - Side 9 af 44 - Senest opdateret af TG

10 Sagsbehandling Henvendelse fra den syge, dennes familie og samarbejdspartnere sker til sagsbehandler i Handicap & Psykiatri. Sagsbehandler tilbyder råd og vejledning samt koordinering af tilbud til mennesker som har pådraget sig en hjerneskade - samt til deres familier og pårørende. Sagsbehandlers opgave er så tidligt i forløbet som muligt, at skabe overblik over den aktuelle indsats og sikre samspillet mellem forskellige involverede og sørge for, at der arbejdes frem mod fælles mål. Handicap & Psykiatri s sagsbehandler skal, i samarbejde med sagsbehandlerkolleger i andre relevante afdelinger, samle tråde og skabe overblik i forhold til: forsørgelse arbejde og fritid familie og netværk behandling, træning og undervisning bolig og hjælpemidler at klare hverdagen transport pleje og omsorg Målet er at sørge for, at tilbuddet er afpasset den enkeltes særlige behov for derigennem: at forebygge at problemer forværres at give plads til udviklingsmuligheder at forbedre muligheder for livsudfoldelse Henvendelse Handicap & Psykiatri Telefon Sygedagpenge Jobcenteret er ressourceorienteret i forhold til at medvirke til at den enkelte kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Sygemeldinger myndighedsbehandles af kommunens sygedagpengesagsbehandlere. Sagsbehandlingen tager sit udspring i sygedagpengeloven, samt lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Ved senhjerneskader samarbejdes med neurologisk afdeling. Sygehusvæsenet forestår behandling og genoptræning og som sådan også udredning af borger. Kommunen samarbejder med andre aktører med specialviden inden for dette felt, eksempelvis center for kommunikation (hjerneskaderådgivningen) i Herning. Centeret tilbyder rådgivning til borgere i Herning, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner. Den - Side 10 af 44 - Senest opdateret af TG

11 kommunale myndighedssagsbehandler henviser den pågældende til denne eller andre udbydere, der har kompetence til, viden om og erfaring med at foretage udredning af borgeren. I samarbejde med myndighedssagsbehandleren vurderes og iværksættes foranstaltninger der skønnes som den bedst egnede for den enkelte. Dette er meget individuelt, afhængig af den enkeltes sygdomsbillede, hvilke handicap der er forbundet med hjerneskaden, hvilke krav der stilles på pågældende arbejdsplads, hvorvidt særlige behov kan tilgodeses osv. Ofte kategoriseres personer med senhjerneskade på en sådan måde at opfølgning sker med maksimalt 90 dages interval indtil der er overblik over skadens betydning og virkning. Når situationen er mere afklaret, følges op med hyppigere samtaler. Målet er, at den enkelte kommer så tæt på tidligere liv som muligt under hensyntagen til de særlige forholdsregler der skal tages. Efter social, helbreds- og erhvervsmæssig belysning af sagen, iværksættes relevante erhvervsmæssig tilknytning og forsørgelsesgrundlag, eksempelvis gennem arbejdsprøvning i tidligere job, med henblik på at afklare personen i forhold til arbejdsmarkedet generelt, herunder fleksjob. Kan personen eksempelvis varetage tidligere beskæftigelse, blot på særlige skånevilkår kunne dette være den bedst tænkelige situation. Alternativt, hvis dette er realistisk, kunne personen omplaceres på samme virksomhed i en anden jobfunktion. Derved bevares viden ved den pågældende medarbejder. Borgeren visiteres til fleksjob hvis arbejdsevnen er væsentligt nedsat. Tilstanden behøver ikke være stationær. Hvis man visiteres til fleksjob kan det offentlige tilskud være enten 1/2 eller 2/3 af den overenskomstmæssige mindsteløn på området. Tilskuddet udbetales til arbejdsgiver. Såfremt pågældende borger ikke er i stand til at varetage et støttet job, og alle øvrige muligheder er udtømte med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet kan der efter reglerne påbegyndes stillingtagen til pension. Ledige forsikrede personer der rammes af hjerneskade, og som ikke længere er sygemeldte vurderes af egen arbejdsløshedskasse hvad angår rådighed. Det vil sige, at man skal være rask og til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne oppebære arbejdsløshedsdagpenge. Alle med handicap skal have mulighed for at kunne varetage et arbejde. For de, der har medfødte eller opståede stationære funktionsnedsættelser kompensereres dette handicap gennem ordninger der tilgodeser den enkelte med handicap, idet der ønskes fastholdelse og indslusning af personer med handicap på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesområdet Personer med pådraget senhjerneskade skal så vidt muligt være en del af arbejdsmarkedet, og arbejdslivet må fortsætte. For mange mennesker skabes en betydelig identitet netop gennem relationer i forbindelse med ens arbejde. En række ordninger på handicap-området imødekommer de funktionelle gener som det særlige handicap giver. Lovgivningen er bred, og der er således ingen særlige regler for senhjerneskader. Særlige handicap-venlige ordninger omfatter: personlig assistance o arbejdsmæssigt o under efter- eller videreuddannelse - Side 11 af 44 - Senest opdateret af TG

12 arbejdspladsindretning isbryderordning fortrinsadgang mentor Fastholdelse i arbejde Personlig assistance betyder at borgere med handicap har mulighed for at få tilknyttet en personlig assistent i et antal timer pr. uge. Timetallet er typisk afhængig af erhverv og handicap fleksibel således at max timetallet ikke overskrides ved udgangen af et kvartal. En personlig assistent kan ikke udføre det arbejde der er det primære arbejde for pågældende medarbejder, men kan udføre opgaver der ligger til grund for at det egentlige arbejde kan udføres på samme måde som hjælpemidler kan gøre den enkelte i stand til at udføre opgaver der ellers ikke ville kunne blive udført. Anden form for beskæftigelse Borger med pådraget senhjerneskade har desuden mulighed for at få bevilget personlig assistance i forbindelse med efter- eller videreuddannelse. Ordningen kan kombineres med anden form for støtte, herunder personlig assistance til fastholdelse i arbejde (se ovenfor). Snak med din sagsbehandler i jobcenteret hvis personlig assistance er relevant for dig. Arbejdspladsindretning Kommunens ergoterapeuter kan bevilge hjælpemidler hvis hjælpemidler er nødvendige for at kunne udføre arbejdet. Hjælpemidler er enten arbejdsredskaber der ikke er almindeligt forekommende Ansøgningsskema rekvireres ved socialforvaltningen eller borgerservice. Fortrinsret Personer der er ledige, og har svært ved at gøre entre eller genindtræden på arbejdsmarkedet, kan gøre brug af en ordning, hvor man indenfor offentlige stillinger kan påberåbe sig fortrinsadgang til samtale. Det gøres ved at bede en jobkonsulent i jobcenteret anmelde fortrinsret til en potentiel arbejdsgiver. Jobkonsulenten vil inden da sikre sig, at ansøgningen og CV et matcher jobannoncen på tilfredsstillende måde. Jobkonsulenten vil således skrive til arbejdsgiver og begære fortrinsret. For at nå denne procedure igennem, bør du henvende dig til jobcenteret i god tid. Mentor-ordning Hvis du i forbindelse med uddannelse, job eller anden form for beskæftigelsesrettet tilbud ikke har mulighed for at fuldføre denne uden mentorstøtte kan dette bevilges, enten i kortere eller længere perioder. Mentor kan fx være en frikøbt medarbejder (som ved personlig assistent) eller en ekstern konsulent. En mentor kan fx udføre opgaver som at møde om morgenen, holde kontakt med offentlige myndigheder, transporthjælp (fx ved social fobi) og koordinering. Støtten ydes til fastholdelse og ved ny-ansættelse i ordinært job og i løntilskudsjob, herunder skånejob. Henvendelse til jobcenter. - Side 12 af 44 - Senest opdateret af TG

13 Hvad sker der ved en hjerneskade? Følgerne af en pludseligt opstået hjerneskade kan være både synlige og usynlige. De fysiske følger er ofte meget synlige i form af lammelser, spasticitet eller epilepsi. (Se s. 38) Andre følger er f.eks. kognitive vanskeligheder, ændringer i følelsesmæssige reaktioner og sociale funktioner. Disse følger er ikke altid lette at få øje på. Men de kan give forskellige grader af handicap i forhold til at indgå i sociale relationer med andre mennesker og til at orientere sig i verden. (Beskrivelse af synlige og skjulte handikaps se s ) Genoptræning Genoptræningen på sygehus sker under indlæggelsen (fase 1 og fase 2), og varetages af forskellige faggrupper. Genoptræningen foregår på sygehuset, hvis lægen vurderer, at træningen er specialiseret. Når lægen vurderer, at træningen ikke længere er specialiseret (almen) er det kommunen, der skal sørge for genoptræning, (jf. Sundhedsloven 140) og der udarbejdes en genoptræningsplan som sendes til Rehab-teamet i Lemvig Kommune. Personlige, familiemæssige, geografiske faktorer og rehabiliteringspotentialet er afgørende for, hvordan rehabiliteringsforløbet tilrettelægges. Hvor kan den specialiserede genoptræning foregå? Neurologisk afdeling Holstebro, Neurorehabiliteringen (N3) på Regionshospitalet i Lemvig Neurocenter Hammel - Side 13 af 44 - Senest opdateret af TG

14 Hvad er rehabilitering? Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og videns baseret indsats. Definition fra Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Kommunernes ansvar for genoptræning efter sundhedsloven er én blandt mange kommunale indsatser, som bidrager til en borgers samlede rehabilitering. Rehabiliteringstilbud i Lemvig Kommune Forløbsbeskrivelse af senhjerneskadede i rehabiliteringsteamet. Genoptræningsplan (GOP) Når en borger udskrives efter et specialiseret genoptræningsforløb, udfærdiges der en genoptræningsplan, som beskriver, hvad der skal arbejdes videre med efter udskrivelsen. Rehab-koordinator laver en faglig vurdering af hvilken indsats, der skal iværksættes. Indsatsen er hovedsagelig tværfaglig, idet der som følge af hjerneskaden ofte også er fysiske udfald i form af lammelser i arm og ben, ansigt og svælg. (se Motoriske følger efter hjerneskade s. 38) Mål og handleplan Rehab-koordinator kontakter de relevante faglige aktører (fysioterapeut ergoterapeut talepædagog sygeplejerske m.fl.), og sørger for, at der bliver afholdt en samtale med den hjerneskadede og de pårørende. Samtalens formål, er at få lavet mål og handleplan på baggrund af de specifikke skader og følgevirkninger. Der tages udgangspunkt i den hjerneskadedes hverdag og værdier, så tilværelsen får den meningsfuldhed, det er muligt at etablere. Kognitiv rehabilitering (skjulte følger efter en hjerneskade se s ) Den kognitive rehabilitering varetages af en ergoterapeut, der besidder en neuropædagogisk viden, hvilket er en forudsætning for, at der sker en udvikling. Ergoterapeuten indgår i den hjerneskadedes hverdagsaktiviteter og kan bl.a. træne struktur, hukommelse, overblik, initiativ, planlægning, koncentration og orienteringsevne. Pårørende Familien får indsigt i de problemområder den hjerneskadede har. Rehab-teamet har under hele forløbet, opmærksomhed på familiens mestringsevne, ve og vel. De støttes og får de nødvendige forklaringer. Endvidere sikrer vi ofte kontakt til hjerneskaderådgivningen. Der afholdes løbende evalueringssamtaler mellem familien og aktørerne. - Side 14 af 44 - Senest opdateret af TG

15 Fremtid og opfølgning: Et forløb i rehabiliteringsregi er som regel af tre måneders varighed. Mod afslutningen samarbejder vi med Handicap & Psykiatri om den fremadrettede støtte. I tilfælde, hvor der bevilges en støtteperson til den hjerneskadede, introduceres støttepersonen af ergoterapeuten og koordinatoren i en kortere eller længere periode, før rehabteamet afslutter helt. Rehabiliteringsteamet er endvidere meget aktive i forsøget på at finde aktiviteter og indhold i hverdagen ved afslutningen af et forløb. Koordinator deltager i den fortsatte opfølgning. Lemvig kommunes rehabiliteringsteam: Henvendelse Rehab koordinator: Vivi Altenburg Telefon Træffetid: kl og kl Side 15 af 44 - Senest opdateret af TG

16 Dag- og Botilbud til borgere med senhjerneskade i Lemvig Kommune Østerbo Nord Skolevænget 3 Nr. Nissum 7620 Lemvig Telefon Lemvig Kommunes botilbud til yngre med senhjerneskade. Målgruppen er personer i alderen år med moderat til svær hjerneskade samt til personer med svært fysisk handicap. Boligerne er egnede til personer, som er afhængige af hjælp til alle almindelige daglige funktionsområder, herunder også for at kunne være involveret i meningsfuld aktivitet og deltagelse i det omgivende samfund. Henvendelse: Områdeleder Elsebeth Krarup Telefon Aktivitetshuset Dagsværket Industrivej Lemvig. Aktivitetshuset Dagsværket tilbyder Aktivitets- og Samværstilbud, såfremt borgeren har behov eller et ønske om det efter Servicelovens 104. Vurderingen af behovet for et aktivitets- og samværstilbud baseres på en helhedsvurdering af borgerens livssituation, borgerens egne ønsker, motivation og evne til selv at skabe rammerne for et liv med aktiviteter og samvær. Aktivitetshuset Dagsværket tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103. Der kan fastsættes en løn for personer i beskyttet beskæftigelse efter 103, stk. 1. Aktivitetshuset Dagsværket tilbyder aktiviteter der er tilrettelagt ud fra den enkeltes ønsker, behov og funktionsniveau, samt stedet muligheder og ressourcer. Nogle aktiviteter tilbydes i bestemte perioder. Henvendelse kan ske til Afdelingsleder Helle Rønn Laursen, Telefon eller Centerleder Alice Ervolder, Telefon Side 16 af 44 - Senest opdateret af TG

17 Livsmod Rom Skole Lemvig Aktivitets & samværstilbud Målgruppe Unge borgere med nedsat funktionsevne som følge af en svær psykisk eller fysisk lidelse funktionsnedsættelse - med bopæl i Lemvig Kommune/nabo kommuner. Sent udviklede unge indgår i målgruppen af personer med nedsat funktionsevne på et eller flere områder. Der kan være tale om mere eller mindre specifik eller generel nedsættelse af funktionsevnen, herunder en lettere hjerneskade. Borgerskolen Skolegade 12, 7620 Lemvig Telefon fax: Vores hovedformål er personlig afklaring, træning og personlig udvikling. De senhjerneskadede, vi ser som mulig målgruppe, er specielt borgere med erhvervet hjerneskade i kombination med misbrugs og/eller personlighedsforstyrrelsesproblemer. Her er der både mulighed for en kortere afklaring under døgnophold og for dagsaktivitet i en periode (hobby, jordbrug, have, kreativt værksted). Sidstnævnte fordi vi er normeret til 11 dagpladser. - Side 17 af 44 - Senest opdateret af TG

18 Kær-Huset Fabjergstad 31, Fabjerg 7620 Lemvig Telefon Tilbuddet er rettet mod voksne med dobbeltdiagnoser og/eller komplekse problematikker. Der er mulighed for differentierede tilknytninger til Kær-Huset. Der er tilbud til personer som er afhængige af hjælp til alle daglige funktionsområder. kan klare sig med bostøtte i egen bolig, når beboeren samtidig spiser og inkluderes i de daglige rutiner på Kær-Huset. Der er tilbud om: ophold under pædagogisk udredning. pædagogisk udredning foretaget i egen bolig. Der er mulighed for at etablere bostøtte teams relateret til egen bolig i særdeles komplekse sager. Henvendelse kan ske til Kærhuset på telefon Claudis Have Østergade Lemvig Mulighed for beskyttet beskæftigelse i Claudis Have for personer med senhjerneskade: Claudis Have er en dobbelt virksomhed i Lemvigs gågade, hvor den forretningsmæssige del består i at drive en økologisk café og butik, og hvor den sociale del består i at skabe og opretholde en rummelig, fleksibel arbejdsplads med strukturerede rammer, så man kan yde en god arbejdsindsats på trods af psykisk sårbarhed, neurologiske vanskeligheder o. lign. Mulighed for vejlednings- og afklaringsforløb i Claudis Have for personer med senhjerneskade Formålet med et vejlednings- og afklaringsforløb i Claudis Have er at afklare, synliggøre og dokumentere ressourcer, begrænsninger og evt. nødvendige hensyn både fysisk og psykisk i en fremtidig ansættelse hvis man er på kontanthjælp, sygedagpenge eller ledighedsydelse, og er uafklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Det kan desuden være et formål herefter at træne specifikke kompetencer i forhold til at kunne bestride et fremtidigt job. Henvendelse kan ske til Bente Romby Steensen Telefon Side 18 af 44 - Senest opdateret af TG

19 Rehabiliteringstilbud i Region Midtjylland Hjerneskaderådgivningen, Center for Kommunikation, Herning Brahmsvej Herning Telefon Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen er et tværfagligt team bestående af afdelingsleder, ergoterapeut, psykolog, socialrådgiver, audiologopæd, speciallærer og sekretær. Hjerneskaderådgivningen har tilbud til voksne mellem 18 og 65 år, der har fået en let til middelsvær senhjerneskade. Der må ikke være tale om en progredierende lidelse. Borgere og pårørende kan henvende sig til Center for Kommunikation direkte. De fleste senhjerneskadede og deres pårørende får oplysning om tilbuddet gennem hospitaler, sagsbehandlere eller via egen læge. Hjerneskaderådgivningen tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning af hjerneskadede Kontakt afdelingsleder Birgit Kjølhede Ramsgaard for nærmere oplysninger. Mail: Vejlefjord Neurocenter Sanatorievej Stouby Telefon Vejlefjords hjemmeside Vejlefjord Neurocenter tilbyder international akkrediteret tværfaglig rehabilitering af unge og voksne mennesker, der har pådraget sig let til moderat hjerneskade som følge af f.eks. hjerneblødning, blodprop i hjernen eller ved ulykkestilstande. Hammel Neurocenter Voldbyvej Hammel Telefon Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et rehabiliteringscenter for mennesker med erhvervet hjerneskade. Rehabiliteringen indebærer genoptræning for at optimere funktionsevne og reducere handicap. - Side 19 af 44 - Senest opdateret af TG

20 Neurofysioterapien v/ Birgitte K. Thode & Birte O. Jepsen Sønderlandsgade Holstebro Telefon Fax.nr.: NeuroFysioterapien tilbyder individuel og intensiv fysioterapeutisk genoptræning til unge og voksne, med følger efter Apopleksi (blodprop i hjernen eller hjerneblødning), hovedtraumer (trafikulykker, fald m.m.), operationer i hjernen, aneurismer, iltmangel, betændelsestilstande m.m. Genoptræningen varetages af fysioterapeuter med specialviden indenfor neurologisk fysioterapi, og foregår i et positivt og dynamisk miljø med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Klinikken yder også konsulentrådgivning og undervisning af fagpersonale. Botilbud i øvrigt Tilbudsportalen: Formålet med Tilbudsportalen er at styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for tilbud til udsatte børn og unge, handicappede og socialt udsatte. Tilbudsportalen skal styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte borger, og blandt andet være med til at skabe en generel åbenhed og gennemskuelighed i de tilbud, der er registreret i portalen. Kommunikationshjælpemidler Varetages af: Center for Kommunikation, Herning Brahmsvej Herning Telefon Hjerneskaderådgivningen - Side 20 af 44 - Senest opdateret af TG

21 Hjælpemidler Efter en hjerneskade kan der være behov for hjælpemidler, der kan give mulighed for så selvstændig og normal en tilværelse som muligt. For at være berettiget til et hjælpemiddel, skal der være tale om varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne lette dagligdagen. Henvendelse: Sundhedsafdelingen Nygade Lemvig Telefon eller Telefon Træffetid: hverdage mellem kl og kl Boligændringer Personer med nedsat funktionsniveau kan få støtte til at få foretaget ændringer i deres bolig, hvis ændringerne er nødvendige og skønnes af kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Henvendelse: Ergoterapeuterne i Sundhedsafdelingen Telefon eller Telefon Telefontid: hverdage mellem kl og kl Handicapbil Hvis man har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan man søge om støtte til køb af bil. Det er en betingelse, at den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad medfører en forringet evne til at færdes, eller at man uden bil afskæres fra at fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse. Der skal være tale om et betydeligt kørselsbehov. Henvendelse: Ergoterapeut i Sundhedsafdelingen Telefon Telefontid: hverdage mellem kl og kl Side 21 af 44 - Senest opdateret af TG

22 Psykologhjælp Der kan efter sundhedsloven ydes tilskud til psykologbehandlinger til personer, som f.eks. er ramt at en alvorlig invaliderende sygdom og til disses pårørende. Henvisning til psykologhjælp kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter, at den alvorlige sygdom er indtrådt. Henvisning fås hos egen læge. Man vælger selv, hvilken psykolog man vil benytte, dog skal psykologen have overenskomst med regionen. En henvisning giver ret til op til 12 konsultationer med tilskud fra regionen. Henvisning via egen læge. Yderligere oplysninger: Fortegnelse over psykologer, som er tilmeldt den offentlige sygesikring kan fås hos Dansk Psykolog Forening. Telefon eller på Tilbud til børn, hvis forældre har fået en senhjerneskade: Hvis du/ I er bekymrede for dine/jeres børns reaktioner i forbindelse med sygdom i familien, er der mulighed for at få råd og vejledning. Henvendelse til: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR. Mail: Telefon Telefontider Børne- og Familiecentret: kl mandag, tirsdag, onsdag kl torsdag kl fredag Socialrådgiverne: kl alle hverdage Center for Kommunikation Hjerneskaderådgivningen Brahmsvej Herning Mail: Telefon Side 22 af 44 - Senest opdateret af TG

23 Befordring Fribefordring Pensionister, der er gruppe 1 sikrede i sygesikringen, har ret til befordringsgodtgørelse til nødvendig kørsel til læge og nærmeste speciallæge, hvis udgiften overstiger 25,00 kr. Befordringen skal ske med det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel (tog, bus, egen bil eller taxa). Ved vurdering af behov for kørsel med taxa, skal der lægges vægt på patientens helbredstilstand, dvs. manglende offentlig transportmulighed giver ikke ret til taxakørsel. Bevilling af kørsel sker ved henvendelse til Borgerservice Telefon Kørsel til hospital Kørselsgodtgørelse bevilliges og udbetales fra hospitalet. Nærmere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til: Patientbefordringskontoret: Telefon Kørsel til diagnostisk undersøgelse på sygehus Befordringsgodtgørelse gives kun til pensionister, hvis helbredet gør det nødvendigt. Der gives kun kørsel til nærmeste undersøgelsessted. Nærmere oplysninger indhentes ved henvendelse til Borgerservice Telefon Befordring i henhold til servicelovens 117 Der kan ydes kørselstilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for individuelle transportmidler. Ved vurdering af behovet for tilskud i de enkelte tilfælde tages der hensyn til, om behovet vil kunne dækkes via trafikselskabernes kørselsordninger for svært bevægelseshæmmede. Der skal dokumenteres et reelt kørselsbehov. Henvendelse: Ydelseskontor/Social Indsats Elsebet Bilgrav Telefon Side 23 af 44 - Senest opdateret af TG

24 Handicapkørsel i Region Midtjylland Er et tilbud om kollektiv trafik til personer over 18 år, hvor du transporteres med taxa eller handicapvenlige lift busser fra din gadedør til adresser over hele Region Midtjylland. Ordningen dækker primært kørsel til fritidsaktiviteter, som andre ordninger ikke omfatter. Betingelser for berettigelse til handicapkørsel: Du skal være bevilget et ganghjælpemiddel via Sundhedsafdelingen Handicappet må ikke være aldersbetinget Hvordan søger du om handicapkørsel: Du kan få et ansøgningsskema ved henvendelse til Handicap & Psykiatri v/britta Kristensen. Hvis du visiteres til handicapkørsel får du direkte besked fra Midttrafik med velkomstbrev og pjece om kørselsordningen. Såfremt du ikke visiteres, vil der blive fremsendt afslag på din ansøgning med begrundelse. Handicapkørsel kan benyttes til følgende formål: Besøg hos familie og venner, kørsel til kulturelle aktiviteter, indkøb, kirke, frisør, idrætsaktiviteter, aftenskoleundervisning, besøg på sygehus, optiker, tandlæge, fysioterapi, herunder handicapridning og svømning, kiropraktor, psykolog, fodterapeut m.fl. Du kan køre mellem kl og (sidste afhentningstidspunkt) på alle ugens 7 dage. Betaling: Du betaler selv 3 kr. pr. kørt kilometer, dog minimum 30 kr. pr. vej. Visiteret medhjælp: Er du meget dårlig og har brug for en ledsager under kørslen, kan dette også bevilges. Den bevilgede ledsager kører gratis med. Medhjælpen skal være selvhjulpen, og må ikke selv bruge ganghjælpemidler. Bestilling: Kørslen skal bestilles direkte hos Midttrafik på telefon Bestilling kan ske alle dage fra og senest 2 timer før afrejse (der kan rykkes for evt. udebleven vogn frem til kl ). Henvendelse Handicap & Psykiatri Britta Kristensen Telefon Yderligere oplysninger kan hentes på - Borger & Erhverv, Ældre & Pension, Handikapkørsel. Mulighed for at ud printe ansøgningsskema. - Side 24 af 44 - Senest opdateret af TG

25 Midttur Midttur er en del af den kollektive trafik. Det er kørsel fra dør til dør i gadeniveau, og adskiller sig fra almindelig taxakørsel ved, at du kan køre sammen med andre. Bilen kan derfor køre en mindre omvej, men du betaler altid kun for den direkte vej. Midttur kan bruges af alle, til f.eks. besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål. Turen skal enten have start eller slutadresse i Region Midtjylland, og I kan maks. være seks personer på samme tur. Når du bestiller en Midttur, får du oplyst, hvornår du bliver hentet. Al kørsel foregår med taxaer, små busser og kørestolsvogne. Midttur kører alle dage kl , men ikke 24. og 31. december. Bestilling Du bestiller en Midttur ved at ringe til Midttrafik på Telefon , alle ugens dage kl.8.00 til Turen skal bestilles senest to timer før ønsket kørselstidspunkt. Pris: 7 kr. pr. km. Min. 35 kr. Kørsel udover kommunegrænsen bliver dyrere. Yderligere oplysninger kan hentes på hvor Midttur findes under fanebladet køreplaner. DSB-rabatordning DSB prøver løbende at gøre rejsen for den handicappede mere enkel. Eksempelvis findes der oplysninger om, hvordan man får assistance af DSB s personale på en station og ved en påstigning. Det er også muligt at finde ud af, hvilke tog der har lavgulvsvogne, og hvilke stationer det er muligt at foretage spontane rejser fra. Yderligere oplysninger kan hentes på handicap service. Ledsagerkort til DSB Personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om et ledsagerkort til DSB. Med ledsagerkortet kan man gratis medtage en ledsager på rejsen. Rejser man alene, betaler man ½ pris. Kortet giver også adgang til at flyve indenrigs til nedsat pris. Med kortet kan man gratis medtage ledsager ved besøg på en række kulturinstitutioner. Kortet koster p.t. 100 kr. og gælder i 2 år. Fornyelse koster 50 kr. (feb.2011) Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema fås hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice på Telefon: , se også (Brugerservice). - Side 25 af 44 - Senest opdateret af TG

26 Befordringsfradrag mellem hjem og arbejde Har man, som følge af et handicap eller kronisk sygdom, særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, kan man fratrække den del af den normale befordringsudgift, der overstiger bundfradraget på 2000 kr., samt den del af de faktiske udgifter der overstiger den normale befordringsudgift. Den normale befordringsudgift opgøres som udgiften til billigste offentlige befordringsmiddel. Benytter man egen bil, opgøres den efter de almindelige fradragsregler for befordring. De faktiske udgifter opgøres enten efter dokumentation eller på grundlag af de faste satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Man kan bruge reglerne, selvom man ikke har fået bevilliget en Handicapbil. Der er også fradrag for udgifterne til transporten mellem sommerhus og arbejdssted. Yderligere oplysninger: Hos den lokale skattemyndighed. Kørekort Udgangspunktet er, at almindeligt kørekort kan udstedes til raske personer med bopæl i Danmark, som er fyldt 18 år, og som har bestået køreprøven. Der er således knyttet en række helbredsmæssige betingelser til udstedelse af kørekort, idet kørekort kun kan udstedes til personer, der er i besiddelse af tilstrækkelig syns- og høreevne samt den fornødne mentale og legemlige førlighed. Kørekortet gælder derfor ikke, hvis man f.eks. bliver alvorligt syg og pådrager sig skader af en karakter, hvor det må formodes, at man ikke kan køre bil efterfølgende. De kan f.eks. være synsforstyrrelser, fysiske skader som lammelser, kognitive skader i form af nedsat koncentrationsevne, nedsat hukommelse m.v. I disse tilfælde er det embedslægen, der vurderer om og hvornår, man kan bruge sit kørekort igen. Ved generhvervelse af kørekort skal man have udstedt en lægeattest ved egen læge. På grundlag af oplysningerne i lægeattesten afgør politiet, om ansøgeren opfylder de helbredsmæssige betingelser. Hvis der er tvivl, kan politiet kræve, at der fremskaffes yderligere oplysninger f.eks. fra en speciallæge. Politiet kan også kræve, at der fra Statens Bilinspektion fremskaffes en erklæring eller yderligere oplysninger, samt at man gennemfører en vejledende helbredsmæssig køretest til bedømmelse af, om kørekortet kan beholdes, eller eventuelt skal udstedes på særlige vilkår. For personer med et fysisk handicap, kan der være krav om særlig indretning af bilen, således at den tilpasses føreren. Der findes særlige regler om (gen)erhvervelse af kørekort. Pjecen: Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Kan downloades på Videnscenter for Hjerneskades hjemmeside: - Side 26 af 44 - Senest opdateret af TG

27 Parkeringskort (tidligere kendt som det blå invalideskilt) Kortet udstedes efter ansøgning til: personer der opfylder betingelserne for støtte til køb af Handicapbil. personer der er godkendt til Trafikselskabernes handicapkørsel. personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller til at gennemføre en uddannelse. Det nye kort er forsynet med foto og underskrift og er således personligt. Det betyder, at kortet følger personen, og at det kan bruges i enhver bil modsat det gamle blå invalideskilt (som fortsat er gyldigt i Danmark), som blev udstedt én bestemt bil. Det nye kort kan bruges overalt i Europa. Parkeringskortet koster 425 kr. (pris feb.2011)og gælder i 10 år. Fornyelse koster 250 kr. Yderligere oplysninger: Fås hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice på Telefon Se også (Brugerservice). Ledsagerordning Servicelovens 97 Hvis man ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet på grund af en betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, kan man få bevilget en ledsageordning. Det er en betingelse, at man er mellem 16 og 67 år, eller at man er visiteret til ordningen ved det fyldte 67. år. Ledsageordningen skal ses som led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed og valgfrihed og dermed modvirke isolation. Ledsageordningen skal derfor bruges til aktiviteter uden for hjemmet. Ledsageordningen dækker 15 timers ledsagelse om måneden. Modtageren kan efter aftale med kommunen opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Alle timer skal dog være brugt inden for 6 måneder, ellers bortfalder de. Ledsagelse kan ydes af kommunalt ansatte ledsagere, eller man kan selv vælge en person til at udføre opgaven. Personen skal dog godkendes og ansættes af kommunen. Det skal bemærkes, at der normalt ikke kan ske ansættelse af en person, som har meget nær tilknytning til brugeren. Kommunen kan tilbyde at udbetale et kontant tilskud, hvis man selv ønsker at tilrettelægge ordningen og selv aflønne sin ledsager. Det er frivilligt om man vil benytte tilbuddet. Personer med en ledsageordning bestemmer selv, hvad de ønsker at blive ledsaget til. Det kan være familiefødselsdage, biografture, møder mv. Ordningen omfatter selve ledsagelsen og de dermed forbundne funktioner f.eks. hjælp til at tage overtøj af og på, til at komme på toilettet, mens man er ude og lignende. Ordningen omfatter ikke praktisk hjælp i hjemmet. - Side 27 af 44 - Senest opdateret af TG

28 Hvis der er udgifter til ledsageren i forbindelse med en aktivitet f.eks. til en biografbillet og til befordring, kan kommunen dække sandsynliggjorte udgifter med op til 761 kr. årligt.(2010) Beløbet udbetales efter ansøgning en gang om året. Der er tillige visse begrænsede muligheder for at kommunen kan dække udgifter herudover til lokal befordring og til ledsagerens udgifter ved deltagelse i diverse aktiviteter. Henvendelse til: Handicap & Psykiatri Telefon Helbredstillæg Personer, som modtager folkepension eller førtidspension efter de gamle regler (tilkendt pension før 1. jan. 2003), kan søge helbredstillæg til udgifter til medicin, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, fodterapi og psykologbehandling, hvis der i forvejen ydes tilskud hertil fra sygesikringen. Det gælder for det meste receptpligtig medicin, almindelig tandbehandling og visse behandlinger ved kiropraktor. Der kan desuden ydes tilskud til briller, aftagelige tandproteser og til fodbehandling, hvor der ikke ydes sygesikringstilskud. Betingelserne for at få helbredstillæg er, at man ikke har en formue som overstiger kr. (2010) For gifte og samlevende er det den samlede formue, der er udgangspunkt for beregningen. Bor man i ejerbolig, skal en eventuel friværdi i boligen ikke medregnes formuen. Helbredstillæg er en løbende bevilling, som automatisk bliver fornyet hvert år, hvis man fortsat opfylder betingelserne. Helbredstillægget dækker som hovedregel 85 % af udgifterne. Tillægget nedsættes dog, hvis den personlige tillægsprocent er mindre end 100, og man vil således få dækket mindre af sine udgifter. Den del af udgifterne, som ikke kan dækkes via helbredstillæg, kan i visse tilfælde søges som Personligt tillæg. Bemærk: Personer, som modtager pension efter de nye regler (tilkendt pension efter 1. jan. 2003), kan søge tilskud til særlige udgifter efter reglerne om Merudgifter. Ansøgningsskema fås i Borgerservice. Telefon Mail: Eller kan findes på Lemvig Kommunes hjemmeside: under selvbetjening. - Side 28 af 44 - Senest opdateret af TG

29 Personlige tillæg supplement til pensionen Personer som modtager Folkepension eller Førtidspension efter de gamle regler, kan søge personligt tillæg til dækning af nødvendige og uforudsete udgifter, som man ikke selv har mulighed for at afholde. Personligt tillæg kan udbetales, hvis de økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af pensionistens samlede økonomiske forhold. Personligt tillæg kan ydes som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse. Tillægget er en subsidiær ydelse og kan kun tilkendes, hvis behovet ikke kan dækkes via anden lovgivning. Henvendelse: Ansøgningsskema fås i Borgerservice. Telefon Mail: Eller kan findes på Lemvig kommunes hjemmeside: under selvbetjening. Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Servicelovens 100 Til personer, mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det vil sige personer med en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse og som medfører, at der må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Merudgifter er nødvendige udgifter ved den daglige livsførelse og som er en direkte følge af den nedsatte funktionsevne. Udgifter til behandling og rengøring dækkes efter anden lovgivning. Der er bagatelgrænse årligt på kr Tilskuddet er uafhængigt af indkomst. Bemærk: Reglen gælder ikke personer, som er tilkendt førtidspension før , med mindre de tillige er bevilget borgerstyret personlig assistance (se side 29). Henvendelse: Handicap & Psykiatri Telefon Side 29 af 44 - Senest opdateret af TG

30 Medicintilskud Kronikertilskud: Personer, som har et længerevarende forbrug at tilskudsberettiget medicin, kan ansøge om kronikertilskud. Det er en betingelse, at forbruget er nødvendigt og lægefagligt velbegrundet, og at de samlede årlige udgifter skønnes at overstige kr. for voksne og kr.(2012) for børn under 18 år. Tilskuddet indebærer, at man højst kan komme til at betale kr. (2012) for sit årlige forbrug. Det forudsættes, at man vælger det billigste lægemiddel. Hvis man selv eller egen læge vælger et dyrere middel, kan egenbetalingen blive større. Er man bevilget kronikertilskud har man ret til at få en ordning med apoteket, så man får fordelt den årlige udgift på kr. (2012) ligeligt hver måned, og på denne måde betaler godt 304,58 kr. hver måned. Enkelttilskud: I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til køb af medicin, der ordineres til en bestemt patient, uanset at medicinen ikke tilhører gruppen af tilskudsberettiget medicin. Hvis man ønsker at søge kronikertilskud, skal man henvende sig hos egen læge, som kan søge tilskuddet hos Lægemiddelstyrelsen. Vederlagsfri fysioterapi Personer som har pådraget sig et svært fysisk handicap, kan henvises til vederlagsfri fysioterapibehandling. Tilbuddet omfatter individuel behandling, holdtræning, eller en kombination. Holdtræning tilbydes i form af øvelsesterapi, afspænding, bassintræning eller ridning. Ved førstegangshenvisning skal fysioterapeuten udarbejde en statusbeskrivelse, som danner grundlag for det videre træningsprogram, herunder om der skal tilbydes holdtræning eller individuel træning. Det er din læge, der vurderer, om du opfylder betingelserne. Bl.a. skal din sygdom være optaget på diagnoselisten i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Du skal have et svært fysisk handicap. Fysioterapien vil/ skulle kunne forbedre, vedligeholde eller forhale en forringelse af din funktionsevne og lidelsen skal være varig. Henvisning: Ved henvendelse til egen læge. Se også: (Sundhedsstyrelsen) - Side 30 af 44 - Senest opdateret af TG

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Lemvig Kommune og Region Midtjyllands tilbud til personer med erhvervet hjerneskade

Lemvig Kommune og Region Midtjyllands tilbud til personer med erhvervet hjerneskade Lemvig Kommune og Region Midtjyllands tilbud til personer med erhvervet hjerneskade Kilde: www.hjernekassen.dk Rev. nov. 2016 Lemvig Kommune - Side 1 af 44 - Senest opdateret 16.11.2016 af DI Indledning

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger til: Indkøb, familiebesøg og lignende kommunal ordning side 2 Indkøb, familiebesøg og lignende handicapordningen side 2 Læge/speciallæge

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Bilag b Social- og sundhedsfaglig indsats i primærsektoren. Ansvarlig for dette afsnit/skribent: Dorthe

Bilag b Social- og sundhedsfaglig indsats i primærsektoren. Ansvarlig for dette afsnit/skribent: Dorthe Bilag 5 2.4b Social- og sundhedsfaglig indsats i primærsektoren Ansvarlig for dette afsnit/skribent: Dorthe Deadline for 1. udkast til underarbejdsgruppe 4: 11. august 2010 Deadline for 2. udkast til sundhedsfaglig

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 / Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

GENSTART. hjerneskade. Randers Kommune

GENSTART. hjerneskade. Randers Kommune GENSTART trivsel efter erhvervet hjerneskade Randers Kommune GENSTART I randers kommune Velkommen til den koordinerede rehabilitering i randers Kommune. Vi står klar og vil tage hånd om din videre genoptræning

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Kvalitetsstandard - Rehabiliteringsophold. At borgeren genskaber et så godt hverdagsliv som muligt.

Kvalitetsstandard - Rehabiliteringsophold. At borgeren genskaber et så godt hverdagsliv som muligt. - KVS - Rehabiliteringsophold SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Hører til journalnummer: 7.36.00-P3--5 Kvalitetsstandard - Rehabiliteringsophold Lovgrundlag: Hvilke behov skal ydelsen dække: Hvad er formålet

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Trafik og tilgængelighed Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Agenda Hvornår bliver kommunale kørselsordninger interessante og nødvendige for ældre og handicappede Oversigt over

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

I kommunalt regi involverer rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade en række forskellige forvaltningsområder, som det ses nede for:

I kommunalt regi involverer rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade en række forskellige forvaltningsområder, som det ses nede for: Paletten af rehabiliteringstilbud for voksne med erhvervet hjerneskade i Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Rehabilitering [ ] er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Bevar mestringsevnen aktiv træning Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Baggrund for projektet Demografisk udvikling Undersøgelser og projekter Økonomiske konsekvenser Formålet med

Læs mere

Ledsagerordning for handicappede

Ledsagerordning for handicappede Relevante links. Socialstyrelsen; www.socialstyrelse.dk Danske Handicaporganisationer; www.handicap.dk Varde Kommune, www.vardekommune.dk Ledsagerordning for handicappede Handicappede, som har brug for

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere