Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser."

Transkript

1 Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens. Ugyldigt certifikat Dokumentation for På baggrund af en afgørelse fra Trafikstyrelsen i en klagesag, hvor en entreprenør har klaget over Banedanmarks retningslinjer for udstedelse af lokomotivførercertifikater, ser Banedanmark sig nødsaget til at skærpe og præcisere kravene til dokumentation for lokomotivførernes. Der indføres således bl.a. et krav om, at der fremover skal føres en logbog over hver enkelt kørsel, hvor det tidligere kun var en anbefaling. Der er dog fortsat frihed til selve udformningen af logbogen, ligesom det også er valgfrit, om det skal ske elektronisk eller i papirform. I retningslinjerne fremgår det helt præcist, hvad dokumentationen skal indeholde, og hvordan den skal kunne leveres til Banedanmark. Banedanmark forbeholder sig ret til stikprøvevis, at kontrollere en logbogs validitet f.eks. ved at bede om arbejdssedler eller tilsvarende, som kan dokumentere indholdet af det i logbogen anførte. De nye retningslinjer er gældende fra den 1. august 2014, og er vedhæftet dette nyhedsbrev som bilag. Ugyldigt certifikat På baggrund af et par sager indskærpes det hermed, at enhver lokomotivfører har ubetinget pligt til at sikre Banedanmark underrettet via sin arbejdsgiver, hvis certifikatet ikke længere afspejler de faktiske forhold f.eks. hvis der ikke leves op til kravet om rutinekørsel jf. retningslinjerne. 1

2 Det indskærpes endvidere, at fremføres et køretøj uden at lokomotivføreren har gyldigt certifikat til såvel køretøj som infrastruktur, vil det blive betragtet som en bevidst overtrædelse af reglerne. Dermed kan det få konsekvens for pågældende lokomotivfører i form af f.eks. en advarsel, og i gentagelsestilfælde kan det føre til inddragelse af certifikatet. Certifikatet er et lovgivningskrav ligesom kørekort til en bil, derfor vil kørsel uden gyldigt certifikat principielt kunne sidestilles med kørsel uden gyldigt kørekort. ************** 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Generelt Krav og referencer Målgruppe Mål Vurdering af deltagerforudsætninger Fag- og kørelærer Nyerhvervelse Uddannelsens gennemførelse Generelt Praktisk kørsel Indstilling til prøve Opretholdelse af certifikat Rutine og erfaring Gennemførsel af rutinekørsel Dokumentation Bortfald af certifikat Generhvervelse Prøve Mål Bestilling af prøve Prøvens gennemførelse Regler for omgængere Ansøgning om certifikat... 6 Kvalitet&Sikkerhed Side 1

4 1 GENERELT 1.1 Krav og referencer Kravene til fremgår af referencedokumenterne med de i disse retningslinjer nævnte afvigelser og præciseringer. Reference dokumenter er følgende: - Branchenormer for lokomotivfører licens- og certifikat uddannelser - SR - Bekendtgørelse 985 lokomotivfører bekendtgørelsen. 1.2 Målgruppe 1.3 Mål Målgruppen er lokomotivførere, der skal ny- eller generhverve. Målet med uddannelsen er, at lokomotivføreren opfylder de fastsatte krav til. De specifikke mål er fastsat i bekendtgørelse 985 bilag 2. De enkelte moduler for stræknings- og lokalkendskab fremgår af Branchenormen for lokomotivfører licens- og certifikat uddannelser. 1.4 Vurdering af deltagerforudsætninger Inden undervisningen påbegyndes skal omfanget af uddannelsen fastsættes ud fra en vurdering foretaget af kørelæreren. I vurderingen indgår: - Hvilke strækninger/stationer med tilsvarende infrastruktur eleven har certifikat til i forvejen. - Hvilken erfaring og rutine eleven generelt har i forhold til fremførsel af køretøjer. - Hvor længe det er siden, at eleven har befaret den pågældende strækning (ved generhvervelse). Vurderingen har til formål at fastsætte det præcise omfang af undervisningen, så eleven opfylder kravene i reference dokumenterne. 1.5 Fag- og kørelærer Al praktisk gennemgang af strækninger og stationer skal ske med en af Trafikstyrelsen og Banedanmark, Kvalitet&Sikkerhed godkendt kørelærer. Teoretisk gennemgang kan endvidere gennemføres af en af Trafikstyrelsen og Banedanmark; Kvalitet&Sikkerhed godkendt faglærer. Kvalitet&Sikkerhed Side 2

5 2 NYERHVERVELSE 2.1 Uddannelsens gennemførelse Generelt Uddannelsen gennemføres dels som teoretisk uddannelse og dels som praktisk kørsel. Der benyttes et særligt tjekskema som sikrer, at alle forhold på pågældende strækning bliver gennemgået. Den teoretiske del gennemføres normalt i forbindelse med praktikken, men kan også gennemføres særskilt alt efter omfang af denne Praktisk kørsel Strækningen skal gennemkøres mindst en gang i begge retninger. Det er kørelæreren, der sammen med eleven vurderer, om der skal køres mere end én gang i hver retning. Denne vurdering sker dels på baggrund af elevens kørsel generelt og dels på baggrund af den pågældende elevs erfaring og rutine jf. pkt For at eleven reelt forholder sig til strækningen, og for at kørelæreren kan vurdere kørslen, skal eleven, så vidt det overhovedet er muligt, selv fremføre køretøjet. Kan det undtagelsesvis ikke lade sig gøre, at eleven selv fremfører køretøjet, skal kørelæreren i stedet sikre sig, at strækningen gennemgås på en måde, så alle forhold belyses som om eleven selv fremførte køretøjet Indstilling til prøve Når uddannelsen er gennemført indstiller kørelæreren eleven til certifikatprøve i den pågældende infrastruktur. Prøve sker som anført i pkt OPRETHOLDELSE AF CERTIFIKAT 3.1 Rutine og erfaring For at opretholde infratrukturcertifikatet til en given strækning eller station, skal lokomotivføreren fremføre trækkraftenheder på de enkelte strækninger (i begge retninger) i nogle bestemte intervaller afhængig af lokomotivførerens rutine og erfaring. Derudover kræves en generel opretholdelse af rutinen i selve det at fremføre køretøj. Erfaring som fører Interval for de enkelte strækninger Generel opretholdelse af rutine 0 1 år Mindst en gang hver anden måned Mindst tyve dages kørsel indenfor de 1 2 år Mindst en gang hver tredje måned sidste fire måneder. 2 6 år Mindst en gang hver sjette måned 6 x år Mindst en gang hver tolvte måned Det er dog altid lokomotivførerens personlige ansvar, at vurdere om dennes er tilstrækkeligt til at fremføre køretøj på en given strækning. Kvalitet&Sikkerhed Side 3

6 3.2 Gennemførsel af rutinekørsel Kun kørsel, hvor den pågældende selv fungerer som fører eller lods, tæller med som rutine i forhold til opretholdelse af certifikat til en strækning. Dog kan rutinekørsel undtagelsesvis ske, uden at den pågældende selv fungerer som fører eller lods, hvis rutinekørslen sker sammen med en kørelærer som angivet i pkt Kørsel i forbindelse med erhvervelse og vedligehold af strækningskendskab kan ikke altid ske i forbindelse med produktionskørsel. Derfor er det aftalt med Trafikstyrelsen, at entreprenører kan bestille kørsler som uddannelseskørsel. Kørslen bestilles som normalt på en toganmeldelse. Kørslen skal dog være aftalt på forhånd med Banedanmark, Kvalitet & Sikkerhed på Bekræftelse på aftalen skal vedlægges bestillingen af toganmeldelse. Ved bestilling af toganmeldelse angives uddannelseskørsel som årsag og Banedanmark som operatør. Bestiller skal angives med navn på både person og firma (entreprenør). Banedanmark, Kvalitet & Sikkerhed kan til enhver tid pålægge en lokomotivfører øget rutinekørsel herunder kørsel med kørelærer, hvis det skønnes nødvendigt ud fra en vurdering af den pågældendes rutine og erfaring. 3.3 Dokumentation Den enkelte lokomotivførers rutine og erfaring skal til enhver tid kunne dokumenteres overfor Banedanmark. Derfor skal den enkelte lokomotivfører notere hver enkelt kørsel i en personlig logbog Logbogen skal indeholde følgende: - Førerens navn og lokomotivfører licens nr. - Dato og årstal for kørslen. - Præcis klokkeslet for kørslens påbegyndelse og afslutning. - Præcis angivelse af strækning/station for den pågældende kørsel. - Evt. nr. på TA. Lokomotivføreren skal ved kørsel medbringe logbogen for de sidste 6 måneders kørsel - enten elektronisk eller i papirform. Logbogen skal på forlangende kunne fremvises til Banedanmarks tilsynsførende eller undersøgelsesvagt. Derudover skal logbogen for de seneste 12 måneders kørsel opbevares, så den på forlangende kan fremsendes til Banedanmark indenfor 5 hverdage. Den enkelte lokomotivfører er personligt ansvarlig for at føre logbogen. Arbejdsgiveren (entreprenøren) har pligt til at kontrollere om logbøgerne hos medarbejderne udfyldes efter disse retningslinjer. Der gøres opmærksom på, at kun kørsler anført i logbogen vil indgå i Banedanmarks vurdering af rutine og erfaring i forhold til opretholdelse af certifikat. Banedanmark forbeholder sig ret til, at foretage stikprøvevis kontrol af logbogens validitet i form af f.eks. arbejdssedler eller andet, der kan dokumentere de oplysninger, som logbogen indeholder. Al dokumentation skal leveres i en form, så den umiddelbart kan holdes op mod logbogens indhold. Kvalitet&Sikkerhed Side 4

7 3.4 Bortfald af certifikat Har en lokomotivfører ikke vedligeholdt sin rutine jf. pkt bortfalder certifikatet i forhold til den infrastruktur, hvor rutinen ikke er opretholdt. Den enkelte lokomotivfører har personligt ansvaret for, at der via arbejdsgiveren ansøges om ændret henholdsvis bortfald af certifikat hos Banedanmark, Kvalitet&Sikkerhed, hvis betingelserne for hele eller dele af certifikatet ikke længere er til stede. 4 GENERHVERVELSE Har en lokomotivfører ikke vedligeholdt sin rutine jf. pkt. 3. skal der foretages en faglig vurdering af, i hvilket omfang der skal ske kørsel med kørelærer, og eventuel teoretisk uddannelse for at lokomotivføreren kan generhverve sit certifikat til den pågældende strækning. Vurderingen foretages af en uvildig kørelærer eller faglærer. Lokomotivføreren skal dog altid som minimum bestå en ny certifikatprøve til den pågældende strækning, men behovet for uddannelse både teoretisk og praktisk skal altid vurderes af en kørelærer. Indstilling til prøve sker som under pkt PRØVE 5.1 Mål Målet med prøven er, at lokomotivførerens generelle viden og kompetence samt specifik viden om en given infrastruktur efterprøves og dokumenteres. 5.2 Bestilling af prøve Anmodning om prøve sendes på Anmodningen skal vedhæftes kørelærerens indstilling til prøve jf. pkt Prøvens gennemførelse Prøven er enten mundtlig, skriftlig, praktisk eller på PC. Skriftlige og PC baserede prøver vurderes alene af en uvildig censor. Mundtlige og praktiske prøver vurderes af den (uvildige) faglærer som gennemfører prøven. Ved skriftlige og PC baserede prøver skal som minimum opnås 75 point ud af 100 mulige for at bestå. Dog kan der gives resultatet ikke bestået uanset pointsum, hvis der vurderes at være kritiske mangler i et konkret emne. Prøveresultater gives som bestået eller ikke bestået for den pågældende strækning. Eleven må ikke fungere som fører på den pågældende infrastruktur før prøven er bestået. Hvis prøven viser sikkerhedskritiske mangler i lokomotivførerens generelle viden, så sidestilles det med at være dumpet til EUSR med deraf følgende konsekvens. Det vil sige, at den pågældende i dette tilfælde henhører under retningslinjerne for medarbejdere, som ikke har bestået EUSR. Kvalitet&Sikkerhed Side 5

8 5.4 Regler for omgængere Bestås prøven ikke kan den pågældende indstilles til ny prøve indenfor en måned. Eventuelt efter at have modtaget yderligere undervisning. Bestås prøven heller ikke anden gang, skal den pågældendes situation overvejes i samarbejde mellem Banedanmark og den virksomhed, hvor lokomotivføreren er ansat. 6 ANSØGNING OM CERTIFIKAT Retningslinjer for ansøgning om ændringer af det supplerende lokomotivfører certifikat m.v. findes på ************ Kvalitet&Sikkerhed Side 6

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 2 1.1 Formål med tilsynet... 2 1.2 Tilsynsperioden... 2 1.3 Krav

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 4. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse -

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Juli 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere