På vej mod én kommune. - det første halve år i Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod én kommune. - det første halve år i Fredensborg Kommune"

Transkript

1 På vej mod én kommune - det første halve år i Fredensborg Kommune

2 Forord Den 1. januar 2007 åbnede Fredensborg Kommune dørene for borgerne for første gang. Forud var der gået 1½ års hektisk arbejde med at skabe rammerne for den nye kommune. Vi har nu været i gang i et halvt år. Det har været en spændende tid med mange store udfordringer for vores medarbejdere. Og vi er stadig på vej med den nye kommune. Denne pjece giver et billede af de mange opgaver store som små - vi har løst indtil videre, og hvad vi er i gang med lige nu. Det drejer sig bl.a. om information og inddragelse af borgerne; vision for Fredensborg Kommune; ny administrativ organisation med ca. 460 medarbejdere og overtagelse af fem tidligere amtsinstitutioner med knap 800 nye medarbejdere; konvertering af alle IT-systemer; køb af nyt rådhus og salg af tidligere; nyt fælles budget med serviceharmoniseringer; byvåben og nyt design, samt fælles kultur, værdier og arbejdsformer. Listen er naturligvis ikke komplet. Men den giver et godt billede af de mange forskelligartede opgaver, der er i forbindelse med sammenlægningen og overtagelse af alle de nye opgaver. Du kan læse mere om mange af projekterne på Listen er inddelt i de fem hovedindsatsområder under sammenlægningen: Profilen, rådhuset, nye opgaver, budget og organisation. Og i de fire borgerrettede områder: Sundhed og Forebyggelse, Job, Familie og Integration, Børn og Unge og Teknik, Kultur og Erhverv. God læselyst Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør

3 Organisation Allerede et år inden sammenlægningen - den 1. januar 2006 var den politiske organisation stort set på plads. I det følgende år blev der arbejdet på højtryk for at få gjort hele organisationen og alle medarbejdere klar, herunder samarbejdssystemet og diverse ledelsesfora. Samtidigt blev alle IT-systemer succesfuldt konverteret den 1. januar Men en ting er, at alle systemer og strukturer er på plads, noget andet er, om vi rent faktisk handler og oplever os som én kommune. I det sidste halve år har alle arbejdet intensivt med at finde fælles standarder, arbejdsgange og kultur et arbejde, som vil fortsætte i de kommende år. Byråd med 27 politikere og 11 politiske udvalg Styrelsesvedtægt Fordeling af politiske poster i råd og nævn Ny administrativ organisation med en direktion på 6 direktører i spidsen Lederforum Ekstranet MED-aftale og -organisation Sikkerhedsorganisation Fælles administrative politikker: -, telefon- og brevpolitikker Alkohol- og rygepolitikker samt feriefond Lønpolitik og lønharmoniseringer Indgåelse af 21 og lukning af 7 kommunale samarbejder Ledelsesgrundlag Indkøbspolitik Anmeldelse til Datatilsynet og Danmarks Statistik af CVR/Penheder Strategi for borger- og brugerinddragelse Politikernet og nyt intranet Delegationsplan Fælles ESDH-system og God Administrativ Praksis Nedlukning af de tidligere kommuners arkiver Koncept til udviklingssamtaler for ledere og medarbejdere Katalog over uddannelsesmuligheder for medarbejdere Fælles blanketter Dokumentations- og evalueringspolitik Personalepolitik Projektmodel Ledelsesinformationssystem IT-strategi- og handlingsplan Fælles IT-systemer, herunder fælles IT-sikkerhedspolitik Kommunikationsstrategi Justering af organisationen

4 Profil Da den nye kommune trådte i kraft den 1. januar 2007, var profilen stort set på plads. Kommunen havde fået nyt navn, byvåben og helt nyt design. I december og januar måned markeredes Fredensborg Kommunes fødsel via en større kampagne og en række borgerrettede arrangementer, hvor kommunen bl.a. fik en Fredensborg Kage og en ny borgmesterkæde blev skænket af det private erhvervsliv. I februar måned vedtog Byrådet visionen for den nye kommune, og i marts fastlagde Byrådet et koncept og en plan for udformning af politiker. Dermed er grundlaget for Fredensborg Kommunes profil lagt. Markering af overgangen til den nye kommune, herunder reception for borgerne og Jazz-eftermiddag Kæmpe banner på rådhuset i januar 2007 og løbende plakatudstilling i lokalområderne i hele 2007 Avis om den nye kommune til alle borgere i december 2006 Fredensborg Kagen Kommunenavn - konkurrence og borgerreception på Nivaagårdssamlingen Byvåben som resultat af konkurrence Borgmesterkæde skænket af det private erhvervsliv Borgermøde om Fremtidens Fredensborg Vision: Fredensborg Kommune tilfredse borgere Hjemmesiden herunder institutionernes egne hjemmesider Grafisk profil brevpapir mv. Nye skilte i hele kommunen Politikker på alle områder Branding af én kommune - værdier

5 Nyt rådhus Skal Fredensborg Kommune for alvor realisere potentialerne af at være én kommune, skal kommunens administration samles. Derfor købte kommunen i sommeren 2006 den sidste tredjedel af flyglet på Egevangen 3 (det tidligere Karlebo Rådhus). Indtil den endelige samling af rådhuset i begyndelsen af 2008 flyttede administrationen i begyndelsen af december 2006 sammen i de eksisterende to rådhuse. Langt de fleste servicetilbud som fx skoler, daginstitutioner eller ældrecentre findes i lokalsamfundene. Men en række institutioner ledes af en fælles decentral administration det gælder fx Musikskolen, Forsyningen, Park og Vej, Fredensborg Bibliotekerne, Dagplejen og Ungdomsskolen. I januar udkom en pjece med information til borgerne om, hvor de forskellige afdelinger findes. Køb af Flyglet i Kokkedal det nye fælles rådhus Flytning 2006 samling af den nye administration Fælles åbningstider Fælles borgerservicecentre Kokkedal, Fredensborg og Humlebæk Informationspjecen Ny Kommune, nye adresser Fælles kantine Ny byrådssal Fysisk samling af decentrale enheder. Dagplejen, Park og Vej, Forsyningen, Ungdomsskolen og Fredensborg Bibliotekerne Salg af rådhusgrund mm. i Fredensborg Endelig samling af rådhus primo 2008 Fremtidens borgerbetjening hvordan betjener vi borgerne i fremtiden? Fysisk samling af Musikskolen

6 Nye opgaver Kommunalreformen omfattede ikke blot en samling af kommuner, men også en omlægning af opgaverne i hele den offentlige sektor. Fra politiet har vi overtaget administrationen af pas og kørekort; sammen med staten har vi samlet beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret, og fra det tidligere Fredensborg Amt har vi bl.a. modtaget en række opgaver på social-, sundheds- og miljøområderne. Specielt nedlæggelsen af amterne har betydet helt nye koordineringsopgaver i kommunerne, hvor vi samarbejder med andre kommuner og den nye Region Hovedstaden. Det gælder fx i forbindelse med at sikre gode sociale tilbud på tværs af kommunegrænser, hvor de regionale rammeaftaler og den landsdækkende tilbudsportal er helt nye redskaber, og i forbindelse med det nyoprettede Trafikselskab for hele Sjælland, MOVIA. Overtaget aktiver og passiver fra amtet, fx medarbejdere, ejendomme og køretøjer Overtaget fem sociale institutioner med knap 800 medarbejdere Indgået rammeaftale med øvrige kommuner og Region Hovedstaden om brug af sociale institutioner Indgået sundhedsaftale med Region Hovedstaden Fælles kørselsordning med andre kommuner Bidrag til den landsdækkende tilbudsportal Koordination i Kommunekontaktråd (KKR) og Kommunekontaktudvalget (KKU) Kollektiv trafik Borgmester Olav Aaen er bestyrelsesmedlem i MOVIA Vækstforum for Region Hovedstaden - Borgmester Olav Aaen er bestyrelsesmedlem i MOVIA Det Regionale Udviklingsråd udvalgsformand Hans Nissen deltager Tilsyn med og godkendelse af private opholds- og bosteder (sociale institutioner) Intern vejledning i magtanvendelse Model for løbende drift af mellemkommunal rammeaftale på specialundervisnings- og revalideringsområdet Model for løbende drift og vedligeholdelse af oplysninger i Tilbudsportalen

7 Budget og serviceharmonisering En af de store opgaver forud for åbningen af den nye kommune var at tilvejebringe et fælles budget, der både udgør et godt grundlag for den nye kommunes virke og tager højde for regeringens udligningsreform, som kom i kølvandet på kommunalreformen. I forlængelse af budgetarbejdet skulle al service harmoniseres i kommunen. Den kommunale lighedsgrundsætning gør, at alle borgere inden for kommunens grænser har ret til samme service. Stort set al service var harmoniseret omkring årsskiftet, bortset fra de centralt udmeldte dispensationsområder. Ny kontoplan Fælles økonomisystem Budget 2007 Regnskabsregulativ Revision Nye takster og gebyrer Fælles serviceniveauer på alle områder visitationsregler, standarder og retningslinjer, fx vedr. boliganvisning og parkeringskontrol Regnskabsafslutning for de tidligere kommuner Budget 2008 Styringsfilosofi

8 Sundhed og Forebyggelse Området Sundhed og Forebyggelse omfatter opgaver vedrørende sundhed (kommunal sundhedstjeneste, tandpleje, træning, sundhedsfremme og forebyggelse), handicappede, psykisk syge, misbrug og ældre. Sundhedsområdet er et af de nye områder, hvor kommunen i fremtiden kommer til at spille en meget større rolle. Det sker dels som følge af medfinansieringen af sygehusvæsenet, dels som følge af overtagelse af hjælpemiddel-, genoptrænings- og forebyggelsesopgaverne. Desuden har kommunen overtaget hele ansvaret for opgaver vedrørende handicappede og psykisk syge borgere, specialrådgivning og specialundervisning for voksne samt borgere med misbrugsproblemer fra Frederiksborg Amt. 2-årigt ministerielt støttet sundhedscenterprojekt siden 2005 Handicapråd Seniorråd Sundhedsaftaler med Region Hovedstaden Sundhedstemadag på Karlebo Kro Visitationsregler, standarder og retningslinjer Overtagelse af de nye amtsinstitutioner: Johannes Hages Hus, Lindegården og Linden Træning efter indlæggelse på hospital Etablering af tværkommunalt Forebyggelsesforum Sundhed Nedsættelse af samarbejdsudvalg mellem kommunen og de praktiserende læger i kommunen Bidrag til rammeredegørelser og - aftaler Implementering af KMD-systemer Aftale med Rudersdal Kommune om specialtandpleje Frivillighedspolitik Model for fremtidens sundhedscenter Ældrepolitik Handicappolitik Sundhedspolitik Psykiatripolitik Misbrugspolitik Pilotprojekt: Lean i ældresektoren

9 Job, Familie og Integration Job, Familie og Integration omfatter beskæftigelsesområdet, ydelser, familie, integration og borgerservice. Med dannelsen af de nye statslige beskæftigelsesregioner og jobcentrene i kommunerne er der skabt en helt ny organisering omkring arbejdsmarkedsog beskæftigelsespolitikken. Hele den borgerrettede beskæftigelsesindsats er samlet i Jobcenter Fredensborg, som i dag omfatter både statslige opgaver i relation til de forsikrede ledige (tidligere i Arbejdsformidlingen (AF)), og kommunale opgaver i form af aktivering af ikke-forsikrede ledige. Hertil kommer, at borgerservice har overtaget administrationen af pas og kørekort, ligesom familieområdet i dag omfatter hele indsatsen over for handicappede og psykisk syge børn og unge. Valg af kanalstrategier på borgerbetjeningsområdet Handicappolitik Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager Beskæftigelsesplan 2008 Etablering af fremskudt beskæftigelsesindsats i Kokkedal Analyse af beskæftigelsesindsatsen overfor kommunens handicappede borgere Analyse af beboersammensætningen i kommunens almene boliger Politik og handlingsplan ifht. børn og utilpassede unge Beskrivelse af arbejdsgange i Jobcenter og Ydelsesafdeling Etablering af Jobcenter Fredensborg i samarbejde med staten Overtagelse af nye opgaver fra staten vedrørende fleksydelse (efterløn til personer, der har været i fleksjob) Overtagelse af opgaven fra politiet vedrørende udstedelse af pas og kørekort Etablering af Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Etablering af Integrationsråd Integrationspolitik sendt i høring til endelig vedtagelse i efteråret 2007 Visitationsregler, standarder og retningslinjer Overtagelse af de nye amtsinstitutioner: Dyssegården, Granbohus og Specialbørnehaven i Karlebo. Bidrag til rammeredegørelser og - aftaler Implementering af KMD-systemer og andre sagsstyrings- og støttesystemer Beskæftigelsesplan 2007 Samarbejdsstruktur i forhold til kommunens boligorganisationer på det boligsociale område Kortlægning af kommunens målgrupper i beskæftigelsesindsatsen Plan for omlægning af de kommunale aktiveringstilbud i en mere virksomhedsvendt retning LBR-initierede projekter omkring utilpassede unge og kvinder med anden etnisk baggrund

10 Børn og Unge Børn og Unge omfatter skoler, institutioner og ungeområdet samt SSP-samarbejdet. I forlængelse af kommunalreformen er den vidtgående specialundervisning for børn samlet med den hidtil kommunale specialundervisning. Ny styrelsesvedtægt for folkeskolen og daginstitutionerne Børne- og Ungepolitik SSP-handlingsplan Etablering af netværk vedrørende vidtgående specialundervisning Ressoucetildelingsmodel Fælles 10. klassestilbud med Helsingør Pladsanvisning fælles regler Fælles undervisningstilbud på Møllevejens Skole for skoletrætte elever med Hørsholm Kommune Ny unge-portal Godkendelseskriterier for private institutioner Ny Asminderød skole Skoleudviklingsdebat Kvalitet i folkeskolen Områdeledelse på daginstitutionsområdet Mellemkommunal rammeaftale på specialundervisningsområdet Nye driftsoverenskomster for selvejende daginstitutioner

11 Teknik, Kultur og Erhverv Teknik, Kultur og Erhverv omfatter områderne plan, byg, trafik, natur, miljø, kultur, fritid, erhverv og turisme. Særligt på miljø- og naturområdet har kommunerne overtaget en række opgaver i forbindelse med naturforvaltning og beskyttelse og miljøtilsyn. Med nedlæggelse af amterne spiller Fredensborg Kommune også en større rolle i forbindelse med den kollektive trafik og erhvervspolitik. Fredensborg Bibliotekerne Fredensborg Musikskole harmonisering af udbud og serviceniveau Samlet udbud af Fredensborg Kommunes musik- og kulturtilbud, Musik og Kultur 07 Valg af arkæologisk tjeneste Vintertjeneste Udbud af dagrenovation Vedligeholdelsen af de nye 36 km vej og 18 km åer og vandløb Harmonisering af affaldsområdet Diverse kommunale samarbejder på det tekniske område, fx Milsam øst, I/S Nordforbrænding og HNG Planstrategi Sektorplaner, fx Spildevand-, Vandog Affaldsplaner Lokalhistorisk Arkiv Erhvervspolitik

12 Fredensborg Kommune Egevangen 3 B 2980 Kokkedal Tlf

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse

Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse Årsberetning 2006 Indhold: I kommunalreformens tegn 2 Fritid og kultur 4 Regnskab 6 Administration og service 2 Veje, trafik og forsyning 4 Kommunens gæld mindsket 7 Sundhed og forebyggelse 2 Boligsocialindsats

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Silkeborg Kommune det første år

Silkeborg Kommune det første år Silkeborg Kommune det første år 2007 har været noget helt særligt for Silkeborg Kommune. Det første år er gået og vi er kommet godt fra start. Vi har fået en ny politisk og administrativ struktur, overtaget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Regnskabsberetning 2007

Regnskabsberetning 2007 Regnskabsberetning 27 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer.

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer. Elbiler, klimainvesteringer og energicenter Fredensborg Kommune - med plads til udvikling og nye initiativer Fremtidens dagtilbud og folkeskole Foreningsog fritidstilbud for alle Livskvalitet i højsæde

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i Helsingør Kommune April 2014

Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i Helsingør Kommune April 2014 Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i April 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Job- og kravprofilen... 3 2. Visionen for... 3 3. Styringsfilosofi... 4 4. Organiseringen i... 4

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018

Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018 Mål og Perspektiver Budget 215-218 Mål og perspektiver er en nytænkning af de tidligere perspektivnotater. Med udgangspunkt i de strategiske drøftelser fra budgetseminaret i april er formålet med Mål og

Læs mere

Samlet oversigt over interviews med kommunens områder

Samlet oversigt over interviews med kommunens områder Samlet oversigt over interviews med kommunens områder Kommune har nedsat et 17 stk. 4 udvalg om borger- og brugerdialog. Udvalgets formål er at udarbejde forslag til principper for Kommunes dialog med

Læs mere

Budget 2010. Forord. Boligsocial indsats. Fritid og kultur. Budget. Borgerservice. Sundhed. Børne- og unge Side 3. Teknik, trafik og miljø Side 4

Budget 2010. Forord. Boligsocial indsats. Fritid og kultur. Budget. Borgerservice. Sundhed. Børne- og unge Side 3. Teknik, trafik og miljø Side 4 Budget 2010 Forord Boligsocial indsats Fritid og kultur Budget Borgerservice Sundhed Side 2 Side 5 Side 2 Side 6 Side 3 Side 6 Børne- og unge Side 3 Teknik, trafik og miljø Side 4 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Opgaver og finansiering Juni 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Opgaver og finansiering Juni 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Kommuner og Regioner Opgaver og finansiering Juni 2014 Kommuner og Regioner - Opgaver og finansiering Juni 2014 Opgaver og finansiering Juni 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G ÅRS BER ETN NG ÅRSBERETNING 2012 Indhold Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Serviceområder Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 6-7 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B)

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B) Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wulff (V) Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Pia Bødtker

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Ældre og handicappede side 5 BUDGET Hvad går dine penge til næste år? Børns udvikling og uddannelse side 4 Byudvikling og miljø side 10 Borgerservice og rådhus side 12 Høje-Taastrup

Læs mere