ÅRSB ERET NING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSB ERET NING 2014 1"

Transkript

1 ÅRSB ERET NING

2 I N D H O L D FORENINGENS FORMÅL OG BAGGRUND 5 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 6 MEDARBEJDERE 8 ÅRETS FINANSIELLE RESULTATER

3 FORORD: NYE LUFTLAG Lad det være sagt med det samme: Det går godt i Tænketanken DEA. Snart kan vi fejre 5 års fødselsdag som selvstændig, uafhængig tænketank og på de fem år har DEA vokset sig stor og stærk og stadig mere markant stemme i den uddannelses-, forsknings- og innovationspolitiske debat. I 2014 gjorde vi det, som vi er bedst til: Vi leverede evidens og stillede de vigtige spørgsmål. Det gjorde vi blandt andet, da vi satte uddannelseskvalitet på dagsordenen med en række arrangementer, der kulminerede i en afsluttende konference, hvor vi satte kursen mod nye pejlemærker for øget kvalitet i de videregående uddannelser. Også DEAs beskæftigelsesbarometer gav et kvalificerende indspark til en kvalitetsdebat, der i høj grad har brug for evidens. Barometeret viser grundlæggende, hvordan danskerne klarer sig på arbejdsmarkedet efter uddannelse og dermed også virksomhedernes efterspørgsel på videregående uddannelse. Kvalitetsdiskussionen kræver ikke bare, at vi begynder at stille de svære spørgsmål, men også at vi tør beskæftige os med fremtiden. Som én deltager sagde på DEAs Årsdag: Vi skylder de unge at prøve at kigge ind i fremtiden. Ellers lader vi dem i stikken. Også på vores forskningskonference i efteråret udfordrede vi mageligheden og forsøgte at kigge frem. Derfor spurgte vi: Hvorfor går det så godt i dansk forskning og hvad skal der til for sikre, at det også går godt i fremtiden? På baggrund af en omfattende survey blandt danske universitetsforskere debatterede vi, hvordan Danmarks forskning fortsat kan være i absolut verdensklasse i Vi undersøgte, om vores forskningsrådssystem på lang sigt kan holde kadencen, og hvorvidt erhvervslivet og samfundet får nok udbytte af investeringerne. På en konference dedikeret til praktikpladsudfordringen fremlagde DEA en ny undersøgelse, der kortlægger elevernes efterspørgsel efter praktikpladser og virksomhedernes brug af elever. Analysen peger bl.a. på, at der er stor forskel på, hvad virksomhederne lægger vægt på, når de ansætter en elev. For nogle er alder vigtig, mens andre lægger vægt på at eleven har et kørekort. At slagte hellige køer og levere konkret, brugbar viden er DEAs DNA, og i 2014 har vi haft succes med at præge de politiske diskussioner. Og det er vi stolte af. Men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Derfor blev 2014 på mange måder også et år i de nye formaters tegn. I løbet af året lancerede vi resultaterne af vores første kommissionsarbejde - Ungdomsuddannelseskommissionen, vi lancerede vores første twitterprofiler og en splinterny hjemmeside. Vi udvidede vores partnerkreds med nye uddannelsesinstitutioner, nye organisationer og nye virksomheder. Vi var i dialog med nye politikere, nye studenterrepræsentanter og nye forskere. Og så trådte vi ind på en helt ny arena, da vi præsenterede DEAs viden på det årlige Northern Future Forum i Finland i november. Det ligger også i DEAs DNA, at vi hele tiden udvikler os og tør sætte spørgsmålstegn ved eksisterende rammer og praksis, men også ved os selv. Sådan er vi født, og sådan sigter vi altid efter at agere. Vi skal ikke bare have mere - vi skal turde udfordre, og vi skal turde sigte mod nye luftlag! 2015 bliver endnu et år i udviklingens tegn, og vi vil arbejde målrettet mod at gøre nye bekendtskaber, være til stede i nye arenaer og ikke mindst blive klogere på nye områder. En ting er sikkert: man kan altid blive klogere. FORENINGENS FORMÅL OG BAGGRUND Tænketanken DEA er en almennyttig forening med det formål at fremme værdiskabelse i danske private og offentlige virksomheder gennem investeringer i uddannelse, forskning og innovation. DEA er således sat i verden for at undersøge, hvordan samfundet bedst investerer i uddannelse, forskning og innovation, så Danmark får den bedst mulige placering i en global arbejdsdeling. DEA producerer og formidler ny viden som dels indgår i den offentlige debat og det politiske system, dels kan anvendes af virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner. DEA har blandt andet følgende opgaver: Udvikling af evidensbaseret viden inden for uddannelse, forskning og innovation Etablering af nye og stærke netværk mellem partnere i foreningen, som kan øge videndeling mellem virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner Gennemførelse af flerårige udviklingsprojekter, som sætter fokus på særlige temaer og indsatsområder inden for uddannelse, forskning og innovation Fokus på at være agendasættende i en politisk sammenhæng Fremtidige relationer til DSEB På generalforsamlingen den 7. maj 2014 blev det besluttet, at DEA fremover skulle være en del af DSEB frem for en selvstændig juridisk enhed. Når spørgsmålet om relationer til DSEB blev rejst skyldes det, at den økonomiske forpligtelse som DSEB indgik, da DEA blev udskilt som selvstændig juridisk enhed, udløb med udgangen af I de forløbne fem år er det lykkedes at øge finansieringen udover DSEBs tilskud gennem mange nye partnere og finansiering af analyser og undersøgelser. Imidlertid stod det også klart, at DEA ikke kunne undvære et basisbidrag fra DSEB, hvis den nuværende kvalitet og produktion skulle bevares. Samtidig var de nære relationer mellem DSEB og DEA bevaret i den periode, hvor DEA har haft status som selvstændig juridisk enhed. Således var formålsbeskrivelsen for DSEB og DEA stort set sammenfaldende, ligesom alle partnere i DEA, samtidig blev medlemmer af DSEB. Derved var foreningerne tæt forbundne. Derfor var et forslag om at samle foreningerne nærliggende for bestyrelserne i såvel DEA som DSEB. På generalforsamlingen var der opbakning til, at DEA forstsatte som en del af DSEB inden for nedenstående principper og rammer. DSEB justerede sine vedtægter på deres Årsmøde den 27. maj 2014, således at DEA nu indgår som en formel del af foreningens aktiviteter. DEAs virke ledes efter et charter samt de bestemmelser, som er beskrevet i DSEB s vedtægter. DEA har fortsat faglig uafhængighed og ledes fagligt af et uafhængigt board. Medlemmer af DEAs board skal fortsat vælges af DEAs partnere, og formanden for boardet er født medlem DSEB s bestyrelse. Bestyrelsen for DSEB har ansvaret for den samlede udvikling af foreningen, mens boardet har ansvar for det faglige indhold i og den faglige udvikling af Tænketanken DEA, herunder tilstrækkelig funding til udvikling af DEA. Partnere i Tænketanken DEA fortsætter deres medlemskab her samtidig med, at de som hidtil automatisk optages som medlemmer af DSEB. Torben Möger Pedersen Formand for DEAs board Stina Vrang Elias Adm. direktør 4 5

4 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER DEA arbejder inden for tre fokuserede dagsordener, som hver søger at svare på spørgsmålet: Hvordan bevarer og udbygger Danmark sin placering som et attraktivt sted at arbejde og bo i en globaliseret verden? Et væsentligt mål for DEA er, at medvirke til at sætte uddannelses-, forsknings-, eller innovationspolitisk dagsorden, som øger værdiskabelsen i samfundet. Samlet set har DEA i 2014 markeret sig som central aktør i en række særligt uddannelses- og forskningspolitiske debatter. Der har i det forgangne år været fokus på kvaliteten af tilstedeværelsen i medierne, hvilket bl.a. er kommet til udtryk ved øget antal forsider på landsdækkende dagblade/printmedier. DEA har desuden øget tilstedeværelse i radio og tv-nyheder. Endelig bliver DEAs medarbejdere i stigende grad kontaktet uopfordret af journalister for kommentarer og baggrundsinformation. En anden måde at markere sig som en central aktør er gennem dialog med ministre og embedsværk. Her har DEA i 2014 haft et gennembrud, således at DEA i stigende grad inviteres til at fremlægge viden inden for DEAs område. Her kan i særlig grad nævnes at Stina Vrang Elias blev inviteret af statsministeren som oplægsholder ved Nothern Future Forum, der er et forum for stats- og regeringscheferne fra UK, DK, Sverige, Norge, Finland, Island og de baltiske lande til præsentere DEAs viden på uddannelsesområdet. TRE DAGSORDENER Hvordan får flere unge og voksne en erhvervsrettet ungdomsuddannelse? I 2014 har DEA i særlig grad haft fokus på ungdomsuddannelserne og deres rolle og evne til i samspil med resten af uddannelsessystemet at kunne levere medarbejdere med kompetencer og kvalifikationer som efterspørges af fremtidens arbejdsmarked. DEA satte dette fokus med Ungdomsuddannelseskommissionen, støttet af Industriens Fond og DSEB, der fremlagde sine resultater i maj Kommissionens overordnede formål var at analysere ungdomsuddannelsernes udfordringer og komme med forslag til en New Deal for ungdomsuddannelserne. Resultatet var en række visioner for fremtidens ungdomsuddannelsessystem på langt sigt (2025) samt to inspirationsmodeller til, hvordan fremtidens system konkret kan udformes. Herudover præsenteredes også anbefalinger på kort sigt. Det drejede sig bl.a. om et karakterkrav på 4 i dansk og matematisk på de gymnasiale uddannelser, et taxameter baseret på læringstilvækst og en mere virkelighedsnær undervisning på alle ungdomsuddannelser, særligt det almene gymnasium. Der var stor interesse for kommissionens arbejde både pressemæssigt og politisk. Flere af kommissionens anbefalinger har givet grobund for politisk debat om bl.a. dannelse, ligesom den har sat sig spor i form af konkrete udspil fra flere partier. Affødt af Ungdomsuddannelseskommissionen gennemførte DEA i 2014 en større analyse omhandlende praktikpladsudfordringen. Der var tale om en større spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder, som kortlagde deres bevæggrunde for at til- eller fravælge elever. Det har givet ny indsigt i virksomhedernes motivation for at tage elever og ny viden om betydningen af løn, alder, kompetencer mv. Resultaterne blev offentliggjort drypvis hen over efteråret med fin pressedækning til følge. En samlet rapport blev offentliggjort og debatteret ved en større konference i november. Hvordan får flere unge en videregående uddannelse, som efterspørges? DEA fulgte i 2014 op på tidligere års fokus på at udvikle et mere efterspørgselsorienteret uddannelsessystem. DEA afholdt i efteråret 2014 en række af Vidensaloner med fokus på, hvordan man fremmer kvalitet på de videregående uddannelser. Vidensalonerne berørte forskellige temaer omkring kvalitet, og blev afsluttet med en større konference. Det viste sig, at debatten på Vidensalonerne fik mere fylde og dybde, når de lagde sig i forlængelse af hinanden. Derfor vil vi 2015 også temasætte Vidensalonerne i efterårs-sæsonen. Endelig har DEA været men til at sætte entreprenørskab på universiteterne på dagsordenen gennem en analyse af, hvordan entreprenørskab og innovation kan fremmes i uddannelsessystemet generelt, samt hvordan disse kompetencer kan styrke dimittenderne på arbejdsmarkedet. Hvordan omsætter vi mere forskning til innovation? Sammen med DI gennemførte DEA en analyse af virksomhedernes deltagelse i offentligt støttet forskningsog udviklingssamarbejde med videninstitutioner. Analysen var timet således, at den blev offentliggjort umiddelbart inden Innovationsfondens nye direktør og organisation blev præsenteret. Dermed kunne resultaterne spille ind i strategiarbejdet for den nye fond. Herudover har DEA beskæftiget sig med forskerens rolle i at omsætte forskning til innovation og samarbejde eksternt. Her gennemførtes en bred survey blandt alle universitetsansatte forskere, som giver et omfattende indblik i forskeres motivation for at deltage i samspil med det omgivende samfund. Det har skabt debat om, hvordan man motiverer og belønner forskere. Endelig dagsordensatte DEA også de seneste års betydelige ph.d.-satsning med analyser af, hvornår en ph.d. skaber merværdi. Undersøgelsen adresserer dels om kvaliteten af ph.d.-uddannelsen er faldet, dels om de internationale ph.d.er kan være med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft. KOMMUNIKATION OG PRESSE DEA har aldrig været så synlige som i Hjemmesiden oplevede en stigning på knap 11 pct. med over besøg på hjemmesiden og kunne yderligere notere at brugerne besøgte flere sider end tidligere år. Det er specielt indsatsen på de sociale medier, der har genereret stigningen i antallet af besøg. På samme måde oplevede nyhedsbrevet en stigning i antal modtagere, og nu modtager knap personer DEAs nyhedsbrev. Fra gang til gang åbner knap 40 pct. af modtagerne nyhedsbrevet, hvilket er en pæn åbningsrate man regner typisk en 20 pct. åbningsrate for meget positivt. På pressesiden var ambitionen for 2014 at øge kvaliteten af pressehits. Målet har været at fastholde niveauet samtidigt med at fokusere på at få mere vægtige placeringer såsom forsider og mere tunge artikler. Ved årets slutning var antallet af DEA-historier i pressen steget med mere end 100, og målet om fem forsider på landsdækkende dagblade var mere end nået. DEAs arrangementer har været meget velbesøgte og alle har haft venteliste. Vidensaloners format har udvidet sig fra at være en smal kreds til nu at have gennemsnitligt gæster. Konferencerne trækker ligeledes masser af gæster til huse. DEA PARTNERSKABER DEA fik 12 nye partnere i 2014 og havde ved udgangen af året dermed 85 unikke partnere i alt. Årets fokus har i høj grad været på at fastholde de eksisterende partnere og pleje samarbejdet med dem. DEA er som delvist partnerdrevet organisation både afhængig af partnernes indspark, men også dedikeret til at bringe direkte værdi i form af videndeling, værktøjer og netværk. DEA har i 2014 haft et godt og tæt samspil med sine eksisterende partnere gennem bl.a. Tænkebokse. Der er blevet gennemført Tænkeboksen omkring samspillet mellem det formelle uddannelsessystem og de ikke formelle skoleformer med det mål at hjælpe flere unge videre. I en anden Tænkeboks er vi blevet klogere på, hvordan digitale læringsteknologier kan bidrage til højne kvaliteten på de videregående uddannelser. Et af de væsentligste tiltag var i den forbindelse udviklingen af DEAs Beskæftigelsesbarometer, der blev lanceret på DEAs Årsdag. Barometeret gav indsigt i virksomhedernes efterspørgsel efter forskellige videregående uddannelser i perioden målt på lånkvote og beskæftigelsesfrekvens. Det lykkedes i forlængelse heraf også at knytte an til tidligere analyser vedr. et mere fleksibelt uddannelsessystem. 6 7

5 MEDARBEJDERE KONSULENTER Stina Vrang Elias Adm. direktør Ida Bigum Nielsen Jeppe Wohlert Seniorkonsulent Karina Fredenslund Ramsløv Kasper Marc Rose Nielsen CHEFGRUPPE Magnus Balslev Jensen- Mette Abrahamsen Projektchef Signe Emilie Bech Christensen Jannik Schack Politisk chef Maria Lindorf Sekretariatschef Maria Theresa Norn Analysechef Martin Junge Forskningschef PROJEKTASSISTENTER PRESSE OG KOMMUNIKATION Amanda Müller Asger Klöcker-Gatzwiller Bergliot Borg Christensen Emilie Josephine Lindblad Morten Arleth Skov Kommunikationskonsulent Signe Krabek Seniorkonsulent Emilie Ljungqvist Frederick Sebastian Kjær Larsen Kristina Eline Blomhøj Morten Anthonsen Mads Rahbek Jørgensen Signe Hørby Aller 8 9

6 ÅRETS FINANSIELLE RESULTATER 10 11

7 12 13

8 14

DSEB // ÅRSBERETNING 2014. Danish Society for Education and Business ÅRSBERETNING

DSEB // ÅRSBERETNING 2014. Danish Society for Education and Business ÅRSBERETNING DSEB // ÅRSBERETNING 2014 SEB Danish Society for Education and Business ÅRSBERETNING 2014 1 INDHOLD FORORD 5 TÆNKETANKEN DEA 6 TIETGENPRISEN 9 KOSMOPOL 10 EJENDOMME 11 REGNSKAB 12 DSEB Developing business

Læs mere

ÅRS BERET NING 2015 1

ÅRS BERET NING 2015 1 ÅRS BERET NING 2015 1 INDHOLD FORORD 4 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 6 TRE DAGSORDENER 6 KOMMUNIKATION OG PRESSE 7 DEA PARTNERSKABER 8 MEDARBEJDERE 9 CHEFGRUPPE 9 PRESSE OG KOMMUNIKATION 9 KONSULENTER

Læs mere

CHARTER FOR DEAs VIRKE

CHARTER FOR DEAs VIRKE CHARTER FOR DEAs VIRKE Indholdsfortegnelse: 1. Navn... 3 2. Formål og virksomhed... 3 3. Medlemskab... 4 4. DEA Board... 4 5. Økonomi og ressourceudnyttelse... 5 6. Aktiviteter... 5 7. Årsdag... 6 8. Ændring

Læs mere

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK DET ER AFGØRENDE FOR DANMARK, AT VI HAR EN SERIØS DEBAT OM, HVORDAN VI FÅR MERE VÆRDI UD AF UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION. BEVÆGELSEN STARTER HOS DEA, HVOR UAFHÆNGIGHED

Læs mere

DSEB. årsberetning 2015

DSEB. årsberetning 2015 DSEB årsberetning 2015 1 DSEB DSEB er en almennyttig forening med det formål at øge værdiskabelsen i danske virksomheder og i det danske samfund gennem støtte til udvikling af forretningsrelaterede uddannelses-

Læs mere

DSEB // ÅRSBERETNING Danish Society for Education and Business ÅRSBERETNING

DSEB // ÅRSBERETNING Danish Society for Education and Business ÅRSBERETNING // ÅRSBERETNING 2016 SEB Danish Society for Education and Business ÅRSBERETNING 2016 1 INDHOLD FORORD 5 TÆNKETANKEN DEA 6 TIETGENPRISEN 9 KOSMOPOL 10 DSEB S INNOVATIONS- OG ENTREPRENØRSKABSPRIS 10 REGNSKAB

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Indhold. Forord. 12 perspektiver på videndrevet vækst. Del 1. Hvordan får flere unge og voksne en erhvervsrettet uddannelse?

Indhold. Forord. 12 perspektiver på videndrevet vækst. Del 1. Hvordan får flere unge og voksne en erhvervsrettet uddannelse? Årsberetning 2012 1 Indhold 4 6 8 12 16 20 24 26 28 Forord 12 perspektiver på videndrevet vækst Del 1. Hvordan får flere unge og voksne en erhvervsrettet uddannelse? Del 2. Hvordan får flere unge en videregående

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

RESUME ERHVERVSSKOLER PÅ NYT ARBEJDE SAMSPIL MED VIRKSOMHEDER OM INNOVATION OG VÆKST

RESUME ERHVERVSSKOLER PÅ NYT ARBEJDE SAMSPIL MED VIRKSOMHEDER OM INNOVATION OG VÆKST RESUME ERHVERVSSKOLER PÅ NYT ARBEJDE SAMSPIL MED VIRKSOMHEDER OM OG VÆKST FORORD OM UNDERSØGELSEN DEAs undersøgelse er baseret på et spørgeskema sendt ud til alle uddannelseschefer på de erhvervsskoler,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ 1 INDHOLD 3 Forord 4 Indledning 4 Konklusioner 5 Metode og datagrundlag 6 Karaktertræk hos iværksættere, lønmodtagere og deres forældre 7 Motivation hos iværksættere,

Læs mere

Vedr.: Stigning af taxametre på samfundsvidenskab og humaniora

Vedr.: Stigning af taxametre på samfundsvidenskab og humaniora 9. oktober 2009 Til videnskabsministeren og medlemmerne af Udvalget for Videnskab og Teknologi Vedr.: Stigning af taxametre på samfundsvidenskab og humaniora I forlængelse af aftalen fra november 2008

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Stor opbakning til campus

Stor opbakning til campus Stor opbakning til campus Opbakningen til campus-dannelse, hvor ungdomsuddannelser flytter helt eller delvist ind i fælles faciliteter, er stor, men dog faldet noget siden en tilsvarende undersøgelse fra

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Erhvervsskoler: Reform har løftet niveauet

Erhvervsskoler: Reform har løftet niveauet 19. maj 217 ARTIKEL Af Kristian Stokholm Erhvervsskoler: Reform har løftet niveauet Dygtigere, mere motiverede elever, der møder op til undervisningen, og som ikke falder fra. Det er ifølge skolerne den

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Kompetencetopmøde. vækst og kompetence i Region Sjælland

Kompetencetopmøde. vækst og kompetence i Region Sjælland Kompetencetopmøde vækst og kompetence i Region Sjælland Tid: 11. april 2011, kl. 8.30 15.30 Sted: Sørup Herregård KKR S J Æ L L A N D »Den, der tror han er færdiguddannet er ikke uddannet, men færdig.«kinesisk

Læs mere

Konference om fremtidens ph.d.-uddannelse

Konference om fremtidens ph.d.-uddannelse Konference om fremtidens ph.d.-uddannelse Hvornår? Konferencen vil blive afholdt d. 30. april 2015 på Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV. Hvorfor? Konferencens overordnede formål er at sætte

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst. Maria Lindorf, seniorkonsulent Tænketanken DEA

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst. Maria Lindorf, seniorkonsulent Tænketanken DEA Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Maria Lindorf, seniorkonsulent Tænketanken DEA Side 1 Tænketanken DEA Samfundets investeringer Værdiskabelse - og konkurrencekraft Side 3 Rapportens empiriske

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENGINEER THE FUTURE. 1 Foreningens stiftelse, navn og hjemsted. 2 Foreningens formål.

VEDTÆGTER FOR ENGINEER THE FUTURE. 1 Foreningens stiftelse, navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. Vedtægter VEDTÆGTER FOR ENGINEER THE FUTURE. 1 Foreningens stiftelse, navn og hjemsted Foreningen er stiftet d. 1. september 2013. Foreningens navn er Engineer the Future. Foreningen har hjemsted i Københavns

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA W ORLDWIDE Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Kommissorium Oktober 2013 Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Med målsætningerne om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 60 pct. en videregående

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

ESH bød velkommen til mødet efter sommerferien. ESH gennemgik dagens program, og de få tilføjelser/ændringer, der er kommet til.

ESH bød velkommen til mødet efter sommerferien. ESH gennemgik dagens program, og de få tilføjelser/ændringer, der er kommet til. Deltagere: ESB-styregruppen ESB-sekretariatet August 2014 Opsamling fra ESB-styregruppens strategi- og visionsdag den 19. august 2014 kl. 10.00 14.00/15.00 på Syddansk Erhvervsskoles skolehjem og kursuscenter,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense DIN FREMTID ER VORES FREMTID Uddannelsespolitik for Odense INDHOLD Forord... 3 Vision og mål... 4 Mål: Uddannelse til livet... 6 Mål: Uddannelse til job... 8 Mål: Uddannelse til muligheder...12 Mål: Uddannelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere