Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 1 Der er følgende ændring i forhold til uddannelsesordning af 1.juli 2011: Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur: - Plan for gennemførelsen af uddannelsen ændring af skole-/praktikperioder på trin 2 ændret til mindst 1 skoleperiode. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet - Med baggrund i nyt kompetencemål nr. 12. Identificere forskellige skadedyr i og ved bygninger, foretage bekæmpelse ikke-kemisk som kemisk inden for gældende regler samt foretage relevant forebyggelse mod (nye) skadedyrsangreb er de efterfølgende kompetencemål rykket med et nummer. Der er således 25 kompetencemål for hovedforløbet heraf gælder kun nr for uddannelsens trin 2. - Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet henvisninger til kompetencemål er ændret jf. indsættelse af nyt kompetencemål nr Følgende fag bidrager til kompetencemål nr.12: 1) Naturfag til ejendomsservice 2) Bygningsvedligeholdelse 1 3) Miljøbevidsthed og affaldshåndtering 4) Bygningsvedligeholdelse 2 5) Administrative rutiner - Faget Bygningsvedligeholdelse 1 bidrager til kompetencemål nr.13 og 18 - Tabel 2 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene - henvisninger til kompetencemål er ændret jf. indsættelse af nyt kompetencemål nr Følgende praktikmål bidrager til kompetencemål nr. 12: 1) Bygninger 2) Miljø 3) Administration - Praktikmålet Beboerdemokrati bidrager til kompetencemål nr.18 - Praktikmålet Boligsyn bidrager til kompetencemål nr.1 1

2 Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. - Ændret tekst: Jf. bilaget pkt består prøven af en skriftlig del, en mundtlig del og en praktisk del: - Teksten: Jf. bilaget pkt består prøven af en skriftlig del, en mundtlig del og en praktisk del: Den skriftlige prøve består af to dele, henholdsvis et projekt, der udarbejdes i skoleundervisningen og en skriftlig opgave, der besvares til svendeprøven. Projektet, der udarbejdes i skoleundervisningen, skal have et omfang af max. 10 sider inkl. bilag. Den praktiske prøve kan bestå af 2 delopgaver. Er ændret til: Der indgår tre dele i svendeprøven: En skriftlig opgave, der besvares til svendeprøven. Et projekt, der udarbejdes i skoleundervisningen og mundtlig fremlægges ved svendeprøven. Projektet skal have et omfang af max. 10 sider inkl. bilag. En praktisk prøve der kan bestå af 2 delopgaver - Uddannelsesbevis Teksten: For elever, der afslutter med trin 1, ejendomsmedhjælper, påføres resultatet af den skolebaserede prøve, jf. afsnit 6.2. For elever, der afslutter med trin 2, ejendomsservicetekniker, påføres resultatet af den afsluttende prøve, svendeprøven, jf. afsnit 6.3 Tilføjes følgende tekst: med angivelse af betegnelsen: Bestået. Jf. uddannelsesbekendtgørelsens 6 stk.4 fastsætter skolen i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler. Bemærk: hvis der er uoverensstemmelser mellem uddannelsesordningen og uddannelsesbekendtgørelsen/bilaget er det bekendtgørelsen, som gælder! 2

3 Til afsnit 1 Kommentarer til uddannelsens formål og opdeling. Der er ingen tilføjelser til bekendtgørelsens beskrivelse af uddannelsens formål og opdeling. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende plan for gennemførelse af uddannelsen, som Det faglige Udvalg anbefaler. Grundforløb 20 skoleuger Praktik ca. 28 uger Skole 6 uger Hovedforløb trin 1 Hovedforløb trin 2 Praktik Skole Praktik Skole Praktik ca. 36 uger Skole ca uger ca uger 7 uger uger uger Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Eleverne skal have bestået grundforløbsprøven jf. pkt.3.2 samt opfylde særlige kompetencemål for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, jf. pkt. 3.1 Elever der skal erhverve traktorkørekort i uddannelsen, skal i førstehjælp opnå færdselsrelateret førstehjælp. Til afsnit 4 Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, valgfrie specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. I uddannelsens trin 1 gennemføres områdefaget engelsk - ejendomsservice på begynderniveau med en uddannelsestid på en uge. Eleven kan vælge at bruge valgfag til supplerende undervisning i faget engelsk for at opnå fagets mål. Valgfag kan også anvendes til supplerende undervisning i fx grundfaget engelsk, til opnåelse af niveauet F eller højere niveau. Eleven kan vælge at aflægge eksamen i faget. I uddannelsens trin 2 vælges jf. tabel 1 valgfrit specialefag af en uges varighed afhængig af praktikpladsens muligheder. Elever, der gennemfører et af de valgfrie specialefag, vil udover uddannelsens kernekompetencer opnå kompetencer i et af nedenstående kompetencemål: 1. sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre daglige arbejdsopgaver, pleje og vedligeholdelse samt mindre reparationer af faciliteter og udstyr i sports-/idrætsanlæg og svømmehal 2. foretage syn af boliger ved ind- og udflytninger samt udfylde flytterapporter i henhold til gældende regler 3. på baggrund af viden om samarbejdsrelationerne i forhold til boligorganisationens administration og de beboerdemokratiske institutioner i den almene boligsektor samt kendskab til love, bestemmelser og vedtægter, agere i forhold til beboerdemokrater, beboere m.fl. herunder vejlede om vedligeholdelse og råderet 3

4 4. gennemføre administrativ systematisering, planlægning og dokumentation af lovpligtige eftersyn af bygningens automatiske anlæg, samt foretage lovpligtige eftersyn af og tilsyn med bl.a. ventilation, el-håndværktøj, alarmer mv. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål dannes automatisk, når fagene oprettes i systemet. De fremgår herefter af den udvidede oversigt. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. Tabel 1: I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder det valgfrie specialefag som vælges i løbet af hovedforløbet samt hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag understøtter. Tabel 3: I tabel 3 er beskrevet de praktikmål, der gennemføres på hovedforløbet samt hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende praktikmål understøtter. 4

5 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål Fagnavn Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen. Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Ejendomsmedhjælper. Trin 2 Ejendomsservicetekniker Grundfag 3 uger 1, 3, 7, 15, 16, 22 Matematik F 2 X X 10, 11, 15, 18 Psykologi E 1 X X Områdefag 6, 8, 12, 19 Naturfag til ejendomsservice 15, 17 Engelsk - ejendomsservice 7, 9 Stiger og stilladser 3, 4, 5, 7, 13, 19 Pleje og vedligeholdelse af udearealer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 18 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 20, 23, 24 Præstationsstandard 19 uger Rutineret 1,0 X X Bygningsvedligeholdelse 1 Bygningsvedligeholdelse 2 1, 6, 7, 8, 16, 19 Ventilation og indeklima 1 1, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 24 Ventilation og indeklima 2 Begynder 1,0 X X Rutineret 0,5 uge X X Rutineret 2 uger X X Rutineret 3,5 uger X X Rutineret 0,5 uge X Avanceret 2 uge X X Avanceret 0,5 uge X 1, 6, 7, 8, 16,19 Varmeanlæg 1 Avanceret 2 uger X X 1, 6, 7, 8, 16, 21, 23 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13,15, 18, 19 Varmeanlæg 2 Avanceret 1 uge X Miljøbevidsthed og affaldshåndtering 1, 3, 11, 14, 15 Leje-/ brugerforhold Rutineret 1 uge X X Rutineret 0,5 uge X X 5

6 2,10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24 Administrative rutiner Specialefag Rutineret 0,5 uge X X Rutineret 1 uge X Rutineret 0,5 uge X Rutineret 1,5 uge X 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 1, 2, 3, 10, 14, 16, 18, 22, 23, 24 1, 10, 11, 15, 16, 18, 21 Valgfri specialefag *) 22, 23, 24 Eftersyn af bygningens anlæg 10,11,15 Serviceformidling, det offentlige serviceapparat 10, 14, 15, 19, 22 Budgetter og byggesagsbehandling 3, 7, 25 Indretning og vedligeholdelse af legepladser Præstationsstandard for faget 1 uge Specialet Ejendomsservicetekniker Sports- Rutineret 1 uge X /idrætsanlæg og svømmebade Syn af boliger Avanceret 1 uge X Beboerdemokrati Avanceret 1 uge X Avanceret 1 uge X Valgfag 2 uger X X *) Der vælges ét blandt de valgfrie specialefag Tabel 2 Fag beskrevet med valgfrit højere præstationsniveau end det obligatoriske i medfør af hovedbekendtgørelsen 29 stk. 2 og 3. Der er ingen specialefag beskrevet på valgfrit højere niveau. 6

7 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Trin 1 Ejendomsmedhjælper Trin 2 Ejendomsservicetekniker 3, 4, 5, 7, 13, 19 Udearealer X X 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, Bygninger X X 12, 19, 20, 23, 24 1, 3, 5, 6, 7, 8, 16, Varmeanlæg X X 19, 21, 23 1, 3, 4, 5, 10, 11, Miljø X X 12, 13, 15, 18, 19 1, 6, 7, 8, 19, 20, Ventilation X X 21, 22, 24 1, 3, 10, 14, 15, 16, Brugerforhold X X 19 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Idrætsfaciliteter X 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 10, 11, 15, 16, 18 Beboerdemokrati X 1,14, 16, 22, 23 Boligsyn X 2, 10, 12, 14, 16, Administration X 18, 20, 23, 24 22, 23, 24 Eftersyn X 7

8 Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Skoleundervisningen Undervisningen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges, så - der gives eleven forudsætninger for personlig udvikling i henhold til kompetencemålene, så eleven både selvstændigt og i gruppesammenhænge møder personligt udviklende problemstillinger. - alle fag i uddannelsen og temaer i skoleforløbene varieres, så de anvendte metoder står i forhold til mål og indhold, og eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen. - undervisningen i videst muligt omfang afspejler de arbejdsfunktioner og den teknologianvendelse, der er karakteristisk for uddannelsesområdet Undervisningen skal give indsigt i og forståelse af miljømæssige forhold, herunder håndtering af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med materialeanvendelse. Undervisningen bør i vid udstrækning gennemføres helhedsorienteret, så eleverne oplever, at der er sammenhæng mellem de teoretiske og praktiske emner. Skoleundervisningen planlægges og gennemføres i videst muligt omfang integreret i temaer eller projekter, der kombinerer teori og praktiske øvelser på hensigtsmæssig vis. Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsen grundfag, områdefag, valgfrie specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Praktikuddannelsen I praktikuddannelsen besvarer eleven skriftlige brancherelaterede opgaver, som skolen har stillet. Opgavernes indhold skal, i lighed med de praktiske arbejdsopgaver for det enkelte praktikophold, tage udgangspunkt i den skoleundervisning, der er gennemført umiddelbart inden og den efterfølgende skoleundervisning, for at sikre at skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden. Opgaverne skal godkendes jf Endvidere skal eleven under vejledning til sin uddannelsesbog skrive en kort rapport om praktikforløbet. I praktikuddannelsen skal eleven indføres i virksomhedens organisation, arbejdsområder og arbejdsfunktioner. Eleven skal oplæres og trænes i arbejdsopgaver og discipliner af stigende sværhedsgrad og selvstændighed samt beskæftiges inden for relevante områder med de til faget hørende arbejdsmetoder, discipliner og værktøjer. Der skal opnås tilstrækkelige kvalifikationer til, at eleven efter endt uddannelse kan påtage sig at udføre arbejde som ejendomsservicetekniker eller ejendomsmedhjælper. Eleven skal i praktikperioden have adgang til lovgivning, regler, normer, anvisninger og faglitteratur, der anvendes inden for ejendomsområdet og forstå nødvendigheden af, at de regler, der gælder i virksomheden vedrørende personlig sikkerhed og anvendelse af værktøj, udstyr og maskiner, bliver overholdt. 8

9 I praktikvirksomheden afholdes under hele uddannelsesforløbet jævnligt uddannelsessamtaler mellem elev, arbejdsgiver og den eller de, der er ansvarlige for elevens oplæring. Formålet med uddannelsessamtalerne er at vejlede og motivere eleven for uddannelsen, at sikre at eleven oplæres i de forskellige arbejdsområder og at sikre sammenhæng mellem praktik- og skoleperioder. I praktikperioden efter hovedforløbets 1. skoleperiode eller første praktikperiode efter grundforløbet skal eleven erhverve kørekort til traktor eventuelt uden for normal arbejdstid. Praktikvirksomheden vælger kørelærer og er over for elever, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet kørekort, forpligtet til at udrede omkostningerne inden for de angivne rammer, idet eleven inden praktikuddannelsens udløb skal betale eventuelle omkostninger, som virksomheden må afholde ud over rammerne: 1) Køreundervisning på lukket øvelsesplads og vej i indtil 10 lektioner i alt inklusive køreprøve. 2) Teoriundervisning med indtil 12 dobbeltlektioner med 2 evaluerende teoriprøver. 3) Lægeattest og prøvegebyr til den første teoriprøve og den første praktiske køreprøve. Eleven skal i praktikperioden umiddelbart inden trin 2, ejendomsservicetekniker, deltage i administrative opgaver med særligt henblik på at opnå kendskab til udvikling af service- og produktkoncepter. Eleven skal endvidere i videst muligt omfang deltage i opgaver som fx udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, -programmer og rapporter (herunder synsrapporter), rekvirere håndværkere, udarbejde budgetter og foretage indkøb, planlægge arbejdsopgaver, herunder udarbejde arbejdsplaner for sig selv og for mindre grupper. Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Løbende bedømmelse Bedømmelse af grundfag følger reglerne herom, jf. grundfagsbekendtgørelsen. Bedømmelse af valgfag følger reglerne for de pågældende fag, jf. hovedbekendtgørelsen. Ved afslutningen af et områdefag eller det valgfrie specialefag gives en afsluttende karakter. Hvis faget afsluttes med eksamen, er den afsluttende karakter eksamenskarakteren, ellers er det en standpunktskarakter. Afsluttende bedømmelse Elever, der afslutter med uddannelsens trin 1, ejendomsmedhjælper, gennemfører en skolebaseret prøve jf. bilaget pkt. 6.2 Elever, der afslutter med uddannelsens trin 2, ejendomsservicetekniker, aflægger en svendeprøve, der finder sted i sidste skoleperiode. Jf. bilaget pkt består prøven af en skriftlig del, en mundtlig del og en praktisk del: Der indgår tre dele i svendeprøven: - En skriftlig opgave, der besvares til svendeprøven. - Et projekt, der udarbejdes i skoleundervisningen og mundtlig fremlægges ved svendeprøven. Projektet skal have et omfang af max. 10 sider inkl. bilag. - En praktisk prøve der kan bestå af 2 delopgaver Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger eksamensbekendtgørelsen. Der aflægges kun ny prøve i den eller de delprøver, hvor karakteren i den første prøve er under 02. 9

10 Procedurer ved svendeprøver Senest 6 uger før prøvens afholdelse sender skolen en tidsplan for prøveforløbet til Det Faglige Udvalg. Tidsplanen skal indeholde: - Dato og tidspunkt for afholdelse af den skriftlige prøve - Dato og tidspunkt for afholdelse af den praktiske prøve - Dato og tidspunkt for den afsluttende bedømmelse - Dato og tidspunkt for overrækkelse af diplom - Navn på den ansvarlige faglærer - Endvidere: - Liste over det antal skuemesterhold, der skal deltage Samtidig skal skolen sende en elevliste til Det Faglige Udvalg. Elevlisten fra skolen skal indeholde: - Elevens navn, cpr. nr. og virksomhed - For voksenuddannelsesforløbet - skolevejledning for opkvalificeringsmoduler ind til hovedforløbets 4. skoleperiode Senest 5 uger før prøvens afholdelse udpeger og indkalder Det Faglige Udvalg skuemestre til svendeprøven. Indkaldelsen skal indeholde: - Tidsplan for gennemførelsen af svendeprøven - Liste over eleverne - Bedømmelsesskema - Honorarskema Senest 4 uger før svendeprøven fremsender Det Faglige Udvalg et sæt svendeprøveopgaver til skolen. Skolen skal sørge for, at opgaverne opbevares forsvarligt. Det Faglige Udvalg meddeler skolen og Det Lokale Uddannelsesudvalg hvilke skuemestre, der skal medvirke. Det Faglige Udvalg sender prøveprotokol samt diplomer til Det Lokale Uddannelsesudvalg/skolen. Senest 3 uger før prøvens afholdelse indkalder skolen de skuemestre, der er udpegede. Indkaldelsen skal indeholde detailplan for prøvens praktiske gennemførelse og tidsplan for skuemestrenes tilstedeværelse. Sammen med indkaldelsen fremsender skolen svendeprøveopgaverne til skuemestrene. Opgaverne fremsendes anbefalet og skal behandles fortroligt. Skolen er ansvarlig for eventuel indlogering af skuemestre. Det Lokale Uddannelsesudvalg og skolen kan afholde en afslutning/reception. Det Faglige Udvalg yder tilskud til denne afslutning. Samme dag svendeprøven afsluttes, sender Det Lokale Uddannelsesudvalg den underskrevne prøveprotokol til Det Faglige Udvalg. Liste over skoleperioder for de pågældende elever fremsendes sammen med skuemesterprotokollen. Senest en uge efter prøvens afholdelse skal skolen sende det afsluttende skolebevis til SUS 10

11 Skolebevis og afsluttende praktikerklæring Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført og følgende betingelserne er opfyldt: - Skolens samlede bedømmelse af grundfag og områdefag, skal være mindst 02 og - For ejendomsmedhjælpere skal prøven jf. pkt.6.2 være bestået - For ejendomsservicetekniker skal desuden karakteren for det valgfri specialefag være mindst 02 - Den afsluttende prøve for ejendomsserviceteknikere, svendeprøven, skal være bestået. Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når eleven har erhvervet førerbevis til traktor, og praktiktiden i virksomheden er afsluttet. Uddannelsesbevis Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder Det Faglige Udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetencer inden for uddannelsen. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og for elever på trin 2, når svendeprøven er bestået. Svendebrevet sendes til elevens virksomhed. Hvis eleven afslutter uddannelsen med en praktikperiode, sender SUS svendebrevet til elevens virksomhed ca. 1 måned inden udløbet af uddannelsestiden og SUS har modtaget den afsluttende praktikerklæring. For elever, der afslutter med trin 1, ejendomsmedhjælper, påføres resultatet af den skolebaserede prøve, jf. afsnit 6.2. For elever, der afslutter med trin 2, ejendomsservicetekniker, påføres resultatet af den afsluttende prøve, svendeprøven, jf. afsnit 6.3 med angivelse af betegnelsen: Bestået. 11

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere