Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag Mængde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde"

Transkript

1 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 007 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer skal der helst være enighed om resultaterne. Mange af opgaverne er problembaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den argumentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende som dette løsningsforslag eller mere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre parametre end dem jeg bruger. Opgave : Spørgsmål.: Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag Pris 6 5 Prisafsætning GROMK Optimum Mængde Det ses af grafen, at GROMK skærer på det lodrette stykke under knækket. Den optimale mængde er derfor /3 liter diesel. Prisen kan så beregnes til: p = = 8,33 kr. / liter

2 Dækningsbidraget kan så beregnes til: Liter Enhedspris Pr. døgn Pr. år Omsætning ,33 * 8,33 =.0.666, ,33 Variable omkostninger ,33 * 7,7 = , ,00 Dækningsbidrag 5.666, ,33 Spørgsmål.: Forklar hvordan en ændring i grænseomkostningerne på op til +/-50 øre (stigning eller fald på op til 50 øre) påvirker prissætningen på dieselmarkedet. Det er svært at se præist på tegningen ovenfor, men grænseomkostningen på kr. 7,7 ligger midt på det lodrette stykke, der går fra 7,67 kr. ned til 6,67 kr. Det har derfor ingen effekt på prisen på diesel, hvis grænseomkostningen svinger med op til 50 øre opad eller nedad. For en god ordens skyld gennemgås beregningen her matematisk: p = m + 9 p = m Oms = pm = doms = dm = m + 9m m + 9 Oms = pm = doms = dm = m + 0m m = 3 m + 9 = 7, = 3 m + 0 = 6,67 Spørgsmål.3: Beskriv kort hvilken markedsform der er tale om og fremhæv de væsentligste karakteristika for denne markedsform. Der er tale om differentieret oligopol. Konklusionen drages ud fra; Der er kun konkurrenter der er landsdækkende Man bruger andre midler end prisen til at differentiere udbyderne Produktet for i sig selv homogent I øvrigt individuel besvarelse

3 Spørgsmål.: Vis ved en beregning af dækningsbidraget hvilke økonomiske konsekvenser anskaffelsen kan forventes at få (alene set på baggrund af dieselsalget) Pris 5 Prisafsætning GROMK Optimum Mængde Da grafen kan anses at være en anelse upræis vises her en kontrolberegning: p = m + 0 doms = dm = m + 0 m = (0 6,50) * = GROMK m + 0 = 6,50 p = + 0 = 8, = stk.

4 Dette kan indsættes i en beregning af merdækningsbidraget: Liter Enhedspris Pr. døgn Pr. år Omsætning,00 * 8,5 = , ,00 Variable omkostninger,00 * 6,50 = , ,00 Dækningsbidrag 5.000, ,00 DB fra Spm , ,33 Mer-DB , ,67 Spørgsmål.5: Forklar hvilken indflydelse dette får på salget af diesel og beregn det samlede årlige dækningsbidrag for dieselolie Pris 6 5 Prisafsætning GROMK Optimum - oprindeligt marked Mængde Det ses af grafen, at der nu sælges lidt mindre til det oprindelige marked til en lidt højere pris. Når grænseomkostningen på det oprindelige marked når ned på 6,60 kr. sælges resten af produktionskapaiteten til Landbrugsrådets medlemmer. Da det stadig er svært at aflæse præist laves der en kontrolberegning af mængde og pris:

5 = m + 0 = 6,60 m = (0 6,60)* = stk p = + 0 = 8, Herefter kan der laves en opgørelse af dækningsbidrag: Liter Enhedspris Pr. døgn Pr. år Omsætning - oprindelig ,00 * 8,30 =.8.800, ,00 Omsætning - landmænd 6.000,00 * 6,60 = , ,00 Omsætning i alt , , ,00 Variable omkostninger ,00 * 6,50 = , ,00 Dækningsbidrag 9.00, ,00 DB fra Spm , ,00 Mer-DB 6.00, ,00 Opgave : Spørgsmål.: Vis ved beregninger om det er fordelagtigt at anskaffe det nye raffineringsanlæg. Gør kort rede for dine forudsætninger og de usikkerheder du ser i beregningen. Kapitaltjenesten for det nye raffineringsanlæg beregnes: * α = kr. pr. år 00% Det ses således, at det nye anlæg ikke kan forrentes af merindtjeningsbidraget. Forudsætninger og usikkerheder: Merindtjeningsbidraget skal være konstant 0 år ud i fremtiden i en branhe med hyppige prisudsving og priskrige Kalkulationsrenten kan lægges til 0%. Anlæggets levetid kan fastsættes efter leverandørens oplysninger

6 Srapværdien kendes 0 år ud i fremtiden. Her skal der tages hensyn til at miljøomkostningerne i større og større grad pålægges olieselskaberne. I øvrigt individuel besvarelse Spørgsmål.: Beregn den effektive rente af dette lån. Først beregnes ydelsen: Y = H * α = * α n r 0,5% = kr. pr. kvartal Herefter kan renten beregnes ved at indsætte provenuet. K 0 = Y * α..000 = * α 0 r =,585% R = ( + r) n r =,0585 r = 6,558% Spørgsmål.3: Vis ved beregninger om en finansiering med ovenstående lån påvirker overvejelserne om anskaffelse af det nye raffineringsanlæg. Kursværdien af 0 ydelser af kr. kan med en kvartalsvis kalkulationsrente på r = + R =,0 =,% beregnes og sammenlignes med det udbetalte provenu: K = Y * α = α = * n r 0,% Udbetalt provenue Finansieringsoverskud Dette finansieringsoverskud kan indregnes i anskaffelsessummen: Anskaffelsessum/investering Finansieringsoverskud Nettoinvestering * α 00% = kr. pr. år

7 der således er mindre end stigningen i indtjeningsbidraget. Spørgsmål.: Redegør kort for hvorvidt virksomhedens kalkulationsrente påvirkes af denne finansieringsmulighed. Forklar hvordan kalkulationsrenten kan bestemmes. Hvis investeringen på, mia. kr. er væsentlig for Jetfuel Engros, så kan man overveje at lade kalkulationsrenten blive nedsat til den rente man kan finansiere sine investeringer til. Kalkulationsrenten bruges imidlertid til at sammenligne investeringer med, så derfor skal man også tage hensyn til hvilke afkastkrav man har til andre investeringer, inden man nedsætter kalkulationsrenten. Da der her er tale om en enkeltstående investering om end den er stor anbefales det derfor ikke at nedsætte kalkulationsrenten. Kalkulationsrenten bestemmes som en risikofri rente med tillæg af den risiko der afspejles i virksomheden. Denne rente udtrykkes blandt andet i den forrentning banken vil kræve for en kassekredit. Kassekreditrenten bruges derfor ofte i praksis som kalkulationsrente. I øvrigt individuel besvarelse. Opgave 3: Spørgsmål 3.: Beregn den optimale indkøbsmængde og den hertil hørende logistikomkostning pr. år. Vis hvilken forskel der i forhold til den hidtidige indkøbspraksis. * D * S *.000 *500 Q O = = =.000 flas ker C * H 0*0,0 og den tilhørende logistikomkostning: Q D T = * C * H + * S = * 0 *0,0 + *500 = =.000 kr. pr. år Q.000 og den hidtidige indkøbspraksis: Q D T = * C * H + * S = * 0*0,0 + *500 = = kr. pr. år Q.000 altså en besparelse på.500 kr. pr. år ved at købe optimalt ind.

8 Spørgsmål 3.: Vis ved beregninger hvilken ordrestørrelse der nu bør foretrækkes. Q Rabatproent 0% % % Vareforbrug.000 flasker Ordreomkostninger Lageromkostninger Logistikomkostninger i alt Nu bør der købes.000 flasker ad gangen, idet besparelsen ved en rabat på % overstiger den højere logistikomkostning. Opgave : Spørgsmål.: Redegør kort for hvilke argumenter der er for at logistikomkostningerne er variable omkostninger henholdsvis faste omkostninger. Redegørelsen bedes indeholde argumenter for hvordan logistikomkostningen indgår i prisberegningen for én flaske olie og hvordan de indgår i fx resultatbudgettet. I prisberegning for én flaske. På ultrakort sigt indgår ingen del af logistikomkostningen i prisberegningen, da der ikke vil være nogen ekstra logistikomkostning, med mindre salget af den næste flaske udløser et nyt indkøb. Ordreomkostningen vil blive betragtet som en fast omkostning. På kort sigt vil leveringsomkostningerne indgå som et almindeligt led i grænseomkostningerne, idet man betaler for såvel flasken som leveringen. Ordreomkostningen er her en variabel omkostning. Det samme på meget langt sigt. Lageromkostningerne indgår derimod ikke. Der er tale om en offeromkostning, der indregnes i optimeringssammenhæng. Med tilstrækkelig argumentation kan denne konklusion ændres, da vi holder andre varer ude af lageret ved at have et lager af den undersøgte vare. På langt sigt vil lageromkostningen skulle dækkes af varens dækningsbidrag, hvis man skal bibeholde lagerkapaitet og fortsat føre varen. I resultatbudgettet: Ordreomkostningen er en del af de variable omkostninger, da man her ser på ét års sigt. Lageromkostningerne indgår som husleje, afskrivning og renter. Dvs de kan ikke ses direkte i regnskabet. I øvrigt individuel besvarelse. Spørgsmål.: Bestem den optimale pris og den optimale mængde på det danske marked.

9 Dette kan gøres grafisk: Optimal pris-mængde +50 Kr p=-0,0m+00 GROMK Optimum m Eller matematisk: p = 50 m + 00 Oms = pm = 50 doms = dm m = + 00m 5 m + 00 = GROMK 5 m + 00 = 0 5 m = (00 0) * =.000 flasker.000 p = m + 00 = 0 kr. pr. flaske 50 Dækningsbidraget kan så beregnes til: Omsætning VO DB Spørgsmål.3: Opstil et resultatbudget og et likviditetsbudget for smøreolie.

10 Forudsætninger: Varelagrenes omsætningshastighed Varedebitorernes omsætningshastighed Varekreditorernes omsætningshastighed 6 Resultatbudget Mængde Pris Kr. Kr. Omsætning.000 * 0 = Variable omkostninger - Materialer.000 * 0,00 = ordreomkostninger Dækningsbidrag Markedsføringsomkostninger Markedsføringsbidrag 9.00 Kontante kapaitetsomkostninger Indtjeningsbidrag 9.00 Afskrivninger 0 Resultat før renter Renteindtægter - Renteomkostninger Årets resultat 5.00 Likviditetsbudget Kr. Indtjeningsbidrag 9.00 Primo Ultimo Ændring i varedebitorer Ændring i varelagre Ændring i varekreditorer Likviditetsvirkning fra drift 0.39 Renter Likviditetsvirkning i alt Der kan argumenteres for, at det er indkøbsprisen efter mængderabat, der indgår i såvel optimeringen som i resultatbudgettet. Dette vil give ekstra point speielt, hvis det er gennemført i beregningerne.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER 3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER Interessen for omkostninger udspringer af virksomhedens ønske om at nå de fastsatte mål med mindst muligt forbrug af produktionsfaktorer, jf. afsnit 2.1.2. Dette mål kan være

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 2013 Grøn energi Hold nr. B1 AAU Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Problemstilling... 4 2.1 Problemformulering... 4 2.2 Metodeovervejelse og afgrænsning... 4 2.3 Kildekritik...

Læs mere

Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Investeringer ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring

Læs mere