Udskudt indbetaling af selskabskapital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskudt indbetaling af selskabskapital"

Transkript

1 Bachelorprojekt HA(jur.) 2012 Udskudt indbetaling af selskabskapital Jacob Rasmussen & Frederik Staunsbæk Hygom Vejleder: Jesper Møller

2 Titelblad Navn: Jacob Rasmussen og Frederik Staunsbæk Hygom Uddannelse: HA(jur.) Vejleder: Advokat Jesper Møller Titel: Udskudt indbetaling af selskabskapital Engelsk titel: Deferred Payment of Capital Antal sider: 51 Retsområde: Selskabsret Afleveringsdato: 16. maj 2012 kl. 10 Underskrift

3 Indholdsfortegnelse Summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Hvad er et aktieselskab? Case Hvorfor case? Casebeskrivelse Ledelsesstruktur Stiftelsesdokument Stiftelse af aktieselskab Kapitalkrav Restindbetaling Indbetaling Hvem indkalder og hvilken frist gælder? Hvornår skal den udestående kapital indkaldes? SL 361 Bestyrelsesmedlemmernes ansvar SL 119 Reaktion ved kapitaltab SL 115, stk. 1, nr. 5 Kapitalberedskab Håbløshedstidspunktet Vurdering Opfyldelse Forældelse af fordring Hvornår løber forældelsesfristen fra? Hvilken forældelsesfrist gælder? Hvordan afbrydes forældelsen? Sammenfatning Manglende indbetaling Misligholdelse skyldes manglende vilje, men ikke evne til at betale Fordringen er uerholdelig, hvorefter kapitalen nedsættes forholdsmæssigt Kapitalnedsættelse Kapitalforhøjelse Udbytte Generelt om udbytte Modregning i udbytte Modregning i løn Fordringen er uerholdelig, hvorefter kapitalen nedsættes til nul Selskabet foretager udlæg i kapitalandele Vedtægtsbestemt skæv kapitalnedsættelse Vedtægtsbestemt indløsning/køberet Sammenfatning Konklusion Litteraturliste... 51

4 Summary In May 2009, the Danish Parliament agreed on a new company law, which contains the legal basis for deferred payment of capital in SL 33. The purpose of this bachelor project is to discuss a number of topics that may occur when the capital is not fully present. By using a case based on a limited liability company, where only 25% of the share capital is present, potential problems will be revealed throughout the life of the case. Regarding the outstanding capital, it is discussed who has the right or legal duty to call the outstanding capital and when this should be. This right falls to the board of directors, and they can call the remaining capital to be paid in between two to four weeks. It is not possible to determine an exact time when this request should be sent to the shareholders. But never the less it will be too late at the time of hopelessness, and the board of directors are likely to incur liability if this moment has passed. It is concluded, that a company founded with outstanding capital leads to higher demands for the board of directors to monitor the financial resources of the company. In connection to the claim for the outstanding capital, it is discussed when the limitation of the claim occurs. It is primarily the three-year limitation that applies, but it will be possible to form a document in a way, that will make the ten-year limitation applicable. This period may be suspended through acknowledgement of the debt. What is required for this acknowledgement is not certain, and may differ from one company to another. In our case, with a few shareholders, the activity needed to enable the suspension of the limitation, is less than in a company where the share only represents a fraction of the total share capital. When founding a company with outstanding capital, there is a risk that the shareholders violate their duty to pay the outstanding capital when the board of directors has called it. When a shareholder fails to meet his obligation the capital needs to be reduced. After such reduction the share capital is under the statutory minimum, and an immediate capital increase is paramount. As a result of this, the project examines some selected options, which can be used to bring the share capital back to the statutory minimum. In conclusion, the project argues that the statutes should contain a provision, which regulates this particular situation. This is the most efficient way to deal with the violation, and furthermore the consequences are predictable for the shareholders. 2

5 1. Indledning Dette projekt tager afsæt i selskabsretten, hvor muligheden for udskudt indbetaling af selskabskapitalen vil være omdrejningspunktet. Denne mulighed er en følge af den nye selskabslov, der blev vedtaget af Folketinget d. 29. maj 2009, og som erstattede de to hidtil gældende love om aktie- og anpartsselskaber. Fra 1. marts 2011 er stort set alle bestemmelser i selskabsloven trådt i kraft, og kapitalselskaber kan nu gøre brug af en række nye valgmuligheder for blandt andet kapitaltilførsel. Den selskabsretlige lovgivning i Danmark er i stort omfang reguleret og påvirket af EU, hvor særligt 2. selskabsdirektiv (77/91/EØF), også kaldet kapitaldirektivet, er en del af grundstenen for den nationale lovgivning på en række centrale selskabsretlige områder. Kapitaldirektivet giver i artikel 9, stk. 1 mulighed for, at medlemsstaterne kan tillade udskudt indbetaling af den del af selskabskapitalen, der overstiger 25% deraf. Denne mulighed har tidligere eksisteret i dansk ret, hvorefter 50% af den tegnede selskabskapital skulle være indbetalt, jf. de dagældende regler i aktieselskabsloven, som affattet ved lov nr. 370 af 13. juni Muligheden for udskudt indbetaling blev imidlertid fjernet ved lov nr af 23. december 1992, da bestemmelsen ikke sås anvendt i praksis. 1 Forud for vedtagelsen af den nye selskabslov blev der nedsat et udvalg, som fik til opgave at undersøge og fremkomme med forslag til en moderniseret selskabslovgivning. 2 Efterfølgende i projektet vil dette udvalg blive omtalt som Moderniseringsudvalget. Formålet med dette arbejde var at gøre dansk selskabsret internationalt konkurrencedygtig, at samstemme reglerne for de danske kapitalselskaber mest muligt, og forenkle procedurekravene for de enkelte selskaber. 3 Ved at udnytte de muligheder kapitaldirektivet giver, er kapitalkravene blevet liberaliseret, da man fx ikke længere behøver at have hele selskabskapitalen indbetalt. Der er derfor lagt op til en mere dynamisk og fleksibel lovgivning på området. Motivationen for at behandle muligheden for udskudt indbetaling af selskabskapitalen ligger dels i emnets aktualitet, da selskabsreformen stammer fra 2010, samt at Moderniseringsudvalget nu igen har vurderet, at udviklingen har medført, at det vil være hensigtsmæssigt at give adgang til at lade selskabskapital udestå, således at den danske regulering i højere grad følger de øvrige EU-lande. 4 1 Bet 1498/2008 s Engsig Sørensen m.fl.: Den nye selskabslov, 1. udgave, s Werlauff: Selskabsret, 8. udgave s Bet 1498/2008 s

6 Da reglen som ovenfor nævnt først trådte i kraft med selskabsreformen i 2010, vil det kun i meget begrænset omfang være muligt at inddrage retspraksis til besvarelsen af opgaven. Vi har derfor valgt at opstille en case, for på den måde at kunne diskutere hvilke selskabsretlige problemstillinger den udskudte indbetaling vil kunne få i praksis. Da denne stiftelsesmetode nu igen er en mulighed i dansk ret, er det interessant at belyse, hvilke selskabsretlige problemstillinger denne bestemmelse kan give anledning til. Det kan bl.a. være aktuelt at undersøge hvilke omstændigheder der kræves for indkaldelse af den udestående kapital, samt hvilke konsekvenser en manglende indbetaling kan få for selskabet og aktionærerne inter partes. Der er derfor tale om en selskabsretlig bestemmelse, der under visse omstændigheder kan få vidtrækkende betydning Problemformulering Hvordan løses de selskabsretlige problemstillinger, som opstår ved stiftelse med udskudt indbetaling efter SL 33? Herunder behandles følgende problemstillinger: Hvornår bør den udestående kapital indkaldes? Forældes et selskabs krav på udestående kapital? Hvordan løses den konflikt, som opstår, når en aktionær misligholder sin pligt til at indbetale? Hvordan behandles udbytte i forhold til den udestående kapital? 1.2. Afgrænsning Projektet tager udgangspunkt i selskabslovens 33, som omhandler indbetaling af selskabskapital. Det er derfor primært selskabsret, som vil blive berørt. Da selskabsret er nært beslægtet til regnskabslæren, er dette medtaget i det omfang det vil hjælpe på forståelsen af de selskabsretlige problemer. Regnskabsmæssigt er der to måder at vise balancen på ved anvendelse af udskudt indbetaling. Brutto- og nettometoden, hvoraf førstnævnte vil blive anvendt. Desuden er skatteretlige aspekter også aktuelle i forbindelse med mange selskabsretlige emner, men dette vil kun yderst sporadisk blive berørt, da projektets kerneområde udgøres af selskabsretten. 4

7 Selskabsloven er forholdsvis ny, og der er visse ændringer i forhold til anparts- og aktieselskabsloven. En komparativ analyse af disse forskelle er fravalgt, da muligheden for udskudt indbetaling først er blevet aktuel med den nye selskabslovs ikrafttræden. For at illustrere diverse problemstillinger, i forhold til SL 33, inddrages en case. Projektet er bygget op om denne case, som udvikler sig i forhold til de problemstillinger, som ønskes belyst. Man kunne have valgt at fortsætte casen helt til likvidation eller konkurs, men man ville i så fald bevæge sig over i helt andre retsområder, og da et selskab stiftet efter SL 33 ikke umiddelbart medfører særskilte problemer i forhold til selskaber stiftet med 100% indbetalt selskabskapital, er dette område fravalgt. Casen er bygget op om et unoteret A/S, og de specielle regler vedrørende børsnoterede aktieselskaber og anpartsselskaber vil derfor ikke blive medtaget. De procesretlige regler ligger uden for projektets område, og vil derfor ikke blive inddraget i større omfang. De selskabsretlige emner, fx kapitalnedsættelse og forhøjelse, vil blive belyst, men ikke i større omfang, end det er nødvendigt i forhold til SL 33 og casen, og der vil derfor være tale om en gennemgang, der har til formål at give læseren et overblik over systematikken i forbindelse med disse beslutninger. SL 82 om ejeraftaler er en helt ny bestemmelse, som på nogle punkter har ændret gældende ret, og der vil derfor kunne skrives et selvstændigt projekt om dette. Disse ejeraftaler er privatretlige aftaler, der regulerer det inter partes forhold mellem aktionærerne. Da disse ikke, på samme måde som vedtægter, kan binde selskabet, er behandlingen af disse fravalgt. De løsningsforslag som projektet vil fremkomme med i forbindelse med manglende indbetaling, vil derfor relatere sig til selskabsloven og selskabets vedtægter Metode Metodemæssigt tager dette projekt udgangspunkt i den juridiske metode. Retskilderne vi vil inddrage er kendetegnet ved at indeholde information af normativ karakter. 5 Den enkelte retskilde har således til formål at fastsætte, hvorledes et bestemt samfundsmæssigt spørgsmål retligt skal løses. Da dette projekt tager udgangspunkt i selskabslovens 33, og de bestemmelser der vedrører denne, anvendes denne lov som den primære retskilde. I et retssystem, som det danske, betragtes visse retsforskrifter, primært loven, som den vigtigste retskilde, men ikke som tidligere den i alle henseender overordnede kilde. 6 5 Blume: Juridisk Metodelære, 4. udgave, side 52 6 Blume: Juridisk Metodelære, 4. udgave, side 56 5

8 Derfor skal også andre kilder inddrages, og dette vil særligt være tilfældet, hvor lovens ordlyd er upræcis, åbent formuleret eller ikke giver noget svar. Før selskabsloven blev endelig vedtaget, blev der udarbejdet forskellige forarbejder. Disse har til formål at begrunde, hvorfor det er ønskeligt at en lov gennemføres, og dels forklare 7 de enkelte bestemmelser. Disse er oplagte at inddrage, i de tilfælde hvor lovbestemmelsen er bredt formuleret, for på den måde at bestemme hvad lovgivers hensigt har været. Forarbejderne til selskabsloven, lovforslag nr. 170 med bemærkninger fremsat den 25. marts 2009 og betænkning 1498/2008 vil derfor blive inddraget og tillagt en betydelig værdi som retskilde, for at kunne præcisere betydningen af de relevante bestemmelser. Betænkningen er udarbejdet af et udvalg bestående af repræsentanter fra myndigheder, universiteter, de liberale erhverv og interesseorganisationer. En vigtig retskildetype er domstolenes afgørelser, der er karakteriseret ved at være en retlig stillingtagen til et konkret foreliggende spørgsmål. 8 De emner som bliver behandlet i projektet, er ikke til dato blevet forelagt domstolene, hvorfor det ikke vil være muligt at inddrage domme, der tager stilling til de problemstillinger, som projektets problemformulering berører. I de tilfælde, hvor det er aktuelt at inddrage andre bestemmelser, hvorom der findes retspraksis, er dette medtaget. Retslitteratur vil blive anvendt til at besvare de opstillede problemstillinger. Denne litteratur kan ikke som værk udgøre en retskilde, men de hensynsafvejninger der er gennemført i litteraturen, kan inddrages som en del af diskussionen i projektet. 9 Selskabets vedtægter anses som en privat retskilde, som er udtryk for en form for selvregulering. Sammen med bestemmelserne i selskabsloven udgør disse selskabets retlige eksistensgrundlag. Selskabsloven indeholder mindstekrav til selskabets vedtægter. Disse kan suppleres yderligere så længe indholdet ikke strider mod loven. Vedtægternes indhold vil derfor kunne have retskildemæssig betydning for de problemstillinger, der er deklaratoriske i selskabsloven. Afslutningsvis kan det således konkluderes, at den primære kilde til besvarelse af problemformuleringen er den nye selskabslov, men at forarbejderne til denne vil blive inddraget i væsentligt omfang. Dette synes også oplagt som følge af lovens unge alder, da de samfundsmæssige og politiske forhold, som forarbejderne udspringer af, stadig må anses for aktuelle. Den juridiske metode kan opsummerende karakteriseres ved, at alle relevante retlige argumenter på en faglig korrekt måde er klarlagt og afvejet over for hinanden med henblik på at give et svar på gældende ret. 7 Blume: Juridisk Metodelære, 4. udgave, side 57 8 Blume: Juridisk Metodelære, 4. udgave, side 57 9 Munk-Hansen: Rettens grund, kompendium, s

9 1.4. Hvad er et aktieselskab? Selskabsloven finder anvendelse på både aktieselskaber og anpartsselskaber (kapitalselskaber), jf. SL 1, stk. 1. Som nævnt er dette forholdsvist nyt, da der tidligere har været en separat lov for hver af de to selskabstyper. Lovgiver fandt imidlertid, at da forskellene mellem ApS og A/S ikke var store, ville det være mere overskueligt at sammenfatte en enkelt lov om begge. 10 Der findes også andre former for selskaber, men disse er ikke reguleret i selskabsloven, men derimod i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 11 Disse vil ikke blive beskrevet yderligere, da afgrænsningen hertil ikke er relevant i forhold til projektet. Når man skal forklare, hvad et aktieselskab er, beskriver man således indirekte også et anpartsselskab. De steder i loven, hvor der er forskel på retsstillingen for de to selskaber, fremgår det direkte af bestemmelsen. Som eksempel på dette ses SL 111, stk. 2, hvor der står, at i aktieselskaber skal bestyrelsen eller tilsynsrådet bestå af mindst tre personer. Dette gælder altså ikke for anpartsselskaber, hvorfor bestyrelsen i et ApS kan være begrænset til en enkelt person, hvis der overhovedet er en bestyrelse. I et kapitalselskab hæfter kapitalejerne ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men alene med deres indskud, jf. SL 1, stk. 2, 1. pkt. Dette er en væsentlig grund til at drive sin virksomhed i selskabsform. Indskuddet i et ApS er mindst kr , mens det for et A/S er mindst kr , jf. SL 4, stk. 2. Kapitalejerne hæfter ikke for mere, end hvad de allerede har indskudt. Kapitalejernes personlige formue er således sikret ved, at selskabskreditorerne ikke kan få del i mere end selskabets aktiver. Selskabet kan beskrives som en økonomisk beskyttelse, hvormed man ikke kan miste mere end, hvad man har indskudt. Helt særlige forhold kan dog udløse retshåndhævelse af såkaldte gennembrudsregler dette berøres dog ikke nærmere. Det modsatte gælder for virksomheder drevet i personligt regi, herunder enkeltmandsvirksomhed og interessentskab. Disse er karakteriseret ved, at man hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset. En anden forskel er de skattemæssige karakteristika. Ved indtægtssiden er de forsøgt ligestillet, da man i en personlig drevet virksomhed kan anvende virksomhedsordningen og beholde overskuddet i virksomheden ved betaling af den samme skattesats som selskabsskattesatsen, 25%. På udgiftssiden er der dog en væsentlig forskel, da der foreligger skatteretlig transparens mellem virksomhed og ejere i de personligt drevne, mens selskabet er et selvstændigt skattesubjekt. På udgiftssiden betyder dette, at man kan få fradrag i anden indkomst ved en personligt drevet virksomhed i samme år, mens selskabet kun kan fradrage sit tab i senere års overskud, såfremt man opnår dette. 10 Engsig Sørensen m.fl.: Den nye selskabslov, 1. udgave, s Fx A.M.B.A., S.M.B.A. og K/S. 7

10 Selvom det ikke er direkte angivet i selskabsloven, er det stadig et krav, at selskabet er erhvervsdrivende, og således har til formål at indvinde økonomisk udbytte. 12 Det er ligeledes uden betydning om selskabet drives med henblik på almennyttige formål. 13 I den dagældende aktieselskabslov og anpartsselskabslov 1, stk. 1 var det direkte angivet, at de skulle være erhvervsdrivende, men dette er ikke fundet at være nødvendigt længere, da alle ApS og A/S nu antages at være erhvervsdrivende. 14 Et andet træk ved kapitalselskaber er, at kapitalejerne har ret til selskabets overskud i forhold til deres ejerandel, medmindre andet er bestemt i vedtægterne, jf. SL 1, stk. 2, 2. pkt. Det betyder ikke, at kapitalejerne har ret til udbytte, men alene at hvis der udbetales udbytte, betales dette i forhold til den ejerandel, den pågældende kapitalejer har. Ved likvidation af selskabet betyder det ligeledes, at kapitalejerne har ret til en forholdsmæssig del af egenkapitalen Case Hvorfor case? Projektet er valgt opbygget omkring en case. På den måde skabes der automatisk en rød tråd gennem projektet, idet man kronologisk følger casen og de problemstillinger, der kan opstå ved at udskyde den fulde indbetaling af selskabskapitalen. Nedenstående figur illustrerer forløbet: Stiftelse med 25% selskabskapital Kapitaltabssituation Mister kr Indkaldelse af udestående kapital 1 aktionær indbetaler ikke Løsningsforslag 12 Bet 1498/2008 s. 740, Friis Hansen: Dansk Selskabsret 2, 3. udgave, s Bet 1498/2008 s. 740, Friis Hansen: Dansk Selskabsret 2, 3. udgave, s Bet 1498/2008 s

11 Casebeskrivelse Fem personer (A, B, C, D og E) har ønsket at starte egen butik med salg af sportsartikler over internettet. De fem vælger at stifte Websport A/S, hvor de hver ejer 20% af aktiekapitalen. Aktiekapitalen udgør nominelt kr , og den er indbetalt til kurs pari og er fordelt på aktier á kr Altså ejer A, B, C, D og E hver især 100 aktier i Websport A/S. Da de ikke mener at have større kapitalbehov end kr i den første tid, vælger de at udnytte muligheden i SL 33 og kun indbetale 25% af aktiekapitalen. Der findes kun en aktieklasse, og de skal derfor indbetale kr hver. Åbningsbalance efter bruttometoden 15 Aktiver Passiver Ikke indbetalt selskabskapital Likvide beholdninger 375 Selskabskapital 75 Reserve for ikke indbetalt Varelager 250 selskabskapital Omsætningsaktiver i alt 700 Overført overskud Egenkapital i alt Banklån Aktiver i alt 700 Passiver i alt 700 Tabel Ledelsesstruktur Med selskabsreformen fra 2010 er lovens terminologi blevet ændret. I stedet for at tale om bestyrelse og direktion, er der nu gennem hele loven tale om det centrale ledelsesorgan og det øverste ledelsesorgan. Hvad der menes med disse nye begreber ses af SL 5, stk. 1, nr. 4 og 5. Grunden til denne nye terminologi ligger dels i, at der er indført en ny ledelsesstruktur, jf. SL 111, stk. 1, nr. 2, og dels at de to tidligere love nu kun udgøres af en enkelt. Denne nye ledelsesstruktur involverer et tilsynsråd og en direktion. Det centrale ledelsesorgan er bestyrelsen, hvis der er en sådan, og ellers direktionen, mens det øverste ledelsesorgan er bestyrelsen, hvis der er en sådan, tilsynsrådet, hvis der er et sådant, og i et ApS hvor der kun er en direktion, er det denne. 16 Betegnelserne tjener udelukkende et lovteknisk formål. Dette kan virke forvirrende, men det hjælper dog, når man anvender udtrykkene enstrenget og tostrenget ledelsesstruktur. Den enstrengede struktur omfatter en bestyrelse og direktion, hvor bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse, jf. SL 115, mens direktionen varetager den daglige ledelse, jf. SL 117, stk. 1. Den tostrengede er kendetegnet ved et tilsynsråd, hvis opgave alene er at føre tilsyn med selskabet, jf. SL 15 Bruttometoden bliver omtalt i afsnit Werlauff: Selskabsret, 8. udgave s

12 116, mens direktionen varetager både den overordnede, strategiske ledelse og den daglige ledelse, jf. SL 117, stk. 2. Forskellen ligger således i, hvor skarp en adskillelse der er mellem ledelses- og tilsynsfunktionerne i selskabet. Vor case tager udgangspunkt i et kapitalselskab, som er stiftet som A/S med en bestyrelse og en direktion, jf. SL 111, stk. 1, nr. 1. I denne typisk brugte ledelsesstruktur er det centrale ledelsesorgan og det øverste ledelsesorgan sammenfaldende, nemlig bestyrelsen. Alle tre betegnelser vil blive anvendt gennem projektet, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at der hver gang er tale om bestyrelsen. Der vil ikke blive redegjort for tilsynsrådets opgaver, da dette ligger udenfor projektets rammer. Disse kan dog ses i SL 116. Bestyrelsens opgaver i forbindelse med indkaldelse af udestående kapital vil blive redegjort for i afsnit Stiftelsesdokument Dokumentet er hentet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside og opdateret med vores modifikationer. 17 Stiftelsesdokument Anders Andersen (A), Sportsvænget 1, 9000 Aalborg, Birger Birgersen (B), Sportsvænget 2, 9000 Aalborg, Chris Carlsen (C), Sportsvænget 3, 9000 Aalborg, Dorit Dahl (D), Sportsvænget 4, 9000 Aalborg og Erik Eriksen (E), Sportsvænget 5, 9000 Aalborg, har dags dato besluttet at stifte et aktieselskab på baggrund af følgende: Navnet på selskabet er Websport A/S Stiftelsen af selskabet sker med nominelt kr til kurs 100, hvoraf kr indbetales. Aktierne fordeles med 20% til hver af stifterne. De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af stifterne. Tegningen og indbetalingen af aktierne sker samtidig med underskrivelsen af nærværende stiftelsesdokument. For selskabet skal følgende vedtægter være gældende: Vedledning om stiftelse af et kapitalselskab 10

13 Vedtægter for Websport A/S 1 Selskabets navn er Websport A/S og har hjemsted i Aalborg kommune. 2 Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. 3 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt i aktier á 1000 og multipla heraf. På generalforsamlingen giver hver aktie på kr én stemme 4 Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets aktiebog. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 5 Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev eller til hver enkelt aktionær. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. 6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. 7 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Bestyrelsen udpeger en direktion. 11

14 8 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. 9 Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, som vælges for et år ad gangen. 10 Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31/ Aalborg, den 16. maj 2012 Underskrift af stiftere: 12

15 2. Stiftelse af aktieselskab Et af formålene med selskabsreformen i 2010 var at forenkle stiftelsesproceduren for kapitalselskaber ved at videreføre den mere enkle procedure for anpartsselskaber til aktieselskaberne, således at stiftelsen kan foretages i én arbejdsgang. 18 En sammenligning af aktieselskabslovens regler for stiftelse med nuværende regler er dog ikke relevant i forhold til denne fremstilling, hvorfor dette ikke medtages. Reglerne for stiftelse af kapitalselskab, herunder aktieselskab, findes i SL Det er kendetegnet ved stiftelse af et kapitalselskab, at denne er formbundet. 19 Det betyder, at der er en række procedurer, som skal følges førend stiftelsen er gyldig. Fx stiftelsesdokument, vedtægter og registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. SL 24 handler om hvem der kan stifte et kapitalselskab, og stk. 1 nævner, at det kan stiftes af en eller flere stiftere. En stifter kan enten være en fysisk person, jf. SL 24, stk. 3 eller en juridisk person, jf. SL 24, stk. 4. En fysisk person må ikke være under værgemål og skal være myndig, jf. SL 24, stk. 3. En juridisk person skal tilsvarende have erhvervet retsevne, jf. SL 24, stk. 4. Det betyder, at den stiftende juridiske person skal være gyldigt stiftet og registreret. Et kapitalselskab, der endnu ikke er gyldigt stiftet, kan ikke være stifter af sig selv eller andre kapitalselskaber. 20 Fælles for fysiske og juridiske personer gælder at de ikke må være under konkurs eller rekonstruktion (SL 24, stk. 2). 21 En gyldig stiftelse kræver et stiftelsesdokument, som skal indeholde selskabets vedtægter og være underskrevet af stifterne, jf. SL 25. I casen ovenfor er der inkluderet stiftelsesdokument og vedtægter for det fiktive Websport A/S. SL 26 indeholder oplysninger om hvad stiftelsesdokumentet altid skal indeholde, mens SL 27 indeholder regler for, hvad selskabet kun skal medtage, hvis der er truffet beslutning herom dette er f.eks. apportindskud (andre værdier end kontanter) eller udskudt indbetaling af selskabskapitalen, som begge omtales nærmere nedenfor i afsnit 2.1. Ifølge 26 skal stiftelsesdokumentet indeholde oplysninger om navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer for kapitalselskabets stiftere, tegningskursen for kapitalandelene, fristerne for tegningen og indbetalingen af kapitalandelene, fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, jf. 40, stk. 3-5, fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have virkning i regnskabsmæssig henseende, jf. 40, stk. 6, og hvorvidt kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen og i bekræftende fald de anslåede omkostninger. 18 Bet 1498/2008 s. 114, L Werlauff: Selskabsret, 8. udgave, s Erhvervsankenævnet kendelse af 10. december Werlauff: Selskabsret, 8. udgave, s

16 Disse krav er alle meget simple, hvorfor der stort set aldrig forekommer problemer i forbindelse hermed. Dernæst skal stiftelsesdokumentet indeholde selskabets vedtægter, der som minimum skal indeholde de oplysninger som SL 28 og 29 nævner. 22 Tegning af kapitalandele skal ske på stiftelsesdokumentet eller vedlagte bilag (fx tegningslister), jf. SL 30, og er således blot en formel regel om, hvor tegningen skal ske. At tegne en kapitalandel betyder således at indgå bindende aftale om at modtage en aktieandel mod en eller anden form for betaling (kontant eller apport). Det skal i denne forbindelse nævnes, at selskabet ikke må tegne egne kapitalandele, jf. SL 205, stk. 1. Hvis dette var tilladt ville selskabskapitalen reelt ikke være tilstede. 23 I forbindelse med stiftelsen kan der foretages valg af ledelse og eventuel revisor, og man kan derved undgå at skulle afholde stiftende generalforsamling inden to uger efter underskrivelse af stiftelsesdokumentet, jf. SL 39. Når tegning af aktier og indbetaling af kapital til selskabet er sket, stiftelsesdokumentet underskrevet, og stifterne har accepteret tegningen, jf. SL 32, mangler selskabet kun at blive registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. SL 40. Denne bestemmelse nævner ligeledes, at der løber en to ugers frist fra underskrivelse af stiftelsesdokument til registrering skal være anmeldt. Hvis fristen overskrides, er selskabet ikke gyldigt stiftet og erhverver således ikke retsevne, jf. SL 41, stk Kapitalkrav Et aktieselskab skal have en selskabskapital svarende til kr , mens et anpartsselskab skal have kr , jf. SL 4, stk. 2. Når loven siger, at det skal svare til de nævnte beløb, er det blot for at angive at indskud i andet end kontanter, apportindskud, skal have samme værdi, som hvis indbetalingen var foretaget med kontanter. For at sikre sig at apportindskuddet har den værdi, som der nominelt er udstedt kapitalandele for, skal der udarbejdes en vurderingsberetning af værdierne, jf. SL 36. Apportindskud må i øvrigt ikke bestå af en tjenesteydelse eller andet udført arbejde, jf. 35. Det skal have en mere vedvarende værdi, fx fast ejendom. Indskud med kontanter skal være i danske kroner eller euro, jf. SL 4, stk Se nærmere om vedtægter i afsnit Werlauff: Selskabsret, 8. udgave s

17 Som nævnt ovenfor skal tegningskursen angives i stiftelsesdokumentet, jf. SL 26, nr. 2. Tegning af kapitalandele må ikke tegnes under forbehold eller til underkurs, jf. SL En kapitalandel kan altså ikke tegnes under betingelse af, at visse omstændigheder indtræffer. 25 Ligeledes kan der ikke tegnes kapitalandele til under kurs pari (kurs 100), da den anførte værdi således ikke er tilstede. Man må til gengæld gerne tegne til overkurs, hvilket hyppigt bliver anvendt. For at undgå at tære på aktiekapitalen tegner man f.eks. til kurs 250. Hvis der ønskes stiftet et selskab med en nominel kapital på kr til kurs 250, indbetales således kr Regnskabsmæssigt angives de kr som aktiekapital, mens beløbet udover kurs 100, kr , angives som frie reserver. Det er denne tegningskurs (250), som skal angives på stiftelsesdokumentet, jf. SL 26, nr. 2. Overkursen er et udtryk for den merpris, kapitalejeren betaler for sin kapitalandel. Kapitalejeren mister dog ikke det beløb, den pågældende har indbetalt i form af overkurs, da kapitalandelen tilsvarende bliver det mere værd. Dette ræsonnement er gældende ud fra en betragtning af den indre værdi, som udgøres af aktiverne minus fremmedkapital. Det er med selskabsreformen 2010 blevet muligt blot at indbetale 25% af selskabskapitalen, jf. SL 33, stk. 1, 1. pkt. 26 Det er en minimumsbestemmelse, som betyder, at selskabet også kan bestemme, at mere end 25% skal være indbetalt. Hvis man vælger denne form for indbetaling, skal det angives i stiftelsesdokumentet, hvor meget der er indbetalt, jf. SL 26, nr. 3. Det er vigtigt at sondre mellem den tegnede kapital og den indbetalte kapital. Den tegnede kapital er det fulde beløb, der er tegnet kapitalandele for, mens det indbetalte beløb udgør en procentdel (mindst 25%) af den tegnede kapital. 27 Den tegnede kapital kaldes også for selskabskapital, aktiekapital og nominel kapital. Hvis der fastsættes en overkurs i forbindelse med udskudt indbetaling af selskabskapitalen, skal denne indbetales fuldt ud, uanset at en del af selskabskapitalen ikke indbetales, jf. SL 33, stk. 1, 2. pkt. Det betyder, at hvis man vælger at stifte et selskab med en selskabskapital på kr til kurs 250, hvor man kun ønsker at indbetale 25% af den tegnede kapital, kr , skal der indbetales kr Følgende kalkulation illustrerer, hvordan dette beløb fremkommer:!"#$%&$' kr. 150%!"%!"#!$%&!$%'()%# kr. 25% = kr. Overkursen udgør her kr af det indbetalte beløb, kr Implementeret i dansk ret fra artikel 8, stk. 1, i 2. selskabsdirektiv (77/91/EØF) 25 Werlauff: Selskabsret, 8. udgave, s Implementeret i dansk ret fra artikel 9, stk. 1, i 2. selskabsdirektiv (77/91/EØF) 27 Friis Hansen: Dansk Selskabsret 2, 3. udgave, s

18 Indbetalingen skal ske i forhold til hver enkelt kapitalandel, jf. SL 33, stk. 1, 3. pkt. Det betyder, at den procentdel der kræves indbetalt af den nominelle kapital skal være ens for alle kapitalejere. 28 I vores case er der fem aktionærer, der hver især ejer 20% af selskabskapitalen. Ved brug af 25%-reglen skal de hver især indbetale kr Ifølge 33, stk. 1, 3. pkt. må den ene aktionær ikke have indbetalt kr , mens de andre kun indbetaler kr Den eneste måde, hvorpå man kan lave differentieret indbetaling af selskabskapitalen, er ved at lave forskellige kapitalklasser. 29 Dette skal i så fald optages i vedtægterne, jf. SL 45, jf. SL 29. Hvis hele eller en del af selskabskapitalen indbetales ved apport, skal hele selskabskapitalen indbetales, jf. SL 33, stk. 1, 4. pkt. Dette udelukker apportindskud ved udskudt indbetaling. Et problem der ikke tages stilling til i loven eller forarbejder, er hvorvidt restindbetalingen kan betales via et apportindskud, eller om dette er omfattet af forbuddet i 33, stk. 1, 4. pkt. Dette problem behandles i afsnit Restindbetaling Når selskabet er stiftet med delvis indbetaling af selskabskapitalen, bliver spørgsmålet, hvordan den udestående kapital rent juridisk skal kategoriseres. Kapitalejerne hæfter ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men alene med deres indskud, jf. SL 1, stk. 2. Da indskuddet ikke er foretaget fuldt ud, må den ikke indbetalte kapital kategoriseres som en personlig fordring, selskabet har mod hver af aktionærerne. 30 Selskabsloven 33, stk. 3 anvender vendingen kapitalselskabets fordringer på indbetaling, hvorved det fastslås, at der er tale om en fordring. 28 Werlauff: Selskabsret, 8. udgave, s. 182, Friis Hansen: Dansk Selskabsret 2, 3. udgave, s Werlauff: Selskabsret, 8. udgave, s. 182, Friis Hansen: Dansk Selskabsret 2, 3. udgave, s Friis Hansen: Dansk Selskabsret 2, 3. udgave, s

19 3. Indbetaling Dette afsnit om indbetaling omhandler selve indkaldelsen af den udestående kapital, herunder hvornår dette skal gøres, hvem der kan indkalde, forældelse af fordringen, ledelsens ansvar samt opfyldelse. I forbindelse med stiftelsen af Websport A/S, har de fem kapitalejere vurderet, at det ville være en god idé at optage et lån på kr til brug for den daglige drift. Websport A/S har indkøbt varer for kr Under sommerens største skybrud oversvømmes Websport A/S lager, hvilket resulterer i, at alle varerne bliver ødelagt. Websport er herved nødsaget til at nedskrive hele lagerets værdi. Websport A/S tror imidlertid på konceptet og overvejer derfor at indkalde den udestående kapital Hvem indkalder og hvilken frist gælder? Spørgsmålet bliver herefter, hvem der kan indkalde. Ikke indbetalt selskabskapital kan af kapitalselskabets centrale ledelsesorgan kræves indbetalt på anfordring, jf. SL 33, stk. 2, 1. pkt. Det erindres fra ovenstående afsnit 1.5.3, at det centrale ledelsesorgan er bestyrelsen i selskaber, der benytter den enstrengede ledelsesmodel, som er tilfældet i denne case. Det er således et bestyrelsesprærogativ at indkalde den udestående kapital, og dette kan ske på anfordring. At det kan ske på anfordring betyder, at bestyrelsen blot kan udsende påkrav om betaling, hvorefter aktionærerne er forpligtet til at indbetale, jf. SL 34, stk. 2, 1. pkt. Indkaldelsen sker på baggrund af den løbende vurdering af selskabets aktivitet og behov for ekstra likviditet 31 dette vil blive uddybet i det følgende afsnit. Bestyrelsen bestemmer selv, hvor meget der skal indbetales. Fristen for betaling er mindst to uger. Vedtægterne kan dog bestemme et længere varsel, som ikke må overstige fire uger, jf. SL 33, stk. 2. Kapitalejeren har dog altid ret til selv at indbetale sin andel af den udestående kapital, også selvom bestyrelsen ikke har anmodet herom, jf. SL 34, stk. 2. Hvis indbetaling sker på denne måde, er kapitalejeren forpligtet til at indbetale hele det ikke indbetalte beløb for sin kapitalandel, jf. SL 34, stk. 2, 3. pkt. Dette kan især være aktuelt ved overdragelse, da man hæfter solidarisk med erhververen, hvis kapitalandelen ikke er fuldt indbetalt, jf. SL 34, stk Der er her tale om en lovbestemt modifikation til hovedreglen om debitorskifte, der normalt kræver kreditors samtykke, jf. obligationsretlige principper. Hvis erhververen ikke har likviditet til at indbetale efter bestyrelsens anfordring herom, kan selskabet således kræve beløbet indbetalt af overdrageren. Derved sikres selskabet, at 31 Werlauff: Selskabsret, 8. udgave, s L 170 s. 128, bemærkninger til

20 det aldrig bliver stillet dårligere ved overdragelse af ikke fuldt ud indbetalte kapitalandele. 33 Hvis det fremgår af vedtægterne, at aktionæren kan foretage indbetaling for kun en del af sin restgæld, vil dette også være en mulighed, jf. SL 34, stk. 2, 3. pkt Hvornår skal den udestående kapital indkaldes? Dette afsnit har til formål at diskutere, hvornår bestyrelsen i selskabet skal indkalde den udestående kapital. Det kan allerede indledningsvis konstateres, at det ikke vil være muligt at give et entydigt svar på dette spørgsmål, da tidspunktet vil afhænge af det enkelte kapitalselskabs specifikke økonomiske situation. Den udestående kapital har, som beskrevet i ovenstående afsnit, karakter af anfordringsgæld, og kan indkaldes af bestyrelsen, jf. 33, stk. 2, 1. pkt. uden yderligere begrundelse. Det centrale ledelsesorgans indkaldelse af udestående kapital, skal ske på baggrund af den løbende vurdering af, hvorvidt selskabets kapital er forsvarlig og står i rimeligt forhold til selskabets aktiviteter. 34 Hverken i loven eller andre steder i forarbejderne findes der en mere direkte beskrivelse af, hvornår selskabet skal indkalde den udestående kapital i forhold til SL 33. Vi vil dog på baggrund af dette afsnit og ved inddragelse af selskabslovens andre bestemmelser forsøge at opsætte nogle tidsmæssige ydre rammer, som vil antyde de seneste tidspunkter for indkaldelse af den udestående kapital. De ydre rammer må således forsøges opstillet med udgangspunkt i selskabslovens andre bestemmelser, hvor særligt SL 119 og 115, stk. 1, nr. 5 angiver pligter og ansvarsområder for bestyrelsen i forhold til selskabets økonomiske beredskab. Disse to bestemmelser er centrale i vurderingen af, hvornår indkaldelse af den udestående kapital senest skal ske for at bestyrelsen undgår et ansvar. Det selskabsretlige erstatningsansvar for bestyrelsesmedlemmer, SL 361, vil ligeledes blive berørt i det følgende. Casen vil i dette afsnit blive inddraget i et forsøg på at illustrere, hvornår Websport A/S bestyrelse senest skal indkalde den udestående kapital for ikke at blive erstatningsansvarlige, jf. SL SL 361 Bestyrelsesmedlemmernes ansvar Ethvert medlem af bestyrelsen bærer et ansvar for, at hvervet udøves på en måde, således at selskabet, kapitalejere og tredjemænd ikke lider tab, jf. SL Werlauff: Selskabsret, 8. udgave, s. 186, L 170 s. 128, bemærkninger til Bet 1498/2008 s

21 Som følge heraf er bestyrelsesmedlemmet, som under udførelsen af bestyrelsesarbejdet, forsætligt eller uagtsomt tilføjer selskabet skade, pligtig at erstatte selskabets tab. Moderniseringsudvalget konkluderer, at de gældende erstatningsretlige regler hviler på et fornuftigt grundlag, og at disse alene skal undergives en sproglig gennemgang. 35 Det betyder, at erstatningsansvaret fortsat hviler på en culpabedømmelse. 36 Erstatningsansvar ifaldes således for adækvate tab, forvoldt ved handlinger, som kan tilregnes skadevolderen som forsætlige eller uagtsomme. 37 Den nedre grænse for at ifalde ansvar for bestyrelsen er simpel uagtsomhed. 38 Hvilken agtpågivenhed der kan kræves af ledelsen, kan i nogen grad udledes af SL 130, stk. 2, hvor forretningsordenens mindsteindholdskrav er oplistet. 39 Denne skal udformes med udgangspunkt i selskabets virksomhed og behov, jf. SL 130, stk. 2, 1. pkt. I kommentaren til bestemmelsen står der, at det er væsentligt, at forretningsordenen er et 40 effektivt og operationelt redskab ved løsningen af bestyrelsens opgaver. Forretningsordenen er vigtig for selskabet, men den praktiske betydning må ikke overvurderes. I forbindelse med en civil erstatningssag, vil det ikke i sig selv udgøre et bevis for retsstridighed eller culpa, at forretningsordenen er overtrådt, den kan dog opfattes som en tjekliste for, hvad et bonus-pater-bestyrelsesmedlem normalt skal iagttage. 41 På trods af en øget tendens til en objektiveret målestok, hvorefter normbrud som udgangspunkt vil medføre ansvar, uden at individuelle forhold kan virke lempende på ansvaret, er det fastholdt, at ansvaret for bestyrelsen og direktionen ikke har den strenghed, som professionsansvaret 42 indebærer. 43 Forskellen mellem det ansvar der hviler på henholdsvis bestyrelsen og professionsansvaret er, i hvilket omfang subjektive forhold kan virke som en lempelse af ansvaret, jf. SL 363, stk. 1. Disse personlige forhold kan ikke tillægges betydning i forhold til professionsansvaret. 44 Sondringen mellem simpel og grov uagtsomhed er særlig relevant i forhold til bestemmelsen om lempelse af ansvaret, jf. SL 363, da der hovedsageligt kun vil kunne ske en lempelse i tilfælde af simpel uagtsomhed. 45 Forskellen mellem de to kategorier af 35 Bet 1498/2008 s Krüger Andersen: Aktie- og anpartsselskabsret, 11. udgave, s Bet 1498/2008 s Bet 1498/2008 s Werlauff: Selskabsret, 8. udgave, s L 170 s. 194, bemærkninger til Werlauff: Selskabsret, 8. udgave, s Professionsansvar er et udtryk for en skærpet culpabedømmelse, da personen er professionel, og derfor skal sammenlignes med andre professionelle. 43 Werlauff: Selskabsret, 8. udgave, s Werlauff: Selskabsret, 8. udgave, s Krüger Andersen: Aktie- og anpartsselskabsret, 11. udgave, s

22 uagtsomhed kan ikke præciseres fast, men sker gennem domstolenes praksis. 46 Den grove uagtsomhed er kendetegnet ved høj grad af tilsidesættelse af agtpågivenhed, hvor den udviste adfærd indebærer en indlysende fare for skadens indtræden. 47 Bestyrelsen har et fælles ansvar for ledelsen af selskabet, men et eventuelt erstatningsansvar vil påhvile de enkelte bestyrelsesmedlemmer individuelt. 48 Har et medlem ikke været medlem af ledelsen på det tidspunkt, hvor den ansvarspådragende beslutning fandt sted, er han følgelig ikke ansvarlig herfor. 49 Hvis en bestyrelse træffer beslutning, og et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne ikke er enig heri, må de udtræde af bestyrelsen, da man derved, som hovedregel, undgår ansvar. 50 Man kan også stemme imod og få dette skrevet ned i forhandlingsprotokollen, jf. SL 128, stk. 2. Dette vil være en formildende omstændighed ved en eventuel ansvarsbedømmelse SL 119 Reaktion ved kapitaltab Denne bestemmelse medfører, at bestyrelsen bliver pålagt at reagere, når egenkapitalen udgør halvdelen af den tegnede kapital. Senest seks måneder efter tabet skal bestyrelsen afholde generalforsamling, jf. SL 119, 1. pkt. Bestemmelsen om kapitaltab er en videreførelse af kapitaldirektivets art. 17, hvorefter medlemsstaterne forpligtes til at indføre en bestemmelse om tab af tegnet kapital i national lovgivning. Art. 17 er en minimumsbestemmelse, da den i stk. 2 nævner, at tabet maksimalt kan udgøre 50% af den tegnede kapital, før reaktionspligten indtræder. Stk. 1 nævner, at tabet skal være betydeligt. Derved er det op til medlemsstaten at bestemme, hvor stor en procentsats der skal anvendes inden for disse rammer. Danmark har valgt at udnytte reglen fuldt ud, og givet selskaberne mulighed for at tabe 50% af den tegnede kapital, jf. SL 119. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om en reetableringspligt, men kun en pligt til at reagere og indkalde til generalforsamling inden seks måneder. Bestyrelsen forudsættes at holde sig ajour med selskabets udvikling, hvorefter kapitalberedskabet løbende skal påses. Fristen på seks måneder løber derfor fra det faktiske tab og ikke fra konstateringen af dette, da uvidenhed ellers ville suspendere fristen. 52 På generalforsamlingen skal bestyrelsen redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om selskabets opløsning, jf. SL 119, 3. pkt. 46 Eyben: Lærebog i erstatningsret, 6. udgave, s Eyben: Lærebog i erstatningsret, 6. udgave, s Krüger Andersen: Aktie- og anpartsselskabsret, 11. udgave, s Friis Hansen: Dansk Selskabsret 2, 3. udgave, s Friis Hansen: Dansk Selskabsret 2, 3. udgave, s Friis Hansen: Dansk Selskabsret 2, 3. udgave, s Werlauff: Selskabsloven med kommentarer, 1. udgave, s

23 Selskabets opløsning er ikke et krav, og findes det forsvarligt, under hensyntagen til en eventuel igangværende rekonstruktion, nye ordrer, ændrede konjunkturer, at fortsætte driften af selskabet, kan generalforsamlingen uden videre tage denne redegørelse til efterretning. 53 Som det fremgår af åbningsbalancen for Websport A/S, er den tegnede kapital på kr , men da der kun er indbetalt kr , vil det ikke være muligt at komme i en kapitaltabssituation, da der skal tabes kr før denne indtræder, jf Hvis Websport A/S skal havne i en kapitaltabssituation, er det således en forudsætning, at selskabet har fremmedkapital eller har indkaldt udestående kapital svarende til halvdelen af den tegnede kapital (kr ). Websport A/S har optaget et lån på kr og passiverne udgør derfor kr Et efterfølgende underskud på lidt over kr vil medføre, at halvdelen af den tegnede kapital er tabt, og bestyrelsen i Websport A/S har herved pligt til at indkalde til generalforsamling. Det vil ikke i alle situationer være en betingelse, at selskaber stiftet med udskudt indbetaling indhenter fremmed kapital for at komme i en kapitaltabssituation, da selskabet kan bestemme, at en større del end 25 % af selskabskapitalen skal være indbetalt ved stiftelsen, og på den måde kan der opstå en situation, hvor halvdelen af den tegnede kapital kan tabes. Det gør ingen forskel, at den tegnede kapital ikke er fuldt indbetalt i forhold til, hvornår selskabets egenkapital udgør et beløb, der er mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Den ikke indbetalte del af selskabskapitalen vil fremtræde som et tilgodehavende i selskabet og indgå i beregningen som et aktiv. Selskaber stiftet efter SL 33, har således ikke allerede tabt 75 % af selskabskapitalen ved stiftelsen. 55 Hvis man tager udgangspunkt i Websport A/S vil nogle måske hævde, at man er i en kapitaltabssituation efter SL 119, når man har tabt kr altså halvdelen af den indbetalte kapital på kr Dette er imidlertid forkert, da det er fastslået i SL 119, at det er halvdelen af den tegnede kapital. Blot fordi der kun er indbetalt 25%, er der stadig tegnet aktier for det fulde nominelle beløb, kr , og det er derfor dette beløb, som egenkapitalen skal udgøre halvdelen af. Det skal i øvrigt fastslås, at selvom den udestående kapital bliver indkaldt, bringer dette ikke selskabet ud af en kapitaltabssituation, da egenkapitalen ikke får tilført midler. I balancen bliver tilgodehavendet under aktiverne omdannet til likvider, mens reserven og underskuddet i overført overskud henholdsvis debiteres og krediteres. 53 Werlauff: Selskabsret, 8. udgave, s Der kan til gavn for forståelsen ses på åbningsbalancen i tabel 1 i afsnit Bet 1498/2008 s

24 SL 115, stk. 1, nr. 5 Kapitalberedskab Af denne bestemmelse følger det, at ethvert ledelsesmedlem har en selvstændig pligt til at påse, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. Denne bestemmelse er en videreførelse af en tidligere bestemmelse i aktieselskabsloven og blev i sin tid indført for at sætte særlig fokus på bestyrelsens pligt til en forsvarlig forvaltning af selskabets ressourcer. 56 Moderniseringsudvalget har i forbindelse med den nye selskabslov foreslået en række lempelser, hvilket medfører en øget handlefrihed for ledelsen, men samtidig også en udvidelse af deres ansvar. 57 Denne bestemmelse er således tænkt som en opstilling af en handlenorm tilknyttet selskabets kapitalberedskab. Herved skal der særligt lægges vægt på at sikre kapitalberedskabet gennem opstilling af budgetter. 58 Bedømmelsen af kapitalberedskabets forsvarlighed skal ske på grundlag af det enkelte selskabs forretningsgrundlag og risikoprofil for at sikre en balance mellem kapital og aktiviteter. 59 Endvidere skal ledelsen sikre, at egenkapitalen kan modstå et midlertidigt fald i selskabets indtjening. Såfremt der foreligger et misforhold mellem kapital og aktiviteter, har ledelsen en pligt til at reagere. 60 Bestemmelsen forudsætter, at bestyrelsen besidder en vis regnskabsforståelse, og at den gennem denne samt ved brug af budgetter kan analysere sig frem til selskabets økonomiske situation Håbløshedstidspunktet Af retspraksis fremgår det, at ledelsens ansvar i vidt omfang afhænger af, hvorvidt man har fortsat driften, selv om man burde have indset, at det var håbløst. Med andre ord, om håbløshedstidspunktet er indtrådt. Hvornår dette tidspunkt indtræffer er, som ved andre vurderinger af ledelsens ansvar, afhængig af de konkrete omstændigheder. Det tidspunkt, hvor et ansvar er indtrådt, og hvor bestyrelsen burde have indset at videreførelse af selskabet ikke var mulig uden yderligere tab, er illustreret i UfR 56 Aktieselskabslovens 54, stk Bet 1498/2008 s Friis Hansen: Dansk Selskabsret 2, 3. udgave, s Bet 1498/2008 s. 146, L 170 s. 183, bemærkninger til Krüger Andersen: Aktie- og anpartsselskabsret, 11. udgave, s

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Bestyrelsesansvar i aktieselskaber med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesansvar i aktieselskaber med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2014 Bestyrelsesansvar i aktieselskaber med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - Liability for the board of directors in joint- stock companies

Læs mere

Hvilken betydning vil indførelsen af præsumptionsansvar overfor ledelsen i danske børsnoterede banker have?

Hvilken betydning vil indførelsen af præsumptionsansvar overfor ledelsen i danske børsnoterede banker have? Hvilken betydning vil indførelsen af præsumptionsansvar overfor ledelsen i danske børsnoterede banker have? (Engelsk): An impact analysis of reverse onus of proof regarding the basis of liability towards

Læs mere

Sekundær etablering i Danmark - valg af selskabstype, med vægt på filialer af udenlandske selskaber

Sekundær etablering i Danmark - valg af selskabstype, med vægt på filialer af udenlandske selskaber Erhvervsjuridisk institut Bachelorafhandling HA jur. i skat Forfattere: Helene Petersen Louise Lundin Hovedvejleder: Paul Krüger Andersen Bivejleder: Niels Chr. Westergård- Nielsen Sekundær etablering

Læs mere

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere

Juridisk institut 27. november 2008 Kandidatafhandling. Partnerselskabet. en alternativ selskabsform for de liberale erhverv

Juridisk institut 27. november 2008 Kandidatafhandling. Partnerselskabet. en alternativ selskabsform for de liberale erhverv Cand.merc.aud.-studiet Afleveringsdato: Juridisk institut 27. november 2008 Kandidatafhandling Partnerselskabet en alternativ selskabsform for de liberale erhverv Limited Partnership Company an alternative

Læs mere

Bestyrelsens pligter og dens ansvarsnorm i unoterede aktieselskaber

Bestyrelsens pligter og dens ansvarsnorm i unoterede aktieselskaber Bestyrelsens pligter og dens ansvarsnorm i unoterede aktieselskaber En analyse af pligternes præciseringer og ansvarsnormens indvirkning herpå i forskellige ansvarssituationer Titelblad Uddannelse: Jura,

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Choise of business format when starting a new business Vejleder: Anders Lützhøft Udarbejdet af: Rasmus Jensen Kandidatafhandling ved Cand.merc.aud studiet

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Kapitalejerlån. En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån

Kapitalejerlån. En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån Kapitalejerlån En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån Forfattere: Chris Middelhede Studienummer: 201200773 Vejleder: Liselotte

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

Titelblad. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Erhvervsjura, 6. semester. Vejleder: Jesper Møller. Afleveringsdato: 9.

Titelblad. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Erhvervsjura, 6. semester. Vejleder: Jesper Møller. Afleveringsdato: 9. Titelblad Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Erhvervsjura, 6. semester Vejleder: Jesper Møller Afleveringsdato: 9. maj 2005 Projekttitel: Det glemte Partnerselskab Jesper Veiby 1

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Kandidatafhandling. Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud-studiet Juridisk Institut Afleveret den 31. januar 2012

Kandidatafhandling. Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud-studiet Juridisk Institut Afleveret den 31. januar 2012 Kandidatafhandling - Kapitalselskabers udlån til kapitalejere Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud-studiet Juridisk Institut Afleveret den 31. januar 2012 Vejleder: Henrik Ejsbøl Censor : Forfatter

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Generationsskifte i Musik og Film A/S

Generationsskifte i Musik og Film A/S Helle Hedegaard Rasmussen Generationsskifte i Musik og Film A/S Aalborg Universitet Cand.merc.aud Speciale 26. november 2009 Vejleder: Torben Bagge Indholdsfortegnelse 1. SUMMARY...3 2. FORORD...6 3. INDLEDNING...7

Læs mere

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup Rekonstruktion Cand.merc.aud. Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: Fag: Emne: 10. semester Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Erhvervsret Rekonstruktion Antal anslag: 180.541 Afleveringsdato:

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Kim Klüver Christiansen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere