Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab"

Transkript

1 2017 Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK Gældende fra

2 Indhold Formål... 3 Almene bestemmelser... 3 Adgangskrav og begrænsninger for prøvedeltagelse... 3 For vildtspormesterskabet gælder derudover... 3 Løbske tæver kan deltage efter følgende regler... 4 Tilmelding og gebyr... 4 Gebyrfastsættelse... 4 Muligheder for tilbagebetaling... 4 Ingen tilbagebetaling... 4 Forsikring og ansvar... 5 Prøveafvikling - Deltagerantal... 5 Lodtrækning... 5 Anvisning for prøveleder... 5 Deltager- publikum adfærd... 5 Resultater... 6 Klagemuligheder... 6 Umiddelbart før hunden føres til prøveområdet... 6 Inden prøvens afslutning... 6 Anvisning for dommer... 6 Prøveareal... 6 Prøvens afvikling... 7 Bedømmelsesregler... 7 Enkeltdiscipliner... 8 Omprøvning... 8 Kassestartens bedømmelse... 8 Præmiering og point... 9 Prøvens bedste hund... 9 Anvisninger for vildtsporlægning... 9 Vildtspor oversigt Side 2 af 10

3 Formål Mesterskabet er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge interessen for at træne hundene på vildtspor og gravhundens status som jagthund. Almene bestemmelser Autoriserede uofficielle brugsprøver skal godkendes af DGK s bestyrelse samt DKK, og skal derefter, forud for prøven, annonceres i medlemsbladet "Gravhunden". Et Arbejdsudvalg og en prøveleder udpeges af DGK vildsporprøveudvalg til afvikling af mesterskaberne. Prøveleder skal anføres i kataloget. Adgangskrav og begrænsninger for prøvedeltagelse Vildtsporsmesterskabet er åbent for alle gravhunde som på tilmeldingsdagen har opnået 1 pr. på 40 timer / 1000 meter spor. Følgende kan ikke deltage: Officials i mesterskabet (prøveleder, sporlæggere), samt af dem ejede hunde. o Personer der ikke kan deltage på prøven er følgende: Den af Dansk Gravhundeklub udpegede prøveleder og personer der har lagt spor til prøven. Vildsporprøveudvalgets medlemmer anses ikke som værende officials, men disse anses som inhabile i forhold til fortolkningsspørgsmål, lodtrækning m.v., såfremt de selv anmelder eller fremfører hund til mesterskabet. Danskejede og herboende ikke danske statsborgeres DKK/FCI stambogførte gravhunde kan deltage, hvis ejeren og føreren er medlemmer af DGK. Ejeren, eller en af DGK godkendt stedfortræder, skal føre hunden. o Punktet skal fortolkes således, at hunde der er stambogsført i DKK og hvor ejeren er bosiddende i Danmark kan deltage. Er der tilmeldt for mange hunde til mesterskabet udvælges følgende hunde: o Ved for mange tilmeldte hunde udvælges deltagerne i prioriteret rækkefølge, hvor a prioriteres før b og b før c. a) Sidste års vinder af Dansk Vildtspormesterskab. b) Gravhunde med DKBRCH(S). Højeste point af hundens sidste tre 40 timers prøver afholdt af DGK, går forud for lavere point. c) Højeste point af hundens sidste tre 40 timers prøver afholdt af DGK, går forud for lavere point For vildtspormesterskabet gælder derudover Kun sygdomsfrie hunde, der er vaccineret mod hundesyge og parvovirus. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Førstegangsvaccinationer skal være foretaget senest 14 dage før brugsprøven. En positiv titermåling, der viser at hunden er beskyttet mod hundesyge og parvovirus, sidestilles med en vaccination. Dokumentation for vaccination/titermålin skal medbringes på brugsprøven. En hund, der formodes at være syg, kan af prøvelederen, eller dommeren nægtes start. DKKs dopingregler er til enhver tid gældende. Hunde, der møder for sent til en prøve, kan afvises af prøvelederen Kryptorkide hunde: Hunde der mangler den ene eller begge testikler (kryptorchister) kan afprøves ved DGK Vildspormesterskab såfremt der inden prøvedagen i hundeweb er registreret frivilligt avlsforbud på hunden. Deltagelse kan kun ske såfremt hunden ikke optager plads for øvrige deltager. Kastrerede hanhunde kan kun deltage ved DGK Vildspormesterskab, såfremt der foreligger dyrlægeattest på at hundens testikler er fjernet operativt i voksenalderen, dvs. at der kræves Side 3 af 10

4 dokumentation i form af DKKs dyrlægeattest for, at hunden har haft to normale testikler efter, at hunden er fyldt 6 måneder. Medicinsk kastrerede hanhund må ikke deltage så længe de er under påvirkning af behandlingen. Tæver med hvalpe under 8 uger, samt synligt drægtige tæver, kan ikke deltage på prøve. Løbske tæver kan deltage efter følgende regler Tidligst muligt inden prøven, og under alle omstændigheder inden hunden føres ind på prøvearealet med tilhørende omgivelser, meddeler hundens ejer prøvelederen, hvis en anmeldt hund er kommet i løbetid. Løbske tæver skal holdes så langt væk fra prøvearealet, at de ikke generer andre hundes afprøvning. Prøvelederen skal anvise opholdssted for ejer og hund under brugsprøven. Løbske tæver må først afprøves og bringes ind på prøvearealet, når samtlige andre hunde i kategorien er afprøvet. Tilmelding og gebyr Tilmelding sker på Hundeweb eller den af DGK godkendte anmeldelsesformular. Tilmeldingsgebyret: Se DGK hjemmeside eller indbydelse. Gebyret dækker fuld forplejning inkl. afsluttende fælles spisning. Der kan tilmeldes 1 gæst til forplejning, som betales sammen med anmeldelsen. Tilmelding og prøvegebyr skal være modtaget på anmeldelsesstedet inden anmeldelsesfristens udløb for at være gyldig. Gebyrfastsættelse Prøvegebyr for deltagelse fastsættes af DGKs bestyrelse for ét år ad gangen, og offentliggøres i medlemsbladet "Gravhunden" Muligheder for tilbagebetaling Der ydes ingen erstatning udover prøvegebyret. Hvis der til en prøve er maksimumsbegrænsning, betales prøvegebyret tilbage for de hunde, der ikke opnår deltagelse. Hvis en hund på grund af sygdom ikke kan deltage, kan tilbagebetaling af prøvegebyret kun finde sted, hvis det dokumenteres ved tilsendelse af dyrlægeattest, eller en dyrlæge regning. Dette er dog under forudsætning af at hundens id nummer, samt lidelsens art fremgår af regningen. Dokumentation skal være fremsendt til prøvelederen, senest 3 dage efter prøven er afholdt. Ingen tilbagebetaling Hunde, der er mødt for sent til en prøve og er afvist af prøvelederen, kan ikke få tilbagebetalt prøvegebyret. At en tæve kommer i løbetid i tidsrummet mellem anmeldelsen og prøven giver ikke ret til tilbagebetaling af prøvegebyret. Fremmødte hunde, der af prøvelederen eller dommeren, formodes at være syge og er nægtet start, kan ikke få det indbetalte prøvegebyr tilbage. Hvis fører får forfald tilbagebetales prøvegebyret normalt ikke. DGK er generelt ikke forpligtet til at tilbagebetale indbetalt prøvegebyr, heller ikke på grund af Force majeure. Side 4 af 10

5 Forsikring og ansvar Enhver hund afprøves for ejerens regning og risiko. Uheld og ulykker af enhver art er DGK uvedkommende. Anmeldte hunde, der befinder sig på prøvearealet med tilhørende omgivelser, skal være omfattet af en dækkende lovpligtig hundeansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver skade, som hunden eventuelt måtte forvolde. Prøveafvikling - Deltagerantal Vildtspormesterskab: Der kan maksimalt deltage 10 hunde og minimum 5 hunde. Som udgangspunkt dømmer hver dommer 5 hunde. Hvis forholdene taler herfor, er der dog mulighed for dispensation. Denne dispensation gives af Vildtsporprøveudvalget eller hvis disse deltager i prøven, henvises til bestyrelsen. Der skal altid ved mesterskabet forefindes ét reservespor. Lodtrækning Inden en prøves start forestår prøvelederen lodtrækning om startrækkefølge og gruppeinddeling blandt de tilmeldte hunde, der tages tilbørligt hensyn til dobbeltføring. Anvisning for prøveleder Prøvelederen er ansvarlig for at prøven afvikles forsvarligt og efter nærværende DM regelsæt og afgøre de tvivlspørgsmål, der opstår. Prøvelederen er højeste myndighed på prøven og har den endelige afgørelse i alle spørgsmål, bortset fra bedømmelse af hunden og i klagesager. Prøvelederen kan ikke fremføre hund til mesterskabet. Præmieringsliste og dommerkritik, beskrivelse af vejret, katalogfil, vandrepokal er til gået, sendes til den person der på et givent tidspunkt fører dette. Regnskab sendes til klubbens kasserer. Derudover sendes et kopi til sporudvalgets formand, vedlagt præmieringsliste, vandrepokal er til gået og katalogfil. Deltager- publikum adfærd Kun hundens fører, sporlægger, og dommer har adgang til prøveområdet under en prøve. Dommeren kan med hundeførerens accept, give andre end de nævnte adgang til prøveområdet. Al brug af GPS/mobiltelefon og videooptagelse til tracking under afprøvningen er kun tilladt for sporlægger og dommer. Overtrædelse af denne regel medfører bortvisning fra prøven. Under en prøves afholdelse skal publikum vise hensyn til den hund, der afprøves. Støjende og anden distraherende adfærd kan medføre bortvisning fra prøveområdet efter prøvelederens skøn, jf. nedenfor. Publikum skal opholde sig på de anviste områder i passende afstand fra prøveområdet.. På prøveområdet har enhver pligt til at efterkomme de henstillinger, som prøvelederen fremkommer med. Personer, som overtræder prøvereglementet og/eller ikke efterkommer prøvelederens henstillinger, kan bortvises fra prøveområdet. Afgørelse herom træffes af prøvelederen. Prøvelederen skal indberette hændelsen til DGKs bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal behandles yderligere. Afstraffelse og uværdig behandling af en hund er ikke tilladt og kan medføre fortabelse af præmiering samt bortvisning, jf. nedenfor. Al utilbørlig kritik af en dom, nedsættende ytringer om en fungerende dommer, fjernelse af en afprøvet hund uden aftale med prøvelederen, mens prøven stadig pågår, usømmelig omgangstone eller anden overtrædelse af dette reglement kan medføre bortvisning fra prøven og eventuel fortabelse af retten til tildelt præmie. Afgørelse herom træffes af prøvelederen. Prøvelederen skal indberette hændelsen til DGKs bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal behandles yderligere. Side 5 af 10

6 Resultater Der uddeles, af et bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder, vandrepokal og erindringsbæger til vinderen, og alle hunde modtager diplomer. Resultatet er kun gældende for mesterskabet og indskrives derfor ikke i hundens resultatbog. Klagemuligheder Klage over en prøves afvikling kan enten ske mundtligt på prøvedagen til prøvelederen, eller skriftligt inden 14 dage efter prøvens afholdelse til DGKs bestyrelse. For sent fremsatte klager vil ikke blive behandlet. Prøvelederen skal forsøge at udrede klagen på dagen. Lykkes dette ikke, skal klagen skriftligt indsendes til DGKs bestyrelse inden 14 dage af klageren. Klagen behandles af DGKs bestyrelse, som ved klagens behandling indhenter udtalelser fra relevante personer. Indklagede vil blive gjort bekendt med alle udtalelser, der belyser sagen, og vil få mulighed for en afsluttende kommentar. Efter endt klagebehandling træffer DGKs bestyrelse endelig afgørelse i sagen. Ved klager over bedømmelsen, er dommerens bedømmelse inappellabel. Ved dommerens overtrædelse af Dansk Vildtspormesterskab regelsæt kan DGK ændre dommerens afgørelse, dette vil normalt være i form af, at prøveresultatet annulleres. Klager kan ikke indbringes for DGKs generalforsamling. Umiddelbart før hunden føres til prøveområdet At kontrollere, at hundens ID-mærkning svarer til det i stambogen anførte og at hundens vaccination er i orden. At der ikke i hundens resultatbog er anført resultater eller bedømmelser, som medfører, at hunden ikke er berettiget til at starte. Inden prøvens afslutning At kontrollere sammentællingen af point. Ved senere konstaterede sammentællingsfejl er det pointgivningen i de enkelte discipliner, der er gældende frem for summen. Anvisning for dommer Dommeren er ansvarlig for, at den enkelte hund afprøves forsvarligt og præmieres efter gældende regler. Så længe hundene er til bedømmelse, er disse og deres førere underlagt dommeren og dennes afgørelser. Ingen ved prøven fungerende dommer kan anmelde, fremføre eller lade fremføre hund til afprøvning, som vedkommende eller dennes husstand ejer eller har ejet indenfor de sidste 6 måneder. Dommeren kan heller ikke fremføre andres hunde. Prøveareal Mesterskabet skal arrangeres i skovterræn, plantager, eng eller markarealer (marken skal fremstå med tydelig beplantning, f.eks. stub eller lign.) med normal vildtbestand, dog kan eng eller markarealer maksimalt indgå med op til en ca. en 1/3 af sporlængden. Forholdene, som er nævnt under Anvisninger for vildtsporlægning, skal efterkommes. Det accepteres, at hunden går gennem tæt vegetation over kortere strækninger, dog skal det være muligt for dommer at kunne se hunden arbejde. Side 6 af 10

7 Prøvens afvikling Ved prøven start anvises startkassen og tiden startes. (Se beskrivelse af kassestart nedenfor under beskrivelsen af bedømmelsesregler ). Alle hunde skal føres i snor, også når de ikke prøves. Hunden skal under prøven anvende bredt, typisk sporhalsbånd eller sele og en mindst 6 meter og højst 10 meter lang rem/line, der under afprøvningen skal være udrullet i fuld længde. I svært fremkommeligt terræn må linen slippes over kortere afstande. Hunden bør hovedsageligt arbejde i et roligt tempo, der giver et stille og smygende sporarbejde. Ved tab bør hunden selvstændigt kunne genfinde sporet. Føreren må med lavmælt tiltale og anvisninger støtte og hjælpe hunden i dens arbejde og i særlige situationer løfte hunden over vanskeligt terræn. Afprøvningen af hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. Bedømmelsesregler 1. Sporlæggeren skal anvise dommer og fører start kassen (kasse 20x20m). 2. Sporlægger skal følge dommerens anvisninger og må ikke blande sig i prøvens afvikling. 3. Dommeren skal herefter undgå unødig samtale med føreren. 4. Samtale mellem dommer og sporlægger indskrænkes til det nødvendige og skal foregå lavmælt. 5. Dommeren og andre må påse, at de ikke ved deres opførsel giver føreren oplysninger om sporet. De bør under sporarbejdet holde sig et passende stykke fra føreren, dog uden derved at miste overblikket. Går hunden af sporet, bør de følge med, for ikke ved deres forbliven på stedet at markere fejlen for føreren. 6. Følger hunden sporet i dettes læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. 7. Såfremt hunden går af sporet griber dommeren først ind, når hunden har fjernet sig m fra sporet, eller hunden over en længere strækning eller tid ikke har haft direkte kontakt med sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises sporet (så vidt muligt påvises blod). Sporretning anvises ikke. Dommer indgriben må kun ske to gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen. 8. Søger hunden flere gange på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, er dette tegn på usikkerhed hos hunden. 9. Hvis føreren på hundens opførsel mener at kunne konstatere, at den er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, kan han/hun føre hunden tilbage på sporet. Overdrevet førerindgreb regnes dog som et tegn på usikkerhed hos hunden. 10. Såfremt hunden under sporarbejde med stor sandsynlighed går på frisk vildtfært og begynder at halse, trækker dette ikke fra, hvis føreren formår, at få hunden hurtigt til at ophøre med halsgivningen, og den derefter genoptager sporarbejdet. Formår hunden ikke indenfor en rimelig tid at genoptage sporarbejdet anvises sporet 11. Hvis hunden på rimelig afstand passerer og ej markerer vildtdelen skal dette ikke indvirke væsentligt på bedømmelsen. 12. Ved bedømmelsen skal dommeren først og fremmest lægge vægt på hundens anlæg, sikkerhed og tempo, herunder om den har sporvilje og sporlyst, samt evne til at koncentrere sig og udvise selvstændighed og ro. Helhedsindtrykket vurderes og tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at skulle løbe. Hunden skal koncentrere sig om sporet og komme fremad. 13. Over for hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. 14. Umiddelbart efter afprøvningen bør dommeren give en mundtlig kritik af hund og førers præstation, i det præmiegrad først gives under afslutning og præmieuddeling. Ved prøvens afslutning gives kun kritik af almen interesse. Side 7 af 10

8 15. Når føreren har forladt prøveområdet bør dommeren for sporlæggeren give en vurdering af det lagte spor. Enkeltdiscipliner Anlæg - i denne disciplin gives maksimalt 15 point. 0 Ingen eller kun ganske ringe anlæg. 1-4 Gode anlæg. Anlæg kan være svære at se i perioder. Har svært ved at udrede tab. 5-9 Meget gode anlæg. Kommer fremad. Kan tabe noget af gejsten. Har flere tab, som den fortrinsvis klarer selv Fortrinlige anlæg. Arbejder målbevidst og spornøje. Søger ihærdigt sporet ved tab, og kommer hurtigt videre. Sikkerhed - i denne disciplin gives maksimalt 25 point. 0-4 Ingen eller kun ganske ringe sikkerhed. 5-9 God sikkerhed. Sporet krydses ofte uden det bemærkes. Vildtdelen nås med max 2 indgreb fra dommeren Meget god sikkerhed. Tab registreres og klares hurtigt. Der ydes max 1 dommerindgreb Fortrinlig sikkerhed. Kun mindre tab som den klarer selv; (evt. tilbageføring fra frisk vildtfært). Tempo - i denne disciplin gives maksimalt 10 point. 0 Ikke anvendeligt tempo. 1-3 Godt tempo. Meget langsomt, eller hårdt trækkende. 4-6 Meget godt tempo til eftersøgning. Kunne ønskes lidt hurtigere eller lidt langsommere Fortrinligt tempo til eftersøgning. Korrekt afpasset efter forholdene. Helhedsindtryk - i denne disciplin gives maksimalt 25 point 0-4 Utilstrækkelig præstation. Intet eller kun ganske lidt samarbejde med fører. Ville ikke kunne anvendes til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt. 5-9 God præstation. Føreren trækker af og til hunden af sporet, men hunden søger for det meste tilbage på sporet. Vil ikke være tilstrækkelig for anvendelse til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt En meget god præstation. Hund og fører er meget opmærksomme på signaler fra hinanden. Ville kunne anvendes til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt, har været uheldig under prøven Fortrinlig præstation. Hund og fører arbejder som en sammensvejset enhed. Velegnet til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt. Omprøvning Finder en dommer under afprøvningen af en hund det lagte spor for uacceptabelt, er det hans ret at afbryde afprøvningen. Dommeren kan, efter aftale med føreren, lade hunden afprøve på et reservespor. Ved omprøvning er det omprøvningen der er gældende prøve. Kassestartens bedømmelse Fortrinlig opstart. Hund og fører finder hurtig start og starter uden usikkerhed på sporet. God start. Hund og fører ringer i kassen og efter få minutter findes starten og sporet optages. Acceptabel start. Side 8 af 10

9 Hund og fører har svært ved at finde starten, men udreder sporstart inden 10 minutter. Minder god start. Hund og fører finder ikke start, men finder sporets udgang af kassen. Starten markeres således ikke. Må hjælpes i gang. Efter 10 minutter skal dommeren gribe ind og hjælpe hund og fører. Sporstart anvises til føreren. Der trækkes 1 præmie grad. Præmiering og point Hundens præmiering sker på grundlag af dens præstationer på prøven, og præmiegraden udtrykkes i en samlet pointsum, der fremkommer ved sammenlægning af point opnået i de opstillede fire enkeltdiscipliner. 3. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 15 point, dog min. 5 point i sikkerhed. 2. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 30 point, dog min. 10 point i sikkerhed. 1. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 45 point, dog min. 15 point i sikkerhed. Ved 0 i én af disciplinerne, kan der ikke præmieres. Sammen med præmiering og point gives en kortfattet skriftlig kritik af hund og førers præstation. Prøvens bedste hund Den hund med 1. præmie, der opnår flest point til mesterskabs prøven er prøvens bedste hund. I tilfælde af pointlighed blandt flere hunde, indplaceres prøvens bedste hund efter følgende retningslinjer: Flest point i Sikkerhed sættes over flest point i Helhedsindtryk. Ved fortsat pointlighed er det prøvens ældste hund, som vinder. Den bedste hund med 1. præmie udpeges som vinder og opnår titlen Dansk Vildtspormester. Anvisninger for vildtsporlægning 1. Rekognoscering og afmærkning af de forskellige spor bør ske i god tid før prøven. Herunder tages hensyn til, at der bør være mindst 100 m mellem de forskellige spor. Ingen spor må krydse asfalteret vej. Sporet skal om muligt starte på en åben plads, ikke opad et træ eller stub og føre ind i afvekslende skovterræn. Ved start kassen placeres en seddel med oplysninger om sporets nummer. 2. Sporet lægges med 0,15 liter vildt blod. Kogsalt (NaCl; 1 spiseskefuld pr. liter blod) eller et calciumbindende stof (EDTA; 1 liter blod tilsættes ca. 4 gram EDTA opløst i ca. 5 milliliter vand) er tilladt som tilsætning for stabilisering. 3. Det er tilladt at bruge blod, der er dybfrosset senest 12 timer efter opsamling. Der anvendes blod fra klovbærende vildt. Ved vildtspor mesterskabet anvendes blod fra samme dyreart og med samme tilsætning. (enten fra rå, då eller krondyr) 4. Der skal så vidt muligt ikke laves markeringer, afmærkningen må ikke være synlige på større afstande. Øvrige markeringer foretages anbragt lavt på træer, stød m.v. således, at kun dommeren og sporlæggeren kan lokalisere disse bl.a. ud fra en sporbeskrivelse. Markeringer må ikke være så tydelige, at de kan være vejledende for hundeføreren. 5. I alle klasser skal sporet være lagt således, at det danner 4 rette vinkler (kaldet knæk). Afstanden mellem knækkene og frem til første knæk skal være mindst 50 m. 6. Ved udlægningen anvendes sprøjteflaske. Blodmærkerne afsættes med ca. 1 m indbyrdes afstand. De første 10 m af sporet dog med mindre afstand. På en lige strækning af sporet gøres et ophold i blodudlægningen på ca. 15 m (kaldet afhop). For mesterskabs prøve skal der desuden i forbindelse med to af knækkene ske et afbrud i sporlægningen på ca. 10 m (kaldet afhop). Afhoppet i forbindelse med de to knæk skal altid komme efter retningsændringen. 7. Vanskeligheder i terrænet såsom bakker, grøfter og veksler bør udnyttes, dog således at dommeren Side 9 af 10

10 hele tiden skal have overblik. Brombærkrat og brændenælder over længere strækninger bør undgås. Hele sporets opbygning skal i videst muligt omfang nærme sig praktisk eftersøgning. 8. Ved afslutningen af sporet placeres en skjult seddel med spornummer, og der lægges en vildtdel af passende størrelse fra klovbærende vildt, der ikke må være indtørret eller rådden. Vildtdelen skal ligge direkte i sporets afslutning. Den må ikke være dækket af blade, skjult bag et træ eller næsten gravet ned. Sporlæggeren skal ved sporets afslutning fjerne sig enten vinkelret fra sporets retning eller fortsætte lige ud. Det udlagte spor må under ingen omstændigheder krydses. 9. Sporlæggeren udfærdiger en lille skitse over sporet, som tydeligt viser knæk og afhop. Skitsen vises/gives til dommeren ved starten af bedømmelsen. Plus kasse starten tegnes på, med markering af sporstart. 10 Kassen skal være på cirka 20 meter x 20 meter. Kassen behøver ikke at markeres med synlige markeringer, dog skal sporlægger præcist vide, hvor kassen ligger i terrænet. Sporlægger må ikke kryds den linje, hvorigennem sporet går ud af kassen, hvis sporlægger vælger at markere kassens hjørner. Sporlæggeren har forud for sporlægningen bestemt det sted, hvor anskudsstedet i kassen skal placeres. Her fjernes eventuelle løse blade/græs mv., hvorefter der trampes let på området, så blodet rammer en fast bund. Anskudsstedet markeres endvidere med en smule hår fra den vildtdel, der markerer sporets afslutning. Ud over dette markeres sporstarten ikke. Når blodet skal lægges, går sporlæggeren ind i kassen og direkte hen til anskudsstedet og påbegynder blodudlægningen. Blodudlægningen føres mindst 50 meter ud af kassen inden første knæk og må gerne følge områdets struktur med svage kurver. Der skal være udlagt minimum 5 meter med blod inde i startkassen fra startstedet til siden af startkassen krydses. Vildtspor oversigt Sportype Alder Længde Indbyrdes afstand mellem de enkelte spor Blodmængde Vinkelrette knæk Afhop på lige stykke (15 meter) Afhop i knæk (10 meter) Startkassens mål DM spor 600m/40 timers Ca. 40 timer (2 nætter) Ca. 600 meter 100 meter 150 ml. 4 stk. 1 stk. 2 stk. 20x20 meter Side 10 af 10

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

DGK s almene brugsprøveregler

DGK s almene brugsprøveregler 2017 DGK s almene brugsprøveregler Gældende fra 17.01.2017 KK Indholdsfortegnelse Almene brugsprøveregler... 1 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Godkendelse og annoncering... 4 Prøveleder... 4 Adgangskrav

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

DGK s almene brugsprøveregler

DGK s almene brugsprøveregler 2018 DGK s almene brugsprøveregler Gældende fra.01.201 KK Indhold Almene brugsprøveregler... 1 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Godkendelse og annoncering... 4 Prøveleder... 4 Adgangskrav og begrænsninger

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB 1. FORORD Denne manual er udarbejdet til brug for prøveledere, der arrangerer kaninslæb efter DTKs kaninslæbsreglement eller schweissprøver efter Dansk Kennel Klubs

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sporprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere 3 2.4 Hjælpere 4

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Revideret udgave gældende for SPIDSHUNDEKLUBBEN Ændringer i forhold til DKK s sporprøveregler, er skrevet i Centuri, kursiv og rødt. Godkendt af DKK 31/01-2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål... 3 3 Adgang til prøverne... 3 3.1 Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere.... 3 3.2 Dommere... 3 3.3 Hjælpere...

Læs mere

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL:

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: REGLEMENT pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: Formålet med sporprøven er: at bedømme racens evne til selvstændigt at kunne

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

HarmoniFestival & DM

HarmoniFestival & DM Konkurrenceregler for Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) HarmoniFestival & DM Danmarksmesterskaberne for harmoniorkestre Gældende fra 1. august 2018 Formål Formålet med stævnet HarmoniFestival & DM er:

Læs mere

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver 2018 DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver DGK Dansk Gravhundeklub 07 12 2017 1 Dette er DGK s manual til Klubsystemet vedrørende prøvesystemet for arbejdsudvalgene. Aftale om brug af og dataansvar

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering 3 3.1 Prøveleder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 8. og 10. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 8. og 10. august 2018 Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 8. og 10. august 2018 Mødt Tove Baukjær (TB), Peter Nielsen (PN), Susie Hansen (SH), Marie-Louise Slettegaard (MLS), Marie Hamming (MH), og Marianne Roth

Læs mere

Vejledninger for. Uddannelse og afholdelse af kurser

Vejledninger for. Uddannelse og afholdelse af kurser Vejledninger for Uddannelse og afholdelse af kurser Indledning Uddannelsesudvalget tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og hundeførere.

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer Indholdsfortegnelse: 1 - Organisation og ledelse. 2 - Tilmelding og betaling. 3 - Generelle konkurrencevilkår 4 - Ansvar. 5 - Klasseinddeling

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver - 1 - Marts 2009 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål

Læs mere

REGLER For lydighedsprøver

REGLER For lydighedsprøver REGLER For lydighedsprøver A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet Stk. 5 Aarhus Skoleskak (ÅSS) afvikler hver sæson/skoleår et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres af en række Grand Prix

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Godkendt af bestyrelsen d. 1.11.2007 RETNINGSLINIER

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver Dansk Kennel Klub Prøveledermanual for schweissprøver Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Forord 3 2. Klubbens schweissprøveprogram 3 3. Hundeweb 3 4. Prøvelederens ansvar og

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver.

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til brug for specialklub- og kredsbestyrelser, lydighedsudvalg, sekretærer og lignende, der beskæftiger sig med lydighed og dommere. Det er ikke en fuldstændig checkliste,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker.

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Koncept for Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark 2017 Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Række 1: Hold, der tidligere har deltaget i række 1 ved DM i folkedans

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer:

Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer: Regler ved WUSV Agility World Championship 2018 Agility World Championship 2018 vil blive afholdt på Bionutria Park Randers fra den 3. til 6. oktober 2018. Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer:

Læs mere