Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning g Årsrapport 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning g Årsrapport 2006"

Transkript

1 g Årsrapport 2006

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8-21 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 27 Balance Pengestrømsopgørelse 30 Noter Tekniske data og grafer Forkortelser og begreber 44 2

3 Virksomhedsoplysninger m.v. Virksomheden Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Tæbyvej Rødovre Telefon: Telefax: Hjemsted: Rødovre CVR-nr.: Bestyrelse Svend Erik Pedersen (SF), formand Vivi Skriver (A) Dora Arvidsen (A) Ahmed H Dhaqane (A) Jan Langballe (C) Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper Teknisk Forvaltning Teknisk direktør Hans Chr. Olsen Personale: Funktionsleder Tinne Thostrup Jens Munk Pedersen Hanne Gennov (1/3 tid) Frank Eltong Steen Cloos Allan Pedersen Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper VEKS bestyrelse: Dora Arvidsen Ole Parbst (observatør) VEKS teknikerudvalg: Tinne Thostrup 3

4 Virksomhedsoplysninger m.v. Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - VEKS brugerråd: Svend Erik Pedersen Finn Gade Ærø VEKS: Energirådgivningsudvalg: Tinne Thostrup Spids- og reservelast: Tinne Thostrup Energispareudvalg i VEKS forsyningsområde: Tinne Thostrup DFF-EDB a.m.b.a.'s bestyrelse Tinne Thostrup Diverse arbejdsgrupper i TF og RK: GIS Internetgruppe i TF Gravegruppen Revisor Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 4

5 Ledelsespåtegning Vi aflægger hermed årsrapport for 2006 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning som er en forsyningsaktivitet under Rødovre Kommune. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven under hensyntagen til varmeforsyningslovens prisreguleringsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Rødovre, den 13. juni 2007 Ledelsen Hans Chr. Olsen Bestyrelsen Svend Erik Pedersen Vivi Skriver Dora Arvidsen Formand Ahmed H Dhaqane Jan Langballe 5

6 Uafhængig revisors erklæring Til Rødovre Kommune som ejer af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning for regnskabsåret Ledelsens ansvar for årsrapporten Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om gennemgang. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og under iagttagelse af varmeforsyningslovens prisreguleringsbestemmelser. Hjørring, den 13. juni 2007 Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Poulsen Statsaut. revisor 6

7 Hoved- og nøgletal HOVEDTAL Real. Budg. Real. Real. Beløb i t.dkk Mængder (MWh) Leveret Indeks Købt Indeks Nettab Indeks Nettab % 6,1% 6,8% 7,0% 7,1% Balance Samlede aktiver Indeks Investeringer i materielle anlægsaktiver Indeks Bunden egenkapital Indeks Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Øvrige Antal direkte medarbejdere (gns.) 5,1 5,0 4,8-7

8 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Den kommunale varmeforsynings aktivitet består i at levere fjernvarme indkøbt gennem VEKS til boligselskaber, offentlige bygninger og erhvervsvirksomheder beliggende i Rødovre kommune ud fra hvile i sig selv princippet. Forord Årsrapporten skal ses som en status på året, og dermed også som en dokumentation overfor myndigheder og brugere, som er interesseret i varmeforsyningen samt de projekter/arbejder, der har været, samt måske ikke mindst at skabe et redskab (dokumentation), der kan bruges til en kommende sammenligning mellem ensartede fjernvarmeforsyningsvirksomheder (benchmarking), hvor det enkelte forsyningsselskab måles i forhold til andre. Lovgrundlag Med baggrund i varmeforsyningsloven af samt delplan for kraftvarmeforsyning af april 1984 blev Rødovre Kommune udlagt til fortrinsvis at skulle være en kraftvarmekommune (opvarmes med overskudsvarme fra elproduktion) samt varme fra affaldsforbrænding. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) er bl.a. underlagt Varmeforsyningsloven samt følgelove og -bekendtgørelser. Disse love pålægger forsyningsselskaberne bl.a. at optimere de eksisterende varmeplaner og positivt udnytte de muligheder, der er for reduktion af CO 2 belastningen samt yde energirådgivning. Der er tilslutningspligt i henhold til Varmeforsyningslovens påbud om tilslutning af varmecentraler med installeret effekt på over 0,25 MW. Herudover er der forbud mod etablering af el-opvarmning i både ny og eksisterende bebyggelse. Dog skal der gives tilladelse til lavenergihuse, som bruger el til supplement. Der er krav til individuel måling af varme hos alle brugere ved nybyggeri samt regler for opsætning af målere i eksisterende bebyggelser. Enkelte bebyggelser har dog fået en tidsbegrænset dispensation (max. 5 år). Der tages løbende stilling til om disse skal forlænges yderligere. Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) VEKS er et transmissionsselskab, der forsyner 19 lokale fjernvarmeselskaber med varme på Vestegnen heriblandt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. 8

9 Ledelsesberetning VEKS er et non-profit selskab, hvor 11 kommuner, med ca indbyggere, hæfter solidarisk for VEKS økonomi. VEKS leverer varme svarende til ca familiers varmeforbrug. VEKS blev stiftet i 1984 og har leveret varme siden august Anlægget var fuldt udbygget i VEKS forsynes med overskudsvarme fra affaldsforbrænding KARA (Roskilde) og Vestforbrænding (Glostrup) samt kraftvarme fra samproduktion af el og varme fra Avedøreværkets blok 1 og 2. Avedøreværkets blok 2 brænder fortrinsvis biobrændsler (halm og træpiller). I 2006 blev et geotermisk anlæg (varmt vand fra undergrunden) taget i brug. VEKS er medejer af anlægget og aftog 157 TJ (svarer til ca. ¼ af Rødovres forbrug). Der er en høj forsyningssikkerhed i transmissionsselskabets område, idet 39 lokale kedelcentraler kan tages i drift som reserve og til supplerende forsyning i særlig kolde perioder. I Rødovre har VEKS lejet Agerkærcentralen af AAB for at kunne levere spidslast ved manglende forsyning. I 2006 var centralen kun i drift i 30,6 timer, som alle var testkørsel. Ved manglende varmeleverancer kan der også trækkes på de københavnske værker via en ledning i Roskildevej og Damhus Boulevard. Dog leveres der i løbet af året mere varme til København end modsat. VEKS leverer 100% varme til RKF. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning RKF blev oprettet i september Fra 1. oktober 1986 leverede RKF varme til forbrugere syd for Roskildevej. Fra 1. oktober 1986 til 30. september 1987 blev varmen købt fra Agerkærcentralen, som havde en overkapacitet. Fra 1. oktober 1987 blev al varme leveret fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). 1. juli 1989 var RKF's distributionsnet udbygget. 9

10 Ledelsesberetning Rødovre er opdelt i 5 selvstændige vekslerområder: Område 1 Madumvej Område 2 Broparken Område 3 Rødovre Centrum Område 4 Bybjerget Område 5 Agerkær Økonomi Den variable pris fra VEKS har i 2006 været 63,09 kr./gj. Den faste afgift er afregnet med ca. 43,80 kr./gj/pr. købt GJ i henhold til varmeleveringsaftalen mellem VEKS og RKF. Afhængig af om RKF afkøler fjernvarmevandet godt eller dårligt, sker der en reduktion eller et tillæg til varmeprisen på 0,21 kr./gj for hver C, som returtemperaturen er under eller over 55 C. RKF har en anden mulighed for at kunne reducere den samlede varmeregning. Hvis vi kan undgå at bruge spidslast i morgen- og aftentimerne og hermed få et jævnt forbrug fordelt over døgnet, bliver behovet for den dyre spidslast reduceret. VEKS afregner jævn og ujævn belastning med en lastfaktor som målestok og middel til at opnå en jævn belastning. De enkelte selskabers lastfaktor er beregnet ud fra de værdier for belastning, som bliver registreret hver time året rundt. For 2006 er lastfaktoren beregnet ud fra de registrerede værdier i RKF fik udbetalt ca kr. for ikke at belaste systemet for hårdt. Det gode resultat skyldes et godt samarbejde mellem varmemestrene og RKF. Benchmarking Dansk Fjernvarme har sammen med Energitilsynet udarbejdet en standardkontoplan, der kan indlægges i deres økonomisystem, og bruges af alle varmeværkerne. Med standardkontoplanen har Energitilsynet mulighed for at trække sammenlignelige nøgletal ud fra alle værkernes regnskaber. RKF har valgt at følge standardkontoplanen. Pga. interne ITproblemer, er den dog endnu ikke implementeret. Indberetning må derfor stadig ske manuelt ved at udtrække relevante udgifter fra kommunens regnskab. Med standardkontoplanen vil man opnå, at værkerne, på den bedst mulige måde, kan sammenlignes, både effektivitet samt takster. 10

11 Ledelsesberetning Da man ikke på samme måde som i el- og gassektoren kan liberalisere varmeforsyningen, er benchmarking forbrugernes sikkerhed for, at værkerne i Danmark kører økonomisk forsvarligt. Det bliver f.eks. muligt at sammenligne RKF s driftsregnskab med andre. Energitilsyn RKF er underlagt Energitilsynet. Formålet med tilsynets arbejde er: Overordnet: at bidrage til at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til rumopvarmning. Specielt: at sikre varmeforbrugernes interesser m.h.t. pris og kvalitet, at sikre gennemsigtighed i priser og vilkår, at sikre stabile og langsigtede rammer Indførelse af indtægtsrammer: et redskab til at skabe større effektivitet for virksomheder (varmeværker), der ikke er i konkurrence bygger på sammenligning mellem ensartede virksomheder (benchmarking), hvor den enkelte virksomhed måles i forhold til de mest effektive forudsætter forsvarlig sammenhæng mellem mulige rationaliseringsgevinster og det administrative arbejde med rammerne Energispareudvalg RKF har tilsluttet sig energispareudvalget i VEKS' forsyningsområde. Ifølge bekendtgørelse om energirådgivning, skal RKF yde energirådgivning. Rådgivningen skal fremover indberettes til Energitilsynet hvert år. Dansk Fjernvarme er sekretariat for alle fjernvarmeværker i Danmark og indsamler oplysninger samt indberetter de tiltag, der er foretaget. 11

12 Ledelsesberetning RKF yder allerede energirådgivning ved at: afholde møder med varmemestre afholde kurser uddele pjecer tilbyde besøg hos brugerne kontakte brugerne, hvis deres afkøling bliver for høj udsende oversigt over energiforbruget hos hver enkelt forbruger have oprettet en hjemmeside, hvor hver enkelt forbruger med eget password kan følge deres forbrug udsende informative regninger Markedsføring Der er kun få potentielle forbrugere tilbage, som opvarmer med olie. Derimod er der endnu nogle mindre rækkehusområder, som er elopvarmet. Elsparefonden giver ikke længere tilskud til at konvertere fra el. Miljø Etablering af VEKS i slutningen af 80 erne har medført en væsentlig reduktion i udledningen af CO 2, NO X og SO 2 fra boligopvarmningen på Vestegnen. Dels gjorde etableringen af VEKS det muligt at øge udnyttelsen af overskuds-varme fra affaldsforbrændingsanlæg, dels blev det samlede brændselsforbrug reduceret ved samproduktion af el og varme (kraftvarme). Miljødeklarationens faktorer for VEKS og Rødovre for 2006 viser et fald i miljøbelastningen for CO 2 og NOx, men en svag stigning på SO 2. Med Avedøreværkets blok 2 i brug udgør kul en mindre andel af brændselssammensætningen, der til gengæld øger andelen af biobrændsel, hvilket har haft en positiv indvirkning på emissionerne. Den miljøbelastning, der tillægges varmen, stammer fra det ekstra brændsel, det koster værket at producere både el og varme. Miljødeklaration for den gennemsnitlige VEKS og RKF forbruger for 2006: 12

13 Ledelsesberetning Emission pr. leveret varmeenhed til slutbruger: VEKS forbruger CO 2 -emission 31,02 g/gj SO 2 -emission 13,04 g/gj NOx-emission 58,00 g/gj RKF forbruger CO 2 -emission 33,41 g/gj SO 2 -emission 14,08 g/gj NOx-emission 62,29 g/gj I forhold til 2005, er RKF forbruger faldet med henholdsvis 2,9%, steget med 6,8% og faldet med 1,3%. Særlige risici Ændringer i lovgivning og instrukser fra offentlige instanser, i form af indgreb i prissætning af varmenetydelser, vurderes at udgøre en særlig risiko for selskabets fremtidige indtjening. Eksternt miljø I forbindelse med renovering af fjervarmerør m.v. skal virksomheden behandle tiloversblevet materiale i form af fjernvarmerør i overensstemmelse med miljøministeriets pålæg. Videnressourcer Varmeforsyningen vurderes at have de basale videnressourcer omkring etablering og drift af varmenettet og køber nødvendig specialviden eksternt. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Varmeforsyningen har ikke selvstændig forsknings- og udviklingsaktiviteter, men deltager ad hoc i sådanne. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der har i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb ikke været særlige forhold, der har påvirket den finansielle stilling. Varmeforsyningens forventede udvikling Ud fra gældende lovgivning om hvile i sig selv princippet forventes et nulresultat i det kommende år. 13

14 Ledelsesberetning Økonomi og administration Som forsyningsselskab med egen økonomi er RKF pligtig til at aflægge årsregnskab efter årsregnskabsloven under hensyntagen til prisreguleringsbestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Foruden driftsudgifter og varmekøbspriser fastsættes varmeprisen efter reglerne i BEK om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer, således at økonomien samlet set er baseret på hvile i sig selv princippet. Aktiver i selskabet skal i årsrapporten behandles efter bestemmelserne i årsregnskabsloven, således at ledningsanlæg m.m. er korrekt værdiansat. Det særlige ved et forsyningsselskab er, at det ikke er selskabet RKF, der ejer anlægget, men det er i princippet forbrugerne. Disse forhold er ret komplicerede, så RKF har fået hjælp til dette arbejde af ekstern revisor. RKF har i løbet af året haft problemer med support på edb-systemet til økonomi og administration, fordi supporten er baseret på, at leverandøren DFF-EDB har adgang til systemet hjemmefra, og således kan overtage en pc-arbejdsplads i kommunen. Dette havde kommunens edb-afdeling modsat sig med henvisning til datasikkerhed. Der er imidlertid nu fundet en løsning med en sikker forbindelse, som edb-afdelingen har accepteret, så DFF-EDB nu kan yde den ønskede support. RKF har gennem en årrække afprøvet forskellige edb-løsninger til registrering af komponenter og håndtering af vedligeholdelsesarbejder. Det har været svært at finde et system, der dækkede behovet. De færdiglavede systemer er for store og tunge at arbejde med. RKF har derfor nu i samarbejde med DFF-EDB udviklet en tilføjelse til deres forbrugerprogram, som kan håndtere komponentregistreringen. I den kommende tid vil RKF indlægge data i det nye system. Organisation Der er i 2006 sket en ændring i Teknisk Forvaltning. Hans Christian Olsen er ansat som ny teknisk direktør. RKF er en del af afdelingen Teknisk Drift, som foruden fjernvarme indeholder: Vand, kloak, vej, park og værksted. Bemandingen i RKF er uændret: Tinne Thostrup, forsyningsleder, økonomi og administration Hanne Gennov, økonomi (1/3 tid i RKF) Jens Munk Pedersen, ingeniør, projektering og drift Allan Pedersen, driftsassistent, tilsyn vekslerstationer og ledningsnet Frank Eltong, tilsynsførende, tilsyn brugerinstallationer Steen Cloos, maskinmester, dataopsamlere og målere 14

15 Ledelsesberetning Teknisk beretning Varmemestermøde Det årlige varmemestermøde, der traditionelt holdes om efteråret, blev aflyst i RKF ønskede at orientere om en ny lovgivning om energibesparende foranstaltninger hos forbrugerne, men på daværende tidspunkt var håndteringen af ordningen uklar. Varmemestermødet blev derfor flyttet til foråret 2007, nærmere bestemt den 28. marts. 52 varmemestre og tilsynsførende fra de fjernvarmeforsynede ejendomme deltog i mødet. RKF orienterede om aktiviteterne i fjernvarmen: Ny lov om energibesparelser - som ovenfor nævnt. Loven pålægger RKF at medvirke til en årlig energibesparelse hos forbrugerne på mindst 0,92% af RKF s varmekøb i 2004, svarende til MWh. Ordningen løber i årene , så den samlede energibesparelse over de 8 år bliver MWh. Hvordan opnår vi dette, og hvordan registreres de energibesparende foranstaltninger, som der udføres? Resultat af sidste års drift: Antal brugere Varmesalg, MWh Ledningstab, % 7,6 7,0 6,1 Lastfaktor 0,9851 0,9857 0,9804 Fremløbstemperatur, C 77,8 (76,0-89,3) 76,3 (74,9-88,8) 75,6 (73,9-88,4) Returtemperatur, C 49,5 49,5 49,1 Tilslutning af 3 nye forbrugere. Renovering af fjernvarmenettet i område 5 syd for Roskildevej. Isolering af hovedpumper i vekslerstationer. Udskiftning af SRO-anlæg. Vekslerrensning, målerudskiftning og service hos forbrugerne. Erfaring med installation af varmtvandsbeholdere. Små underdimensionerede beholdere fungerer bedre end store overdimensionerede. Myndighedsbehandling ved ombygning af varmecentraler. Derudover fortalte en ekstern foredragsholder om: EMO-ordning for større ejendomme. Torben Wormslev fra ingeniørfirmaet Torben Wormslev gennemgik ordningen, og fortalte om, hvad den betyder for den enkelte ejendom. 15

16 Ledelsesberetning Vekslerstationer - for varmelevering fra VEKS Madumvej - område 1 Hovedpumper Hovedpumperne er forsynet med specialsyede isoleringspuder. Pumperne sidder på fremløbsledningen, der er op til 90 C varm om vinteren. Isoleringen er udført dels af økonomiske grunde for at spare energi, dels af driftstekniske grunde for at reducere rumtemperaturen og dermed mindske belastningen på elektronikken i vekslerstationen. Broparken - område 2 Som Madumvej. Rødovre Centrum - område 3 Ingen ændringer. Pumperne blev som de første isoleret allerede i Bybjerget - område 4 Som Madumvej. Agerkær - område 5 Som Madumvej. SRO Det nuværende Satt-line anlæg er fra Anlægget stod således foran enten opgradering eller udskiftning. Alfa-Laval Automation, der oprindeligt forhandlede Satt-line, er i mellemtiden overtaget af ABB. En opgradering vil dermed i praksis være en udskiftning til et nyt system, idet Satt-line ikke længere udvikles udenfor fjernvarme. RKF overvejede derefter om samarbejdet med ABB skulle fortsætte, eller om det ville være fordelagtigt at vælge et andet system. RKF valgte den sidste løsning, fordi det blev vurderet, at et mere åbent system, der kan supporteres af flere firmaer, ville være fordelagtigt. Et system baseret på IFIX blev valgt. Derudover er valgt en samarbejdsform, baseret på, at udvikling og programmering skal ske på stedet hos RKF, således at det kan ske i en tæt dialog med driftspersonalet. Konsulentbistand til funktionsbeskrivelse og udbud er dermed fravalgt. Hardware og software blev indkøbt i Programmering og skift til nyt anlæg sker i RKF s lyslederforbindelse fra Teknisk Forvaltning og ud til de 5 vekslerstationer har været meget driftssikker. I 2006 opstod imidlertid en kabelfejl, der var svær at udmåle. Det viste sig at være et kabelstykke, som tidligere under ilægningen af lyslederen i trækrøret, er blevet trykket sammen i trækrøret. Herved har kablet lidt fysisk overlast, og er blevet beskadiget. Det overflødige kabel blev trukket ud af rørene og skåret væk, herefter virkede forbindelsen igen. 16

17 Ledelsesberetning Net 3-årig aftale om ledningsrenovering I de seneste år har RKF hvert år udbudt den årlige ledningsrenovering som et kendt arbejde til en fast pris. Dvs. at alle de steder, der skulle graves, var kendt, og arbejdet var beskrevet. Dette var et tidskrævende arbejde, og det forsinkede entreprenørens opstart. I 2006 blev der derfor udarbejdet et udbudsmateriale baseret på enhedspriser samt en aftaleperiode på 3 år. Fokus blev lagt på at begrænse antallet af enhedspriser, og gøre priskataloget anvendeligt i praksis. Petri & Haugsted vandt entreprisen. Systematisk renovering Renovering af ledningsnettet er primært baseret på kontrolmålinger på alarmtrådene i fjernvarmerørene. De fleste fejl er konstateret som udefra kommende fugt ved tærede stålmuffer, som ligger i lyrekanaler. Der er også konstateret enkelte fejl på fastspændinger og kompensatorer. Alle muffer er lagt over en kort årrække, og de må derfor formodes generelt at have nået en alder, hvor de har en dårlig tilstand. RKF er således startet på en systematisk renovering af ledningsnettet, da fejlene ellers vil komme i et meget stort antal over en kort periode, med et næsten uoverkommeligt renoveringsarbejde til følge. I 2006 blev alle lyrekanaler i område 5 syd for Roskildevej renoveret. Bestykningen med ventiler er tilpasset, så nedlukning og aftapning ved kommende ledningsarbejder kan udføres hensigtsmæssigt. Se efterfølgende opgørelse. I 2007 fortsætter renoveringen i område 1 i Islev. I de efterfølgende 5-6 år vil renoveringen fortsætte i område 2, 3 og 4. Renovering med buerør i Varnæsvej 17

18 Ledelsesberetning Renovering 2006 Tårnvej 438 Rødovrevej 251 Rødovre Parkvej / Brandholms Alle Agerkær 35 Agerkær / Maglekær Agerkær / Avedøre Havnevej Avedøre Havnevej / Rødovre Gymnasium Avedøre Havnevej / Hendriksholm skole Hendriksholms Boulevard Hendriksholms Boulevard Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer ved stikindføring Låsning af kompensatorer Udskiftning af muffer i lyrekanal. Nyt dæksel på ventilbrønd Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskæring af ventiler, fastspænding og passrør Udskiftning af muffer Fjernelse af udluftningsventiler. Afblænding af studse Udskæring af T-stykke og ventilarrangement. Erstattet m bøjning og ny afgrening 5-02 Omlægning første del af stik til 5-02 Udskæring af fastspænding. Erstattet med ventilarrangement Låsning af kompensatorer Hendriksholm Skole Udskiftning af muffer i lyrekanal på stik til 5-03 Hendriksholms Boulevard 5 Udskiftning af muffer i lyrekanal på afgrening og stik til 5-04 Fritz Møllers vej 194 Hviddingvej 7 Hviddingvej 6 Hviddingvej 7 / Agerskovvej 4 Medelbyvej 6 / Ørbygård Medelbyvej 2 / Ørbygård Vamdrupvej Randrupvej / Damhus Boulevard Randrupvej 15 Randrupvej 5 Damhus Boulevard 12 Damhus Boulevard 2 Damhus Torvet 1 Padborgvej 25 Padborgvej 12 / Vedstedvej 2 Udskæring af kompensatorer. Erstattet med ventilarrangement Udskæring af udluftningsventiler. Erstattet af lige rør Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Fjernelse af lyrekanal. Erstattet med buerør Udskæring udluftningsventil. Erstattet med lige rør Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskæring af udluftningsventiler. Erstattet af ventilarrangement Udskæring af udluftningsventiler. Erstattet af lige rør Fjernelse af udluftningsventiler. Afblænding af studse Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Rødovrevej / Voldumvej (Titusparken) Renov stik 3-57/58 ifm. opdimensionering for nyt stik 3-73 Tårnvej 434 / Islebro Vandværk Rødovre Parkvej/v Espely 8 Rødovre Parkvej/v Espely 16 Rødager Alle / Valhøj skole Låsning af kompensatorer Muffer skiftet på almindelig rørsamling Låsning af kompensatorer Udskiftning af muffer i lyrekanal 18

19 Ledelsesberetning Brugerinstallationer - for varmelevering til ejendommene Tilsyn hos forbrugerne Der er udført 2 årlige tilsyn for kontrol af automatikindstillinger m.m. Derudover har RKF ved tilkald ydet vejledning og rådgivning. Vekslere Ved den periodiske rensning af vekslerne hos forbrugerne (renses hvert 7. år) er der renoveret 16 vekslere af typen N35. Ved renoveringen udskiftes pladerne. De gamle plader renses og forsynes med nye pakninger, og genmonteres i en anden veksler. På Valhøjparken (bruger 4-05) er der installeret 2 loddede vekslere i stedet for den eksisterende pakkede (gummipakninger mellem pladerne). Valhøjparken var den sidste brugerinstallation med en stor atypisk veksler, der er dyr at udføre service på, og er sårbar mht. driftssikkerhed. Herefter har de største forbrugere installeret 2 eller flere store loddede vekslere. De fleste forbrugere har pakkede vekslere af typen APV N35 eller N50. De mindste forbrugere har installeret 1 lille loddet. Målere 25 målere blev i 2006 udtrukket til kontrol efter måleteknisk direktiv. De pågældende målere blev nedtaget og sendt til prøvestanden. Målerne er erstattet af nye Kamstrupmålere. Prøvningen medførte, at yderligere 15 målere af en ældre type skulle udskiftes. Dataopsamlere Ingen ændringer. Særlige projekter Ingen særlige projekter. 19

20 Ledelsesberetning Nye stik (forbrugere) i 2006 Bruger 2-26 Bruger 3-73 Bruger 3-20 Slotsherrens Vænge 3. Nybyggeri, afgrening m engangsventiler Titusparken, Voldumvej 80. Konvertering fra naturgas Egegårdsvej 59. Konvertering fra olie Konvertering af Titusparken Personale RKF har været repræsenteret ved DF's og DFF-EDB's lands- og regionalmøder. RKF har i øvrigt deltaget i følgende efteruddannelse / erfaringsudveksling: Ledningsregistrering - brugermøde Økonomisystem - brugermøde Prærørskvalitet - temadag Ny lov om energibesparelser - temadag Vej- og trafikafmærkning - kursus RKF - almindelige oplysninger om drift Generelt RKF benytter DFF-EDB s økonomisystem til varmeafregning og administration af forbrugerne. Til systemet hører moduler til ledningsregistrering samt fjernaflæsning af varmemålerne hos forbrugerne. RKF benytter også disse faciliteter. 20

21 Ledelsesberetning Vekslerstationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden i de 5 vekslerstationer i Rødovre, hvor vi modtager varmen fra VEKS. Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse af pumpearrangementer, vandbehandlingsanlæg m.m. VEKS driver og vedligeholder varmevekslerne sammen med hele transmissionssiden, der har forbindelse til alle varmeværkerne på Vestegnen heriblandt Avedøreværket. Vekslerstationerne overvåges og styres med et SRO-anlæg på Teknisk Forvaltning. Ledningsnet RKF driver og vedligeholder distributionsnettet, der indeholder ca. 48 km præisolerede rør (24 km dobbelt-rør) i dimensionerne 42/110 til 355/500. Der er 5 forsyningsnet, som er tilsluttet hver sin vekslerstation. Forsyningsnettene består af præisolerede rør. I isoleringen er indlagt alarmtråde, som kan registrere, om der er fugt i isoleringen. Der udføres kontrolmålinger på alarmsystemet om efteråret. Udmålte fejl er grundlag for renoveringen det efterfølgende år. De typiske renoveringer er: Muffer: Udskiftning af utætte muffer til svejsemuffer. Ved udskiftning af hele rørkomponenter (fastspændinger m.m.) anvendes dog normalt krympemuffer i stedet for svejsemuffer. Lyrekanaler: Muffer i lyrekanaler er særlig udsat for tæringer. Mufferne udskiftes til svejsemuffer og lyrekanalerne retableres. Lyrekanalerne kan ikke sløjfes, da rørnettet ikke er forsynet med forstærkede bøjninger. Fastspændinger: Der er tendens til, at der kommer fugt i isoleringen ved fastspændinger. Fastspændingerne incl. omstøbning med beton fjernes, og erstattes med almindeligt lige rør. Fastspændingsbøjninger erstattes af buerør. Kompensatorer: Den grundlæggende konstruktion af kompensatorerne er svag i forhold til de øvrige komponenter i rørnettet. Da rørsystemet nu har "sat sig" efter etableringen for ca. 20 år siden, kan kompensatorerne undværes. Derfor låses de, og forsynes med svejsemuffer, så de i princippet fungerer som et almindeligt lige rør. Brugerinstallationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden af brugerinstallationerne, hvor fjernvarmen afsættes til forbrugerne. Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse med vekslere, automatik, målere m.m. De interne installationer i ejendommene med pumper, varmtvandsanlæg m.m. drives og vedligeholdes af den pågældende ejer / administrator. 21

22 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til foregående år, således at årsrapporten er udarbejdet som et funktionsopdelt regnskab, jf. Dansk Fjernvarmes anbefaling. Fjernvarmeforsyningens bogholderi, herunder opkrævning af varmeleverancer, betaling af vareleverandører, lønninger og afgifter varetages af Rødovre Kommune efter sædvanlige offentlige regnskabsprincipper, hvorfor det ikke er muligt at vise balancens sammensætning på tilgodehavender hos forbrugerne og gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser samt offentlige myndigheder. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde varmeforsyningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. VALUTA OG SIKRINGSDISPOSITIONER Årsrapporten er aflagt i danske kroner. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning opgøres excl. moms og rabatter. 22

23 Anvendt regnskabspraksis Som følge af, at virksomheden er underlagt hvile i sig selv princippet, jf. Lov om varmeforsyning, er nettoomsætningen korrigeret for over-/underdækning i henhold til varmeforsyningsloven samt forskel imellem regnskabsmæssige afskrivninger og afskrivninger og henlæggelser i henhold til BEK om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer. Varmeleveranceomkostninger Heri indregnes omkostninger, der direkte afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Distributionsomkostninger Heri indregnes omkostninger til drift og udvikling af distributionsnettet m.v., herunder afskrivninger og løn. Administrations- og kundebetjeningsomkostninger Heri indregnes omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger og løn. Afskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For varmeforsyningen er anvendt følgende brugstider og restværdier: Brugs- Resttid værdi Tekniske bygningsværdier 20 år 0% Ledningsnet, vekslerstationer og brugerinstallationer 30 år 0% Driftsmateriel og inventar samt SRO-anlæg 5-10 år 0% Grunde afskrives ikke. Nyanskaffelser med kostpris på under DKK pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Finansielle poster Under finansielle poster indregnes renteomkostninger. 23

24 Anvendt regnskabspraksis Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der fremkommer som følge af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra resultatet af varmeforsyningens ordinære drift, og som derfor ikke kan forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt. Skatter Varmeforsyningen er undtaget fra beskatning, jf. Selskabsskattelovens 3, stk. 1. BALANCE Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Genindvindingsværdi er aktivets værdi ved fortsat brug eller ved salg. I kostprisen indregnes direkte og indirekte medgåede materialer og løn. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering. Egenkapital - fri egenkapital Som følge af, at varmeforsyningen er stiftet efter Varmeforsyningslovens ikrafttræden 1. marts 1981 og uden indskud fra Rødovre Kommunes side, idet investeringen blev finansieret med et lån optaget af kommunen, er der ingen fri egenkapital Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser måles i balancen på baggrund af aktuarmæssige beregninger i det omfang, forpligtelserne ikke er forsikringsmæssigt afdækkede. 24

25 Anvendt regnskabspraksis Bunden egenkapital er reelt et udtryk for en gæld til forbrugerne som følge af, at prissætningen reguleres af afskrivninger og henlæggelser i henhold til Varmeforsyningsloven hvile i sig selv princippet. Den bundne egenkapital omfatter en over-/underdækning, der overføres til prisregulering i det efterfølgende år, samt forskellen imellem varmeforsyningsanlæg og driftsmateriel opgjort efter driftsøkonomiske regnskabsprincipper og afskrivnings og hensættelses principper i henhold til BEK om afskrivninger og hensættelse til nyinvesteringer. Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låneoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger fordeles over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. Mellemregning Rødovre Kommune Ved etablering af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning optog kommunen et lån, som efterfølgende er suppleret med nye lån, svarende til større investeringer, hvilket lån er viderestillet til varmeforsyningen. Gæld til Rødovre Kommune forrentes med Nationalbankens diskonto hvert år den Rødovre Kommune varetager bogføringen for Rødovre Kommunes Fjernvarmeforsyning efter sædvanlige offentlige regnskabsprincipper. Ved regnskabsførelsen føres ikke en separat opgørelse af aktiver og forpligtelser for fjernvarmeforsyningen, hvilket medfører, at alle driftsmæssige aktiver og forpligtelser indgår i mellemregningen med Rødovre Kommune. Fjernvarmeforsyningens tilgodehavender hos brugere, gæld til kreditorer og skyldige energiafgifter er således modregnet i mellemværendet med Rødovre Kommune. Lånet til kommunen er hidtil årligt afdraget med det likviditetsmæssige overskud i varmeforsyningen som følge af drift og investeringer, hvortil kommunen ikke har kunnet optage lån, jf. Lånebegrænsningen ved kommunalreformen. Priserne i varmeforsyningen er kalkuleret således, at lånet fra kommunen udløber med udgangen af

26 Anvendt regnskabspraksis Anden gæld Der er i balancen ikke indregnet beregnede gældsforpligtelser i form af f.eks. feriepengeforpligtelser, sociale ydelser og tilbageholdt A-skat for fjernvarmeforsyningens medarbejdere. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter samt ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af materielle anlægsaktiver reguleret for ændringer i tilgodehavender og gæld vedrørende nævnte poster. Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering fra optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. Likviditeten ved årets begyndelse og slutning omfatter alene mellemværendet med Rødovre Kommune. 26

27 Resultatopgørelse Real. Budget Real Note DKK t.dkk t.dkk 1 Nettoomsætning /4 Varmeleveranceomkostninger Bruttoresultat /4 Distributionsomkostninger /3/4 Administrations- og kundebetjeningsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Andre finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat Overført resultat fra tidligere år Til disposition for kommunalbestyrelsen Beløbet foreslås fordelt således: Overført resultat I alt

28 Balance AKTIVER Real. Budget Real Note DKK t.dkk t.dkk Grunde og bygninger Ledningsnet Vekslerstationer og SRO-anlæg Brugerinstallationer Driftsmateriel og inventar Igangværende arbejder Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

29 Balance PASSIVER Real. Budget Real Note DKK t.dkk t.dkk 9 Fri egenkapital Egenkapital i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Bunden egenkapital Hensatte forpligtelser i alt Mellemværende Rødovre Kommune Mellemværende VEKS Langfristede gældsforpligtelser i alt Gæld til Rødovre Kommune, der forfalder inden for 1 år Gæld til VEKS, der forfalder inden for 1 år Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Nærtstående parter 29

30 Pengestrømsopgørelse Real. Budget t.dkk t.dkk Årets resultat 0 0 Korrektioner til nettoomsætning Renteomkostninger Årets afskrivninger Ændring hensættelse til pensionsforpligtelse Forskydning i driftskapital: Varebeholdninger Tilgodehavender Leverandører af varer og tjenesteydelser Pengestrømme fra drift før finansielle poster Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger Driftens pengestrømme Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 0 0 Investeringernes pengestrømme Frie pengestrømme Optagelse af langfristede lån 0 0 Afdrag på langfristede lån Finansieringens pengestrømme Årets samlede pengestrømme Mellemregning Rødovre Kommune ved årets begyndelse Mellemregning Rødovre Kommune ved årets slutning Mellemregning Rødovre Kommune ved årets slutning specificeres således: Mellemregning langfristet gæld Mellemregning kortfristet gæld I alt

31 Noter Real. Budget Real DKK t.dkk t.dkk 1. Nettoomsætning Nettoomsætning fordeler sig således på aktiviteter: Varme, variabel afgift Varme, fast afgift I alt Nettoomsætning fordeler sig således på markeder: MWh MWh MWh Boligselskaber Offentlige bygninger Erhvervsvirksomheder I alt Korrektioner til nettoomsætning Opgørelse af over-/underdækning i henhold til Varmeforsyningsloven: Varmeforsyningens varmekøb Varmeforsyningens afsætning Nettab Nettab % 6,1% 6,8% 7,0% t.dkk t.dkk t.dkk Varmekøb, el, vand og kemikalier Personale og administration Finansielle poster Drift og vedligeholdelse Afskrivninger Henlæggelser (tilbageførte henlæggelser) Øvrige omkostninger Ekstraordinær omkostning (pensionsforpligtelse/anlægstilskud) Omkostninger i alt

32 Noter Real. Budget Real t.dkk t.dkk t.dkk 1. Nettoomsætning - fortsat - Opgørelse af over-/underdækning - fortsat -: Forbrugsafgifter Øvrige indtægter Investeringsbidrag Indtægter i alt Årets over-/underdækning Opgørelse forskel i anvendt afskrivnings-/henlæggelsesprincip m.v.: Afskrivning i årsrapporten opgjort efter driftsøkonomiske principper Afskrivninger og henlæggelser opgjort i henhold til BEK om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og investeringsbidrag I alt Korrektioner til nettoomsætning i alt Korrektioner til nettoomsætning i hele kroner Nettoomsætning

33 Noter Real. Budget Real DKK t.dkk t.dkk 2. Andre eksterne omkostninger Honorar til revisor: Honorar for review Honorar for øvrige arbejder I alt Personaleomkostninger Vederlag til øvrige ansatte: Lønninger Pensioner 0 0 Andre omkostninger til social sikring Administrationsbidrag Rødovre Kommune I alt De samlede personaleomkostninger er fordelt således: Varmeleveranceomkostninger Distributionsomkostninger Administrations- og kundebetjeningsomkostninger (beregnet andel af Rødovre Kommune) I alt Gennemsnitligt antal direkte beskæftigede i året 5,1 5,0 4,8 33

34 Noter Real. Budget Real DKK t.dkk t.dkk 4. Afskrivninger De samlede afskrivninger er fordelt således: Varmeleveranceomkostninger Distributionsomkostninger Administrations- og kundebetjeningsomkostninger I alt Andre driftsindtægter Afkøling Lastfaktor (regulering tidligere år) Godtgørelse staten - el Tilslutningsbidrag Gebyrer m.m I alt Andre finansielle omkostninger Renteomkostninger VEKS Finansielle omkostninger til Rødovre Kommune I alt Ekstraordinære omkostninger Pensionsforpligtelse tjenestemænd Anlægstilskud, Carlsro I alt

35 Noter 8. Materielle anlægsaktiver Beløb i DKK Grunde og bygninger Ledningsnet Vekslerstationer og SRO-anlæg Brugerinstallationer Driftsmateriel og inventar Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året Kostpris pr Af- og nedskrivninger pr Nedskrivninger i året Afskrivninger i året Tilbageførsel af af- og nedskrivninger vedr. årets afgang Af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Ejendomsværdien for grunde og bygninger udgør t.dkk 0 ifølge den senest foretagne offentlige vurdering. 35

36 Noter Driftsma- Øvrige teriel anlæg I alt t.dkk t.dkk t.dkk 8a. Materielle anlægsaktiver opgjort i henhold til Varmeforsyningsloven Anlægssum primo Tilgang Afskrevet forud for overdragelsen Henlæggelser tilgang Investeringsbidrag Afskrivningsgrundlag Årets afskrivninger, 20% Anlægssum ultimo I alt t.dkk 8b. Årets henlæggelser Planlagte investeringer 2007 til Tidligere foretagne henlæggelser 2006 til Overført til anlægssum 0 Tilbageført som følge af bortfald 0 Årets henlæggelser, 20% -816 Henlæggelsesgrundlag

37 Noter Real. Budget Real DKK t.dkk t.dkk 9. Fri egenkapital Saldo primo Overført fra resultatopgørelsen Saldo ultimo Bunden egenkapital Over-/underdækning: Over-/underdækning primo Årets over-/underdækning Over-/underdækning ultimo Forskel i afskrivningsprincip: Forskel primo Årets forskel Forskel ultimo Bunden egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Andel af langfristede gældsforpligtelser, der forfalder efter 5 år: Mellemværende Rødovre Kommune Mellemværende VEKS I alt

38 Noter 12. Nærtstående parter Grundlag for indflydelse Bestemmende indflydelse: Rødovre Kommune Eneejer, direkte Betydelig indflydelse: Svend Erik Pedersen Vivi Skriver Dora Arvidsen Ahmed H Dhaqane Jan Langballe Hans Chr. Olsen Bestyrelsesformand Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen Daglig leder 2006 DKK Transaktioner: Administrative ydelser fra Rødovre Kommune Varmeforsyningen har herudover ikke gennemført handler med, ydet lån til eller stillet pant, kaution eller garanti for bestyrelsen, ledelse eller eneejer eller med virksomheder inden for kommunen. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning indgår i regnskabet for eneejeren Rødovre Kommune, Rødovre. 38

39 Tekniske data og grafer Nøgletal vekslerstationer Leverer 100% varme til RKF Spidslastcentral Agerkær Lejet af VEKS Elforbrug - vekslerstationer Distributionsledninger > 114,3 Stikledninger < 114, kwh 13,118 km dobbelt-rør 10,397 km dobbelt-rør Vandindhold 932 m³ Målere - elektroniske Vekslere Køb af varme Salg af varme Grundfos/Kamstrup EM Kamstrup Multical III/Utraflow Pladevekslere med gummipakninger Loddede pladevekslere GJ = MWh GJ = MWh Afkøling (se bilag) kr. Lastfaktor (se bilag) kr. Ledningstab (se bilag) 6 % Graddage Graddage, normalår Antal centraler 178 Køb af spædevand 601 m³ Salg af spædevand 339 m³ Takster (RKF) Fast 62,45 kr./gj = 224,82 kr./mwh Variabel incl. energiafgifter 84,15 kr./ GJ = 302,94 kr./mwh Afkøling 0,68kr./ GJ/ C = 2,45 kr./mwh/ C (se bilag om udviklingen i taksterne) Anlægsudgift 2006 Driftsudg. excl. køb Varmekøb incl. lastfaktor Varmesalg kr kr kr kr. Samlet gæld til Rødovre Kommune kr. 1 MWh = 3,6 GJ 39

40 Tekniske data og grafer OVERSIGT OVER FJERNVARMEPRISER FOR RKF (budget ) År Fast afg. GJ Var. afg. u/energiafgift GJ Samlet pris u/energiafgift Energiafg. kul/olie/ng CO 2 Afgifter i alt Variabel afgift incl. afg. Samlet pris incl. afg. GJ ,70 26,90 100,60 26,90 100, ,70 32,00 105,70 32,00 105, ,85 33,12 85,97 19,73 19,73 52,85 105, ,87 41,74 96,61 13,13 13,13 54,87 109, ,87 43,70 98,57 11,17 11,17 54,87 109, ,06 48,77 105,83 8,29 8,29 57,06 114, ,84 46,56 103,40 7,65 2,63 10,28 56,84 113,68 *) ,45 49,62 108,00 6,63 2,29 8,92 58,54 116, ,20 48,90 107,10 7,62 2,68 10,30 59,20 117, ,20 49,77 107,97 7,19 2,24 9,43 59,20 117, ,20 50,77 109,97 11,75 3,13 14,88 65,65 124, ,20 49,67 108,87 14,06 3,42 17,48 67,15 126, ,20 52,08 112,28 13,15 3,27 16,42 68,50 128, ,70 52,75 113,45 16,79 3,03 19,82 72,57 133, ,70 52,75 113,45 21,95 4,20 26,15 78,90 139, ,70 59,15 119,85 16,55 3,20 19,75 78,90 139, ,20 64,50 125,70 13,63 2,27 15,90 80,40 141, ,20 54,46 115,66 23,21 3,73 26,94 81,40 142, ,70 60,89 122,59 18,78 3,23 22,01 82,90 144, ,70 58,23 119,93 21,17 3,50 24,67 82,90 144, ,45 55,59 118,04 24,84 3,72 28,56 84,15 146, ,60 56,97 119,92 24,07 3,61 27,68 84,65 147, ,20 85,40 148, ,70 86,90 150,60 Alle priser er ekskl. moms *) AMBI bortfalder 40

41 Tekniske data og grafer Varmesalg MWh Samlet varmesalg og graddage Vægtede fremløbs- og returtemperaturer 65 Fremløbstemperatur C ,5 82,0 82,3 49,8 50,4 50,2 81,7 80,9 80,3 49,5 49,5 49, Returtemperatur C Vægtede ledningstab og lastfaktorer 1,00 Ledningstab % ,9892 0,9904 6,7 6,6 0,9956 8,9 0,9851 0,9857 7,6 7,0 0,9804 6, , Antal brugere

Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæring 6. Hoved- og nøgletal 7. Ledelsesberetning 8-25

Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæring 6. Hoved- og nøgletal 7. Ledelsesberetning 8-25 Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Årsrapport 2010

Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Årsrapport 2010 Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæring 6-7 8-31 Resultatopgørelse 32 Balance

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Foto: Samling af alarmtråde under udbygningen i erhvervsområde Valhøj. Alarmtrådene bruges til at detektere evt. utætheder i rørene. Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning sregnskab

Læs mere

Årsrapport 2012 og miljøforhold

Årsrapport 2012 og miljøforhold Årsrapport 2012 og miljøforhold CVR-nr. 30 17 49 68 Fjernvarme er miljøvenlig www.fjernvarmefyn.dk 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5

Læs mere

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2009/10. CVR-nr. 58 17 66 13

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2009/10. CVR-nr. 58 17 66 13 Indhold Generalforsamling 2 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab 1. juni 31. maj 13 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015.

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Årsrapport for 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CSR 54 Miljøforhold 56 Ressourceopgørelse 59

Indholdsfortegnelse. CSR 54 Miljøforhold 56 Ressourceopgørelse 59 Fjernvarme Fyn Årsrapport, CSR og miljøforhold 2014 Indholdsfortegnelse Fjernvarme Fyn A/S Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/5 2014 Dirigent Christian Hagelskjær UDKAST BEST.MØDE Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2007 51. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE SELSKABSOPLYSNINGER... 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2010 2014

Årsrapport 2010 2014 Årsrapport 214 21 Indhold Ledelsesberetning side 2-6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2009 2010 Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16 CVR-nr. 83 95 57 16 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FORORD OM TVIS MILJØ REGNSKAB BALANCEN NOTER REVISORS ERKLÆRINGER LEDELSESPÅTEGNING VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER CASE 1 TRÅDRENOVERING CASE 2 BIOMASSE

FORORD OM TVIS MILJØ REGNSKAB BALANCEN NOTER REVISORS ERKLÆRINGER LEDELSESPÅTEGNING VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER CASE 1 TRÅDRENOVERING CASE 2 BIOMASSE ÅRSBERETNING 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 FORORD OM TVIS MILJØ CASE 1 TRÅDRENOVERING CASE 2 BIOMASSE CASE 2 VARMEPLAN TVIS REGNSKAB BALANCEN NOTER REVISORS ERKLÆRINGER LEDELSESPÅTEGNING VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Årsrapport 2010 2010

Årsrapport Årsrapport 2010 2010 Årsrapport 2010 Indhold side 2-6 Ledelsesberetning side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning side 7 Nøgletal side 8 Resultatopgørelse side 9 Balance side 10-12 Noter side 13 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere