Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning g Årsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning g Årsrapport 2006"

Transkript

1 g Årsrapport 2006

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8-21 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 27 Balance Pengestrømsopgørelse 30 Noter Tekniske data og grafer Forkortelser og begreber 44 2

3 Virksomhedsoplysninger m.v. Virksomheden Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Tæbyvej Rødovre Telefon: Telefax: Hjemsted: Rødovre CVR-nr.: Bestyrelse Svend Erik Pedersen (SF), formand Vivi Skriver (A) Dora Arvidsen (A) Ahmed H Dhaqane (A) Jan Langballe (C) Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper Teknisk Forvaltning Teknisk direktør Hans Chr. Olsen Personale: Funktionsleder Tinne Thostrup Jens Munk Pedersen Hanne Gennov (1/3 tid) Frank Eltong Steen Cloos Allan Pedersen Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper VEKS bestyrelse: Dora Arvidsen Ole Parbst (observatør) VEKS teknikerudvalg: Tinne Thostrup 3

4 Virksomhedsoplysninger m.v. Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - VEKS brugerråd: Svend Erik Pedersen Finn Gade Ærø VEKS: Energirådgivningsudvalg: Tinne Thostrup Spids- og reservelast: Tinne Thostrup Energispareudvalg i VEKS forsyningsområde: Tinne Thostrup DFF-EDB a.m.b.a.'s bestyrelse Tinne Thostrup Diverse arbejdsgrupper i TF og RK: GIS Internetgruppe i TF Gravegruppen Revisor Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 4

5 Ledelsespåtegning Vi aflægger hermed årsrapport for 2006 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning som er en forsyningsaktivitet under Rødovre Kommune. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven under hensyntagen til varmeforsyningslovens prisreguleringsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Rødovre, den 13. juni 2007 Ledelsen Hans Chr. Olsen Bestyrelsen Svend Erik Pedersen Vivi Skriver Dora Arvidsen Formand Ahmed H Dhaqane Jan Langballe 5

6 Uafhængig revisors erklæring Til Rødovre Kommune som ejer af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning for regnskabsåret Ledelsens ansvar for årsrapporten Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om gennemgang. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og under iagttagelse af varmeforsyningslovens prisreguleringsbestemmelser. Hjørring, den 13. juni 2007 Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Poulsen Statsaut. revisor 6

7 Hoved- og nøgletal HOVEDTAL Real. Budg. Real. Real. Beløb i t.dkk Mængder (MWh) Leveret Indeks Købt Indeks Nettab Indeks Nettab % 6,1% 6,8% 7,0% 7,1% Balance Samlede aktiver Indeks Investeringer i materielle anlægsaktiver Indeks Bunden egenkapital Indeks Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Øvrige Antal direkte medarbejdere (gns.) 5,1 5,0 4,8-7

8 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Den kommunale varmeforsynings aktivitet består i at levere fjernvarme indkøbt gennem VEKS til boligselskaber, offentlige bygninger og erhvervsvirksomheder beliggende i Rødovre kommune ud fra hvile i sig selv princippet. Forord Årsrapporten skal ses som en status på året, og dermed også som en dokumentation overfor myndigheder og brugere, som er interesseret i varmeforsyningen samt de projekter/arbejder, der har været, samt måske ikke mindst at skabe et redskab (dokumentation), der kan bruges til en kommende sammenligning mellem ensartede fjernvarmeforsyningsvirksomheder (benchmarking), hvor det enkelte forsyningsselskab måles i forhold til andre. Lovgrundlag Med baggrund i varmeforsyningsloven af samt delplan for kraftvarmeforsyning af april 1984 blev Rødovre Kommune udlagt til fortrinsvis at skulle være en kraftvarmekommune (opvarmes med overskudsvarme fra elproduktion) samt varme fra affaldsforbrænding. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) er bl.a. underlagt Varmeforsyningsloven samt følgelove og -bekendtgørelser. Disse love pålægger forsyningsselskaberne bl.a. at optimere de eksisterende varmeplaner og positivt udnytte de muligheder, der er for reduktion af CO 2 belastningen samt yde energirådgivning. Der er tilslutningspligt i henhold til Varmeforsyningslovens påbud om tilslutning af varmecentraler med installeret effekt på over 0,25 MW. Herudover er der forbud mod etablering af el-opvarmning i både ny og eksisterende bebyggelse. Dog skal der gives tilladelse til lavenergihuse, som bruger el til supplement. Der er krav til individuel måling af varme hos alle brugere ved nybyggeri samt regler for opsætning af målere i eksisterende bebyggelser. Enkelte bebyggelser har dog fået en tidsbegrænset dispensation (max. 5 år). Der tages løbende stilling til om disse skal forlænges yderligere. Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) VEKS er et transmissionsselskab, der forsyner 19 lokale fjernvarmeselskaber med varme på Vestegnen heriblandt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. 8

9 Ledelsesberetning VEKS er et non-profit selskab, hvor 11 kommuner, med ca indbyggere, hæfter solidarisk for VEKS økonomi. VEKS leverer varme svarende til ca familiers varmeforbrug. VEKS blev stiftet i 1984 og har leveret varme siden august Anlægget var fuldt udbygget i VEKS forsynes med overskudsvarme fra affaldsforbrænding KARA (Roskilde) og Vestforbrænding (Glostrup) samt kraftvarme fra samproduktion af el og varme fra Avedøreværkets blok 1 og 2. Avedøreværkets blok 2 brænder fortrinsvis biobrændsler (halm og træpiller). I 2006 blev et geotermisk anlæg (varmt vand fra undergrunden) taget i brug. VEKS er medejer af anlægget og aftog 157 TJ (svarer til ca. ¼ af Rødovres forbrug). Der er en høj forsyningssikkerhed i transmissionsselskabets område, idet 39 lokale kedelcentraler kan tages i drift som reserve og til supplerende forsyning i særlig kolde perioder. I Rødovre har VEKS lejet Agerkærcentralen af AAB for at kunne levere spidslast ved manglende forsyning. I 2006 var centralen kun i drift i 30,6 timer, som alle var testkørsel. Ved manglende varmeleverancer kan der også trækkes på de københavnske værker via en ledning i Roskildevej og Damhus Boulevard. Dog leveres der i løbet af året mere varme til København end modsat. VEKS leverer 100% varme til RKF. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning RKF blev oprettet i september Fra 1. oktober 1986 leverede RKF varme til forbrugere syd for Roskildevej. Fra 1. oktober 1986 til 30. september 1987 blev varmen købt fra Agerkærcentralen, som havde en overkapacitet. Fra 1. oktober 1987 blev al varme leveret fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). 1. juli 1989 var RKF's distributionsnet udbygget. 9

10 Ledelsesberetning Rødovre er opdelt i 5 selvstændige vekslerområder: Område 1 Madumvej Område 2 Broparken Område 3 Rødovre Centrum Område 4 Bybjerget Område 5 Agerkær Økonomi Den variable pris fra VEKS har i 2006 været 63,09 kr./gj. Den faste afgift er afregnet med ca. 43,80 kr./gj/pr. købt GJ i henhold til varmeleveringsaftalen mellem VEKS og RKF. Afhængig af om RKF afkøler fjernvarmevandet godt eller dårligt, sker der en reduktion eller et tillæg til varmeprisen på 0,21 kr./gj for hver C, som returtemperaturen er under eller over 55 C. RKF har en anden mulighed for at kunne reducere den samlede varmeregning. Hvis vi kan undgå at bruge spidslast i morgen- og aftentimerne og hermed få et jævnt forbrug fordelt over døgnet, bliver behovet for den dyre spidslast reduceret. VEKS afregner jævn og ujævn belastning med en lastfaktor som målestok og middel til at opnå en jævn belastning. De enkelte selskabers lastfaktor er beregnet ud fra de værdier for belastning, som bliver registreret hver time året rundt. For 2006 er lastfaktoren beregnet ud fra de registrerede værdier i RKF fik udbetalt ca kr. for ikke at belaste systemet for hårdt. Det gode resultat skyldes et godt samarbejde mellem varmemestrene og RKF. Benchmarking Dansk Fjernvarme har sammen med Energitilsynet udarbejdet en standardkontoplan, der kan indlægges i deres økonomisystem, og bruges af alle varmeværkerne. Med standardkontoplanen har Energitilsynet mulighed for at trække sammenlignelige nøgletal ud fra alle værkernes regnskaber. RKF har valgt at følge standardkontoplanen. Pga. interne ITproblemer, er den dog endnu ikke implementeret. Indberetning må derfor stadig ske manuelt ved at udtrække relevante udgifter fra kommunens regnskab. Med standardkontoplanen vil man opnå, at værkerne, på den bedst mulige måde, kan sammenlignes, både effektivitet samt takster. 10

11 Ledelsesberetning Da man ikke på samme måde som i el- og gassektoren kan liberalisere varmeforsyningen, er benchmarking forbrugernes sikkerhed for, at værkerne i Danmark kører økonomisk forsvarligt. Det bliver f.eks. muligt at sammenligne RKF s driftsregnskab med andre. Energitilsyn RKF er underlagt Energitilsynet. Formålet med tilsynets arbejde er: Overordnet: at bidrage til at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til rumopvarmning. Specielt: at sikre varmeforbrugernes interesser m.h.t. pris og kvalitet, at sikre gennemsigtighed i priser og vilkår, at sikre stabile og langsigtede rammer Indførelse af indtægtsrammer: et redskab til at skabe større effektivitet for virksomheder (varmeværker), der ikke er i konkurrence bygger på sammenligning mellem ensartede virksomheder (benchmarking), hvor den enkelte virksomhed måles i forhold til de mest effektive forudsætter forsvarlig sammenhæng mellem mulige rationaliseringsgevinster og det administrative arbejde med rammerne Energispareudvalg RKF har tilsluttet sig energispareudvalget i VEKS' forsyningsområde. Ifølge bekendtgørelse om energirådgivning, skal RKF yde energirådgivning. Rådgivningen skal fremover indberettes til Energitilsynet hvert år. Dansk Fjernvarme er sekretariat for alle fjernvarmeværker i Danmark og indsamler oplysninger samt indberetter de tiltag, der er foretaget. 11

12 Ledelsesberetning RKF yder allerede energirådgivning ved at: afholde møder med varmemestre afholde kurser uddele pjecer tilbyde besøg hos brugerne kontakte brugerne, hvis deres afkøling bliver for høj udsende oversigt over energiforbruget hos hver enkelt forbruger have oprettet en hjemmeside, hvor hver enkelt forbruger med eget password kan følge deres forbrug udsende informative regninger Markedsføring Der er kun få potentielle forbrugere tilbage, som opvarmer med olie. Derimod er der endnu nogle mindre rækkehusområder, som er elopvarmet. Elsparefonden giver ikke længere tilskud til at konvertere fra el. Miljø Etablering af VEKS i slutningen af 80 erne har medført en væsentlig reduktion i udledningen af CO 2, NO X og SO 2 fra boligopvarmningen på Vestegnen. Dels gjorde etableringen af VEKS det muligt at øge udnyttelsen af overskuds-varme fra affaldsforbrændingsanlæg, dels blev det samlede brændselsforbrug reduceret ved samproduktion af el og varme (kraftvarme). Miljødeklarationens faktorer for VEKS og Rødovre for 2006 viser et fald i miljøbelastningen for CO 2 og NOx, men en svag stigning på SO 2. Med Avedøreværkets blok 2 i brug udgør kul en mindre andel af brændselssammensætningen, der til gengæld øger andelen af biobrændsel, hvilket har haft en positiv indvirkning på emissionerne. Den miljøbelastning, der tillægges varmen, stammer fra det ekstra brændsel, det koster værket at producere både el og varme. Miljødeklaration for den gennemsnitlige VEKS og RKF forbruger for 2006: 12

13 Ledelsesberetning Emission pr. leveret varmeenhed til slutbruger: VEKS forbruger CO 2 -emission 31,02 g/gj SO 2 -emission 13,04 g/gj NOx-emission 58,00 g/gj RKF forbruger CO 2 -emission 33,41 g/gj SO 2 -emission 14,08 g/gj NOx-emission 62,29 g/gj I forhold til 2005, er RKF forbruger faldet med henholdsvis 2,9%, steget med 6,8% og faldet med 1,3%. Særlige risici Ændringer i lovgivning og instrukser fra offentlige instanser, i form af indgreb i prissætning af varmenetydelser, vurderes at udgøre en særlig risiko for selskabets fremtidige indtjening. Eksternt miljø I forbindelse med renovering af fjervarmerør m.v. skal virksomheden behandle tiloversblevet materiale i form af fjernvarmerør i overensstemmelse med miljøministeriets pålæg. Videnressourcer Varmeforsyningen vurderes at have de basale videnressourcer omkring etablering og drift af varmenettet og køber nødvendig specialviden eksternt. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Varmeforsyningen har ikke selvstændig forsknings- og udviklingsaktiviteter, men deltager ad hoc i sådanne. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der har i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb ikke været særlige forhold, der har påvirket den finansielle stilling. Varmeforsyningens forventede udvikling Ud fra gældende lovgivning om hvile i sig selv princippet forventes et nulresultat i det kommende år. 13

14 Ledelsesberetning Økonomi og administration Som forsyningsselskab med egen økonomi er RKF pligtig til at aflægge årsregnskab efter årsregnskabsloven under hensyntagen til prisreguleringsbestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Foruden driftsudgifter og varmekøbspriser fastsættes varmeprisen efter reglerne i BEK om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer, således at økonomien samlet set er baseret på hvile i sig selv princippet. Aktiver i selskabet skal i årsrapporten behandles efter bestemmelserne i årsregnskabsloven, således at ledningsanlæg m.m. er korrekt værdiansat. Det særlige ved et forsyningsselskab er, at det ikke er selskabet RKF, der ejer anlægget, men det er i princippet forbrugerne. Disse forhold er ret komplicerede, så RKF har fået hjælp til dette arbejde af ekstern revisor. RKF har i løbet af året haft problemer med support på edb-systemet til økonomi og administration, fordi supporten er baseret på, at leverandøren DFF-EDB har adgang til systemet hjemmefra, og således kan overtage en pc-arbejdsplads i kommunen. Dette havde kommunens edb-afdeling modsat sig med henvisning til datasikkerhed. Der er imidlertid nu fundet en løsning med en sikker forbindelse, som edb-afdelingen har accepteret, så DFF-EDB nu kan yde den ønskede support. RKF har gennem en årrække afprøvet forskellige edb-løsninger til registrering af komponenter og håndtering af vedligeholdelsesarbejder. Det har været svært at finde et system, der dækkede behovet. De færdiglavede systemer er for store og tunge at arbejde med. RKF har derfor nu i samarbejde med DFF-EDB udviklet en tilføjelse til deres forbrugerprogram, som kan håndtere komponentregistreringen. I den kommende tid vil RKF indlægge data i det nye system. Organisation Der er i 2006 sket en ændring i Teknisk Forvaltning. Hans Christian Olsen er ansat som ny teknisk direktør. RKF er en del af afdelingen Teknisk Drift, som foruden fjernvarme indeholder: Vand, kloak, vej, park og værksted. Bemandingen i RKF er uændret: Tinne Thostrup, forsyningsleder, økonomi og administration Hanne Gennov, økonomi (1/3 tid i RKF) Jens Munk Pedersen, ingeniør, projektering og drift Allan Pedersen, driftsassistent, tilsyn vekslerstationer og ledningsnet Frank Eltong, tilsynsførende, tilsyn brugerinstallationer Steen Cloos, maskinmester, dataopsamlere og målere 14

15 Ledelsesberetning Teknisk beretning Varmemestermøde Det årlige varmemestermøde, der traditionelt holdes om efteråret, blev aflyst i RKF ønskede at orientere om en ny lovgivning om energibesparende foranstaltninger hos forbrugerne, men på daværende tidspunkt var håndteringen af ordningen uklar. Varmemestermødet blev derfor flyttet til foråret 2007, nærmere bestemt den 28. marts. 52 varmemestre og tilsynsførende fra de fjernvarmeforsynede ejendomme deltog i mødet. RKF orienterede om aktiviteterne i fjernvarmen: Ny lov om energibesparelser - som ovenfor nævnt. Loven pålægger RKF at medvirke til en årlig energibesparelse hos forbrugerne på mindst 0,92% af RKF s varmekøb i 2004, svarende til MWh. Ordningen løber i årene , så den samlede energibesparelse over de 8 år bliver MWh. Hvordan opnår vi dette, og hvordan registreres de energibesparende foranstaltninger, som der udføres? Resultat af sidste års drift: Antal brugere Varmesalg, MWh Ledningstab, % 7,6 7,0 6,1 Lastfaktor 0,9851 0,9857 0,9804 Fremløbstemperatur, C 77,8 (76,0-89,3) 76,3 (74,9-88,8) 75,6 (73,9-88,4) Returtemperatur, C 49,5 49,5 49,1 Tilslutning af 3 nye forbrugere. Renovering af fjernvarmenettet i område 5 syd for Roskildevej. Isolering af hovedpumper i vekslerstationer. Udskiftning af SRO-anlæg. Vekslerrensning, målerudskiftning og service hos forbrugerne. Erfaring med installation af varmtvandsbeholdere. Små underdimensionerede beholdere fungerer bedre end store overdimensionerede. Myndighedsbehandling ved ombygning af varmecentraler. Derudover fortalte en ekstern foredragsholder om: EMO-ordning for større ejendomme. Torben Wormslev fra ingeniørfirmaet Torben Wormslev gennemgik ordningen, og fortalte om, hvad den betyder for den enkelte ejendom. 15

16 Ledelsesberetning Vekslerstationer - for varmelevering fra VEKS Madumvej - område 1 Hovedpumper Hovedpumperne er forsynet med specialsyede isoleringspuder. Pumperne sidder på fremløbsledningen, der er op til 90 C varm om vinteren. Isoleringen er udført dels af økonomiske grunde for at spare energi, dels af driftstekniske grunde for at reducere rumtemperaturen og dermed mindske belastningen på elektronikken i vekslerstationen. Broparken - område 2 Som Madumvej. Rødovre Centrum - område 3 Ingen ændringer. Pumperne blev som de første isoleret allerede i Bybjerget - område 4 Som Madumvej. Agerkær - område 5 Som Madumvej. SRO Det nuværende Satt-line anlæg er fra Anlægget stod således foran enten opgradering eller udskiftning. Alfa-Laval Automation, der oprindeligt forhandlede Satt-line, er i mellemtiden overtaget af ABB. En opgradering vil dermed i praksis være en udskiftning til et nyt system, idet Satt-line ikke længere udvikles udenfor fjernvarme. RKF overvejede derefter om samarbejdet med ABB skulle fortsætte, eller om det ville være fordelagtigt at vælge et andet system. RKF valgte den sidste løsning, fordi det blev vurderet, at et mere åbent system, der kan supporteres af flere firmaer, ville være fordelagtigt. Et system baseret på IFIX blev valgt. Derudover er valgt en samarbejdsform, baseret på, at udvikling og programmering skal ske på stedet hos RKF, således at det kan ske i en tæt dialog med driftspersonalet. Konsulentbistand til funktionsbeskrivelse og udbud er dermed fravalgt. Hardware og software blev indkøbt i Programmering og skift til nyt anlæg sker i RKF s lyslederforbindelse fra Teknisk Forvaltning og ud til de 5 vekslerstationer har været meget driftssikker. I 2006 opstod imidlertid en kabelfejl, der var svær at udmåle. Det viste sig at være et kabelstykke, som tidligere under ilægningen af lyslederen i trækrøret, er blevet trykket sammen i trækrøret. Herved har kablet lidt fysisk overlast, og er blevet beskadiget. Det overflødige kabel blev trukket ud af rørene og skåret væk, herefter virkede forbindelsen igen. 16

17 Ledelsesberetning Net 3-årig aftale om ledningsrenovering I de seneste år har RKF hvert år udbudt den årlige ledningsrenovering som et kendt arbejde til en fast pris. Dvs. at alle de steder, der skulle graves, var kendt, og arbejdet var beskrevet. Dette var et tidskrævende arbejde, og det forsinkede entreprenørens opstart. I 2006 blev der derfor udarbejdet et udbudsmateriale baseret på enhedspriser samt en aftaleperiode på 3 år. Fokus blev lagt på at begrænse antallet af enhedspriser, og gøre priskataloget anvendeligt i praksis. Petri & Haugsted vandt entreprisen. Systematisk renovering Renovering af ledningsnettet er primært baseret på kontrolmålinger på alarmtrådene i fjernvarmerørene. De fleste fejl er konstateret som udefra kommende fugt ved tærede stålmuffer, som ligger i lyrekanaler. Der er også konstateret enkelte fejl på fastspændinger og kompensatorer. Alle muffer er lagt over en kort årrække, og de må derfor formodes generelt at have nået en alder, hvor de har en dårlig tilstand. RKF er således startet på en systematisk renovering af ledningsnettet, da fejlene ellers vil komme i et meget stort antal over en kort periode, med et næsten uoverkommeligt renoveringsarbejde til følge. I 2006 blev alle lyrekanaler i område 5 syd for Roskildevej renoveret. Bestykningen med ventiler er tilpasset, så nedlukning og aftapning ved kommende ledningsarbejder kan udføres hensigtsmæssigt. Se efterfølgende opgørelse. I 2007 fortsætter renoveringen i område 1 i Islev. I de efterfølgende 5-6 år vil renoveringen fortsætte i område 2, 3 og 4. Renovering med buerør i Varnæsvej 17

18 Ledelsesberetning Renovering 2006 Tårnvej 438 Rødovrevej 251 Rødovre Parkvej / Brandholms Alle Agerkær 35 Agerkær / Maglekær Agerkær / Avedøre Havnevej Avedøre Havnevej / Rødovre Gymnasium Avedøre Havnevej / Hendriksholm skole Hendriksholms Boulevard Hendriksholms Boulevard Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer ved stikindføring Låsning af kompensatorer Udskiftning af muffer i lyrekanal. Nyt dæksel på ventilbrønd Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskæring af ventiler, fastspænding og passrør Udskiftning af muffer Fjernelse af udluftningsventiler. Afblænding af studse Udskæring af T-stykke og ventilarrangement. Erstattet m bøjning og ny afgrening 5-02 Omlægning første del af stik til 5-02 Udskæring af fastspænding. Erstattet med ventilarrangement Låsning af kompensatorer Hendriksholm Skole Udskiftning af muffer i lyrekanal på stik til 5-03 Hendriksholms Boulevard 5 Udskiftning af muffer i lyrekanal på afgrening og stik til 5-04 Fritz Møllers vej 194 Hviddingvej 7 Hviddingvej 6 Hviddingvej 7 / Agerskovvej 4 Medelbyvej 6 / Ørbygård Medelbyvej 2 / Ørbygård Vamdrupvej Randrupvej / Damhus Boulevard Randrupvej 15 Randrupvej 5 Damhus Boulevard 12 Damhus Boulevard 2 Damhus Torvet 1 Padborgvej 25 Padborgvej 12 / Vedstedvej 2 Udskæring af kompensatorer. Erstattet med ventilarrangement Udskæring af udluftningsventiler. Erstattet af lige rør Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Fjernelse af lyrekanal. Erstattet med buerør Udskæring udluftningsventil. Erstattet med lige rør Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskæring af udluftningsventiler. Erstattet af ventilarrangement Udskæring af udluftningsventiler. Erstattet af lige rør Fjernelse af udluftningsventiler. Afblænding af studse Udskiftning af muffer i lyrekanal Udskiftning af muffer i lyrekanal Rødovrevej / Voldumvej (Titusparken) Renov stik 3-57/58 ifm. opdimensionering for nyt stik 3-73 Tårnvej 434 / Islebro Vandværk Rødovre Parkvej/v Espely 8 Rødovre Parkvej/v Espely 16 Rødager Alle / Valhøj skole Låsning af kompensatorer Muffer skiftet på almindelig rørsamling Låsning af kompensatorer Udskiftning af muffer i lyrekanal 18

19 Ledelsesberetning Brugerinstallationer - for varmelevering til ejendommene Tilsyn hos forbrugerne Der er udført 2 årlige tilsyn for kontrol af automatikindstillinger m.m. Derudover har RKF ved tilkald ydet vejledning og rådgivning. Vekslere Ved den periodiske rensning af vekslerne hos forbrugerne (renses hvert 7. år) er der renoveret 16 vekslere af typen N35. Ved renoveringen udskiftes pladerne. De gamle plader renses og forsynes med nye pakninger, og genmonteres i en anden veksler. På Valhøjparken (bruger 4-05) er der installeret 2 loddede vekslere i stedet for den eksisterende pakkede (gummipakninger mellem pladerne). Valhøjparken var den sidste brugerinstallation med en stor atypisk veksler, der er dyr at udføre service på, og er sårbar mht. driftssikkerhed. Herefter har de største forbrugere installeret 2 eller flere store loddede vekslere. De fleste forbrugere har pakkede vekslere af typen APV N35 eller N50. De mindste forbrugere har installeret 1 lille loddet. Målere 25 målere blev i 2006 udtrukket til kontrol efter måleteknisk direktiv. De pågældende målere blev nedtaget og sendt til prøvestanden. Målerne er erstattet af nye Kamstrupmålere. Prøvningen medførte, at yderligere 15 målere af en ældre type skulle udskiftes. Dataopsamlere Ingen ændringer. Særlige projekter Ingen særlige projekter. 19

20 Ledelsesberetning Nye stik (forbrugere) i 2006 Bruger 2-26 Bruger 3-73 Bruger 3-20 Slotsherrens Vænge 3. Nybyggeri, afgrening m engangsventiler Titusparken, Voldumvej 80. Konvertering fra naturgas Egegårdsvej 59. Konvertering fra olie Konvertering af Titusparken Personale RKF har været repræsenteret ved DF's og DFF-EDB's lands- og regionalmøder. RKF har i øvrigt deltaget i følgende efteruddannelse / erfaringsudveksling: Ledningsregistrering - brugermøde Økonomisystem - brugermøde Prærørskvalitet - temadag Ny lov om energibesparelser - temadag Vej- og trafikafmærkning - kursus RKF - almindelige oplysninger om drift Generelt RKF benytter DFF-EDB s økonomisystem til varmeafregning og administration af forbrugerne. Til systemet hører moduler til ledningsregistrering samt fjernaflæsning af varmemålerne hos forbrugerne. RKF benytter også disse faciliteter. 20

21 Ledelsesberetning Vekslerstationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden i de 5 vekslerstationer i Rødovre, hvor vi modtager varmen fra VEKS. Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse af pumpearrangementer, vandbehandlingsanlæg m.m. VEKS driver og vedligeholder varmevekslerne sammen med hele transmissionssiden, der har forbindelse til alle varmeværkerne på Vestegnen heriblandt Avedøreværket. Vekslerstationerne overvåges og styres med et SRO-anlæg på Teknisk Forvaltning. Ledningsnet RKF driver og vedligeholder distributionsnettet, der indeholder ca. 48 km præisolerede rør (24 km dobbelt-rør) i dimensionerne 42/110 til 355/500. Der er 5 forsyningsnet, som er tilsluttet hver sin vekslerstation. Forsyningsnettene består af præisolerede rør. I isoleringen er indlagt alarmtråde, som kan registrere, om der er fugt i isoleringen. Der udføres kontrolmålinger på alarmsystemet om efteråret. Udmålte fejl er grundlag for renoveringen det efterfølgende år. De typiske renoveringer er: Muffer: Udskiftning af utætte muffer til svejsemuffer. Ved udskiftning af hele rørkomponenter (fastspændinger m.m.) anvendes dog normalt krympemuffer i stedet for svejsemuffer. Lyrekanaler: Muffer i lyrekanaler er særlig udsat for tæringer. Mufferne udskiftes til svejsemuffer og lyrekanalerne retableres. Lyrekanalerne kan ikke sløjfes, da rørnettet ikke er forsynet med forstærkede bøjninger. Fastspændinger: Der er tendens til, at der kommer fugt i isoleringen ved fastspændinger. Fastspændingerne incl. omstøbning med beton fjernes, og erstattes med almindeligt lige rør. Fastspændingsbøjninger erstattes af buerør. Kompensatorer: Den grundlæggende konstruktion af kompensatorerne er svag i forhold til de øvrige komponenter i rørnettet. Da rørsystemet nu har "sat sig" efter etableringen for ca. 20 år siden, kan kompensatorerne undværes. Derfor låses de, og forsynes med svejsemuffer, så de i princippet fungerer som et almindeligt lige rør. Brugerinstallationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden af brugerinstallationerne, hvor fjernvarmen afsættes til forbrugerne. Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse med vekslere, automatik, målere m.m. De interne installationer i ejendommene med pumper, varmtvandsanlæg m.m. drives og vedligeholdes af den pågældende ejer / administrator. 21

22 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til foregående år, således at årsrapporten er udarbejdet som et funktionsopdelt regnskab, jf. Dansk Fjernvarmes anbefaling. Fjernvarmeforsyningens bogholderi, herunder opkrævning af varmeleverancer, betaling af vareleverandører, lønninger og afgifter varetages af Rødovre Kommune efter sædvanlige offentlige regnskabsprincipper, hvorfor det ikke er muligt at vise balancens sammensætning på tilgodehavender hos forbrugerne og gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser samt offentlige myndigheder. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde varmeforsyningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. VALUTA OG SIKRINGSDISPOSITIONER Årsrapporten er aflagt i danske kroner. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning opgøres excl. moms og rabatter. 22

23 Anvendt regnskabspraksis Som følge af, at virksomheden er underlagt hvile i sig selv princippet, jf. Lov om varmeforsyning, er nettoomsætningen korrigeret for over-/underdækning i henhold til varmeforsyningsloven samt forskel imellem regnskabsmæssige afskrivninger og afskrivninger og henlæggelser i henhold til BEK om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer. Varmeleveranceomkostninger Heri indregnes omkostninger, der direkte afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Distributionsomkostninger Heri indregnes omkostninger til drift og udvikling af distributionsnettet m.v., herunder afskrivninger og løn. Administrations- og kundebetjeningsomkostninger Heri indregnes omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger og løn. Afskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For varmeforsyningen er anvendt følgende brugstider og restværdier: Brugs- Resttid værdi Tekniske bygningsværdier 20 år 0% Ledningsnet, vekslerstationer og brugerinstallationer 30 år 0% Driftsmateriel og inventar samt SRO-anlæg 5-10 år 0% Grunde afskrives ikke. Nyanskaffelser med kostpris på under DKK pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Finansielle poster Under finansielle poster indregnes renteomkostninger. 23

24 Anvendt regnskabspraksis Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der fremkommer som følge af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra resultatet af varmeforsyningens ordinære drift, og som derfor ikke kan forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt. Skatter Varmeforsyningen er undtaget fra beskatning, jf. Selskabsskattelovens 3, stk. 1. BALANCE Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Genindvindingsværdi er aktivets værdi ved fortsat brug eller ved salg. I kostprisen indregnes direkte og indirekte medgåede materialer og løn. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering. Egenkapital - fri egenkapital Som følge af, at varmeforsyningen er stiftet efter Varmeforsyningslovens ikrafttræden 1. marts 1981 og uden indskud fra Rødovre Kommunes side, idet investeringen blev finansieret med et lån optaget af kommunen, er der ingen fri egenkapital Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser måles i balancen på baggrund af aktuarmæssige beregninger i det omfang, forpligtelserne ikke er forsikringsmæssigt afdækkede. 24

25 Anvendt regnskabspraksis Bunden egenkapital er reelt et udtryk for en gæld til forbrugerne som følge af, at prissætningen reguleres af afskrivninger og henlæggelser i henhold til Varmeforsyningsloven hvile i sig selv princippet. Den bundne egenkapital omfatter en over-/underdækning, der overføres til prisregulering i det efterfølgende år, samt forskellen imellem varmeforsyningsanlæg og driftsmateriel opgjort efter driftsøkonomiske regnskabsprincipper og afskrivnings og hensættelses principper i henhold til BEK om afskrivninger og hensættelse til nyinvesteringer. Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låneoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger fordeles over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. Mellemregning Rødovre Kommune Ved etablering af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning optog kommunen et lån, som efterfølgende er suppleret med nye lån, svarende til større investeringer, hvilket lån er viderestillet til varmeforsyningen. Gæld til Rødovre Kommune forrentes med Nationalbankens diskonto hvert år den Rødovre Kommune varetager bogføringen for Rødovre Kommunes Fjernvarmeforsyning efter sædvanlige offentlige regnskabsprincipper. Ved regnskabsførelsen føres ikke en separat opgørelse af aktiver og forpligtelser for fjernvarmeforsyningen, hvilket medfører, at alle driftsmæssige aktiver og forpligtelser indgår i mellemregningen med Rødovre Kommune. Fjernvarmeforsyningens tilgodehavender hos brugere, gæld til kreditorer og skyldige energiafgifter er således modregnet i mellemværendet med Rødovre Kommune. Lånet til kommunen er hidtil årligt afdraget med det likviditetsmæssige overskud i varmeforsyningen som følge af drift og investeringer, hvortil kommunen ikke har kunnet optage lån, jf. Lånebegrænsningen ved kommunalreformen. Priserne i varmeforsyningen er kalkuleret således, at lånet fra kommunen udløber med udgangen af

26 Anvendt regnskabspraksis Anden gæld Der er i balancen ikke indregnet beregnede gældsforpligtelser i form af f.eks. feriepengeforpligtelser, sociale ydelser og tilbageholdt A-skat for fjernvarmeforsyningens medarbejdere. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter samt ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af materielle anlægsaktiver reguleret for ændringer i tilgodehavender og gæld vedrørende nævnte poster. Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering fra optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. Likviditeten ved årets begyndelse og slutning omfatter alene mellemværendet med Rødovre Kommune. 26

27 Resultatopgørelse Real. Budget Real Note DKK t.dkk t.dkk 1 Nettoomsætning /4 Varmeleveranceomkostninger Bruttoresultat /4 Distributionsomkostninger /3/4 Administrations- og kundebetjeningsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Andre finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat Overført resultat fra tidligere år Til disposition for kommunalbestyrelsen Beløbet foreslås fordelt således: Overført resultat I alt

28 Balance AKTIVER Real. Budget Real Note DKK t.dkk t.dkk Grunde og bygninger Ledningsnet Vekslerstationer og SRO-anlæg Brugerinstallationer Driftsmateriel og inventar Igangværende arbejder Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

29 Balance PASSIVER Real. Budget Real Note DKK t.dkk t.dkk 9 Fri egenkapital Egenkapital i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Bunden egenkapital Hensatte forpligtelser i alt Mellemværende Rødovre Kommune Mellemværende VEKS Langfristede gældsforpligtelser i alt Gæld til Rødovre Kommune, der forfalder inden for 1 år Gæld til VEKS, der forfalder inden for 1 år Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Nærtstående parter 29

30 Pengestrømsopgørelse Real. Budget t.dkk t.dkk Årets resultat 0 0 Korrektioner til nettoomsætning Renteomkostninger Årets afskrivninger Ændring hensættelse til pensionsforpligtelse Forskydning i driftskapital: Varebeholdninger Tilgodehavender Leverandører af varer og tjenesteydelser Pengestrømme fra drift før finansielle poster Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger Driftens pengestrømme Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 0 0 Investeringernes pengestrømme Frie pengestrømme Optagelse af langfristede lån 0 0 Afdrag på langfristede lån Finansieringens pengestrømme Årets samlede pengestrømme Mellemregning Rødovre Kommune ved årets begyndelse Mellemregning Rødovre Kommune ved årets slutning Mellemregning Rødovre Kommune ved årets slutning specificeres således: Mellemregning langfristet gæld Mellemregning kortfristet gæld I alt

31 Noter Real. Budget Real DKK t.dkk t.dkk 1. Nettoomsætning Nettoomsætning fordeler sig således på aktiviteter: Varme, variabel afgift Varme, fast afgift I alt Nettoomsætning fordeler sig således på markeder: MWh MWh MWh Boligselskaber Offentlige bygninger Erhvervsvirksomheder I alt Korrektioner til nettoomsætning Opgørelse af over-/underdækning i henhold til Varmeforsyningsloven: Varmeforsyningens varmekøb Varmeforsyningens afsætning Nettab Nettab % 6,1% 6,8% 7,0% t.dkk t.dkk t.dkk Varmekøb, el, vand og kemikalier Personale og administration Finansielle poster Drift og vedligeholdelse Afskrivninger Henlæggelser (tilbageførte henlæggelser) Øvrige omkostninger Ekstraordinær omkostning (pensionsforpligtelse/anlægstilskud) Omkostninger i alt

32 Noter Real. Budget Real t.dkk t.dkk t.dkk 1. Nettoomsætning - fortsat - Opgørelse af over-/underdækning - fortsat -: Forbrugsafgifter Øvrige indtægter Investeringsbidrag Indtægter i alt Årets over-/underdækning Opgørelse forskel i anvendt afskrivnings-/henlæggelsesprincip m.v.: Afskrivning i årsrapporten opgjort efter driftsøkonomiske principper Afskrivninger og henlæggelser opgjort i henhold til BEK om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og investeringsbidrag I alt Korrektioner til nettoomsætning i alt Korrektioner til nettoomsætning i hele kroner Nettoomsætning

33 Noter Real. Budget Real DKK t.dkk t.dkk 2. Andre eksterne omkostninger Honorar til revisor: Honorar for review Honorar for øvrige arbejder I alt Personaleomkostninger Vederlag til øvrige ansatte: Lønninger Pensioner 0 0 Andre omkostninger til social sikring Administrationsbidrag Rødovre Kommune I alt De samlede personaleomkostninger er fordelt således: Varmeleveranceomkostninger Distributionsomkostninger Administrations- og kundebetjeningsomkostninger (beregnet andel af Rødovre Kommune) I alt Gennemsnitligt antal direkte beskæftigede i året 5,1 5,0 4,8 33

34 Noter Real. Budget Real DKK t.dkk t.dkk 4. Afskrivninger De samlede afskrivninger er fordelt således: Varmeleveranceomkostninger Distributionsomkostninger Administrations- og kundebetjeningsomkostninger I alt Andre driftsindtægter Afkøling Lastfaktor (regulering tidligere år) Godtgørelse staten - el Tilslutningsbidrag Gebyrer m.m I alt Andre finansielle omkostninger Renteomkostninger VEKS Finansielle omkostninger til Rødovre Kommune I alt Ekstraordinære omkostninger Pensionsforpligtelse tjenestemænd Anlægstilskud, Carlsro I alt

35 Noter 8. Materielle anlægsaktiver Beløb i DKK Grunde og bygninger Ledningsnet Vekslerstationer og SRO-anlæg Brugerinstallationer Driftsmateriel og inventar Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året Kostpris pr Af- og nedskrivninger pr Nedskrivninger i året Afskrivninger i året Tilbageførsel af af- og nedskrivninger vedr. årets afgang Af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Ejendomsværdien for grunde og bygninger udgør t.dkk 0 ifølge den senest foretagne offentlige vurdering. 35

36 Noter Driftsma- Øvrige teriel anlæg I alt t.dkk t.dkk t.dkk 8a. Materielle anlægsaktiver opgjort i henhold til Varmeforsyningsloven Anlægssum primo Tilgang Afskrevet forud for overdragelsen Henlæggelser tilgang Investeringsbidrag Afskrivningsgrundlag Årets afskrivninger, 20% Anlægssum ultimo I alt t.dkk 8b. Årets henlæggelser Planlagte investeringer 2007 til Tidligere foretagne henlæggelser 2006 til Overført til anlægssum 0 Tilbageført som følge af bortfald 0 Årets henlæggelser, 20% -816 Henlæggelsesgrundlag

37 Noter Real. Budget Real DKK t.dkk t.dkk 9. Fri egenkapital Saldo primo Overført fra resultatopgørelsen Saldo ultimo Bunden egenkapital Over-/underdækning: Over-/underdækning primo Årets over-/underdækning Over-/underdækning ultimo Forskel i afskrivningsprincip: Forskel primo Årets forskel Forskel ultimo Bunden egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Andel af langfristede gældsforpligtelser, der forfalder efter 5 år: Mellemværende Rødovre Kommune Mellemværende VEKS I alt

38 Noter 12. Nærtstående parter Grundlag for indflydelse Bestemmende indflydelse: Rødovre Kommune Eneejer, direkte Betydelig indflydelse: Svend Erik Pedersen Vivi Skriver Dora Arvidsen Ahmed H Dhaqane Jan Langballe Hans Chr. Olsen Bestyrelsesformand Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen Daglig leder 2006 DKK Transaktioner: Administrative ydelser fra Rødovre Kommune Varmeforsyningen har herudover ikke gennemført handler med, ydet lån til eller stillet pant, kaution eller garanti for bestyrelsen, ledelse eller eneejer eller med virksomheder inden for kommunen. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning indgår i regnskabet for eneejeren Rødovre Kommune, Rødovre. 38

39 Tekniske data og grafer Nøgletal vekslerstationer Leverer 100% varme til RKF Spidslastcentral Agerkær Lejet af VEKS Elforbrug - vekslerstationer Distributionsledninger > 114,3 Stikledninger < 114, kwh 13,118 km dobbelt-rør 10,397 km dobbelt-rør Vandindhold 932 m³ Målere - elektroniske Vekslere Køb af varme Salg af varme Grundfos/Kamstrup EM Kamstrup Multical III/Utraflow Pladevekslere med gummipakninger Loddede pladevekslere GJ = MWh GJ = MWh Afkøling (se bilag) kr. Lastfaktor (se bilag) kr. Ledningstab (se bilag) 6 % Graddage Graddage, normalår Antal centraler 178 Køb af spædevand 601 m³ Salg af spædevand 339 m³ Takster (RKF) Fast 62,45 kr./gj = 224,82 kr./mwh Variabel incl. energiafgifter 84,15 kr./ GJ = 302,94 kr./mwh Afkøling 0,68kr./ GJ/ C = 2,45 kr./mwh/ C (se bilag om udviklingen i taksterne) Anlægsudgift 2006 Driftsudg. excl. køb Varmekøb incl. lastfaktor Varmesalg kr kr kr kr. Samlet gæld til Rødovre Kommune kr. 1 MWh = 3,6 GJ 39

40 Tekniske data og grafer OVERSIGT OVER FJERNVARMEPRISER FOR RKF (budget ) År Fast afg. GJ Var. afg. u/energiafgift GJ Samlet pris u/energiafgift Energiafg. kul/olie/ng CO 2 Afgifter i alt Variabel afgift incl. afg. Samlet pris incl. afg. GJ ,70 26,90 100,60 26,90 100, ,70 32,00 105,70 32,00 105, ,85 33,12 85,97 19,73 19,73 52,85 105, ,87 41,74 96,61 13,13 13,13 54,87 109, ,87 43,70 98,57 11,17 11,17 54,87 109, ,06 48,77 105,83 8,29 8,29 57,06 114, ,84 46,56 103,40 7,65 2,63 10,28 56,84 113,68 *) ,45 49,62 108,00 6,63 2,29 8,92 58,54 116, ,20 48,90 107,10 7,62 2,68 10,30 59,20 117, ,20 49,77 107,97 7,19 2,24 9,43 59,20 117, ,20 50,77 109,97 11,75 3,13 14,88 65,65 124, ,20 49,67 108,87 14,06 3,42 17,48 67,15 126, ,20 52,08 112,28 13,15 3,27 16,42 68,50 128, ,70 52,75 113,45 16,79 3,03 19,82 72,57 133, ,70 52,75 113,45 21,95 4,20 26,15 78,90 139, ,70 59,15 119,85 16,55 3,20 19,75 78,90 139, ,20 64,50 125,70 13,63 2,27 15,90 80,40 141, ,20 54,46 115,66 23,21 3,73 26,94 81,40 142, ,70 60,89 122,59 18,78 3,23 22,01 82,90 144, ,70 58,23 119,93 21,17 3,50 24,67 82,90 144, ,45 55,59 118,04 24,84 3,72 28,56 84,15 146, ,60 56,97 119,92 24,07 3,61 27,68 84,65 147, ,20 85,40 148, ,70 86,90 150,60 Alle priser er ekskl. moms *) AMBI bortfalder 40

41 Tekniske data og grafer Varmesalg MWh Samlet varmesalg og graddage Vægtede fremløbs- og returtemperaturer 65 Fremløbstemperatur C ,5 82,0 82,3 49,8 50,4 50,2 81,7 80,9 80,3 49,5 49,5 49, Returtemperatur C Vægtede ledningstab og lastfaktorer 1,00 Ledningstab % ,9892 0,9904 6,7 6,6 0,9956 8,9 0,9851 0,9857 7,6 7,0 0,9804 6, , Antal brugere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

MIT LILLE KØKKEN ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MIT LILLE KØKKEN ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MIT LILLE KØKKEN ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Walid Atef Mohamed Badawi Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2009/10 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 28. september

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2010-31. maj 2011 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2007/08 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Café Nørregade, Nørregade 1 B, Dronninglund, torsdag

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2015-31. maj 2016 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere