Projektbeskrivelse for ErhvervsPhD-projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse for ErhvervsPhD-projekt"

Transkript

1 Projektbeskrivelse for ErhvervsPhD-projekt Denne skabelon skal benyttes i den foreliggende form. Grundoplysninger Projekttitel Virksomhed Universitet og center/institut ErhvervsPhD-kandidat Evt. tilskudsberettiget tredjepart Evt. ikke-tilskudsberettiget tredjepart Økonomistyring på de specialiserede socialområder: Modstridende mål og omskiftelige betingelser Randers Kommune Aalborg Universitet/Institut for Økonomi og Ledelse Anne Kirstine Svanholt A. State-of-the-art (maks. 1 side ekskl. litteraturhenvisninger/referencer) Kommunernes aktuelle økonomiske situation bringer de udgiftspolitiske prioriteringer i fokus (jf. Houlberg & Jensen 2010), idet en stor del af kommunerne er pressede af manglende likviditet og/eller negative driftsresultater (KREVI 2010; Holberg & Jensen 2010). Med den seneste økonomiaftale mellem Regeringen og KL (Regeringen & KL) samt den såkaldte sanktionslovgivning, der blev introduceret som en del af Regeringens 2020-plan (Regeringen 2010) og med opbakning fra De Økonomiske Vismænd (De Økonomiske Råd 2010) er den effektive økonomistyring blevet et fokusområde, som ikke hidtil har været set i den offentlige sektor. Dette understeges desuden af Regeringens nye Reformpakke 2020, hvor der indgår forslag til en Lov om udgiftslofter og samtidig lægges vægt på behovet for bedre økonomistyring i den offentlige sektor (Regeringen 2011). Specielt har det været markant, at udgiftsudviklingen på de specialiserede socialområder har været problematisk (Finansministeriet 2009; Regeringen & KL 2009 & 2010), og flere rapporter og analyser (Deloitte 2010; Finansministeriet 2010; KL 2009) har påpeget, at der specielt på disse områder er behov for forbedring af økonomistyringen. Udfordringen er grundlæggende, at kommunerne skal efterleve servicelovens krav om at imødekomme behov hos områdernes målgrupper (SEL 2011) og sikre kvalitet og udvikling i opgaveløsningen indenfor en fastlagt økonomisk ramme. Den nyere økonomistyringslitteratur (F.eks. Frow et. al 2010; Mundy 2010; Cuganesen & Donovan 2011; Ferreira & Otley 2010; Malagueño & Bisbe 2010; Batac & Carassus 2009) sætter fokus på økonomistyringens evne til at styre i komplekse organisatoriske sammenhænge, hvor modstridende hensyn skal balanceres. På de specialiserede socialområder er det faglighed og holdninger til socialt arbejde, der dominerer i opgaveløsningen og derved har stor betydning for udgiftsniveauet (Llewellyn 1998a & 1998b; Kraus & Lindholm 2010). Økonomistyringen skal derfor medvirke til, at økonomiske hensyn inkluderes i de faglige vurderinger og samtidig skabe balance, som sikrer, at det ikke sker på bekostning af kvalitet og mulighed for udvikling i opgaveløsningen. Økonomistyring i organisationer med omskiftelige betingelser og modstridende mål er vel belyst i den videnskabelige litteratur om management control systems (MCS) indenfor contingency teori (Chenhall 2007). Her er økonomistyring traditionelt blevet defineret som adskilt fra den strategiske styring (Anthony 1965) samtidig med, at de fleste tidligere studier havde et snævret fokus på at belyse enkelte dele af styringen, som f.eks. betydningen af budgetstyring (Merchant & Otley 2009). Med Simons (1995) Levers of Control framework blev der i 1990 erne sat fokus på hvordan forskellige styringsmodeller kombineres frem for på deres tekniske attributter eller den rolle de traditionelt er designet til at have (Simons 1995 & 2005). Det banede vej for nye måder at forstå og belyse økonomistyring på, der i dag defineres bredere og f.eks. anskues som en pakke, hvor de forskellige dele ikke betragtes som isoleret fra deres kontekst (Malmi & Brown 2008; Berry et. al. 2009; Ferreira & Otley 2009). I disse studier er der fokus på at 1

2 studere hvordan forskellige redskaber kombineres i økonomistyringsmodellen og på deres roller og formål i forhold til at påvirke adfærd, sikre målopfyldelse og effektiv implementering af strategier (Abernethy & Brownell 1999; Bisbe & Otley 2004; Tuomela 2005; Widener 2007; Mundy 2008; Mundy 2010; Frow et. al 2010). Af den grund defineres økonomistyring også til at omfatte mere end den traditionelle styring, da der ligeledes er fokus på at belyse styring, som retter sig imod organisationsdesign, politikker og procedurer, governance struktur, værdier, symboler og klaner, som f.eks. professioner (Malmi & Brown 2008). Forskningen inden for denne tilgang har typisk fokus på styring i private virksomheder, og derfor efterspørges studier, som i højere grad belyser styring i non-profit organisationer, som offentlige organisationer (Chenhall 2007). Litteratur med fokus på økonomistyring i den offentlige sektor henter ofte inspiration fra sociologiske teorier, og belyser hvordan introduktionen af regnskabsteknologi, som led i New Public Management, påvirker adfærden hos professionelle aktører (Kurunmäki 2009; Ahrens & Chapman 2008; Kurunmäki 2004; Blomgren 2003; Kurunmäki 2003). Studier indenfor denne tilgang viser, at social orden er langt mere komplekst end den simple reproduktion af handlinger og værdier. Social orden opstår i stedet gennem aktørernes løbende forsøg på at udvikle deres handlinger med reference til en bredere forståelse af regler og engagement (Sinclair 2005; Ahrens 1996; Munro 1993; Roberts 1991; Roberts & Scapens 1985). Der findes i den sammenhæng enkelte studier, som specifikt har fokus på det sociale område ved at belyse hvordan økonomistyringens praksis påvirker konstruktionen af accountability hos professionelle aktører (Llewellyn 1998a og 1998b; Kraus & Lindholm 2010). Disse studier tager udgangspunkt i aktør-perspektivet og har ikke som deres primære formål at belyse hvordan designet og brugen af styringsmodeller kan imødekomme organisationens styringsbehov for at opfylde mål og implementere strategier på området. B. Projektets idé og målsætning (maks. 1 side) Forskningsfaglig målsætning Dette projekt tager udgangspunkt i en situationsbetinget forståelse af økonomistyring som en integreret model. Her vil Simons Levers of control framework blive anvendt som analyseramme i casestudier med fokus på hvordan kommuner kombinerer forskellige styringssystemer med henblik på at imødekomme de udfordringer organisationen står overfor. Til forståelse af de sociale processer i et fagligt og professionelt miljø inddrages accountability som forklaringsteori med henblik på at forstå hvordan økonomistyringsmodeller påvirker konstruktionen af accountability på aktør-niveau. Projektet skal bidrage til litteraturen ved at undersøge hvordan offentlige organisationer balancerer mellem behovet for stram styring, der skal sikre forudsigelig målopfyldelse og behovet for fleksibilitet og innovation, der skal medvirke til, at organisationen kan identificere og handle i takt med at præmisserne ændres, og på den måde foretage nødvendige prioriteringer og omprioriteringer med det formål at opfylde mål og sikre effektiv strategi implementering. Kompleksiteten i kravene til styringen øges desuden af den organisatoriske kontekst og de sociale processer, som kendetegner områderne, eftersom det stiller krav til styringen om balance mellem faglighed og økonomiske hensyn. Dette projekts særlige mulighed for at bidrage til litteraturen ligger derfor i at studere spændingsfeltet mellem stram styring og behovet for fleksibilitet og innovation på et område i den offentlige sektor, der er kendetegnet ved en fagprofessionel tilgang i opgaveløsningen og modstridende mål. Udviklingsmæssig målsætning Projektet er igangsat på initiativ af Økonomidirektørforeningen, der organiserer de kommunale økonomidirektører og chefer, KMD samt COK Center for Offentlige Kompetenceudvikling for at imødekomme behovet for udvikling af nye økonomistyringsmodeller i kommunerne. Projektets målsætninger skal derfor ses bredt i forhold til kommunerne og ikke alene i relation til Randers Kommune. Den empiriske del af forskningen vil til dels foregå i Randers Kommune, men der vil ligeledes blive foretaget studier i andre kommuner. De specialiserede socialområder har traditionelt været opfattet som ikke-styrbare og den nuværende landspolitiske dagsorden med sit fokus på budgetoverholdelse er derfor forholdsvis ny for kommunerne. På nuværende tidspunkt er man i gang med at udvikle og designe økonomistyringsmodeller og har af den grund begrænset viden om hvordan forskellige modeller, redskaber og principper kan understøtte styringen af området. Formålet er derfor at producere forskning, som kan skabe mere viden i kommunerne om hvordan 2

3 styringssystemer kombineres og interagerer med hinanden på de specialiserede socialområder med henblik på at imødekomme de styringsmæssige udfordringer. Projektet skal på den måde bidrage til, at kommunerne får mere viden om hvordan styringsmodeller: - skaber ansvar for og commitment til at opfylde fastlagte budgetmål og implementere overordnede strategier - påvirker handlinger på aktør-niveau, så der skabes sammenhæng mellem faglighed og økonomiske hensyn med henblik på omkostningsbevidsthed og omkostningseffektivitet i opgaveløsningen. - understøtter behovet for fleksibilitet og innovation i forhold til at tænke nyt og imødekomme ændrede betingelser for opgaveløsningen, der i sidste ende kan have betydning for organisationens mulighed for at opfylde både budgetmål og lovgivningskrav. Kommercielle perspektiver Formålet med projektet er, at kommunerne får viden om design og brugen af økonomistyring på et komplekst område, der i mange år har været kendetegnet ved en markant udgiftsvækst. Projektet skal derfor bidrage til, at kommunerne bliver i stand til at få udgifterne under kontrol indenfor lovgivningens krav og sikre, at den fremtidige udvikling holdes indenfor rammerne af de økonomiske aftaler mellem Regeringen og KL. C. Projektbeskrivelse (maks. 4 sider) Styringsmæssige udfordringer på de specialiserede socialområder I disse år er styring af udgifterne på de specialiserede socialområder kommet på dagsordnen i kommunerne (KL 2009). Områderne omfatter tilbud og ydelser efter Lov om social service (SEL 2011) til samfundets allermest udsatte grupper og handicappede, såvel børn og unge som voksne. Med et samlet budget på ca. 42 mia. kr. på landsplan udgør områderne omkring 20 % af den kommunale drift. Det øgede fokus på styring af området hænger tæt sammen med det generelle økonomiske pres som kommunerne oplever, hvor Regeringens krav om nulvækst i de kommende år har medført, at effektiviseringspotentialer, servicetilpasninger og besparelser har fået en central placering i kommunernes budgetlægning. I den forbindelse udgør de specialiserede socialområder en stor udfordring for kommunerne, da den gennemsnitlige vækst siden 2004 har udgjort ca. 1 mia. kr. årligt på landsplan (Finansministeriet 2009). Det øgede fokus på en stram styring af udgifterne betyder, at kommunerne skal imødekomme modstridende krav på de specialiserede socialområder. Budgetmål og effektivitetskrav skal opfyldes indenfor rammerne af lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for at imødekomme målgruppens behov for tilbud og ydelser og sikre høj kvalitet i opgaveløsningen. Kommunerne skal derfor være i stand til at balancere mellem behovet for fagligt arbejde af høj kvalitet og hensynet til økonomiske begrænsninger i den daglige drift. Det kræver, at områdets aktører tager økonomiske hensyn i opgaveløsningen uden, at det sker på bekostning af kvalitetskrav og behovet for faglige vurderinger og nye tiltag. Kommunerne skal derudover forholde sig til omskiftelige betingelser, der kan have afgørende betydning for opgaveløsningen på de specialiserede socialområder, og som kan påvirke strategien og i sidste ende muligheden for at overholde budgettet. Det kan f.eks. være ændringer i behov hos målgruppen, brugersammensætningen eller ny faglig viden, som har betydning for opgaveløsningen (Buse & Aarup 2011). Det kræver, at kommunerne styrer ressourcerne i retning af de rigtige prioriteringer, foretager nødvendige omprioriteringer og tilpasninger i strategien i overensstemmelse med lovgivningen og indenfor den økonomiske ramme. Samtidig skal kommunerne være i stand til at tænke i nye løsninger og skabe innovation i opgaveløsningen, der både kan sikre kvalitet og imødekomme behovet for omkostningseffektivitet i opgaveløsningen. Kommunerne er desuden underlagt politisk styring. På det lokale niveau betyder det, at kommunalpolitikere spiller en rolle i forhold til prioriteringer vedrørende den daglige drift, f.eks. gennem vedtagelse af budgetter og serviceniveauer for de forskellige områder, der har indflydelse på opgaveløsningen. På det nationale niveau er kommunerne er underlagt en central styring, hvor de løbende skal forholde sig til krav fra Regeringen. Det drejer sig f.eks. om stigende fokus på kvalitet i indsatsen, dokumentationskrav og øget fokus på måling af effekter. Ligeledes skal kommunerne forholde sig til Regeringens ønske om, at brugeren skal sættes i centrum, hvilket medfører krav om økonomisk gennemsigtighed, klare valgmuligheder og rationel forbrugeradfærd, f.eks. gennem fritvalgsordninger og behandlingsgarantier, der trækker i retning af øget konkurrence og 3

4 markedsstyring (Pedersen 2008). I den sammenhæng er der skabt nye forudsætninger for samarbejdet omkring køb og salg af pladser i sociale tilbud, da kommunerne er afhængige af at købe pladser hos hinanden, hos regionerne eller hos private leverandører for at sikre behovet for specialisering i ydelser og tilbud (Finansministeriet 2009). Dermed bliver udvikling af samarbejde, metoder og procedurer, f.eks. i forbindelse med visitation, bestilling af tilbud og opfølgning i indsatsen vigtigt for kommunerne, da det har betydning for både kvaliteten i indsatsen og for udgiftsniveauet. Den økonomiske styring på det specialiserede område handler derfor om mere end budgetoverholdelse. Det drejer sig om at kunne nå flere forskellige mål, at kunne prioritere og omprioritere og navigere under omskiftelige forretningsbetingelser og strategiske usikkerheder indenfor en fastlagt økonomisk ramme. De budgetansvarlige ledere i fagafdelinger eller på sociale tilbud skal agere indenfor disse rammer og har ansvar for at opfylde mål og implementere strategier. Lederne skal derfor være i stand til at styre ressourcerne i retning af de rigtige prioriteringer og etablere den rette balance mellem modstridende krav og ønsker. Det kræver, at lederne understøttes gennem økonomistyringsmodeller, som kan medvirke til at skabe balance imellem kravet om stram styring og behovet for fleksibilitet og innovation. Analytisk framework og problemstilling Projektet tager afsæt i contingency teori og definitionen på økonomistyring som en pakke, hvor styringsmodellen i sin helhed belyses frem for enkelte dele i styringen. Dette er vigtigt i et studie af hvordan kommunerne håndterer de styringsmæssige udfordringer på de specialiserede socialområder, da det fordrer et fokus på hvordan økonomistyringsmodeller bruges og hvordan de forskellige styringssystemer kombineres og interagerer med hinanden i forhold til at opnå balance i styringen og opfylde modstridende mål i omskiftelige betingelser. Simons (1995) Levers of Control (LOC) framework er derfor velegnet som analyseramme i projektet, da der her er fokus på hvordan organisationer skaber balance i styringen gennem kombinationer af 4 forskellige styringssystemer. Holdnings- og værdistyring skal fremme, at organisationen opsøger nye løsninger og muligheder ved at kommunikere værdier, formål og retning samt at skabe commitment til organisationens målsætninger. Grænsesættende styring skal tydeliggøre rammer og begrænse mulighederne for at gå nye veje ved at etablere spilleregler i forhold til hvad der er acceptabelt og ved at identificere handlinger og faldgruber, som medarbejdere skal undgå. Diagnostisk styring benyttes til at koordinere og monitorere målopfyldelse og implementering af den overordnede og vedtagne strategi, og Interaktiv styring skal stimulere og guide fremspirende strategier ved at anspore til fokus på strategiske usikkerheder samt til at lære om og respondere på ændringer i betingelserne. Betydningen af at skabe balance mellem stram styring og behovet for fleksibilitet og innovation er belyst i nyere litteratur, der anvender Simons LOC framework som analyseramme (Bisbe & Otley 2004; Tuomela 2005; Widener 2007; Mundy 2008; Mundy 2010; Frow et. al 2010). Gennem casestudier bidrager denne litteratur med indsigt i hvordan organisationer benytter de forskellige styringssystemer, hvor f.eks. Frow et. al. (2010) viser, at budgetstyring, der indgår som en integreret del af en økonomistyringsmodel, som også omfatter de øvrige styringssystemer, både kan bidrage til finansiel disciplin i forhold til at opnå fastlagte budgetmål samtidig med, at det kan understøtte den enkelte lederes evne og mulighed for at identificere og respondere hurtigt og kreativt på uforudsete situationer. Mundy (2010) viser hvordan balance i styringen påvirkes i situationer, hvor organisationer undlader brugen af et styringssystem i den samlede styringsmodel og ved at styringssystemerne bruges uhensigtsmæssigt. Desuden fremhæver Mundy (2010), at komplekse organisatoriske forhold hæmmer ledere i at skabe balance i styringen, som følge af, at de løbende skal forholde sig til skiftende prioriteringer, komplekse problemer og ny information. Forståelsen af den organisatoriske kontekst har afgørende betydning på de specialiserede socialområder, hvor faglighed spiller en vigtig rolle i opgaveløsningen og dermed har indflydelse på udgiftsniveauet i den enkelte afdeling. Projektet inddrager derfor accountability som forklaringsteori med fokus på konstruktionen af professionel accountability i den offentlige sektor (Llewellyn 1998a og 1998b; Kurunmäki 2009; Kraus & Lindholm 2010). I den forbindelse viser Kraus & Lindholm (2010) i et nyere studie, at sammenhængen mellem at forstå konstruktionen af professionel accountability og muligheden for at styre aktiviteter i en professionel kontekst har afgørende betydning. Det hænger sammen med, at der mellem den professionelle aktør og styringssystemerne ligger potentielle konflikter, da den professionelle aktør skal træffe faglige beslutninger under hensyntagen til styringssystemets regler og reguleringer og i en kontekst af økonomiske begrænsninger. Styringssystemerne er typisk designet og implementeret med det formål at opnå effektivitetsmål og har derfor ikke nødvendigvis megen omtanke for de unikke aspekter af de professionelle karakteristika og pligter aktørerne har igennem deres professioner. 4

5 Med udgangspunkt i LOC frameworket skal projektet undersøge hvordan økonomistyringsmodeller designes og anvendes med fokus på hvordan de forskellige styringssystemer kombineres og interagerer med hinanden i en kompleks organisatorisk og professionel kontekst med henblik på at opfylde mål og implementere strategier. Det gøres ved at belyse hvordan styringsmodellerne omsættes til daglige handlinger hos de budgetansvarlige ledere i fagafdelinger og sociale tilbud, som skal imødekomme modstridende krav og ønsker under omskiftelige betingelser i den professionelle kontekst. Med udgangspunkt heri skal projektet undersøge: 1. Hvordan kombinationer og brug af styringssystemer på den ene side skaber ansvar for og commitment til opfyldelse af budgetmål og effektiv strategiimplementering i fagafdelinger og sociale tilbud, og på den anden side skaber mulighed for, at lederen identificerer og responderer på omskiftelige betingelser, herunder at organisationen opsøger og forfølger nye ideer og tiltag, som f.eks. medvirker til at skabe mere omkostningseffektive løsninger. 2. Hvordan styringen understøtter lederne i forhold til at opfylde modstridende mål og skabe sammenhæng mellem faglighed og omkostningsbevidsthed i opgaveløsningen. 3. Hvilken betydning den organisatoriske og professionelle kontekst har i forhold til ledernes muligheder for at skabe balance i brugen af styringssystemerne med henblik på at opfylde mål og strategier. Forskningsdesign Projektets undersøgelse gennemføres ved kvalitative studier i 4 udvalgte kommuner, idet der tages udgangspunkt i interviewundersøgelse, primært på lederniveau i fagafdelinger og sociale tilbud. Brugen af kvalitative teknikker er valgt, da de er velegnede til at undersøge komplekse relationer, som f.eks. mellem brugen af økonomistyringssystemer og handlinger i organisationen, der er omdrejningspunktet i dette projekt (Ahrens & Chapman 2007; Mundy 2010). Interviewundersøgelsen suppleres med et studie af dokumenter mv., der beskriver de enkelte kommuners økonomistyring og de udfordringer, krav og betingelser som styringen er designet til at imødekomme. Hensigten er dels at tilvejebringe overblik og indsigt i kommunernes styring og organisation, dels at benytte denne viden til validering af udsagn og konklusioner, som genereres under interviewene. Interviewpersoner Interviewene i de udvalgte kommuner gennemføres på forskellige niveauer i organisationen, primært på forvaltningsniveau i de relevante fagafdelinger og på institutionsniveau hos sociale tilbud. Derudover gennemføres interview på centralt niveau i budgetfunktionen. De relevante interviewpersoner på forvaltningsniveau og det decentrale niveau er udvalgte budgetansvarlige ledere og antallet af interviewpersoner i den enkelte case afhænger derfor af kommunens størrelse og organisering. De budgetansvarlige ledere udgør kernen i undersøgelsen, da en belysning af hvordan styringen påvirker deres handlinger og beslutninger har afgørende betydning for hvordan den pågældende kommune opfylder og balancerer mellem modstridende krav under omskiftelige betingelser. De relevante interviewpersoner på det centrale niveau er økonomifunktionens leder og nøglemedarbejdere, der arbejder med design og udvikling af økonomistyring inden for det specialiserede område. Alt efter organisering kan det være økonomimedarbejdere i kommunens centrale økonomifunktion eller som er tilknyttet fagforvaltningen/center. Gennemførelse af casestudierne I første omgang gennemføres et casestudie i en udvalgt kommune, hvor undersøgelsen også vil have karakter af et pilotstudie, der skal give mulighed for at reflektere over og evaluere på den valgte tilgang og interviewmetode i forhold til validitet, pålidelighed og relevans. Interviewguiden udarbejdes med udgangspunkt i det valgte framework og vil derfor være semi-struktureret, således at den valgte problemstilling afdækkes samtidig med, at der åbnes op for at opdage nye dimensioner af emnet og forfølge udsagn og konklusioner, der opstår undervejs, og som kan have relevans for næste del af projektets undersøgelse. Dette første casestudie gennemføres som en selvstændig undersøgelse, der har til formål at komme i dybden i belysningen af problemstillingen for at forstå kompleksiteten i styringen og hvordan det kommer til udtryk gennem handlinger hos den budgetansvarlige leder. Det betyder, at analysen af data udføres inden de næste 5

6 casestudier gennemføres. På den måde kan analysen med sit delvise eksplorative sigte danne udgangspunkt for hypotesegenerering, som kan indgå i en mere struktureret interviewundersøgelse i yderligere 3 kommuner. I de næste 3 case-kommuner tages ligeledes udgangspunkt i det teoretiske framework, som suppleres med hypoteser på baggrund af resultaterne fra det første casestudie. På den måde sikres sammenhæng mellem de 4 casestudier, således at der i analysen kan sammenlignes og drages parallel mellem brugen og virkningerne af styringsmodellerne. Kommunerne er forskellige i deres organisering, kultur og tilgang, og derfor skal interviewundersøgelsen generelt tilrettelægges med udgangspunkt i et behov for åbenhed, der muliggør opdagelsen af nye dimensioner og uddybningen af forskellige udsagn og konklusioner, som opstår undervejs. Dette er vigtigt for validiteten i undersøgelsen, da problemstillingen først og fremmest fordrer et behov for at komme i dybden, for at kunne belyse problemstillingen og forstå kompleksiteten imellem økonomistyringsmodeller og handlinger i den kontekst som de indgår i. De specialiserede socialområder er samtidig kendetegnet ved en række fælles karakteristika. F.eks. de betingelser, som opgaveløsningen er underlagt i form af lovgivning og kvalitetskrav, kravet om budgetoverholdelse, den professionelle kontekst og behovet for inter-organisatorisk samarbejde i forbindelse med køb og salg af pladser i sociale tilbud. Fælles for kommunerne er derfor, at økonomistyringen skal sikre målopfyldelse og strategi implementering i omskiftelige betingelser, hvor der samtidig er behov for at skabe balance mellem modstridende krav og ønsker i en professionel kontekst. Gennem sammenligning af resultaterne fra de 4 case-kommuner er hensigten derfor også at løfte undersøgelsen op på et mere generelt kommuneniveau med henblik på at drage konklusioner, der må antages at gælde i størstedelen af kommunerne. Der er således ikke tale om, at undersøgelsen kan danne grundlag for det som Kvale (1997) betegner som en statistisk generalisering, da denne er formel og eksplicit. Der er i stedet tale om en analytisk generalisering, som indebærer en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne fra undersøgelsen kan være vejledende for hvad der kan ske i en anden situation. En analytisk generalisering kræver en sammenligning af ligheder og forskelle mellem mindst to situationer, og det vil derfor være et af formålene i analysen af dataene fra de 4 case-kommuner. På den måde kan forskningsresultaterne gøres relevante for andre kommuner ved, at resultaterne anvendes som vejledende. Parternes rolle Der er nedsat en styregruppe, som har en afgørende rolle i at sikre koblingen mellem forskning og praksis. Social og arbejdsmarkedsdirektør Knud Aarup fra Randers Kommune er formand for styregruppen, som derudover består af Økonomidirektør Klaus Christiansen fra Viborg Kommune og Økonomichef Dorthe Randeris fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der begge repræsenterer Økonomidirektørforeningen. Derudover omfatter styregruppen Udviklingskonsulent Klaus Akselsen fra Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), Business Manager Niels Birger Krogsgaard fra KMD, Professor og vejleder Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet og kandidaten. Styregruppen mødes hver 4. mdr. med henblik på at gøre status for projektet og sætte fokus på den generelle fremdrift og udvikling i forløbet. Derudover udvælges til hvert enkelt møde et relevant emne, f.eks. projektets problemstilling eller forskningsdesign, som drøftes med henblik på feedback fra styregruppen. På den måde skal styregruppen fungere som led i valideringen af projektets forskellige dele. Styregruppens opgave er endvidere at være behjælpelige med at skabe kontakter til relevante case-kommuner og til kommunerne generelt med henblik på formidlingsaktiviteterne i projektet. I den forbindelse er der på Økonomidirektørforeningens hjemmeside oprettet en særskilt side for projektet, hvor interesserede kan læse om projektet og finde kontaktoplysninger m.v. Formålet er desuden at artikler m.v. skal formidles gennem hjemmesiden og på den måde medvirke til synliggørelse af projektet. I Randers Kommune er der indgået aftale om løbende kontakt mellem virksomhedsvejleder Knud Aarup og kandidaten gennem møder og planlægning af aktiviteter. Derudover er der etableret fast arbejdsplads i kommunens centrale budgetkontor, hvor kandidaten desuden har tilknyttet en af afdelingens økonomiske konsulenter som fast kontaktperson med henblik på kontakter til fagafdelinger og institutioner i kommunen. På Aalborg Universitet er der ligeledes etableret fast arbejdsplads på Institut for Økonomi og Ledelse samtidig med, at projektet er tilknyttet instituttets Management Accounting & Control (MAC) gruppe, som ledes af professor Per Nikolaj Bukh, der er projektets vejleder. Her er der desuden snitflader til flere af MAC-gruppens øvrige projekter om offentlig økonomistyring, og derfor også et fokus på at skabe synergi mellem de forskellige projekter gennem relevante fælles aktiviteter. Inden for disse rammer foregår vejledningen af projektet vedr. problemstilling, teori, metode, dataindsamling og analyse. 6

7 D. Faseopdeling af projektet Samlet plan for uddannelses- og projektforløb, opdelt i faser 1. halvår: 1. juli december 2011 (Ophold fordeles ligeligt mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet) o Indledende litteraturstudie vedrørende økonomistyring, de specialiserede socialområder og kommunale udfordringer. o Litteraturstudie af MCS litteraturen og accountability litteraturen med henblik på udarbejdelse af afhandlingens teorikapitler. o Fastlæggelse af metodologi og teori for Casestudie A. o Tilrettelæggelse af interview og dataindsamling, hvor R. Simons (1995) Levers of Control benyttes som framework, herunder udvælgelse og rekruttering af case-kommune 1. o Casestudie A i kommune 1 gennemføres. o Analyse og databearbejdning af interview og dataindsamling fra casestudie A. o Deltagelse i Ph.D-kursus: Planlægning, gennemførelse og analyse af interview (Dome/Fiol). o Formidling/undervisning på COK kursus i fremtidens økonomistyring i kommunerne og på Master i Public Governance på AAU. 2. halvår: 1. januar juni 2012 (Ophold fordeles ligeligt mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet) o Artikel 1 påbegyndes og færdiggøres med udgangspunkt i resultaterne fra casestudie A med fokus på hvordan case-kommunen gennem design af økonomistyring balancere hensynet til en stram styring og behovet for fleksibilitet og innovation i en professionel kontekst, hvor modsatrettede mål skal opfyldes. o Artikel 2 påbegyndes med særligt fokus på økonomistyring i en professionel kontekst med udgangspunkt i litteraturstudie og resultaterne fra casestudie A. o Fastlæggelse af metodologi og teori for casestudie B. o Tilrettelæggelse af interview og dataindsamling i forbindelse med casestudie B i kommune 2,3 og 4 med udgangspunkt i resultaterne fra casestudie A. o Udarbejdelse af mindre artikler og debatindlæg med udgangspunkt i casestudie A i f.eks. Danske Kommuner, DKnyt og andre medier henvendt til kommunerne. o o Indlæg på seminar, kurser og konferencer i regi af ØDF og Socialdirektørforeningen m.v. Deltagelse i Ph.D kurser: Case-study in Management Accounting (Nordic ph.d. program) og Producing and Evaluating Knowledge in Management Accounting (EIASM). 3. halvår: 1. juli december 2012 (Ophold fordeles ligeligt mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet) o Færdiggørelse af artikel 2. o Udvælgelse og rekruttering af case-kommuner 2,3 og 4. o Gennemførelse af casestudie B med fokus på sammenligning af økonomistyringen i de udvalgte kommuner. o o Indlæg på seminar, kurser og konferencer i regi af ØDF og Socialdirektørforeningen m.v. Deltagelse i Ph.D kurser: Quantitative Empirical Research on Management Accounting (EIASM) & Qualitative Business Research (EIASM). 4. halvår: 1. januar juni 2013 (Mellem 1/3 og 1/2 af tiden på forskningsinstitution i udlandet og den resterende tid ligeligt fordelt mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet) o Udlandsophold afvikles. o Analyse og databearbejdning af interview og dataindsamling fra casestudie B. o Artikel 3 påbegyndes og færdiggøres med udgangspunkt i resultaterne fra casestudie B med særligt fokus på hvordan den økonomiske styring påvirker den budgetansvarlige leders daglige handlinger i forhold til, at ressourcerne styres i retning af de rigtige prioriteringer og med henblik på at etablere den rette balance mellem modstridende krav og ønsker. o Artikel 4 påbegyndes med udgangspunkt i en sammenligning af resultaterne fra casestudie A og casestudie B. 7

8 5. halvår: 1. juli december 2013 (Ophold fordeles ligeligt mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet) o Artikel 4 færdiggøres. o Deltagelse i Erhvervskurset for erhvervs-phd studerende. o Udarbejdelse og aflevering af Erhvervs-PhD rapporten. o Udarbejdelse af mindre artikler og debatindlæg med udgangspunkt i casestudie B i Danske Kommuner, DKnyt og andre medier henvendt til kommunerne. o Indlæg på seminar og konferencer i regi af ØDF m.v. 6. halvår: 1. januar juni 2014 (Ophold fordeles ligeligt mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet) o Indlæg på seminar og konferencer i regi af ØDF m.v. o Projekt færdiggøres med henblik på at udarbejde afhandlingens indledning og afslutning, der skal sammenholde projektets artikler og medvirke til at afhandlingen fremstår som en helhed. E. Ph.d.-kurser, projektrelevante kurser og konferencer, selvstudium samt formidling Ph.d.-kurser i Danmark og i udlandet 2011: 1. Interviewing: How to Plan for, Execute and Analyse Series of Research Interviews, DOME/FIOL, AU ( november 2011) 5 ECTS. 2012: 2. Qualitative Research and Case-study in Accounting, Nordic PhD program in Management Accounting, AU (2012) 5 ECTS. 3. Quantitative Empirical Research on Management Accounting, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Bruxelles, Belgien 4 ECTS. 4. Producing and Evaluating Knowledge in Management Accounting, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Bruxelles, Belgien 4 ECTS. 5. Qualitative Business Research, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Bruxelles, Belgien 4 ECTS. 2013: 6. Erhvervskurset for erhvervs-phd studerende 7,5 ECTS. Andre kurser og konferencer 7. Grundkursus for universitetsundervisere, udbydes ved AAU 2-3 gange årligt 2 ECTS. Det er planen at deltage i forskningsbaserede konferencer og workshops undervejs i forløbet, således at projektets forskningsresultater kan diskuteres med kolleger fra andre forskningsmiljøer. Den endelige plan for dette vil afhænge af projektets konkrete resultater og hvilke konferencer der findes aktuelle i forhold til dette. Nedenfor er angivet konferencer, som det kan være aktuelt at deltage i: 8. 35th EAA Annual Congress Ljubljana, maj th European Network for Research in Organisational and Accounting Change (ENROAC) Conference EIASM: 8th Conference: New Directions in Management Accounting, december Nordic Acadamy of Management, sommer Litteraturliste I forbindelse med ph.d.-kurserne som fremgår ovenfor er den litteratur, der er angivet i kursusbeskrivelsen anført under Foreløbigt pensum til ph.d.-kurser. Der forventes at være litteratur af et tilsvarende omfang til de øvrige kurser. Der vil i løbet af ph.d.-forløbet blive læst større mængde litteratur. Under Foreløbigt pensum til selvstudie er anført litteratur, som indtil videre er identificeret som relevant. 8

9 Foreløbigt pensum til ph.d.-kurser: Abernethy, M. A. & P. Brownell The role of budgets in organizations facing strategic change: an exploratory study. Accounting, Organizations and Society. Vol. 24, No. 3, pp (4) Ahrens, T., & Chapman, C.S Doing Qualitative Accounting Research: Positioning Data to Contribute to Theory. Accounting, Organizations and Society. Vol. 31, pp (4) Baxter, J., & Chua, W.F Doing Field Research: Practice and Meta-Theory in Counterpoint. Journal of Management Accounting Research. Vol. 10, pp (4) Birnberg, J., Luft, J., & Shields, M Psychology Theory in Management Accounting Research. In C. Chapman, A. Hopwood, & M. Shields (Eds.), Handbook of Management Accounting Research. pp Oxford: Elsevier. (3) Bisbe, J., Batista-Foguet, J.-M., & Chenhall, R Defining Management Accounting Constructs: A Methodological Note on the Risks of Conceptual Misspecification. Accounting, Organizations and Society,Vol. 32. No. 7/8, pp (3) Baxter, J., & Chua, W.F The field researcher as author-writer. Qualitative Research in Accounting and Management. Vol. 5, pp (4) Brown, L.D The importance of circulating and presenting manuscripts: Evidence from the accounting literature. The Accounting Review. Vol. 80, pp (4) Campbell, D., & Stanley, J Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research. Boston: Houghton Mifflin Co. (3) Chapman, C.S Not because they are new: Developing the contribution of Enterprise Resource Planning systems to Management Control research. Accounting, Organizations and Society. Vol. 30, pp (4) Chenhall, R., & Chapman, C Theorising and Testing Fit in Contingency Research on Management Control Systems. In Z. Hocque (Ed.), Methodological Issues in Accounting Research: Theories and Methods pp London: Spiramus. (3) Chenhall, R., & Moers, F The Issue of Endogeneity within Theory-Based, Quantitative Management Accounting Research. European Accounting Review, Vol. 16, No. 1, pp (3) Davies, B. & Harré, R 'Positioning: the discursive production of selves'. Journal for the Theory of Social Behaviour. Vol. 20, No. 1, pp (1) Flick, Uwe An Introduction to Qualitative Research. Sage, 4th edition. (2) Gerdin, J. 2005a. The impact of departmental interdependencies and management accounting system use on subunit performance. European Accounting Review. Vol. 14, pp (4) Gerdin, J. 2005b. The impact of departmental interdependencies and management accounting system use on subunit performance: A second look. European Accounting Review. Vol. 14, pp (4) Gerdin, J., & Greve, J Forms of Contingency Fit in Management Accounting Research A Critical Review. Accounting, Organizations and Society, Vol. 29, No. 3/4, pp (3) Goffman, E The Presentation of Self in Everyday Life. Harmondsworth: Penguin. (1) Golden-Biddle, K., & Locke, K Appealing work: An investigation of how Ethnographic Texts Convince. Organization Science. Vol. 4, pp (4) Golden-Biddle, K., & Locke, K Composing Qualitative Research. Sage Publications. (4) Hartmann, F The impact of departmental interdependencies and management accounting system use on subunit performance: A comment. European Accounting Review. Vol. 14, pp (4) Hartmann, F., & Moers, F Testing contingency hypotheses in budgetary research: an evaluation of the use of moderated regression analysis. Accounting, Organizations and Society. Vol. 24, pp (4) Holstein & Gubrium, J.F 'Active Interviewing' in Silverman, D., Qualitative Research.. London: Sage. (1) Holmstrom, B., & Milgrom, P The Firm as an Incentive System. American Economic Review, Vol. 84, No. 4, pp (3) 9

10 Hopwood, A 'If only there were simple solutions, but there aren't': some reflections on Zimmerman's critique of empirical management accounting research. European Accounting Review. Vol. 11, pp (4) Ittner, C., & Larcker, D Assessing empirical research in managerial accounting: a value-based management perspective. Journal of Accounting and Economics. Vol. 32, pp (4) Ittner, C., & Larcker, D Empirical managerial accounting research: are we just describing management consulting practice? European Accounting Review. Vol. 11, pp (4) Jacobsen, M. Hviid & S. Kristiansen Farligt feltarbejde. Aalborg Universitetsforlag. (1) Kure, N Organizational change as discursive change - a project on narrative practices as tools for organizational change, PhD dissertation, Aarhus School of Business, Aarhus University. (1) Kvale, Steiner Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels forlag. (1) Lambert, R Agency Theory and Management Accounting. In C. Chapman, A. Hopwood, & M. Shields (Eds.), Handbook of Management Accounting Research (pp ). Oxford: Elsevier (3) Lillis, A., & Mundy, J Cross-Sectional Field Studies in Management Accounting Research: Closing the Gaps between Surveys and Case Studies. Journal of Management Accounting Research..Vol. 17, pp (4) Lofland, J. & L.H. Lofland Analyzing Social Settings (3rd edition). Belmont, CA. (1) Luft, J., & Shields, M Zimmerman's contentious conjectures: describing the present and prescribing the future of empirical management accounting research. European Accounting Review. Vol. 11, pp (4) Luft, J., & Shields, M Mapping management accounting: graphics and guidelines for theory-consistent empirical research. Accounting, Organizations and Society. Vol. 28, pp (4) Luft, J., & Shields, M Mapping Management Accounting: Graphics and Guidelines for Theory- Consistent Empirical Research. In C. Chapman, A. Hopwood, & M. Shields (Eds.), Handbook of Management Accounting Research. pp Oxford: Elsevier. (3) Lukka, K., & Mouritsen, J Homogeneity or heterogeneity of research in management accounting? European Accounting Review. Vol. 11, pp (4) Maaløe, E Casestudier af og om mennesker i organisationer. Akademisk Forlag, primarily pp (1) Maaløe, E Coming to Terms. Book 1 & 2, Dept. of Management, Aarhus School of Business, Aarhus University. Primarily chapter 4 (book 1) on Interpretation, and chapter 6 (book 2) on Understanding. (1) Mason, Jennifer Qualitative Researching. Sage, 2nd edition. (2) Merchant, K.A., & Riccaboni, A Performance-based Management Incentives in the Fiat Group: A Field Study. Management Accounting Research. Vol. 1 No. 4, pp (2) Moers, F Doing Archival Research in Management Accounting. In C. Chapman, A. Hopwood, & M. Shields (Eds.), Handbook of Management Accounting Research. pp Oxford: Elsevier. (3) Moustakas, C Phenomenological Research Methods. Sage. (1) Miller, P The margins of accounting. European Accounting Review. Vol. 7, pp (4) Naranjo-Gil, D., & Hartmann, F Management accounting systems, top management team heterogeneity and strategic change. Accounting, Organizations and Society. Vol. 32. (4) Rogers, C.B Client Centered Therapy (1951). London: Constable. (1) Scapens, R.W. & Roberts, J Accounting and Control: A Case Study of Resistance to Accounting and Change. Management Accounting Research. Vol. 4, No. 1, pp (2) Scapens, R. W "Doing Case Study Research", I The Real Life Guide to Accounting Research, Humphrey, C. & B Lee (Eds). Elsevier. (2) Seale, C., Gobo, G., Gubrium, J.F. & Silverman, D. (eds.) Qualitative Research Practice. London: Sage. (1) Silverman, D. (ed.) Qualitative Research: Theory, method and practice. London: Sage. (1) 10

11 Sprinkle, G., & Williamson, M. (2007). Experimental Research in Managerial Accounting. In C. Chapman, A. Hopwood, & M. Shields (Eds.), Handbook of Management Accounting Research (pp ). Oxford: Elsevier. (3) Van der Stede, W., Young, M., & Chen, C Doing Management Accounting Survey Research. In C. Chapman, A. Hopwood, & M. Shields (Eds.), Handbook of Management Accounting Research. pp Oxford: Elsevier. (3) Williamson, O The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract. Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, No. 3, pp (3) Zimmerman, J Conjectures regarding empirical managerial accounting research. Journal of Accounting and Economics. Vol. 32, pp (4) Foreløbigt pensum til selvstudium: Abbott, A The system of professions: an essay on the division of expert labor. Chicago. University of Chicago Press. Ahrens, T Styles of accountability. Accounting, Organization and Society. Vol. 21, No. 2-3, pp Ahrens, T. & C. S. Chapman Theorizing Practice in Management Accounting Research. I Handbook of Management Accounting Research, Vol. 1, C.S. Chapman, A. G. Hopwood & M.D. Shields (eds.). Amsterdam: Elsevier. Ahrens, T. & C. S. Chapman Accounting for Flexibility and Efficiency: A Field Study of Management Control Systems in a Restaurant Chain. Contemporary Accounting Research. Vol. 21, No. 2, pp Andersen, M. & C. Rohde Virksomhedens økonomistyring. 3. udgave. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Anthony, R Planning and Control Systems: A Framework for Analysis. Boston: Harvard University Press. Batac, J & D. Carassus Interactions between control and organizational learning in the case of a municipality. A comparative study with Kloot (1997). Management Accounting Research. Vol. 20, No. 2, pp Berry, A. J., A. F. Coad, E. P. Harris, D. T. Otley & C. Stringer Emerging Themes in management control: A review of recent litterature. The British Accounting Review. Vol. 41, No. 1, pp Bevan, G. & C. Hood What s measured is what matters: Targets and gaming in the English public health care system. Public Administration. Vol. 84, No. 3, pp Bisbe, J. & D. Otley The effects of the interactive use of management control systems on product innovation. Accounting, Organizations and Society. Vol. 29, No. 8, pp Blomgren, M Ordering a profession: Swedish nurses encounter new public management reforms. Financial Accountability & Management. Vol. 19, No. 1, pp Bukh, P. N. & I. J. Kjærgaard Modernization through Benchmarking: An Analysis of Three Utility Companies. Working Paper Series. Department of Business Studies. No. 10. Bukh, P. N. & I. J. Kjærgaard Intellectual capital statements in the Danish utility sector: materialisation and enactment. Journal of Human Resource Costing & Accounting. Vol. 12, No. 3, pp Buse, T. & K. Aarup Det specialiserede område er svært at styre men det er ikke ustyrligt. Administrativ Debat. Car-Hill, R., N. Rice & P. C. Smith Capitation Funding in the Public Sector. Journal of the Royal Statistical Society. Vol. 164, No. 2, pp Chenhall, R. H., M. Hall & D. Smith Social capital and management control systems: A study of a nongovernment organization. Accounting, Organizations and Society. Vol. 35, No. 1, pp Chenhall, R. H Theorising Contingencies in Management Control Systems Research. I Handbook of Management Accounting Research, Vol. 1, C.S. Chapman, A. G. Hopwood & M.D. Shields (eds.). Amsterdam: Elsevier. 11

12 Cooper, R. & R. S. Kaplan Activity Based Systems: Measuring the Costs of Ressource Usage. Accounting Horizons. pp Cuganesen, S & J. Donovan Investigating the links between management control approaches and performance measurement systems. Advances in management accounting. Vol. 19. pp Deloitte. Maj Analyse af udvalgte tilbud på det specialiserede socialområde. De Økonomiske Råd Vismandsrapport. Dansk økonomi efterår Dubnick, M. J. & B. S. Romzek Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tradegy. Public Administration Review. Vol. 47, No. 3, pp Dhuey, E. & S. Lipscomb The Effects of Fiscal Incentives in Special Education: Evidence from Capitation Finance Reforms. Working Paper, Public Policy, Institute of California. Ebrahim, A. S. & V. K. Rangan The Limits of Nonprofit Impact: A Contingency Framework for measuring social performance. Working Paper Series. Harvard Business School. Ferreira, A. & D. Otley Design and use of management control systems: An analyses of the interactions between design misfit and intensity of use. Working paper. Kobe University of Commerce. Institute of economic Research. Ferreira, A. & D. Otley The design and use of performance management systems: An extended framework for analyses. Management accounting research. Vol. 20, No. 4, pp Finansministeriet. Juni Det specialiserede socialområde redskaber til styring og prioritering. Finansministeriet. Juni Analyse af takstudviklingen og incitamentsstrukturer på det specialiserede socialområde. Frow, N, D. Margisson & S. Ogden Continuous budgetting: Reconciling budget flexibility with budgetary control. Accounting, Organizations and Society. Vol. 35, No. 4, pp Garfinkel, H Studies in Ethnomethodology. Prentice-Hall. Malden. Grant, G, S. McKnight, A. Uruthirapathy & A. Brown Designing governance for shared services organizations in the public sector. Government Information Quarterly, Vol. 24, pp Greve, C. 2008a. Reguleret konkurrence gennem reformer institutionalisering af markedsmekanismer over tid. I Genopfindelsen af den offentlige sektor: ledelsesudfordringer i reformernes tegn, D. Pedersen, H. Højlund & C. Greve (eds.). København: Børsen. Greve, C. 2008b. New Public Management en kort oversigt over begrebets historie og udvikling. I Offentlig ledelse. Teorier og temaer i et politologisk perspektiv, C. Greve (ed). København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. Hansen, S. C., D. T. Otley & W. A. Van der Stede Practice Developments in Budgeting: An Overview and research Perspective. Journal of Management Accounting Research. Vol. 15, pp Heald, D. & N. Geaughan Formula Funding of UK Higher Education: Rationales, Design and Probable Consequences. Financial Accountability and Management. Vol. 10, No. 4, pp Hood, C A public management for all seasons. Public Administration, Vol. 69, No. 1, pp Houlberg, K & K. B. Jensen Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer. AKF Rapport. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Aftale om strukturreform. Kaplan, R.S. & S. Anderson Time-Driven Activity-Based Costing: A Simpler and More Powerful Path to Higher Profit. Boston: Harvard Business School Press. Kaplan, R. S Flexible Budgeting in an Activity-Based Costing Framework. Accounting Horizons. Vol. 8, No.2, pp Kaplan, R. S. & D. P Norton The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Boston: Harvard Business School Press. KL Styring af sociale institutioner. Nye udfordringer og muligheder med de sociale institutioner. KL Budgettet som styringsredskab realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde. KL s Økonomiske Sekretariat. 12

13 Kraus, K Sven, Inter-Organisational Relationships and Control. A case study of domestic care of the elderly. Ph.d. afhandling. Handelshögskolen i Stockholm. Kraus, K. & C. Lindholm Accounting in Inter-Organisational Relationships within the Public Sector. I Accounting in Networks. Kraus, K. & H. Håkansson (eds.). London: Routledge. Krevi Kommunernes økonomiske styring Kurunmäki, L Management Accounting, Economic Reasoning and the New Public Management Reforms. I Handbook of Management Accounting Research, Vol. 3, C.S. Chapman, A. G. Hopwood & M.D. Shields (eds.). Amsterdam: Elsevier. Kurunmäki, L A hybrid profession the acquisition of management accounting expertise by medical professionals. Accounting, Organizations & Society. Vol. 29, No. 3-4, pp Kurunmäki, L., I. Lapsley & K. Melia Accountingization v. legitimation: a comparative study of the use of accounting information in intensive care. Management Accounting Research. Vol. 14, No. 2, pp Lindholm, C Ansvarighet och redovisning I nätverk. En longitudinell studie om synliggörande och osynliggörande I offentlig verksamhet. Ph.d. afhandling. Uppsala Universitet. Llewellyn, S. 1998a. Boundary work: costing and caring in the social services, Accounting, Organizations and Society. Vol. 1, No. 23, pp Llewellyn, S. 1998b. Pushing budgets down the line: ascribing financial responsibility in the UK social services, Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 11, No. 3, pp Lov om social service LBK nr. 81, 4. Februar Socialministeriet. Malagueño, R. & J. Bisbe The Role of Management Accounting and Control Systems as Antecedents of Organizational Creativity and Innovations Competencies. Preliminary draft. Malmi, T & D. A. Brown Management control systems as a package Opportunities, challanges and research directions. Management Accounting Research. Vol. 19. No. 4, pp Majgaard, K. 2008/2009. Slip paradokserne løs! Laboratorier for ny offentlig styring. Økonomistyring & Informatik. Vol. 24, No. 3, pp Marginson, D. & S. Ogden Coping with ambiguity through the budget: the positive effects of budgetary targets on managers budgeting behaviours. Accounting, Organizations and Society. Vol. 30, No. 5, pp Mayston, D. J Devolved budgeting, formula funding and equity. Management Accounting Research. Vol. 9, pp Meier, K. J. & G. C. Hill Bureaucracy in the twenty-first century. I The Oxford Handbook of Public Management, E. Ferlie, L. E. Lynn Jr. & C. Pollitt (eds.). New York: Oxford University Press. Merchant, K. A. & D. T. Otley A Review of the Literature on Control and Accountability. I Handbook of Management Accounting Research, Vol. 2, C.S. Chapman, A. G. Hopwood & M.D. Shields (eds.). Amsterdam: Elsevier. Micheli, P. & A. Neely Performance Measurement in the Public Sector in England: Searching for the Golden Thread. Public administration review. Vol. 70, No. 4, pp Mulgan, R Accountability, An ever-expanding concept? Public Administration. Vol. 78, No. 3, pp Mundy, Julia When Goals Conflict: The Use of Management Control Systems to Facilitate Dialogue and Debate. 1. draft. Department of Accounting and Finance, Business School. University of Greenwich. Mundy, Julia Creating dynamic tensions through a balanced use of management control systems. Accounting, Organizations and Society. Vol. 35. No. 5, pp Munro, R Just when you thought it safe to enter the water: Accountability, language, games and the multiple control technologies. Accounting, Management & Information Technologies. Vol. 3, No. 4, pp Näsi, S. & C. Rohde Development of Cost and Management Accounting ideas in the Nordic Countries. I Handbook of Management Accounting Research, Vol. 2, C.S. Chapman, A. G. Hopwood & M.D. Shields (eds.). Amsterdam: Elsevier. 13

14 Otley, D Performance management: A framework for management control systems research. Management Accounting Research. Vol. 10, No. 4, pp Pallesen, T Virker økonomiske incitamenter på offentlige myndigheder? Dansk socialfinansiering som case. Paper fremlagt ved den XIV Nordiske kommunalforskerkonference i Göteborg. Pedersen, D Strukturreformens styringspolitik en overskridende dynamik. I Genopfindelsen af den offentlige sektor: ledelsesudfordringer i reformernes tegn, D. Pedersen, H. Højlund & C. Greve (eds.). København: Børsen. Regeringen Bedre udgiftsstyring. Udgiftslofter for stat, regioner og kommuner. Finansministeriet. Regeringen Danmark Viden > Vækst > Velstand > Velfærd. Statsministeriet. Regeringen & KL. Juni Aftale om kommunernes økonomi for Regeringen & KL. Juni Aftale om kommunernes økonomi for Roberts, J. & R. W, Scapens Accounting systems and systems of accountability understanding accounting practices in their organisational contexts. Accounting, Organizations and Society. Vol. 10, No. 4, pp Roberts, J The possibilities of accountability. Accounting, Organizations and Society. Vol. 16, No. 4, pp Rice, N., R. Silvana & P. C. Smith International Comparison of Public Sector Performance: The Use of Anchoring Vignettes to Adjust Self-Reported Data, Evaluation. Vol. 16, No. 1, pp Simons, R Levers of Control. How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal. Boston: Harvard Business School Press. Simons, R Levers of Organization Design. How Managers Use Accountability Systems for Greater Performance and Commitment. Boston: Harvard Business School Press. Sinclair, A The chameleon of accountability: forms and discourses. Accounting, Organizations and Society. Vol. 20. No. 2-3, pp Sundin, H., M. Granlund & D. A. Brown Balancing Multiple Competing Objectives with a Balanced Scorecard. European Accounting Review. Vol. 19, No. 2, pp Tuomela, T. S The interplay of different levers of control: A Case-study of introducing a new performance measurement system. Management Accounting Research. Vol. 16, No. 3, pp Van Berkel, R Organising professionalism in activating welfare agencies in Denmark and the Netherlands. Working paper. Van der Stede, W. A Measuring tight budgetary control. Management Accounting Research. Vol. 12, No. 1, pp Vosselman, E & R. Minnaar Shared service centers and governance structure change: A transaction cost economics approach. Nice Working Paper Wagenaar, R. W Governance of Shared Service Centers in Public Administration: Dilemma s and Trade-offs. Working paper. Delft University of Technology. Widener, S. K An empirical analysis of the levers of control framework. Accounting, Organizations and Society. Vol. 32, No. 7-8, pp Yin, R. K Case Study Research. Design and Methods. London: Sage Publications, 3. edition. Videnformidlingsaktiviteter Der vil i regi af Økonomidirektørforeningen, Socialdirektørforeningen og COK Center for offentlig kompetenceudvikling blive holdt indlæg på seminar, konferencer og kurser henvendt til forskellige målgrupper i den kommunale sektor, f.eks. økonomimedarbejdere i såvel centrale kontorer som i decentrale økonomifunktioner, personale som specifikt arbejder på de specialiserede socialområder, økonomichefer og direktører. I Randers Kommune vil der løbende blive holdt indlæg for medarbejdere og ledere, blandt andet på gå-hjem møder, på sekretariatschefmøder og i det centrale budgetkontor og i socialforvaltningen. 14

15 Det er ikke hensigten at deltage i ordinære undervisningsopgaver på AAU, men der er mulighed for, med udgangspunkt i projektets resultater, løbende at formidle resultater til relevante målgrupper. Det vil særligt dreje sig om universitets masteruddannelser indenfor offentlig ledelse. Desuden er det planen at deltage i forskningsbaserede konferencer, hvor der er mulighed for at præsentere projektets resultater ved indlæg og samtidig få forskningsrelevant feedback. Resultaterne vil løbende blive formidlet i mindre artikler og debatindlæg f.eks. på ØDFs hjemmeside eller gennem medier som Danske Kommuner og DKnyt m.v. Herudover vil projektets forskningsmæssige resultater danne grundlag for videnskabelige artikler, som dels vil indgå i afhandlingen og for enkeltes vedkommende søges publiceret undervejs. Endelig vil der blive udarbejdet en erhvervsrapport i henhold til de gældende bestemmelser ( 120 timer). F. Udlandsophold Studieophold i udlandet af to måneders varighed eller derover. Studieophold i udlandet af ca. 3 måneders varighed påtænkes afholdt i foråret Der er endnu ikke taget stilling til hvor dette ophold skal foregå, men det forventes at blive afklaret i løbet af efteråret G. Fordeling af tid Udfyld skema: ErhvervsPhD-kandidatens tidsfordeling i måneder, ud af i alt 36 % af projekttid I dansk afdeling af værtsvirksomhed % I udenlandske afdelinger af værtsvirksomhed 0 0 % På værtsuniversitet % På andre forskningsinstitutioner 3 19 % Hos andre virksomheder eller organisationer 1 3 % Der forventes studieophold i udlandet svarende til 3 måneder samt at omkring 1 måned vil medgå med empirisk arbejde i danske kommuner. Den resterende tid er fordelt mellem Aalborg Universitet og Randers Kommune. 15

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Randers Kommune, ØDF, AAU, COK & KMD Randers Kommune Disposition Formål med projektet og organisering Tilgang og

Læs mere

Styring af vilde problemer

Styring af vilde problemer Styring af vilde problemer ErhvervsPhD-stipendiat Anne Kirstine Svanholt ØDF, Randers Kommune, COK, KMD og Aalborg Universitet Program Hvordan definerer vi de specialiserede socialområder? Hvilke krav

Læs mere

Status på Erhvervs-PhD projektet

Status på Erhvervs-PhD projektet Status på Erhvervs-PhD projektet Anne Kirstine Svanholt ErhvervsPhD-studerende Randers Kommune, ØDF, KMD, COK og AAU Randers Kommune Forskningsprojekt i økonomistyring ErhvervsPhD projekt i økonomistyring

Læs mere

Omfang: 6 kursusgange à 2 timer, 4 kursusgange à 4 timer + 1 gang øvelser à 2 timer (5 ECTS)

Omfang: 6 kursusgange à 2 timer, 4 kursusgange à 4 timer + 1 gang øvelser à 2 timer (5 ECTS) Juni 2015 Videnskabelig metode Engelsk titel: Research methodology Omfang: 6 kursusgange à 2 timer, 4 kursusgange à 4 timer + 1 gang øvelser à 2 timer (5 ECTS) Undervisere: Niels Sandalgaard (NIS), Daniel

Læs mere

Er styringskrisen drevet over på de specialiserede socialområder?

Er styringskrisen drevet over på de specialiserede socialområder? Er styringskrisen drevet over på de specialiserede socialområder? Anne Kirstine Svanholt ErhvervsPhD-studerende Randers Kommune Randers Kommune Er supertankeren vendt? 2 ØDF årsmøde 2012-2 Udgiftsudviklingen

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Omfang: 20 kursusgange à 2 timer, 1 spørgetime à 2 timer, 42 konfrontationstimer i alt (10 ECTS)

Omfang: 20 kursusgange à 2 timer, 1 spørgetime à 2 timer, 42 konfrontationstimer i alt (10 ECTS) Marts 2015 Strategisk Styring Engelsk titel: Management Control Systems Omfang: 20 kursusgange à 2 timer, 1 spørgetime à 2 timer, 42 konfrontationstimer i alt (10 ECTS) Undervisere: Daniel Harritz, Jacob

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Innovasjon og profesjon

Innovasjon og profesjon Innovasjon og profesjon INNOS 29. november 2016 Charlotte Wegener, PhD, Aalborg Universitet, Danmark Fotos: Lisbeth Barfoed Hvis acceleration er problemet, så er resonans måske løsningen. Vi skal undgå

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING M ere end 400 kommunale økonom im edarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilm eld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens økonomiske

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Lektor Viola Burau Workshop ved Århus-seminar 2010 20. august 2010 1 Overblik (1) Komparative studier Historien bag komparativ sundhedspolitik

Læs mere

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer SDU, Samfundsvidenskab MPM/årgang 2013 3. semester 24. juni 2014 Læseplan Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Underviser: Professor Terkel Christiansen Målgruppe: Valgfag til studerende

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien er en del af kernen i Europa med byen Bruxelles som hovedstad, hvor også EU parlamentet er lokaliseret. Belgien er

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015

Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015 Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015 PENSUM OG UNDERVISNINGSPLAN Undervisere: Johanne Grøndahl Glavind og Morten Jakobsen Pensumliste (alt pensum købes i PB en grundbog + materialesamling)

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener. Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013

IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener. Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013 IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013 Hvordan leder man egenkontrol? Michel Foucault Conduct of conduct Ledelse af selv-ledelse

Læs mere

Økonomiske perspektiver på det at arbejde med sundhed på tværs i kommunen. Forskningsleder Karsten Vrangbæk, AKF - Anvendt KommunalForskning

Økonomiske perspektiver på det at arbejde med sundhed på tværs i kommunen. Forskningsleder Karsten Vrangbæk, AKF - Anvendt KommunalForskning Økonomiske perspektiver på det at arbejde med sundhed på tværs i kommunen Forskningsleder Karsten Vrangbæk, AKF - Anvendt KommunalForskning Baggrund Strukturreformen etablerede nye rammer for kommunerne

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK TINE WIRENFELDT JENSEN & GINA BAY

SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK TINE WIRENFELDT JENSEN & GINA BAY SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK PROBLEM Fremdriftsreformen betyder, at studerende er nødt til at udnytte tiden afsat til at skrive speciale optimalt. Det gælder også starten af specialeskrivningsprocessen,

Læs mere

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Den strategisk platform

Den strategisk platform DSKSs årsmøde, Nyborg Strand 11.01.13 Workshop-tema: Hvordan styrke vi evidensen bag nationale mål for kvalitet og patientsikkerhed Den strategisk platform Editorial Is quality of care improving in the

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Etibaprojektet. Design,problemstillinger og analyse

Etibaprojektet. Design,problemstillinger og analyse Etibaprojektet Kjeld Høgsbro, AKF Betty Nørgaard Nielsen, MC ETIBA: En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS NUMMER: 4205 FAGETS NAVN: Virksomhedsteori FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS PLACERING I UDDANNELSEN: Valgfrit fag på cand.oecon. uddannelsen, valgfrit fag på sidefagsuddannelsen

Læs mere

Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27

Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27 Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27 Dagens temaer: Den historiske udvikling i korte træk. De nye krav til og rammer for fagprofessionelle jer. På vej fra fagprofessionelle

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III samspil og kommunikation mellem it og forretningen It-organisationen og it-ledelsens rolle Samspil

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Financial Controller... 3 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 4 Market Economists/Marketing

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv.

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. 22. marts 2017 Ved beskikkelse som censor i Statskundskab vil man kunne blive anmodet om at censurere ved en række uddannelser, der

Læs mere

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Master of Business Administration (MBA) på Aalborg Universitet

Master of Business Administration (MBA) på Aalborg Universitet Master of Business Administration (MBA) på Aalborg Universitet Baggrund for uddannelsen MBA-uddannelsen på AAU er udviklet på baggrund af et klart behov for erhvervsøkonomisk opkvalificering af professionelle

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Johan Simonsen Abildgaard Forsker, Cand. Psych, Ph.d. Bygger på resultater fra projektet Participatorisk

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere