Bevar Tilsted skole. Som årsager til nødvendigheden af store strukturændringer på skoleområdet nævnes igen og igen følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevar Tilsted skole. Som årsager til nødvendigheden af store strukturændringer på skoleområdet nævnes igen og igen følgende:"

Transkript

1 Børne- og familieforvaltningnen Thisted kommune, Asylgade Thisted Mrk. Høringssvar vedr. ny skole og dagpasningsstruktur i Thisted kommune. Bevar Tilsted skole Som tidligere formand for skolebestyrelsen ved Tilsted skole og som far til tre piger på 2, 5 og 11 år er jeg naturligvis ikke en objektiv part i skolestrukturdebatten, men jeg vil alligevel bestræbe mig på at blotlægge en lang række af saglige argumenter for at bevare Tilsted skole. I denne diskussion vil jeg desuden komme ind på hvilke faktorer, der har stor indflydelse på kommunernes gennemsnitlige udgift pr. elev pr. år i folkeskolen. Bl.a. på baggrund af disse faktorer vil jeg til sidst opstille et katalog af mulige besparelser på skoleområdet, selvom jeg mener, at Thisted kommunes byråd har begået en stor fejl ved at kræve budgetbesparelser på 10 millioner kr. på skoleområdet. Som årsager til nødvendigheden af store strukturændringer på skoleområdet nævnes igen og igen følgende: 1. Faldende elevtal. 2. Generelle besparelser på kommunens budget. 3. Mulighed for at tilbyde vejledende timetal i stedet for minimum timetal. I det følgende vil jeg undersøge de enkelte punkter, og derved afvise at forslaget om at lukke Tilsted skole, og overflytte eleverne til Tingstrup skole, som så laves til en skole med 0. til 6. klasse for alle børn fra Tilsted, Tingstrup og Østre skole, kan begrundes i de tre nævnte årsager. Punkt 1: Faldende elevtal Det fremføres ofte fra politisk side i skolestrukturdebatten, at elevtallet i Thisted kommune vil falde med 100 elever pr. år de næste 5 år. Her er det meget vigtigt at bemærke, at for det første vil elevtallet ikke falde lige meget i alle skoledistrikter, og for det andet har jeg ikke kunnet beregne et helt så stort fald i elevtallet per år, som det omtalte fald på ca. 100 per år, selvom jeg benytter samme data og tilsvarende metode som kommunen har benyttet. Kommunen har valgt udelukkende at se på antallet af fødte børn de sidste 5 år, og så fremskrive disse tal, som de næste 5 årgange i folkeskolen. Dette er et bevidst valg fra de tilknyttede embedsmænd, men det betyder, at man ikke tager højde for til og fraflytning, hvilket kan få stor betydning, når man betragter de enkelte skoledistrikter hver for sig. Denne beregningsmetode giver følgende prognose for elevudviklingen i Thisted kommune fra 2010 til 2015 (tallene er fra det udgivne

2 datamateriale). Ved skolestart i 2010 var der 4860 elever, og ifølge prognosen forventes 4406 elever at begynde i folkeskolen i 2015, hvilket giver et gennemsnitligt fald per år på, altså lige knap et fald på 91 elever per år. Dette er naturligvis kun en nuance i debatten, men på 5 år giver det alligevel ca. 46 elever, hvilket jo også har en vis betydning. Hvis man vælger udelukkende at betragte Tilsted skoledistrikt, så viser kommunens prognoser stort set uændret elevantal de næste 5 år (i hvert fald hvis man forstår sig på prognoser og den usikkerhed, der knytter sig til dem). I denne prognose tages ikke højde for lokalplanen for det sydlige Tilsted fra 2009, hvor man vil udstykke omkring nye grunde. Det er oplagt, at en sådan udstykning giver en stigning i elevantallet til skolen, hvilket man nemt vil kunne observere, ved at undersøge hvilke familier der har købt, og køber, de nye grunde. På lidt længere sigt, så er der et område mellem Hotel Limfjorden og Åsvej ned mod fjorden, hvor der er en oplagt mulighed for udstykning af mange meget attraktive grunde med mulighed for en fantastisk udsigt over Thisted bredning. Jeg synes, der er meget potentiale i Tilsted-området, og hvis det udnyttes, så er det irrelevant at tale om at nedlægge Tilsted skole. Tværtimod kan det så være, at skolen på et tidspunkt bør udvides. Hvis man ser på skoledistrikterne for Østre, Tingstrup og Tilsted skole så vil elevtallet stige betydeligt, for selv hvis man bruger de mest pessimistiske prognoser fra kommunen, så vil disse tre distrikter tilsammen få en stigning i elevtallet på ca. 8 % i løbet af 5 år (og her er der ikke taget højde for lokalplanen for Tilsted syd fra 2009). Denne udvikling vil betyde, at konstruktionen med Tingstrup skole ikke er mulig uden en betydelig udvidelse, hvilket vil betyde ekstra anlægsudgifter og deraf følgende ekstra driftsudgifter. Delkonklusion: Prognoser for elevtallet i skoledistrikterne Østre, Tingstrup og Tilsted skole viser en stigning på minimum 8 %, og derfor kan en lukning af Tilsted skole ikke begrundes med et faldende elevtal. Punkt 2: Generelle besparelser på kommunens budget Den væsentligste årsag til skolestrukturdebatten er, at Thisted kommune skal spare penge, og byrådet har i denne forbindelse vedtaget at skoleområdet skal spare 10 millioner kr. I debatten har det været fremført, at dette vel også er rimeligt, idet elevtallet jo falder i de kommende år. Her er det vigtigt at forstå, at som følge af at Thisted kommune bl.a. tildeler skolerne penge per elev (0,07561 lærerstilling/elev for 1. til 7. klasse), så spares der ganske automatisk ca. 2,5 millioner kr. på driftsbudgettet ved et fald på godt og vel 90 elever. Denne besparelse nævnes ikke med et ord i debatten, og den er ikke medregnet i den krævede besparelse på 10 millioner kroner på skoleområdet, hvilket, efter min mening, ikke er rimeligt! En følge af den beskrevne tildelingsmodel er, at hvis en skole har en lav klassekvotient, så bliver det meget svært at få skolens økonomi til at hænge sammen. Omvendt med en skole som Tilsted skole, som har kommunens højeste klassekvotient, så vil økonomien være perfekt. En stor fejl i det fremlagte debatoplæg til ny skolestruktur er, at det udelukkende betragter lukning af de mindste skoler i kommunen, som en mulighed for at spare penge. På denne måde vælger man at betragte skolestørrelsen som den eneste faktor, der har betydning for skolernes økonomi, og dette selvom det er

3 undersøgt ganske nøje, at der er mange andre faktorer, der har indflydelse på skolernes økonomi. Dette kan resultere i alvorlige følger for økonomien på skoleområdet, idet kommunen vil reducere skolernes driftsbudget med mindst 12,5 millioner kroner uden at kunne forvente, at den nye skolestruktur ikke vil mangle disse penge, idet de nye skoler ikke nødvendigvis bliver billigere i drift pr. elev end de skoler, der lukkes. Dette kan betyde, at kommunen kan blive nødt til at overskride budgettet eller at lukke pengekassen for skolerne på et tidspunkt, hvilket også skete for et par år siden. Her blev kommunen bl.a. nødt til at stoppe for al henvisning af elever til specialtilbud, hvilket jo kan have meget alvorlige konsekvenser for i forvejen svagt stillede elever! Som baggrund for en diskussion af hvilke faktorer, der har indflydelse på skolernes økonomi, vil jeg henvise til en analyse lavet af Katja Behrens, Thomas Lange og Claus Jensen ved Uni C Statistik og analyse med titlen Analyse af kommunens udgifter pr. elev til folkeskolen. Denne analyse er lavet til brug for Skolens rejsehold i foråret Tallene i undersøgelsen er fra regnskabsåret Faktorer, der har indflydelse på kommunernes udgifter pr. elev på folkeskoleområdet, kan deles op i to kategorier, nemlig dem der (i høj grad) kan påvirkes af den kommunale skolestruktur, og dem der kun i ringe grad kan påvirkes af den kommunale skolestruktur. Til den sidstnævnte kategori hører elevsammensætning, hvor det bl.a. har betydning hvilken andel af elever der er indvandrere/efterkommere af indvandrere; hvilken andel af elever hvor mindst en af forældrene har en kort eller mellemlang uddannelse og hvilken andel af elever, der har mindst en forælder, der er arbejdsløs. Undersøgelsen fra Uni C kan forklare 75 % af variationen mellem kommunernes udgifter pr. elev, og det fordeler sig således, at de faktorer kommunerne kun i ringe grad har indflydelse på forklarer 42 % af variationen, mens blot 33 % af variationen forklares af faktorer som kommunernes skolestruktur kan påvirke. Hvad betyder dette for skolestrukturdebatten i Thisted kommune? For at forstå dette må vi se på udgiften pr. elev pr. år i Thisted kommune, og derefter sammenligne denne faktiske udgift med den udgift, som undersøgelsen fra Uni C forventer, at Thisted kommune skal have (husk de følgende tal er fra 2008). Den gennemsnitlige udgift pr. elev pr. år i Danmark var kr. (i dag er det omkring kr.), mens den i Thisted var kr. pr. elev pr. år. Altså Thisted kommune var en hel del billigere pr. elev pr. år (hvilket stadig gælder), men endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at undersøgelsen viser, at udgiften pr. elev. pr. år i Thisted kommune burde være kr. pr. elev pr. år. Dvs. Thisted kommune var næsten 3000 kr. billigere pr. elev pr. år end man ville forvente. Konklusionen på dette er, at Thisted kommune har en meget økonomisk skoledrift, og at det vil være meget svært at sænke udgiften pr. elev pr. år betragtelig. Desværre er det netop hvad byrådet mener man skal gøre, idet den krævede besparelse på budgettet på 10 millioner kr. vil betyde en besparelse på 2000 kr. pr. elev pr. år, hvilket, ifølge ovenstående beregninger, er meget usandsynligt at opnå (uden at forringe kvaliteten drastisk!). De vigtigste faktorer, der har indflydelse på kommunernes udgifter pr. elev pr. år, og som kan påvirkes via skolestrukturen er den gennemsnitlige klassekvotient, antal elever pr. lærer (kaldet elev/lærer-ratio) og antal elever i specialklasse (som dog hænger sammen med forhold, som ikke kan påvirkes af skolestrukturen). Da Tilsted skole har den højeste klassekvotient i kommunen, og en lav henvisning til specialklasser, er det en selvfølgelighed, at en lukning af skolen ikke bidrager til en forbedring af ovennævnte faktorer, og derfor kan en lukning heller ikke forventes at sænke udgiften pr. elev pr. år i

4 Thisted kommune. Udtrykt på en anden måde, så har Tilsted skole i 2009 haft faktiske udgifter (her betragtes ikke budgettallet, men det faktiske forbrug), der giver en gennemsnitlig udgift pr. elev pr. år på ca kr., hvilket nok er det laveste i kommunen. Ved en lukning af skolen, og en deraf følgende flytning af eleverne til den nye Tingstrup skole, vil udgifterne pr. elev pr. år på denne skole efter al sandsynlighed ikke blive lavere end de omtalte kr. Det betyder, at de ca. 1.9 millioner kr., som en lukning af Tilsted skole vil reducere kommunens budget med, vil mangle på et tidspunkt i løbet af de følgende regnskabsår, hvilket kan resultere i den ovenfor omtalte lukning af pengekassen for skolerne (med deraf alvorlige konsekvenser til følge). Delkonklusion: En lukning af skolen med den højeste klassekvotient i kommunen vil ikke medføre en reel besparelse på kommunens udgifter til folkeskolen, og derfor kan en lukning af Tilsted skole ikke begrundes med generelle besparelser på kommunens udgifter. Punkt 3: Mulighed for at tilbyde det vejledende timetal i stedet for minimum timetal Ifølge skolechefen i Thisted kommune, så kræves der 19 elever i en klasse (med den nuværende tildelingsmodel) for at der er økonomi til at tilbyde eleverne det vejledende timetal. Da Tilsted skole har den højeste klassekvotient i kommunen (23,4 elever i gennemsnit), så har skolen selvfølgelig økonomi til at tilbyde det vejledende timetal. Delkonklusion: Som vist med al tydelighed ovenfor, så kan en lukning af Tilsted skole ikke begrundes med ønsket om at tilbyde det vejledende timetal i stedet for minimum timetallet. Samlet konklusion på punkt 1, punkt 2 og punkt 3: Det er ikke muligt at begrunde en lukning af Tilsted skole med hverken faldende elevtal, generelle besparelser eller manglende mulighed for at tilbyde vejledende timetal. Andre begrundelser for at lukke Tilsted skole? Det er velkendt at Tilsted skole generelt har alle de kvaliteter en 0. til 7. klasses skole skal have. Jeg nævner derfor blot kort følgende: Skolen er nyrenoveret (for op mod 7 millioner kr.) bl.a. med nyt natur-teknik/fysik lokale, nyt skolekøkken og mange generelle bygningsmæssige forbedringer. Skolebygningerne er således klar til brug i mange år frem. Tilsted skole er en attraktiv arbejdsplads med lærere med alle relevante linjefag, og et forholdsvist nyt og yderst kompetent ledelsesteam. Tilsted skole har en velfungerende SFO med nyt dygtigt ledelsesteam, nyrenoverede lokaler og direkte adgang til store grønne områder.

5 Jeg mener ikke, at der kvalitetsmæssigt findes en bedre skole i Thisted kommune, og da den så tilmed er en af de mest økonomiske og har kommunens højeste klassekvotient, så kan jeg simpelthen ikke finde et eneste sagligt argument for at lukke skolen! Forhastet skolestrukturforslag for Thisted by Konstruktionen med Tingstrup skole som en 0. til 6. klasses skole for alle børn fra Tilsted, Tingstrup og Østre skole er forbundet med mange alvorlige problemer af både økonomisk, praktisk og pædagogisk art, hvilket jeg ikke vil komme nærmere ind på her, da det er velbeskrevet i bl.a. høringssvaret fra Tilsted skole. Jeg vil her blot påpege det uforsvarlige i at forestille sig, at man i løbet af godt og vel et halvt år kan ændre den nuværende Tingstrup skole til at huse mere end 600 elever fra 0. til 6. klasse, hvoraf over 400 skal være i samme sfo. Hvis man vil lave en så stor skole bestående udelukkende af de mindre elever, så kan man altså ikke blot tage en gammel skole og så bygge lidt til her og der, og så tro at den vil fungere ordentligt. En sådan konstruktion skal gennemtænkes helt fra bunden af, uden tidspres, og af fagligt kvalificerede personer (dvs. skoleledere, lærere og pædagoger). Desuden vil det efter min mening kræve en helt nybygget skole beliggende et sted med mulighed for ordentlige trafikale forhold, og så taler vi altså om rigtig mange penge til anlæg. Dette finder jeg desuden fuldstændigt irrelevant, idet den nuværende skolestruktur i Thisted by fungerer udmærket. Skolernes økonomi er i orden, og antallet af skoler passer til elevtallet også i de kommende år. Mulige besparelser? Det er en meget alvorlig beslutning at lukke en skole, og derfor vil jeg heller ikke sætte navn på hvilke skoler, der eventuelt bør lukkes. Jeg vil dog påpege hvilke faktorer, der er relevante at vælge ud fra, hvis man ønsker reelle besparelse på skoleområdet. Jeg vil i samme åndedrag fastslå, at jeg på ingen måde finder det realistisk at kommunen kan spare 10 millioner kr. på skoleområdet, uden at forringe den nuværende skolestruktur. Hæv klassekvotienten og elev/lærer-ratioen I første omgang skal man forsøge at hæve skolernes klassekvotient, idet dette er en faktor, der har stor indflydelse på kommunernes udgifter til folkeskolen. Der er en reel økonomisk gevinst ved at lukke en skole med en lav klassekvotient, hvis eleverne flyttes til en anden skole, hvor klassekvotienten bliver større end på den oprindelige skole. Hvis klassekvotienten stiger, kan det så igen betyde, at elev/lærer-ratioen stiger, hvilket er den faktor, der har størst effekt på udgiften pr. elev pr. år. Som beskrevet ovenfor, så er der ikke nogen garanti for en reel økonomisk gevinst ved at lukke skoler med høj klassekvotient, og blot øge elevtallet på andre skoler, idet skolestørrelsen alene ikke har tilnærmelsesvis så stor effekt på udgiften pr. elev pr. år som klassekvotienten og elev/lærer-ratio. Jeg er ikke ekspert på folkeskoleområdet, så jeg er ikke klar over, om kommunerne har nogen særlig indflydelse på den procentdel af lærernes arbejdstid, som anvendes til direkte undervisning. Hvis der kan fjernes unødvendige arbejdsopgaver fra lærerne, som så kan konverteres til undervisningstid, så kan

6 elev/lærer-ratioen hæves. Dette bør undersøges til bunds af fagligt kompetente personer, fordi hvis elev/lærer-ratioen også kan hæves af denne vej, så kan der virkelig spares penge. Den omtalte undersøgelse fra Uni C viser, at hvis en kommune kan hæve elev/lærer-ratioen med en elev mere pr. lærer, så reduceres den gennemsnitlige udgift pr. elev pr. år med ca kr. Jeg ved ikke om det er muligt, men hvis lærer/elev-ratioen kan hæves med en i Thisted kommune (som lige nu har omkring 4800 elever), så giver disse tal, at der kan opnås en besparelse på over 20 millioner kr. Specialklasser Et andet område, der bør have stor bevågenhed er antallet af elever i specialklasser, da dette har stor indflydelse på udgifterne til folkeskolen (bl.a. fordi specialklasser er med til at sænke elev/lærer-ratioen). Jeg har ikke den faglige indsigt i dette område til at komme med direkte forslag til, om den såkaldte rummelighed i folkeskolen kan forbedres. Jeg vil dog anbefale, at det afklares, om der findes undersøgelser, der viser realistiske muligheder for at øge rummeligheden i folkeskolen på en sådan måde, at det primært er til gavn for eleverne og sekundært til gavn for økonomien. Blandede små forslag De følgende forslag har karakter af en såkaldt brainstorm, og de er ikke gennemtænkte i så stor grad som de foregående overvejelser. Ideerne er enten opstået i forbindelse med diskussioner om skolestruktur eller som resultat af søgninger efter, hvorledes andre kommuner sparer på udgifterne til folkeskolen. Svømmeundervisningen i folkeskolen kan fjernes, og erstattes med almindelig idræt. Dette overvejes bl.a. i Aalborg kommune og Silkeborg kommune, hvor det resulterer i besparelser på omkring 2-3 millioner kr. (dette tal kan selvfølgelig ikke overføres direkte til Thisted kommune). Ressourcetildelingsmodellen for Thisted kommune kan overvejes. o I nogle kommuner tildeles pengene ikke pr. elev, men pr. klasse. Man kunne måske vælge at tildele et beløb pr. klasse, som svarer til 19 elever i den nuværende tildelingsmodel (så kan vejledende timetal nås). Der kan selvfølgelig kun hentes penge her, hvis kommunen laver en skolestruktur, hvor den gennemsnitlige klassekvotient er mindst 19 (den var 18 i ). o Hvis der kan laves en skolestruktur med en passende høj klassekvotient, så bør det overvejes om småskolemodellen skal fortsætte i den nuværende form. Hvis ikke er der penge at spare her. o I visse kommuner arbejdes der også med ændringer i tildelingen af ledelsestid og tid til administration. Det kan overvejes, om den nuværende tildeling kan reduceres, og om visse dele af skolernes administration kan effektiviseres (eventuelt samles centralt). I Silkeborg kommune overvejes det at reducere ledelsestid og tid til administration med 10 %, hvilket kan give en besparelse på ca. 2,4 millioner kr. (igen kan dette tal ikke overføres direkte til Thisted kommune).

7 Afsluttende bemærkninger Jeg håber at byrådspolitikerne begynder at indse, at der er mange faktorer, som har stor indflydelse på udgifterne til folkeskolen, men skolestørrelsen er ikke en af dem. Blandt de faktorer, der har stor indflydelse på udgifterne til folkeskolen, og som kan påvirkes af skolestrukturen er de vigtigste elev/lærerratioen, klassekvotienten og antallet af elever i specialklasser. Derfor må byrådet forkaste deres oprindelige strategi med udelukkende at betragte skolestørrelsen, og i stedet vende blikket mod bl.a. de tre nævnte faktorer, for at finde besparelser. Jeg stiller mig naturligvis gerne til rådighed for debat omkring indholdet i dette høringssvar. Med venlig hilsen Bo Hove Tilstedvej Thisted

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Rune Olesen Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf. 75 25 83 75 Den 25. oktober 2010 Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Skolebestyrelsen har på ordinært

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

Nedenfor følger vores bemærkninger og spørgsmål til udvalgte punkter i den politiske aftale:

Nedenfor følger vores bemærkninger og spørgsmål til udvalgte punkter i den politiske aftale: Funder og Kragelund Skoler, den 6. juni 2016 SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL POLITISK AFTALE OM STRUKTUR PÅ SKOLEOMRÅDET, VEDTAGET AF BYRÅDET 23. MAJ

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Vedr. skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Med nærværende

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Paw

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Skolestruktur i Struer by Forskellige scenarier. Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015

Skolestruktur i Struer by Forskellige scenarier. Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015 Forskellige scenarier Fremlagt på byrådets budgetseminar 20.-21. august 2015 2 3 4 5 Overslag på ny skole i Struer Kommune Vurderingsgrundlag: Skolestørrelse pr. elev er beregnet ud fra Bremdal Skole,

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 1 Skolernes kapacitet Skoleområdet får tildelt midler pr. elev, uanset om der er mange eller få i klasselokalet Hvis vi bevarer det samme høje antal klasser som

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring.

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring. Til: Ringsted Kommune Børne- og Undervisningsudvalget Den 21. december 2010 Forældrene på Søholmskolen www.bevar7klasse.dk Ang: Høringssvar fra forældrene på Søholmskolen vedr.ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021

SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021 SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021 Indledningsvis vil vi gerne påpege, at skolebestyrelsen for Funder og Kragelund

Læs mere

Der er lagt op til betydelige besparelser på specialområdet, og det vil betyde:

Der er lagt op til betydelige besparelser på specialområdet, og det vil betyde: Børne- og Ungdomsudvalget, Norddjurs Kommune Høringssvar fra Auning Skoles bestyrelse vedr. Norddjurs Kommunes Budget 2016 Sdr. Fælledvej 4 8963 Auning Tlf. 87 95 14 00 auning-skole@norddjurs.dk www.auning-skole.dk

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5, 2, 4, 6,

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Historik: Byrådet vedtog december 2010 en ny skolestruktur der betød nedlæggelse af følgende skoler: Hvornum, Rostrup, Astrup, Øster Hurup, Søbakkeskolen,

Læs mere

Søndergades Skole - skolebestyrelsen

Søndergades Skole - skolebestyrelsen Høringssvar Brønderslev den 22. december 2010 INDLEDNING Hermed fremsendes høringssvar og forslag til en fremtidig skolestruktur fra Søndergades Skole. Som udgangspunkt stiller vi os uforstående overfor

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole.

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Byrådet i Randers Kommune har fremlagt forslag til en ny skolestruktur. Forslaget vil medføre meget store ændringer for flere tusinde skolebørn

Læs mere

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014 Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Læs mere

Høringssvar budget 2017 Skoler

Høringssvar budget 2017 Skoler Høringssvar budget 2017 Skoler HAMMERUM SKOLE 15. september 2016 Høringssvar vedrørende budget 2017 Ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg ved Hammerum Skole har gennemgået det fremsendte materiale

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

skole og dagpasningsområdet skal sammentænkes eksempelvis med alternative organiseringsmuligheder som f.eks. landsbymodeller

skole og dagpasningsområdet skal sammentænkes eksempelvis med alternative organiseringsmuligheder som f.eks. landsbymodeller Høringssvar vedr. udviklingsplanen for skoleområdet i Thisted Kommune. Skolebestyrelsen Tilsted skole Den 2608-2014 besluttede byrådet at sende model 1 samt model 2 fra udviklingsplanen i høring dog med

Læs mere

Udtalelse fra SaSA baseret på mødet i Flemløse 8. marts 2010. ÅBENT BREV TIL ASSENS BYRÅD: Kopi til forvaltningen Kære byrådsmedlemmer I Assens kommune har vi et godt skolevæsen! Vores børn klarer sig

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole.

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Modtaget d. 27/08 kl. 11:56 Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Det er rystende, man vil lukke vores skole fundamentet for hele vores landsby og dens sammenhold. Især efter der blevet lovet,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Erfaringer og evidens udefra. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk

Erfaringer og evidens udefra. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Erfaringer og evidens udefra Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Opsummering: Hvorfor grundskoler og overbygningsskoler Skoler for elever fra 7. til 9. klassetrin: Flere unge skal

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

INNOVATION PÅ ET OVERORDNET PLAN

INNOVATION PÅ ET OVERORDNET PLAN INNOVATION PÅ ET OVERORDNET PLAN - udarbejdet af Jørn Lorenzen. Det er en kendsgerning, at vi i de kommende måske mange år må se i øjnene, at dersom der skal udvikles, må det gøres inden for de midler,

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET Mål for Skolernes størrelse Skolernes fysiske rammer Skoleindretning Skolestruktur Revideret december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Formål med sektorplanen...

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

Eksempler på sammenlægning af skoler

Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående

Læs mere

Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune.

Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune. Fjerritslev Skole SKOLEBESTYRELSEN Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune. Høringssvar Skolebestyrelsen ved Fjerritslev Skole har i to møder 17/8 og 8/9 2010 grundigt behandlet spørgsmålet

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til Notat Side 1 af 10 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne I forbindelse med udvalgsbehandlingen af indstillingen Flere computere til

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Maj 2007 Processen: I forlængelse af kommunesammenlægningen er tanker om fremtidens skolestruktur i Frederikssund Kommune meget aktuelle. En arbejdsgruppe

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet

Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet Udarbejdet af Arbejdsgruppen omkring Starup-Tofterup. Vi er blevet opfordret til at komme med løsningsforslag, og det

Læs mere

Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene

Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene Dette overordnede mål med strukturdebatten er diskuteret ud fra følgende fire perspektiver:

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

Høringssvar fra Stagstrup skoles bestyrelse

Høringssvar fra Stagstrup skoles bestyrelse Til Børne og Familieforvaltningen Thisted kommune Asylgade 30 7700 Thisted - Høringssvar fra Stagstrup skoles bestyrelse Thisted kommune har sendt Stagstrup Skole i officiel høring til lukning og eleverne

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling Side nr. 1 Baggrund for notat Dragør Kommunes afdeling for Skole, Kultur og Fritid har udarbejdet dette notat om baggrunden for en ændret skolestruktur. Notatet belyser de politiske målsætninger for skoleområdet

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Skolebestyrelsen på Marielyst Skole ønsker, at skolen fortsætter som en selvstændig skole. Det er en veldrevet skole,

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

3 Drøftelse af førstehjælp i folkeskolen

3 Drøftelse af førstehjælp i folkeskolen 3 Drøftelse af førstehjælp i folkeskolen 3.1 - Bilag: 150312 Brev til alle kommuner om undervisning i førstehjælp DokumentID: 5803774 Alle landets kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev nr. 5 22. juni 2012 Nyt om skolestrukturen Til Alle ansatte Til Skolebestyrelser Alle ansatte Hovedudvalget Skolebestyrelser Hovedudvalget Vil du vide mere, kan du klikke på: Vil du vide mere,

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere