Skolen i bevægelse - et casestudie af forandringsprocessen hos Vejle Midtby Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen i bevægelse - et casestudie af forandringsprocessen hos Vejle Midtby Skole"

Transkript

1 Skolen i bevægelse - et casestudie af forandringsprocessen hos Vejle Midtby Skole Forfatter: Kathrine Bernhard Wichmann Februar 2013 Department of Business Administration, Business and Social Sciences, Aarhus University Vejleder: Mona Toft Madsen Antal anslag:

2 Executive summary Literature and experts state that we no longer live in an industrial society and hence the need for a primary and secondary school that builds its educational system is no longer appropriate. The municipality of Vejle have taken action in order to facilitate a new school to foster a school that looks to the future as well. During 2010 and 2011 a project called Skolen i bevægelse the school in movement came about, with six principles towards the new school. The design phase and project initiation used Theory U by Scharmer as the general change management tools. Starting in 2012 the schools in the municipality of Vejle have worked towards implementing the project and this call for a change management process to ensure a successful implementation. This is a project that challenges the way teacher and the public alike think regarding education. This thesis is a case study of Vejle Midtby Skole regarding the implementation of Skolen i bevægelse as an overall project, but in particular regarding principle 5 which focuses on age integrated classes. Literature regarding general change management and positive psychology change management theories were studied to identify how the implementation of both Skolen i bevægelse and age integrated classes could be successful, as well as a focus on how the positive psychology theories can be of use in the development of age integrated classes. The general change management theories focused on the four key elements of a change management process; understanding (analysis), designing, leading and learning from the process. One of the main concepts taken from these theories is the importance of creating and communicating a clear vision for the project. Another important aspect is the need for creating a sustainable organizational development in order to be abreast of developments in the future. Two positive psychology theories were studied: Theory U and Appreciative Inquiry (AI). Theory U is focused on changing, not just adapting where the solutions barely touches the surface of the underlying problem. Theory U is all about moving through the U consisting of 7 states and 6 intermediate actions between: Downloading, suspending, Seeing, redirecting, Sensing, letting go, Presencing, letting come, ii

3 Crystallizing, enacting, Prototyping, embodying and Performing, with access to the open mind, heart and will. In each state there is a different type of communication and in order to work with Theory U in a change process, one has to move through the U. Scharmer lists a variety of principles to aid the process, one being the ability to look at one self from others perspective. In line with the general theory, Theory U also has a focus on the development of innovative culture, and once it has been established future trips through the U should be easier. AI main focus is being positive. Change management processes in done using the 4D model Discovery, Dream, Design and Destiny, each stage focussed on the positive. Both Theory U and AI acknowledge that the world is constructed by people and each individual has a different perspective on the world. iii

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Specialets opbygning Teori Forandringsledelse Forstå Forme Lede Lære Positiv psykologi ledelse Appreciative Inquiry De fem principper i AI AI processen AI initiering Discovery Dream Design Destiny Teori U De tre bevægelser Opmærksomhedsfelter Kooperative stadier og presencing-principperne Downloading Performing Suspendere Seen og omdirigering Sanse og give slip Presencing og tage imod iv

5 Udkrystallisere og udføre Prototypeskabelse og inkorporering Eget framework Videnskabsteoretisk og metodisk tilgang Videnskabsteoretisk tilgang Metodisk tilgang og undersøgelsesdesign Dokumentariske metoder Kvalitative metoder Interview Udformning af interviews Analyse metoder Transskribering Kategorisering Udvælgelse af respondenter Case beskrivelse Analyse Temaer Intentionsbevarelse Kommunikation Skolen i besparelse Ledelsens ledelse Aldersintegration Suspendering Sparring Mundkurv Det negative princip Plejer-effekten Finde hinanden Prototypeskabelse Tid Tillid Retningslinier Turde skabe v

6 5.4.5 Empati og forståelse Diskussion De positive psykologiers anvendelighed Skolen i bevægelse Deldiskussion 1: Intentionsbevarelse Deldiskussion 2: Suspendering Deldiskussion 3: Prototypeskabelse Anbefalinger Anbefaling 1 Øget forståelse af Teori U Anbefaling 2 Tydeliggør visionen med forandringen Anbefaling 3 Skab rummet til udvikling Konklusion Bibliografi Figur- og tabelliste Bilag vi

7 1 Indledning Vi lever ikke længere i et industrisamfund (Hildebrandt & Laursen, 2009) og behovet for en skole som tilgodeser industrisamfundets arbejdsskikke er ikke længere til stede. Det har man indset og handlet efter i Vejle Kommune. Der har igennem de seneste år været et udviklingsprojekt i gang med henblik på en ny plan for skolen, Skolen i bevægelse (Vejle Kommunes Børne- og Ungeudvalg, 2011). Skolen i bevægelse er udviklet efter principperne bag Teori U. Mange af projektets dele er udviklet, og man står nu overfor at få implementeret Skolen i bevægelse på skolerne. Skolen i bevægelse er et omfattende projekt; det er et projekt, der ændrer organisationsstrukturen i folkeskolen og gør op med industrisamfundets skole og dermed med mange af de faste rutiner der længe har været og den skole vi kender. Projektet har resulteret i seks principper som søges implementeret på den enkelte skole. De 6 principper er (Vejle Kommunes Børne- og Ungeudvalg, 2012) 1. Skolens opgave at bevæge og at bevæge sig 2. Skolen sikrer at alle børn og unge møder nærværende voksne 3. Skolen danner mennesker, der mestrer liv og læring 4. Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring 5. Skolen udvikler fleksible og innovative organisationsformer 6. Skolen er en del af samfundet samfundet er en del af skolen Der vil i denne opgave være mest fokus på princip nr. 5. En af grundstenene i dette princip er, at der ikke længere på samme måde arbejdes i klasser som man kender det mange steder i dag. Der arbejdes med aldersintegreret undervisning og tværfagligt arbejde, for skolen skal være med til at danne mennesker, som mestrer liv og læring, så de kan udfolde deres fulde potentiale (Vejle Kommunes Børne- og Ungeudvalg, 2011). I idéfasen var der involveret mange forskellige interessenter. Det er nu op til den enkelte skole at få implementeret projektet, og der kan her være en faldgrube, hvis der ikke gennemføres forandringsledelse. Der vil givetvis, som ved hvilken som helst anden forandring i hvilken som helst anden organisation, være modvilje, frustrationer og måske angst mod forandringer. For at opnå Side 1 af 75

8 en succesfuld implementering af Skolen i bevægelse, er det vigtigt, at holde øje med den modvilje, der kan være, og håndtere den (Brandi & Hildebrandt, 2010). Mange af lærerne kan have svært ved, at se det fulde potentiale i denne udvikling og bevægelse mod en skole der retter sig mod et vidensamfund, da de kan være låst fast i de mønstre de kender og som de selv er et produkt af, samt en angst for at projekter altid er målrettet mod besparelser, hvilket afspejler sig i at mange offentligt ansatte ikke tør innovere (Arre, 2013). 1.1 Problemstilling Ovenstående problemstilling søges belyst af et casestudie af Vejle Midtby Skoles indskoling, hvor man allerede er begyndt at arbejde med aldersintegreret undervisning. Vejle Midtby Skole bestod før sommeren 2012 af tre skoler i Vejle midtby, Langelinie Skole, Charlotteskolen og Damhavens Skole. Disse tre skoler har været igennem en fusion. Damhavens Skole har tidligere arbejdet lidt med aldersintegration og rullende indskoling i 0-2, men der er sidenhen kommet en række nye lærere, pædagoger og afdelingsleder til. Hovedfokusset i denne afhandling vil derfor være på indskolingsafdelingen, 0-2 klasse, som er i gang med processen. Her vil der fokuseres på hvad der kan gøres for at aldersintegreret læring kan implementeres vha. forandringsledelse og specielt positive psykologier. 1.2 Problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling er hovedspørgsmålene for dette speciale. Hvordan kan forandringsledelse og i særdeleshed de positive psykologi teorier hjælpe med implementeringen af Skolen i bevægelse? Hvordan kan de positive psykologi teorier støtte lærere og pædagoger med implementeringen af princip nr. 5? Hvordan kan Teori U hjælpe videreudviklingen af princip nr. 5 i Skolen i bevægelse? Side 2 af 75

9 1.3 Afgrænsning Forandringsprocessen, der er knyttet til Skolen i bevægelse, omfatter hele skolen. Der undervises dog på meget forskellige måder på de forskellige klassetrin, så for at mindske data og kunne komme med konkrete anbefalinger, vil der blive fokuseret på indskolingen dvs. 0-2 klasse, som samles i to storteam. De resterende årgange, vil ikke være en del af denne opgave. Data vil blive indsamlet fra lærere og pædagoger, der er tilknyttet indskolingsteamet ved Vejle Midtby Skole. I Vejle kommune er der ud over Skolen i bevægelse -projektet også en del fusioner i gang mellem forskellige skoler i Vejle. En af de fusioner omfatter de tre midtby skoler i Vejle; Charlotte skolen, Damhavens- og Langelines skole, der tilsammen udgør Vejle Midtby Skole. Der søges så vidt muligt at skelne mellem forandringsprocessen for Skolen i bevægelse og fusionen. Der vil dog være områder hvor de to projekter vil overlappe, idet en række lærere og pædagoger fra Langelinies skole og Charlotte skolen, er blevet forflyttet til Damhavens matrikel og her indgår som en del af Vejle Midtby Skole. 1.4 Specialets opbygning Specialet er delt op i 6 elementer: introduktion, teori, metode, casebeskrivelse, analyse og afrunding. Introduktionen beskriver de overordnede rammer i opgaven i indledning, problemstilling og afgrænsning. Teori afsnittet omhandler teori om forandringsledelse, Appreciative Inquiry og Teori U. Derefter følger metodeafsnittet, som beskriver de til opgaven valgte videnskabsteoretiske og metodiske tilgange. I fjerde afsnit vil casen blive beskrevet og i femte vil det indsamlede data blive analyseret med henblik på i afrundingen at diskutere ift. teorien. Side 3 af 75

10 2 Teori Flere og flere organisationer har behov for, at have en god balance mellem bæredygtig organisatorisk udvikling og bæredygtig økonomisk udvikling (Brandi & Hildebrandt, 2010), samt at lede ud fra et mere langsigtet perspektiv, så det ikke kun er de kortsigtede resultater der tæller. Det bæredygtige element handler om at kunne udvikle og forbedre evnerne i fremtiden. Man må tilpasse sin organisation til de omstændigheder, der er omkring en og som fremtiden rummer. Jeg har valgt at fokusere på en generel forandringsledelsesteori, samt to positive psykologi teorier inden for forandringsledelse. Forandringsledelse primært baseret på Brandi & Hildebrandt Appreciative Inquiry af Cooperrider Teori U af Scharmer 2.1 Forandringsledelse En forandring kan være af flere forskellig art, men fælles for dem alle er at de kræver forandringsledelse for at blive implementeret succesfuldt (Brandi & Hildebrandt, 2010). Forandringsledelse handler om at styre organisationen gennem processen, at bevæge sig fra status quo til det nye. Forandringsledelse kan overordnet deles i to kategorier, der har hvert deres fokus på forandringen og processen, Teori E og Teori O, om end de bør bruges i kombination med hinanden (Beer & Nohria, 2000). Teori E er forandringsprocesser med fokus på økonomisk værdi og på hardwaren i organisationen (Beer & Nohria, 2000), og man kan dermed risikere at fjerne sig fra medarbejderne. Processen er topstyret og medarbejderne involveres ikke. Teori O har fokus på organisatorisk kapacitet, omstruktureringer og softwaren. Fokus er på læring og udvikling gennem involvering af medarbejderne (Beer & Nohria, 2000). Omstrukturering godt kan være en top-down proces, men det er med fokus på det økonomiske frem for organisatorisk udvikling. Side 4 af 75

11 Teori E Teori O Mål Besparelser Omstruktureringer Ledelse Top-down Bottom-up Fokus Hardware i org. Software i org. Proces Klar plan Emergent Tabel 1- Teori E & O - egen tilvirkning efter Beer et al Der er fire elementer i en forandringsproces; at forstå, hvad forandringen indebærer, forme forandringen ved at få sat ord på, lede og lære af forandringen (Brandi & Hildebrandt, 2010). I de følgende afsnit vil de hver især blive beskrevet med henblik på at give en dybere forståelse af hvad en forandringsproces indebærer Forstå Der tre forandringsstrategier, roll-over (top-down styret), roll-out, og roll-with(bottomup styret) (Brandi & Hildebrandt, 2010). I mange tilfælde, specielt ved store organisatoriske forandringer, vil roll-over skabe mere modstand, da medarbejderne ofte ikke høres. I mange forandringsprocesser er medarbejdernes ejerskab en forudsætning for forandringens succes (Maginn, 2007), den kan skabes ved tidlig involvering. At skabe en klar vision og intention om hvor man gerne vil hen, giver et billede af projektet og mindsker usikkerheden, der ellers kan udvikle sig til modstand. Dette underbygges af Kotters 8 trin model til organisationstransformation, ift. trin 3, at skabe visionen (Kotter, 2007). Kotters teori fokuserer på klassisk forandringsledelse og Teori E, hvor Brandi & Hildebrandt fokuserer på begge. Det helt grundlæggende er, at forstå hvilken type forandring der er tale om; fusion, procesoptimering, personlig forandring eller en ny organisationsstruktur (Brandi & Hildebrandt, 2010). Disse fire arketyper er af forskellig karakter, og indebærer alle at medarbejdere påvirkes. Forandringer er komplekse og berører ofte langt flere aspekter end man først lige har tænkt. Derfor er en grundig analyse af forandringen vigtig, både inden forandringsinitiativet tages, undervejs og under implementeringen. Det er en væsentlig del af at forstå forandringen, at den analyseres. Det indebærer, at kigge på selve forandringen, og på forandringens reelle antal (Brandi & Hildebrandt, Side 5 af 75

12 2010), de afledte forandringer, der uundgåeligt vil komme og derefter bruge den viden til at skabe et grundlag for indflydelse og ejerskab. Udover forandringens antal er forandringens dybde og tid en række grundelementer, der skal holdes fokus på. Dybden af forandringen er anerkendelse af de konsekvenser forandringen ventes at have, både de ønskede og dem der skal arbejdes mere med. Her tænkes blandt andet på Scheins organisatoriske isbjerg (1990 i (Brandi & Hildebrandt, 2010)) med henblik på artefakter, værdier og de grundlæggende antagelser. Man skal forholde sig til de grundlæggende værdier medarbejderne har. Er man ikke opmærksom på de indvirkninger det kan have på medarbejdernes kultur, er der en risiko for at, forandringsprojektet vil tage meget længere tid og potentielt helt fejle. Forandringslederen bør være sig bevidst at en forandring tager tid, specielt en stor strukturændring som fx Skolen i bevægelse, da adfærdsændringer tager tid (Brandi & Hildebrandt, 2010). Fra go-live punkt (projektet regnes implementeret) til den reelle adfærdsændring sker, kan der være tale om længere tid og det skal forandringslederen huske at tage højde for når der måles på succesen. Allerede under forståelsesfasen bør nøgleinteressenter involveres for at skabe fælles målsætninger. Et andet aspekt, der er med til at forstå, forme og lede forandringen er forandringsenergien - den brændende platform eller fremtidsvisionen (Brandi & Hildebrandt, 2010). Det er to forskellige måder at beskrive behovet for forandringen. Den brændende platform bygger på den nuværende situation som uholdbar, og kan medvirke til øget modstand, da medarbejdere synes at, det der gøres i dag er fint. Fremtidsvisionen tager udgangspunkt i at det går okay, og ser på de muligheder, der venter. Forandringsenergien underbygges af Kotters trin 1, at skabe en følelse af nødvendighed (Kotter, 2007); enten gennem den brændende platform eller fremtidsvisionen. Her skabes den grundlæggende motivation til forandringen, og det er en vanskelig proces at få revet folk ud af deres komfort zone (Kotter, 2007). Uden motivation vil folk ikke hjælpe og forsøget vil kuldsejle inden det overhovedet er kommet i gang. Følelsen af nødvendighed er ikke kun væsentlig at få skabt blandt medarbejdere, men også i topledelsen, for ifølge Kotter skal ca. 75 % af ledelsen være overbevidst om behovet, før projektet vil undgå problemer senere hen. Side 6 af 75

13 Valget af forandringsstrategi og energi bør tage hensyn til de spirende frø, der er i mange organisationer. Disse små frø kan være potentielle styrker i fremtiden eller være det hele forandringen drejer sig om (Brandi & Hildebrandt, 2010) Forme Mange af de opgaver man skal igennem for at forme forandringen arbejdede man med i forståelsen. Hvis man i den foregående fase har gjort arbejdet grundigt er denne del af processen lettere at gå til. Her skal der sættes de sidste ord på forandringen, så den kan kommunikeres ud til organisationen. Her kommer analysen af forandringens reelle antal, dybde og tid, samt forandringsenergi og strategi til orde. Det er her forandringslederens synlige arbejde begynder og der skal trykkes på positivknappen og ses derhen hvor regnbuen ender. Også de steder hvor medarbejderne kan udfylde og udvikle deres potentialer (Maginn, 2007). En forandringsproces kan sjældent drives af en person alene, som også skal sikre ejerskab og opbakning af projektet. At finde fakkelbærere bestående af nøglemedarbejdere, som vil arbejde for projektet og ikke imod, og som kan hjælpe med at give forandringen et ansigt over for de øvrige medarbejdere, er en stor del af formgivningen. Fakkelbærerne nævnes også i Kotters model i trin 2, styrende koalitioner (Kotter, 2007). Under arbejdet med forståelsen af forandringen er der udarbejdet en vision. Visionen skal kommunikeres til organisationen og medarbejderne, og det på en måde, så den forstås. Forandringsenergien danner grundlaget for visionen, men den skal være klar, præcis og gerne med plads til at kunne justeres med de spirende frø (Brandi & Hildebrandt, 2010). Her ses der på Kotters trin 3 skab en vision, som hjælp til at guide forandringsindsatsen, og 4 kommunikér visionen (Kotter, 2007). Enhver forandring vil aflede mange spørgsmål både de direkte knyttet til forandringen, men også medarbejdernes personlige (Brandi & Hildebrandt, 2010). Det er vigtigt at, der kommunikeres rigtigt og medarbejderne ikke får flertydige og forskellige svar alt efter hvem de retter henvendelse til. Det kan en ofte stillede spørgsmål guide (OSS) hjælpe med. Den kan også hjælpe med, at forme forandringen, kommunikere den ud og være et væsentligt værktøj når forandringen skal ledes. Side 7 af 75

14 Håndteringen af rygter skal ikke tages for givet. Små rygter kan hurtigt skabe store problem allerede inden selve processen er gået i gang. Det handler derfor om at kommunikere ærligt, åbent og præcist (Brandi & Hildebrandt, 2010) Lede Forandringsprojekter kræver ledelse og styring. Forandringen skal holdes tro mod visionen og give plads til tilpasning, justering og opdatering. En ledelse, der er kontinuerlig, vidtfavnende, proaktiv, tidssvarende og personlig, samtidig med at lederen er empatisk og lytter med både hjerne og hjerte, for der skal ydes aktiv ledelse og modstand skal håndteres, både de små og de store. At være til stede som leder så man kan kommunikerer, så længe der popper spørgsmål, rygter og frustrationer op, er meget vigtigt, så de håndteres inden de udvikler sig til reel modstand. Den styrende koalition skal være med til at få skabt ro i uroen og være rollemodel for de andre medarbejdere (Brandi & Hildebrandt, 2010). Andre opfordres til at agere på visionen og arbejde hen imod det fælles mål og ikke kun deres eget. Dette er i god overensstemmelse med Kotters trin 5 give andre muligheden for at handle på visionen (Kotter, 2007). Det kan både være helt basale tiltag men også, at give dem mulighederne for at søge efter de spirende frø. Modstand er ikke nødvendigvis det, det først tager sig ud som. Ofte er det en proces hvor medarbejderen forsøger at finde hoved og hale i projektet og gør som mennesker gør flest, når de møder forandringer, ty til flugt instinktet (Brandi & Hildebrandt, 2010). En metode til at imødekomme modstand er fejring af quick-wins og ikke afvente det perfekte (Maginn, 2007). Ved at fejre små sejre undervejs, kan modstand mindskes og et øget engagement opbygges igennem tillid og involvering. Planlægningen af de kortsigtede sejre findes som trin 6 i Kotters model planlæg og skab kortsigtede sejre (Kotter, 2007). At give anerkendelse og belønning til de medarbejdere, der driver forandringen og gør klart hvad belønningen er for, er med til at drive forandringen, og mindske modstanden (Brandi & Hildebrandt, 2010). Det er let at være engageret i noget, der er nyt og spændende, men det kan være svært at blive ved med at fastholde medarbejdernes interesse for projektet, specielt hvis de ikke oplever succes undervejs, fordi store dele af målene først vil blive synlige lang tid efter Side 8 af 75

15 go-live (Brandi & Hildebrandt, 2010), derfor skal der arbejdes aktivt på at fastholde engagementet. Forandringerne skal fasttømres som en del af organisationens nye kultur og ikke bare være en overgangsfase (Brandi & Hildebrandt, 2010). Dette underbygges af Kotters trin 7 konsolidér forbedringer og producér flere forandringer, og 8 institutionalisér de nye metoder Lære Det fjerde element i forandringsprocessen er læring (Brandi & Hildebrandt, 2010). Læring er en iterativ proces gennem hele projektet og ikke bare en slutfase. Projektet skal evalueres og der måles om de forskellige succesparametre er nået, eller er på rette spor (Brandi & Hildebrandt, 2010). Dele af projektet kan måles med det samme, andre begynder først at vise sin endelige indvirkning på et senere tidspunkt (Brandi & Hildebrandt, 2010). Evalueringsprocessen centreres omkring fire hovedemner alle med det formål at kunne lære og gøre bedre næste gang (Brandi & Hildebrandt, 2010). De fire hovedemner er: Hvad var oprindeligt målet med forandringsprojektet? Hvad skete der i praksis? Hvad har været de negative og positive faktorer og projektet? Hvad har vi lært? Forandringslederens opgave er, at sikre videns deling, så man kan få mest mulig udbytte til næste projekt (Brandi & Hildebrandt, 2010). Processen skal være åben, så alle der har noget på hjerte, hvad enten det er positivt eller negativt, har mulighed for at blive hørt. Hvis de negative faktorer ikke deles og arbejdes med, kan det medføre endnu større vanskeligheder ved næste proces, da de givne medarbejdere så vil have en endnu stærkere negativ forudindtaget mening og sprede den igennem organisationen (Brandi & Hildebrandt, 2010). Side 9 af 75

16 2.2 Positiv psykologi ledelse I de følgende afsnit vil to positiv psykologi forandringsledelses metoder blive beskrevet, Teori U og Appreciative Inquiry (AI). Fokus er nu på at, mennesker selv skaber virkeligheden, og at den kan ændres (Cooperrider, et al., 2008). Organisationer rummer muligheder, der kan udvikles på frem for problemer, der skal løses hurtigst muligt. Teori U er bl.a. valgt grundet den baggrund den har haft i udviklingen af Skolen i bevægelse, men også grundet min egen interesse i den anderledes måde at arbejde med udvikling på. 2.3 Appreciative Inquiry Alle organisationer har noget der fungerer godt og ofte også noget der ikke gør. Det, der ikke fungerer, kan forandres ved hjælp af det, der gør. Værdsættende undersøgelse (AI) er en tilgang til ledelse, der tager udgangspunkt i det, der fungerer og benytter det til at holde en positiv attitude gennem forandringsprocessen. Det handler om at arbejde sammen og ikke mod hinanden (Cooperrider, et al., 2008). En AI undersøgelse handler om at finde det, der giver liv til organisationen, det bedste fra fortiden og benytte det som udgangspunkt for at finde mulighederne. AI er bygget op omkring 4D modellen, som er beskrevet i de følgende afsnit De fem principper i AI Der er fem grundlæggende principper bag AI, som danner rammer om 4D modellen og som forandringsprocessen centreres om (Cooperrider, et al., 2008). 1) Konstruktionsprincippet 2) Samtidighedsprincippet 3) Det poetiske princip 4) Forventningens princip 5) Det positive princip 1) Konstruktionsprincippet: Viden og organisationens skæbne er forbundet, både social og menneskelig viden. Organisationer skal forstås som menneskelige konstruktioner, de Side 10 af 75

17 skabes og forestilles; dermed kan næsten alting ændres (Cooperrider, et al., 2008). De handlingsmønstre, der ses i organisationer, udspringer ikke af fysiske eller biologiske love, men er socialt konstrueret. Mennesker kan opfatte samme situation på forskellig vis, alt efter hvilken social konstruktion de ser den fra (Cooperrider, et al., 2008). 2) Samtidighedsprincippet: Undersøgelse og forandring sker samtidig. Frøene er til stede eller bliver hurtigt plantet i undersøgelsesfasen (Cooperrider, et al., 2008). Bare det at der sker en undersøgelse kan få ting til at ske. Et eksempel herpå er det klassiske Hawthorne-studie fra (Wikipedia, u.d.), der viste hvordan det at være udvalgt til undersøgelse og få opmærksomhed gav øget produktivitet. 3) Det poetiske princip: Organisationer er som en åben bog; historien skrives hele tiden af organisationen, interessenter og omverden i fællesskab. 4) Forventningsprincippet: Fremtiden guider nutiden, og man må forholde sig positivt til den. Det positive billede af fremtiden leder til positive handlinger i nutiden. 5) Det positive princip: Positivitet avler positivitet. Momentum for forandring kræver en stor del positiv påvirkning og social forbundenhed. Det handler om de positive attituder såsom håb, inspiration og glæde. Ved at agere og tænke positivt omkring en given opgave, er der en større chance for at handlingerne følger og er med til at skabe den ønskede fremtid (Cooperrider, et al., 2008). Fx placebo effekten; alene forventningen om at der sker noget positivt gør at der sker noget positivt eller smilet der smitter. Derudover øger positive følelser viljen til at hjælpe andre igennem en ellers svær tid (Cooperrider, et al., 2008). Side 11 af 75

18 2.3.2 AI processen Appreciative Inquiry processen består af 5 trin, hvor af de 4 betegnes som 4D modellen (Cooperrider, et al., 2008). Figur 1 - AI processen - egen tilvirkning I de følgende afsnit vil hver af disse blive beskrevet AI initiering AI initieringen begynder med at vælge det bekræftende emne og en række undersøgelsesemner, så der er en idé om hvad man gerne vil og hvor man vil udvikle (Cooperrider, et al., 2008). Denne indledende fase kan sammenlignes med at få skabt forandringsenergien. Ved at skabe et mikrokosmos af organisationen sikres at alles stemmer så vidt muligt høres (Cooperrider, et al., 2008). Der er tale om tidlig involvering, som kan hjælpe den videre forandringsproces. Fremtidsvisionen skabes gennem dialoger og historier mellem interessenterne. Når formålet er identificeret og klarlagt i en startvision, arbejdes der med procesplanen, så der er orden i aktiviteterne (Cooperrider, et al., 2008). Dette er også for at finde de små milepæle som man kan fejre (Cooperrider, et al., 2008). Udarbejdelsen af milepælsplanen stemmer rigtig godt overens med både Brandi & Hildebrandt og Kotter ift. at opretholde engagement i forandringsprocessen. Derudover er det vigtigt, at få introduceret AI til organisationen, da det for mange er en ny tilgang. Denne introduktion kan enten være et kort møde eller et flerdags seminar, hvor man også så småt begynder at tage fat på projektet (Cooperrider, et al., 2008). Side 12 af 75

19 2.3.4 Discovery Når den grundlæggende procesplan er udformet, går projektgruppen på opdagelse i organisationen (Cooperrider, et al., 2008). Det er her det positive fra fortiden findes, det der skal med i den videre dialog og meningsskabelse. Målet med denne første del af projektet er at finde styrkebaseret og fremtidsfokuseret data. Der er seks skridt i denne proces, som skal initiere den videre forandringsproces (Cooperrider, et al., 2008). 1) Identifikation af nøgleinteressenter: AI styregruppen og tovholdere for projektet 2) Lave værdsættende spørgsmål, der involverer folk 3) Udvikle spørgeguide 4) Samle og organisere data: involvér nøgleinteressenterne, de har kendskab til organisationen, og kan identificere de medarbejdere, der skal interviewes 5) Foretage interviews: Husk at forklare principperne bag AI til interviewerne. Selvom der tages udgangspunkt i positivitet, skal man stadig forholde sig til eventuel negativitet. Denne negativitet kan intervieweren enten omformulere, så det ses i lyset af noget positivt, lytte til med det samme eller vende tilbage til 6) Skabe mening i dataene gennem analyse Dream Som en af de sidste dele af et værdsættende interview er drømmescenariet, ift. hvor de ser organisationen om5-10 år ved dens højeste potentiale (Cooperrider, et al., 2008). Her rettes fokus mod forfinelse af visionen. Fokusset er på, at skabe en fremtidsvision, som tager udgangspunkt i den positive kerne, man har fundet under meningsskabelsen af interviewene. Fremtidsvision udarbejdes ved at sammensætte en drømmedialog gruppe, gerne baseret på nøglemedarbejderne, som arbejder med de temaer, der blev identificeret i interviewene (Cooperrider, et al., 2008). Drømmefasen er entusiasme skaber og grobund for resten af projektet (Cooperrider, et al., 2008). Her drages der paralleller til de mere klassiske forandringsteorier fx Kotters trin 2 og 3. Side 13 af 75

20 2.3.6 Design Drømmene gives form, fra at være et ønskescenarie om fremtiden, designes konkrete handlinger, der kan flytte organisationen mod det ønskede mål. Først og fremmest skal der designes en ny social arkitektur. Den nye sociale arkitektur designes gennem en fire trins fase (Cooperrider, et al., 2008). 1) Vælg design elementer: Hvad er det vi ønsker forandringen skal rumme? Kultur, strategi, værdier, visioner og formål. Forandringen forståelse og form sker her (Brandi & Hildebrandt, 2010). Design elementer kan findes i de dele af organisationen hvor det fungerer i dag, men også ved at tage på deep-dive rejser til andre organisationer (Cooperrider, et al., 2008), lave prototyper og ønskesedler. 2) Identificér interne og eksterne relationer. Hvilke relationer kan hjælpe den positive proces og den positive kerne? Hvad skaber den eksisterende positive kerne, som kan guide organisationen videre? 3) Identificér temaer og engagér dem i dialog: Hvilke temaer understøtter projektet? Essensen af projektet skal findes og kommunikeres ud til medarbejderne hurtigt og på en positiv måde. Dette er i god tråd med Brandi & Hildebrandts kommunikation af forandringen, idet ingen forandring kan gennemføres uden mennesker (Brandi & Hildebrandt, 2010). 4) Nedskriv udfordrende forslag: Disse udsagn skal tage udgangspunkt i den ønskede fremtid. De formuleres i nutid og ikke kun som et ønske om noget, der en gang sker, for at øge den positive effekt Destiny Drømme skal realiseres, så designteamet søger støtte fra resten af organisationen her i implementeringsfasen. Destiny svarer til at lede og lære af forandringen. Udover at få forandringen implementeret er det også begyndelse på at få skabt en værdsættende læringskultur (ALC), så fremtidige situationer ses som muligheder, ikke som problemer (Cooperrider, et al., 2008). ALC er bl.a. et af målene med et AI projekt (Cooperrider, et al., 2008). At få skabt en kultur hvor der er mulighed for positiv tænkning og muligheder for at kunne ytre sin undren uden at blive set på i et negativt syn, fremmer muligheden for vækst ved at skabe generative samtaler (Cooperrider, et al., 2008). Side 14 af 75

21 Cooperrider et al. nævner fire kompetencer som tilsammen danner en AI kultur (Cooperrider, et al., 2008) 1) Værdsættende: At holde fokus på styrker, succeser og muligheder 2) Udvidende: Forsøge at udfordre vaner og rutiner 3) Generativ: Give mulighed for at kunne se resultater 4) Samarbejdende: Sikre vedvarende dialog og meningsudveksling 2.4 Teori U Teori U er en teori om den blinde plet, bevidstheden om og udviklingen af den. Før jeg beskriver U et, vil jeg kort beskrive den blinde plet, da det er kernen i Teori U som forandringsledelses værktøj. Den blinde plet vores bevidstheds oprindelsespunkt, vores indre sociale felt. Det er her vores handling, samtaler og alt vi gør stammer fra. Når man er ubevidst om den blinde plet, nøjes man med at lære af fortiden og handler som man altid har gjort, og mindsker derfor udvikling og læring af fremtiden (Scharmer, 2008). Man befinder sig i Downloading, hvor man ubevidst og ukritisk går i andres fodspor (Hildebrandt & Laursen, 2009). For at udvikle sig, skal man stoppe op, stoppe tankeflowet (Senge, et al., 2004) og forholde sig kritisk til sig selv, det der sker nu og til det, der er på vej frem. Mennesker er i stand til hurtigt at lære og tilpasse sig, såfremt de har de rigtige betingelser for det (Scharmer, 2008). I den globale og omskiftelige verden, vi lever i, er det vigtigt at kunne skifte sted, at være bevidst om sine handlinger, og ikke bare gøre, fordi sådan plejer vi. Når vi gør os bevidste om den blinde plet vil vi befinde os i en konstant U-proces (Scharmer, 2008). Her oplever man Presencing; man har en oplevelse af, at stå foran det hvide lærred og skulle skabe noget nyt (Scharmer, 2008). Skabe noget ud fra det der kommer, uden at være tynget af alle vaner, rammer, rutiner og plejer, der ellers kan hæmme en. Teori U har fokus på den indre forandring, og igennem den, skabe den ydre. Det er vigtigt, at huske på at man ikke kommer igennem U et på én dag, som Steen Side 15 af 75

22 Hildebrandt siger i Lone Bellings bog om U et (Belling, 2012). Det handler om, at stoppe med at løse problemer med fortidens løsninger, som ofte kun giver symptom behandling (Scharmer, 2008), om rejsen fra Downloading til Performing. U et er ikke en lineær proces; det er en proces fyldt med mini u er, men fælles for dem alle er, at man starter et sted, og tør lade den røde løber blive rullet ud, mens man bevæger sig hen ad den (Belling, 2012). Downloading Performing Suspendere Inkorporere VOJ Seen Åbent Sind Skabe prototyper Omdirigere Åbent Hjerte Udføre VOC Sanse Åben Vilje Udkrystallisering VOF Give slip Tage imod Presencing Figur 2 U ets opbygning - egen tilvirkning efter Scharmer Side 16 af 75

23 2.4.1 De tre bevægelser Der er tre overordnede bevægelser gennem U et (Scharmer, 2008) Det åbne sind Det åbne hjerte Den åbne vilje Hvis der ikke er åbent for bevægelserne, er den tilhørende stemme derimod aktiv. De tre stemmer er (Scharmer, 2008) Fordømmelsens stemme (VOJ) Kynismens stemme (VOC) Frygtens stemme (VOF) Det åbne sind er evnen til at åbne op for at se det nye, åbne øjnene og stoppe med at lytte til VOJ. Man tør stille spørgsmål til den måde tingene sker på (Scharmer, 2008). Hvis VOJ er aktiv, frem for det åbne sind, dømmes alt på forhånd og man er på ingen måde åben overfor det nye eller det, der sætter spørgsmålstegn ved om den måde man gør tingene på. Det åbne hjerte karakteriseres ud fra at kunne omdirigere sin bevidsthed. Man evner at lytte empatisk til andre mennesker. Egen dagsorden bliver sat i baggrunden, og man ser helheden frem for individet; man bliver et med helheden igennem sit netværk og det engagement der lægges for dagen (Senge, et al., 2004) Hvis man lytter til VOC, er fokus på stadig på egoet, og man er kynisk i sin tilgang til andre. Den åbne vilje kendetegnes at man har gjort op med VOF, og både sind, hjerte og vilje er åbne, så man tillader det nye, ukendte og kommende at komme igennem uden, at blive mødt af fordømmelser, kynisme og frygt. VOF er kendetegnet som frygten for det nye. Der ikke bare fordømmes, man evner på ingen måde at rumme andet end det kendte (Scharmer, 2008). Side 17 af 75

24 2.4.2 Opmærksomhedsfelter Der er fire opmærksomhedsfelter, som er gennemgående for U et, som hver hører ind under de forskellige niveauer af U et (Scharmer, 2008). Jeg-i-mig Her lytter man ud fra vanelytning, dvs. man lytter uden at vise egentligt interesse for det der bliver sagt, og samtaler bliver derefter; man svarer det man forventer den anden gerne vil hører, og ytrer ikke egen mening (Scharmer, 2008). Jeg-i-det Når man lytter ud fra jeg-i-det, begynder man at fokusere mere på kendsgerningerne og det objektive og man forsøger så småt at lægge mere mærke til de ting, der ikke passer ind (Scharmer, 2007), i modsætningen til jeg-i-mig, hvor man bare søgte at bekræfte det man allerede vidste. Selvom man nu er begyndt så småt at lytte til det, der ikke stemmer overens med det man selv tænkte, giver man ikke slip på sit eget. Samtaler er kendetegnet af debat; man tør sige sin mening, men man evner stadig ikke, at anerkende det den anden siger (Scharmer, 2008). Jeg-i-dig I jeg-i-dig sker der en stor ændring i måden at opfatte verden på. Man ser ikke længere det, der sker rundt om én, som noget eksternt, men derimod som noget man selv er med til at skabe (Scharmer, 2008), så man bliver bevidst om, at man kan være med til at ændre det (Senge, et al., 2004). Man begynder, at sanse mulighederne (Scharmer, 2008). Efter at have åbnet sindet, handler det nu om at åbne for hjertet og slukke VOC. Dette skred i opfattelsen hænger sammen med det nu åbne hjerte og sind, samt at man begynder at lytte til andre ud fra et empatisk synspunkt (Scharmer, 2008). Man ikke kun reflekterer, man proflekterer (Hildebrandt & Laursen, 2009). Jeg-i-nu Man befinder sig i konstant samklang med den dybeste kilde (Scharmer, 2008), så man kan skabe nyt ud fra det man fornemmer. Ofte er fornemmelsen svag i starten. Man har en følelse af at der er noget som skal være anderledes, men uden helt at vide hvad det er. Side 18 af 75

25 Som tiden går og man bliver mere bevidst, tager fornemmelserne form (Scharmer, 2008); det er de spirende frø som man skal passe på (Brandi & Hildebrandt, 2010) Kooperative stadier og presencing-principperne Til bevægelsen gennem U et og de der tilhørende stadier inddeler Scharmer U et i fem kooperative stadier med i alt 21 presencing-principper, som kan bruges som ledetråd i processen (Scharmer, 2008). Kooperativ initiering Kooperativ sansning Kooperativ presencing Kooperativ skabelse Kooperativ udvikling Kooperativt stadie Kooperativ initiering Kooperativ sansning Kooperativ presencing Kooperativ skabelse Kooperativ udvikling Stadie i U'et Opmærksomhedsfelt Presencing-princip nr. Presencing-princip kaldenavn Suspendere Jeg-i-mig => jeg-i-det 1 Opmærksomt deltagende Suspendere Jeg-i-det 2 Knyt forbindelse Seen/Omdirigering Jeg-i-det 3 Primær grupper Omdirigering/Sansning Jeg-i-det=> jeg-i-dig 4 Nøgleteam Sansning Jeg-i-dig 5 Deep-Dive rejser Sansning Jeg-i-dig 6 Iagttag Sansning Jeg-i-dig 7 Empatisk lytning Sansning Jeg-i-dig 8 Sanseorganer Sansning/Give slip Jeg-i-dig => jeg-i-nu 9 Give slip Presencing/Tage imod Jeg-i-nu 10 Tage imod Presencing Jeg-i-nu 11 Bevidst stilhed Presencing Jeg-i-nu 12 Personlige livsrejse Presencing Jeg-i-nu 13 Steder med nærvær Udkrystalisere Jeg-i-nu 14 Intentionens magt Udkrystalisere Jeg-i-nu 15 Kernegrupper Udføre/Prototyper Jeg-i-nu 16 Strategiske mikrokosmer Prototypeskabelse Jeg-i-nu 17 Hoved, hånd og hjerte Prototypeskabelse Jeg-i-nu 18 Iterér prototypeskabelse Inkorporere/Performing Jeg-i-nu 19 Innovative økosystemer Performing Jeg-i-nu 20 Infrastruktur af innovation Performing Jeg-i-nu 21 Social Presencing Theater Tabel 2 - Kooperative stadier - egen tilvirkning Hvert af kooperative stadier og de tilhørende presencing-principper vil blive beskrevet i det tilhørende afsnit af U et. Side 19 af 75

26 2.4.4 Downloading Downloading er udgangspunktet for U-processen. Downloading er det sted hvor rigtig mange mennesker befinder sig. Ofte er vores rutiner med til at fange os i et mønster hvor vi ikke er i stand til at se hvad der sker omkring os (Scharmer, 2008), med mindre det er rutiner, der øger Presencing. Når der tages initiativ til nyt fra anden side, er det svært at se det positive, da det ses som en trussel mod de trygge rammer (Scharmer, 2008), specielt hvis man har svært ved at se hvad der er i det for en selv; lad os kalde det what s in it for me-princippet. Scharmer opstiller fire barriere, der kendetegner Downloading hvori jeg-i-mig og VOJ kan genkendes (Scharmer, 2008). Ikke erkende hvad man ser Ikke sige hvad man tænker Ikke gøre hvad man siger Ikke se hvad man gør Performing Performing er et udtryk for dagligdagen efter en forandring. Alle udfører noget hver dag, vi gør det forskelligt ud fra bevidstheden eller manglen på samme om den blinde plet (Scharmer, 2008). Såfremt man er kommet hertil direkte fra Downloading uden turen gennem U et, har der ofte kun været forandringer, der så på symptomerne, frem for årsagerne og dybere forandringer. Men hvis turen er gået gennem U et er det nye inkorporeret og en ny type hverdag begynder. Målet med Performing er at undgå at vende tilbage til arbejdet i faste og låste rutiner, men skabe bæredygtig udvikling (Hildebrandt & Laursen, 2009) gennem en atmosfære med innovative økosystemer (Scharmer, 2008). Den kooperative udvikling dækker over den fremtidige Performing. Der er tre presencing-principper, der støtter arbejdet med udvikling 19) Innovative økosystemer 20) Infrastrukturer af innovation Side 20 af 75

27 21) Social Presencing Theater Presencing-princip 19: Udvikle innovative økosystemer. De skal skabe pladsen til, at organisationen kan være en levende organisme, i konstant udvikling, hvor noget må dø før nyt kan leve, som det ses i naturen (Laursen, 2010). Presencing-princip 20: Skab infrastrukturer af innovation. Det er en del af udviklingen af innovative økosystemer, hvor daglige rytmer og trygge steder kan underbygge en kollegasparring og coaching kan finde sted og skabe rammen for blomstring (Scharmer, 2008), og som leder skal man hele tiden lytte til hvor medarbejderens energier (Lundh, 2010). Presencing-princip 21: Social Presencing Theater. Social Presecing Theater er udviklingen af den kollektive bevidsthed gennem medieproduktioner, der ikke er styret af Downloading, men kan udfordre og transformere mennesker (Scharmer, 2008). Et af de eksempler Scharmer kommer med om Social Presencing Theater er deep-dive rejser, men det er et koncept Scharmer arbejder på at udvikle Suspendere I en forandringsproces er det essentielt, for succesen af projektet, at få medarbejderne væk fra deres Downloading. Som tidligere nævnt er det første skridt på vejen at forstå forandringen (Brandi & Hildebrandt, 2010). Ved at arbejde med at walk the talk (Maginn, 2007) kan man som leder hjælpe medarbejderne på vej. Hvis man som forandringsleder selv er fanget i Downloading kan man ikke forvente at medarbejderne kommer væk derfra. Og hvordan kommer man så videre fra Downloading? Ja, man skal gøre sig bevidst om sine handlinger og erkende sin vanetænkning (Senge, et al., 2004). At stoppe med bare at gøre det, fordi sådan har man altid gjort. Man skal sætte sig i bevægelse (Senge, et al., 2004); en bevægelse, der hjælper med at suspendere (Scharmer, 2008). Når man suspenderer sine vaner og tanker, begynder man at se med friske øjne og VOJ viger for, at give plads til det åbne sind (Scharmer, 2008). Side 21 af 75

28 Opmærksomhedsfeltet bevæger sig fra jeg-i-mig til jeg-i-det, og opmærksomheden på den virkelige intention og de kontekster der arbejdes i, hjælper med suspenderingen (Scharmer, 2008). Det er her forandringsprocessen påbegyndes. En undersøgelse af hvad der virker, som med AI, og en udvikling af en følelse af at noget må ske, uden nødvendigvis at vide hvad begynder at tage form Seen og omdirigering Når det lykkes for en person at komme igennem suspenderingsfasen, begynder man at åbne sit sind for hvad der sker omkring en. I Seen opfatter man verdenen ud fra jeg-i-det, som startede i suspenderingsfasen. Når vi snakker problemløsning, er det dog stadig ikke radikale eller innovative løsninger, der kommer ud af at arbejde i felt 2. Der omformes stadig ud fra det man kender, og ofte vil man ikke kigge på de underliggende årsager til problemet, så der er stadig tale om en symptombehandling og quick fixes (Scharmer, 2008). VOC og manglen på det åbne hjerte, til trods for det åbne sind, sætter en stopper for at kunne se de dybere niveauer. Bevægelsen væk fra Seen betegnes omdirigering (Scharmer, 2008); at omdirigere sin mentalitet fra det ydre til det indre, men ikke på en egocentrisk måde, men hen imod et skabende nærvær (Hildebrandt & Laursen, 2009). Det handler om at sætte farten ned (Belling, 2012), og give sig selv plads til at iagttage og observere hvad der virkelig sker, så man kan flytte opmærksomhedsfeltet fra jeg-idet til jeg-i-dig. Omdirigering defineres ud fra tre principper, som kan virke simple, men som kan være svære at gennemføre (Scharmer, 2008). 1. princip: Vende sig om og se ind i konteksten; sætte sig ind i hvad der sker omkring én, i stedet for bare at agere og tage verdenen som værende for givet (Scharmer, 2008). 2. princip: Indse, at der findes andet end det vi projicere (Scharmer, 2008). Side 22 af 75

29 3. princip: Udtrykke sin undren over, hvordan virkeligheden ser ud (Scharmer, 2008). Det nytter ikke noget at undre sig, og glemme det det har man en tendens til (Scharmer, 2008) for så sker der ingen bevægelse. Ved at give udtryk for sine meninger, også selvom de er afviger fra det, andre mener, udfordrer man ikke bare sig selv, men også andre. Disse principper kommer til udtryk i 4 forskellige handlinger, der alle kan bidrage til rykket fra Seen til Sansning (Scharmer, 2008). Udkrystallisér intentionen Se konteksten Give slip Dialog At udkrystallisere intentionen handler om at forstå og forme forandringen (Brandi & Hildebrandt, 2010) og det sker med sind og hjerte åbent og VOJ og VOC er slukket (Scharmer, 2008). Her tænkes især på at få skabt en foreløbig fremtidsvision (Brandi & Hildebrandt, 2010) ved at finde ud af, hvad det er vi vil undersøge? Dette underbygges af AI s discovery-fase (Cooperrider, et al., 2008). At se konteksten er trin to, når man arbejder med omdirigering. (Scharmer, 2008). Det er ikke nok at se på sig selv, man skal også se på konteksten; på de mennesker, processer og organisationer, der er en del af netværket. Begge disse følger godt i tråd med jeg-i-det, som man befinder sig i her, hvor i mod de næste to er mere synlige ved jeg-i-dig. At give slip på alle de gamle tankemønstre, processer og vaner, som ofte har bidraget til det, der fejlede (Scharmer, 2008). Give slip handler også om at anerkende, at man ikke har svarene på alt (Belling, 2012). At indgå i dialoger (Scharmer, 2008) frem for intetsigende samtaler og debatter er en evne og kræver vilje, men er vigtigt, for at kunne bringe processen videre. Dette underbygges af Maginn, der nævner den empatiske lytning, dialog og åbenhed som et værktøj til håndtering af fx modstand (Maginn, 2007). Side 23 af 75

30 De fire punkter underbygges af de tre presencing-principper for kooperativ initiering (Scharmer, 2008). 1) Opmærksomt deltagende 2) Knyt forbindelse 3) Primærgrupper Presencing-princip 1: Vær opmærksomt deltagende. Dvs. gennemgå dagen set udefra, for at blive hevet ud af sin komfortzone. Presencing-princip 2: Knytte forbindelse. Indgå i dialoger med andre mennesker og vær åben for den læring de bringer med sig. Presencing-princip 3: Igangsæt primærgrupper. De som finde intentionen, samt at løsne ledelsens eget greb om forandringen uden at slippe helt Sanse og give slip Omdirigeringen bringer os videre til at Sanse og handle ud fra de lidt dybere niveauer, idet vi her træder ind i jeg-i-dig (Scharmer, 2008). Ligesom i Seen, tør man undre sig over tingene og stille spørgsmål til hvorfor: Det er ikke længere ud fra egen vinding, men ud fra en vilje til at indgå i dialoger med en reel interesse i andre. Der er interesse for, at finde årsagen til problemet og ændre den, ikke bare fikse det med tilpasning og lappeløsninger. For at komme videre igennem U et og give slip, er det vigtigt at, man accepterer de ting man ser, også selvom de er ubehagelige eller ikke passer ind i den virkelighed man ønsker at se (Scharmer, 2008). De fem presencing-principper for kooperativ sansning, der kan bevæge processen igennem Sansning og frem mod at give slip, handler om konteksten og få skabt en dybere forståelse (Scharmer, 2008). 4) Sammensæt nøgleteam 5) Deep-dive rejser 6) Iagttag 7) Empatisk lytning 8) Kollektive sanseorganer Side 24 af 75

31 Presencing-princip 4: Sammensæt et engageret nøgleteam. De skal formulere de vigtige spørgsmål om hvad, hvorfor, hvordan og de andre hv-spørgsmål (Scharmer, 2008). Dette kendes også fra de klassiske forandringsledelsesteorier, hvor ud over at få skabt intentionen, så skal der sammensættes en styrende koalition af engagerede medarbejdere (Kotter, 2007), men samtidig handler det om at de valgte teammedlemmer, skal blive et med problemet. Det er kernen for Sansning; at man bliver et med helheden (Scharmer, 2008). Nøgleteamets opgave er meget nær den opgave som nøgleteamet fra AI har; at undersøge hvad der er brug, komme med positive udtalelser og skabe en procesplan (Cooperrider, et al., 2008), der kan bringe organisationen hen mod dens højeste potentiale (Scharmer, 2008). Presencing-princip 5: Foretag deep-dive rejser eller føl-ordning (Scharmer, 2008). Der tages til steder med stort potentiale, og hvor man kan få ideer, der tages med tilbage til egen afdeling eller virksomhed. Disse deep-dive rejser behøver ikke være inden for samme branche, men kan være en hjælp til at udvide horisonten, ift. ledelse, organisationsarbejdet og arbejdsgange. Cooperrider omtaler også deep-dive rejserne som et middel til at få design-elementerne på plads (Cooperrider, et al., 2008). Presencing-princip 6: Iagttage. Efter deep-dive rejserne, hvor man har fået en masse informationer, skal konteksten tilbage gennem iagttagelse. Ved at nulstille VOJ og give plads til at undre sig, kan man finde frem til de ting, der fungerer og de ting, der ikke gør. Fokus holdes på en ting af gangen og på bibeholdes af intentionen (Scharmer, 2008). Presencing-princip 7: Lyt empatisk, med både sind, hjerte og vilje åben (Scharmer, 2008). Presencing-princip 8: Skab kollektive sanseorganer (Scharmer, 2008). De skal se nærmere på systemet, men ud fra en venlig atmosfære, hvor konteksten er tydelig (Scharmer, 2008). Det vil sige, at den grundlæggende fremtidsvision (Brandi & Hildebrandt, 2010), skal udvikles yderligere. Sanseprocessen hjælpes på vej af sansebeholdere (Scharmer, 2008), så muligheden for at fornemme det, der kommer, er til stede. Ledelsen skal skabe rummet til medarbejdernes udvikling gennem meningsgivende rammer og en klar kontekst (Belling, 2012). Side 25 af 75

Projektledelse og medarbejdere

Projektledelse og medarbejdere Projektledelse og medarbejdere - en undersøgelse af hvordan man kan forbedre projektledelsesmetoder så de bedre involverer medarbejderne Af Sigvard Vasard Kjær Andersen August 2013 Department of Business

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

IMPLEMENTERING AF TPM I LABORATORIUM DANFOSS AC-RL 19-12-2012

IMPLEMENTERING AF TPM I LABORATORIUM DANFOSS AC-RL 19-12-2012 19-12-2012 DANFOSS AC-RL IMPLEMENTERING AF TPM I LABORATORIUM Implementering af TPM i laboratorium Bachelorprojekt af Bjørn Christensen Studienummer. A09510 X Bjørn Christensen Studerende Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Forandringsledelse. ved implementering af it

Forandringsledelse. ved implementering af it Institut for ledelse HA.it Forfattere: Jesper Lybech Jacob Wulff Vejleder: Tina Blegind Jensen Forandringsledelse ved implementering af it Implementering af Opus Personalestyring i Århus Kommune Handelshøjskolen,

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

Den værdsættende leder

Den værdsættende leder 225 KAPITEL 8 Den værdsættende leder Mange ledere og medarbejdere er inden for de seneste ti år stødt på begrebet appreciative inquiry (AI) værdsættende udspørgen. AI er i dag en af de mest anvendte metoder,

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling -undervisning i den danske folkeskole Kandidatafhandling MSc. Consumer Affairs Management Af: Linda Risager Nørgaard (284253) Vejleder: Alice Grønhøj Afleveret 1. august 2014 Anslag:

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HRM i en krisetid. Den udvidede HR rolles muligheder for at styrke en virksomhed i den økonomiske krise. Vejleder Villy J.

HRM i en krisetid. Den udvidede HR rolles muligheder for at styrke en virksomhed i den økonomiske krise. Vejleder Villy J. Den udvidede HR rolles muligheder for at styrke en virksomhed i den økonomiske krise Vejleder Villy J. Rasmussen Forfattere Charlotte Lumbye David Kirkegaard Jespersen Virksomhedsstudier, Forår 2009 Kandidatprojekt

Læs mere

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Forandringsledelse Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Titelblad Forfatter: Rasmus Nordentoft Nielsen Studie nr.: A09543 Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG LEDELSE, KOMMUNIKATION RELATIONER OG LEDERENS ROLLE I KOMMUNIKATION OG RELATIONER I DET MODERNE ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG SÆMUNDSDÓTTIR CAND. MAG. I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER INSTITUT FOR UDDANNELSE,

Læs mere

Udvikling af IS/IT strategier i mindre og mellemstore virksomheder

Udvikling af IS/IT strategier i mindre og mellemstore virksomheder Institut for Informationsbehandling Kandidatafhandling Cand.merc.(dat) Forfattere: Kristian Bertelsen Jan Stie Vejleder: Jette Lundin Udvikling af strategier i mindre og mellemstore virksomheder Handelshøjskolen

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Forandringsledelse. 7. Semester Speciale.

Forandringsledelse. 7. Semester Speciale. 2011 Forandringsledelse 7. Semester Speciale. Figur 1 (http://jeppesens.org/leder.php) Bygningskonstruktøruddannelsen. Forfatter: Anders Iversen. Vejleder: Michael Christiansen. VIA University College.

Læs mere

Forandringsledelse en vej til Økologiomlægning

Forandringsledelse en vej til Økologiomlægning Forandringsledelse en vej til Økologiomlægning Leading change a way to successful organic conversion December 2013 University College, Ankerhus Mona Søby Jensen aa10s106 Christina M. H. Thomsen aa10s049

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Organisation under Forandring Mission Medarbejdermotivation

Organisation under Forandring Mission Medarbejdermotivation Organisation under Forandring Mission Medarbejdermotivation - Et speciale om Forandringskommunikation og Lederens Syn på og Tilgang til sin Rolle som Motivator for sine Medarbejdere under Organisationsforandringer.

Læs mere

3 Case Analyse 12 3.1 Udtalelser om medarbejdere... 12 3.2 Udtalelser om Ledelsen... 13

3 Case Analyse 12 3.1 Udtalelser om medarbejdere... 12 3.2 Udtalelser om Ledelsen... 13 1 INDHOLD Den svære kommunikation Indhold 1 Problemfelt 3 1.1 Forord................................................ 3 1.2 Projektbeskrivelse......................................... 3 1.3 Formål................................................

Læs mere

1.0 Forord, fælles. Workshoppen - et IKT-komptenceløft til lærere i Folkeskolen. Man lærer så længe man lever (Solon, 7. årh. f.kr.).

1.0 Forord, fælles. Workshoppen - et IKT-komptenceløft til lærere i Folkeskolen. Man lærer så længe man lever (Solon, 7. årh. f.kr.). 1.0 Forord, fælles Man lærer så længe man lever (Solon, 7. årh. f.kr.). At lære er ikke noget vi skal lære, men noget vi kan. Denne sandhed er vigtig at holde sig for øje, idet vi, som det fremgår af opgavens

Læs mere

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Opstart og drift af innovationsvirksomhed Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Aarhus Maskinmesterskole 15. december 2014 Søren Riis Kibsgaard A11534 Titel: Opstart og drift af

Læs mere

Innovation, netværksledelse og Leadership Pipeline. Velkommen. Bettina Høeg Karsten Juul-Olsen karsten@cubion.dk

Innovation, netværksledelse og Leadership Pipeline. Velkommen. Bettina Høeg Karsten Juul-Olsen karsten@cubion.dk Innovation, netværksledelse og Leadership Pipeline Velkommen Bettina Høeg Karsten Juul-Olsen karsten@cubion.dk B Kompetenceudviklingsforløb foråret 2012 1. 2.- marts Innovation 23. 24. April Netværksledelse

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 3, nummer 2, 2012

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 3, nummer 2, 2012 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 3, nummer 2, 2012 S YS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Projektrapport* % Roskilde Universitet Den humanistiske Bacheloruddannelse

Projektrapport* % Roskilde Universitet Den humanistiske Bacheloruddannelse Projektrapport* Roskilde Universitet Den humanistiske Bacheloruddannelse Termin Efterårssemesteret 2014 Hold HUMBACH 1B, 45.3 Gruppenummer 13 Projekttitel Inklusion og efterskole Sofie Ahrens Salinas 54266

Læs mere