Uddannelsesrapport. Entrepreneurship på universiteter og högskolor i Øresundsregionen. Periode: forår sommer/efterår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesrapport. Entrepreneurship på universiteter og högskolor i Øresundsregionen. Periode: forår 2007 - sommer/efterår 2009"

Transkript

1 Uddannelsesrapport på universiteter og högskolor i Øresundsregionen Periode: forår sommer/efterår 2009 Udgivet januar 2010 Øresund Academy

2

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ENGLISH SUMMARY... 3 INDLEDNING... 4 Rapportens udarbejdelse 5 Holdet bag 5 UDDANNELSESSYSTEMERNE OG DERES SAMSPIL... 6 det danske uddannelsessystem 6 det svenske uddannelsessystem 6 Opsummering af forskelle, ligheder og muligheder for studerende på tværs af Øresund 7 Bologna-systemet 7 Fritstående kurser 7 Karaktersystem 7 ØRESUNDSUNIVERSITETETS MEDLEMMER... 8 KATEGORISERINGSMETODE... 9 KURSUSUDBUDDET I ØRESUNDSREGIONEN SOMMER/EFTERÅR Kurser pr. universitet 10 Antal studerende pr. kursus 12 Kategorisering af kurser 13 Rene fag 14 fordeling 16 ELEVDELTAGELSE I ENTREPRENEURSHIP-UNDERVISNING ECTS-point pr. kursus 20 Optjente ECTS-point 21 KONKLUSION Kurser 21 1/69

4 Elevdeltagelse 23 ECTS-point 24 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER BILAG 1: KATEGORISERINGSMETODE Faglige kategorier 25 Faser i den entrepreneurielle proces 26 Pædagogiske kategorier 26 Sammenfatning af modellen 27 BILAG 2: FAGUDBUDDET I ØRESUNDSREGIONEN SOMMER/EFTERÅR Copenhagen Business School 29 Copenhagen Business School - Sommer 42 Danmarks Tekniske Universitet 45 Högskolan Kristianstad 48 IT-Universitetet 49 Københavns Universitet 51 Lunds universitet 53 Malmö högskola 60 Roskilde Universitet 64 Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 66 2/69

5 English Summary As previous versions of Øresund Academy s education reports which published twice a year, this report draws a picture of the field of entrepreneurship education at the 11 universities in the Øresund Region in summer and autumn In more precise terms, it is an analysis of the range of courses with entrepreneurship content and the number of participating students. Furthermore, the development from spring 2007 to autumn 2009 is closely followed in this report. Newest data show a positive development within this field. This corresponds in fact very well with the ambition to strengthen teaching in entrepreneurship and innovation at universities which has been expressed by the Danish and the Swedish governments and regional authorities. The governments in Denmark and Sweden have both during 2009 elaborated complete strategies for all levels in the educational system to push development even further. Previous reports have shown major advances in the field of entrepreneurship education due to an increased focus on the field at the universities, both among educators and students. The Danish government has chosen to trust the handling of the entrepreneurship efforts at all levels of the educational system within one organisation, The Foundation. In Sweden on the other hand the government has decided to let various actors safeguard the government strategy. Øresund Academy, which is financed by both the Danish and the Swedish governments and regional authorities in the two countries, works across the national borders in the Øresund Region to increase focus in this field. Amongst others, Øresund Academy supports the development of new courses and works intensively to stimulate students interest in entrepreneurship as a field of study. Thus, both countries focus on the fact that education in entrepreneurship plays an important role in the development and financial growth of the countries. This report shows that the positive development continues, not only with regard to the number of courses in entrepreneurship that are offered, but courses are also more focused on entrepreneurship as well as more students follow these courses. A comparison of the number of courses offered in 2007 to 2009 shows an increase of 46 % whereas the number of students following the courses has grown by 100 %. The percentage of students who have participated in entrepreneurship education in the course of one year was stated to be 2.1 in This number has risen to 4 % in studies at foreign universities generally indicate the number of students participating in entrepreneurship education sometime during their studies, similar figures for the Øresund Region will be about 5 % in 2007, about 8 % in 2008 and a rough 10 % in Compared to the goal that 15 % of all university students in the Øresund Region in 2015 have followed a course in entrepreneurship sometime during their studies, this report shows once again that the field is in the middle of a positive development. In autumn 2009 we registered the highest number of courses in entrepreneurship ever and as well, we see a growing interest in the creation of new courses and an improvement of already existing courses. A lot of work has been put into this by universities, organizations and individuals, but in order to reach the goal and bring the Øresund Region to an international level these efforts must be carried on. The findings stated in this report are all based on information published on the university homepages and data received from key personnel at the universities. 3/69

6 Indledning Denne udgave af Øresund Academy s uddannelsesrapporter, som udgives to gange årligt, giver et overblik over entrepreneurship-undervisningen på Øresundsregionens 11 universiteter og högskolor i perioden sommer/efterår Nærmere bestemt bringes en analyse af udbuddet af kurser med entrepreneurship-indhold og antal studerende, der deltager i kurserne. Med denne udgave kan der nu yderligere vises et billede af udviklingen på området over de seneste 3 år, hvor disse registreringer er blevet foretaget. Regeringerne i Sverige og Danmark har de senere år haft fokus på, at undervisning i entrepreneurship og innovation skulle styrkes på de videregående uddannelser. I begge lande er der i løbet af 2009 blevet udarbejdet samlede strategier for hele uddannelsessystemet på området, hvilket kan skubbe på den allerede meget positive udvikling. Hidtidige opgørelser har vist, at der er øget opmærksomhed på området ude på universiteterne, både blandt undervisere og studerende, og at indsatsen fra forskellig side bærer frugt. Således har den danske regering valgt fremover at fokusere på én organisation (Fonden for Entreprenørskab), som skal varetage entrepreneurship-satsningerne på tværs af alle niveauer i uddannelsessystemet. I Sverige har man derimod valgt, at flere forskellige aktører skal varetage regeringens strategi. Øresund Academy, som er støttet af regeringerne og lokale regioner i de to lande er et af de intiativer, som arbejder for at der skabes endnu mere fokus på området. Blandt andet støtter Øresund Academy udviklingen af nye kurser og arbejder intensivt for at stimulere de studerendes interesse for entrepreneurship som studieområde. Konkret er Øresund Academy s mål, at andelen af studerende, der tager kurser med entrepreneurship-indhold i løbet af deres uddannelse, er 15 % i Denne målsætning ligger nær de to regeringers. Denne opgørelse vil vise om den positive udvikling, som er sat i gang, forsætter, og hvor langt der er igen, før det rette niveau er nået. 4/69

7 Rapportens udarbejdelse Hovedafsnittene i denne rapport dækker perioden sommer/efterår 2009 og giver en opgørelse af kurser med entrepreneurship-indhold, samt hvor stor søgningen har været til kurserne. Derudover sammenlignes med tidligere opgjorte data for sommer/efterår 2007 og 2008, og der gøres rede for udviklingen gennem de 3 år fra forårssemestret 2007 til sommer/efterår Dette indebærer også en sammenligning af registerede data for de 3 hele år. I arbejdet med at identificere kurser med entrepreneurship-indhold er der brugt en unik, gennemprøvet kategoriseringsmodel udarbejdet af Øresund Academy. Kategoriseringen af hvert enkelt kursus er godkendt af den undervisningsansvarlige. Modellen er kort beskrevet som indledning til afsnittet om kursusudbud. Alle opgørelser i rapporten bygger på information hentet fra universiteternes hjemmesider og kursuskataloger samt gennem personlig kontakt med nøglepersoner på universiteterne. Arbejdet med at identificere fag, der kan kategoriseres som entrepreneurship-fag vanskeliggøres af, at det ikke altid fremgår af kursernes titler, hvorvidt de egentlig beskæftiger sig med området. Derfor har det krævet granskning af kursusplaner og i nogle tilfælde indhentning af ekstra dybdegående information fra undervisere at kunne kategorisere et kursus. Rapporten tilstræber at give et så reelt billede af udbuddet af kurser, som det er muligt, men der tages forbehold for fejl og mangler. Der er foretaget en enkelt revidering i opgjorte tal for antal kurser i sommer/efterår 2008 i forhold til tidligere rapporter. Det skyldes nye oplysninger fra et universitet og betyder, at alle andre data er blevet tilsvarende justeret. Kurserne er registreret i forhold til indhold af entrepreneurship eller innovation, dog med fokus på førstnævnte. Hele programmer er generelt ikke inkluderet, det er derimod de enkelte kurser indeholdt i programmerne. Kurser er inkluderet fra bachelorniveau til forskerniveau (PhD), inklusiv kurser udbudt til executives (erhvervsaktive med bachelor eller graduate eksamen). Disse er inkluderet, fordi de udbydes på universiteterne og er med til at give et samlet billede af det enkelte universitets entrepreneurship-profil. Som det vil fremgå i kapitlet Uddannelsessystemerne og deres samspil, kan uddannelsesniveauerne i Danmark og Sverige sammenlignes, men betegnelserne for den eksamen, der opnås, er ikke overensstemmende. Der kan derfor optræde nogen forvirring bl.a. omkring benævnelsen master eller master-program. I denne rapport vil de svenske master-programmer derfor indgå som kurser på graduateniveau, mens de danske master-programmer indgår på executive niveau. Værdien eller antal ECTS-point eller högskolepoäng af kurset har ingen indflydelse på om kurset registreres, men giver dog et indtryk af, hvilken vægt kurset har i uddannelsessystemet. Der er for eksempel enkelte executive-kurser, som ikke giver ECTS-point. Opgørelsen af elevdeltagelsen giver et indblik i søgningen på kurserne og også udviklingen i interessen for entrepreneurship blandt de studerende. Det er så vidt muligt selve deltagelsen i kurset, der er registreret, da der kan være stor forskel på antal tilmeldte og antallet af gennemførelser af kurset med afsluttende eksamen. Holdet bag Rapporten er udarbejdet af Project Manager Lene Vestergaard og Managing Director Christian Vintergaard. 5/69

8 Uddannelsessystemerne og deres samspil Uddannelsessystemerne i Danmark og Sverige er overordnet set meget lig hinanden, dette gælder også strukturen på universitetsniveau. Men der er dog forskelle. det danske uddannelsessystem Strukturen i de danske videregående uddannelser ser således ud: Tabel 1 Eksamen Varighed ECTS Bachelor (Bachelor) Bachelorgrad 3 år 180 Kandidat () Kandidatgrad 2 år 120 Forskeruddannelse (PhD) Ph.d.-grad 3 år 180 Videreuddannelse Diplom-uddannelse* 2 år 60 (Executive) Master* 2 år 60 *forudsætter bachelor-grad som minimum Magistergraden er på vej ud i danmark og er derfor ikke taget med. I Danmark er en masteruddannelse en 2-årig erhvervsrettet akademisk voksenuddannelse, der ligger på linje med en kandidatuddannelse. Den er dog tilrettelagt således, at den kan tages af personer, der er i erhverv. Uddannelsen gennemføres på et højt forskningsbaseret niveau, og er en deltidsuddannelse. Det vil sige, at der er deltagerbetaling, og at de ikke kan studeres som deltidsuddannelser med ret til SU. det svenske uddannelsessystem I Sverige ser strukturen således ud: Tabel 2 Eksamen Varighed Högskolepoäng Grund (Bachelor) Högskoleexamen 2 år 120 Kandidatexamen 3 år 180 Avanceret () Magisterexamen 1 år 60 Masterexamen 2 år 120* Forsker (PhD) Licentiatexamen 2 år 120 Doktorsexamen 4 år 240 *koblet til uddannelse på forskerniveau En uges studier på heltid giver 1,5 högskolepoäng, et semester giver 30 högskolepoäng (30 ECTS point), og et helt studieår giver 60 högskolepoäng (60 ECTS point). Dvs. at en 3-årig uddannelse består af 180 point. 6/69

9 Opsummering af forskelle, ligheder og muligheder for studerende på tværs af Øresund Bologna-systemet Med overgangen til Bologna-systemet i Sverige i løbet af 2007 er det blevet lettere for studerende at stykke en uddannelse sammen på tværs af Sundet. Uddannelsesniveauer kan sammenlignes. Det skal dog bemærkes, at eksamenstitler ikke er overensstemmende. Högskolepoäng (hp) er sammenlignelige med ECTS-point. Fritstående kurser I Danmark er systemet bygget op omkring faste programmer med mulighed for valgfag på 2 semestre som hovedregel. I Sverige kan man vælge at følge et fastlagt studieforløb (Programstudier) eller sammensætte en uddannelse ved at tage en række enkelte kurser (Fristående kurser). Det er også muligt blot at tage enkeltstående bachelor- eller overbygnings-kurser uden at tage en hel uddannelse. Forskellen mellem de to systemer består altså i graden af personlige valg, hvor den helt klart er størst i Sverige. Merit for fristående kurser er, på trods af de to systemers tilnærmelse til hinanden, stadig vanskelig for studerende at tage med over Sundet. Karaktersystem Det svenske karaktersystem for universiteterne er ikke blevet ændret med indførelsen af Bologna-systemet. Der bruges betegnelserne "icke godkänd", "godkänd" og "väl godkänd" eller kun icke godkänd og godkänd. 1 I Danmark anvender man karakterskalaen -03, 00, 02, 4, 7, 10 og 12. I nogle fag gives dog karakteren bestået eller ikke-bestået. 2 Karaktersystemerne i Sverige og Danmark er derfor fortsat ikke sammenlignelige. Alt i alt er det gennem de seneste år blevet lettere at være studerende på tværs af Sundet, selv om der stadig er problemfelter, som ex karaktersystemerne, merit for fristående kurser og transportudgifter mellem landene /69

10 Øresundsuniversitetets medlemmer Uddannelsesrapporten vedrører udbuddet af entrepreneurship-fag på Øresundsregionens 11 universiteter 3 og högskolor. Her følger en liste over de institutioner, som tager del i samarbejdet Øresundsuniversitetet samt antal studerende tilknyttet: Tabel 3 Medlemsuniversitet Ca. antal studerende % af samlet studentermasse Lunds universitet (LU) Københavns Universitet (KU) ,6 Malmö högskola (Mah) ,6 Copenhagen Business School (CBS) ,6 Högskolan Kristianstad (HKr) ,8 Roskilde Universitetscenter (RUC) ,4 Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ,8 Sveriges lantbruksuniversitet/alnarp (SLU/Alnarp) ,0 IT-Universitetet i København (ITU) ,7 Kunstakademiets Arkitektskole (KA) 913 0,6 Danmarks Biblioteksskole (DB) 750 0,5 I alt omfatter Øresundsuniversitetet ca studerende og mere end forskere 9. 3 Pr. 1. januar 2009 udgår DPU som medlem af Øresundsuniversitetet. 4 Kilde: LU s Årsredovisning helårsstuderende (HST). En helårsstudent är det samma som en student som läser heltid det vill säga 60 hp på ett läsår, eller två studenter som läser halvtid, 30 p vardera under ett läsår.(kilde: 5 Kilde: Danske Universiteter (www.dkuni.dk). Indskrevne studerende på fultidsuddannelser samt antal indskrevne Ph.D.-studerende per 1. oktober Kilde: ca HST 7 Kilde: HKr s Redovisning HST 8 Kilde: SLU s Årsredovisning Tal fra Øresundsuniversitetets hjemmeside: 8/69

11 Kategoriseringsmetode Øresund Academy har udviklet en kategoriseringsmetode, som anvendes for at kunne kategorisere fag og kurser som entrepreneurship-fag i en egentlig kortlægning af udbuddet. Denne metode er anvendt og forfinet hvert semester i gennem 3 år. Desuden har bl.a. den danske regering taget modellen til sig som standard. Metoden indebærer en kategorisering dels af fokus på den entrepreneurielle livsbane (idea, beginning, growth, running) dels af fire faglige entrepreneurship-kategorier (intrapreneurship, entrepreneurship, finance/venture capital, law) og fire pædagogiske kategorier (practical, student, interdisciplinary, international ). Faget bedømmes med 1-3 stjerner efter i hvor høj grad, der er vægt og fokus på de forskellige kategorier. Generelt tildeles stjernerne efter dette princip: 1 stjerne gives til en overfladisk behandling eller tematik. 2 stjerner gives hvis faget går i dybden enten teoretisk eller praktisk. 3 stjerner gives, hvis faget både går i dybden og arbejder teoretisk og praktisk. Stjernekort udarbejdes af Akademiet og godkendes af den enkelte underviser. Tabel 4 Idea Beginning Law Practical Se Bilag 1 for en mere detaljeret beskrivelse af faser og kategorier. Kursusudbuddet i Øresundsregionen sommer/efterår 2009 Opgørelsen af kurser med entrepreneurship-indhold i perioden sommer/efterår 2009 viser, at der i alt blev udbudt 84 mod 75 i sommer/efterår Der er således sket en stigning i udbuddet på 12 % over 1 år. Nedenstående Figur 1 viser antal udbudte fag pr. semester/periode fordelt i Sverige og Danmark Antal udbudte fag Forår '07 Sommer '07 Efterår '07 Forår '08 Sommer '08 Efterår '08 Forår '09 Sommer '09 Efterår '09 SE DK Figur 1 OBS: Data for Efterår 08 er revideret i forhold til tidligere rapporter. 9/69

12 Udbuddet af sommerkurser i 2009 udgør 6, alle i Danmark, mod 11 i 2008, hvor langt hovedparten blev udbudt i Danmark. Der ses således et fald i udbuddet af sommerkurser, som sandsynligvis kan skyldes at en meget stor del (7 ud af 11) af de udbudte kurser i sommeren 2008 ikke blev oprettet pga. manglende søgning. I sommeren 2009 gælder dette for 2 kurser. Det samlede antal kurser i efterårssemestret 2009 ligger på 78, hvilket er en stigning på 22 % (14 kurser) fra efteråret Her er den største stigning sket i Sverige 29 % mod 17 % i Danmark. Stigningen over hele perioden fra forårssemestret 2007 til efteråret 2009 er på 85 % (36 kurser). Nogle væsentlige årsager til stigningen kan være, at der nu er flere undervisere, der interesserer sig for temaet entrepreneurship og derfor udvikler nye kurser bl.a. med finansiering fra Øresund Academy. På de enkelte universiteter sker der en udvikling af miljøerne omkring entrepreneurship bl.a. med oprettelse af centre, studentervæksthuse og eliteuddannelser. Nedenstående Figur 2 viser en sammenligning af opgørelserne over de sidste 3 år, hele år 2007, 2008 og Her er det samlede antal kurser steget fra 108 i 2007 til 158 i 2009, en samlet stigning på 46 %. Stigningen betyder, at regionens studerende nu kan vælge mellem flere kurser med entrepreneurshipindhold, og at den svenske og den danske regerings målsætning om at implementere entrepreneurshipkurser går i den rigtige retning. Antal udbudte fag i 2007 og SE DK Figur 2 Kurser pr. universitet Nedenstående Figur 3 viser antallet af udbudte kurser pr. universitet i perioderne forår, sommer og efterår i 2007, 2008 og Udviklingen i udbuddet over de seneste 3 år kan således følges på det enkelte universitet. 10/69

13 Antal kurser pr. universitet Forår '07 Sommer '07 Efterår '07 Forår '08 Sommer '08 Efterår '08 Forår '09 Sommer '09 Efterår ' CBS LU DTU Mah SLU KU RUC IT-U HKr KA DB Figur 3 Generelt fortsætter den positive udvikling i udbuddet af entrepreneurship-kurser på det enkelte universitet, dog med enkelte undtagelser. Sammenligner man efterårssemestret 2009 med efterårssemestret 2008 ses, at for alle universiteters vedkommende på nær KU, HKr og KA er der sket en stigning, eller udbuddet er det samme. På CBS er udbuddet øget væsentligt i forhold til alle forudgående semestre i opgørelsen, og det er også dette universitet, der nu udbyder flest kurser. Det er tilsyneladende trend en på CBS, at kursusudbuddet er større i efterårssemestre end i forårssemestre. Det er bemærkelsesværdigt, at KU oplever en nedgang i antal udbudte kurser over hele perioden. Dette skyldes dels sammenlægning og nedlægning af kurser, dels at kurser flyttes til forårssemestret. Men nye kurser er under udvikling med støtte fra Øresund Academy og nogle af disse udbydes allerede i foråret SLU og RUC er de universiteter, der har oplevet den største procentmæssige stigning over de 3 år, på henholdsvis 500 % og 400 %. På begge universiteter er der i perioden oprettet hele uddannelser i entrepreneurship (Landsbygdentreprenörsprogrammet og Master i Socialt Entreprenørskab). Heraf er uddannelsen i socialt entreprenørskab udviklet med støtte fra Øresund Academy. 11/69

14 Det er dog fortsat de store universiteter, der står for hovedparten af udbuddet. Således står CBS og LU alene for halvdelen af regionens samlede udbud af entrepreneurship-kurser i efteråret På CBS er der i perioden skabt Copenhagen School of (CSE), som samler alle organisationer, centre og initiativer på CBS for derved at skabe et stærkt miljø for iværksætteri. Øresund Academy, som har til huse på CBS, er en del af dette miljø. Oprettelsen af CSE har sandsynligvis medvirket til en øget interesse og opmærksomhed omkring entrepreneurship på CBS. I tillæg har Akademiet ydet støtte til udvikling af 11 nye projekter, hvoraf det ene er en fuld cand.soc.-uddannelse. På LU er der ligeledes ydet støtte til udviklingen af både kurser og hele uddannelser (i alt 13), hvoraf bl.a. Master i nu udbydes på tredje år. Antal studerende pr. kursus En opgørelse af hvor mange studerende, der i princippet er pr. kursus på det enkelte universitet, viser et lidt andet billede, som det ses af nedenstående Figur 4. Man kan af diagrammet se, hvor mange studerende der ville være på det enkelte kursus, hvis alle studerende valgte et entrepreneurship-kursus. Jo færre studerende, jo bedre. Diagrammet illustrerer således forholdet mellem antal kurser og universiteternes størrelse. Antal studerende pr. kursus sommer/efterår ITU CBS DTU SLU RUC LU Mah HKr KU Figur 4 OBS: DB og KA tilbyder ingen kurser og optræder derfor ikke i diagrammet I denne måling ser det bedst ud for de studerende på IT-U, hvor der er 343 studerende pr. kursus. Det er klart en forbedring i forhold til tidligere år, hvor det færreste antal studerende pr. kursus har været 500 (CBS sommer/efterår 2008). Til gengæld viser figuren, at der skal udbydes mange flere kurser på KU før niveauet for antal studerende pr. kursus er rimelig acceptabelt. Figuren giver således et indtryk af, hvor mange studerende der skal deles om et kursus på det enkelte universitet, altså hvor stor trængsel der i princippet er i klasseværelset, hvis alle studerende skulle deltage i et entrepreneurship-kursus. Samtidig fortæller det også noget om de studerendes valgmuligheder. 12/69

15 Totalt set er der studerende pr. kursus mod i sommer/efterår 2007 en væsentlig forbedring, men det kræver stadig et væsentligt større udbud af kurser, hvis alle studerende skal kunne deltage i entrepreneurship-kurser med en rimelig holdkvotient. Kategorisering af kurser Nedenstående Tabel 5 giver et overblik over, hvordan fokus fordeler sig på kurserne både rent fagligt og pædagogisk samt i den entrepreneurielle livscyklus. Tabellen viser både hvor meget fokus, der er på de forskellige kategorier, og hvordan fordelingen er på de forskellige kategorier og faser. Tabellen opstår ud fra en akkumulering af hvert enkelt fags fokus. Det vil sige, at tallene er en opsummering af stjerner fra hvert enkelt fags stjernekort, som ses i bilag 2. I princippet kunne hver celle i denne tabel indeholde (84 kurser x 3 stjerner=) 252 stjerner. Det kan dog ikke forventes, at et enkelt fag har fuldt fokus på alle fire faglige kategorier. Til gengæld kan et fag dække flere faser i den entrepreneurielle proces og derved have tre stjerner i fx Idea og Beginning. Ideelt set burde det enkelte fag have tre stjerner i alle pædagogiske kategorier. Ingen af de fire metoder er i opposition til hinanden, og underviseren ville med fordel kunne benytte sig af alle fire metoder, for at de studerende kunne få den fulde læring ud af kurset. Tabel 5 Samlede antal stjerner for fagene i regionen sommer/efterår 2008 og sommer/efterår 2009 Dimensions Dimensions År Idea Beginning Med det øgede antal kurser er der naturligt sket en stigning i antallet af stjerner, men der er dog stadig langt til fuld fokus på de enkelte områder. I lighed med tidligere opgørelser viser denne, at der overordnet set er størst fokus på den faglige kategori, som sammen med udgør de klassiske kategorier inden for entrepreneurship-undervisning. Det handler om udvikling, strukturering og implementering af idéer til projekter i nye og eksisterende virksomheder. Fokus er størst i de tidligere faser, Idea og Beginning, men ikke så stort i de sene faser, hvor det handler om vækst () og drift (). Inden for er der nogenlunde lige stort fokus på Idea og Beginning. Det er bemærkelsesværdigt, at det for gælder, at der klart er størst fokus på Beginning. Der lægges altså mere vægt på at forme idéen til et projekt, eventuelt formulere en forretningsplan, end på den kreative proces eller det, som følger efter. Der er dog også tegn på stigende fokus på, altså hvordan virksomheden vækster. Alt i alt ser det dog stadig ud til, at de studerende får størst indsigt og kompencer i opstart af en virksomhed eller et innovationsprojekt. Der er øget fokus på Finance og Law, og her gælder også, at det især er i Beginning. Men det er dog også tydeligt, at der stadig ikke er mange kurser, der har fokus på disse faglige kategorier. 13/69

16 På det pædagogiske og didaktiske område er det overordnede indtryk, at der arbejdes mest med involvering af de studerende i undervisningen. De studerende inddrages mest muligt i undervisningen ved, fx at der tages udgangspunkt i deres egen idé, som formuleres til en forretningsplan. Projekt- og gruppearbejde ligger også i denne kategori. Den største stigning i fokus er her sket i Beginning som en naturlig følge af, at det også er her, den største stigning er sket i de faglige kategorier. Samtidig med den øgede fokus på involvering af de studerende er der også øget opmærksomhed på, at de studerende skal bringes i kontakt med virkeligheden, altså praksis i erhvervslivet. Dette sker ofte i form af gæsteforelæsere fra virksomheder, brug af cases eller egentlige praktikophold. Der er mange muligheder, og det er en væsentlig fordel for de studerende allerede i studietiden at opbygge viden, kompetencer og netværk i forhold til en senere karriere som selvstændig eller innovativ medarbejder. Blandt underviserne er der altså øget fokus på dette område, og Øresund Academy har til støtte for underviserne oprettet et netværk af personer fra erhvervslivet (Minerva Bridge), som gerne stiller deres kompetencer til rådighed i en undervisningssituation. Det tværfaglige perspektiv har sværere ved at vinde indpas på trods af, at det også er en vigtig dimension i undervisningen. At kunne arbejde flere fagligheder sammen og bruge hinandens fagligheder på tværs, er en vigtig kompetence for de studerende at møde arbejdslivet med. Grunden til den manglende fokus på dette område kan, udover den enkelte undervisers manglende opmærksomhed, fx være administrative og fagpolitiske hindringer på det enkelte universitet. Det kan også skyldes, at det simpelthen er for besværligt også rent praktisk både for underviserne at markedsføre kurset til flere studieretninger og for de studerende at finde kurserne. Der er sat flere initiativer i gang for at ændre på dette, og der arbejdes på flere universiteter på at gøre det muligt og tilladt at søge kurser på fremmede studieretninger. Endelig bliver der også sat fokus på tværfaglighed ved forskellige arrangementer for undervisere. Den internationale dimension i undervisningen indebærer eksempelvis, at de studerende er en blandet gruppe nationaliteter, og at dette bliver udnyttet positivt af underviseren eller, at der bliver undervist i internationale forhold. Netop dette område var temaet for et arrangement Øresund Academy afholdt dette efterår for at styrke fokus. Som det ses af ovenstående tabel, er det et område, der ikke nyder særlig stor opmærksomhed blandt underviserne. Et inspirationspapir med idéer og løsningsforslag (frit tilgængeligt på Akademiets hjemmeside) kan forhåbentlig være med til at øge fokus på dette. Rene fag Der kan være mere eller mindre fokus på den enkelte kategori i stjernekortet. Tildeles et kursus 3 stjerner i en faglig kategori, betegnes det som et "rent" fag. Dvs. kurset har fuldt fokus på emnet og går i dybden med det både teoretisk og praktisk. Et kursus kan godt optræde som rent fag i flere kategorier, ex i intrapreneurship og entrepreneurship. Nedenstående Figur 5 viser fordelingen af rene fag i henholdsvis sommer/efterår 2007, 2008 og /69

17 Kursusudbud opgjort i "rene" fag Sommer/efterår 2007 Sommer/efterår 2008 Sommer/efterår 2009 Law Total Figur 5 OBS: Tallene er renset for "gengangere". Dvs. kurser med 3 stjerner i flere faser. Det totale antal af rene fag er steget fra 26 i sommer/efterårsperioden 2007 til 38 i seneste opgørelse sommer/efterår Der er fortsat flest kurser med fuldt fokus på det klassiske område (18), og her er antallet steget i forhold til tidligere opgørelse. Det samme gælder for finansiering () og jura (Law). For området gælder, at antallet er steget i forhold til målingen i 2008, men at det endnu ikke er på niveau med Samlet set viser opgørelsen en stigning i antal kurser med fuldt fokus på det overordnede tema entrepreneurship, også i forhold til det øgede antal kurser. Andelen af rene fag er således steget fra 40 % til 45 %. Nedenstående Figur 6 giver en oversigt over, hvordan de rene fag fordeler sig på Sverige og Danmark sommer/efterår 2009, og hvordan udbuddet i de to lande komplementerer hinanden. 15 Kursusudbud opgjort i "rene" fag - sommer/efterår 2009 SE DK Figur 6 Law OBS: Tallene er renset for "gengangere". Dvs. kurser med 3 stjerner i flere faser. 15/69

18 Sammenligner man udbuddet af rene fag i de to lande, ses, at der er markant overvægt af intrapreneurshipkurser i Danmark, hvilket også gælder for rene entrepreneurship-kurser. Der er bemærkelsesværdigt fravær af jura-kurser i Sverige. fordeling Som det fremgår af nedenstående Figur 7, er det især -kurser, der er steget i antal fra efterår/sommer 2007 til sommer/efterår Antallet af udbudte PhD-kurser er nærmest uændret, mens antallet af Executive-kurser er vokset støt. Der er sket en tydelig udvikling fra første måling, hvor der blev udbudt forholdsvis lige mange Undergraduate- og -kurser, til at der i sommer/efterår 2009 blev udbudt klart flest -kurser. Det vil sige, at de fleste kurser udbydes til studerende, der allerede har etableret en basisviden og kompetencer på deres særlige fagområde fordeling af udbudte fag - sommer/efterår '07, '08 og ' Undergraduate PhD Executive Figur 7 I følgende Figur 8 holdes niveaufordelingen i sommer/efterår 2009 i de to lande op imod hinanden. Heraf ses, at størstedelen af Undergraduate-kurser udbydes i Sverige, og størstedelen af -kurserne udbydes i Danmark. Executive-kurser blev i den målte periode kun udbudt i Danmark, hvilket kan skyldes, at traditionen for at udbyde Executive-kurser på universiteter i Sverige ikke er stor. Man kan med erhvervserfaring fx i Sverige søge ind på -niveau og tage en Masterexamen uden at skulle betale uddannelsesafgift, hvis man ellers er kvalificeret til det. PhD-kurser blev i denne periode ligeledes kun udbudt i Danmark. 16/69

19 fordeling af udbudte fag - sommer/efterår 2009 Undergraduate PhD Executive SE DK Figur 8 Elevdeltagelse i entrepreneurship-undervisning Med denne rapport kan vi følge udviklingen i antal studerende, der deltager i entrepreneurship-undervisning over de seneste 3 år. Det generelle billede er, at antallet af studerende, der tager entrepreneurship-kurser på Øresundsregionens universiteter, er støt stigende. Fra forår 2007 til sommer/efterår 2009 er antallet steget fra til 3.366, hvilket er mere end en fordobling (115 %). Sammenligner man efterårssemestrene, er der ligeledes sket en stigning fra 2007 (97 %) Antal studerende på entrepreneurship-kurser SE DK Forår '07 Sommer '07 Efterår '07 Forår '08 Sommer '08 Efterår '08 Forår '09 Sommer '09 Efterår '09 Figur 9 17/69

20 Som det ses af ovenstående figur, er der over de sidste 3 år sket en forholdsvis jævn stigning i antallet af studerende, der deltager i entrepreneurship-undervisning. Der ses et lille dyk i foråret 2009, men denne seneste måling i efteråret 2009 tyder ikke på, at der er sket en afmatning i interessen for og søgningen til entrepreneurship-kurserne. Det spiller selvfølgelig også ind, at der er uddannelser, hvor et kursus er gjort obligatorisk for de studerende. I denne opgørelse kan udviklingen i studenterdeltagelsen måles over 3 hele år, hvilket bl.a. gør det lettere at sammenligne Øresundsregionens tal med tal fra udenlandske universiteter. Som det ses af nedenstående Figur 10, er antallet af studerende, der tager entrepreneurship-kurser næsten fordoblet (95 %) fra 2007 til I 2007 var det 2,1 % af dem samlede studentermasse, i 2008 steg det til 3,2 % og i 2009 ligger det på 4 %. De tal, der figurerer i internationale studier af elevsøgningen på udenlandske universiteter, angiver oftest hvor mange studerende, der deltager i entrepreneurship-undervisning i løbet af deres studietid. Tilsvarende tal vil i Øresundsregionen ligge på ca. 5 % i 2007, ca. 8 % i 2008 og ca. 10 % i 2009 tal der dog er behæftet med en vis usikkerhed Antal studerende på entrepreneurship-kurser SE DK Figur 10 Den største stigning er tydeligvis sket i Sverige, hvor der i 2009 var 4 gange så mange studerende, som deltog i et kursus med entrepreneurship-indhold som i Til sammenligning er stigningen i Danmark kun på ca. 50 %. Det er bl.a. oprettelsen af en Master-uddannelse () støttet af Øresund Academy på Lunds Universitet, som har bidraget til den store stigning i Sverige samt den stigende interesse på Malmö högskola for social entrepreneurship. Der kan nævnes mange andre initiativer, der også har bidraget til stigningen, som for eksempel studenterorganisationernes arbejde ofte i et samarbejde med Øresund Academy. Nedenstående Figur 11 viser elevdeltagelsen pr. universitet fra forår 2007 til sommer/efterår Diagrammet giver dels et overblik over, hvordan udviklingen har været på det enkelte universitet, dels viser det hvilke universiteter, der har de fleste entrepreneurship-studerende. 18/69

21 Elevdeltagelse pr. universitet Forår 2007 Sommer '07 Efterår '07 Forår '08 Sommer '08 Efterår '08 Forår '09 Sommer '09 Efterår '09 CBS LU DTU Mah KU RUC HKr IT-U SLU KA DB Figur 11 Elevdeltagelsen i sommer/efterår 2009 følger i store træk udbuddet af kurser. Det er den store stigning på CBS, der umiddelbart springer i øjnene. Her er elevdeltagelsen steget markant over de seneste semestre, som sandsynligvis skyldes det stærke miljø, der er opstået gennem oprettelsen af Copenhagen School of. SLU ligger i forhold til udbud af kurser ret lavt mht. til elevdeltagelse. Det eneste universitet, som har oplevet et fald i elevdeltagelsen siden forår 2007, er KU. Dette skyldes faldet i antal udbudte kurser pga. nedlæggelse og sammenlægning af kurser. Billedet ser noget anderledes ud, når man ser på elevdeltagelsen i procent af det enkelte universitets studerende, som det fremgår af Figur 12. Elevdeltagelse i % af universitetets elevmasse sommer/efterår ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 CBS DTU IT-U RUC LU Mah HKr KU SLU KA DB Figur 12 19/69

22 Som det ses ligger CBS i top med 9 % af studentermassen, og DTU ligger på en andenplads med godt 8 % af de studerende, som deltager i entrepreneurship-undervisning sommer/efterår Til gengæld ligger LU, som havde den næststørste elevdeltagelse i reelle tal, her på en femteplads. LU er regionens største universitet med 27 % af den samlede studentermasse. LU har i sommeren 2009 af den svenske regering fået bevilliget midler til oprettelse af to eliteprogrammer inden for entrepreneurship. Dette kan være med til yderligere at styrke det allerede veletablerede entrepreneurship-miljø på LU, og dermed er der basis for at kunne tiltrække endnu flere studerende til kurserne. ECTS-point pr. kursus Antal ECTS-point siger noget om, hvor omfangsrige kurserne er. Værdien eller antal ECTS-point af kurset giver et indtryk af, hvilken vægt kurset har i uddannelsessystemet, idet ECTS-point angiver arbejdsbyrde for den studerende. I denne opgørelse sidestilles högskolepoäng med ECTS, så alle point benævnes ECTS. Ser man på det gennemsnitlige antal ECTS-point pr. kursus ser billedet således ud: 20 ECTS i gennemsnit pr. udbudt kursus - sommer/efterår '07, '08 og ' SE DK I alt Figur 13 Der er samlet set sket et meget lille fald i det gennemsnitlige antal ECTS-point pr. udbudt kursus fra sommer/efterår 2007 til sommer/efterår Ser man på fordelingen på landene, er der sket et fald i Danmark og en stigning i Sverige, hvor kurserne også generelt fylder mest. De kurser, der udbydes sommer/efterår 2009, er altså blevet en anelse mindre tunge som helhed, når man ser på arbejdsbyrden for den studerende. Til gengæld siger dette tal ikke umiddelbart noget om, hvorvidt enkelte kurser er tungere, eller hvor mange kurser det gælder for, at entrepreneurship er embedded, dvs. et fag-fagligt kursus hvor entrepreneurship er blevet indarbejdet som en del af kurset, og derfor ikke har fuldt fokus. 20/69

23 Optjente ECTS-point Ser man på antal optjente ECTS-point, dvs. hvor mange point de studerende sammenlagt optjente på de kurser, de deltog i, ser billedet ud som nedenstående Figur ECTS optjent sommer/efterår '07, '08 og ' SE DK I alt Figur 14 Det samlede antal optjente ECTS-point er steget fra sommer/efterår 2007 til sommer/efterår 2009 i både Sverige og Danmark. Men der ses dog et lille fald fra 2008 til 2009, hvilket skyldes et fald i Sverige. Forklaringen på, at dette billede ser noget anderledes ud end det, der blev vist i Figur 13: ECTS i gennemsnit pr. udbudt kursus forår '08 og forår '09, kan fx være, at der er særligt mange studerende på ECTS-tunge kurser eller, at udbudte kurser med få ECTS-point ikke er blevet oprettet. Konklusion Denne opgørelse viser, at der over de seneste 3 år er sket en meget positiv udvikling inden for entrepreneurship-undervisning på universiteter og högskolor i Øresundsregionen. Udbuddet af kurser med entrepreneurship-indhold er øget og elevdeltagelsen er fordoblet. Kurser Udbuddet af kurser er nu i sommer/efterårsperioden 2009 oppe på 84 kurser fordelt på regionens 11 universiteter og högskolor. Dette er en stigning på 13 % fra samme periode i Sammenlignes hele år, ses en stigning fra 2007 til 2009 på 46 % - fra 108 til 158 kurser. Går man i detaljer med hvilke universiteter, der udbyder kurserne, er det generelle billede fortsat, at de universiteter, som allerede har en del kurser, også er der, hvor der udbydes flest nye. Det er CBS, der suverænt udbyder flest, men også LU har mange entrepreneurship-kurser i porteføljen. Generelt er den positive udvikling i udbuddet af entrepreneurship-kurser på det enkelte universitet fortsat, dog med enkelte undtagelser. Det er bemærkelsesværdigt, at KU oplever en nedgang i antal udbudte kurser 21/69

24 over hele perioden. Årsagen skal findes i sammenlægning af kurser, og at nogle kurser er blevet flyttet til forårssemestret. Det kan her nævnes, at der er en del kurser under udvikling på KU med støtte fra Øresund Academy, som desuden finansierer ansættelsen af en underviser, der tilknyttes KU såvel som DTU. Denne person skal være primus motor for et fælles center for vidensbaseret entreprenørskab og innovation. SLU og RUC er de universiteter, der har oplevet den største procentmæssige stigning over de 3 år, således er antallet henholdsvis 4 gange og 5 gange så stort i det seneste semester. På begge universiteter er der i perioden oprettet hele uddannelser i entrepreneurship (Landsbygdentreprenörsprogrammet og Master i Socialt Entreprenørskab). Det er dog fortsat de store universiteter, der står for hovedparten af udbuddet. Således udbyder CBS og LU alene halvdelen af regionens samlede udbud af entrepreneurship-kurser i efteråret Udviklingen er altså positiv, hvilket kan skyldes mange faktorer. De mange kræfter, der arbejder i samme retning for at styrke området, har øget fokus både fra ledelsesmæssig, administrativ og underviser side ude på universiteterne. Øresund Academy har således igennem hele perioden støttet udviklingen af nye kurser. Ca. halvdelen af de 50 nye kurser, der er kommet til over perioden, er udviklet med støtte herfra. Endnu flere er under udvikling, og det nye er, at også de forholdsvis små universiteter uden tradition for entrepreneurship er begyndt at vise interesse for området. Eksempelvis er der på Danmarks Biblioteksskole oprettet et forskningsprojekt i undervisning i entrepreneurship, som skal udmøntes i et kursus i løbet af Ligeledes er et kursus under udvikling på Kunstakademiets Arkitektskole bl.a. i samarbejde med DTU, Mah og LU. Ser man på antallet af studerende i gennemsnit i forhold til udbudte kurser, er der også her sket en væsentlig forbedring. I forhold til foråret 2007 er tallet faldet fra til pr. kursus. Dvs. at der er langt færre studerende i det enkelte entrepreneurship-klasseværelse i efteråret 2009 og altså færre studerende om at dele kurserne. I denne måling ser det bedst ud for de studerende på IT-U, hvor der er 343 studerende pr. kursus. Der er dog stadig langt igen til en rimelig holdkvotient det kræver et noget større udbud af kurser. Kurserne har fortsat mest fokus på de traditionelle, klassiske temaer og. Fokus er størst i start-fasen Idea og Beginning, men der ses dog også en tendens til øget fokus på (vækst) inden for. Alt i alt ser det dog stadig ud til, at de studerende får størst indsigt og kompetencer i opstart af en virksomhed eller i et innovationsprojekt. Der er en lille stigning i fokus på de faglige kategorier Finance og Law, og her gælder også, at det er i startfasen. At der ikke er så stort fokus på kurserne i vækst- og driftfaserne kan betyde, at mange vil kunne starte en virksomhed, men desværre kommer til kort, når virksomheden eller projektet skal vokse og udvikle sig til egentlig drift. De studerende har fået mere plads på kurserne, forstået på den måde, at underviserne i stigende grad inddrager og involverer de studerende i undervisningen. Denne pædagogiske metode adskiller sig fra de klassiske forelæsninger og har stor værdi i forhold til de studerendes læring, og praktiseres ofte som caseundervisning, projekt- og gruppearbejde osv. På praksis-området er der også sket en positiv udvikling i retning af, at erhvervslivet eller det virkelige liv inddrages mere i undervisningen end tidligere. Der er mange muligheder for det i form af for eksempel gæsteforelæsere fra virksomheder, brug af cases eller egentlige praktikophold. Dette er populært blandt de studerende, og det er en væsentlig fordel for de studerende allerede i studietiden at opbygge viden, kompetencer og netværk i forhold til en senere karriere som selvstændig eller innovativ medarbejder. Blandt underviserne er der altså øget fokus på dette område og Øresund Academy har til støtte 22/69

25 for underviserne oprettet et netværk af personer fra erhvervslivet (Minerva Bridge), som gerne stiller deres kompetencer til rådighed i en undervisningssituation. Der arbejdes for, at også andre metoder, som er særligt gavnlige i entrepreneurship-undervisning, bliver brugt af underviserne, men disse har sværere ved at vinde indpas. Forhindringer af adminstrativ og fagpolitisk karakter er tilsyneladende medvirkende til, at det tværfaglige perspektiv ikke inddrages i særlig høj grad. Den internationale dimension bliver også til en vis grad negligeret. Her drejer det sig for eksempel om positivt at udnytte at der er mange forskellige nationaliteter og kulturer repræsenteret på et hold. For at inspirere til yderligere inddragelse af denne dimension afholdt Øresund Academy dette efterår en workshop for undervisere om temaet og der ligger nu et inspirationspapir med idéer og forslag frit tilgængeligt på Akademiets hjemmeside (www.oeacademy.org). Der er i sommer/efterår 2007, 2008 og 2009 et øget antal kurser, der har fuldt fokus på temaet entrepreneurship, det der kaldes rene fag. Det er tillige i den klassiske kategori, der er flest rene fag. Ser man specifikt på udbuddet i sommer/efterår 2009 er det bemærkelsesværdigt, at der ingen rene jura-fag udbydes i Sverige. Der er over perioden sommer 2007 til efterår 2009 sket en stigning i andelen af rene fag fra 40 % til 45 %. Det er især antallet af -kurser, der er steget i sommer/efterår perioderne. De fleste kurser udbydes således til studerende, der allerede har etableret en basisviden og kompetencer på deres særlige fagområde. Det er især i Danmark at der udbydes -kurser, mens det Undergraduate-kurser er i overtal i Sverige. I Sverige er der ikke tradition for at udbyde Executive-kurser på universiteterne idet man med erhvervserfaring kan søge ind på -niveau og tage en Master-examen uden at skulle betale uddannelsesafgift. Elevdeltagelse Hovedtendensen er, at antallet af studerende, der deltager i entrepreneurship-undervisning, er støt stigende over perioden siden foråret 2007, fra til i efteråret 2009, hvilket er mere end en fordobling. I denne opgørelse kan udviklingen i studenterdeltagelsen måles over 3 hele år, hvilket bl.a. gør det lettere at sammenligne Øresundsregionens tal med tal fra udenlandske universiteter. Antallet af studerende, der tager entrepreneurship-kurser, er næsten fordoblet fra 2007 til I 2007 var det 2,1 % af dem samlede studentermasse, i 2008 steg det til 3,2 % og i 2009 ligger det på 4 %. De tal, der figurerer i internationale studier af elevsøgningen på udenlandske universiteter, angiver oftest hvor mange studerende, der deltager i entrepreneurship-undervisning i løbet af deres studietid. Tilsvarende tal vil i Øresundsregionen ligge på ca. 5 % i 2007, ca. 8 % i 2008 og ca. 10 % i 2009, om end de dog er behæftet med en vis usikkerhed. Den største stigning er tydeligvis sket i Sverige, hvor der i 2009 var 4 gange så mange studerende, som deltog i et kursus med entrepreneurship-indhold, som i Til sammenligning er stigningen i Danmark kun på ca. 50 %. Det er bl.a. oprettelsen af en Master-uddannelse () med støtte fra Øresund Academy på Lunds Universitet, som har bidraget til den store stigning i Sverige, samt den stigende interesse på Malmö högskola for social entrepreneurship. Der kan nævnes mange andre initiativer, der også har bidraget til stigningen, som for eksempel studenterorganisationernes arrangementer og konkurrencer, ofte i et samarbejde med Øresund Academy. Elevdeltagelsen i sommer/efterår 2009 følger i store træk udbuddet af kurser. Det er den store stigning på Copenhagen Business School, der umiddelbart springer i øjnene. Her er elevdeltagelsen steget markant over de seneste semestre. Det eneste universitet, som har oplevet et fald i elevdeltagelsen siden forårssemestret 23/69

26 2007, er KU. Dette skyldes bl.a. nedlæggelse og sammenlægning af kurser. Der arbejdes dog også her for at øge interessen blandt de studerende, eksempelvis gennem de to studentervæksthuse Katalyst og Katapult. Ydermere er Københavns Universitet involveret i 'Next Generation - højtuddannede iværksættere og entreprenører i Region Hovedstaden', et projekt til styrkelse af den entreprenante foretagsomhedskultur blandt studerende, finansieret af Den Europæiske Socialfond, regionens erhvervsfremmemidler og de samarbejdende partnere. Antallet af studerende på de enkelte kurser afhænger af flere forhold, som for eksempel kursets art, niveau og indplacering i uddannelserne samt tradition på det enkelte universitet. De store universiteter med flest studerende og størst udbud af kurser er derfor ikke nødvendigvis dem med den højeste procentdel studerende, der deltager i entrepreneurship-kurser. Eksempelvis ligger Copenhagen Business School i top med 9 % af studentermassen, og Danmarks Tekniske Universitet ligger på en andenplads med godt 8 % af de studerende, som deltager i entrepreneurship-undervisning sommer/efterår Til gengæld ligger Lunds Univesitet, som er regionens største universitet med 27 % af den samlede studentermasse midt i feltet med knap 2 %. Med bevillingen fra den svenske regering af midler til oprettelse af eliteprogrammer inden for entrepreneurship i sommeren 2009 er der nu basis for at kunne tiltrække endnu flere studerende til kurserne på Lunds Universitet. ECTS-point Kurserne i perioden sommer/efterår 2009 har stort set samme fylde målt i ECTS-point som i sommer/efterårsperioden 2007 om end der er sket et lille fald. Det vil sige, at arbejdsbyrden for de studerende er stort set den samme. Der er her tale om et gennemsnitstal, og det siger derfor ikke noget om fordelingen mellem kurserne. Antallet af gennemsnitlige ECTS-point pr. kursus er steget i Sverige og faldet i Danmark, men overordnet set er kurserne tungere i Sverige. Det totale antal optjente point er steget, som følge af stigningen i antal studerende fra sommer/efterår 2007 til samme periode Det kan dog ikke ses af denne opgørelse, om der er særligt mange studerende på ECTS-tunge kurser, eller om de kurser, der ikke er blevet oprettet, har været ECTS-lette kurser. Afsluttende bemærkninger I forhold til det opsatte mål om, at 15 % af de studerende ved Øresundsregionens universiteter skal have deltaget i et entrepreneurship-kursus i løbet af deres studietid i 2015, viser denne opgørelse endnu en gang, at området er inde i en fortsat positiv udvikling. Flere entrepreneurship-kurser er blevet udbudt i efteråret 2009 end nogensinde, og der er en stigende interesse for at udvikle flere og forbedre eksisterende. Samtidig er der sket en fordobling af studerende, der tager kurserne. Der ligger et stort arbejde til grund for dette fra organisationers, universiteters og enkeltpersoners side, men der er stadig behov for, at der lægges yderligere kræfter i området, hvis målet skal nås, og Øresundsregionen nå op på internationalt niveau. 24/69

2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Øresund Entrepreneurship Academy

2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Øresund Entrepreneurship Academy Kortlægning af iværksærksætter- og entrepreneurship -kurser ved de 8 danske universiteter Efterårssemestret 2007 < Kortlægning af iværksærksætter- og entrepreneurship-kurser ved de 8 danske universiteter

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING RAPPORT 2014 Rapporten præsenterer resultaterne af et projekt om sformer tilpasset entreprenørskabsuddannelser på de videregående uddannelser. Projektet

Læs mere

100% messer, er steget. studie- og. events og. 422konferencer seminarer og. 3netværksture. internationale. nye kurser. deltagelse i.

100% messer, er steget. studie- og. events og. 422konferencer seminarer og. 3netværksture. internationale. nye kurser. deltagelse i. Studerendes deltagelse i entrepreneurship-kurser er steget 100% 62 nye kurser internationale studie- og 3netværksture 139 messer, events og arbetsmarknadsdagar 2006 2010 I går I dag I morgen 422konferencer

Læs mere

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING RAPPORT 2014 Rapporten præsenterer resultaterne af et projekt om sformer tilpasset entreprenørskabsuddannelser på de videregående uddannelser. Projektet

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

TALENT. Den globale forbindelse

TALENT. Den globale forbindelse TALENT Den globale forbindelse Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ... 3 2 INDLEDNING... 3 3 MANGEL PÅ TALENT... 4 3.1 Men kan Danmark præstere

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i

Læs mere

Praksiselementet i iværksætteri- og innovationsundervisningen

Praksiselementet i iværksætteri- og innovationsundervisningen Praksiselementet i iværksætteri- og innovationsundervisningen fg En antologi til inspiration til kursus- og uddannelsesudvikling på de videregående uddannelsesinstitutioner og andre læreanstalter hvordan

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Internationale studerendes karriereplaner

Internationale studerendes karriereplaner April 2013 Internationale studerendes karriereplaner DAMVAD for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Aarhus Universitet og VIA University College.

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Kortlægning af universiteternes danskkurser. udenlandske studerende

Kortlægning af universiteternes danskkurser. udenlandske studerende Kortlægning af universiteternes danskkurser for udenlandske studerende April 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Undersøgelsens formål... 1 1.2 Internationalisering og sprogpolitik på universiteterne:

Læs mere

Forslag til dagsorden - B2 15. april 110411

Forslag til dagsorden - B2 15. april 110411 B2-2011 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden - B2 15. april 110411 1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning 2. a. b. c. Årsrapport 2010 - beslutning Regnskab og Årsrapport 2010 Institutionsrevisors

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38 årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 CBS bidrag til samfundet 5 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 TILFREDSHED MED CBS 11 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Nye veje og høje mål

Nye veje og høje mål læring Studerende undervisere uddannelsesledere arbejdsmarked bestyrelser samfund institutionsledere Folketinget regering Nye veje og høje mål Kvalitetsudvalgets samlede forslag til reform af de videregående

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Baggrundsrapport Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Baggrundsrapport Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet Baggrundsrapport Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2 s vej gennem uddannelsessystemet REDAKTION: Uffe Laursen, pressechef, DEA Martin Junge, seniorøkonom, DEA Maria

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

MELLEM FOLKESKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

MELLEM FOLKESKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Speciale ved Forvaltning (scient.adm), Roskilde Universitet MELLEM FOLKESKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE EVALUERING AF ODSHERRED KOMMUNES 10. KLASSESTRUKTUR Af Torbjørn Juul Andersen 1 ROSKILDE UNIVERSITET Institut

Læs mere