Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - 1. behandling af budget ØU - Ansøgning om tilskud til skattenedsættelse i ØU - Placering af perrontunnel ved Hvalsø Station KF - Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane...13

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/15 Resumé: Dagsordenen blev godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den :

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16 Resumé: Post/Orientering: A. KL fremsender notat i forbindelse med en række henvendelser fra kommunerne om udligningen for En række kommuner har rettet henvendelse til KL om udligningen for Det er bl.a. kommunernes opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløbene for 2013 samt overslagsårene er meget lave. Kommunerne sætter på den baggrund spørgsmålstegn ved resultatet af Økonomi- og Indenrigsministeriets byrdefordelingsberegninger af konsekvenserne af aftalen medio maj mellem regeringen og Enhedslisten om justeringer af udligningssystemet. (Vedlagt) B. KL-brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende debat om virkningen af Regeringens og Enhedslistens aftale om justeringer af udligningen. Der er i øjeblikket en omfattende debat mellem kommunerne og i pressen om virkningen af de justeringer af udligningen, som regeringen og Enhedslisten aftalte i maj. (Vedlagt) C. Borgmesterbrev af 29. august 2012 Optakt med landsprognosen for 2013 og regnskab KL anmodede i brev af 29. juni 2012 alle kommuner om at indberette foreløbige tal for budget 2013 og regnskab Det skulle ske med henblik på, at KL forud for morgendagens borgmestermøde kunne fremsende en landsprognose om den aktuelle status for budget- og regnskabstallene. KL har nu fået tal ind fra alle 98 kommuner, og har på den baggrund udarbejdet en aktuel landsprognose. Det er hensigten, at resultatet af undersøgelsen skal danne udgangspunkt for drøftelserne på borgmestermødet den 30. august Undersøgelsens hovedkonklusion er, at serviceudgifterne i de foreløbige forventninger til budget 2013 ligger et godt stykke under servicerammen, mens anlægsniveauet til gengæld ligger betydeligt over den fastsatte ramme. Samtidig er der udsigt til en udfordring i forhold til skatteudskrivningen. Der er vedlagt 5 bilag til Borgmesterbrevet, som også er vedlagt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 Indstilling: Bilag: 1. KL fremsender notat i forbindelse med en række henvendelser fra kommunerne om udligningen for KL-brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende debat om virkningen af Regeringens og Enhedslistens aftale om justering af 3. Borgmesterbrev af 29. august optakt med landsprognosen for 2013 og regnskab Dokumentation trafiklysnøgletal august Trafiklysnøgletal august Forventede udgifter til service ex medfinansiering i Forventede service- og anlægsudgifter i budget Forventede skattetal i budget Beslutning Økonomiudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning.

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 3. ØU - 1. behandling af budget Sagsnr.: 12/17010 Resumé: Budgetforslag til 1. behandling i Økonomiudvalget er borgmesterens budgetforslag. Forslaget indeholder dels en tekst-del (aftaletekst), dels en tal-del (konsekvensregneark). Det samlede budgetforslaget er udarbejdet med afsæt i fagudvalgenes budgetoplæg fra maj og juni, Budgetstatus 2013 pr. 6. juli 2012 og Budget 2013, 2. budgetstatus, der blev forelagt Økonomiudvalget den 21. august. Budgetforslaget viser en samlet kasseopbygning på 0,152 mio. kr. i 2013, stigende til 2,775 mio. kr. i 2014, 3,115 mio. kr. i 2015 og 5,112 mio. kr. i I 2013 udgør driftsudgifterne 1.383,8 mio. kr. og anlægsudgifterne 78,5 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. er lånefinansieret. Investeringsoversigten sikrer fuld udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne i budget Lejre Kommune har på nuværende tidspunkt ikke modtaget svar vedr. ansøgning om særtilskud, og der er på den baggrund ikke indregnet tilskud fra 19-puljen i budgetforslaget. Ligeledes er der ikke modtaget svar vedr. lånedispensation på kvalitetsfondens områder. Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at kommunerne vil modtage svar senest 31. august 2012, hvorfor det forventes at svarene kan foreligge inden mødet. Det er forudsat, at skatten forbliver uændret i budget , derudover er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Økonomiudvalget drøfter det udsendte materiale til brug for udarbejdelse af et politisk budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget den 13. september Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Økonomiudvalgets budgetoplæg skal politisk behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Budgettet vedtages endeligt ved 2. behandlingen den 11. oktober Mellem budgettets 1. og 2. behandling kan de politiske partier indgive ændringsforslag, dog senest den 25. september Det her fremlagte budgetoplæg er borgmesterens budgetforslag. Status på Lejre Kommunes budget har været politisk forelagt flere gange i perioden fra maj til Økonomiudvalgets 1. behandling den 5. september Fagudvalgenes budgetrammer samt udfordringer og løsningsmuligheder på driftssiden er forelagt fagudvalgene på maj og juni-møderækken. I Budgetstatus 2013 pr. 6. juli 2012 er præsenteret en oversigt over budgetsituationen med baggrund i fagudvalgenes budgetoplæg og de økonomiske konsekvenser af Økonomiaftalen (jf. KL s tilskudsmodel). I notatet præsenteres således Lejre Kommunes samlede udgifter og indtægter. På udgiftssiden forudsættes at alle udfordringer og løsningsmuligheder indarbejdes i budget På indtægtssiden (skatter, tilskud og udligning) tages udgangspunkt i det statslige garanterede udskrivningsgrundlag. I Budget 2013, 2. budgetstatus er indregnet en række øvrige korrektioner samt udmøntning af lov- og cirkulæreprogram og af statslige bidrag til moderniseringsaftalen.

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 Borgmesterens budgetforslag tager afsæt i de ovenfor nævnte budgetsager. For driftsudgifter er der indarbejdet udfordringer for 5 mio. kr. vedr. Moderniseringsaftalen plus 19,1 mio. kr. til øvrige udfordringer. Sammenholdt med de fremlagte udfordringer er det dermed kun udfordringen vedr. seniorjob på arbejdsmarkedsområdet på 2 mio. kr., der ikke er indarbejdet. Der er indarbejdet besparelser vedr. lov- og cirkulæreprogrammet og de statslige og kommunale bidrag til moderniseringsaftalen svarende til Budget 2013, 2. budgetstatus. Af de fremlagte løsningsmuligheder, er der indarbejdet besparelser for i alt 10,3 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. mindre end fremlagt. Endelig er der på driftssiden indarbejdet politiske driftsønsker for samlet set 6,0 mio. kr. Anlæg udgør 78,5 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. forudsættes finansieret ved låneoptag. Der er i udgangspunktet afsat pulje på 10 mio. kr. til energirenoverings-projekter, og det forudsættes derudover, at yderligere 2 mio. kr. af anlægsbudgettet kan finansieres ved låneoptag. Renter og afdrag som følge af låneoptaget forudsættes finansieret af driftsbesparelser på energi-området i overslagsårene. Budgetoplæggets investeringsoversigt sikrer fuld udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne i budget Samlet set resulterer borgmesterens budgetforslag i en kasseopbygning på 0,152 mio. kr. Budgetoplægget rummer desuden en pulje til imødegåelse af overførsler på 25 mio. kr., som finansieres via finansforskydninger. Kommunerne har på nuværende tidspunkt ikke modtaget svar vedr. ansøgning om særtilskud og lånetilsagn på kvalitetsfondens områder, og der er på den baggrund ikke indregnet tilskud eller lånetilsagn i budgetforslaget. Det kan oplyses, at Lejre kommune vil få et likviditetstab som følge af Udbetaling Danmark, der anslås at være mio. kr. for Lejre Kommune, som den gennemsnitlige kassebeholdning reduceres med, når ændringerne er fuldt indfaset. Serviceudgiftsrammen Siden 2009 har en del af det kommunale bloktilskud været betinget af, at kommunerne har budgetteret deres udgifter i overensstemmelse med det aftalte niveau. Det har medvirket til at give kommunerne et incitament til at budgettere i overensstemmelse med det, der er aftalt mellem regeringen og kommunerne. Det betingede bloktilskud udgør 3 mia. kr. i 2013 ligesom i Folketinget har indført sanktionslovgivning, som indebærer, at en overskridelse af servicerammen for kommunerne kan medføre en tilbagebetaling af bloktilskud til staten svarende til overskridelsen. Der er lagt op til, at kommunerne vil blive målt ud fra aftaleniveau. Sanktionen træder i kraft, hvis kommunerne under ét overskrider serviceudgifterne. Under denne forudsætning er sanktionen tilrettelagt sådan, at den - hvis den realiseres - bliver fordelt med 40 pct., der betales kollektivt, og 60 pct. som fordeles proportionalt mellem de kommuner, der har medvirket til overskridelsen. Tabel 2: Serviceudgifter, budget 2013 I kr Serviceudgifter pr. 21. august (inkl. øvrige korrektioner, udmøntning af lov- og cirkulæreprogram og moderniseringsaftale) Skønnede ændringer af borgmesterens oplæg Serviceudgifter pr. 30. august (borgmesterens oplæg)

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 KL s opgjorte serviceramme (tabel G.1.12) Difference (overskridelse af udmeldt serviceramme) Da kommunerne i 2012 og iflg. prognoserne for 2013 samlet set ligger under aftaleniveau, synes risikoen for sanktioner temmelig lille til trods for at Leje kommune overskrider servicerammen. Tværtimod kan en overskridelse af rammen i 2013 bevirke at den tildelte ramme i 2014 øges, da KL s fordeling af servicerammen tager afsæt i sidste års budget. Anlægsramme Økonomiaftalen mellem kommunerne og staten indebærer, at der i 2013 er et loft over de kommunale anlægsudgifter. Anlægsloftet betyder, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetter overholder aftalen. På nuværende tidspunkt har kommunerne oplyst, at de samlet forventer anlægsudgifter på 17,9 mia. kr. svarende til en overskridelse af det aftalte niveau på 2,4 mia. kr. Anlægsloftet i 2013 vedrører udelukkende budgetsiden og ikke som for serviceudgifterne også regnskabssiden. Lov- og cirkulæreprogram (DUT) og Moderniseringsaftalen For Lejre Kommune skønner staten, at de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet vil medføre mindreudgifter på 1,979 mio. kr. i 2013, mens de statslige bidrag til moderniseringsaftalen vil resultere i besparelser på 1,722 mio. kr. Der er i borgmesterens budgetoplæg indarbejdet, at der sker en budgetreduktion tilsvarende de udmeldte beløb. Da det ikke umiddelbart er muligt at udmønte alle besparelserne, er de ikke realiserede besparelser opsamlet i en sparekravspulje. Sparekravspuljen udgør - 3,564 mio. kr. (jf. ØU s beslutning den 21. august 2012). Udtalelser: I henhold til gældende budgetproces for udsendes budgetforslaget, som Økonomiudvalget oversender til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget til høring efter Økonomiudvalgsmødet den 5. september Høringsperioden er september Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg. Administrationens vurdering: Direktionen kan anbefale, at borgmesterens budgetoplæg lægges til grund for de politiske drøftelser om budget Økonomi og finansiering: Borgmesterens budgetoplæg rummer en kasseopbygning på 0,152 mio. kr. i 2013 stigende i overslagsårene til 5,112 mio. kr. i De samlede driftsudgifter udgør 1.383,8 mio. kr., mens der er anlægsudgifter for 78,5 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. er lånefinansieret. Renter og afdrag som følge af låneoptaget forudsættes finansieret af driftsbesparelser på energiområdet i overslagsårene. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil, når ændringerne som følge af Udbetaling Danmark er fuldt indfaset, blive reduceret med mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Borgmesteren indstiller:

9 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 7 1. at Økonomiudvalget fremsender forslag til Budget for med udgangspunkt i borgmesterens budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 13. september 2012, 2. at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 25. september Bilag: 1. Bilag 1. Borgmesterens forslag til aftaletekst 2. Bilag 2. Konsekvensregneark m. borgmesterens budgetforslag Bilag 3. Hovedoversigt 4. Bilag 4. Udfordringer, løsningsmuligheder og politiske driftsønsker 5. Bilag 5. Investeringsoversigt Bilag 6: Ændringer fra juni til borgmesterens oplæg (oversigt) 7. Bilag 7. Ændringer fra budgetoverslagsår 2013 til borgmesterens oplæg 2013 (trinvis) 8. Bilag 8: Budgetaftale pr Bilag 9: Borgmesterens forslag til budget pr (hovedoversigt) 10. Bilag 10: Borgmesterens forslag til budget pr (overblik_drift) 11. Bilag 11: Borgmesterens forslag: Investeringsoversigt pr Bilag 12: Kvalitetsfondsmidler - tilskud og lånetilsagn Beslutning Økonomiudvalget den : Der blev omdelt borgmesterens udkast budgetaftale samt konsekvensberegningsmodel og oversigt over ændringer på driftsbudgettet og investeringsoversigt Endvidere blev notat af 4. september 2012 om kvalitetsfondsmidler i budget 2013 omdelt på mødet. Økonomiudvalget anbefaler, at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 25. september Et flertal i Økonomiudvalget (A, B. F og I) anbefaler: - At borgmesterens forslag til budget sendes frem til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. - At borgmesterens forslag til budget udsendes i høring i perioden september Venstre kan ikke anbefale flertalsindstillingen, idet Venstre ønsker at der indarbejdes en skattenedsættelse på 0,3 % i budgettet for Det konservative Folkeparti kan ikke anbefale flertalsindstillingen, da Det konservative Folkeparti ønsker indarbejdet en skattelettelse på 0,2 %, sekundært at grundskyldpromillen nedsættes således at grundskyldprovenuet fastholdes på niveau.

10 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 8 4. ØU - Ansøgning om tilskud til skattenedsættelse i 2013 Sagsnr.: 12/17010 Resumé: Som led i Økonomiaftalen 2013 mellem Regeringen og KL er der aftalt en tilskudsordning på 250 mio. kr. for kommuner, der gennemfører en skattenedsættelse i De kommuner, der ønsker tilskud til skattenedsættelser, skal ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om en andel af puljen senest den 5. september Økonomiudvalget skal træffe beslutning, om Lejre Kommune skal indsende ansøgning til skattepuljen om nedsættelse af skatten. Sagsfremstilling: Som led i Økonomiaftalen 2013 er der etableret en tilskudsordning på 250 mio. kr. for kommuner, der gennemfører en skattenedsættelse i De kommuner, der ønsker tilskud til skattenedsættelser, skal ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om en andel af puljen senest den 5. september Spørgsmålet blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 21. august 2012, hvor det blev besluttet, at stillingtagen til ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud til skattenedsættelse forelægges Økonomiudvalget ved 1. behandling af budget 2013 den 5. september De kommuner, der nedsætter skatten i 2013 vil modtage et tilskud fra puljen svarende til 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i Hvis der samlet er ønsker om skattenedsættelser ud over den forudsatte ramme på 250 mio. kr., vil ministeriet fastsætte en grænse for, hvor stor en skattenedsættelse, der kan ydes tilskud til for den enkelte kommune. Betingelsen for at få del i tilskuddet er, at kommunen i 2012 skal have et beskatningsniveau over landsgennemsnittet på 24,91 pct. Beskatningsniveauet for Lejre Kommune er i ,5 pct., og Lejre Kommune lever dermed op til betingelserne for tilskudsordningen. Det skal bemærkes, at hvis en kommune nedsætter skatten i 2013, men i perioden igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte frit lejde bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning. På nuværende tidspunkt har 16 kommuner meddelt, at de ønsker at hæve skatten med ca. 400 mio. kr., mens 4 kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at sænke skatten med 100 mio. kr. Udtalelser: Ingen bemærkninger Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: En nedsættelse af skatten vil betyde færre skatteindtægter for Lejre Kommune. For hver 0,1 procentpoint skatten nedsættes reduceres kommunens skatteindtægt med 4,581 mio. kr. Med skattepuljen skal kommunen dog kun bære 25 pct. af tabet i 2013, svarende til 1,145 mio. kr. pr. 0,1 procentpoint, som skatten nedsættes.

11 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 9 I 2014 skal kommunen bære 50 pct. af provenutabet og i pct. af provenutabet. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt Lejre Kommune skal indsende ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud til skattenedsættelse i Beslutning Økonomiudvalget den : Et flertal i Økonomiudvalget (A, B, F og I) besluttede, at der ikke indsendes ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Venstre kan ikke tiltræde flertalsindstillingen, idet Venstre ønsker at der indsendes en ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om et tilskud til en indkomstskattenedsættelse på 0,3 procentpoints. Det konservative Folkeparti kan ikke tiltræde flertalsindstillingen, da Det konservative Folkeparti ønsker, at der indsendes en ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud til indkomstskattelettelse på 0,2 procentpoint, sekundært at grundskyldpromillen nedsættes således at grundskyldprovenuet fastholdes på niveau.

12 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Placering af perrontunnel ved Hvalsø Station Sagsnr.: 12/903 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. november 2011, at administrationen skulle fortsætte forhandlingerne med Banedanmark om at flytte den projekterede tunnel til en alternativ placering vest for Hvalsø Station, samt ændre tunnelen fra en gangtunnel til en kombineret gang/cykelsti. Nu fremlægges en skitse over forslag til placering, samt økonomi for eventuel medfinansiering, hvis tunnelen ønskes placeret vest for stationen. Sagsfremstilling: Formålet med ændringen er dels at skabe bedre adgangsforhold for brugerne af stationen og dels at skabe bedre sammenhæng i byen med et attraktivt alternativ til den nuværende passage ved viadukten. Stationstunnelen er i dag projekteret som en gangtunnel med placering i den østlige ende af stationen. Gangtunnelen har stiforbindelse til Åsvejen. Denne stiforbindelse var i første omgang ikke med i det oprindelige projekt, men blev gjort mulig med en tillægsaftale til En Grøn Transportpolitik Kommunalbestyrelsen frigav på mødet den 30. april 2012 midler til en undersøgelse af alternative løsninger for placering af en stationstunnel på Hvalsø Station. For at spare penge besluttede Banedanmark i slutningen af juni 2012 at revidere stationsprojektet for Hvalsø, så der ikke længere skal etableres et såkaldt B-spor (ranger- og arbejdsspor) på sydsiden af stationen. Det betyder, at en fremtidig stationstunnel uafhængig af placering kan blive kortere og der kan blive bedre adgang mellem perron og et eventuelt fremtidigt p-areal syd for banen. Banedanmark har med hjælp fra deres rådgiver Atkins/Cowi - udarbejdet et notat, der dels beskriver økonomien i a) en revideret udgave af den allerede projekterede løsning (revideret basisløsning uden B-spor), dels b) en vestlig placering med tre alternative rampeanlæg, der i mere eller mindre grad opfylder anbefalingerne om hensyn til bevægelseshæmmede. Notat og kortskitser med alternativerne er vedlagt som bilag. Forskellene mellem løsningerne er her kort beskrevet. a) Revideret basisløsning uden B-spor. Fire meter bred gangtunnel placeret øst for stationen. Adgang nordfra via trappe eller elevator. Niveaufri adgang fra syd. Pris 6,025 mio. kr. b) Vestlig placering. Seks meter bred tunnel med separeret cykel og gangtrafik med niveaufri adgang både fra nord og syd. - Alternativ 1 viser det korteste rampeanlæg. Hældningen på nordsiden lever op til vejreglernes anbefalinger, men ikke til DSB s krav om tilgængelighed. Pris: 10,79 mio. kr. - Alternativ 2 følger vejreglernes anbefalinger til hældninger, men ikke DSB s krav om tilgængelighed. Pris: 11,09 mio. kr. - Alternativ 3 følger DSB s krav om tilgængelighed. Pris: 11,56 mio. kr. Der er kun prissat de elementer, hvor der er forskel mellem basisløsning og alternativ placering. I beløbene er indregnet 30% i korrektionsreserve, som bindes til at kunne dække eventuelle meromkostninger i baneprojektet som helhed. Banedanmark har mundtligt oplyst, at de ser alternativ tre som den bedste placering af stationstunnelen også sammenlignet med basisløsningen. Banedanmark har gjort

13 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 11 opmærksom på, at uden medfinansiering fra Lejre Kommune vil basisløsningen blive etableret, dvs. den østligplacerede gangtunnel med stiforbindelse mod Åsvejen. Administrationen har mundtligt fra Banedanmark fået at vide, at hvis stationstunnelen skal flyttes til den vestlige placering, så skal Lejre Kommune afholde differencen mellem den reviderede basisløsning og det ønskede alternativ. Differencen mellem basisløsning og alternativerne er: Alternativ 1: 4,77 mio. kr. Alternativ 2: 5,07 mio. kr. Alternativ 3: 5,57 mio. kr. Forbindelse mod Åsvejen og området syd for stationen blev som tidligere nævnt gjort mulig med en tillægsaftale til En grøn transportpolitik af 22. oktober Formålet med tillægsaftalen var at skabe tilstrækkelig parkeringskapacitet ved stationen med en stiforbindelse fra området nord for stationen til området syd for stationen. Der blev bevilget 3,5 mio. kr. fra puljen til stationsforbedringer. Administrationen har udarbejdet et oplæg til udgiftsfordeling, der er vedlagt som bilag. Udgangspunktet for fordelingsoplægget er, at anlægsloven til dobbeltsporet afholder den samme udgift, uanset om der vælges basisløsningen med gangtunnel, eller der vælges alternativ 3 med kombineret cykel- og gangtunnel. Fordelingsoplægget tager udgangspunkt i kalkulationerne i teknisk notat fra Banedanmark. I relation til det tekniske notat og til formålet med tillægsaftalen, er det ved begge løsninger forudsat, at udgifter til rampeanlæg nord og syd for banen afholdes af puljen til stiforbindelse. I fordelingsoplægget bliver Lejre Kommunes medfinansiering 3,9 mio. kr. Det har ikke været muligt at nå at få Banedanmarks kommentarer til administrationens oplæg til udgiftsfordeling inden dagsorden blev sendt ud, men den forventes at ligge inden udvalgsmødet. Der er ikke taget stilling til, hvordan en eventuel aftale om medfinansiering skal opbygges, herunder om den skal bygge på en fast pris på baggrund af økonomien i notatet, på baggrund af priser fra udbudsrunden, samt hvordan eventuelle usikkerheder og risici skal håndteres. Det foreslås, at administrationen går i dialog med Banedanmark om en aftale, hvis det besluttes at medfinansiere en ny tunnel. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at cykel- og gangtunnel placeret vest for stationen vil få en betydningsfuld rolle som stiforbindelse mellem den nordlige og sydlige del af byen. Den vil skabe en mere direkte forbindelse til skole, bibliotek, hal m.m. og blive et længe ventet alternativ for bl.a. de skolebørn, der oplever skolevejen forbi stationen, rundkørslen og under viadukten som utryg. Tunnelen vil også være mere optimalt placeret i forhold til udbygningen af arealet syd for banen med p-pladser, cykelparkering m.m. Administrationen anbefaler alternativ tre. Både fordi hældningen er den bedste for de gangbesværede, men også fordi det slyngede forløb ikke på samme måde indbyder til hurtigkørsel med cykler og knallerter. Økonomi og finansiering: Banedanmark har indtil videre meldt ud, at Lejre Kommune forventes at betale 5,57 mio. kr., hvis alternativ 3 skal realiseres. De 5,57 mio. kr., kan finansieres af puljen til Hvalsø

14 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 12 Hovedgade og p-pladser. Puljen er på 3,59 mio. kr. i 2012 og 3,39 mio. kr. i Der er allerede frigivet 0,5 mio. kr. fra puljen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Banedanmark meddeles at Lejre Kommune ønsker, at der arbejdes videre med omprojektering af stationstunnellen, jf. alternativ 3, til en kombineret gang- og cykeltunnel placeret vest for Hvalsø Station, samt at Lejre Kommune er villig til at bidrage med op til 5,57 mio. kr. til medfinansiering af tunnelen, 2. at de 5,57 mio. kr. reserveres fra puljen til Hvalsø Hovedgade og p-pladser, 3. at administrationen går i dialog med Banedanmark om en aftale for medfinansieringen. Bilag: 1. Notat fra Banedanmark om økonomi ved ændring af stationstunnel 2. Kort over gang- og cykeltunnel - Alternativ 3 3. Kort over gang- og cykeltunnel - Alternativ 2 4. Kort over gang- og cykeltunnel - Alternativ 1 5. Kort over projekteret løsening - basisløsning 6. NOTAT - oplæg til udgiftsfordeling 7. Mail af 4. september 2012 fra Banedanmark vedr.medfinansiering 8. Hvalsø Station - tunnel - ØU onsdag - VS Præcisering af kommentarer fra Banedanmark.msg 9. Hvalsø Station - tunnel - ØU onsdag - VS Dialog med DSB om p-pladser.msg Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Endvidere anbefales, at 3. at formuleres således: at der optages forhandling med Banedanmark om en aftale for medfinansieringen. Der skal forelægges en sag i Økonomiudvalget om finansiering af Hvalsø by projektet, herunder mulighederne for fondsfinansiering.

15 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side KF - Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane Sagsnr.: 11/21833 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 7. marts 2012, at kunstgræsbanen der skal etableres i 2012 placeres i Lejre. På baggrund af forundersøgelser samt anlægsoverslag har administrationen i samarbejde med en følgegruppe fundet en placering til en 11- mands kunstgræsbane i Lejre. På den baggrund søges der nu en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til etablering af kunstgræsbanen. Anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbane. Tilføjet 31. august 2012 Ved modtagelsen af licitationstilbud kunne det konstateres, at 2 ud af 4 tilbudsgivere havde taget grundlæggende forbehold, og dermed havde afgivet ukonditionsmæssige tilbud. De øvrige tilbudsgivere var langt over det afsatte budget. Det kunne ligeledes konstateres, at den rådgiver som udarbejdede udbudsmaterialet for administrationen, ikke havde tilrettet materialet i overensstemmelse med administrationens tilkendegivelse. Det betød, at de tilbud der indkom, indeholdt både en 11- og en 7-mandsbane med mulighed for forhandling om kun at etablere en 11-mandsbane. Det var således ikke muligt for tilbudsgiverne, at afgive bud alene på en 11-mandsbane. Administrationen valgte at aflyse licitationen, da de indkomne bud var over budget. Der er udarbejdet nyt udbudsmateriale på 11-mandsbane som er tilsendt tilbudsgiverne ligeledes i begrænset licitation. Der er svarfrist på materialet den 4. september Sagsfremstilling: I budget 2012 er der afsat 6 mio. kr. med henblik på anlæggelse af en kunstgræsbane i Lejre Kommune. Udover over anlægsbevillingen forventes det at fodboldklubberne i Lejre Kommune ansøger DBU om tilskud på til 1 mio. kr. samt undersøger mulighederne for opnåelse af øvrige fondsmidler. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2012 at frigive et rådighedsbeløb på kr. til gennemførelse af forundersøgelse, projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale til en kunstgræsbane. Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 7. marts 2012, efter ønske fra en arbejdsgruppe bestående af kommunens idrætsforeninger, at den første kunstgræsbane skal placeres i Lejre. På baggrund af disse beslutninger har en følgegruppe, bestående af repræsentanter fra Lejre FC og Hvalsø IF, i samarbejde med administrationen udarbejdet et projekt for kunstgræsbanen i forhold til bl.a. placering, opbygning, udstyr mm. Ud fra forundersøgelserne estimeres det, at der kan etableres 1 stk. 11-mandsbane i Lejre for ca. 3,9 mio. kr. Hvis det ønskes at benytte hele anlægsbevillingen til etablering af kunstgræsbane/-baner estimeres det, at der kan etableres en 11-mandsbane og en 7- mandsbane i Lejre for ca. 5 mio. kr. (se bilag 1 oversigtskort med bane placering) Kunstgræsbanen i Lejre projekteres og udbydes som samlet arbejde, med option på at der kan vælges at etablere 11-mandsbanen eller en 11-mandsbane og en 7 mandsbane. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2012 vil resultatet af udbuddet kunne forelægges, og dermed kendes den reelle anlægssum af henholdsvis en 11-mandsbane mod en 11-mandsbane og en 7-mandsbane.

16 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 14 Anlægsperioden for kunstgræsbanerne vil løbe fra september til og med november 2012, hermed kan banerne benyttes i vinteren 2012/2013. Der er ikke taget stilling til de kommende driftsomkostninger i forbindelse med kunstgræsbanen. På nuværende tidspunkt estimeres driftsomkostningerne på op til ca kr. pr. år, hvilket er en betragtelig forøgelse i forhold til de nuværende driftsomkostninger. Driften kan foretages af kommunens egen driftsafdeling Vej & Park, af en privat entreprenør eller der kan indgås samarbejde med en nabokommune omkring fælles drift. Hvis kommunens egen driftsafdeling skal forestå driften, skal der foretages en investering på ca kr. til maskiner. Udtalelser: For at udnytte, at der er bevilget 6 mio. kr. til kunstgræsbaner, anbefaler følgegruppen, at der placeres en 11-mandsbane og en 7-mandsbane i Lejre. Etableringen af en 11- mandsbane samt en 7-mandsbane kan herudover imødekomme det store behov/ønske om at træne med acceptable baneforhold over en længere periode af året. Lejre FC vil etablere et bookingsystem, således at de øvrige fodboldklubber kan benytte de kommende kunstgræsbaner i Lejre. Følgegruppen anbefaler, at eventuelle overskydende midler overføres til en bevilling i budget 2013, som kan benyttes til etablering af yderligere en kunstgræsbane i Lejre Kommune. Følgegruppe vil dermed fortsætte deres arbejde for at rejse fondsmidler, der kan supplere kommunens bevilling til etablering af endnu en kunstgræsbane. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således, at kunstgræsbanerne kan anlægges i Administrationen ser følgende muligheder for benyttelse af den resterende anlægsbevilling på 1,38 mio. kr., der kan indkøbes maskiner til drifts- og vedligehold af banen, eller der kan etableres en 7-mandsbane i Lejre. Økonomi og finansiering: Der er i budget 2012 afsat 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbane. På Kommunalbestyrelsens møde 26. marts 2012 blev der frigivet kr. til gennemførelse af forundersøgelse og udarbejdelse af udbudsmateriale. Der søges nu om en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til etablering af en 11-mandsbane i Lejre. DBU har i juni 2012 afgjort hvilke idrætsforeninger/fodboldklubber, der har opnået tilskuddet til kunstgræsbaner. Desværre opnåede idrætsforeningerne i Lejre Kommune ikke støtte til en kunstgræsbane i Lejre Kommune i Det medfører, at det ikke kan forventes, at idrætsforeningerne/fodboldklubberne opnår tilskud til kunstgræsbanen via fondsmidler i 2012.

17 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 15 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der etableres en 11-mandskunstgræsbane i Lejre, 2. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det laveste bud, 3. at en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. frigives til etablering af kunstgræsbane i Lejre, 4. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbane, 5. at driftsomkostningerne indgår i budget Tilføjet den 31. august 2012: Koncerndirektionen indstiller yderligere: 6. at der meddeles anlægsbevilling til projektet svarende til billigste bud samt projekteringsbevillingen, 7. at der frigives rådighedsbeløb af det på budgettet afsatte beløb til formålet. Bilag: 1. Oversigtskort med bane placering 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne 1. til 7. anbefales, idet dog 3. at udgår.

18 Bilag: 2.1. KL fremsender notat i forbindelse med en række henvendelser fra kommunerne om udligningen for 2013 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72033/12

19 N O TAT Henvendelser fra kommunerne om udligni n- gen for 2013 En række kommuner har rettet henvendelse til KL om udligningen for Det er bl.a. kommunernes opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløbene for 2013 samt overslagsårene er meget lave. Kommunerne sætter på den baggrund spørgsmålstegn ved resultatet af Økonomi- og Indenrigsministeriets byrdefordelingsberegninger af konsekvenserne af aftalen medio maj mellem regeringen og Enhedslisten om justeringer af udligningssystemet. I det følgende peges på nogle af hovedforklaringerne på, at mange kommuner oplever større forskydninger i tilskuds- og udligningsbeløbene. Større skatteindtægter omsættes i et lavere bloktilskud Når kommunerne oplever, at tilskuds- og udligningsbeløbene for 2013 er markant lavere end forventet, er en af hovedforklaringerne stigende skatteindtægter. Eksempelvis er skønnet for kommunernes provenu af indkomstskatten i 2013 ca. 5,5 mia. kr. højere, end det blev forventet i forbindelse med kommunernes budgetlægning sidste år. Sammenholdes det med provenuet i statsgarantien for 2012 er der tale om et løft på hele 13,5 mia. kr. Dette merprovenu indgår i balanceberegningerne for 2013 og bidrager til en markant nedsættelse af bloktilskuddet til kommunerne - både set i forhold til 2012 og set i forhold til forventningerne til 2013 sidste år. Den 13. august 2012 Jnr P35 Sagsid Ref PSN Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /3 Nogle kommuner har peget på, at det statslige skøn for deres udskrivningsgrundlag i garantien for 2013 er meget højt. Hvis det er en markant tendens på landsplan, kan det ikke udelukkes, at KL primo september vil udsende nye og lavere skøn for udviklingen i kommunernes skattegrundlag. Spørgsmålet vil dog først kunne afklares, når Økonomi- og indenrigsministeriet sidst i august udsender en ny Økonomisk Redegørelse. Udsendes der nye

20 og lavere skatteskøn, vil KL samtidig løfte skønnet for bloktilskuddet i overslagsårene. Tilskuddet for 2013 ligger dog fast. En lavere vækst i priser og lønninger omsættes i et lavere bloktilskud Herudover har en væsentlig nedjustering af skønnet for den kommunale pris- og lønudvikling ført til en markant nedjustering af det samlede bloktilskud til kommunerne. Både set i forhold til 2013 og i forhold til KL s skøn for tilskuddet i årene , når der sammenlignes med de skøn, der blev udmeldt i forbindelse med kommunernes budgetlægning for Effekten på bloktilskuddet er skønsmæssigt 2,3 mia. kr. i 2013 voksende til 5,7 mia. kr. i Den lavere pris- og lønudvikling indebærer samtidig, at kommunernes udgifter i 2013 og overslagsårene reduceres betydeligt i forhold til tidligere forventet. Det er således en forudsætning for økonomiaftalen for 2013 og for KL s skøn for bloktilskuddet i overslagsårene, at den enkelte kommune tilpasser udgifterne til de nye og lavere pris- og lønskøn. Opdateringen af beregningsgrundlaget for udgiftsbehovet ændrer fordelingen mellem kommunerne En anden hovedforklaring skal søges i opdateringen af de udgiftsbehov, der indgår for den enkelte kommune i udligningsberegningerne. Når datagrundlaget for beregningen af det socialt bestemte udgiftsbehov opdateres fra det ene år til det andet, sker der erfaringsmæssigt relativt store forskydninger mellem kommunerne. Opdateringen af det demografisk bestemte udgiftsbehov kan også føre til større forskydninger. Ændringer i kommunernes udgiftsbehov afspejler, at væksten i kommunernes udgiftsbelastning varierer fra år til år. Fx vil kommuner med en relativ kraftig vækst i antallet af skolebørn sammenlignet med de øvrige kommuner have et større demografisk udgiftsbehov og dermed modtage mere i udligning. Tilsvarende gælder det, at en kommune med en relativ stor stigning i antal personer uden beskæftigelse sammenlignet med andre kommuner vil have et større socialt udgiftsbehov og dermed modtage mere i udligning. Med udligningen sikres det, at kommuner med en vækst i udgiftsbehovet, tilføres penge fra kommuner med en mere gunstig udvikling. Forskydningerne i udgiftsbehovet er typisk svære for kommunerne at forudse. Konsekvenserne af forskydningerne er samtidigt vanskelige for kommunerne at håndtere i budgetprocessen, fordi Økonomi- og Indenrigsministeriet først melder dem ud sidst i juni. 2

21 Det er især svært for kommunerne at forudse konsekvenserne af opdateringer af det socialt bestemte udgiftsbehov. En væsentlig del af henvendelse r- ne til KL omhandler netop opdateringen af det socialt bestemte udgiftsbehov. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis opdateringen i år af datagrundlaget for opgørelsen af udgiftsbehovet har rykket væsentligt mere på tilskuds- og udligningsbeløbene end i tidligere år. Sekretariatet har derfor rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på at få analyseret, om dette er tilfældet. Det bør eksempelvist analyseres, om de seneste justeringer af udgiftsbehovet har ført til en større ustabilitet. Dette er vigtigt at få belyst, fordi kommunerne - som tidligere nævnt - får informationerne om konsekvenserne af opdateringerne på et sent tidspunkt i budgetprocessen. Den nuværende sene udmelding af tilskuds- og udligningsbeløbene sker bl.a. for at sikre, at opgørelsen kan baseres på seneste statistik fra eksterne kilder som fx Danmarks Statistik. Det bidrager til at gøre udligningen så retvisende som muligt, men er på den anden side problematisk for budgetprocessen i de kommuner, der rammes af større forskydninger. Man skal dog være opmærksom på, at ændringer i en kommunens tilskuds- og udligningsbeløb på sigt afspejler ændringer i kommunernes rammebetingelser med hensyn til udgiftspres og indtægtsgrundlag. Behov for hurtigere information om ændringer Spørgsmålet er, om der kan gøres noget for, at kommunerne får kendskab til større forskydninger mellem kommunerne på et tidligere tidspunkt end i dag. Sekretariatet har derfor bedt ministeriet undersøge, hvorvidt det er muligt at fremskynde leverancen af det statistiske grundlag fra eksterne dataleverandører og gøre det tilgængeligt for de enkelte kommuner. Endvidere har sekretariatet fundet det fornuftigt, at Økonomi- og Indenrigsministeriet forholder sig til kommunernes kritik af ministeriets byrdefordelingsberegninger i forhold til aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om justeringer af udligningen. Sekretariatet har foreslået, at ministeriet fremlægger materiale, der forklarer de mekanismer, der har forårsaget forskydningerne, der er sket i forhold til beregningsgrundlaget for ministeriets beregning i maj. KL s henvendelse til ministeriet skal ikke mindst ses lyset af, at KL altid har lagt vægt på, at debatten om udligningen foregår på et så oplyst og sagligt grundlag som muligt. 3

22 Bilag: 2.2. KL-brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende debat om virkningen af Regeringens og Enhedslistens aftale om justering af Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72038/12

23 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Debat om virkningen af regeringens og Enhedsl istens aftale om justeringer af udligningen Der er i øjeblikket en omfattende debat mellem kommunerne og i pressen om virkningen af de justeringer af udligningen, som regeringen og Enhedslisten aftalte i maj. Baggrunden er, at en del kommuner har konstateret, at de tilskuds- og udligningsbeløb som Økonomi- og Indenrigsministeriet meldte ud i slutningen af juni vedrørende 2013 afviger væsentligt fra det kommunerne havde fået stillet i udsigt efter regeringens og Enhedslistens aftale om justeringer af udligningen medio maj. En af hovedforklaringerne er naturligvis de stigende skatteindtægter, der reducerer behovet for statstilskud. Men når der ses bort fra det, har nogle kommuner alligevel oplevet større ændringer i deres tilskuds- og udligningsbeløb. Flere kommuner har på den baggrund rettet henvendelse til KL om problemstillingen. Nogle kommuner mener, at ændringerne af deres tilskudsog udligningsbeløb fra 2012 til 2013 er så markante, at der kan sættes spørgsmålstegn ved Økonomi- og Indenrigsministeriets byrdefordelingsberegninger i forbindelse med de netop gennemførte justeringer i tilskuds- og udligningssystemet. Det skal ikke mindst ses i lyset af, at der er sket forskydninger i en række kriterier fra udligningsaftalens indgåelse medio maj til ministeriets udmelding ultimo juni. Den 10. august 2012 Jnr P35 Sagsid Ref PSN Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /2 KL er opmærksom på, at ministeriets byrdefordelingsberegninger blev foretaget med udgangspunkt i udligningen for Når udligningen opdateres med de nye data for 2013, vil der naturligvis ske forskydninger mellem kommunerne. Spørgsmålet er dog, om opdateringen fra 2012 til 2013 har ført til større forskydninger mellem kommunerne end i tidligere år.

24 Samtidig udtrykker kommunerne, at det er et problem, at opdateringen af udligningen sker på et relativt sent tidspunkt i forhold til kommunernes budgetlægning. Er ændringerne i udligningsbeløbene meget store, lægger det pres på kommunerne i forhold til på meget kort tid at tilpasse udgiftssiden til de ændrede forudsætninger om indtægtsgrundlaget. Det er især svært for kommunerne at forudse konsekvenserne for udligningsbeløbene af opdateringer af det socialt bestemte udgiftsbehov. En væsentlig del af henvendelserne til KL omhandler netop opdateringen af det socialt bestemte udgiftsbehov. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis opdateringen i år af datagrundlaget for opgørelsen af udgiftsbehovet har rykket væsentligt mere på tilskuds- og udligningsbeløbene end i tidligere år. I lyset af den omfattende debat bør det analyseres, om dette er tilfældet. I opgørelsen skal der naturligvis tages højde for virkningen af de seneste justeringer af udligningen, men det bør også analyseres om de seneste justeringer af udgiftsbehovet har ført til en større ustabilitet. Den nuværende sene udmelding af udligningsbeløbene sker bl.a. for at sikre, at opgørelsen bl.a. kan baseres på seneste statistik fra eksterne kilder fx Danmarks Statisk. Det bidrager til at gøre så retvisende som muligt. Spørgsmålet er imidlertid, om der kan gøres noget for at sikre, at den enkelte kommune på et tidligere tidspunkt i budgetprocessen får kendskab til, om der er større ændringer i udligningsbeløbene på vej. Problemstillingen er især relevant i forhold til de svært forudsigelige ændringer i det socialt bestemte udgiftsbehov. Derfor bør ministeriet undersøge, hvorvidt det er muligt, at fremskynde leverancen af det statistiske grundlag fra eksterne dataleverandører og gøre det tilgængeligt for de enkelte kommuner. Afslutningsvist skal det understreges, at kritikken i kommunerne af ministeriets byrdefordelingsberegning af konsekvenserne af regeringens og Enhedslistens udligningsaftale er meget massiv. Vi finder det derfor fornuftigt, hvis ministeriet fremlægger materiale, der forklarer de mekanismer, der har forårsaget forskydningerne. Det er vigtigt, at der er tillid til udligningssystemet, så kommunerne får ro til at håndtere de nuværende meget stramme økonomiske rammer. Med venlig hilsen Kristian Wendelboe 2

25 Bilag: 2.3. Borgmesterbrev af 29. august optakt med landsprognosen for 2013 og regnskab 2012 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72044/12

26 Til borgmesteren Kære borgmester KL anmodede i brev af 29. juni 2012 alle kommuner om at indberette foreløbige tal for budget 2013 og regnskab Det skulle ske med henblik på, at KL forud for morgendagens borgmestermøde kunne fremsende en landsprognose om den aktuelle status for budget- og regnskabstallene. KL har nu fået tal ind fra alle 98 kommuner, og har på den baggrund udarbejdet en aktuel landsprognose. Det er hensigten, at resultatet af undersøgelsen skal danne udgangspunkt for drøftelserne på borgmestermødet. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at serviceudgifterne i de foreløbige forventninger til budget 2013 ligger et godt stykke under servicerammen, mens anlægsniveauet til gengæld ligger betydeligt over den fastsatte ramme. Samtidig er der udsigt til en udfordring i forhold til skatteudskrivningen. KL er klar over, at de indberettede tal skal tages med store forbehold. Der pågår for øjeblikket intense drøftelser om budgettet i kommunalbestyrelser over hele landet, og den foreliggende landsprognose bør derfor betragtes som et øjebliksbillede. Hertil kommer, at indberetningerne til KL er foretaget før Økonomi- og Indenrigsministeriets forestående udmelding om særtilskud og lånedispensationer. Den 29. august 2012 Jnr Ø02 Sagsid Ref RHB Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /2./. Der vedlægges tre tabeller med de kommunefordelte indberetninger af henholdsvis forventede service- og anlægsudgifter i budget 2013, forventede serviceudgifter i regnskab 2012 og ønsker til skatteudskrivningen i /. Der vedlægges endvidere trafiklysnøgletal, der kan anvendes som baggrundsmateriale for de kommende drøftelser. Service- og anlægsudgifterne i 2013 Indberetningerne viser, at serviceudgifterne i budget 2013 aktuelt ligger 1,5 mia. kr. under servicerammen. Det vidner om, at alle kommuner fortsat er i gang med at gennemføre omfattende spare- og effektiviseringsprogrammer.

27 Og meget tyder dermed på, at det betingede balancetilskud i forhold til serviceudgifternes størrelse vil komme til udbetaling. Det bør imidlertid ikke kun være en målsætning at overholde servicerammen. Den seneste økonomiforhandling viste således, at et budgetniveau markant under servicerammen kan føre til en fremadrettet nedjustering af servicerammen og dermed bloktilskuddet. Morgendagens møde er derfor en anledning til at diskutere, om serviceudgifterne med fordel kan bringes tættere på servicerammen ved, at kommunerne i fællesskab udnytter det råderum, der på nuværende tidspunkt er i forhold til den aftalte ramme. Det forventede anlægsniveau i 2013 ligger til gengæld 2,5 mia. kr. over rammen på 15,5 mia. kr. Anlægssanktionen vil derfor komme i anvendelse, hvis ikke det via en fælleskommunal indsats lykkes at reducere investeringsomfanget ned til aftaleniveauet. Dette er selvsagt ligeledes en udfordring, der er behov for at drøfte på det forestående borgmestermøde. Skatteudskrivningen i 2013 Også i forhold til skatteudskrivningen forestår en udfordring i forhold til at bringe budgetterne i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætning om uændret skat. 17 kommuner ønsker at hæve skatten med ca. 430 mio. kr., mens kun 4 kommuner har planer om skattenedsættelser for godt 90 mio. kr. Den samlede udfordring udgør derved ca. 340 mio. kr. Det er en udfordring, som både kan og skal løses, således at skattesanktionen ikke kommer i anvendelse. Det vil derfor ligeledes blive et af hovedtemaerne på borgmestermødet. Forventet regnskab 2012 Den aktuelle forventning til regnskabet for 2012 indikerer herudover, at serviceudgifterne ser ud til at ende ca. 1,3 mia. kr. under budgettet, mens anlægsniveauet forventes i omegnen af 22,5 mia. kr., hvilket er godt 2 mia. kr. mere end budgetlagt. Erfaringen fra sidste år var imidlertid, at det endelige regnskab endte betydeligt under niveauet i de løbende indberetninger. Det kommende borgmestermøde er derfor også en anledning til at drøfte såvel prognosens indikationer, samt hvilken vægt den aktuelle regnskabsforventning kan tillægges. Med venlig hilsen Erik Nielsen Kristian Wendelboe 2

28 Bilag: 2.4. Dokumentation trafiklysnøgletal august Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72048/12

29 Definitioner på trafiklysnøgletal 2013 udsendt august 2012 Tabel 1: Kommunernes finansieringsbehov 2013 Nøgletal Vækst i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2012 til statsgarantien for 2013 Definition Tallet beskriver væksten fra det budgetterede udskrivningsgrundlag 2011 til niveauet for statsgarantien i 2012 pr. skattepligtig. Antallet af skattepligtige er for 2012 beregnet ved at tage et gennemsnit over de årige pr. 1. januar 2012 og Danmarks Statistiks skøn for Tilsvarende er skattepligtige for 2013 beregnet ved at tage et gennemsnit over de årige i Danmarks Statistiks skøn for hhv og Gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 1. kvartal 2012 (Opgjort efter kassekreditreglen som indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet) Resultat af skattefinansieret område ekskl. jordforsyning, budget 2012 (+ = overskud) Tallet viser kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen efter 1. kvartal Der er korrigeret for likviditet i kassen som følge af afståelse af energivirksomheder. I modsætning til tidligere år har det ikke været muligt at anvende det tilsvarende tal for 2. kvartal Opgøres som forskellen mellem årets gennemsnitlige saldi på funk Likvide aktiver og årets gennemsnitlige saldi på funktion Kassekreditter og byggelån delt med indbyggertallet pr. 1. januar Forskellen mellem kommunens skattefinansierede indtægter og udgifter i budget Udgifter = summen af nedenstående: Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område (dr. 1 og 2 på hovedkonto 0 samt 2-6) ekskl. udgifterne til ældreboliger på funktion (dog korrigeret for lejetab på dr. 1, gr. 005) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet på funktion , gr. 001 og 002. Nettoanlægsudgifterne på det skattefinansierede område (dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6) ekskl. 86 pct. af nettoanlægsudgifterne til ældreboliger (dr. 3 på funktion ) og nettoanlægsudgifterne til jordforsyning (dr. 3 på hovedfunktion 0.22) Nettorenteudgifterne (dr. 4 på hovedfunktion ) ekskl. nettorenteudgifterne til ældreboliger (dr. 4 på gr. 001 på funktionerne ). Refusion af købsmoms (hovedfunktion 7.65). Forskydninger i langfristede tilgodehavender ex. pantebreve og deponerede midler (dr. 5 på funk ). Indtægter = summen af nedenstående Skatteindtægterne (hovedfunktion 7.68) samt indtægterne fra statstilskud og udligning (hovedfunktion 7.62). Beregning: Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar Et positivt tal er ensbetydende med, at kommunen har et positivt resultat på det skattefinansierede område, mens et negativt fortegn udtrykker et negativt resultat. 1

30 Nøgletal Virkning af ændring af lov om justering af udligningen (- = tab) Definition Tallet udtrykker den beregnede virkning af lovforslaget om justeringer af udligningssystemet opgjort i kr. pr. indbygger. Et minus angiver et beregnet tab. De absolutte beløb fremgår af bilag 2 Kommunaløkonomisk konsekvensberegning i det fremsatte lovforslag om justering af udligningen (L191 fremsat af Økonomi- og Indenrigsministeren den 22. maj 2012). Til beregningen er anvendt skønnet for betalingskommunefolketallet pr. 1. januar Strukturel driftsbalance pr. indbygger i budget 2012 (+ = overskud) Defineret som forskellen mellem: De budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 (ekskl. udgifter til tjenestemandspensioner på forsyningsområdet på og udgifter til ældreboliger på undtagen lejetab på dr. 1, gr. 005) på den ene side og De budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7 den anden side. Der er korrigeret for afståelse af energivirksomheder samt særtilskud efter ansøgning for Et positivt tal er ensbetydende med, at kommunen har et strukturelt overskud, mens et negativt fortegn er udtryk for et strukturelt underskud. Langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2011 opgjort pr. indbygger 1. januar 2012 Defineret som summen af hovedfunktion 9.55 Langfristet gæld fratrukket funktion Langfristet gæld vedrørende ældreboliger i regnskab Opgjort pr. indbygger 1. januar

31 Tabel 2: Kommunernes serviceramme 2013 Nøgletal Samlede nettodriftsudgifter i budget 2012 i forhold til det samlede udgiftsbehov i 2012 (ØIM's serviceniveaubegreb) Definition Økonomi- og Indenrigsministeriets serviceniveaubegreb defineres som kommunens nettodriftsudgifter pr. indbygger 1. januar 2012 (korrigeret for regionale lønvariationer) divideret med kommunens udgiftsbehov (landsudligningen) pr. indbygger 1. januar Serviceniveauet angiver således forholdet imellem kommunens udgifter pr. indbygger og de udgifter, som kan henføres til udgiftsbehov som følge af den aldersmæssige og sociale sammensætning i kommunen pr. indbygger. Landgennemsnittet vil pr. definition altid være 1,00. Vækst i serviceudgifterne fra budget 2011 til budget Tallet er beregnet som væksten i kommunens serviceudgifter fra budget 2011 til budget 2012 opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Tallet for 2011 er opregnet til 2012 pris-, løn- og opgaveniveau. Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne og og udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (funktion , gr. 001 og 002)). Serviceudgifterne i budget 2011 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2011, mens serviceudgifterne i budget 2012 er opgjort pr. indbygger 1. januar En vækst i indbyggertallet fra 2011 til 2012 vil således medføre, at den samlede vækst i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis mindre. På samme måde vil et fald i indbyggertallet fra 2011 til 2012 medføre, at den samlede vækst i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis højere. Skøn for demografisk betinget udgiftspres fra 2012 til 2013 i forhold til landsgennemsnittet Tallet viser et skøn for det demografiske udgiftspres fra 2012 til Tallet er baseret på kommunernes serviceudgifter under ét i budget 2012 (se opgørelsesmetode ovenfor) fratrukket nedenstående udgifter, som kun i meget lav grad påvirkes af demografi. Redningsberedskab (funktion ) Transport og infrastruktur (hovedkonto 2) Kultur (hovedfunktionerne 3.32, 3.35, 3.38 og 3.41) Fællesudgifter og administration (hovedkonto 6) De korrigerede serviceudgifter fordeles herefter på de samme aldersgrupper som anvendes i opgørelsen af det demografiske udgi ftsbehov i udligningen dvs. på følgende aldersgrupper: 0-5 årige, 6-16 årige, årige, årige, årige, årige, årige, årige, årige, årige, årige, årige, årige, årige og 85+ årige. Fordelingen af udgifterne på aldersgrupperne er i alt væsentligt baseret på de samme fordelingsnøgler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet anvender, når de opgør kommunernes demografiske udgiftsbehov i udligningen. Når udgifterne er fordelt på aldersgrupperne divideres udgiftssummerne for de enkelte aldersgrupper med betalingsko mmunefolketallet for aldersgruppen. Herved fremkommer en række enhedsbeløb, der viser kommunernes landsgennemsnitlige udgift til en enkelt person i alder sgruppen. Der anvendes Danmarks Statistiks befolkningsprognose i beregningen. Væksten i den enkelte kommunes demografiske udgiftspres i forhold til den enkelte aldersgruppe kan herefter opgøres som væksten i aldersgruppens betalingskommunefolketal multipliceret med enhedsbeløbet for aldersgruppen. Kommunes samlede udgiftspres fremko mmer ved at summere resultaterne for de enkelte aldersgrupper. 3

32 Tabel 3: Kommunernes anlæg 2013 Nøgletal Udvikling i antallet af 0-5 årige fra 1. januar 2012 til 1. januar 2013 Definition Defineret som den procentvise udvikling i antallet af 0-5 årige i kommunen fra 1. januar 2012 til 1. januar Tallet for 1. januar 2012 er opgjort af Danmarks Statistik, mens tallet for 1. januar 2013 er Danmarks Statistiks senest tilgængelige skøn for antallet af 0-5 årige pr. denne dato. Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter pr. indbygger - gennemsnit R2007-R2011 opgjort ex. ældreboliger Defineret som de gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i regnskab opgjort pr. indbygger 1. januar Tallene er opregnet til 2012 pris- og lønniveau. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion Bemærk, at de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i modsætning til tidligere år er opgjort inkl. bruttoanlægsudgifterne til jordforsyning. Dette skyldes, at den aftalte anlægsramme også er opgjort inkl. disse udgifter. Anlægsramme fordelt efter andel af skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 i budget 2012 Tallet er baseret på kommunernes tal for det første budgetoverslagsår (2013) i budget 2012 således, som dette er indberettet til Danmarks Statistik i december Der er herefter beregnet en fordeling af den aftalte anlægsramme baseret på den enkelte kommunes andel af de samlede sk attefinansierede bruttoanlægsudgifter i BO 1 i budget 2013 opgjort pr. indbygger 1. januar De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion

33 Bilag: 2.5. Trafiklysnøgletal august 2012 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72052/12

34 29. august 2012 Tabel 1: kommunernes finansieringsbehov 2013 side 1 Vækst i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2012 til statsgaranti 2013 Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 1. kvartal 2012 Resultat af skattefinansieret område ekskl. jordforsyning, budget 2012 (+ = overskud) Pct. Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Hele landet 6,5 Hele landet Hele landet Tønder 3,3 766 Hedensted Gentofte Brøndby 3,6 217 Helsingør Morsø Morsø 3,7 730 Randers Aarhus Glostrup 4,1 376 Guldborgsund Frederikshavn Albertslund 4,1 482 Langeland Bornholm Ishøj 4,2 760 Ringkøbing-Skjern Sorø København 4,3 840 Rebild København Samsø 4,4 813 Frederikshavn Allerød Ringkøbing-Skjern 4,5 846 Mariagerfjord Hørsholm Lolland 4,6 151 Ballerup Lyngby-Taarbæk Sorø 4,8 791 Viborg Holbæk Rødovre 4,8 707 Norddjurs Brøndby Skive 4,9 340 Sorø Faaborg-Midtfyn Sønderborg 5,0 580 Aabenraa Vesthimmerland Odense 5,1 710 Favrskov Esbjerg Høje-Taastrup 5,2 810 Brønderslev Nyborg Slagelse 5,2 165 Albertslund Dragør Randers 5,2 607 Fredericia Kerteminde Gentofte 5,2 706 Syddjurs Lejre Hvidovre 5,4 727 Odder Faxe Langeland 5,5 820 Vesthimmerland Brønderslev Vesthimmerland 5,5 479 Svendborg Fredensborg Ringsted 5,6 849 Jammerbugt Kalundborg Haderslev 5,6 210 Fredensborg Halsnæs Mariagerfjord 5,6 169 Høje-Taastrup Høje-Taastrup Nyborg 5,6 740 Silkeborg Frederikssund Nordfyns 5,6 155 Dragør Lemvig Ballerup 5,7 410 Middelfart Herning Svendborg 5,7 329 Ringsted Ringkøbing-Skjern Herlev 5,7 746 Skanderborg Jammerbugt Silkeborg 5,7 219 Hillerød Hjørring Aalborg 5,8 316 Holbæk Frederiksberg Rebild 5,8 530 Billund Middelfart Tårnby 5,8 787 Thisted Solrød Horsens 5,8 370 Næstved Langeland Assens 5,8 240 Egedal Hedensted Guldborgsund 5,9 175 Rødovre Tønder Brønderslev 6,0 860 Hjørring Haderslev Fredericia 6,1 260 Halsnæs Ballerup Varde 6,2 320 Faxe Sønderborg Billund 6,2 440 Kerteminde Helsingør Frederikssund 6,2 430 Faaborg-Midtfyn Albertslund Faaborg-Midtfyn 6,2 450 Nyborg Favrskov Aabenraa 6,3 621 Kolding Odsherred Hjørring 6,3 265 Roskilde Svendborg Halsnæs 6,3 190 Furesø Viborg Næstved 6,3 306 Odsherred Kolding Frederikshavn 6,3 657 Herning Næstved Kerteminde 6,5 187 Vallensbæk Roskilde Faxe 6,5 851 Aalborg Ishøj Jammerbugt 6,5 360 Lolland Egedal Holstebro 6,5 201 Allerød Fanø Hedensted 6,6 461 Odense Aalborg Norddjurs 6,7 250 Frederikssund Køge Herning 6,7 326 Kalundborg Ikast-Brande Viborg 6,8 390 Vordingborg Gribskov Ikast-Brande 6,8 756 Ikast-Brande Skive Solrød 6,8 350 Lejre Gladsaxe Ærø 6,8 510 Haderslev Aabenraa Aarhus 6,8 563 Fanø Slagelse Holbæk 6,9 183 Ishøj Ærø Frederiksberg 6,9 480 Nordfyns Struer Thisted 6,9 492 Ærø Syddjurs Esbjerg 7,0 540 Sønderborg Varde Køge 7,0 779 Skive Vallensbæk Gladsaxe 7,1 173 Lyngby-Taarbæk Odense Kalundborg 7,2 163 Herlev Vordingborg Kolding 7,4 420 Assens Guldborgsund Vejen 7,5 751 Aarhus Greve Vordingborg 7,6 330 Slagelse Odder Struer 7,6 270 Gribskov Ringsted Bornholm 7,6 630 Vejle Norddjurs Vejle 7,7 661 Holstebro Skanderborg Roskilde 7,7 671 Struer Samsø Odsherred 7,7 550 Tønder Vejen Middelfart 7,8 167 Hvidovre Lolland Stevns 8,0 773 Morsø Rødovre Greve 8,1 253 Greve Thisted Favrskov 8,1 269 Solrød Holstebro Syddjurs 8,3 259 Køge Rebild Helsingør 8,6 573 Varde Hvidovre Odder 8,7 575 Vejen Assens Fredensborg 9,0 336 Stevns Stevns Vallensbæk 9,0 223 Hørsholm Læsø Furesø 9,3 400 Bornholm Mariagerfjord Lejre 9,3 161 Glostrup Randers Skanderborg 9,5 159 Gladsaxe Herlev Hillerød 9,6 615 Horsens Glostrup Egedal 9,8 157 Gentofte Fredericia Gribskov 9,9 741 Samsø Horsens Lyngby-Taarbæk 10,1 153 Brøndby Nordfyns Fanø 10,5 147 Frederiksberg Hillerød Allerød 10,8 665 Lemvig Tårnby Dragør 11,0 230 Rudersdal Silkeborg Lemvig 13,3 825 Læsø Billund Hørsholm 13,9 561 Esbjerg Vejle Læsø 15,2 185 Tårnby Rudersdal Rudersdal 15,3 101 København Furesø 2.783

35 29. august 2012 Tabel 1: kommunernes finansieringsbehov 2013 side 2 Virkning af lov om justering af udligningen (- = tab) Strukturel driftsbalance i budget 2012 (korrigeret for afståelse af energivirksiomheder og særtilskud fordelt efter ansøgning) (+ = overskud) Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2011 opgjort pr. indbygger 1. jan Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Hele landet 0 Hele landet Hele landet Gentofte Brønderslev Furesø Rudersdal Vesthimmerland Ærø Hørsholm Langeland Egedal Lyngby-Taarbæk Samsø Vallensbæk Horsens Morsø Samsø Gribskov Jammerbugt Guldborgsund Helsingør Kerteminde Lolland Odense Dragør Ishøj København Albertslund Assens Mariagerfjord Esbjerg Halsnæs Frederiksberg Faxe Frederiksberg Varde Hedensted Fanø Esbjerg Bornholm Fredericia Fredericia Middelfart Albertslund Roskilde Holbæk Horsens Morsø Aarhus Svendborg Fanø Hjørring Ringsted Albertslund Ringkøbing-Skjern Ballerup Slagelse Halsnæs Frederikshavn Læsø Sorø Fredensborg Greve Tønder Hillerød Aarhus Ishøj Frederikssund Herning Odsherred Sorø Haderslev Nordfyns Gribskov Aalborg Horsens Langeland Jammerbugt Frederikssund Næstved Kolding Læsø Odsherred Thisted Allerød Kerteminde Høje-Taastrup Lemvig Roskilde Middelfart Lolland Køge Ringkøbing-Skjern Syddjurs Dragør Holstebro Frederikshavn Vordingborg Vejen Viborg Odder Vallensbæk Skive Vejle Ikast-Brande Kalundborg Faxe Nordfyns Varde Vesthimmerland Odsherred Norddjurs Norddjurs Halsnæs Gribskov Greve Vejle Struer Helsingør Hillerød Solrød Hjørring Billund Ikast-Brande Hørsholm Dragør Rebild Læsø Hedensted Faaborg-Midtfyn Skive Fredensborg Favrskov Sønderborg Furesø Fredensborg Haderslev Solrød Skanderborg Holbæk Hvidovre Herlev Brønderslev Stevns Herning Solrød Assens Brøndby Rudersdal Næstved Svendborg Slagelse Allerød Mariagerfjord Hedensted Faaborg-Midtfyn Glostrup Høje-Taastrup Ringsted Vejen Lejre Brønderslev Høje-Taastrup Rødovre Sorø Fanø Struer Kerteminde Thisted Nyborg Struer Holstebro Randers Hjørring Sønderborg Kolding Skive Assens Lemvig Viborg Guldborgsund Kalundborg Holbæk Lejre Holstebro Vesthimmerland Lyngby-Taarbæk Ikast-Brande Ishøj Aalborg Mariagerfjord Randers Ringsted Vejen Ballerup Randers Lyngby-Taarbæk Vordingborg Vallensbæk Stevns Gladsaxe Haderslev Aabenraa Nyborg Aabenraa Hvidovre Aabenraa Odder Skanderborg Frederikssund Fredericia Syddjurs Lemvig Greve Varde Frederikshavn Odense Ringkøbing-Skjern Faxe Kolding Viborg Svendborg Roskilde Thisted Køge Rødovre Rebild Rødovre Ballerup Favrskov Glostrup Ærø Allerød Odder Hillerød Gladsaxe Silkeborg Helsingør Morsø Rebild Gentofte Faaborg-Midtfyn Skanderborg Vordingborg Esbjerg Sønderborg Hvidovre Tønder Egedal Næstved Aarhus Syddjurs Vejle Brøndby Norddjurs Hørsholm Odense Kalundborg Silkeborg Jammerbugt Lejre Gladsaxe Silkeborg Favrskov Slagelse Middelfart Tønder Billund Herlev Tårnby Køge Bornholm Guldborgsund Tårnby Nordfyns Ærø Stevns Glostrup Herlev Frederiksberg København Samsø Egedal Aalborg Brøndby Nyborg Billund Lolland København Gentofte Bornholm Furesø Herning Langeland Rudersdal Tårnby -59

36 29. august 2012 Tabel 2: Kommunernes serviceramme 2013 Samlede nettodriftsudgifter i budget 2012 i forhold til det samlede udgiftsbehov i 2012 (ØIM's serviceniveaubegreb) Vækst i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2011 til budget 2012 (i 2012-pl- og opgaveniveau) Skøn for demografisk udgiftspres fra 2012 til 2013 i forhold til landsgennemsnittet Indeks Pct. Kr. pr. indbygger Hele landet 1,00 Hele landet -0,8 Hele landet Frederiksberg 0, Odense -4,0 187 Vallensbæk Vejle 0, Fredericia -3,9 563 Fanø Rebild 0, Lejre -3,6 163 Herlev Gentofte 0, Morsø -2,8 155 Dragør Rudersdal 0, Tønder -2,8 615 Horsens Tønder 0, Lemvig -2,8 101 København Tårnby 0, Viborg -2,7 183 Ishøj Greve 0, Halsnæs -2,7 185 Tårnby Slagelse 0, Hvidovre -2,3 746 Skanderborg Vejen 0, Ballerup -2,2 240 Egedal Ringkøbing-Skjern 0, Roskilde -2,0 169 Høje-Taastrup Hedensted 0, Albertslund -2,0 161 Glostrup Thisted 0, Randers -1,9 147 Frederiksberg Gladsaxe 0, Vejle -1,8 751 Aarhus Næstved 0, Glostrup -1,7 165 Albertslund Vordingborg 0, Nyborg -1,7 159 Gladsaxe Aabenraa 0, Høje-Taastrup -1,7 151 Ballerup Lemvig 0, Ringsted -1,6 175 Rødovre Struer 0, Holbæk -1,6 265 Roskilde Viborg 0, Ishøj -1,5 260 Halsnæs Vallensbæk 0, Greve -1,5 851 Aalborg Holbæk 0, Esbjerg -1,5 217 Helsingør Faxe 0, Jammerbugt -1,4 173 Lyngby-Taarbæk Stevns 0, Varde -1,4 329 Ringsted Billund 0, Solrød -1,4 219 Hillerød Sønderborg 0, Faxe -1,3 791 Viborg Herning 0, Stevns -1,3 740 Silkeborg Holstebro 0, Hedensted -1,1 730 Randers Morsø 0, Guldborgsund -1,1 461 Odense Sorø 0, København -1,0 167 Hvidovre Middelfart 0, Herning -1,0 630 Vejle Odense 0, Fanø -1,0 710 Favrskov Varde 0, Gentofte -1,0 153 Brøndby Horsens 0, Frederikssund -0,9 661 Holstebro Silkeborg 0, Struer -0,9 201 Allerød Ikast-Brande 0, Brønderslev -0,9 350 Lejre Mariagerfjord 0, Ikast-Brande -0,8 270 Gribskov Brøndby 1, Ringkøbing-Skjern -0,8 621 Kolding Dragør 1, Frederiksberg -0,8 157 Gentofte Herlev 1, Skanderborg -0,7 657 Herning Lyngby-Taarbæk 1, Skive -0,7 410 Middelfart Ringsted 1, Holstebro -0,7 223 Hørsholm Guldborgsund 1, Billund -0,6 810 Brønderslev Haderslev 1, Aabenraa -0,6 607 Fredericia Norddjurs 1, Svendborg -0,6 440 Kerteminde Favrskov 1, Næstved -0,5 190 Furesø Odder 1, Middelfart -0,5 370 Næstved Randers 1, Herlev -0,5 727 Odder Aarhus 1, Aarhus -0,5 230 Rudersdal Skive 1, Vesthimmerland -0,4 756 Ikast-Brande Jammerbugt 1, Slagelse -0,4 580 Aabenraa København 1, Rødovre -0,4 561 Esbjerg Hørsholm 1, Vallensbæk -0,4 210 Fredensborg Kalundborg 1, Horsens -0,3 259 Køge Assens 1, Aalborg -0,3 316 Holbæk Faaborg-Midtfyn 1, Kalundborg -0,3 250 Frederikssund Esbjerg 1, Thisted -0,3 450 Nyborg Fredericia 1, Syddjurs -0,3 840 Rebild Kolding 1, Bornholm -0,3 253 Greve Vesthimmerland 1, Brøndby -0,3 575 Vejen Aalborg 1, Tårnby -0,3 480 Nordfyns Furesø 1, Kerteminde -0,2 706 Syddjurs Egedal 1, Gladsaxe -0,2 269 Solrød Køge 1, Fredensborg -0,2 540 Sønderborg Solrød 1, Lolland -0,2 766 Hedensted Lejre 1, Odsherred -0,2 420 Assens Svendborg 1, Egedal -0,2 340 Sorø Syddjurs 1, Lyngby-Taarbæk -0,1 492 Ærø Skanderborg 1, Favrskov -0,1 760 Ringkøbing-Skjern Frederikshavn 1, Mariagerfjord 0,0 430 Faaborg-Midtfyn Hjørring 1, Silkeborg 0,1 530 Billund Glostrup 1, Hillerød 0,1 849 Jammerbugt Helsingør 1, Furesø 0,2 510 Haderslev Hillerød 1, Rebild 0,3 573 Varde Gribskov 1, Kolding 0,4 479 Svendborg Odsherred 1, Assens 0,4 846 Mariagerfjord Lolland 1, Langeland 0,4 326 Kalundborg Nordfyns 1, Sønderborg 0,5 336 Stevns Ærø 1, Haderslev 0,6 787 Thisted Albertslund 1, Vejen 0,7 320 Faxe Rødovre 1, Ærø 0,7 376 Guldborgsund Ishøj 1, Nordfyns 0,7 306 Odsherred Allerød 1, Helsingør 0,7 330 Slagelse Roskilde 1, Rudersdal 0,8 779 Skive Kerteminde 1, Allerød 0,8 813 Frederikshavn Nyborg 1, Køge 0,8 550 Tønder Hvidovre 1, Frederikshavn 0,8 390 Vordingborg Høje-Taastrup 1, Odder 1,0 773 Morsø Fredensborg 1, Faaborg-Midtfyn 1,1 820 Vesthimmerland Brønderslev 1, Hørsholm 1,2 825 Læsø Halsnæs 1, Vordingborg 1,2 707 Norddjurs Bornholm 1, Norddjurs 1,4 860 Hjørring Ballerup 1, Læsø 1,8 671 Struer Frederikssund 1, Hjørring 2,0 665 Lemvig Langeland 1, Gribskov 2,1 400 Bornholm Fanø 1, Sorø 2,2 360 Lolland Samsø 1, Samsø 2,7 482 Langeland Læsø 1, Dragør 2,8 741 Samsø -606

37 29. august 2012 Tabel 3: Kommunernes anlæg 2013 Udvikling i antallet af 0-5 årige fra 1. januar 2012 til 1. januar 2013 Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R09, R10 og R11 (12-pl) Anlægsramme fordelt efter andel af skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 i budget 2012 Pct, Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Hele landet -1,5 Hele landet Hele landet Vallensbæk 4,0 155 Dragør Gentofte Fanø 1,2 480 Nordfyns Dragør Lyngby-Taarbæk 1,0 270 Gribskov København København 0,8 849 Jammerbugt Køge Gladsaxe 0,7 580 Aabenraa Slagelse Dragør 0,7 706 Syddjurs Rudersdal Aarhus 0,4 306 Odsherred Aarhus Frederiksberg 0,4 326 Kalundborg Holstebro Glostrup 0,3 400 Bornholm Gladsaxe Gentofte 0,2 746 Skanderborg Egedal Vejen 0,1 219 Hillerød Faxe Rødovre -0,1 201 Allerød Thisted Aalborg -0,1 190 Furesø Lyngby-Taarbæk Morsø -0,2 860 Hjørring Middelfart Ikast-Brande -0,2 550 Tønder Billund Ærø -0,4 376 Guldborgsund Faaborg-Midtfyn Tønder -0,4 810 Brønderslev Frederiksberg Tårnby -0,6 479 Svendborg Bornholm Albertslund -0,6 482 Langeland Haderslev Horsens -0,8 329 Ringsted Vordingborg Odense -0,8 787 Thisted Kolding Fredericia -0,9 173 Lyngby-Taarbæk Kerteminde Vesthimmerland -0,9 440 Kerteminde Herning Vejle -0,9 707 Norddjurs Frederikshavn Brøndby -1,1 573 Varde Hjørring Ishøj -1,1 820 Vesthimmerland Odense Langeland -1,1 240 Egedal Allerød Herning -1,1 840 Rebild Favrskov Kolding -1,3 760 Ringkøbing-Skjern Vejle Esbjerg -1,3 410 Middelfart Hedensted Ballerup -1,3 265 Roskilde Hvidovre Hvidovre -1,4 561 Esbjerg Holbæk Høje-Taastrup -1,5 161 Glostrup Tønder Randers -1,5 253 Greve Svendborg Holstebro -1,7 320 Faxe Viborg Svendborg -1,7 167 Hvidovre Helsingør Varde -1,8 630 Vejle Ringkøbing-Skjern Brønderslev -1,8 210 Fredensborg Silkeborg Norddjurs -1,9 230 Rudersdal Rebild Furesø -2,0 450 Nyborg Aabenraa Odsherred -2,0 530 Billund Sønderborg Aabenraa -2,0 661 Holstebro Solrød Haderslev -2,0 316 Holbæk Vejen Thisted -2,0 390 Vordingborg Frederikssund Hedensted -2,2 360 Lolland Tårnby Herlev -2,3 740 Silkeborg Stevns Faaborg-Midtfyn -2,4 370 Næstved Mariagerfjord Mariagerfjord -2,4 665 Lemvig Ærø Rudersdal -2,5 540 Sønderborg Furesø Middelfart -2,5 773 Morsø Randers Silkeborg -2,5 621 Kolding Aalborg Skanderborg -2,5 846 Mariagerfjord Brøndby Billund -2,5 163 Herlev Roskilde Holbæk -2,5 766 Hedensted Odder Viborg -2,5 575 Vejen Høje-Taastrup Hjørring -2,6 330 Slagelse Langeland Kerteminde -2,6 851 Aalborg Norddjurs Nordfyns -2,6 510 Haderslev Albertslund Frederikshavn -2,6 756 Ikast-Brande Ishøj Nyborg -2,7 710 Favrskov Lejre Stevns -2,7 430 Faaborg-Midtfyn Ringsted Halsnæs -2,8 147 Frederiksberg Assens Rebild -2,8 461 Odense Horsens Sønderborg -2,8 741 Samsø Hillerød Guldborgsund -2,9 340 Sorø Skive Solrød -2,9 250 Frederikssund Skanderborg Lolland -2,9 730 Randers Syddjurs Favrskov -3,0 175 Rødovre Esbjerg Jammerbugt -3,0 169 Høje-Taastrup Ballerup Slagelse -3,0 615 Horsens Næstved Ringkøbing-Skjern -3,1 185 Tårnby Fredensborg Syddjurs -3,1 259 Køge Struer Ringsted -3,1 165 Albertslund Jammerbugt Hillerød -3,1 657 Herning Glostrup Skive -3,2 269 Solrød Nyborg Roskilde -3,2 779 Skive Lolland Sorø -3,3 223 Hørsholm Vesthimmerland Allerød -3,3 336 Stevns Kalundborg Odder -3,5 153 Brøndby Hørsholm Frederikssund -3,5 791 Viborg Greve Næstved -3,5 727 Odder Lemvig Fredensborg -3,6 671 Struer Gribskov Vordingborg -3,6 350 Lejre Halsnæs Bornholm -3,6 813 Frederikshavn Varde Kalundborg -3,6 420 Assens Guldborgsund Helsingør -3,7 825 Læsø Brønderslev Lemvig -3,8 260 Halsnæs Rødovre Assens -3,9 492 Ærø Morsø Greve -4,1 607 Fredericia Ikast-Brande Gribskov -4,2 159 Gladsaxe Vallensbæk Samsø -4,3 183 Ishøj Nordfyns Struer -4,3 751 Aarhus Fredericia Køge -4,4 101 København Herlev Egedal -4,5 187 Vallensbæk Odsherred Faxe -5,0 151 Ballerup Sorø Hørsholm -5,2 217 Helsingør Fanø Lejre -5,5 157 Gentofte Samsø Læsø -6,2 563 Fanø Læsø 0

38 Bilag: 2.6. Forventede udgifter til service ex medfinansiering i Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72053/12

39 Forventede udgifter til service ex. medfinansiering i 2012 Budget 2012 Forventet regnskab 2012, service (1. indberetning) Forventet regnskab 2012, service (2. indberetning) Forventet regnskab 2012, service (3. indberetning) Mer/mindreforbrug til service i 2012 (1) (2) (3) (4) (5) kr kr kr kr kr. Hele landet København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Greve Køge Halsnæs Roskilde Solrød Gribskov Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg Bornholm

40 Forventede udgifter til service ex. medfinansiering i 2012 Budget 2012 Forventet regnskab 2012, service (1. indberetning) Forventet regnskab 2012, service (2. indberetning) Forventet regnskab 2012, service (3. indberetning) Mer/mindreforbrug til service i 2012 (1) (2) (3) (4) (5) kr kr kr kr kr. Hele landet Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen Aabenraa Fredericia Horsens Kolding Vejle Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Aarhus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Morsø Skive Thisted Viborg Brønderslev Frederikshavn Vesthimmerlands Læsø Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring

41 Bilag: 2.7. Forventede service- og anlægsudgifter i budget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72055/12

42 Forventede service- og anlægsudgifter i budget 2013 Serviceudgifter Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Teknisk opgørelse af serviceudgifter 2013 jf. budgetvejledningens tabel G.1-12 Forventede serviceudgifter 2013 (indberettet til KL 21. august) Afvigelse ift. KL's tekniske opgørelse af budget 2013 (søjle 2 ift. søjle 1) Anlægsramme i 2013 fordelt efter gns. af folketal 2013 og BO 1 i budget 2012 Forventede bruttoanlægsudgifter i 2013 (indberettet til KL 21. august) Afvigelse ift. udmeldt anlægsramme (søjle 5 ift. søjle 4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) kr kr. Pct kr kr. Pct. Hele landet , ,0 101 København , ,6 147 Frederiksberg , ,5 151 Ballerup , ,8 153 Brøndby , ,0 155 Dragør , ,5 157 Gentofte , ,6 159 Gladsaxe , ,2 161 Glostrup , ,2 163 Herlev , ,3 165 Albertslund , ,1 167 Hvidovre , ,8 169 Høje-Taastrup , ,0 173 Lyngby-Taarbæk , ,4 175 Rødovre , ,9 183 Ishøj , ,4 185 Tårnby , ,7 187 Vallensbæk , ,6 190 Furesø , ,4 201 Allerød , ,5 210 Fredensborg , ,9 217 Helsingør , ,4 219 Hillerød , ,1 223 Hørsholm , ,6 230 Rudersdal , ,2 240 Egedal , ,1 250 Frederikssund , ,8 253 Greve , ,4 259 Køge , ,1 260 Halsnæs , ,2 265 Roskilde , ,2 269 Solrød , ,6 270 Gribskov , ,8 306 Odsherred , ,4 316 Holbæk , ,6 320 Faxe , ,3 326 Kalundborg , ,0 329 Ringsted , ,5 330 Slagelse , ,8 336 Stevns , ,5 340 Sorø , ,3 350 Lejre , ,5 360 Lolland , ,9 370 Næstved , ,8 376 Guldborgsund , ,2 390 Vordingborg , ,2 400 Bornholm , ,8 410 Middelfart , ,9 420 Assens , ,2 430 Faaborg-Midtfyn , ,7 440 Kerteminde , ,9 450 Nyborg , ,9 461 Odense , ,1 479 Svendborg , ,4 480 Nordfyns , ,9 482 Langeland , ,6 492 Ærø , ,9

43 Forventede service- og anlægsudgifter i budget 2013 Serviceudgifter Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Teknisk opgørelse af serviceudgifter 2013 jf. budgetvejledningens tabel G.1-12 Forventede serviceudgifter 2013 (indberettet til KL 21. august) Afvigelse ift. KL's tekniske opgørelse af budget 2013 (søjle 2 ift. søjle 1) Anlægsramme i 2013 fordelt efter gns. af folketal 2013 og BO 1 i budget 2012 Forventede bruttoanlægsudgifter i 2013 (indberettet til KL 21. august) Afvigelse ift. udmeldt anlægsramme (søjle 5 ift. søjle 4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) kr kr. Pct kr kr. Pct. Hele landet , ,0 510 Haderslev , ,5 530 Billund , ,9 540 Sønderborg , ,0 550 Tønder , ,3 561 Esbjerg , ,2 563 Fanø , ,9 573 Varde , ,8 575 Vejen , ,8 580 Aabenraa , ,1 607 Fredericia , ,0 615 Horsens , ,4 621 Kolding , ,8 630 Vejle , ,0 657 Herning , ,5 661 Holstebro , ,6 665 Lemvig , ,5 671 Struer , ,4 706 Syddjurs , ,6 707 Norddjurs , ,4 710 Favrskov , ,1 727 Odder , ,1 730 Randers , ,3 740 Silkeborg , ,7 741 Samsø , ,3 746 Skanderborg , ,7 751 Aarhus , ,0 756 Ikast-Brande , ,7 760 Ringkøbing-Skjern , ,4 766 Hedensted , ,6 773 Morsø , ,0 779 Skive , ,4 787 Thisted , ,8 791 Viborg , ,0 810 Brønderslev , ,9 813 Frederikshavn , ,6 820 Vesthimmerlands , ,6 825 Læsø , ,8 840 Rebild , ,9 846 Mariagerfjord , ,8 849 Jammerbugt , ,8 851 Aalborg , ,8 860 Hjørring , ,3

44 Bilag: 2.8. Forventede skattetal i budget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72056/12

45 Udskrivnings pct Forventet udskrivnings pct Forventede skattetal i budget 2013 Forventet merprovenu i 2013 fra ændring af udskrivningspct. Forventet vækst i medfinansiering af skråt skatteloft Grundskyldspromille 2012 Forventet grundskyldspromille 2013 Forventet merprovenu i 2013 fra ændring af grundskyldsprm. Forventet merprovenu i 2013 som følge af ændring af dækningsafgift Forventet samlet merprovenu i 2013 (korrigeret for vækst i medf. af skråt skatteloft) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3)+(7)+(8)-(4) pct. pct. i kr. i kr. promille promille i kr. i kr. i kr. Hele landet København 23,8 23, ,00 34, Frederiksberg 23,1 23, ,00 27, Ballerup 25,5 25, ,89 28, Brøndby 24,5 24, ,00 21, Dragør 24,8 24, ,70 25, Gentofte 22,8 22, ,00 16, Gladsaxe 24,1 24, ,00 23, Glostrup 24,2 24, ,00 25, Herlev 23,7 23, ,30 24, Albertslund 24,6 25, ,94 33, Hvidovre 25,6 25, ,00 32, Høje-Taastrup 24,7 24, ,00 25, Lyngby-Taarbæk 23,7 24, ,00 21, Rødovre 25,7 25, ,80 30, Ishøj 25,0 25, ,00 25, Tårnby 23,5 23, ,00 24, Vallensbæk 25,1 25, ,38 24, Furesø 26,0 26, ,45 24, Allerød 25,3 24, ,80 22, Fredensborg 25,4 25, ,65 24, Helsingør 25,4 25, ,00 30, Hillerød 25,6 25, ,65 20, Hørsholm 23,5 23, ,10 22, Rudersdal 22,7 22, ,44 23, Egedal 25,7 25, ,98 23, Frederikssund 25,9 25, ,50 32, Greve 23,9 23, ,06 18, Køge 24,9 24, ,04 21, Halsnæs 25,4 25, ,00 34, Roskilde 25,2 25, ,47 24, Solrød 24,8 24, ,24 22, Gribskov 24,5 24, ,34 29, Odsherred 26,6 26, ,00 34, Holbæk 25,1 25, ,65 23, Faxe 26,1 26, ,13 26, Kalundborg 25,3 25, ,40 30, Ringsted 26,7 26, ,74 24, Slagelse 24,7 24, ,90 25, Stevns 25,0 25, ,52 21, Sorø 26,4 26, ,74 25, Lejre 25,4 25, ,23 28, Lolland 26,7 26, ,09 33, Næstved 25,0 25, ,00 25, Guldborgsund 25,8 26, ,00 32, Vordingborg 25,2 25, ,32 32, Bornholm 25,9 25, ,41 33, Middelfart 25,8 25, ,29 21, Assens 26,1 26, ,12 22, Faaborg-Midtfyn 26,1 26, ,85 21, Kerteminde 26,1 26, ,10 29, Nyborg 26,4 26, ,83 27, Odense 24,5 24, ,71 21,

46 Forventede skattetal i budget 2013 Udskrivnings pct Forventet udskrivnings pct Forventet merprovenu i 2013 fra ændring af udskrivningspct. Forventet vækst i medfinansiering af skråt skatteloft Grundskyldspromille 2012 Forventet grundskyldspromille 2013 Forventet merprovenu i 2013 fra ændring af grundskyldsprm. Forventet merprovenu i 2013 som følge af ændring af dækningsafgift Forventet samlet merprovenu i 2013 (korrigeret for vækst i medf. af skråt skatteloft) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3)+(7)+(8)-(4) pct. pct. i kr. i kr. promille promille i kr. i kr. i kr. Hele landet Svendborg 26,8 26, ,32 23, Nordfyns 26,1 26, ,98 31, Langeland 27,8 27, ,57 24, Ærø 26,1 26, ,00 30, Haderslev 26,5 26, ,36 24, Billund 25,2 25, ,48 20, Sønderborg 25,2 25, ,60 21, Tønder 25,3 25, ,24 21, Esbjerg 25,4 25, ,29 25, Fanø 24,3 24, ,00 34, Varde 25, , Vejen 25,2 25, ,36 20, Aabenraa 25,4 25, ,90 21, Fredericia 25,5 25, ,00 26, Horsens 25,2 25, ,56 22, Kolding 25,0 25, ,00 25, Vejle 23,4 23, ,75 27, Herning 24,9 24, ,53 20, Holstebro 25,3 25, ,12 24, Lemvig 25,2 25, ,00 30, Struer 24,9 24, ,25 24, Syddjurs 25,3 25, ,00 34, Norddjurs 25,1 25, ,00 34, Favrskov 25,7 25, ,32 24, Odder 25,1 25, ,32 30, Randers 25,6 25, ,93 27, Silkeborg 25,5 25, ,26 28, Samsø 26,0 26, ,75 30, Skanderborg 25,7 25, ,66 24, Aarhus 24,4 24, ,58 24, Ikast-Brande 25,1 25, ,35 20, Ringkøbing-Skjern 24,7 24, ,56 29, Hedensted 25,4 25, ,00 18, Morsø 25,3 25, ,68 24, Skive 25,5 25, ,68 20, Thisted 25,5 25, ,75 23, Viborg 25,8 25, ,60 24, Brønderslev 26,9 26, ,23 31, Frederikshavn 25,6 26, ,90 29, Vesthimmerlands 27,2 27, ,82 22, Læsø 25,6 25, ,00 34, Rebild 25,1 25, ,09 26, Mariagerfjord 25,7 26, ,00 26, Jammerbugt 25,3 25, ,86 31, Aalborg 25,4 25, ,95 26, Hjørring 25,4 26, ,69 34,

47 Bilag: 3.4. Bilag 4. Udfordringer, løsningsmuligheder og politiske driftsønsker Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71501/12

48 XLSX Bilag 4. Udfordringer, løsningsmuligheder og politiske driftsønsker til budget Indarbejdet i borgmesterens budgetoplæg til ØU's behandling den 5.september 2012 Udfordringer Udvalg Bevilling Overskrift ØU/ Tværgående Gensidighedsaftalen ØU Udbetaling Danmark ØU Afholdelse af valg ØU Projektet "Den økologiske kommune" ØU Revision af kommuneplan UKF Hvalsø Kulturhus UKF Konsulentbistand udviklingsprojekt vedr integreret bibliotek

49 XLSX UKF Pulje til fritagelse for betaling af gebyr og afgifter UBU Dagplejen (1) - Faldende børnetal UBU Dagplejen (2) - Oprettelse af vuggestuepladser UBU Dagplejen (3) - Fortsættelse af forsøgsordning med gæstedagpleje UTM Harmonisering af vejbelysning UTM Movia efterregulering for USSÆ SEL Personer med særlige USSÆ sociale vanskeligheder USSÆ Udvidelse af antal boliger til demente USSÆ /20 Genoptræning - fortsættelse af smerteskolen I alt, udfordringer

50 XLSX Løsningsmuligheder Udvalg Bevilling Overskrift ØU/ Tværgående ØU/ Tværgående ØU/ Tværgående Gensidighedsaftalen, løsningsforslag -statens bidrag Gensidighedsaftalen, kommunalt bidrag - hjælpemidler Lov- og Cirkulæreprogram ØU Ledelse og organisation Reducere i budget til ØU inventar ØU Reducere i budget til stillingsannoncer og øvrige annoncer ØU Reducere i budget til puljen "attraktiv arbejdsplads" ØU Reducere i Udviklingspuljen ØU Reducere i konsulentkontoen

51 ØU UBU UTM UTM UJA USSÆ /14/18 Reducere i XLSX konsulentkontoen Omprioriteringer på dagtilbudsområdet Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park Energiforbrug - iværksættelse af diverse tiltag Diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet Halvering af demografipuljerne USSÆ /35/36 Sociale institutioner I alt, løsningsmuligheder Politiske driftsønsker Udvalg Bevilling Overskrift UBU Svømmeundervisning for en skoleårgang UKF Styrkelse af personalbemanding i hallerne UKF Drift og vedligholdelse af kunstgræsbane USSÆ Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og trivsel 500 UBU Tilbud om aktiviteter til unge 500 ØU Sagnlandet Lejre ØU Nationalpark 200 Forberedelse af udbud til ØU budget

52 XLSX USSÆ Driftsbesparelse ved overtagelse af Birkely ØU Initiativer til lokal vækst 200 ØU Post Doc projekt 50 Kostpolitik og samarbejde med Københavns Madhus Driftudgift på ØU Vestervangudstykningen UJA Ingen ledige unge UJA Seniorjob UBU Ekstra statstilskud til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud USSÆ Ekstra statstilskud til forebyggelse og hverdagsrehabilitering ØU Pulje til imødegåelse af overførsler ØU Pulje finansieres over finansforskydninger I alt, politiske driftsønsker Afledt drift af anlægsforslag Udvalg Bevilling Overskrift Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge 20 Biler (intern leasing) I alt, afledte driftsudgifter

53 XLSX Bemærkning Gensidighedsaftalen som forudsætter effektivisering i kommunen, hvor staten forpligter sig til at komme med halvdelen, og kommunen med den anden halvdel. Gensidighedsaftalen blev ved budgetvedtagelsen 2012 Gensidighedsaftalen som forudsætter effektivisering i kommunen, hvor staten forpligter sig til at komme med halvdelen, og kommunen med den anden halvdel. Gensidighedsaftalen blev ved budgetvedtagelsen 2012 indarbejdet for overslagsårene med sparekrav på 5 mio. kr. i 2013 Fra ultimo 2012 overgår en række kommunale opgaver til staten og samles i Udbetaling Danmark. Det forventes, at Lejre Kommunes udgift i 2013 bliver ca. 3,8 mio. kr., mens den sparede lønsum udgør 2,1 mio. kr. Lejre Kommune skal altså i 2013 finde besparelser på 1,7 mio. kr. for at finansiere udgifterne til Udbetaling Danmark. I 2013 skal der afholdes kommunal og regionsvalg. Til valget vil der være behov for at opjustere antallet af administrativt personale til optælling af valgresultatet. I forlængelse af det sidst gennemførte Folketingsvalg blev der desuden fremført ønsker til yderligere service på valgstederne. I budgettet for 2012 er der afsat kr. til at understøtte initiativer under Den Økologiske Kommune. For fortsat at kunne understøtte projektet er der behov for, at der afsættes beløb i den resterende projektperiode Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, og derfor skal Lejre Kommunes kommuneplan revideres i Planrevisionen forventes gennemført med egne personaleressourcer, men der vil være behov for en pulje til bl.a. trykning af plan og planforslag, understøttelse af borgermøder og eventuelle politiske møder, div. statistik samt eventuelt konsulentbistand til særanalyser mv. De samlede udgifter til drift af Kulturhuset i Hvalsø udgør i 2011 ca kr., hvoraf el, vand og varme udgør ca kr. Der er i budgettet kun afsat kr. For at kunne fastholde samme serviceniveau som i dag (fx åbningstid, ansættelse af en servicemedarbejder, indvendig vedligehold mv.) er det nødvendigt, at der tilføres midler til budgettet. Der er behov for midler til konsulentbistand til udvikling af udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek på kr. Udfordringen i Udvalget for Kultur & Fritids budgetoplæg i forhold til prioritering inden for udvalgets egen ramme.

54 XLSX Midler til en pulje med mulighed for at fritage frivillige folkeoplysende foreninger i kommunale eller egne bygninger for gebyrer og afgifter samt øvrige foreninger, der benytter kommunens bygninger Lejre Kommune har fortsat faldende børnetal, og dagplejen har de seneste år gennemgået markante tilpasninger. Prognoserne for 2013 viser et yderligere fald i børnetallet fra 396 børn i 2012 til 343 børn i Dette fald er indarbejdet i det tekniske budget som en reduktion af dagplejens nuværende budget med 5,5 mio. i Det vil dog ikke være muligt, at opnå den fulde besparelse af det faldende pasningsbehov i Etablering af 44 vuggestuepladser vil betyde yderligere reduktion på dagplejeområdet. De økonomiske konsekvenser for dagplejen afhænger af hvor hurtigt personaletilpasningerne kan ske, det anbefales, at der afsættes en pulje på 1,5 mio. til dækning af dobbeltbetaling som følge af ledig kapacitet hos dagplejen indtil opsigelserne er trådt i kraft, og efter at vuggestuepladserne er etableret. Da ordningen kun har haft virkning ét år ønskes forsøgsperioden for gæstedagplejeordningen forlænget med et år, således at der opnås en to-årig forsøgsperiode, som oprindeligt planlagt. Penge (1 mio. kr.) bevilliget til forsøget i 2011 er lagt i kassen, og der skal i stedet afsættes 1 mio. kr. i 2013 Såfremt UTM, ØU og KB i maj 2012 vælger at følge koncerndirektionens indstilling om at harmonisere tænd- og slukketiderne for vejbelysningen i Lejre Kommune således at tiderne er afstemt efter den kollektive trafik, vil den årlige udgift til vejbelysning (elafgifter og abonnement) bliver forøget med kr Lejre Kommune vil i januar 2013 modtage regning fra Movia vedr. efterregulering for Efterreguleringen er opgjort til 1,280 mio. kr. Der er tale om en stigning i antallet af personer, der får en BPA-ordning (personlig hjælpeordning) Personer med særlige sociale vanskeligheder (det specialiserede socialområde - voksne) Antallet af demente borgere med særlige behov for pleje og omsorg er øget. Det forventes, at antallet vil være stigende i de kommende år. Derfor er det nødvendigt at udvide antallet af boliger til demente. Aktuelt påtænkes Bøgebakken, Hus 4 at blive transformeret til boliger for demente. Smerteskolen har hidtil været finansieret via eksterne projektmidler på kr., og en fortsættelse af smerteskolen forventes alt andet lige at ville koste dette beløb. Der er p.t. ikke afsat midler i budget 2013 til en fortsættelse af smerteskolen, og udgiften til en fortsættelse af skolen vil derfor i givet fald gå fra øvrige opgaver. P.t. dækker budget alene skal -opgaver.

55 XLSX Bemærkning Staten kommer med løsningsforslag til besparelser i kommunen. Er indarbejdet pr. 21. august 2012 Tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care kan give en varig besparelse i stedet for at lease hjælpemidlerne som har været praksis hidtil. Staten har fremsendt en hel række ændringer som følge af ny lovgivning, netto effekten er reduktion af udgifterne. Er indarbejdet pr. 21. august 2012 Der er i forlængelse af indførelse af ny koncern- og centermodel fra 2013 realiseret besparelser på 1 mio. kr. udover de forudsatte besparelser på 2,5 mio. kr. Den øgede besparelse på 1 mio. kr. skyldes gennemførelse af ny elevtildelingsmodel på skoleområdet, som følge af den ny skoleplan. Det er besluttet, at en del af besparelsen ved den ny elevtildelingsmodel skal indgå i projekt Ledelse og Organisation (jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. januar 2012) Budgettet til inventar har ikke været fuldt anvendt de seneste år. Budgettet kan derfor tilpasses med 0,2 mio. kr. Der er i dag afsat centralt budget til stillingsannoncer på 0,18 mio. kr. Det foreslås, at eventuelle udgifter til stillingsannoncer fremover finansieres af centrene selv fx ved sparede lønudgifter i forbindelse med rekrutteringsperioden. Samtidig kan antal og omfang af øvrige informationsannoncer, typisk i aviser og dagblade, reduceres i lyset af fokus på digital annoncering på hjemmeside mv. Det foreslås derfor at nedskrive budgettet med 0,12 mio. kr. (fra 0,32 mio. kr. til 0,20 mio. kr.) Puljen attraktiv arbejdsplads er målrettet initiativer til udvikling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, tværgående kompetenceudviklingstiltag mv. Puljen kan reduceres som engangsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene, herunder understøttelse af centermed-struktur. Budgettet i 2013 udgør 1,5 mio. kr. Udviklingspuljen omfatter i budget 2013 udelukkende midler til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). Der er i budgettet afsat 0,6 mio. kr., men det forventes, at udgifterne til FLIS i 2013 vil være mindre, da opstart for systemet er rykket i forhold til den oprindelige tidsplan. Der er afsat 0,8 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand og advokatbistand i forhold til understøttelse af tværgående og strategiske indsatser. Puljen kan nedskrives som en engangsbesparelse i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering 0 af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene.

56 Der er afsat 0,8 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand og advokatbistand i forhold til understøttelse af tværgående og strategiske indsatser. Puljen kan nedskrives som en engangsbesparelse i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering 0 af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene. Jf. beslutninger i dagtilbudsplanen vil omprioriteringer på dagtilbudsområdet, herunder en ny normeringsmodel, frigøre ressourcer. De frigivne ressourcer skal løse omstillingsproblematikken ifm. faldende børnetal på området. Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park forudsættes at kunne finde sted i kraft af løbende effektivisering af materielgårdens drift XLSX Der arbejdes på at skabe et retvisende billede af bevillingen samt med iværksættelse af flere initiativer, der skal nedbringe energiforbruget. Da der vil ske en række større ændringer på beskæftigelsesområdet (jf. diverse reformer) forventes det, at merudgiften kan finansieres inden for udvalgets samlede økonomiske ramme. Demografipuljerne dækker en række forskellige udgifter på ældreområdet. For nogle af posterne har der i regnskab 2011 og forventes der ligeledes i 2012 at være et mindreforbrug. Det vil derfor være muligt at halvere disse poster i Effektivisering på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne vil give en besparelse på bestillerbudgettet, Udenfor servicerammen Bemærkning Skal foregå i Sæby-badet med start i august/september Der forelægges en sag til politisk behandling Der forelægges sag til politisk behandling Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) Ses i sammenhæng med kr. på anlægsbudgettet. Den øgede bevilling i overslagsårene vurderes ift status på arbejdet med Sagnkongernes hal Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet Lejre-Roskilde - herunder evt. Sjællandstårnet Der forelægges en sag til politisk behandling i september hvor der evt. udpeges ét område

57 XLSX Driftsbesparelse sfa. samlet rådighedsbeløb: budget 2012: 4,4 mio. kr. og 4,5 mio. kr. i nyt anlægsbudget De lokale erhvervsforeninger støttes til at tage initiativer til lokal vækstskabelse (eksempelvis undgå butiksdød, hjælpe med økologicertificering af lokale køkkener mm) Sammenhæng til Den økologiske kommune Driftudgiften reduceres i takt med salg af grunde - her forudsat at alle grunde er solgt i 2013 Ungeledigheden i Lejre skal afskaffes gennem initiativer der sikrer tilbud til ledige unge. Der forelægge politisk sag. Ønsket om seniorjob forventes at stige og udviklingen må følges ift eventuel budgettilpasning Udenfor servicerammen Der er indarbejdet 2,4 mio. kr. i særligt driftstilskud - se budgetaftalen Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. i særligt driftstilskud - se budgetaftalen Samme metode som i budget 2012 Samme metode som i budget 2012 Bemærkning

58 XLSX

59 XLSX

60 Bilag: 3.5. Bilag 5. Investeringsoversigt 2013 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71627/12

61 XLSX Bilag 5. Investeringsoversigt, på baggrund af anlægsforslag til budget Anlægsnr. Anlægsforslag Bemærkninger ØU 2 Digitaliseringspulje Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet ØU 3 Boligudbyggelsesprogram jf. ØU 19/ ØU Pulje til IT-investeringer Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet KF 7 Renovering - Domus Felix KF 9 Åbent bibliotek TM 9 Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet TM 13 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår TM 14 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår TM 21 Cykelsti langs Ledreborg Allé SSÆ 2 Borgernær teknologi Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet SSÆ 4 Biler SSÆ 7 Køb af Birkely (sammenhæng med tidligere anlægsbevilling) Eget forslag Interaktive tavler i alle klasselokaler Igangsættes i 1. kvartal i 2013: ca. 80 tavler. Skolerne har 0 driftsudgiften. Eget forslag Bærbar/Tablet til alle skoleelever Eget forslag Udvidelse af junior klubben i Hvalsø Ifm dagtilbudsplanen medfører ledige lokaler (beløb til alm 0 istandsættelse) Eget forslag Faglokaler Eget forslag Tandplejen Venterum mv renoveres Eget forslag Pulje til vuggestuepladser og legestue Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken prioriteres Eget forslag Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Dagtilbudsplanen med blandt andet: Integreret institution og legestuer Eget forslag Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier Gevninge bygade skal prioriteres i 2013 Eget forslag Cykel og gangstier Eget forslag Broer ,5 mio. kr. prioriteres til Munkholmbroen i 2015 Eget forslag Pulje til gadebelysning UTM nr. 18 med reduceret beløb i 2013 Eget forslag Pulje til IT-investeringer Ikke medtaget i BU19 Eget forslag Pulje til opgradering af stoppesteder Eget forslag Ejendomsvedligeholdelse Incl. PCB-opgave på Hvalsø skole Eget forslag Halrenovering Kirke Hyllinge hallen prioriteres først og renoveres iht notat af juli 2012 Eget forslag Hjælpemidler Der forelægges politisk sag i september Eget forslag Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Finansieres i 2013 ved at handicappuljen 2012 lægges i kassen Eget forslag Initiativer til lokal vækst Erhvervsforeningerne støttes til at tage initiativer ift lokal vækst Eget forslag Pulje til Energioptimering (10 års tilbagebetaling), lånefinanseres Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb. Det forudsættes, at 2 mio. kr. af øvrig anlæg kan finansieres ved låneoptag Total, anlægsudgifter

62 Bilag: 3.7. Bilag 7. Ændringer fra budgetoverslagsår 2013 til borgmesterens oplæg 2013 (trinvis) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71708/12

63 Bilag 7: Ændringer fra udvalgenes budgetoplæg (juni) til borgmesterens budgetoplæg (august), trinvis Ændringer fra "budgetoverslagsår 1" til "udvalgenes budgetoplæg" (juni) kr 2013 Budgetoverslagsår, drift (vedtaget oktober 2011) PL Demografi Politiske beslutninger t.o.m. februar Fremskrivning Udfordringer Løsningsmuligheder I alt, drift Ændringer fra "udvalgenes budgetoplæg" (juni) til "budgetseminar 22.juni" kr 2013 Drift, Udvalgenes budgetoplæg Konsekvenser af Økonomiaftale, drift (foreløbige beregninger) Gensidighedsaftale 710 Lov- og Cirkulæreprogram I alt, drift Anlæg (2013 pl) Renter, afdrag, balanceforskydninger Indtægter (foreløbige beregninger) Ændringer fra "budgetseminar 22. juni" til "6. juli notat" kr 2013 Drift, budgetseminar 22. juni Ændret PL-skøn, drift Tilpasning af udgifter til beskæftigelsestilskud Konsekvenser af Økonomiaftale, drift (endelig udmelding) -99 I alt, drift Anlæg, budgetseminar 22. juni Ændret PL, anlæg 891 I alt, anlæg Renter, afdrag, balanceforskydninger, budgetseminar 22. juni Renter, afdrag, balanceforskydninger (opdateret beregning) 387 I alt, Renter, afdrag og balanceforskydninger Indtægter, budgetseminar 22. juni Øgede indtægter (efter endelig udmelding) I alt, Indtægter Ændringer fra "6. juli notat" til "ØU-sag 21. august" kr 2013 Drift, 6. juli notat Øvrige korrektioner I alt, drift

64 Ændringer fra ØU-sag 21. august til borgmesterens oplæg kr 2013 Drift, ØU-sag 21. august Tilpasning af udfordringer (indarbejdet i "udvalgenes budgetoplæg") Tilpasning af løsningsmuligheder (indarbejdet i "udvalgenes budgetoplæg") Afledt drift af anlægsønsker Politiske driftsønsker I alt drift Anlæg, ØU-sag 21. august Opjustering af anlægsbudget I alt, anlæg Låneoptag, ØU-sag den 21. august Øget låneoptag ( til finansiering af energirenovering, anlæg) I alt, låneoptag

65 Bilag: 3.6. Bilag 6: Ændringer fra juni til borgmesterens oplæg (oversigt) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72060/12

66 Bilag 6. Ændringer fra udvalgenes budgetoplæg (juni) til borgmesterens budgetoplæg (august), oversig kr.(løbende priser) Udvalgenes budgetoplæg Budgetforslag 2013 (juni 2012) (budget-seminar 2) Drift Økonomiudvalget Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed og Ældre* Bedre kvalitet i dagtilbud (jf. Økonomiaftale 2013) Sundhedsfremmende indsats (jf. Økonomiaftale 2013) Udfordringer Løsningsmuligheder Gensidighedsaftale, uudmøntet besparelse (fra 2012) Gensidighedsaftale, løsningsforslag Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogram Sparekravspulje 0 PL Drift og refusion 0 Politiske driftsønsker Afledt drift af anlægsforslag A. Drift i alt Anlæg** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet - 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 06 Fællesudgifter og administration m.v B. Anlæg i alt C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på Kommunens lån UDGIFTER i alt Optagne lån Skatter, tilskud og udligning (inkl. beskæftigelsestilskud) Kvalitetsfondsmidler (jf. Økonomiaftale 2013) Udligningsreform Ekstraordinær finansiering F. INDTÆGTER i alt BUDGETBALANCE, Likviditetsunderskud = (+), likviditetsoverskud = (-)

67 - heraf serviceudgifter

68 s budgetoplæg (august), oversigt orslag 13 Budgetforslag 2013 Budgetforslag 2013 Borgmesterens oplæg eminar 2) (pr. 5. juli 2012) (pr. 21. august 2012) (pr. 29. august 2012)

69

70 Bilag: 3.2. Bilag 2. Konsekvensregneark m. borgmesterens budgetforslag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72069/12

71 Hovedoversigt : Konsekvensberegningsmodel 9. august 2012 kl. 11:15 i kr. løbende priser Regnskab 2011 Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Økonomiaftalen dagtilbud og sundhed Konsekvenser af budgetsag ØU den 21. august Udfordringer PL drift Afledt drift af anlægsforslag Forslag til løsningsmuligheder Politiske driftsønsker PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg Anlæg vedtaget i budget 2012 (tælles ikke med i resultat) Forslag til anlæg PL vedr. anlæg Anlæg i alt Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)

72 Udfordringer til budget Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt Fjern x ved de udfordringer ikke ønskes at indgå i hovedoversigt x Udvalg Overskrift Tværgå ende Gensidighedsaftalen x ØU Udbetaling Danmark x ØU Afholdelse af valg x ØU Projektet "Den økologiske kommune" x ØU Revision af kommuneplan x UKF Hvalsø Kulturhus x UKF Konsulentbistand udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek x UKF Pulje til fritagelse for betaling af gebyr og afgifter UBU Anbringelsesområdet x UBU Dagplejen (1) - Faldende børnetal x UBU Dagplejen (2) - Oprettelse af vuggestuepladser x UBU Dagplejen (3) - Fortsættelse af forsøgsordning med gæstedagpleje UTM Energi - stigende priser

73 x UTM Harmonisering af vejbelysning x UTM Movia efterregulering for UJA Seniorjob til personer over 55 år x USSÆ 96 SEL x USSÆ Personer med særlige sociale vanskeligheder x USSÆ Udvidelse af antal boliger til demente x USSÆ Genoptræning - fortsættelse af smerteskolen I alt

74 x Bemærkning Gensidighedsaftalen som forudsætter effektivisering i kommunen, hvor staten forpligter sig til at komme med halvdelen, og kommunen med den anden halvdel. Fra ultimo 2012 overgår en række kommunale opgaver til staten og samles i Udbetaling Danmark. Det forventes, at Lejre Kommunes udgift i 2013 bliver ca. 3,8 mio. kr., mens den sparede lønsum udgør 2,1 mio. kr. Lejre Kommune skal altså i 2013 finde besparelser på 1,7 mio. kr. for at finansiere udgifterne til Udbetaling Danmark. I 2013 skal der afholdes kommunal og regionsvalg. Til valget vil der være behov for at opjustere antallet af administrativt personale til optælling af valgresultatet. I forlængelse af det sidst gennemførte Folketingsvalg blev der desuden fremført ønsker til yderligere service på valgstederne. I budgettet for 2012 er der afsat kr. til at understøtte initiativer under Den Økologiske Kommune. For fortsat at kunne understøtte projektet er der behov for, at der afsættes beløb i den resterende projektperiode Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, og derfor skal Lejre Kommunes kommuneplan revideres i Planrevisionen forventes gennemført med egne personaleressourcer, men der vil være behov for en pulje til bl.a. trykning af plan og planforslag, understøttelse af borgermøder og eventuelle politiske møder, div. statistik samt eventuelt konsulentbistand til særanalyser mv. De samlede udgifter til drift af Kulturhuset i Hvalsø udgør i 2011 ca kr., hvoraf el, vand og varme udgør ca kr. Der er i budgettet kun afsat kr. For at kunne fastholde samme serviceniveau som i dag (fx åbningstid, ansættelse af en servicemedarbejder, indvendig vedligehold mv.) er det nødvendigt, at der tilføres midler til budgettet. Der er behov for midler til konsulentbistand til udvikling af udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek på kr. Udfordringen i Udvalget for Kultur & Fritids budgetoplæg i forhold til prioritering inden for udvalgets egen ramme. Midler til en pulje med mulighed for at fritage frivillige folkeoplysende foreninger i kommunale eller egne bygninger for gebyrer og afgifter samt øvrige foreninger, der benytter kommunens bygninger Der er store udfordringer vedr. anbringelsesområdet. Der er i december 2011 anbragt 2 børn/ unge yderligere 3 nye sager i 1. kvartal 2012, og p.t. er der 4 nye sager undervejs. Det vurderes p.t. at være svært at rumme disse i nuværende budget, og hvis udviklingen fortsætter, bliver udfordringen naturligvis større i 2013 samt overslagsårene. Lejre Kommune har fortsat faldende børnetal, og dagplejen har de seneste år gennemgået markante tilpasninger. Prognoserne for 2013 viser et yderligere fald i børnetallet fra 396 børn i 2012 til 343 børn i Dette fald er indarbejdet i det tekniske budget som en reduktion af dagplejens nuværende budget med 5,5 mio. i Det vil dog ikke være muligt, at opnå den fulde besparelse af det faldende pasningsbehov i Etablering af 44 vuggestuepladser vil betyde yderligere reduktion på dagplejeområdet. De økonomiske konsekvenser for dagplejen afhænger af hvor hurtigt personaletilpasningerne kan ske, det anbefales, at der afsættes en pulje på 1,5 mio. til dækning af dobbeltbetaling som følge af ledig kapacitet hos dagplejen indtil opsigelserne er trådt i kraft, og efter at vuggestuepladserne er etableret. Da ordningen kun har haft virkning ét år ønskes forsøgsperioden for gæstedagpleje-ordningen forlænget med et år, således at der opnås en to-årig forsøgsperiode, som oprindeligt planlagt. Penge (1 mio. kr.) bevilliget til forsøget i 2011 er lagt i kassen, og der skal i stedet afsættes 1 mio. kr. i 2013 Et misvisende/uklart beregningsgrundlag for energibudgettet kombineret med fejlkonteringer (dog i faldende grad) gør budgetstyringen vanskelig. Større udfordring er dog de stigende energipriser, der har som konsekvens, at de i 2011 og 2012 gennemførte energitiltag ikke medfører, at der opnås den forventede besparelse. Der er ydermere lagt en besparelse på ydelsen på lånet til energiinvesteringer ind i 2012 og fremadrettet. Historisk har bevillingen ikke fået overført et mindreforbrug, men har fået overført et merforbrug.

75 Såfremt UTM, ØU og KB i maj 2012 vælger at følge koncerndirektionens indstilling om at harmonisere tænd- og slukketiderne for vejbelysningen i Lejre Kommune således at tiderne er afstemt efter den kollektive trafik, vil den årlige udgift til vejbelysning (elafgifter og abonnement) bliver forøget med kr Lejre Kommune vil i januar 2013 modtage regning fra Movia vedr. efterregulering for Efterreguleringen er opgjort til 1,280 mio. kr. I forbindelse med lovændring om, at perioden for berettigelse til arbejdsløshedsdagpenge nedsættes fra 4 2 år forventes en stigning af udgifter til seniorjob. Der er tale om en stigning i antallet af personer, der får en BPA-ordning (personlig hjælpeordning) Personer med særlige sociale vanskeligheder (det specialiserede socialområde - voksne) Antallet af demente borgere med særlige behov for pleje og omsorg er øget. Det forventes, at antallet vil være stigende i de kommende år. Derfor er det nødvendigt at udvide antallet af boliger til demente. Aktuelt påtænkes Bøgebakken, Hus 4 at blive transformeret til boliger for demente. Smerteskolen har hidtil været finansieret via eksterne projektmidler på kr., og en fortsættelse af smerteskolen forventes alt andet lige at ville koste dette beløb. Der er p.t. ikke afsat midler i budget 2013 til en fortsættelse af smerteskolen, og udgiften til en fortsættelse af skolen vil derfor i givet fald gå fra øvrige opgaver. P.t. dækker budget alene skal -opgaver.

76 Løsningsforslag til budget Sum valgte løsningsforslag x SÆT x ved de løsningsforslag som ønsket indgå i hovedoversigt Udvalg Overskrift Bemærkning x Tværgåen de Gensidighedsaftalen, løsningsforslag -statens bidrag Staten kommer med løsningsforslag til besparelser i kommunen. x Tværgåen de Gensidighedsaftalen, kommunalt bidrag - hjælpemidler Tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care kan give en varig besparelse i stedet for at lease hjælpemidlerne som har været praksis hidtil. x Tværgåen de Lov- og Cirkulæreprogram Staten har fremsendt en hel række ændringer som følge af ny lovgivning, netto effekten er reduktion af udgifterne. x ØU Ledelse og organisation Der er i forlængelse af indførelse af ny koncern- og centermodel fra 2013 realiseret besparelser på 1 mio. kr. udover de forudsatte besparelser på 2,5 mio. kr. Den øgede besparelse på 1 mio. kr. skyldes gennemførelse af ny elevtildelingsmodel på skoleområdet, som følge af den ny skoleplan. Det er besluttet, at en del af besparelsen ved den ny elevtildelingsmodel skal indgå i projekt Ledelse og Organisation (jf Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. januar 2012) x ØU Reducere i budget til inventar Budgettet til inventar har ikke været fuldt anvendt de seneste år. Budgettet kan derfor tilpasses med 0,2 mio. kr. x ØU Reducere i budget til stillingsannoncer og øvrige annoncer Der er i dag afsat centralt budget til stillingsannoncer på 0,18 mio. kr. Det foreslås, at eventuelle udgifter til stillingsannoncer fremover finansieres af centrene selv fx ved sparede lønudgifter i forbindelse med rekrutteringsperioden. Samtidig kan antal og omfang af øvrige informationsannoncer, typisk i aviser og dagblade, reduceres i lyset af fokus på digital annoncering på hjemmeside mv. Det foreslås derfor at nedskrive -300 budgettet med 0,12 mio. kr. (fra 0,32 mio. kr. til 0,20 mio. kr.) ØU Reduktion af beløb til jubilæumsgratialer I forbindelse med jubilæer gives der i dag et beløb på kr. (skattefrit) til 25 års jubilarer og kr. (skattefrit) til 40 års jubilarer. Derudover giver kommunen en gave (500 kr.) og midler til afholdelse af reception (2.500 kr.). Jubilæumsgratialet kan nedsættes til kr., hvorved der skønnes at kunne opnås en besparelse på kr. årligt i perioden Jubilæumsgratialer i den størrelsesorden gives i fx Høje-Taastrup -100 Kommune (5.000 kr.) og Hvidovre Kommune (6.000 kr.). x ØU Reducere i budget til puljen "attraktiv arbejdsplads" Puljen attraktiv arbejdsplads er målrettet initiativer til udvikling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, tværgående kompetenceudviklingstiltag mv. Puljen kan reduceres som engangsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene, herunder 0 understøttelse af centermed-struktur. Budgettet i 2013 udgør 1,5 mio. kr. x ØU Reducere i Udviklingspuljen Udviklingspuljen omfatter i budget 2013 udelukkende midler til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). Der er i budgettet afsat 0,6 mio. kr., men det forventes, at udgifterne til FLIS i 2013 vil være mindre, da 0 opstart for systemet er rykket i forhold til den oprindelige tidsplan. x ØU Reducere i konsulentkontoen Der er afsat 0,8 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand og advokatbistand i forhold til understøttelse af tværgående og strategiske indsatser. Puljen kan nedskrives som en engangsbesparelse i 2013 eventuelt 0 opvejet af en prioritering af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene kr. fra Bibliotek/Arkiv Budgettilpasning kr. fra Musikskolen (Alternativ 1) kr. fra Lokale-bookning UKF kr. fra folkeoplysning x UBU Omprioriteringer på dagtilbudsområdet Jf. beslutninger i dagtilbudsplanen vil omprioriteringer på dagtilbudsområdet, herunder en ny normeringsmodel, frigøre ressourcer. De frigivne ressourcer skal løse omstillingsproblematikken ifm. faldende børnetal på området. Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park forudsættes at kunne finde sted i kraft af løbende effektivisering af x UTM Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park materielgårdens drift. x UTM Energiforbrug - iværksættelse af diverse tiltag Der arbejdes på at skabe et retvisende billede af bevillingen samt med iværksættelse af flere initiativer, der skal nedbringe energiforbruget. UJA Da der vil ske en række større ændringer på beskæftigelsesområdet (jf. diverse reformer) forventes det, at Diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet merudgiften kan finansieres inden for udvalgets samlede økonomiske ramme. x

77 x UJA Da der vil ske en række større ændringer på beskæftigelsesområdet (jf. diverse reformer) forventes det, at Diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet merudgiften kan finansieres inden for udvalgets samlede økonomiske ramme. USSÆ Nedlæggelse af leve-bo-miljø på Ammershøjparken og Bøgebakken Nedlæggelse af de to leve-bo-miljøer vil medføre en samlet besparelse på 1,55 mio. kr., når besparelsen er fuldt implementeret, dvs. i USSÆ Ændring af kvalitets-standarden på rengøringen i hjemmeplejen Rengøringsstandard nedsættes fra hver 14. dag til hver 3. uge x USSÆ Halvering af demografipuljerne Demografipuljerne dækker en række forskellige udgifter på ældreområdet. For nogle af posterne har der i regnskab 2011 og forventes der ligeledes i 2012 at være et mindreforbrug. Det vil derfor være muligt at halvere disse poster i USSÆ Konsulentgruppen - Ophør af forebyggende og aktiverende indsats efter Ophør af forebyggende og aktiverende indsats efter 79, der er et kan -tilbud. Besparelsen skønnes fra 2013 og fremover at være kr. om året. Konsekvensen kan være, at borgerne oplever øget behov for -100 hjemmehjælp mv. som følge af manglende mulighed for aktivitet En nedlæggelse af kommunens aktivitetscentre vil betyde en samlet besparelse på 1,7 mio. kr., når USSÆ Aktivitetscentre, nedlæggelse besparelsen er fuldt indfaset i I 2013 vil nedlæggelse medføre en besparelse på 1,3 mio. kr. x USSÆ Sociale institutioner Effektivisering på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne vil give en besparelse på bestillerbudgettet, I alt

78 Anlægsforslag til budget x Sum af valgte anlægsprojekter (1.228) (1.248) (1.248) (1.248) Evt. afledt drift SÆT x ved de anlæg som ønsket Anlægsnr. Anlægsforslag Bemærkning prioriteret. ØU 1 Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger x ØU 2 Digitaliseringspulje Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet x ØU 3 Boligudbyggelsesprogram jf. ØU 19/6 2012? ØU 4 Opfølgning vedr. APV - fysiske problemer ØU 5 IT investeringer? x ØU PULJE TIL IT-INVESTERINGER Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF ØU 7 STRUKTURÆNDRINGER KF 1 Etablering af Petanquebaner, Hvalsø KF 2 Etablering af Crossfit bane 130 KF 3 Forsamlingshus i Osted KF 4 Renovering af haller KF 5 Udvidelse af P- Plads ved Station KF 6 Musikøvelokale x KF 7 Renovering - Domus Felix 350 KF 8 Renovering af tennisbaner 370 x KF 9 Åbent bibliotek 460 KF 10 Lys på petanque- og tennisbaner, Osted Idrætsanlæg 86 BU 1 Elektroniske tavler og IT faciliteter på skolerne BU 2 Udvidelse af junior klubben i Hvalsø på 65 kvadratmeter BU 3 Parkeringsplads og cykelparkering ved Allerslev Skole BU 4 Renovering af faglokaler og øvrige faciliteter på de 7 skoler, ansøgning om bevilling til udarbejdelse af ideoplæg BU 5 Nybygning af integreret 0-6 års børnehus i Hvalsø (der er afsat 20,6 mio. i budget 2012) Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 6 Indretning af loft i Bøgen, Kirke Hyllinge til personalefaciliteter 250 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 7 Indretning af faciliteter til 12 vuggestuepladser i Møllehuset, Kirke Sonnerup 774 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 8 Legestue i Kirke Såby 941 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 9 Indretning af 8 vuggestuepladser lærkereden Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 10 Dagplejen i Kirke Sonnerup Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 11 Indretning af vuggestuefaciliteter i Røglebakken Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 12 Legestue i Allerslev 941 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 13 Nybygning af integreret 0 6 års børnehus i Kirke Såby Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 14 Legestue i Kirke Hyllinge Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 15 Nybygning af integreret 0 6 års børnehus i Osted Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 16 Tilbygning i Solsikken Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 17 Udbygning af tandplejen BU 18 Fælles adgangsvej til Bramsnæsvigskolen og hallen ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA BU 19 LER/FAGLOKALER Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Pulje til Energioptimering (10 års tilbagebetaling) Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb. Det forudsættes, at 2 mio. kr. af øvrig anlæg kan finansieres ved x TM låneoptag TM 2 Pulje til forebyggende ejendomsvedligeholdelse Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb i 2013 TM 3 PCB renovering af Hvalsø Skole TM 4 Pulje til PCB renovering

79 TM 4 Pulje til PCB renovering TM 5 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger TM 6 Pulje til genopretning af kommunale lejeboliger TM 7 Pulje til Handicapforbedringer Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb TM 8 Pulje til kloakseparering af kommunale ejendomme x TM 9 Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet TM 10 Forlængelse af Vintappervej TM 11 Parkeringsanalyse Lejre station TM 12 Pulje til asfalt og slidlag Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb x TM 13 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår x TM 14 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår TM 15 Pulje til cykel- og gangstier Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår TM 16 Pulje til fortovs- og stirenovering TM 17 Pulje til renovering af broer Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb i 2013 TM 18 Pulje til gadebelysning TM 19 Pulje til opgradering af stoppesteder TM 20 Opdatering af skolevejsanalyse x TM 21 Cykelsti langs Ledreborg Allé TM Bygningsvedl KB Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet SSÆ 1 Parkeringspladser pleje- og ældrecentre x SSÆ 2 Borgernær teknologi Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet SSÆ 3 Hjælpemidler driftsbesparelsen sfa. anlægsinvesteringen er indregnet i løsningsmuligheder x SSÆ 4 Biler SSÆ 5 Genoptræning 676 SSÆ 6 Tilbygning til aktivitetscenter Østergade x SSÆ 7 Køb af Birkely (sammenhæng med tidligere anlægsbevilling) Husk at sætte kryds Nye forslag indsættes her... indsæt beløb indsæt afledt drift Bemærk: ændres beløb skal anlægsønske skrives som nyt forslag) x Interaktive tavler i alle klasselokaler 2000 Igangsættes i 1. kvartal i 2013: ca. 80 tavler. Skolerne har driftsudgiften. x Bærbar/Tablet til alle skoleelever x Udvidelse af junior klubben i Hvalsø 250 Ifm dagtilbudsplanen medfører ledige lokaler (beløb til alm istandsættelse) x Faglokaler 3000 x Tandplejen 400 Venterum mv renoveres x Pulje til vuggestuepladser og legestue 3800 Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken prioriteres x Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Dagtilbudsplanen med blandt andet: Integreret institution og legestuer x Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier Gevninge bygade skal prioriteres i 2013 Pulje til energiinvesteringer med tilbagebetaling under 10 år - Lånefinansieres - initiativer med solcelleanlæg på kommunale bygninger prioriteres x Cykel og gangstier x Broer ,5 mio. kr. prioriteres til Munkholmbroen i 2015 x Pulje til gadebelysning UTM nr. 18 med reduceret beløb i 2013 x Pulje til IT-investeringer 1053 Ikke medtaget i BU19 x Pulje til opgradering af stoppesteder x Ejendomsvedligeholdelse Incl. PCB-opgave på Hvalsø skole x Halrenovering Kirke Hyllinge hallen prioriteres først og renoveres iht notat af 17. juli 2012 x Hjælpemidler 7500 Der forelægges politisk sag i september x Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Finansieres i 2013 ved at handicappuljen 2012 lægges i kassen x Initiativer til lokal vækst 200 Erhvervsforeningerne støttes til at tage initiativer ift lokal vækst

80 Politiske driftsønsker til budget x Udvalg Bemærkning Svømmeundervisning for en skoleårgang Skal foregå i Sæby-badet med start i august/september Der forelægges en sag til politisk behandling Styrkelse af personalbemanding i hallerne Der forelægges sag til politisk behandling Drift og vedligholdelse af kunstgræsbane Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker og trivsel 500 fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) Tilbud om aktiviteter til unge 500 Prioriteres til initiativer i den nordlige del af kommunen (Kirke Hyllinge) Sagnlandet Lejre Den øgede bevilling i overslagsårene vurderes ift status på arbejdet med Sagnkongernes hal Nationalpark 200 Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet Lejre-Roskilde - herunder evt. Sjællandstårnet Forberedelse af udbud til budget Der forelægges en sag til politisk behandling i september hvor der evt. udpeges ét område Driftsbesparelse ved overtagelse af Birkely Driftsbesparelse sfa. samlet rådighedsbeløb: budget 2012: 4,4 mio. kr. og 4,5 mio. kr. i nyt anlægsbudget Initiativer til lokal vækst 200 De lokale erhvervsforeninger støttes til at tage initiativer til lokal vækstskabelse (eksempelvis undgå butiksdød, hjælpe med økologicertificering af lokale køkkener mm) Post Doc projekt 50 Kostpolitik og samarbejde med Københavns Madhus Driftudgift på Vestervangudstykningen Driftudgiften reduceres i takt med salg af grunde - her forudsat at alle grunde er solgt i 2013 Ingen ledige unge Ungeledigheden i Lejre skal afskaffes gennem initiativer der sikrer tilbud til ledige unge. Der forelægge politisk sag. Seniorjob Ønsket om seniorjob forventes at stige og udviklingen må følges ift eventuel budgettilpasning Extra statstilskud til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud Der er indarbejdet 2,4 mio. kr. i særligt driftstilskud - se budgetaftalen Extra statstilskud til forebyggelse og hverdagsrehabilitering Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. i særligt driftstilskud - se budgetaftalen Pulje til imødegåelse af overførsler Samme metode som i budget 2012 Pulje finansieres over finansforskydninger Samme metode som i budget 2012 I alt Note: Hvis der ønskes flere linjer til driftsønsker, indsæt da venligst linjer før ialt (række 37) ellers bliver summen ikke rigtig!

81 Investeringsoversigt som vedtaget i budget 2012 Anlægsprojekt i kr pl 2013-pl 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE PULJE TIL FOREBYGGENDE EJENDOMSVEJLIGEHOLD PULJE TIL TILGÆNGELIGHED (HANDICAP) LEGEPLADSANLÆGSPULJE Transport og infrastruktur ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP CYKEL- OG GANGSTIER BROER HVALSØ BYGADE + P-PLADSER CYKELSTI GEVNINGE - GL. LEJRE CYKELSTI NR. HYLLINGE - KR. HYLLINGE Undervisning og kultur ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA- LER/FAGLOKALER VEDLIGEHOLDELSES- OG RENOVERINGSPRO-JEKT PÅ FOLKESKOLERNE ANLÆGSPULJE TIL INITIATIVER PÅ BØRNE OG UNGEOMRÅDET SKOLEANLÆG ALLERSLEV AFLEDT AF NY SKOLEPLAN PULJE TIL INTERAKTIVE TAVLER SSP (HERUNDER SKATERBANE) KUNSTGRÆS FODBOLDBANE FLISEKANT PÅ SÆBYBADET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v NY INSTITUTION I HVALSØ UDBYGNING EGEBJERGET HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER Fællesudgifter og administration m.v PULJE TIL IT-INVESTERINGER DIGITALISERINGSPULJE ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI (MERE TID TIL BORGEREN) ANLÆGSOKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER I alt Note: Bemærk år 2012 er i 2012-pl og er i 2013-pl

82 Investeringsoversigt, på baggrund af anlægsforslag til budget Anlægsnr. Anlægsforslag 2013 ØU 2 Digitaliseringspulje ØU 3 Boligudbyggelsesprogram jf. ØU 19/6 2012? ØU PULJE TIL IT-INVESTERINGER ØU PULJE TIL IT-INVESTERINGER ØU PULJE TIL IT-INVESTERINGER TM 9 Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser TM 13 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter TM 14 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge TM 21 Cykelsti langs Ledreborg Allé SSÆ 2 Borgernær teknologi 516 SSÆ 4 Biler SSÆ 7 Køb af Birkely (sammenhæng med tidligere anlægsbevilling) Eget forslag Interaktive tavler i alle klasselokaler Eget forslag Bærbar/Tablet til alle skoleelever Eget forslag Udvidelse af junior klubben i Hvalsø 0 Eget forslag Faglokaler Eget forslag Tandplejen 400 Eget forslag Pulje til vuggestuepladser og legestue Eget forslag Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 Eget forslag Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier Eget forslag Cykel og gangstier 0 Eget forslag Broer 0 Eget forslag Pulje til gadebelysning 250 Eget forslag Pulje til IT-investeringer 0 Eget forslag Pulje til opgradering af stoppesteder 500 Eget forslag Ejendomsvedligeholdelse Eget forslag Halrenovering Eget forslag Hjælpemidler Eget forslag Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 500 Eget forslag Initiativer til lokal vækst 200 TM 1 Pulje til Energioptimering (10 års tilbagebetaling) I alt:

83

84 dget ?

85

86 Bemærkninger Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Igangsættes i 1. kvartal i 2013: ca. 80 tavler. Skolerne har driftsudgiften. Ifm dagtilbudsplanen medfører ledige lokaler (beløb til alm istandsættelse) Venterum mv renoveres Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken prioriteres Dagtilbudsplanen med blandt andet: Integreret institution og legestuer Gevninge bygade skal prioriteres i ,5 mio. kr. prioriteres til Munkholmbroen i 2015 UTM nr. 18 med reduceret beløb i 2013 Ikke medtaget i BU19 Incl. PCB-opgave på Hvalsø skole Kirke Hyllinge hallen prioriteres først og renoveres iht notat af 17. juli 2012 Der forelægges politisk sag i september Finansieres i 2013 ved at handicappuljen 2012 lægges i kassen Erhvervsforeningerne støttes til at tage initiativer ift lokal vækst Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb. Det forudsættes, at 2 mio. kr. af øvrig anlæg kan finansieres ved låneoptag

87

88 Bilag: 3.3. Bilag 3. Hovedoversigt Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72088/12

89 Hovedoversigt budget Hele kr. Udg. Indt. Driftsudgifter 00. Byudv., bolig- og miljøforanstaltning Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt (A) heraf refusion Anlægsudgifter 00. Byudv., bolig- og miljøforanstaltning Forsyningsvirksomheder m.v. 02. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt (B) Drifts og anlæg i alt (A+B) Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto Renter i alt - (C) Kassehenlæggelse (D) 151 Balanceforskydninger i alt (E) Afdrag på lån i alt (F) A+b+c+d+e+f+PL-stigninger i alt Finansiering Låneoptagelse Tilskud og udligning Udligning af købsmoms 889 Skatter Finansiering i alt Balance Økonomiafdelingen

90 Økonomiafdelingen Budgetteret skat og udligning på baggrund af statsgaranti Strukturtekst Budgetforslag Statsgar. udskr.grundl. Budgetforslag 1. udsendte hovedovers. (primo juli) Bevægelser 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud ) 7 Finansiering Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Finansiering Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Finansiering Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med Særlig ældretilskud Tilskud vedr. kvalitetsfonden Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Finansiering Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Skatter ) 90 Kommunal indkomstskat Finansiering Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Selskabsskat Finansiering Afregning af selskabskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster Finansiering Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven Grundskyld Finansiering Grundskyld Anden skat på fast ejendom Finansiering Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb GRAND TOTAL Bemærkninger 1) Beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I beregningen er forudsat at Lejre Kommune modtager 5,1 mio. kr. i 19 tilskud. 2) Skøn over indtægter vedrørende indkomstskat er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som udgør kr. Derudover er indtægter vedrørende grundskyld nedjusteret med 7,507 mio. kr. grundet seneste skøn fra Told og skat

91 Bilag: 3.1. Bilag 1. Borgmesterens forslag til aftaletekst Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72091/12

92 Budget Lejre et bedre sted at bo Hverdagen i fokus Hvad er det, der betyder noget i vores hverdag så vi oplever, at vi trives og har det godt? Det er et spørgsmål, der kan have forskellige svar. Men noget af det der har betydning er, at vi bor et sted, hvor vi er glade for at bo, og hvor de forskellige muligheder og tilbud der er i vores lokalområde, fungerer godt og bidrager til tilfredsheden. Om man har brug for, lyst til eller mulighed for at benytte sig af tilbuddene, er også individuelt og afhænger af ens alder og hvilken livssituation man befinder sig i. Lad det være sagt straks: I Lejre bor man godt. Fra Naturens og historiens side er Lejre privilegeret, men kommunens tilbud af den samlede kommunale service spiller naturligvis også en rolle. Lejre Kommune har arbejdet hårdt på at få en robust økonomi, og aftalepartierne vil i 2013 og de kommende år fortsætte dette arbejde. Det vil vi gøre, fordi den økonomiske styrke skal bruges til at realisere de planer for vores skoler, dagtilbud og sikker trafik, som vi har vedtaget eller er ved at vedtage, ligesom kultur og idræt får et løft. Alle de kommunale tilbud er vigtige for at hverdagen fungerer, også selvom mange måske ikke tænker over det i dagligdagen. De kommunale servicetilbud skal udvikles Rigtig mange borgere bruger hver dag kommunens skoler, dagpleje, vuggestuer, ældrecentre, hjemmepleje, busser, veje og cykelstier. Mange borgere bruger ugentligt kommunens natur- kultur- og fritidsfaciliteter, idrætsanlæg, biblioteker, stisystemer, eller sundhedstilbuddene i form af sundhedspleje, sygepleje eller genoptræning. Jobcenteret er også et af de tilbud mange borgere kan få brug for en periode i løbet af deres liv. Nogle borgere har brug for mere specialiserede tilbud i kortere eller længere perioder, eksempelvis familiehuset, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, specialinstitutioner eller andet. Det er vigtigt, at der både er rigtig gode tilbud til de mange, men også særlige tilbud til de få, der har særlige behov. Selvom mange af tilbuddene allerede er gode i dag, skal der ske en fortsat udvikling og forbedring. Det er med til at gøre Lejre til et endnu bedre sted at bo. Planer for fremtiden Der bliver tilsyneladende færre erhvervsaktive, færre børn og flere ældre i Lejre kommune. Det er en udfordring vi skal have løst. Derfor vil aftalepartierne gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Lejre kommune. Det er der ikke noget nyt i, det har også været målet de to foregående år. Men der er ikke én løsning, der sikrer at flere borgere flytter til Lejre kommune. De muligheder og tilbud der er i Lejre kommune, er med til at gøre vores kommune til et attraktivt sted at bo, både for os der allerede bor her, men også for dem der er ude og se sig om efter et nyt sted at bo. Så at gøre Lejre til et bedre sted at bo, kan med andre ord ikke løses med et snuptag. Det kræver tydelige politiske prioriteringer, i form af de langsigtede strategier, konkrete planer og beslutninger som kommunalbestyrelsen vælger, og som alle har betydning for hvordan den kommunale service bliver i fremtidens Lejre. Budget tager afsæt i tidligere års budgetaftaler og i Lejrestrategien. Det er de spor aftalepartierne har lagt ud i de foregående to år, og som vi nu bygger videre på. 1

93 Nogle spor giver ingen anledning til at borgere oplever ændringer i deres hverdag, mens andre spor betyder ændringer i hverdagen. Noget sporarbejde tager tid, og indtil det er helt på plads, kan det ikke undgås at der er borgere, der oplever gener i deres hverdag. Det kan eksempelvis være ved tilbygning på skoler, nybygning af institutioner, vejarbejde eller andet. Men de gode løsninger kommer kun, hvis vi accepterer at det betyder ændringer i vores hverdag i en kortere eller længere periode. Aftalepartierne har i budgetarbejdet og budgetaftalen lagt vægt på, at skabe gode tilbud indenfor den økonomi der er til rådighed og samtidig sikre, at budgetterne også har luft i de kommende år. Vi gennemfører en række konkrete investeringer som frigiver penge i de efterfølgende år. Der er tale om engangsinvesteringer af ikke ubetydelige beløb, som alle er med til at skabe en bedre driftsøkonomi. Det er der heller ikke noget nyt i. Det har vi også prioriteret i de første to budgetaftaler, og det prioriterer vi igen. Den slags investeringer har været medvirkende til, at Lejre kommune har gode tilbud i hverdagen, at budgetter holdes og at økonomien, som følge deraf, er blevet styrket til glæde for alle borgere i kommunen. Budgetaftalens indhold Øget kvalitet i dagtilbuddene Der er afsat midler i budgettet til øget kvalitet i dagtilbuddene. Dagtilbudsplanen forelægges til politisk behandling i år. Formålet er, at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene ved at skabe bedre fysiske rammer for børnene i hverdagen, øge inklusionen og styrke normeringen så antallet af lukkedage minimeres og åbningstiden kan øges i udvalgte institutioner. Dagtilbudsplanen kommer til politisk drøftelse og beslutning i efteråret. Aftalepartierne vil øge antallet af integrerede institutioner og vuggestuepladser, så der blive et mere reelt valg for forældrene mellem dagpleje eller vuggestue til deres børn. Konkret prioriteres flere vuggestuepladser i Kirke Sonnerup, Glim og Lejre i Der afsættes en pulje på mindst 15 mio. kr. om året, i de kommende år, til realisering af dagtilbudsplanen. Folkeskole Skoleplanen er nu ved at blive realiseret. Den nye skolevision, med fokus på en Styrkelse af skolens udvikling, der ruster vores børn og unge bedst muligt til deres videre færd i livet, er vedtaget. I Lejre kommune er det politisk prioriteret, at det er Undervisningsministeriets vejledende timetal der skal være niveauet for antallet af undervisningstimer i modsætning til minimumstimetallet, som er det niveau en række andre kommuner tilbyder. De penge der frigøres som følge af skoleplanen anvendes til fortsat udvikling af skolerne. Der skal arbejdes med udvikling af samtlige skoletrin: indskoling, mellemtrin og udskoling. Der udarbejdes løbende oplæg til politisk beslutning. I udviklingen af skolerne lægges der fortsat vægt på både øget digitalisering, som eksempelvis interaktive tavler og bærebare pc ere, og på øget inklusion eksempelvis ved at prioritere to-voksne ordning og efteruddannelse. 2

94 Aftalepartierne har besluttet at tilføre skoleområdet ekstra midler i de kommende år, for at styrke anvendelsen af elektroniske medier. Det er konkret besluttet, at alle klasser skal have interaktive tavler til deres rådighed fra skolestart Der skal også være bærbare pc er til hver enkelt elev fra skolestart Det er en forudsætning at der prioriteres midler til kurser for lærerne i anvendelse af de digitale redskaber. Et andet nyt initiativ på skoleområdet er, at aftalepartierne nu vil sørge for at der tilbydes svømmeundervisning til en skoleårgang fra næste skoleår. Det skal foregå i Sæbybadet med start august/september Der udarbejdes et oplæg til politisk beslutning så svømmeundervisningen kan komme med i den samlede planlægning/timefordeling. Der afsættes en pulje til forbedring af faglokaler. Der afsættes penge til øgede aktiviteter for de unge. Der skal laves et oplæg til politisk beslutning herom. I 2013 prioriteres den nordlige del af kommunen (nærmere bestemt Kirke Hyllinge). Der er behov for udvidelse af juniorklubben i Hvalsø. Der er foreslået en løsning, hvor en bygning der frigives i forbindelse med dagtilbudsplanen kan tages i anvendelse. Det betyder, at juniorklubben i Hvalsø udvides i Social- og beskæftigelse Aftalepartierne vil gøre op med arbejdsløsheden for de unge under 30 år i Lejre kommune. Det er afgørende for vores samfund at færrest mulige oplever længerevarende ledighed, og for de unges vedkommende er det af afgørende betydning, at de ikke oplever ledighed i selv kortere perioder. Derfor igangsættes særlige initiativer for at undgå ungeledigheden. Der udarbejdes et oplæg til politisk behandling. Muligheden for at etablere socialøkonomisk virksomhed/virksomheder i kommunen, eksempelvis produktionskøkken/kantinedrift, overnatningsfaciliteter/vandrehjem eller andet undersøges. Der afsættes en pulje til at forbedre og sikre tilgængeligheden for handicappede i de kommunale bygninger. Sundhed og ældre Sundhed og ældreområdet har de sidste to år haft fokus på at øge borgerens muligheder for hurtigere at komme på benene igen efter sygdom og sygehusindlæggelser. Samtidig er der fortsat fokus på at minimere sygdom og indlæggelser, der hvor det er muligt at forebygge gennem en tidlig indsats. Redskaberne er mange, eksempelvis genoptræning efter operationer og alvorlig sygdom, at tilrettelægge hjælpen i hjemmet, så borgeren får størst mulig grad af selvhjulpenhed, samt anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler til at klare hverdagen eller understøtte træningen. Der er særlige indsatser for bestemte sygdomsgrupper, herunder tilbud som også har et mere psykologisk fokus, for at man skal kunne leve med en kronisk sygdom. Her er det eksempelvis indsatser som Op på hesten igen eller Smerteskolen der prioriteres. Der er fra centralt hold sat fokus på forebyggelse og hverdagsrehabilitering og KL har udmeldt en strategi for den kommunale indsats. Strategien har fokus på det nære sundhedsvæsen, set i lyset af udviklingen med flere ældre og flere med kroniske sygdomme. 3

95 Aftalepartierne er enige om, at der skal sættes fokus på hvordan vi løser udfordringen med de hurtigere udskrivelser fra sygehusene og behovet for særlig støtte til borgere med kroniske sygdomme, så de kan få så godt et liv som muligt og gerne fastholdes på arbejdsmarkedet. Udover disse forskellige konkrete initiativer er det også vigtigt at det basale er på plads, et sundt og meningsfyldt liv præget af gode kostvaner, et sundt miljø og et aktivt liv med muligheder for motion og kulturelle oplevelser. Projekt Aktiv og sund hele livet fortsætter i de kommende år. Der afsættes en pulje til at støtte op om initiativer taget af eksempelvis grundejerforeninger i lokalområder, som styrker fællesskabet med fokus på sundhed og trivsel. Aftalepartierne er enige om at købe hjælpemidler, biler til ældreplejen og indfri lånet i Hvalsø ældreboligerne (Birkely), da der med de investeringer frigives en betydelig driftsbesparelse årligt. Kultur og fritid En aktiv fritid for store og små, er en af de vigtige overskrifter i Lejre Strategien 2012 og for aftalepartiernes budgetter i de kommende år. Lejre kommunes mange engagerede frivillige leverer en indsats af afgørende betydning for at skabe den vifte af tilbud og muligheder der gives. Mulighederne for at dyrke idræt under gode forhold skal forbedres, og derfor er aftalepartierne enige om at igangsætte en renovering af alle idrætshaller begyndende i Kirke Hyllinge i Derudover styrkes personalebemandingen i idrætshallerne, med den effekt, at der bliver bedre tilsyn, pasning og mulighed for at indgå i samarbejder med nuværende og nye brugere, for at udvikle nye tilbud. I budget 2013 har aftalepartierne, med den nye plan for fortsat udvikling af biblioteksområdet, valgt at have særlig fokus på styrkelse af bibliotekerne som kulturelt samlingspunkt, herunder indførelse af åbent bibliotek, som afprøves enten i Kirke Hyllinge eller Hvalsø. Nationalparkssamarbejdet har fortsat høj prioritet, og der er sat en pulje af til at understøtte dette samarbejde samt realiseringen af Nationalparken. Sagnlandet Lejre er en del af oplevelsesmulighederne i Lejre, og indgår også i det fælles kulturprojekt Da Danmark blev til. Som en del af udviklingen indenfor oplevelsesøkonomien i Lejre, har aftalepartierne prioriteret at give et øget tilskud til Sagnlandet Lejre, for at understøtte arbejdet med det specifikke udviklingsprojekt Sagnkongernes Verden der vil kunne få meget stor betydning som en særlig turistattraktion. Kulturhuset Felix er et flittigt brugt samlingssted og aftalepartierne er enige om at afsætte midler til den ønskede renovering af huset. Grøn omstilling Klima- og bæredygtighedsarbejdet fortsætter med afsæt i klimastrategiens ambitiøse mål. Der arbejdes videre med planerne for vedvarende energi og grøn omstilling. Der er gennemført energiinvesteringer for 40 mio. kr. de seneste to år, og der skal fortsat gennemføres energiinvesteringer som kan lånefinansieres. Lånet skal tilbagebetales ved den driftsbesparelse der opnås, og indenfor max 15 år. I 2013 skal der 4

96 fokuseres særligt på opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. Der forelægges en sag til politisk behandling med vurdering af potentialet. Aftalepartierne er enige om at lånefinansiere op til 10 mio. kr. til energiinvesteringerne. Projekt Den økologiske kommune er kommet rigtigt godt fra start med rigtig mange forskellige initiativer. Projektet fortsætter i henhold til planen i de kommende år. Der afsættes midler til den videre indsats i 2013 og Hvor projektet i 2012 især har haft til formål at etablere samarbejde og skabe opmærksomhed om projektet, er formålet i 2013 i langt højere grad at fokusere på at opnå resultater. I 2014 vil fokus primært være på forankring og hvordan projektet kan bæres videre. Midler i 2013 skal derfor stiles til projekter, der med stor sandsynlighed vil afstedkomme ønskede effekter af indsatsen. Konkret indleder Lejre kommune samarbejde med Københavns Madhus omkring omlægning til af offentlige køkkener til økologi over de kommende år. Center for Skoletilbud samarbejder med Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening om hvordan ressourcebevidst medborgerskab og grøn ansvarlighed kan styrkes i skolegangen. Når Folketinget vedtager en plan for affaldshåndtering forelægges en sag til politisk behandling med henblik på at vurdere relevante initiativer for Lejre kommune. Det bør endvidere undersøges om der kan etableres et Karaprojekt, med mulighed for at borgere kan købe/genanvende/genbruge udvalgte ting som er afleveret på Kara. De bløde trafikanter Der afsættes en trafiksikkerhedspulje i til gennemførelse af trafiksikkerhed med afsæt i trafiksikkerhedsplanen. Aftalepartierne fortsætter udbygning af cykelstier i Lejre kommune. I samarbejde med Roskilde kommune færdiggøres cykelstien på Ledreborg Allé med et statstilskud på 40 %. Endvidere afsættes penge til en cykelsti mellem Nørre Hyllinge og Kirke Hyllinge. I afsættes herudover en pulje til cykel og gangstier. Aftalepartierne er enige om at øge bevillingen til asfalt og slidlag, for at kunne opprioritere renovering af fortove i de kommende år. I 2013 prioriteres Gevninge Bygade. Der afsættes midler til at genindføre gadebelysning i en række byer, for at skabe tryghed og øge sikkerheden. Endvidere er der afsat en pulje til opsætning af flere lysmaster, der hvor det har betydning for eksempelvis trafiksikkerhed. Aftalepartierne er enige om at prioritere opgradering af stoppestedsfaciliteter, så pendlerne får bedre forhold når de venter på busserne. Der afsættes bevilling til renovering af hovedgade i Hvalsø. Tværkommunalt samarbejde og udbud Der har tidligere været drøftelse med andre kommuner om muligheden for at lave øget tværkommunalt samarbejde med henblik på at opnå billigere drift og/eller bedre service. Drøftelserne genoptages for at afdække hvilket potentiale der er. Der forelægges en politisk sag i efteråret. Der afsættes midler i budget 2013 til at lave en forundersøgelse af et udbud. Der forelægges en politisk sag i september 2012, og aftalepartier er enige om, at der udvælges ét område til forundersøgelsen. 5

97 Lokalpolitisk råderum og demokratiseringsprojekt Regeringen har i økonomiaftalen tilkendegivet at den vil fremlægge forslag, der giver et større lokalpolitisk råderum. Styringen i kommunerne skal i højere grad have fokus på resultater, således at der bliver rum til at udvikle og nytænke opgaveløsningen på decentralt niveau. Styringskonceptet i Lejre kommune udvikles i overensstemmelse med disse principper. Der igangsættes et demokratiseringsprojekt i Lejre kommune som skal medvirke til øge interessen for det lokale demokrati. Endvidere forberedes en sag til politisk behandling for at drøfte og beslutte hvilke af Valgretskommissionens anbefalinger der kan være relevante for Lejre Kommune. By- og boligudbygning Som skrevet indledningsvist skal det være attraktivt at bosætte sig i Lejre kommune. Det kræver gode servicetilbud, men det kræver også at der er grunde og boliger/ejendomme til salg. For at øge muligheden for at tiltrække borgere vil aftalepartierne sikre profilering af ledige byggegrunde i kommunen i samarbejde med øvrige udbydere på ejendomsmarkedet. Der skal arbejdes videre med udvikling af nyt boligområde i Lejre/Allerslev på arealet Degnestavnen. Der igangsættes en udviklingsplan for Kr. Hyllinge herunder også overvejelser om infrastruktur. For at give et varieret boligtilbud i Lejre skal der opføres flere almene boliger. Erhvervsudvikling Der skal ske en fortsat udvikling af erhvervssamarbejdet gennem ZBC, fællesmøder og aktiviteter med de lokale erhvervsforeninger og andre interesseorganisationer. Aftalepartierne afsætter en pulje til at støtte initiativer taget af de lokaler erhvervsforeninger, for at fremme lokal vækst. Det kan eksempelvis være initiativer til at undgå butiksdød, initiativer der hjælper lokale madproducenter til at blive økologicertificerede eller andet. Effektivisering, modernisering og bedre ressourceanvendelse Der afsættes en række puljer i budgettet, der hver især skal gøre Lejre kommune mere effektiv og give borgerne en bedre og moderne service. Det drejer sig bl.a. om digitalisering og IT-løsninger, så både rådhusene og institutioner understøtter udvikling af effektive servicetilbud. Der vil i de kommende år blive arbejdet målrettet for at benytte nye IT-teknologiske løsninger ved indførelse af selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden, som også vil blive udskiftet med en ny udgave, der kan understøtte en udvikling, hvor borgerne kan betjene sig selv, men hvor der samtidig skal være mulighed for at få hjælp i borgerservice for borgere, som ikke er IT-vante. Også på det velfærdsteknologiske område sættes der puljer af til modernisering af den kommunale service. Det skal altid ske med skyldig hensyntagen til de individuelle behov og uden at den personlige kontakt mistes. Der er afsat penge til personaleudvikling i de enkelte institutioners budgetter. Derudover er der en centralt afsat pulje til tværgående personalepolitiske initiativer. Fremover øremærkes én million til kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer for hele den kommunale organisation. Denne pulje får nyt navn: HU-puljen. HU-puljen drøftes og prioriteres i Hovedudvalget. 6

98 Økonomi Aftalepartierne fremlægger et ansvarligt budget med en fortsat god kassebeholdning. Etableringen af Udbetaling Danmark giver Lejre kommune et årligt likviditetstab på mio. kr., når ordningen er fuldt indfaset. Dette er en problemstilling alle landet kommuner står i og det er en konsekvens af, at kommunerne ikke længere skal løse opgaven. Der afsættes som sidste år, en pulje til imødegåelse af overførsler af driftsbevillinger mellem årene. Den nylige opgørelse over resultaterne med fundraising viser, at vi har fået 8,5 mio. kr. hjem fra 2010 til nu (nettotal). Derudover er der 2 særlige store fælleskommunale projekter med ekstern funding: Skjoldungelandet, har fået 9,5 mio. fra fonde og Da Danmark blev til har fået ca. 9 mio. kr. Arbejdet med fundraising fortsættes i henhold til det notat, der har været til politisk behandling i august I budgettet er der ikke regnet med indtægter fra salg af kommunale ejendomme og grunde. Der er således en mulighed for kasseforbedring ved sådanne salg. Aftalepartierne er enige om, at der ved en yderligere forbedret økonomi i de følgende år arbejdes hen i mod en hurtigere afskrivning på gæld og/eller en skattenedsættelse. Aftalepartierne afventer svar på puljeansøgningerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og at hele budgettet er med forbehold for meldinger fra KL herunder at kommunerne samlet lever op til serviceramme, anlægsramme og skat. Der henvises i øvrigt til det fremsendte regneark, der viser de konkrete forslag til budget Budgetaftalen bygger på: - Budgetaftale Lejre kommune Lejrestrategien Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for

99 Bilag: 3.8. Bilag 8: Budgetaftale pr Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73621/12

100 Budget Lejre et bedre sted at bo Hverdagen i fokus Hvad er det, der betyder noget i vores hverdag, så vi oplever, at vi trives og har det godt? Det er et spørgsmål, der kan have forskellige svar. Men noget af det der har betydning er, at vi bor et sted, hvor vi er glade for at bo, og hvor de forskellige muligheder og tilbud, der er i vores lokalområde fungerer godt og bidrager til tilfredsheden. Om man har brug for, lyst til eller mulighed for at benytte sig af tilbuddene er også individuelt og afhænger af ens alder og hvilken livssituation man befinder sig i. Lad det være sagt straks: I Lejre bor man godt. Fra naturens og historiens side er Lejre privilegeret, men kommunens tilbud af den samlede kommunale service spiller naturligvis også en rolle. Lejre Kommune har arbejdet hårdt på at få en robust økonomi, og aftalepartierne vil i 2013 og de kommende år fortsætte dette arbejde. Det vil vi gøre, fordi den økonomiske styrke skal bruges til at realisere de planer for vores skoler, dagtilbud og sikker trafik, som vi har vedtaget eller er ved at vedtage, ligesom kultur og idræt får et løft. Alle de kommunale tilbud er vigtige for at hverdagen fungerer, også selvom mange måske ikke tænker over det i dagligdagen. De kommunale servicetilbud skal udvikles Rigtig mange borgere bruger hver dag kommunens skoler, dagpleje, vuggestuer, ældrecentre, hjemmepleje, busser, veje og cykelstier. Mange borgere bruger ugentligt kommunens natur-, kultur- og fritidsfaciliteter, idrætsanlæg, biblioteker, stisystemer eller sundhedstilbuddene i form af sundhedspleje, sygepleje eller genoptræning. Jobcenteret er også et af de tilbud mange borgere kan få brug for en periode i løbet af deres liv. Nogle borgere har brug for mere specialiserede tilbud i kortere eller længere perioder eksempelvis familiehuset, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, specialinstitutioner eller andet. Det er vigtigt, at der både er rigtig gode tilbud til de mange, men også særlige tilbud til de få, der har særlige behov. Selvom mange af tilbuddene allerede er gode i dag, skal der ske en fortsat udvikling og forbedring. Det er med til at gøre Lejre til et endnu bedre sted at bo. Planer for fremtiden Der bliver tilsyneladende færre erhvervsaktive, færre børn og flere ældre i Lejre kommune. Det er en udfordring, vi skal have løst. Derfor vil aftalepartierne gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Lejre kommune. Det er der ikke noget nyt i, det har også været målet de to foregående år. Men der er ikke én løsning, der sikrer at flere borgere flytter til Lejre kommune. De muligheder og tilbud, der er i kommunen, er med til at gøre den til et attraktivt sted at bo både for os, der allerede bor her, men også for dem der er ude og se sig om efter et nyt sted at bo. Så at gøre Lejre til et bedre sted at bo kan med andre ord ikke løses med et snuptag. Det kræver tydelige politiske prioriteringer i form af de langsigtede strategier, konkrete planer og beslutninger, som kommunalbestyrelsen vælger, og som alle har betydning for hvordan den kommunale service bliver i fremtidens Lejre. 1

101 Budget tager afsæt i tidligere års budgetaftaler og i Lejrestrategien. Det er de spor aftalepartierne har lagt ud i de foregående to år, og som vi nu bygger videre på. Nogle spor giver ingen anledning til at borgere oplever ændringer i deres hverdag, mens andre spor betyder ændringer i hverdagen. Noget sporarbejde tager tid, og indtil det er helt på plads, kan det ikke undgås, at der er borgere, der oplever gener i deres hverdag. Det kan eksempelvis være ved tilbygning på skoler, nybygning af institutioner, vejarbejde eller andet. Men de gode løsninger kommer kun, hvis vi accepterer, at det betyder ændringer i vores hverdag i en kortere eller længere periode. Aftalepartierne har i budgetarbejdet og budgetaftalen lagt vægt på at skabe gode tilbud indenfor den økonomi, der er til rådighed og samtidig sikre, at budgetterne også har luft i de kommende år. Vi gennemfører en række konkrete investeringer, som frigiver penge i de efterfølgende år. Der er tale om engangsinvesteringer af ikke ubetydelige beløb, som alle er med til at skabe en bedre driftsøkonomi. Det er der heller ikke noget nyt i. Det har vi også prioriteret i de første to budgetaftaler, og det prioriterer vi igen. Den slags investeringer har været medvirkende til, at Lejre kommune har gode tilbud i hverdagen, at budgetter holdes, og at økonomien, som følge deraf, er blevet styrket til glæde for alle borgere i kommunen. Budgetaftalens indhold Øget kvalitet i dagtilbuddene Der er afsat midler i budgettet til øget kvalitet i dagtilbuddene. Dagtilbudsplanen forelægges til politisk behandling i år. Formålet er, at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene ved at skabe bedre fysiske rammer for børnene i hverdagen, øge inklusionen og styrke normeringen, så antallet af lukkedage minimeres, og åbningstiden kan øges i udvalgte institutioner. Dagtilbudsplanen kommer til politisk drøftelse og beslutning i efteråret Aftalepartierne vil øge antallet af integrerede institutioner og vuggestuepladser, så der bliver et mere reelt valg for forældrene mellem dagpleje eller vuggestue til deres børn. Konkret prioriteres flere vuggestuepladser i Kirke Sonnerup, Glim og Lejre i Der afsættes en pulje på mindst 15 mio. kr. om året i de kommende år til realisering af dagtilbudsplanen. Folkeskole Skoleplanen er nu ved at blive realiseret. Den nye skolevision med fokus på en styrkelse af skolens udvikling, der ruster vores børn og unge bedst muligt til deres videre færd i livet, er vedtaget. I Lejre kommune er det politisk prioriteret, at det er Undervisningsministeriets vejledende timetal, der skal være niveauet for antallet af undervisningstimer i modsætning til minimumstimetallet, som er det niveau en række andre kommuner tilbyder. 2

102 De penge, der frigøres som følge af skoleplanen, anvendes til fortsat udvikling af skolerne. Der skal arbejdes med udvikling af samtlige skoletrin: indskoling, mellemtrin og udskoling. Der udarbejdes løbende oplæg til politisk beslutning. I udviklingen af skolerne lægges der fortsat vægt på både øget digitalisering, som eksempelvis interaktive tavler og bærebare pc ere, og på øget inklusion eksempelvis ved at prioritere to-voksne ordning og efteruddannelse. Aftalepartierne har besluttet at tilføre skoleområdet ekstra midler i de kommende år for at styrke anvendelsen af elektroniske medier. Det er konkret besluttet, at alle klasser skal have interaktive tavler til deres rådighed fra skolestart Der skal også være bærbare pc er til hver enkelt elev fra skolestart Det er en forudsætning at der prioriteres midler til kurser for lærerne i anvendelse af de digitale redskaber. Et andet nyt initiativ på skoleområdet er, at aftalepartierne nu vil sørge for, at der tilbydes svømmeundervisning til en skoleårgang fra næste skoleår. Det skal foregå i Sæbybadet med start august/september Der udarbejdes et oplæg til politisk beslutning, så svømmeundervisningen kan komme med i den samlede planlægning/timefordeling. Der afsættes også en pulje til forbedring af faglokaler. Der afsættes penge til øgede aktiviteter for de unge. Der skal laves et oplæg til politisk beslutning herom. I 2013 prioriteres den nordlige del af kommunen (Kirke Hyllinge). Der er behov for udvidelse af juniorklubben i Hvalsø. Der er foreslået en løsning, hvor en bygning der frigives i forbindelse med dagtilbudsplanen, kan tages i anvendelse. Det betyder, at juniorklubben i Hvalsø udvides i Social- og beskæftigelse Aftalepartierne vil gøre op med arbejdsløsheden for de unge under 30 år i Lejre kommune. Det er afgørende for vores samfund, at færrest mulige oplever længerevarende ledighed, og for de unges vedkommende er det af afgørende betydning, at de ikke oplever ledighed i selv kortere perioder. Derfor igangsættes særlige initiativer for at undgå ungeledigheden. Der udarbejdes et oplæg til politisk behandling. Muligheden for at etablere socialøkonomisk virksomhed/virksomheder i kommunen, eksempelvis produktionskøkken/kantinedrift, overnatningsfaciliteter/vandrehjem eller andet undersøges. Der afsættes en pulje til at forbedre og sikre tilgængeligheden for handicappede i de kommunale bygninger. Sundhed og ældre Sundhed og ældreområdet har de sidste to år haft fokus på at øge borgerens muligheder for hurtigere at komme på benene igen efter sygdom og sygehusindlæggelser. Samtidig er der fortsat fokus på at minimere sygdom og indlæggelser, der hvor det er muligt at forebygge gennem en tidlig indsats. 3

103 Redskaberne er mange, eksempelvis genoptræning efter operationer og alvorlig sygdom, at tilrettelægge hjælpen i hjemmet, så borgeren får størst mulig grad af selvhjulpenhed, samt anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler til at klare hverdagen eller understøtte træningen. Der er særlige indsatser for bestemte sygdomsgrupper, herunder tilbud som også har et mere psykologisk fokus, for at man skal kunne leve med en kronisk sygdom. Her er det eksempelvis indsatser som Op på hesten igen eller Smerteskolen der prioriteres. Der er fra centralt hold sat fokus på forebyggelse og hverdagsrehabilitering, og KL har udmeldt en strategi for den kommunale indsats. Strategien har fokus på det nære sundhedsvæsen set i lyset af udviklingen med flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Aftalepartierne er enige om, at der skal sættes fokus på, hvordan vi løser udfordringen med de hurtigere udskrivelser fra sygehusene og behovet for særlig støtte til borgere med kroniske sygdomme, så de kan få så godt et liv som muligt og gerne fastholdes på arbejdsmarkedet. Udover disse forskellige konkrete initiativer er det også vigtigt,at det basale er på plads: et sundt og meningsfyldt liv præget af gode kostvaner, et sundt miljø og et aktivt liv med muligheder for motion og kulturelle oplevelser. Projekt Aktiv og sund hele livet fortsætter i de kommende år. Der afsættes en pulje til at støtte op om initiativer taget af eksempelvis grundejerforeninger i lokalområder, som styrker fællesskabet med fokus på sundhed og trivsel. Aftalepartierne er enige om at købe hjælpemidler, biler til ældreplejen og indfri lånet i Hvalsø ældreboligerne (Birkely), da der med de investeringer frigives en betydelig driftsbesparelse årligt. Kultur og fritid En aktiv fritid for store og små er en af de vigtige overskrifter i Lejrestrategien 2012 og for aftalepartiernes budgetter i de kommende år. Lejre kommunes mange engagerede frivillige leverer en indsats af afgørende betydning for at skabe den vifte af tilbud og muligheder, der gives. Mulighederne for at dyrke idræt under gode forhold skal forbedres, og derfor er aftalepartierne enige om at igangsætte en renovering af alle idrætshaller begyndende i Kirke Hyllinge i Derudover styrkes personalebemandingen i idrætshallerne med den effekt, at der bliver bedre tilsyn, pasning og mulighed for at indgå i samarbejder med nuværende og nye brugere og for at udvikle nye tilbud. I budget 2013 har aftalepartierne, med den nye plan for fortsat udvikling af biblioteksområdet, valgt at have særlig fokus på styrkelse af bibliotekerne som kulturelt samlingspunkt herunder indførelse af åbent bibliotek, som afprøves enten i Kirke Hyllinge eller Hvalsø. Nationalparksamarbejdet har fortsat høj prioritet, og der er sat en pulje af til at understøtte dette samarbejde samt realiseringen af Nationalparken. 4

104 Sagnlandet Lejre er en del af oplevelsesmulighederne i Lejre, og indgår også i det fælles kulturprojekt Da Danmark blev til. Som en del af udviklingen indenfor oplevelsesøkonomien i Lejre har aftalepartierne prioriteret at give et øget tilskud til Sagnlandet Lejre, for at understøtte arbejdet med det specifikke udviklingsprojekt Sagnkongernes Verden, der vil kunne få meget stor betydning som en særlig turistattraktion. Kulturhuset Felix er et flittigt brugt samlingssted, og aftalepartierne er enige om at afsætte midler til den ønskede renovering af huset. Grøn omstilling Klima- og bæredygtighedsarbejdet fortsætter med afsæt i klimastrategiens ambitiøse mål. Der arbejdes videre med planerne for vedvarende energi og grøn omstilling. Der er gennemført energiinvesteringer for 20 mio. kr. de seneste to år, og der skal fortsat gennemføres energiinvesteringer, som kan lånefinansieres. Lånet skal tilbagebetales inden for max 15 år, og ved den driftsbesparelse, der opnås som følge af investeringen. I 2013 skal der fokuseres særligt på opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. Der forelægges en sag til politisk behandling med vurdering af potentialet. Aftalepartierne er enige om at lånefinansiere op til 10 mio. kr. til energiinvesteringerne. Projekt Den økologiske kommune er kommet rigtigt godt fra start med rigtig mange forskellige initiativer. Projektet fortsætter i henhold til planen i de kommende år. Der afsættes midler til den videre indsats i 2013 og Hvor projektet i 2012 især har haft til formål at etablere samarbejde og skabe opmærksomhed om projektet, er formålet i 2013 i langt højere grad at fokusere på at opnå resultater. I 2014 vil fokus primært være på forankring og hvordan projektet kan bæres videre. Midler i 2013 skal derfor stiles til projekter, der med stor sandsynlighed vil afstedkomme ønskede effekter af indsatsen. Konkret indleder Lejre kommune samarbejde med Københavns Madhus omkring omlægning til af offentlige køkkener til økologi over de kommende år. Center for Skoletilbud samarbejder med Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening om hvordan ressourcebevidst medborgerskab og grøn ansvarlighed kan styrkes i skolegangen. Når Folketinget vedtager en plan for affaldshåndtering forelægges en sag til politisk behandling med henblik på at vurdere relevante initiativer for Lejre kommune. Det bør endvidere undersøges om der kan etableres et Karaprojekt, med mulighed for at borgere kan købe/genanvende/genbruge udvalgte ting, som er afleveret på KARA. De bløde trafikanter Der afsættes en trafiksikkerhedspulje i til gennemførelse af trafiksikkerhed med afsæt i trafiksikkerhedsplanen. Aftalepartierne fortsætter udbygning af cykelstier i Lejre kommune. I samarbejde med Roskilde kommune færdiggøres cykelstien på Ledreborg Allé med et statstilskud på 40 %. Endvidere afsættes penge til en cykelsti mellem Nørre Hyllinge og Kirke Hyllinge. I afsættes herudover en pulje til cykel og gangstier. 5

105 Aftalepartierne er enige om at øge bevillingen til asfalt og slidlag for at kunne opprioritere renovering af fortove i de kommende år. I 2013 prioriteres Gevninge Bygade. Der afsættes midler til at genindføre gadebelysning i en række byer for at skabe tryghed og øge sikkerheden. Endvidere er der afsat en pulje til opsætning af flere lysmaster, der hvor det har betydning for eksempelvis trafiksikkerhed. Aftalepartierne er enige om at prioritere opgradering af stoppestedsfaciliteter, så pendlerne får bedre forhold, når de venter på busserne. Der afsættes bevilling til at gennemføre initiativer i forlængelse af arbejdet med udviklingsplanen for Hvalsø. Tværkommunalt samarbejde og udbud Der har tidligere været drøftelse med andre kommuner om muligheden for at lave øget tværkommunalt samarbejde med henblik på at opnå billigere drift og/eller bedre service. Drøftelserne genoptages for at afdække hvilket potentiale, der er. Der forelægges en politisk sag i efteråret. Der afsættes midler i budget 2013 til at lave en forundersøgelse af et udbud. Der forelægges en politisk sag i september 2012, og aftalepartier er enige om, at der udvælges ét område til forundersøgelsen. Lokalpolitisk råderum og demokratiseringsprojekt Regeringen har i økonomiaftalen tilkendegivet, at den vil fremlægge forslag, der giver et større lokalpolitisk råderum. Styringen i kommunerne skal i højere grad have fokus på resultater, således at der bliver rum til at udvikle og nytænke opgaveløsningen på decentralt niveau. Styringskonceptet i Lejre kommune udvikles i overensstemmelse med disse principper. Der igangsættes et demokratiseringsprojekt i Lejre kommune, som skal medvirke til at øge interessen for det lokale demokrati. Endvidere forberedes en sag til politisk behandling for at drøfte og beslutte hvilke af Valgretskommissionens anbefalinger, der kan være relevante for Lejre Kommune. By- og boligudbygning Som skrevet indledningsvist skal det være attraktivt at bosætte sig i Lejre kommune. Det kræver gode servicetilbud, men det kræver også, at der er grunde og boliger/ejendomme til salg. For at øge muligheden for at tiltrække borgere vil aftalepartierne sikre profilering af ledige byggegrunde i kommunen i samarbejde med øvrige udbydere på ejendomsmarkedet. Der skal arbejdes videre med udvikling af nyt boligområde i Lejre/Allerslev på arealet Degnejorden. Der igangsættes en udviklingsplan for Kr. Hyllinge herunder også overvejelser om infrastruktur. For at give et varieret boligtilbud i Lejre skal der opføres flere almene boliger. Erhvervsudvikling 6

106 Der skal ske en fortsat udvikling af erhvervssamarbejdet gennem ZBC, fællesmøder og aktiviteter med de lokale erhvervsforeninger og andre interesseorganisationer. Aftalepartierne afsætter en pulje til at støtte initiativer taget af de lokaler erhvervsforeninger for at fremme lokal vækst. Det kan eksempelvis være initiativer til at undgå butiksdød og initiativer, der hjælper lokale madproducenter til at blive økologicertificerede eller andet. Effektivisering, modernisering og bedre ressourceanvendelse Der afsættes en række puljer i budgettet, der hver især skal gøre Lejre kommune mere effektiv og give borgerne en bedre og moderne service. Det drejer sig bl.a. om digitalisering og IT-løsninger, så både rådhusene og institutioner understøtter udvikling af effektive servicetilbud. Der vil i de kommende år blive arbejdet målrettet for at benytte nye IT-teknologiske løsninger ved indførelse af selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden, som også vil blive udskiftet med en ny udgave, der kan understøtte en udvikling, hvor borgerne kan betjene sig selv, men hvor der samtidig skal være mulighed for at få hjælp i borgerservice for borgere, som ikke er IT-vante. Også på det velfærdsteknologiske område sættes der puljer af til modernisering af den kommunale service. Det skal altid ske med skyldig hensyntagen til de individuelle behov og uden at den personlige kontakt mistes. Der er afsat penge til personaleudvikling i de enkelte institutioners budgetter. Derudover er der en centralt afsat pulje til tværgående personalepolitiske initiativer. Fremover øremærkes én million til kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer for hele den kommunale organisation. Denne pulje får nyt navn: HU-puljen. HU-puljen drøftes og prioriteres i Hovedudvalget. Økonomi Aftalepartierne fremlægger et ansvarligt budget med en fortsat god kassebeholdning. Etableringen af Udbetaling Danmark giver Lejre kommune et årligt likviditetstab på mio. kr., når ordningen er fuldt indfaset. Dette er en problemstilling alle landet kommuner står i, og det er en konsekvens af, at kommunerne ikke længere skal løse opgaven. Der afsættes som sidste år en pulje til imødegåelse af overførsler af driftsbevillinger mellem årene. Den nylige opgørelse over resultaterne med fundraising viser, at vi har fået 8,5 mio. kr. hjem fra 2010 til nu (nettotal). Derudover er der 2 særlige store fælleskommunale projekter med ekstern funding: Skjoldungelandet har fået 9,5 mio. fra fonde og Da Danmark blev til har fået ca. 9 mio. kr. Arbejdet med fundraising fortsættes i henhold til det notat, der har været til politisk behandling i august I budgettet er der ikke regnet med indtægter fra salg af kommunale ejendomme og grunde. Der er således en mulighed for kasseforbedring ved sådanne salg. Aftalepartierne er enige om, at der ved en yderligere forbedret økonomi i de følgende år arbejdes hen i mod en hurtigere afskrivning på gæld og/eller en skattenedsættelse. 7

107 Aftalepartierne tager forbehold for meldinger fra KL herunder at kommunerne samlet lever op til serviceramme, anlægsramme og skat. Der henvises i øvrigt til det fremsendte regneark, der viser de konkrete forslag til budget Budgetaftalen bygger på: - Budgetaftale Lejre kommune Lejrestrategien Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for

108 Bilag: 3.9. Bilag 9: Borgmesterens forslag til budget pr (hovedoversigt) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73634/12

109 Borgmesterens forslag: Hovedoversigt : Konsekvensberegningsmodel 4. september 2012 i kr. løbende priser Regnskab 2011 Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Økonomiaftalen dagtilbud og sundhed Konsekvenser af budgetsag ØU den 21. august Udfordringer PL drift Afledt drift af anlægsforslag Forslag til løsningsmuligheder Politiske driftsønsker PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg Anlæg vedtaget i budget 2012 (tælles ikke med i resultat) Forslag til anlæg PL vedr. anlæg Anlæg i alt Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)

110 Bilag: Bilag 10: Borgmesterens forslag til budget pr (overblik_drift) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73629/12

111 Borgmesterens forslag til ændringer i budget Udvalg Overskrift ØU Udbetaling Danmark ØU Afholdelse af valg ØU Projektet "Den økologiske kommune" ØU Revision af kommuneplan ØU Ledelse og organisation ØU Reducere i budget til inventar ØU Reducere i budget til stillingsannoncer og øvrige annoncer ØU Reducere i budget til puljen "attraktiv arbejdsplads" ØU Reducere i Udviklingspuljen ØU Reducere i konsulentkontoen ØU Sagnlandet Lejre ØU Nationalpark 200 ØU Forberedelse af udbud ØU Initiativer til lokal vækst 200 ØU Post Doc projekt 50 ØU Kostpolitik og samarbejde med Københavns Madhus ØU Driftudgift på Vestervangudstykningen ØU Pulje til imødegåelse af overførsler ØU Pulje finansieres over finansforskydninger

112 UKF Hvalsø Kulturhus UKF Konsulentbistand udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek UKF Pulje til fritagelse for betaling af gebyr og afgifter UKF Styrkelse af personalbemanding i hallerne UKF Drift og vedligholdelse af kunstgræsbane UBU Dagplejen (1) - Faldende børnetal UBU Dagplejen (2) - Oprettelse af vuggestuepladser Dagplejen (3) - Fortsættelse af forsøgsordning med UBU gæstedagpleje UBU Omprioriteringer på dagtilbudsområdet UBU Svømmeundervisning for en skoleårgang UBU Tilbud om aktiviteter til unge 500 UBU Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud UTM Harmonisering af vejbelysning UTM Movia efterregulering for UTM Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park UTM Energiforbrug - iværksættelse af diverse tiltag UJA Diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet UJA Seniorjob UJA Ingen ledige unge USSÆ 96 SEL USSÆ Personer med særlige sociale vanskeligheder USSÆ Udvidelse af antal boliger til demente Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og USSÆ trivsel 500 USSÆ Halvering af demografipuljerne USSÆ Sociale institutioner USSÆ Driftsbesparelse ved overtagelse af Birkely USSÆ Fokus på forebyggelse og hverdagsrehabilitering

113 Tværgåen de Gensidighedsaftalen Tværgåen de Gensidighedsaftalen, løsningsforslag -statens bidrag Tværgåen de Gensidighedsaftalen, kommunalt bidrag - hjælpemidler Tværgåen de Lov- og Cirkulæreprogram I alt

114

115

116

117 Bemærkning Fra ultimo 2012 overgår en række kommunale opgaver til staten og samles i Udbetaling Danmark. Det forventes, at Lejre Kommunes udgift i 2013 bliver ca. 3,8 mio. kr., mens den sparede lønsum udgør 2,1 mio. kr. Hertil kommer afledte driftsbesparelser. Den samlede merudgift for Lejre i 2013 forventes at være 1,45 mio. kr. I 2013 skal der afholdes kommunal og regionsvalg. Til valget vil der være behov for at opjustere antallet af administrativt personale til optælling af valgresultatet. I forlængelse af det sidst gennemførte Folketingsvalg blev der desuden fremført ønsker til yderligere service på valgstederne. I budgettet for 2012 er der afsat kr. til at understøtte initiativer under Den Økologiske Kommune. For fortsat at kunne understøtte projektet er der behov for, at der afsættes beløb i den resterende projektperiode Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, og derfor skal Lejre Kommunes kommuneplan revideres i Planrevisionen forventes gennemført med egne personaleressourcer, men der vil være behov for en pulje til bl.a. trykning af plan og planforslag, understøttelse af borgermøder og eventuelle politiske møder, div. statistik samt eventuelt konsulentbistand til særanalyser mv. Der er i forlængelse af indførelse af ny koncern- og centermodel fra 2013 realiseret besparelser på 1 mio. kr. udover de forudsatte besparelser på 2,5 mio. kr. Den øgede besparelse kan henføres til ny struktur på skoleområdet, herunder ny skolederstruktur. besparelser vedr. ændret skolelederstruktur indgår i projekt Ledelse og Organisation, mens øvrige besparelser som følge af ændret skolestruktur bliver på området Budgettet til inventar har ikke været fuldt anvendt de seneste år. Budgettet kan derfor tilpasses med 0,2 mio. kr. Der er i dag afsat centralt budget til stillingsannoncer på 0,18 mio. kr. Det foreslås, at eventuelle udgifter til stillingsannoncer fremover finansieres af centrene selv fx ved sparede lønudgifter i forbindelse med rekrutteringsperioden. Deruodver kan antal og omfang af øvrige informationsannoncer, typisk i aviser og dagblade, reduceres i lyset af fokus på digital annoncering på hjemmeside mv. Det foreslås derfor at nedskrive dette budget med 0,12 mio. kr. (fra 0,32 mio. kr. til 0,20 mio. kr.). Den samlede besparelse bliver 0,3 mio. kr. Fremover øremærkes én million til kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer for hele den kommunale organisation. Denne pulje får nyt navn: HU-puljen. HU-puljen drøftes og prioriteres i Hovedudvalget. Puljen er på i alt 1,8 mio. kr., og reduceres med 0,5 mio. kr. i Udviklingspuljen omfatter i budget 2013 udelukkende midler til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). Der er i budgettet afsat 0,6 mio. kr., men det forventes, at udgifterne til FLIS i 2013 vil være mindre, da opstart for systemet er rykket i forhold til den oprindelige tidsplan. Der er afsat 0,8 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand og advokatbistand i forhold til understøttelse af tværgående og strategiske indsatser. Puljen kan nedskrives som en engangsbesparelse i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene. Den øgede bevilling i overslagsårene vurderes ift status på arbejdet med Sagnkongernes hal Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet Lejre-Roskilde - herunder evt. Sjællandstårnet Udbud skal ske løbende de kommende år, første udbud forventes at kunne gennemføres i Der forelægges i september 2012 sag til politisk behandling, hvor der udpeges ét område til første udbudsrunde. De lokale erhvervsforeninger støttes til at tage initiativer til lokal vækstskabelse (eksempelvis undgå butiksdød, hjælpe med økologicertificering af lokale køkkener mm) Der gives tilskud til Producentforeningen Økologisk Jordbrug til et Post Doc projekt, som med afsæt i ideerne og tankerne bag projektet om økologiske matrixbrug i Lejre Kommune skal arbejde med nye metoder for afsætning af økologiske produkter. Det samlede budget for projektet er 1,2 mio. kr., hvoraf halvdelen finansieres af Aalborg Universitet og halvdelen skal finansieres lokalt (jf. ØU-sag den 21. august 2012) Kostpolitik i Lejre Kommune har som målsætning at få flere økologiske råvarer i de offentlige køkkener. En økologisk omlægning af offentlige køkkener i Lejre Kommune vil koste ca. 1,9 mio. kr. over to-tre år. Heraf ansøges en statslig pulje om 1,4 mio. kr., og Lejres egenfinansiering vil således blive ca kr. årligt i omlægningsperioden (jf. ØU-sag den 21.august 2012). Der afsættes penge til ejendomsskatter og drift af solgte arealer. Samme metode som i budget 2012 Samme metode som i budget 2012

118 De samlede udgifter til drift af Kulturhuset i Hvalsø udgør i 2011 ca kr., hvoraf el, vand og varme udgør ca kr. Der er i budgettet kun afsat kr. For at kunne fastholde samme serviceniveau som i dag (fx åbningstid, ansættelse af en servicemedarbejder, indvendig vedligehold mv.) er det nødvendigt, at der tilføres midler til budgettet. Der er behov for midler til konsulentbistand til udvikling af udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek på kr. Udfordringen i Udvalget for Kultur & Fritids budgetoplæg i forhold til prioritering inden for udvalgets egen ramme. Midler til en pulje med mulighed for at fritage frivillige folkeoplysende foreninger i kommunale eller egne bygninger for gebyrer og afgifter samt øvrige foreninger, der benytter kommunens bygninger Der forelægges sag til politisk behandling. Der henvises til notat, der ligger på politikerportalen (pkt. xxx). Der henvises til notatet "Driftsudgifter ved anlæggelse af kunstgræsbane på Allerslev idrætsanlæg", som er lagt på politikerportalen (pkt ) Lejre Kommune har fortsat faldende børnetal, og dagplejen har de seneste år gennemgået markante tilpasninger. Prognoserne for 2013 viser et yderligere fald i børnetallet fra 396 børn i 2012 til 343 børn i Dette fald er indarbejdet i det tekniske budget som en reduktion af dagplejens nuværende budget med 5,5 mio. i Det vil dog ikke være muligt, at opnå den fulde besparelse af det faldende pasningsbehov i Etablering af 44 vuggestuepladser vil betyde yderligere reduktion på dagplejeområdet. De økonomiske konsekvenser for dagplejen afhænger af hvor hurtigt personaletilpasningerne kan ske, det anbefales, at der afsættes en pulje på 1,5 mio. til dækning af dobbeltbetaling som følge af ledig kapacitet hos dagplejen indtil opsigelserne er trådt i kraft, og efter at vuggestuepladserne er etableret. Forsøget med gæstedagpleje-ordningen har vist positive resultater. Der afsættes derfor penge til ordningen i årene fremover. Jf. beslutninger i dagtilbudsplanen vil omprioriteringer på dagtilbudsområdet, herunder en ny normeringsmodel, frigøre ressourcer. De frigivne ressourcer skal løse omstillingsproblematikken ifm. faldende børnetal på området. Skal foregå i Sæby-badet med start i august/september Der forelægges politisk sag med konkretisering af udmøntning af forslaget. Der henvises til notat, der ligger på politikerportalen (pkt. xx) Prioriteres til initiativer i den nordlige del af kommunen (Kirke Hyllinge) Der er givet tilskud på 2,4 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, jf. Økonomiaftalen Der forelægges politisk sag om udmøntning af tilskuddet. Det er besluttet, at at harmonisere tænd- og slukketiderne for vejbelysningen i Lejre Kommune, således at tiderne er afstemt efter den kollektive trafik. Den årlige udgift til vejbelysning (elafgifter og abonnement) forøges derfor med kr (jf. UTM-sag 9. maj 2012) Lejre Kommune vil i januar 2013 modtage regning fra Movia vedr. efterregulering for Efterreguleringen er opgjort til 1,280 mio. kr. Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park forudsættes at kunne finde sted i kraft af løbende effektivisering af materielgårdens drift. Der arbejdes på at skabe et retvisende billede af bevillingen samt med iværksættelse af flere initiativer, der skal nedbringe energiforbruget. Da der vil ske en række større ændringer på beskæftigelsesområdet (jf. diverse reformer) forventes det, at udgifterne på området kan reduceres. Ønsket om seniorjob forventes at stige og udviklingen må følges ift eventuel budgettilpasning Ungeledigheden i Lejre skal afskaffes gennem initiativer der sikrer tilbud til ledige unge. Der forelægge politisk sag. Der er tale om en stigning i antallet af personer, der får en BPA-ordning (personlig hjælpeordning) Der afsættes penge til det specialiserede socialområde, der omfatter både børne- og voksenområdet. Der vil ske en nærmere fordeling mellem de to områder. Antallet af demente borgere med særlige behov for pleje og omsorg er øget. Det forventes, at antallet vil være stigende i de kommende år. Derfor er det nødvendigt at udvide antallet af boliger til demente. Aktuelt påtænkes Bøgebakken, Hus 4 at blive transformeret til boliger for demente. Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) Demografipuljerne dækker en række forskellige udgifter på ældreområdet. For nogle af posterne har der i regnskab 2011 og forventes der ligeledes i 2012 at være et mindreforbrug. Det vil derfor være muligt at halvere disse poster i Effektivisering på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne vil give en besparelse på bestillerbudgettet, Ophør af husleje-udgift vil medføre en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. Der forelægges politisk sag herom. Der er givet tilskud på 1,5 mio. kr. til forebyggelse og rehabilitering, jf. Økonomiaftalen Der forelægges politisk sag om udmøntning af tilskuddet. der øremærkes 300 t. kr. til at fortsætte smerteskolen, som hidtil har været finansieret af eksterne projektmidler.

119 Gensidighedsaftalen forudsætter effektivisering i kommunen, hvor staten forpligter sig til at komme med halvdelen, og kommunen med den anden halvdel. Sparekrav på 5 mio. kr. blev ved budgetvedtagelsen 2012 indarbejdet i budget 2013 Staten kommer med løsningsforslag til besparelser i kommunen. Tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care kan give en varig besparelse i stedet for at lease hjælpemidlerne, som har været praksis hidtil. Staten har fremsendt en hel række ændringer som følge af ny lovgivning, nettoeffekten er reduktion af udgifterne.

120

121 Bilag: Bilag 11: Borgmesterens forslag: Investeringsoversigt pr Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73641/12

122 Borgmesterens forslag: Investeringsoversigt september 2012 Udvalg Anlægsnr. Anlægsforslag Bemærkninger ØU ØU 2 Digitaliseringspulje Indsats som forudsat i budget Skal understøtte effektivisering af servicetilbud ØU ØU 3 Boligudbyggelsesprogram Der udarbejdes et konkret forslag til en boligudbygningsplan for at kunne anvise flygtninge et 0 midlertidigt opholdssted, jf. ØU 19/ ØU ØU 6 Pulje til IT-investeringer Indsats som forudsat i budget Skal understøtte effektivisering af servicetilbud ØU Eget forslag Initiativer til lokal vækst Erhvervsforeningerne støttes til at tage initiativer ift lokal vækst. UKF KF 7 Renovering - Domus Felix Der afsættes midler til den ønskede renovering af Domus Felix UKF KF 9 Åbent bibliotek Der afprøves åbent bibliotek enten i Kirke Hyllinge eller i Hvalsø Kirke Hyllinge hallen prioriteres først og renoveres iht notat af 17. juli Renoveringen er såvel udvendig som indvendig. Det forudsættes, at 2 mio. kr. af øvrig anlæg kan finansieres UKF Eget forslag Halrenovering ved låneoptag. Ja* UBU Eget forslag Interaktive tavler i alle klasselokaler Igangsættes i 1. kvartal i 2013: ca. 80 tavler. Skolerne har driftsudgiften til servicering af 0 tavlerne. Ja UBU Eget forslag Bærbar/Tablet til alle skoleelever Skal realiseres fra skoleårets start i august Ja UBU Eget forslag Udvidelse af junior klubben i Hvalsø Dagtilbudsplanen medfører ledige lokaler (beløb til alm istandsættelse) Ja UBU Eget forslag Faglokaler Der afsættes en 1-årig pulje til forbedring af faglokaler Ja* UBU Eget forslag Tandplejen Venterum mv renoveres Ja UBU Eget forslag Pulje til vuggestuepladser og legestue Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken prioriteres Ja UBU Eget forslag Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Dagtilbudsplanen med blandt andet en integreret institution og legestuer. Ja* UTM TM 9 Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser Indsats som forudsat i budget Opfølgning på udviklingsplan for Hvalsø by. UTM TM 13 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Indsats som forudsat i budget Der afsættes midler til gennemførelse af trafiksikkerhed med afsæt i trafiksikkerhedsplanen. UTM TM 14 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge Indsats som forudsat i budget UTM TM 21 Cykelsti langs Ledreborg Allé I samarbejde med Roskilde Kommune færdiggøres cykelstien på Ledreborg Allé med et 0 statstilskud på 40 pct. UTM Eget forslag Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier Øget pulje til renovering af fortove de kommende år. I 2013 skal Gevninge bygade prioriteres. UTM Eget forslag Cykel og gangstier Der afsættes en pulje til cykel- og gangstier. UTM Eget forslag Broer ,5 mio. kr. prioriteres til Munkholmbroen i 2015 UTM Eget forslag Pulje til gadebelysning Der afsættes midler til at genindføre gadebelysning i en række byer for at skabe tryghed og 500 øge sikkerheden. UTM Eget forslag Pulje til opgradering af stoppesteder Penge til opgradering af stoppestedsfaciliteter for at forbedre forhold for særligt pendlere UTM Eget forslag Ejendomsvedligeholdelse Incl. PCB-opgave på Hvalsø skole Ja* (delvis) UTM TM 1 Pulje til Energioptimering (15 års tilbagebetaling) Indsats som forudsat i budget 2012, dog nu med højere beløb. USSÆ SSÆ 2 Borgernær teknologi Indsats som forudsat i budget Skal bl.a. understøtte nye IT-teknologiske løsninger til 516 indførelse af selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden. (Ja)* USSÆ SSÆ 4 Biler Biler i ældreplejen tilbagekøbes for at opnå årlig driftsbesparelse USSÆ SSÆ 7 Køb af Birkely (sammenhæng med tidligere anlægsbevilling) Ældreboligerne tilbagekøbes og gælden indfries. USSÆ Eget forslag Hjælpemidler Hjælpemidler i ældreplejen tilbagekøbes for at opnå årlig driftsbesparelse Ja USSÆ Eget forslag Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Pulje til at forbedre og sikre tilgængeligheden for handicappede i de kommunale bygninger. Kvalitetsfondsområde I alt: * Indikerer at der for disse projekter er søgt lånedispensation for 2013 til investeringer på kvalitetsfondens områder

123

124 Bilag: Bilag 12: Kvalitetsfondsmidler - tilskud og lånetilsagn Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73652/12

125 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Kvalitetsfondsmidler i budget 2013 Det indgår i økonomiaftalen, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2013 maksimalt må udgøre et niveau på 15,5 mia. kr. I modsætning til tidligere år er der i 2013 tale om et egentligt loft på anlægsniveauet, og 1 mia. kr. af bloktilskuddet er således betinget af, at kommunernes budgetter for 2013 holder sig inden for de 15,5 mia. kr. Kvalitetsfond Som en del af finansieringen til niveauet på de 15,5 mia. kr. udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Heraf får Lejre Kommune et tilskud på 9,5 mio. kr. Der er to kriterier knyttet til tilskuddet fra kvalitetsfonden: 1) Pengene skal bruges inden for kvalitetsfondsområderne, dvs. på skole-, idræt-, daginstitutions- og ældreområdet 2) Kommunen skal bidrage med en tilsvarende finansiering, dvs. den enkelte kommune skal matche tilskuddet fra kvalitetsfonden med et tilsvarende beløb. Lejre Kommune skal således i 2013 skal have bruttoanlægsudgifter på kvalitetsfondens områder på mindst 19,0 mio. kr. E Dato: 7. september 2012 J.nr.: 12/17010 Hvis Lejre Kommune ikke har udgifter på mindst 19 mio. kr. på kvalitetsfondens områder i 2013, skal den del af tilskuddet, som ikke er benyttet, deponeres på en særskilt konto, og pengene kan så bruges i Har Lejre Kommune eksempelvis kun udgifter på 15 mio. kr. på kvalitetsfondens områder i 2013, er kommunen berettiget til et tilskud på 7,5 mio. kr. De resterende 2 mio. kr. af tilskuddet fra Kvalitetsfonden skal så deponeres på en særskilt konto, og kan anvendes i Kvalitetsfondsinvesteringerne opgøres separat fra år til år. Det betyder, at hvis en kommune ikke opfylder medfinansieringskravet i 2013, så skal der deponeres uanset om kommunen har "meropfyldt" medfinansieringskravet i tidligere år. Lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. kvalitetsfondsområdet Kommuner har som udgangspunkt ikke lov at optage lån. Som hjælp til egenfinansieringen, har kommunerne dog mulighed for at søge om lånedispensation til investeringer på kvalitetsfondens områder. Lejre Kommune har i 2013 ligesom i budget 2012 ansøgt om lånedispensation

126 og har fået bevilget 12 mio. kr. Lånedispensationen er knyttet op på 5 specifikke projekter: 1. Ændringer af skole- og faglokaler 3,2 mio. kr. 2. Vedligeholdelses- og renoveringsprojekter på 3,0 mio. kr. folkeskolen 3. Renovering af 8 idrætshaller 20,2 mio. kr. 4. Investeringer afledt af ny dagtilbudsplan samt ny 8,4 mio. kr. skoleplan 5. Projekt vedr. anvendt borgernær teknologi 0,5 mio. kr. (ældreområdet) I alt 35,3 mio. kr. Tilskud fra Kvalitetsfonden 9,5 mio. kr. Maksimal lånedispensation 25,8 mio. kr. Da låneansøgningen er indsendt primo august er der taget udgangspunkt i investeringsoversigt 2013 som vedtaget ved budgetvedtagelsen Såfremt de ansøgte projekter ikke indgår i den vedtagne investeringsoversigt 2013, vil det dog være muligt at formålskonvertere Lejre Kommunes lånedispensation til andre projekter inden for kvalitetsfondens områder sådan som det også skete i Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at så længe formålet forsat er inden for kvalitetsfondsområderne vil det også i 2013 være muligt at formålskonvertere lånedispensationen. Man skal dog være opmærksom på, at hvis anlægsudgifterne på kvalitetsfondens områder ender med at være lavere end det, der fremgår af kommunens oprindelige ansøgning (35,3 mio. kr.), så reduceres lånedispensationen med et forholdsvist tilsvarende beløb. Bliver anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne eksempelvis kun 30 mio. kr., så reduceres lånetilsagnet med 15 % og bliver herefter 10,2 mio. kr. I Borgmesterens budgetforslag udgør anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne 29,5 mio. kr. Hertil kommer ejendomsvedligeholdelse, hvoraf 60 % i 2011 foregik på bygninger, der falder inden for kvalitetsfondens områder. Skoler, daginstitutioner og plejehjem udgør en meget væsentlig del af kommunens bygninger, og denne fordeling vurderes derfor også at være realistisk i Under denne forudsætning udgør de samlede anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne i Borgmesterens budgetforslag 36,8 mio. kr. Afholdes disse udgifter, vil Lejre Kommunes lånedisposition på 12 mio. kr. derfor ikke blive reduceret. Side 2 af 3

127 Kommuner, som har fået bevilget lånedispensation for 2012, men som ikke har fået færdiggjort anlægsarbejdet, kan ansøge om at få lånedispensationen overført til Det forventes, at denne mulighed også vil gøre sig gældende for lånedispensationer givet for Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, der vurderer ansøgningen om overførsel af lånedispensation til næstkommende år. I vurderingen bliver der lagt vægt på, om anlægsprojektet er igangsat/om der er indgået en bindende kontrakt det år, som lånedispensationen oprindelig er givet til. Lån til anlægsprojekter, der reelt ikke er blevet til noget i kalenderåret, vil således ikke kunne overføres til næstkommende år. I forhold til den af borgmesteren fremlagte investeringsoversigt på Økonomiudvalgets møde den 5. september 2012 betyder det, at posten: låneoptagelse kan forøges med 12 mio. kr. i 2013 under de ovenfor anførte forudsætninger. Side 3 af 3

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Lena Holm Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere