Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:"

Transkript

1 Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning efter valg af fungerende borgmester og om mulighederne for at bytte udvalgspladser Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: A. Ved konstitueringen udpegede kommunalbestyrelsen i enighed medlemmerne af økonomiudvalget. Disse er således ikke valgt efter forholdstalsvalgmetoden. Kan kommunalbestyrelsen nu i forbindelse med valg af fungerende borgmester fravige konstitueringsaftalen for så vidt angår økonomiudvalget? B. Såfremt der ikke er enighed herom, kan kommunalbestyrelsen i så fald fordele pladser i økonomiudvalget efter forholdstalsvalgmetoden? C. Kan valggrupperne internt bytte udvalgspladser mellem økonomiudvalget og stående udvalg og mellem de stående udvalg, eller er der i så fald tale om en omkonstituering? Det er oplyst, at borgmesterens forventede fravær er af mindst 2 måneders varighed, hvorfor der skal vælges en fungerende borgmester, jf. ksl. 15, stk. 5. Social- og Indenrigsministeriet har som svar på spørgsmålene generelt meddelt kommunen følgende: Ad A: En konstitueringsaftale er ikke retligt bindende for kommunalbestyrelsens medlemmer, men valgene til udvalgene, herunder til økonomiudvalget, har efter ksl. 17, stk. 3, virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Kun når der med henvisning til en ændring af udvalgenes arbejdsområder, sammensætning m.v. er en saglig begrundelse herfor, kan der ske en omkonstituering af kommunens udvalg, der efter omstændighederne også kan omfatte omkonstituering af økonomiudvalget. Valg af en fungerende borgmester kan derfor ikke give anledning til en omkonstituering af økonomiudvalget. Valget kan dog give anledning til visse ændringer af sammensætningen i øvrigt af økonomiudvalget, jf. nedenfor. Hvis den valgte fungerende borgmester i forvejen sad i økonomiudvalget, og den fungerende formand tilhører samme valggruppe som den fraværende borgmester, vælger den gruppe, der ifølge den i forretningsordenens 13, stk. 5, nævnte bestemmelse skal vælge et nyt medlem, et fungerende medlem i stedet for det medlem, der bliver fungerende borgmester. Herudover kan der blive tale om en udskiftning på pladserne i økonomiudvalget med henblik på, at dets sammensætning også i funktionsperioden afspej-

2 Ad B: Ad C: ler den sammensætning, som har været tilsigtet med aftalen om udvalgets sammensætning. Om dette er tilfældet, vurderes på grundlag af den bestemmelse, som ved aftalen om udpegelse af medlemmerne af økonomiudvalget er fastsat om, hvilke grupper der udpeger nye medlemmer til udvalget, jf. forretningsordenens 13, stk. 5. I mangel af udtrykkelig aftale herom må man lægge til grund, at det er den valggruppe, der ifølge udpegningsaftalen har fået udpeget et medlem i økonomiudvalget, som også skal besætte pladsen ved ledighed. Dette forudsætter dog, at der ved den oprindelige udpegning er henvist til medlemmernes tilhørsforhold til valggrupper, eller dette er forudsætningen for deres udpegelse. Evt. udskiftning af medlemmerne af økonomiudvalget skal rulles tilbage, når borgmesteren vender tilbage til sit hverv, og den fungerende borgmester fratræder dette midlertidige hverv, idet valgene til økonomiudvalget har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Nej, jf. svaret på spørgsmål A: Valget af fungerende borgmester kan ikke give anledning til en omkonstituering af økonomiudvalget. Valgene til udvalgene har virkning for funktionsperioden. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan byttes udvalgspladser, heller ikke i den periode, hvor borgmesteren er fraværende. For så vidt angår økonomiudvalget kan der dog blive tale om enkelte ændringer på pladserne i den periode, hvor borgmesteren er fraværende, jf. svaret på spørgsmål A. Kommunalbestyrelsen kan ved en flertalsbeslutning godkende, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der har en rimelig grund hertil, kan fritages for sit udvalgshverv. I den forbindelse tilkommer der kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn. Se Godkender kommunalbestyrelsen et udvalgsmedlems udtræden af udvalget, udpeger den gruppe, der har udpeget det udtrædende medlem, jf. ksl. 28, stk. 1, eller den gruppe, der efter den bestemmelse, som er nævnt i forretningsordenens 13, stk. 5, skal udpege et nyt medlem, et sådant. Denne udpegelse har virkning for resten af funktionsperioden. Det kan ikke udelukkes, at der efter en konkret vurdering kan være rimelig grund til, at f.eks. to udvalgsmedlemmer ønsker at bytte pladser i udvalgene, således at kommunalbestyrelsen kan godkende deres fritagelse, og således at gruppen udpeger et nyt medlem for hver af dem, og de herved bytter pladser. Disse nye medlemmer udpeges imidlertid for resten af funktionsperioden, og ingen af de oprindelige medlemmer kan således kræve at genindtræde i deres oprindelige udvalgshverv på et senere tidspunkt, f.eks. når en midlertidigt fraværende borgmester vender tilbage til sit hverv. Dette vil kun kunne ske, hvis det pågældende nye medlem til den tid ønsker at udtræde af udvalget og har en rimelig grund hertil, og kommunalbestyrelsen ved en flertalsbeslutning godkender denne udtræden. Supplerende er det oplyst, at der ikke kan indkaldes stedfortræder for et medlem af økonomiudvalget eller et stående udvalg, fordi medlemmet f.eks. på grund af varetagelsen af et andet offentligt hverv i en periode ikke ser sig i stand til at deltage i udvalgsmøderne, når medlemmet godt kan deltage i møder i kommunalbestyrelsen. De relevante bestemmelser i lov om kommunernes styrelse og normalforretningsordenen er gengivet sidst i notatet. Social- og Indenrigsministeriets overvejelser. 1. En konstitueringsaftale er ikke retligt bindende. 2

3 2. Derimod har valgene til både borgmester og udvalgsmedlemshverv, herunder valg til økonomiudvalget, virkning for funktionsperioden. Se ksl. 6, stk. 6, og 17, stk. 3. Borgmesteren er født formand for økonomiudvalget, jf. ksl. 18, stk Uanset indholdet af en eventuel konstitueringsaftale må kommunalbestyrelsesmedlemmerne anses at være frit stillet ved valget af fungerende borgmester. Der må herved lægges vægt på, at konstitueringsaftalen ikke er retligt bindende, og at der ikke ved valg af fungerende borgmester sker en fravigelse af reglen i 6, stk. 6, om, at valget af borgmester har virkning for funktionsperioden. 4. Af Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 154, fremgår bl.a., at valget af fungerende formand efter 15, stk. 5, sker efter reglerne i 7, stk. 3, dvs. efter de samme regler, som gælder, når der vælges en ny formand for resten af funktionsperioden. 5. I ksl. 25, stk. 2, er fastsat, at ved kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsens formand eller en udvalgsformand skal have sæde, regnes den pågældendes plads som en af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, som vedkommende ved det pågældende valg har anmeldt at tilhøre. Af lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 234 f. (kommentaren til 25, stk. 2) fremgår bl.a. følgende: Når en borgmester eller en udvalgsformand er født medlem af et udvalg, en bestyrelse m.v., må den pågældende ved fratræden af sit hverv udtræde af udvalget, bestyrelsen m.v., idet den nyvalgte borgmester eller udvalgsformand herefter overtager pladsen. Herved kan den nye borgmesters eller udvalgsformands gruppe blive overrepræsenteret, mens forgængerens valggruppe går glip af en udvalgsplads, den efter forholdstalsreglen har krav på. Hvis den nyvalgte borgmester eller udvalgsformand tilhører den samme gruppe som den fratrådte, vil der kun kunne ske ændringer i udvalgets eller bestyrelsens øvrige sammensætning i tilfælde, hvor den nyvalgte borgmester eller udvalgsformand allerede er medlem af udvalget, bestyrelsen m.v. I så fald vil der opstå en ledig plads, som må besættes af den pågældende gruppe (medmindre medlemstallet kan reduceres 1 ). Hvis den nyvalgte borgmester eller udvalgsformand ikke tilhører den samme gruppe som den fratrådte, må der, uanset om vedkommende allerede er medlem, foretages en fornyet beregning af pladserne på grundlag af den ved det oprindelige valg anmeldte gruppedeling. Dette kan resultere i, at et eller flere medlemmer må udtræde af udvalget, bestyrelsen m.v. En kommunalbestyrelse handlede således ikke ulovligt ved at vælge et nyt medlem til to institutionsbestyrelser som følge af formandsskifte i socialudvalget og den i forbindelse hermed opståede ledige plads i de to bestyrelser. (Skr. af 22. december 1992). Ved ændring af formandskabet for økonomiudvalget vil der således også kun kunne foretages de udskiftninger, som er nødvendiggjort af borgmesterskiftet. Det beskrevne betegnes i forbindelse med omtalen af 7, stk. 3, på side 78 i kommentaren som omkonstituering af økonomiudvalget ved borgmesterskift i valgperioden. På dette sted i kommentaren henvises til ovennævnte afsnit i kommentaren til 25. Den korrekte samlede forståelse af 25, stk. 2, og 7, stk. 3, og de hertil knyttede bemærkninger i kommentaren må i overensstemmelse med, hvad der er anført i kommentaren til 25, stk. 2, være, at 25, stk. 2, indebærer, at der ved et borgmesterskifte i funktionsperioden skal foretages de ændringer i økonomiudvalgets sammensætning, som er nødvendige for, at denne også efter formandsskiftet afspejler den ved valget anmeldte gruppedeling ikke, at der kan foretages en egentlig omkonstituering af økonomiudvalget. 25, stk. 2, finder altså også anvendelse ved efterføl- 1 Forekommer udelukket for så vidt angår økonomiudvalget, der skal have et ulige antal medlemmer. (Social- og Indenrigsministeriets bemærkning). 3

4 gende valg af formanden eller næstformanden i et udvalg og ikke kun i den situation, hvor kommunalbestyrelsen besætter alle pladserne i udvalget. De samme regler for økonomiudvalgets sammensætning finder anvendelse ved valget af en fungerende borgmester. 6. Det forhold, at der skal udpeges en fungerende borgmester efter ksl. 15, stk. 5, har således i de tilfælde, hvor medlemmerne af økonomiudvalget er valgt efter forholdstalsvalgmetoden (d Hondts metode), umiddelbart følgende virkninger: Den ved flertalsvalg valgte fungerende borgmester indtræder også som fungerende formand for økonomiudvalget. Hvis vedkommende i forvejen sad i økonomiudvalget, vælger den gruppe, der har valgt vedkommende til økonomiudvalget, som udgangspunkt i stedet et nyt fungerende medlem til økonomiudvalget. Såfremt den fungerende formand tilhører en anden valggruppe end den fraværende borgmester, kan der blive tale om en udskiftning på pladserne i økonomiudvalget med henblik på, at dets sammensætning også i borgmesterens fraværsperiode afspejler størrelsen af de valggrupper, der blev anmeldt ved det oprindelige valg til udvalgene. Derimod kan valget af en fungerende borgmester ikke i øvrigt begrunde ændringer af økonomiudvalgets sammensætning. Dette skyldes, at valg af medlemmer til økonomiudvalget er bindende for funktionsperioden. Kun når der med henvisning til en ændring af udvalgenes arbejdsområder, sammensætning m.v. er en saglig begrundelse herfor, kan der ske en egentlig omkonstituering af kommunens udvalg, der efter omstændighederne også kan omfatte omkonstituering af økonomiudvalget, jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side Det forhold, at der er tale om valg af en fungerende borgmester, betyder, at det må forventes, at borgmesteren genindtræder i sit hverv på et tidspunkt i funktionsperioden. Da økonomiudvalgets sammensætning også herefter skal afspejle den oprindelige ved valget til udvalgsposter anmeldte gruppedeling, og da valget til udvalgene er bindende for funktionsperioden, skal der efter borgmesterens genindtræden ske en tilbagerulning af valget til økonomiudvalget, således at dets sammensætning bliver som efter det oprindelige valg. Efter borgmesterens tilbagevenden er det således de oprindelige medlemmer af udvalget, som på ny varetager hvervene, uanset om der i fraværsperioden måtte være sket udskiftninger som følge af valget af den fungerende borgmester. 8. Konklusionerne i pkt. 6 og 7 vedrører som nævnt den situation, at valget til økonomiudvalget ved den oprindelige konstituering skete efter d Hondts metode. Her fastholdes som nævnt i pkt. 6 den oprindelige udpegelse af medlemmer til økonomiudvalget, uanset at der udpeges en fungerende borgmester, alene med de variationer, som kan følge af, at udvalgets sammensætning også under den fungerende borgmester skal afspejle den gruppedeling, som udgjorde grundlaget for det oprindelige valg til økonomiudvalget. Der kan ikke med baggrund i valget af fungerende borgmester foretages nogen omkonstituering af udvalget, og bestemmelsen om, at valg til udvalgene har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, respekteres dermed. 9. D Hondts metode er i det foreliggende tilfælde fraveget ved det oprindelige valg til økonomiudvalget, idet kommunalbestyrelsen i stedet har fordelt posterne i enighed. 10. Efter omhandlede kommunes forretningsorden (og normalforretningsordenens) 13, stk. 5, skal der i de tilfælde, hvor et medlem af et udvalg, en kommission, en 4

5 bestyrelse eller lignende er udpeget af kommunalbestyrelsen i enighed eller i øvrigt uden afstemning, samtidig (altså samtidig med udpegelsen af medlemmet) træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads. Det må således lægges til grund, at aftalen om udpegelse af medlemmer til økonomiudvalget hvis udpegelsen er sket efter reglerne i kommunalbestyrelsens egen forretningsorden indeholder bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte en plads som medlem af økonomiudvalget. I mangel af udtrykkelig aftale herom må man lægge til grund, at det er den valggruppe, der ifølge udpegningsaftalen har fået udpeget et medlem i økonomiudvalget, som også skal besætte pladsen ved ledighed. Dette forudsætter dog, at der ved den oprindelige udpegning er henvist til medlemmernes tilhørsforhold til valggrupper, eller dette er forudsætningen for deres udpegelse. 11. Det er nærliggende at lade den nævnte bestemmelse i forretningsordenens 13, stk. 5, finde tilsvarende anvendelse ved afgørelsen af, hvilken gruppe der skal vælge et fungerende medlem til økonomiudvalget i det tilfælde, hvor den fungerende borgmester i forvejen sad i økonomiudvalget, og hvor vedkommendes plads som menigt medlem af økonomiudvalget i den periode, hvor vedkommende fungerer som borgmester, er blevet ledigt (i den forstand, at økonomiudvalget ellers ville blive et medlem mindre end det i styrelsesvedtægten nævnte antal). Da det menige medlem, der nu er valgt som fungerende borgmester, i sin tid blev udpeget af kommunalbestyrelsen i enighed uden afstemning, vil det menige medlems plads som udgangspunkt skulle besættes af den gruppe, der efter udpegningsaftalen ved ledighed skulle besætte pladsen, jf. forretningsordenens 13, stk Valget af fungerende borgmester kan også, hvor økonomiudvalget er sammensat efter aftale og ikke efter forholdstalsvalg, få den konsekvens, at udvalgets samlede sammensætning for så vidt angår gruppernes medlemstal ikke er som før valget af den fungerende borgmester. Dette vil være tilfældet, hvis den fungerende borgmester tilhører en anden valggruppe end den fraværende borgmester. 25, stk. 2, og de konsekvenser af bestemmelsen ved valget af fungerende borgmester, som er beskrevet ovenfor i pkt. 5 og følgende, kan ikke anvendes direkte i dette tilfælde, idet der ikke er foretaget forholdstalsvalg. Imidlertid er der et tilsvarende behov for at sikre den fortsatte balance i sammensætningen af økonomiudvalget i borgmesterens fraværsperiode. I denne situation forekommer det nærliggende at anvende bestemmelsen i forretningsordenens 13, stk. 5, tilsvarende, således at den heri omtalte samlede fastlæggelse af, hvilke grupper der skal udpege nye medlemmer ved udtræden, lægges til grund ved vurderingen af, om der er anledning til at foretage udskiftninger på enkelte pladser i økonomiudvalget. Såfremt økonomiudvalget således efter valget af fungerende borgmester ikke er sammensat således, som det ville have været, hvis aftalens vilkår om, hvilke grupper der ved ledighed udpeger nye medlemmer til udvalget, jf. pkt. 10, blev lagt til grund, kan der derfor blive tale om at foretage udskiftning på enkelte pladser i økonomiudvalget. Dette må gælde, hvad enten den fungerende borgmester i forvejen sad i økonomiudvalget i forvejen eller ej. Det under pkt. 10 anførte om tilfælde, hvor der ikke er indgået en udtrykkelig aftale efter forretningsordenens 13, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse i denne situation. 13. Herefter har valget af fungerende borgmester efter ksl. 15, stk. 5, i et tilfælde, hvor økonomiudvalgets medlemmer er udpeget efter en aftale, således umiddelbart følgende virkninger: Den ved flertalsvalg valgte fungerende borgmester indtræder også som fungerende formand for økonomiudvalget. Hvis vedkommende i forvejen sad i økonomiudvalget, og den fungerende formand tilhører samme valggruppe som den fraværende borgmester, vælger 5

6 den gruppe, der ifølge udpegningsaftalen, jf. den i forretningsordenens 13, stk. 5, nævnte bestemmelse, skal vælge et nyt medlem i stedet for det medlem, der bliver fungerende borgmester, i stedet et nyt menigt medlem til økonomiudvalget. Såfremt den fungerende formand tilhører en anden valggruppe end den fraværende borgmester, kan der hvad enten den fungerende borgmester sidder i økonomiudvalget i forvejen eller ej blive tale om en udskiftning på pladserne i økonomiudvalget med henblik på, at dets sammensætning også i funktionsperioden afspejler den sammensætning, som har været tilsigtet med aftalen om udvalgets sammensætning. Om dette er tilfældet, vurderes på grundlag af den bestemmelse, som ved aftalen om udpegelse af medlemmerne af økonomiudvalget er fastsat om, hvilke grupper der udpeger nye medlemmer til udvalget, jf. forretningsordenens 13, stk. 5. Det anførte indebærer ligesom i tilfælde, hvor medlemmerne af udvalget er valgt efter d Hondts metode, at der ikke kan ske nogen omkonstituering af økonomiudvalget som følge af valget af en fungerende borgmester, og dermed at bestemmelsen om, at valgene til økonomiudvalget har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, respekteres. 14. Ligesom i tilfælde, hvor medlemmerne af udvalget er valgt, skal sammensætningen af økonomiudvalget efter borgmesterens tilbagevenden rulles tilbage, jf. pkt Vedrørende spørgsmålet om en udvalgsmedlemmernes muligheder for i en valggruppe internt at bytte udvalgspladser bemærkes, at valgene til udvalgene har virkning for funktionsperioden. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan byttes udvalgspladser for den periode, hvor borgmesteren er fraværende. Kun for så vidt angår økonomiudvalget kan der blive tale om enkelte ændringer på pladserne i den periode, hvor borgmesteren er fraværende, jf. ovenfor. 16. I forlængelse heraf bemærkes, at det antages, at kommunalbestyrelsen ved en flertalsbeslutning kan godkende, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der har en rimelig grund hertil, kan fritages for sit udvalgshverv. I den forbindelse tilkommer der kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn. Se som er nævnt i Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 183, og som handler om en situation, hvor der var stærke indikationer for, at baggrunden for medlemmets udtræden var politisk og ikke personlig. Godkender kommunalbestyrelsen et udvalgsmedlems udtræden af udvalget, udpeger den gruppe, der har udpeget det udtrædende medlem, jf. ksl. 28, stk. 1, eller den gruppe, der efter den bestemmelse, som er nævnt i forretningsordenens 13, stk. 5, skal udpege et nyt medlem, et sådant. Denne udpegelse har virkning for resten af funktionsperioden. Det kan ikke udelukkes, at der efter en konkret vurdering kan være rimelig grund til, at f.eks. to udvalgsmedlemmer ønsker at bytte pladser i udvalgene, således at kommunalbestyrelsen kan godkende deres fritagelse, og således at gruppen udpeger et nyt medlem for hver af dem, og de herved bytter pladser. Disse nye medlemmer udpeges imidlertid for resten af funktionsperioden, og ingen af de oprindelige medlemmer kan således kræve at genindtræde i deres oprindelige udvalgshverv på et senere tidspunkt, f.eks. når en midlertidigt fraværende borgmester vender tilbage til sit hverv. Dette vil kun kunne ske, hvis det pågældende nye medlem til den tid ønsker at udtræde af udvalget og har en rimelig grund hertil, og kommunalbestyrelsen ved en flertalsbeslutning godkender denne udtræden. 17. Supplerende bemærkes, at der ikke kan indkaldes stedfortræder for et medlem af økonomiudvalget eller et stående udvalg, fordi medlemmet f.eks. på grund af varetagelsen af et andet offentligt hverv i en periode ikke ser sig i stand til at deltage i udvalgsmøderne, når medlemmet godt kan deltage i møder i kommunalbestyrelsen. Der 6

7 kan herved henvises til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 240, og Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse nr. L 25, 2012, 1. samling, hvor det af de specielle bemærkninger til 1, nr. 2, hvorved 28, stk. 2, 2. pkt., indføjedes i den kommunale styrelseslov, bl.a. fremgår, at bestemmelsen for så vidt angår kommunalbestyrelsesmedlemmer ligesom den tidligere gældende 28, stk. 2, dvs. det nuværende 1. pkt. i bestemmelsen forudsætter, at betingelserne for stedfortræderens indkaldelse i kommunalbestyrelsen er opfyldt. Relevante bestemmelser i lov om kommunernes styrelse: 6. Stk. 2. På det konstituerende møde vælger kommunalbestyrelsen sin formand blandt sine medlemmer efter reglerne i 24, stk. 1. Stk. 6. Valgene af formand og næstformand (næstformænd) har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 7. Stk. 3. Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg efter reglerne i 24, stk. 1, for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid. Er der valgt flere næstformænd, besættes den ledigblevne plads dog af den gruppe i kommunalbestyrelsen, som har valgt den afgående næstformand. 15. Stk. 5. Når stedfortræderen for kommunalbestyrelsens formand eller næstformand er indtrådt i henhold til stk. 2, og forhindringen har en forventet varighed af mindst 2 måneder, vælger kommunalbestyrelsen efter reglerne i 7, stk. 3, jf. 24, stk. 1, den, der under fraværet skal varetage funktionerne som henholdsvis formand eller næstformand. 17. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret. Stk. 3. Valg af medlemmer til de i stk. 1 og 2 nævnte udvalg m.v. finder sted umiddelbart efter valg af kommunalbestyrelsens formand og næstformand (næstformænd). Valgene har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 18. Økonomiudvalgets medlemmer vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsens formand er formand for udvalget. 24. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning. Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde. Stk. 3. Forholdstalsvalg i henhold til denne lov foretages på grundlag af d'hondts metode efter følgende regler: kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal dog foretages samme gruppeanmeldelse. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele formanden, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde. 25. Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg m.v. for sig, jf. dog 27, stk. 1. 7

8 Stk. 2. Ved kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsens formand eller en udvalgsformand skal have sæde, regnes den pågældendes plads som en af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, som vedkommende ved det pågældende valg har anmeldt at tilhøre. 28. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Stk. 2. Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. En kommunalbestyrelse, der i styrelsesvedtægten har truffet bestemmelse efter 15, stk. 2, 2. pkt., kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned. Relevante bestemmelser fra Helsingør Byråds forretningsorden: 13. Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af kommunalbestyrelsen i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jfr. stk. 6. Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. 8

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17)

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) 1) Er en konstitueringsaftale bindende? Nej, en konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE (Som vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 1969 med ændringer vedtaget i møderne den 6. og 27. september 1976, den 21. februar og 7. marts

Læs mere

Forretningsorden Hedensted Kommune

Forretningsorden Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Forretningsorden 2014-2017 Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet april/maj 2014 INDHOLD Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse Januar 2018 KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE BYRÅDETS MØDER Offentlige møder og møder for lukkede døre 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Forretningsorden for Frederikshavn Byråd Gældende fra 26. maj 2010 Indholdsfortegnelse Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra

Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra 01.10.2015 J. nr. 00.01.00P00 1 Indkaldelse til Byrådets konstituerende møde. 1 Det nyvalgte Byråd afholder sit konstituerende møde i tidsrummet 1.

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring Linnerup Kirker Forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd Godkendt forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd, gyldig fra 30. november 2014 Bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Forretningsorden for Solrød Byråd Maj 2006 Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Forretningsorden for Borgerrepræsentationen

Forretningsorden for Borgerrepræsentationen Forretningsorden for Borgerrepræsentationen 1. Borgerrepræsentationens møder er offentlige. Borgerrepræsentationen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk Kapitel I. Landsting, landsstyre, udskrivning af landstingsvalg og habilitet 1. Landstinget træder sammen snarest muligt

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol

Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT 14. december 2017 Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse LBK nr 769 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-3732 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forretningsorden for Skanderborg Byråd

Forretningsorden for Skanderborg Byråd Forretningsorden for Skanderborg Byråd Januar 2014 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Mandag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen 581 af 24/06 2009. Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Nr. 223 af 31. maj 1968 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 581 af 24. juni

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

NOTAT. Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden samt forslag til forretningsorden for forretningsudvalgets

NOTAT. Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden samt forslag til forretningsorden for forretningsudvalgets Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Greve Kommune. Forretningsorden for Greve Byråd

Greve Kommune. Forretningsorden for Greve Byråd Greve Kommune Forretningsorden for Greve Byråd Indholdfortegnelse Byrådets møder... 4 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 5 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere