På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne."

Transkript

1 BILAG 7 GRUPPERING OG TAKSTBEREGNING FOR GENOPTRÆ- NINGSYDELSER Resume I rapporten fra den sundhedsfaglige arbejdsgruppe om afgræsning af genoptræningsopgaven fra august er der foretaget en opdeling af koderne inden for fysio- og ergoterapi mellem behandling og træning. På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne. Genoptræningsydelserne blev opdelt med udgangspunkt i principperne for ICF-klassifikationen (om aktivitet, kroppens funktion, omgivelsernes funktioner, patientens deltagelse og kroppens anatomi), hvorved der blev opstillet seks genoptræningsgrupper for indlagte patienter. Beregningerne af omkostningerne til de seks grupper viser, at en af disse grupper kun indeholder 6 patienter. Det er for få observationer til at udgøre et repræsentativt udsnit for patienterne i gruppen. Der er der udarbejdet fem grupper for genoptræning af indlagte patienter. 19. OKTOBER 2006 J.nr /2/ttp DRG-enheden Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Tlf Fax E-post Dir. tlf E-post På det ambulante område er regnet på en gruppering med seks besøgstakster efter samme principper som ved de indlagte. Resultaterne heraf viser dog, at spredningen i ressourceforbruget til genoptræningsgrupperne ikke er tilstrækkelig stor til opretholdelse af alle seks grupper og der er derfor udarbejdet en gruppering for de ambulante patienter med tre forskellige genoptræningstakster. De ambulante takster er udarbejdet således, at der ikke forekommer en asymmetri i forhold til, hvor på sygehuset genoptræningen foretages. Såfremt et ambulant besøg kun indeholder koder fra fysio- og ergoterapeut katalogerne, vil besøget udløse genoptræningstaksten, men ingen besøgstakst. I udarbejdelsen af grupperingen er det undersøgt, hvorvidt behandlingskonteksten skal inddrages, som et komplikationssplit. Denne kontekst er belyst gennem en beregning af genoptræningsaktiviteten i de enkelte DRG-grupper. Resultaterne af beregningerne viser, at variationen ikke understøtter en sådan forøgelse af antallet af grupper. 1 Rapport om afgrænsning af genoptræningsopgaven : Afgrænsning af genoptræningsopgaven vs. behandling/træning. Rapport fra en sundhedsfaglig arbejdsgruppe.

2 Resultaterne af beregningerne har været forelagt de deltagende faglige organisationer samt Hvidovre Hospital, Horsens Sygehus og Odense Universitetshospital. Side 2 Sondring mellem behandling og genoptræning Opdelingen i behandling og genoptræning tager udgangspunkt i fysio- og ergoterapeuternes officielle kodekataloger og angiver kode for kode, om ydelsen er udtryk for overvejende genoptræning, overvejende behandling eller både og. Resultater er gengivet i punkterne nedenfor: 14 ydelseskoder blev betegnet som overvejende behandling (BAF, BEF, BGF, BGM, BIXY, BLNG, BLNJ, BLNK, BLP, BMFF0, BMFF1, BNPA, BTNA, BTNB). 10 ydelseskoder blev betegnet som overvejende genoptræning (AAF6, BLKZ0, BLNA, BLNC, BLNR, BRA, BRB, BRC, BTP, BTR). 3 ydelseskoder (BJFA, BLD, BRD) blev vurderet til at være halvt genoptræning og halvt behandling For 5 ydelseskoder vedrørende kommunikation, rådgivning og undersøgelse mm. (BQF, BTS, BVA, BVD, ZZ5049) blev det vurderet, at afgrænsningen til genoptræning eller behandling afhænger af den sammenhæng koderne gives i. Ydelseskoden udarbejdelse af genoptræningsplaner (ZZ0175) blev vurderet at være ren administrativ og arbejdsgruppen anbefalede derfor en forholdsmæssig fordeling mellem genoptræning og behandling 4 ydelseskoder bruges overvejende eller udelukkende inden for det psykiatriske område. For disse koder anbefalede gruppe, at afgrænsningen foretages specifikt i relation til det psykiatriske område. Opdeling af genoptræningsydelser Genoptræningsydelserne er opdelt med udgangspunkt i anvendelsen af principperne fra ICF klassifikationen i samarbejde med repræsentanter fra de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper fra de sygehuse, som medvirkede i ABC projekterne. Opdelingen er foretaget ud fra ydelsernes overordnede sigte og er som følger: Gruppe A, Sigte: Kroppens Funktion + Aktivitet o BLKZ0 Selvtræning efter instruktion i motionsrum. Gruppe B, Sigte: Aktivitet + omgivelser o BTR Ergoterapeutisk afprøvning vedrørende erhvervsaktivitet. Gruppe C, Sigte: Kroppens funktion o BLNA Biomekanisk bevægelsesterapi. o BLNC Neuromuskulær bevægelsesterapi. o BRA Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner o BRB Træning af psykosocial funktion o BRC Træning og vedligeholdelse af psykisk funktion

3 Gruppe D, Sigte: Kroppens funktion + Aktivitet o BLNR Aktivitetstræning af fysisk funktion Side 3 Gruppe E, Sigte: Deltagelse o BTP Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse Gruppe F; Sigte: Deltagelse + Omgivelser o AAF6 Hjemmebesøg Undersøgelse af grupperingen Formålet med grupperingen har været at opstille et overskueligt antal grupper vedrørende genoptræningen for de indlagte patienter. Kravene til grupperne er, at de er klinisk meningsfulde og i videst muligt omfang ressourcemæssigt homogene. Det første krav opfyldes på baggrund af opdelingen efter ICF klassifikationen. Anden del testes med udgangspunkt i omkostningsanalyserne (ABC projekterne), der i 2004 blev gennemført i speciale 98, Fysio- og ergoterapien. Grupperingen undersøges særligt i relation til to aspekter, 1. Genoptræningsomfang i relation til behandlingstype 2. Kan variationen i ressourceforbruget til genoptræning afspejles af grupperingen. Genoptræningsomfang i relation til behandlingstype. Da genoptræningsydelserne ikke er grupperet i forhold til det specifikke behandlingsformål, er det undersøgt, hvor meget ressourceforbruget til genoptræningsydelser varierer mellem de enkelte DRG-grupper for indlagte patienter. Ressourceforbruget er identificeret efter den samme metode som blev anvendt ved udarbejdelsen af de takster for speciale 98, som trådte i kraft 1. januar Ressourceforbruget til en given patient er fastsat på baggrund af summen af de tungeste ydelser patienten modtager hver enkelt dag. På den enkelte behandlingsdag opdeles ressourceforbruget til givne ydelser på baggrund af de forholdsmæssige omkostninger til den enkelte sks-kode fra ABC studierne. Herved identificeres ressourceforbruget til genoptræning på baggrund af de enkelte ydelser, hvilket sikrer størst mulig præcision. Beregninger viser, at neurorehabiliteringspatienter trækker flest ressourcer i forhold til genoptræning. Ressourceforbruget til de øvrige DRG-grupper ligger jævnt fordelt med et maximalt gennemsnitligt ressourceforbrug til genoptræning på 4000 kr. Der er imidlertid ikke nogen tydelig kobling til en særlig behandlingskontekst, der nødvendiggør indførelsen af et komplikationssplit.

4 Kan variationen i ressourceforbruget til genoptræning afspejles af grupperingen. Grupperingen for genoptræningsydelserne er undersøgt med udgangspunkt i resultaterne fra de tidligere gennemførte ABC analyser. Genoptræningsgrupperne er således opstillet i forhold til ydelsernes relative tyngde. Fra ABC analyserne er det således fastlagt, at gruppe A (BLKZ0) er den ressourcemæssigt letteste og gruppe F (AAF6) er den tungeste af genoptræningsgrupperne. Grupperingsmæssigt vil patienterne blive placeret i den tungeste genoptræningsydelse under indlæggelsen. Resultaterne er grupperingen på 6 grupper er gennemgået i tabel 1. Side 4 Tabel 1 - Omkostninger til genoptræningsgrupper (2006 priser) Gruppe Middelværdi Std Antal Fraktil5 Fraktil10 Fraktil25 Fraktil50 Fraktil75 Fraktil90 Fraktil95 Ingen A B C D E F Tabel 1 viser de samlede gennemsnitlige omkostninger til genoptræning, for hver enkelt gruppe. Dvs. de gennemsnitlige omkostninger, hvor den tungeste genoptræningsydelse henholdsvis tilhører gruppe A, gruppe B osv. Det fremgår af tabel 1, at det gennemsnitlige ressourceforbrug til genoptræning stiger i takt med, at patienterne får tungere genoptræningsydelser. Gruppe B er dog lavere end Gruppe A, men da Gruppe B kun indeholder 6 patienter, er der ikke grundlagt for opretholdelse af gruppen, og den er derfor efterfølgende slået sammen med Gruppe A. I tabel 2 er den endelige gruppering for de indlagte patienter vist. Af tabellen fremgår det også, at der er observationer i undersøgelsen som ikke har nogen selvstændig takstbærende træningsydelse. Tabel 2 - Endelig Gruppering for indlagte patienter (2006 priser) Gruppe Middel værdi Std Antal Fraktil5 Fraktil10 Fraktil25 Fraktil50 Fraktil75 Fraktil90 Fraktil95 Test ,35 A ,08 C ,27 D ,20 E ,88 F ,27 Genoptrænings gruppernes spredning er testen på baggrund af forholdet lem standartafvigelse og middelværdi. Resultatet af dette ses i kolonnen Test i tabel 2. Forholdet mellem standartafvigelse og middelværdi, bør som tommelfingerregel ikke overskride 1,5. Dette er tilfældet for gruppe D, som følge af for høj standardafvigelse. Dette indikerer, at gruppe D skal opdeles i to

5 grupper. Gruppe D er imidlertid bevaret som en gruppe ud fra et fagligt hensyn. Side 5 Gruppering af Ambulante patienter Grupperingen af de ambulante patienter følger de samme principper som grupperingen af fysio- og ergoterapeutiske ydelser i 2006, dog med tilsvarende opdeling af genoptræningsydelser, som beskrevet ovenfor ved de indlagte patienter. Da afregningen af den ambulante aktivitet er baseret på besøg angiver beregningen, hvilke omkostninger der gennemsnitligt er relateret til genoptræning, såfremt en af genoptræningsydelserne er givet på det pågældende besøg. Tabel 3 - Omkostninger til Ambulante Besøgsgrupper (2006 priser) Middelv Gruppe ærdi Std Antal Fraktil5 Fraktil10 Fraktil25 Fraktil50 Fraktil75 Fraktil90 Fraktil A B C D E F I tabel 3 fremgår det, at det gennemsnitlige ressourceforbrug ikke varierer nok til opretholdelse af alle grupper. Grupperne A, B og C, samt D og E er derfor slået sammen. Tabel 4 - Ambulant Gruppering (2006 priser) Middel Gruppe væ rd i Std Anta l Fra ktil5 Fra ktil10 Fra ktil25 Fra ktil50 Fra ktil75 Fra ktil90 Fra ktil95 T e st ,37 C ,31 E ,35 F ,12 De ambulante grupper er undersøgt efter samme princip som de indlagte, og ingen af grupperne overskrider 1,5. Der er observationer der ikke har nogen selvstændig træningsydelse, der er takstudløsende. Beregningen i tabel 4 er baseret på ABC analyser af speciale 98, fordi takster for fyio- og ergoterapien i 2006 har været specialeafgrænset. Men ydelserne kan også udføres af andre personalegrupper end fysio- og ergoterapeuter, herunder sygeplejersker på sygehusenes stamafdelinger mv. I 2007 vil de registrerede ydelser på genoptræningsområdet blive anvendt til fastlæggelsen af (med)finansiering i forbindelse med implementeringen af struktur- og finansieringsreformen på sundhedsområdet uden specialeafgrænsning.

6 Fraværet af specialeafgrænsning betyder, at der være et incitament til at foretage forandringer i sygehusenes organisering ved at lægge fysio- og ergoterapeuterne ind under stamafdelingerne, fordi en genoptræningsydelse givet på en klinisk stamafdeling vil udløse en proceduretakst og en ambulant besøgstakst, mens en tilsvarende ydelse fra speciale 98, fysio- og ergoterapi kun udløser proceduretaksten. Uden tilpasning af takstsystemet vil den organisatoriske opbygning således forårsage en asymmetri i takseringen af genoptræningsydelser. Side 6 Asymmetrien fjernes ved at genoptræningstaksterne afregnes på samme måde uanset, hvor på sygehuset de er udført. Dette sker ved en justering af taksterne i det vejledende takstsystem for ambulant genoptræning. De ambulante genoptræningstakster er tillagt omkostningerne ved den ambulante aktivitet på stamafdelingerne ved de ambulante besøg, hvor der kun forekommer fysio- og ergoterapeutiske ydelser, og hvor en af ydelserne kan defineres som overvejende genoptræning. Hvis der ikke er nogen procedurekode til det ambulante besøg er indberettet en procedurekode uden for kodekataloget for fysio- og ergoterapi alene eller samtidig med fysio- og ergoydelserne alene forekommer fysio- og ergoterapeutiske ydelser, der er defineret som overvejende behandlingsydelser antages det, at de øvrige omkostninger ved de ambulante ydelser er affødt af aktiviteter uden for det fysio- og ergoterapeutiske genoptræningsområde. Omkostningerne for disse ambulante aktiviteter tillægges derfor ikke genoptræningstaksterne, men afregnes efter det eksisterende regelsæt. Beregningsmæssigt betyder det for 2007, at det ikke vil blive afregnes for ambulante besøg i den kommunale (med)finansiering i de tilfælde, hvor der kun forekommer fysio- og ergoterapeutiske koder, hvoraf mindst en af koderne kan defineres som overvejende genoptræning. Tabel 5 Korrektion af ambulante takster (2006 priser) Gruppe Middelværdi Total Antal besøg Antal Stamafdelingsbesøg Korrigeret takst C E F Tabel 5 viser de korrigerede ambulante takster. Korrektionen sker ved at indregne værdien af de ambulante besøg på stamafdelingerne, hvor der kun udføres fysio- og ergoterapeutiske koder. Antallet af stamafdelingsbesøg i denne kategori er opgjort gruppevis i kolonne 4, og taksten for hver enkelt gruppe korrigeres således i forhold til værdien af de ambulante besøg. Specialiseret Genoptræning

7 Den specialiserede genoptræning kan ikke med de nuværende indberetninger til LPR identificeres. Fra 2007 vil dette være ændret. Dette sker ved en særlig markering af start og slut på den specialiserede genoptræning. Side 7 Det forventes at den specialiserede genoptræning vil ende i de tungeste grupper derfor har interessenterne vurderet at der ikke skulle oprettes særlige grupper for den specialiserede genoptræning.