Bilag 1 Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 1 Kravspecifikation

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende lønadministration Kundens overordnede organisering Løn- og personaleafdelingen Det nuværende decentraliseringsniveau Oplysninger om lønproduktionen 3 3. Krav til leverandøren Lønsystem IT-anvendelse Leverandørens kvalifikationer Krav til driftsplaner Samarbejde om optimering af arbejdsgange Øvrige krav til leverandøren 9 4. Ydelser i lønadministrationen Overordnede ansvarsområder Opdeling af ydelserne Afgrænsning Lønbehandling Personaleadministration Bogføring Administration af ferie Refusioner Øvrige ydelser Konsulentbistand (eksempel på kan-ydelse) Kvalitetsmål, indikatorer for målopfyldelse og bod Definition Kvalitet i forhold til output Kvalitet i sammenhæng med rammer for aktivitet Kvalitet med udgangspunkt i brugertilfredshed Kvalitetsopfølgning Klagehåndtering Brugerundersøgelse Revisorerklæring Stikprøvekontrol Bod for manglende opfyldelse af visse kvalitetsmål Fastlæggelse af bod Beregning af bod Betaling af bod Erstatning ved fejl 38

3 Underbilag Underbilag 1: Underbilag 2: Underbilag 3:

4 1. Indledning I dette bilag beskrives de ydelser, som leverandøren skal levere til <NAVN> Kommune og kravene til opgaveløsningen. I afsnit 2 beskrives s og lønadministrationens nuværende organisering og en række nøgletal for lønadministrationens nuværende ydelser. I afsnit 3 og 4 beskrives generelle krav til leverandørens opgavevaretagelse og specifikationen af de ydelser, som leverandøren skal levere til <NAVN> Kommune. I afsnit 5 beskrives kravene til servicemål, indikatorer herpå samt principper for den tilhørende bodsberegning. I afsnit 6 beskrives leverandørens erstatning ved fejl. Kravspecifikationen er struktureret således, at der i starten af kapitlerne er en generel beskrivelse, hvor det er relevant. Herefter følger de specifikke krav til hvert område. Den generelle beskrivelse er ment som en baggrundsbeskrivelse, som de efterfølgende krav skal opfylde. Kravene er nummereret Krav nn og Tilbud nn, hvor Krav nn er udtryk for et krav til systemet/løsningen, og hvor Tilbud nn er udtryk for et krav til tilbuddet. 1

5 2. Den nuværende lønadministration I dette afsnit følger en kort beskrivelse s organisering, hovedtræk i den nuværende organisering af lønadministration samt nøgletal fra 200X. Nøgletallene for lønydelserne er retningsgivende for omfanget af de ydelser, leverandøren skal levere til. Det må understreges, at beskrivelsen tjener et informativt formål og ikke er bindende for leverandøren i forhold til dennes tilgang til og organisering af den fremtidige lønadministration. 2.1 Kundens overordnede organisering Den overordnede organisering af 1 fremgår af Figur 2-1. Figur 2-1: s overordnede organisering <INDSÆT ET ORGANISATIONSDIAGRAM FOR KOMMUNENS OVERORDNEDE ORGANISERING> <INDSÆT EN BESKRIVELSE AF KOMMUNENS OVERORDNEDE ORGANISE- RING> 2.2 Løn- og personaleafdelingen Løn- og personaleopgaverne er organiseret i Løn- og personaleafdelingen. Organiseringen fremgår af Figur 2-2. Figur 2-2: Organisering af Løn- og personaleafdelingen <INDSÆT ET ORGANISATIONSDIAGRAM FOR ORGANISERING AF LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN> <INDSÆT EN KORT BESKRIVELSE AF LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN> 1 Der henvises i øvrigt til kommunens hjemmeside 2

6 2.3 Det nuværende decentraliseringsniveau Institutionerne er et væsentligt omdrejningspunkt i s organisering af opgavevaretagelsen. På kommunens hjemmeside findes en liste over institutioner. Det skal understreges, at der løbende kan påregnes ændringer i antallet af institutioner. <INDSÆT BESKRIVELSE AF DECENTRALISERINGSNIVEAUET> For specifik beskrivelse af samspillet mellem Løn- og personaleafdelingen og institutionerne henvises til de efterfølgende ydelsesbeskrivelser. Udbuddet tager udgangspunkt i den eksisterende fordeling af de løn- og personaleadministrative opgaver i kommunen. Omfanget og kvaliteten af samspillet mellem leverandøren og kommunens institutioner og afdelinger vil være afgørende for, at løn- og personaleadministrationen fungerer tilfredsstillende. Udbuddet må således ikke resultere i at det bliver sværere at være institutionsleder. 2.4 Oplysninger om lønproduktionen I det følgende afsnit gives en række kvantitative oplysninger om lønproduktionen. Oplysninger opgives i forhold til følgende kategorier Aflønningsform 0p: Tjenestemænd pensionister Aflønningsform 0: Tjenestemænd forudlønnede Aflønningsform 1: Overenskomstansatte månedslønnede bagud Aflønningsform 2: Time/månedsløn lønudbetaling ca. den 10 Aflønningsform 3: Time/månedsløn lønudbetaling ultimo mdr. Oplysningerne vedrører 200<x>. Nettobevægelsen i antallet af ansatte fremgår af 3

7 Tabel

8 Tabel 2-1: Nettobevægelser 200<X> A-form A-form A-form A-form A-form I alt 0p Tilgang Afgang I alt Af efterfølgende tabel fremgår antallet af lønanvisninger: Tabel 2-2: Antal lønanvisninger 200<X> A-form A-form A-form A-form A-form I alt 0p I alt Af nedenstående tabel fremgår antallet af årsopgørelser: Tabel 2-3: Antal årsopgørelser 200<X> A-form A-form A-form A-form A-form I alt 0p I alt Udbuddet tager udgangspunkt i ovenstående opgørelse over løndata. 5

9 3. Krav til leverandøren har en række forventninger til leverandøren. 3.1 Lønsystem Udgangspunktet for udbudsforretningen er, at kommunens nuværende lønsystem, <INDSÆT NAVN PÅ LØNSYSTEMET>, stilles til rådighed for den kommende leverandør til brug for varetagelsen af de lønadministrative ydelser i hele kontraktperioden. vil fortsat stå som kontraktpart over for <INDSÆT NAVN PÅ LEVERANDØREN AF LØNSYSTEMET> i forhold til lønsystemet, men kommunes udgifter til lønsystemet afholdes af leverandøren. For at udbetale korrekt løn og pension og sikre korrekt kontering benytter følgende systemer: <INDSÆT BESKRIVESE AF HVILKE SYSTEMER OG MODULER, DER ANVEN- DES I LØNADMINISTRATIONEN > Løn- og personaleafdelingen er desuden systemadministrator for lønsystemet. Leverandøren kan ikke stille krav til lønsystemet, herunder krav til funktionaliteten i systemet, idet dette alene er et anliggende mellem kunden og systemleverandøren og således reguleres i et andet kontraktforhold. Som en del af udbuddet overdrager retten til at anvende lønsystemet til brug for varetagelse af lønadministrationen for <NAVN> Kommune til lønadministrationsleverandøren Krav 1. Lønadministrationen skal ske ved anvendelse af lønsystemet <INDSÆT NAVN PÅ LØNSYSTEMET>, som stiller til rådighed frem til udgangen af kontraktperioden. Krav 2. Leverandøren afholder jf. bilag 7 i kontraktperioden udgifterne for brugen af lønsystemet, herunder uddannelsen af eget personale i brugen af systemet. 6

10 I det omfang lønsedler eller anden materiale fremsendes via posten, afholdes de dokumenterede udgifter af kunden. Leverandøren skal selv etablere adgang til <INDSÆT NAVN PÅ LØNSYSTE- MET> hos <INDSÆT NAVN PÅ LEVERANDØREN AF LØNSYSTEMET>. Krav 3. Leverandøren afholder i kontraktperioden udgifterne til opkoblingen til <INDSÆT NAVN PÅ LEVERANDØREN AF LØNSYSTE- MET>. Leverandøren er berettiget til at indføre andre hjælpesystemer til understøttelse af lønopgaven. Krav 4. Leverandøren afholder udgifterne til eventuelle hjælpesystemer samt eventuel uddannelse heri. Krav 5. Leverandøren forestår eller afholder udgifterne til eventuel uddannelse af kunden i brugen af eventuelle hjælpesystemer. 3.2 IT-anvendelse Udlicitering af lønadministrationen må ikke påvirke s ITanvendelse. Krav 6. Leverandørens IT-systemer skal kunne fungere sammen med den til enhver tid gældende IT-infrastruktur og IT-sikkerhed i, således at kommunikation og dataudveksling kan foregå hensigtsmæssigt ift. opgavevaretagelsen. De ITrelaterede forhold vedr. lønadministrationen er beskrevet i underbilag <X> til bilaget. Kundens IT-sikkerhedspolitik og IT-strategi er bilagt udbudsmaterialet i underbilag <X>. 3.3 Leverandørens kvalifikationer forventer, at leverandøren har et indgående kendskab til og er fortrolig med kommunale overenskomster og aftaler. Leverandøren skal være fortrolig med alle opgaver, der naturligt er forbundet med lønadministration i en dansk kommune, herunder samarbejdet med kommunale 7

11 institutioner og afdelinger, så lønadministrationen kan foregå uden problemer. Desuden er det forventningen, at leverandøren har indgående kendskab til den lovgivning og de kollektive aftaler, som den udbudte opgave relaterer sig til, herunder ferieloven/-aftalen, tjenestemandsregulativet, pensionsregulativet, offentlighedsloven, den kommunale styrelseslov, forvaltningsloven, lov om behandling af personoplysninger, Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv. Der henvises i øvrigt til det øvrige udbudsmateriale, herunder til ydelsesbeskrivelserne i afsnit 4. Krav 7. Leverandøren skal være fortrolig med og som del af kontrakten varetage alle opgaver, der er naturligt forbundet med den kommunale lønadministration, herunder det løbende samarbejde med s institutioner og afdelinger. Krav 8. Leverandøren skal have et indgående kendskab til og være fortrolig med kommunale overenskomster og aftaler. Det er et krav, at lønadministrationen foregår i henhold til alle indgåede overenskomster og lokale aftaler. Krav 9. Leverandøren skal varetage lønadministrationen på en sådan måde, at den fornødne sammenhæng til øvrige opgaver internt i sikres, eksempelvis i forhold til personaleadministration og kommunens økonomiske og regnskabsmæssige styring. Krav 10. Leverandøren skal varetage lønadministrationen i overensstemmelse med den lovgivning, de bestemmelser og de kollektive aftaler, som den udbudte opgave relaterer sig til, herunder: A. Ferieloven / Ferieaftalen B. Tjenestemandsregulativet C. Dagpengeloven D. Pensionsregulativet E. Offentlighedsloven F. Den kommunale styrelseslov G. Forvaltningsloven 8

12 H. Lov om behandling af personoplysninger I. Datalovgivningen J. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv. Leverandøren skal udføre lønadministrationen i overensstemmelse med følgende specifikke retningslinier: A. Kasse- og regnskabsregulativet (underbilag <X>) B. IT-sikkerhedspolitikken og IT-sikkerhedsbestemmelser (underbilag <X>) C. Beskrivelse af kontrolfunktioner (underbilag <X>) Tilbud 1. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for, hvorledes leverandøren vil sikre de nødvendige ressourcer til løsning af opgaven (forsyningssikkerhed). 3.4 Krav til driftsplaner Krav 11. Leverandøren skal i henhold til kontrakten udarbejde egentlige driftsplaner på baggrund af ydelsesbeskrivelserne i bilag 1 og leverandørens løsningsbeskrivelse i bilag 2. Det er et krav til indholdet, at driftsplanerne beskriver rutiner, og er egnede som styringsværktøj for den daglige drift. Driftsplanen kan udgøre en detaljering af leverandørens løsningsbeskrivelse. Driftsplanerne skal sikre, at der sker en vidensoverførelse og forventningsafklaring parterne imellem, og at der identificeres præcise målepunkter og opfølgningsinstrumenter for de enkelte opgaver. Endelig skal driftsplanerne indeholde en beskrivelse af procedurer, kontaktnumre mv. i forbindelse med den daglige opgavevaretagelse. Indholdet af driftsplanerne drøftes og fastlægges endeligt efter kontraktindgåelse. Tilbud 2. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 udarbejde udkast til driftsplaner. 9

13 3.5 Samarbejde om optimering af arbejdsgange har et ønske om, at arbejdsgange er så smidige som muligt, og gerne IT-understøttet. Det er derfor væsentligt, at leverandøren iagttager, at beskrivelsen af ydelserne i afsnit 4 for en stor dels vedkommende tager sit udgangspunkt i de eksisterende sagsgange. er af den opfattelse, at kommunen og den valgte leverandør vil kunne opnå et fælles rationale ved at IT-understøtte større dele af de arbejdsopgaver, som løses blandt kommunens institutioner. <NAVN> Kommune forventer, at leverandøren løbende overvejer og kommer med konkrete forslag til forbedring til gavn for enten én parterne (uden skadevirkning for den anden part) eller for begge parter. Det er væsentligt at påpege, at ønsker at fastholde muligheden for decentralt at kunne indberette fraværsoplysninger, og det er således op til den enkelte leverandør at beskrive, hvordan der med dette udgangspunkt vil kunne tilbydes IT-understøttelse af øvrige relevante sagsgange på institutionsniveau. Tilbud 3. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 beskrive og diskutere udviklingsperspektivet i forhold til løn- og personaleopgaverne centralt og decentralt. 3.6 Øvrige krav til leverandøren Krav 12. Private løntræk Leverandøren skal ud over den almindelige lønadministration foretage beregning og anvisning af samtlige lovbefalede fradrag og indeholdelser samt aftalte servicefradrag i løn- og pensionsudbetalingerne, herunder varetage diverse private løntræk til foreninger m.v. og løntræk som følge af restancer til det offentlige. Leverandøren skal tillige varetage lovfastsatte lønforskrivninger for folkeskolelærere m.v. 10

14 Krav 13. Statistiske oplysninger, udviklingssamarbejde samt diverse udtræk Leverandøren skal: A. Levere oplysninger til og samarbejde med Danmarks Statistik og Det Fælleskommunale Løndatakontor. B. Indgå i udviklingssamarbejde og erfaringsudveksling med andre kommuner omkring fraværsstatistik, personalenøgletal m.v. C. På foranledning af Kommunernes Landsforening besvare forespørgsler og deltage i spørgeskemaundersøgelser m.v. D. Levere data til udarbejdelsen af kommunens personalepolitiske regnskaber. E. Levere udtræk f.eks. bagsideoplysninger og ad hoc udtræk. Krav 14. Centrale snitflader og samarbejdsrelationer Omfanget og kvaliteten af samspillet mellem leverandøren og kommunens forvaltninger og institutioner er afgørende for at lønadministrationen fungerer tilfredsstillende. Leverandøren skal sikre et samspil, som tilgodeser kommunens krav til service, smidighed og fleksibilitet. Leverandøren skal varetage et tæt dagligt samarbejde og kommunikation med kommunens institutioner og afdelinger. Krav 15. Varetagelse af lønadministration for eksterne kunder Leverandøren skal varetage lønadministrationsopgaver i henhold til indgåede aftaler med kunder udenfor kommunen. <NAVN> Kommune har indgået aftaler med følgende eksterne kunder om varetagelse af lønadministration: <INDSÆT LISTE OVER EKSTERNE KUNDER > Krav 16. Varetagelse af udbetaling efter Serviceloven Lønadministrationen foretager udbetaling efter Servicelovens bestemmelser. Leverandøren skal videreføre forpligtelsen. Krav 17. Ydelsesspecifikationer Leverandøren skal løbende og i god tid før kontraktens udløb foretage vedligeholdelse af ydelsesskemaerne i kontraktens bilag 11

15 1. skal godkende reviderede ydelsesskemaer. 12

16 4. Ydelser i lønadministrationen Varetagelsen af de lønadministrative opgaver har samlet til formål at sikre korrekt udbetaling af løn, vederlag, honorarer mm. til s lønmodtagere og tjenestemandspensionister til de fastsatte dispositionsdatoer, samt at dette sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, overenskomster og aftaler samt s egne bestemmelser som vedrører lønadministrationen. 4.1 Overordnede ansvarsområder Leverandørens overordnede ansvarsområder er: Beregning og anvisning af løn, feriepenge og pension m.v. til alt personale ansat ved og selvejende/selvforvaltende enheder og institutioner efter indgåede aftaler. Udvikling og vedligeholdelse af procedurer, metoder og hjælpemidler, herunder anvendelse af edb, således at der sikres en effektiv og kvalitetsbevidst løn-, ferie-, fraværs- og pensionsadministration. Medvirken ved fastlæggelse af lønbudgetter, lønsummens fordeling på budgetområder, samt personaleopgørelser og analyser til brug ved budget og regnskab. Drift, vedligeholdelse og udbygning af kommunens administrative systemer for løn-, ferie-, fraværs- og pensionsadministration. Fortsat udbygning af den decentrale løn- og personaleadministration i takt med den stigende anvendelse af informationsteknologi. Formidling af information om gældende love, aftaler, overenskomster og retningslinier samt administrative procedurer og forretningsgange indenfor funktionsområdet. Understøtning af den udlagte ledelsesmæssige kompetence gennem lønsumsstyring og selvstyre/selvforvaltning ved en fortsat udvikling af informations-, styrings- og budgetteringsværktøjer. 13

17 4.2 Opdeling af ydelserne I dette afsnit beskrives de ydelser, som leverandøren skal levere til <NAVN> Kommune. Beskrivelserne er som udgangspunkt foretaget med udgangspunkt i de resultater og/eller det output, som leverandøren skal tilvejebringe. Leverandøren har metodefrihed i forhold til valg af de mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder til varetagelsen af ydelserne. Der er dog i ydelsesskemaerne beskrevet en række centrale aktiviteter for hver ydelse. De oplyste nøgletal for ydelserne er baseret på bagudrettede produktionsdata, og er alene retningsgivende for leverandøren med hensyn til omfanget af de ydelser, som skal leveres. Ydelserne for lønadministrationen er i det følgende beskrevet ud fra følgende opdeling: <INDSÆT LISTE OVER HOVEDYDELSER > <NAVN> kommunes personalepolitik fremgår af kommunens hjemmeside Som beskrevet oven for i dette afsnit gives der leverandøren størst mulig grad af frihed til at fremlægge forslag til en hensigtsmæssig udførelse af opgaverne. Derfor har ledelsesgrundlaget kun karakter af orienterende materiale til leverandøren. Hver ydelse er kort beskrevet i et skema ud fra følgende opdeling: 1. Kort verbal beskrivelse af opgaven 2. Beskrivelse af, hvem/hvilken enhed, der sætter ydelsen i gang 3. Ydelsens hovedelementer 4. Hvad er resultatet af ydelsen 5. Omfang/mængde Nedenfor vises der et eksempel på en ydelsesbeskrivelse 14

18 Ydelse: Oprettelse af lønmodtager Et gennemført ansættelsesforløb resulterer i en oprettelse af den nyansatte i lønsystemet. 2. På baggrund af ansættelsesprocessen i institutioner og afdelinger indberettes ansættelsen til løn- og personaleafdelingen. Institutioner og afdelinger indsender en ansættelsespakke. 3. Den nyansatte oprettes i lønsystemet, lønklassificeringen foretages og lønudbetaling finder sted ud fra fastlagte datoer 4. Lønmodtager er oprettet korrekt, ansættelsespakke arkiveres i Personalesag og nyansatte modtager korrekt løn og lønseddel 5. Der oprettes gns. 500 nye lønmodtagere pr. år. 4.3 Afgrænsning Leverandøren skal, jf. afsnit 4.2, som udgangspunkt levere de opgaver, der er beskrevet efterfølgende. Herfra er undtaget ydelserne <X.X>, <X.X>, og <X.X>,, som alene er medtaget i denne beskrivelse for at give en samlet beskrivelse af området. Ydelserne <X.X>,, <X.X>, og <X.X>, forestås af. 15

19 4.4 Lønbehandling Tilbud 4. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen lønbehandling. Lønbehandlingen omfatter følgende ydelser: Nr. Ydelse Oprettelse af lønmodtager ordinært ansatte 3.02 Oprettelse af personer i jobtræning/ Løntilskud 3.03 Oprettelse/vedligeholdelse af EGU-elever 3.04 Oprettelse af SOSU-elever 3.05 Oprettelse af personer i fleksjob 16

20 Nr. Ydelse Oprettelse af månedslønnede i øvrigt 3.07 Oprettelse af timelønnede 3.08 Indberetning til lønsystem ansatte Ændringer til stamoplysninger Løn til timelønnede 3.11 Tilbagekaldelse 2 I stamoplysninger indgår nyansættelser, fratrædelser, orlov, pension, decentral løn, forhåndsaftaler, bankonto m.v. 17

21 Nr. Ydelse A conto udbetaling 3.13 Korrektion i tidsadministrationssystem 3.14 Ændringer af løbende tillæg og fradrag 3.15 Aftale om decentral løn 3.16 Indeholdelser til foreninger m.v Indeholdelser til forsikringsselskaber, f.eks. gruppeliv 18

22 Nr. Ydelse Lån, låneaftale og lønforskrivning 3.19 Supplerende pensionsordning 3.20 Lokalt satsregister 3.21 Arbejdsnedlæggelser 3.22 Manuelle feriekort m.v Kapital- og ratepension 19

23 4.5 Personaleadministration Tilbud 5. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen personaleadministration. Nr. Ydelse Ansættelsesbrev ordinært ansatte 4.2 Ansættelsesbrev - ansatte i jobtræning 4.3 Ansættelsesbrev ansatte i fleksjob 4.4 Ansættelselsesbrev personlig ordning 4.5 Ændret ansættelsesvilkår 4.6 Ansøgt afsked 20

24 Nr. Ydelse Ansøgt afsked tjenestemænd med opsat pension 4.8 Ansøgt afsked tjenestemænd med pension 4.9 Uansøgt afsked 21

25 4.6 Bogføring Tilbud 6. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen bogføring. Nr. Ydelse Afregning 5.2 Afstemning mellemregningskonti 5.3 Rettelse af fejlposteringer 5.4 Årsafslutning (fejl i løn i sidste kørsel) 5.5 Årsafslutning 5.6 Lokalt kontonummerregister 22

26 Nr. Ydelse Løndebitorer 4.7 Administration af ferie Tilbud 7. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen administration af ferie. Nr. Ydelse Feriekort rettelser 6.2 Ferie 6.3. Overført ferie 23

27 Nr. Ydelse Kontrol med afholdt ferie 4.8 Refusioner Tilbud 8. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen refusion. Nr. Ydelse Flex- og skånejob bopæl uden for. 7.2 Flex- og skånejob bopæl i. 7.3 Dagpengerefusion ved sygdom 7.4 Dagpengerefusion ved sygdom 24

28 Nr. Ydelse Dagpengerefusion ved barsel 7.6 Refusioner ved kurser, uddannelse m.v. f.eks. SVU og VEU 7.7 Dagpengerefusion for ansatte uden for kommunens institutioner og afdelinger 7.8 AKUT-refusion 25

29 4.9 Øvrige ydelser Tilbud 9. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen øvrige ydelser. Nr. Ydelse Dødsfald 8.2 Rådighedsløn 8.3 Indeholdelser Alle lovbundne indeholdelser (A-skat, atp osv.). 8.4 Lovbestemte indberetninger mv. 8.5 Daglig post behandling af uddata 26

30 Nr. Ydelse Daglig post fordeling af uddata 8.7 Administration af Bruttolønsordninger og eksempelvis PC-ordninger 8.8 Variable ydelser 8.9 Kontrol og opfølgning på negativ lønseddel, kontant udbetaling og div. fejl- og kontrollister fra <LEVERANDØR>. 27

31 4.10 Konsulentbistand (eksempel på kan-ydelse) Tilbud 10. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen konsulentbistand. Nr. Ydelse Vejledning i ansættelser, lønfastsættelse, aftaler og overenskomster, fraværsadministration, politikker m.m. 9.2 Vejledning omkring brug af webfravær, <LEVE- RANDØR>-løn, decentral lønstyring m.m Opdateringer af MATRIX 9.4. Beregning af tjenestemandspensioner (lærere i den lukkede gruppe og kommunale tjm.) 28

32 Nr. Ydelse Indberetning af skattemæssig værdi af tjenestemænds pensionsordninger. 29

33 5. Kvalitetsmål, indikatorer for målopfyldelse og bod I dette bilag beskrives de kvalitets- og servicemål, der er gældende for leverandørens ydelser. Som overordnede kvalitetskriterier lægger kunden vægt på, at: Fejl i lønydelserne rettes uden ugrundet ophold. Brugerne er tilfredse med ydelserne fra leverandøren i form af: o Korrekt løn til korrekt dispositionsdato for lønmodtagerne. o Korrekt lønkørsel i forhold til institutioner og afdelinger. o Et smidigt og velfungerende samarbejde med institutioner og afdelinger og øvrige samarbejdspartnere. Dette skal ske med anvendelse af de færrest mulige ressourcer samlet set. Kunden lægger i forbindelse med kvalitetsmålene vægt på, at der opnås helhed og sammenhæng i løsning af lønadministrationsopgaven, og at løsning af opgaven hviler på en samarbejdsfilosofi. Målsætningerne tager udgangspunkt i en grundtanke om, at en korrekt, hurtig og kvalificeret betjening på den ene side giver tilfredse brugere, og på den anden side minimerer den arbejdsmæssige belastning, som følger af fejlrettelse, besvarelse af spørgsmål osv. Udgangspunktet for samarbejdet skal være, at der skal sikres en kvalitet svarende til de indikatorer, der er beskrevet i dette bilag. Opgaveløsningen skal som minimum svare til dette niveau. Kvalitetsopfølgningen vil finde sted inden for tre hovedområder: 1. Kvalitet i forhold til output. 2. Kvalitet i sammenhæng med rammer for aktivitet. 3. Kvalitet med udgangspunkt i brugertilfredshed. Kvalitetsstyringen og kravene indbefatter nedenstående indikatorer, som indgår i den løbende rapportering til kunden. 30

34 Af hensyn til kundens mulighed for løbende at føre tilsyn med leverandørens opgaveløsning forventes det, at leverandøren løbende rapporterer på disse indikatorer. 5.1 Definition Ved fejl i lønadministrationen skal overordnet forstås forkert løn eller afregning eller ikke leveret løn eller afregning til det aftalte tidspunkt. 5.2 Kvalitet i forhold til output Ved output forstås de hårde ydelser, eksempelvis: Systemuddata (distribution og tilgængelighed). Overholdelse af tids- og leveringsfrister ( korrekt løn til tiden ). Indikatorerne for kvalitet i forhold til output er: At systemuddata i <XXX> af tilfældene leveres i forudsat omfang og til det aftalte tidspunkt, således at institutioner og afdelinger og øvrige samarbejdspartnere kan benytte disse til deres formål. At der etableres et formaliseret samarbejde mellem kunden og leverandøren med henblik på at analysere årsager til opståede fejl og at søge metoder til at imødegå årsager og fejl. At antallet af fejl i lønadministrationen er udviser en faldende tendens gennem kontraktperioden. En fejl kan i princippet være forårsaget på flere måder og af flere parter: Af leverandøren: o At leverandøren har lavet en fejl i forbindelse med indberetning af nye eller ændrede oplysninger, eller ikke sikrer indberetning af sådanne oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister, så oplysningerne ikke indgår i den pågældende lønkørsel. o At alle lønydelser ikke registreres og udbetales standardiseret, så alle registreringer kan anvendes til tværgående statistikformål. Af institutioner og afdelinger: 31

35 o o At institutioner og afdelinger har lavet en fejl i forbindelse med indberetning eller indtastninger af nye eller ændrede oplysninger, eller at de ikke inden for de fastsatte tidsfrister har indsendt oplysningerne til leverandøren. At institutioner og afdelinger har væsentlige mangler i indberetninger eller i meddelelse af oplysninger, der er nødvendige for en korrekt løsning af lønadministrationsopgaven. Af systemleverandøren: o At der sker en fejl hos systemleverandøren. Fra systemer med snitflader til Lønsystemet (vagtplansystemet mv.) o At der er væsentlige mangler i de data, som overføres fra diverse systemer med snitflader til lønsystemet. Kunden finder det i udgangspunktet mest relevant og retvisende at måle leverandørens opgaveløsning i forhold til de fejl, som leverandøren selv forårsager. Leverandøren har imidlertid selv mulighed for at påvirke fejlprocenten hos afdelinger og institutioner og lønmodtager gennem forskellige aktiviteter som f.eks. uddannelse, kommunikation, dialog og information. Derfor finder kunden det relevant, at der også måles på fejlkilderne fra institutioner og afdelinger og lønmodtagere. Følgende maksimale fejlniveauer er gældende: <XXX> % fejl forårsaget af leverandøren. <XXX> % fejl med baggrund hos institutioner og afdelinger og lønmodtagere. Fejlprocenten opgøres ud fra det registrerede antal fejl i lønbehandlingen i procent af antal lønsedler i original for perioden. Krav 18. Fejltyperne skal opgøres hver måned. Leverandøren skal hver måned rapportere omfanget af fejltyperne opdelt i kategorierne: Fejl, der direkte berører lønmodtageren. Fejl, der vedrører afregninger mv. til offentlige myndigheder, foreninger m.fl. 32

36 Fejl, der udelukkende berører institutioner og afdelinger og øvrige samarbejdspartnere og leverandøren. Såfremt leverandørens egen fejlprocent overskrider den fastsatte værdi, ifalder leverandøren bod, jf. 5.6 nedenfor. 5.3 Kvalitet i sammenhæng med rammer for aktivitet Ved rammer for aktivitet forstås de vilkår, hvorunder ydelserne skal leveres, eksempelvis: Leverandørens åbningstider. De af leverandøren ønskede og nødvendige deadlines for levering af data til behandling i Lønservice. Indikatorerne for kvalitet i forhold til rammer for aktivitet er: At leverandøren kan kontaktes døgnet rundt elektronisk pr. mail samt telefonisk/personligt indenfor afdelingers, institutioners og øvrige samarbejdspartneres normale kontortid. Leverandøren skal i bilag 2 angive forslag til tidsrum, hvor lønadministrationen kan kontaktes telefonisk og personligt. At leverandøren senest arbejdsdagen efter en kontakt i <XX> % af tilfældene har afklaret afdelingers og institutioners og øvrige samarbejdspartneres spørgsmål, problem eller opgave. At leverandøren i de resterende <XX> % af tilfældene senest arbejdsdagen efter en kontakt skal meddele afdelingers, institutioners og øvrige samarbejdspartnere, hvornår en løsning kan forventes. At leverandøren i samarbejde med institutioner og afdelinger og øvrige samarbejdspartnere har tilrettelagt en arbejdsgang, der sikrer, at <XX,X> % af alle løndata, der er indberettet indenfor den aftalte deadline, behandles og effektueres som forudsat ved afdelingers, institutioners og øvrige samarbejdspartneres indberetning. 33

37 5.4 Kvalitet med udgangspunkt i brugertilfredshed Ved brugertilfredshed forstås tilfredsheden hos institutioner og afdelinger og øvrige samarbejdspartnere, som er et resultat af leverandørens imødekommenhed og evne til at varetage lønadministrationen på en tilfredsstillende måde. Indikatorerne for kvalitet i forhold til brugertilfredshed er: At institutioner og afdelinger og øvrige samarbejdspartnere generelt oplever en tilfredsstillende imødekommenhed hos leverandøren, samt har tiltro til leverandørens evne til at løse opgaverne og opståede problemer. At antallet af klager til institutioner og afdelinger og øvrige samarbejdspartnere eller leverandøren over utilstrækkelig opgaveløsning eller manglende imødekommenhed hos leverandøren er faldende gennem kontraktperioden. At institutioner og afdelinger og øvrige samarbejdspartnere generelt oplever, at leverandøren medvirker til et godt samarbejdsklima mellem institutioner og afdelinger og øvrige samarbejdspartnere og leverandør. At leverandøren generelt opfattes som en konstruktiv samarbejdspartner, der medvirker til at skabe merværdi for institutioner og afdelinger og øvrige samarbejdspartnere. 5.5 Kvalitetsopfølgning I dette afsnit beskrives de metoder, som skal anvendes i forbindelse med opfølgning på de beskrevne kvalitetsmål Klagehåndtering Krav 19. Leverandøren er forpligtet til at føre månedlig statistik over antallet af klager, således at disse oplysninger kan indgå som grundlag for den løbende dialog om udviklingen i serviceniveauet. 34

38 5.5.2 Brugerundersøgelse Det er væsentligt, at brugerne er tilfredse med den service, der leveres. Brugerne skal derfor spørges om deres generelle tilfredshed med betjeningen, herunder med telefonbetjening, forståelighed i skriftlig og mundtlig kommunikation osv. Krav 20. Leverandøren skal årligt foretage en undersøgelse af brugernes vurderinger af leverancerne ved udsendelse af spørgeskemaer til de personaleforvaltende enheder institutioner og afdelinger. Krav 21. Leverandøren er forpligtet til på kundens begæring uden ugrundet ophold at afhjælpe forhold, som brugerundersøgelserne måtte give anledning til Revisorerklæring Krav 22. Leverandøren skal én gang årligt vederlagsfrit foranledige en detaljeret revisorerklæring udarbejdet, der dokumenterer, at leverandørens forhold i forbindelse med varetagelse af de af kontrakten omfattede ydelser, herunder forretningsgange og interne kontroller, er betryggende og i overensstemmelse med såvel de kontraktfastsatte krav hertil som bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, forvaltningsloven, lov om behandling af person-oplysninger, Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen og kundens kasse- og regnskabsregulativ. Såfremt kunden ønsker revisorerklæringer udarbejdet oftere end ovenfor anført, sker dette for kundens regning. Krav 23. Den kommunale styrelseslovs krav til den kommunale revision skal overholdes ved udarbejdelse af revisorerklæringen, ligesom kundens revision skal have adgang til indsigt i alle forhold vedrørende leverandørens varetagelse af de af kontrakten omfattede ydelser. Konstateres det på baggrund af revisorerklæringen, at leverandøren ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, afholder leverandøren i alle tilfælde alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse 35

39 af revisorerklæringen, og kunden er berettiget til at anvende de af kontrakten omfattede misligholdelsesbeføjelser Stikprøvekontrol Med henblik på at konstatere, om de leverede ydelser lever op til den aftalte kvalitet, er kunden til enhver tid berettiget til at gennemføre stikprøvekontrol på det materiale, der leveres til kunden. Kunden har endvidere adgang til gennem egne eller andre revisorer at forlange gennemgang af leverandørens bøger, regnskabsmateriale og al anden dokumentation i det omfang, sådant materiale knytter sig til denne kontrakt. En sådan gennemgang sker på kundens regning, idet leverandørens medvirken dog ikke vederlægges. Konstateres der uoverensstemmelser, der på væsentlig måde er egnede til at påvirke tilliden til leverandøren, og/eller konstateres der uoverensstemmelser, der har en væsentlig økonomisk konsekvens parterne imellem, afholder leverandøren alle eksterne omkostninger. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, gennemføres en sådan kontrol af leverandørens bøger og regnskabsmateriale maksimalt 2 gange årligt. 5.6 Bod for manglende opfyldelse af visse kvalitetsmål Kontrakten med leverandøren hviler bl.a. på et samarbejdsforhold, der er præget af gensidighed og åben kommunikation mellem parterne. Det forudsættes herigennem, at risikoen for fejl mindskes og kvalitetsstandarden forbliver høj med deraf følgende formindskelse af risikoen for krav om bod og/eller erstatning. I de tilfælde, hvor kunden på trods af det løbende samarbejde konstaterer, at kvaliteten er under det krævede minimumsniveau, kan kunden vælge at kræve bod Fastlæggelse af bod Bod fastlægges ved hjælp af følgende proces: Såfremt kunden bliver opmærksom på en potentielt bods-udløsende hændelse, forelægges dette hurtigst muligt for leverandøren, således 36

40 at leverandøren kan iværksætte de nødvendige handlinger til at rette op på den svigtende kvalitet og dermed undgå at ifalde bod. Ved konstateret bodsudløsende hændelse påtaler kunden dette over for leverandøren. Herunder fremføres, hvilket krav om bod hændelsen i givet fald vil kunne medføre. Leverandøren gives mulighed for at forklare sig vedrørende den pågældende bodsudløsende hændelse. Kunden vurderer, om forklaringen giver anledning til at undlade at lade leverandøren ifalde bod. Foranstående proces medfører ikke på noget tidspunkt fortabelse af muligheder for at gøre bodskrav gældende eller på betaling af bodsbeløb. Ligeledes medfører processen ikke begrænsninger i forhold til kundens anvendelse af øvrige misligholdelsesbeføjelser. For hovedparten af kvalitetsmålene gælder, at der ikke er indført bod. Der vil således kun ske påtale af manglende overholdelse. Leverandøren er da forpligtet til at iværksætte de fornødne handlinger til afhjælpning Beregning af bod Såfremt den beregnede fejlprocent pr. måned for fejl, der skyldes leverandøren, overstiger den fastsatte fejlprocent (<X,X> %) pr. måned, ifalder leverandøren en bod. Boden udgør <XX> % af det samlede faste vederlag i den pågældende måned Betaling af bod Kunden er efter ovenstående procedures gennemførelse berettiget til at modregne bod i leverandørens vederlag. Bod beregnes månedligt af kunden, hvorefter opgørelse fremsendes til leverandøren for modregning i førstkommende faktura. Såfremt leverandøren ikke kan anerkende dele af kundens opgørelse over pålagt bod for den forløbne periode, skal leverandøren skriftligt underrette 37

41 kunden senest 14 dage efter, at leverandøren har modtaget opgørelsen. I modsat fald bortfalder leverandørens ret til indsigelse. Uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende bodsopgørelsen behandles i så fald på førstkommende styregruppemøde. Betaling af boden suspenderes, indtil styregruppens afgørelse foreligger. Når styregruppens afgørelse foreligger, forholdes som beskrevet ovenfor i dette afsnit. 38

42 6. Erstatning ved fejl Leverandøren er forpligtet til at betale erstatning for kundens direkte tab: Såfremt leverandøren ikke hjemtager refusioner rettidigt, og dette skyldes leverandørens forhold. Såfremt leverandøren foretager en forkert indplacering af en lønmodtager eller en forkert indberetning til lønsystemet, og dette medfører, at den pågældende lønmodtager modtager for høj løn, der ikke kan kræves tilbagebetalt fra lønmodtageren. Det er en forudsætning, at årsagen til fejlen alene kan tilskrives fejl hos leverandøren. Kunden er dog forpligtet til i forhold til gældende retspraksis - at forsøge at inddrive/tilbagekalde for meget udbetalt løn hos de berørte lønmodtagere og skal over for leverandøren kunne dokumentere dette. Denne erstatning er undtaget fra kontraktens erstatningsmaksimering, jf. kontraktens bestemmelser herom. 39

43 Underbilag 40

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2

Læs mere

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i bilaget beskrive sin tilgang til løsning af opgaven under hensyntagen til at sikre en opgaveløsning

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Odder kommune stiller lønsystemet. skal i tilbuddet tage udgangspunkt i kommunens nuværende løsning.

Odder kommune stiller lønsystemet. skal i tilbuddet tage udgangspunkt i kommunens nuværende løsning. Notat Sag Kunde Notat nr. Til Fra Udbud af lønadministration Odder Kommune OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDEN Rambøll Management Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark Tlf: 8944 7800 Direkte tlf: +45

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 1. Vejlednings- og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 10 for forsikrede ledige med virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested 1 Aftalens parter Der er indgået aftale mellem følgende parter om drift

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 7 ENOTICES_hedegaard 01/02/2011- ID:2011-015881 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20.

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. NOTAT Sterregaard ApS Fra: Til: Bent Sterregaard Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. november 2008 Besvarelse

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4c: Leveranceaftale til brug ved miniudbud Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Miniudbud vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Opgave

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 2. Virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kap. 11 for forsikrede ledige Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den nuværende

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere