Det tværsektorielle samarbejde for borgere med en dobbeltdiagnose The cross- sectoral collaboration o f citizens with a dual diagnose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det tværsektorielle samarbejde for borgere med en dobbeltdiagnose The cross- sectoral collaboration o f citizens with a dual diagnose"

Transkript

1 Det tværsektorielle samarbejde for borgere med en dobbeltdiagnose The cross- sectoral collaboration o f citizens with a dual diagnose Udarbejdet af: Dato: Vejleder: Hold nummer: Uddannelsesinstitution: Camilla Celik Møller & Ermina Huskic 26. Maj 2015 Bjarne Rasmussen 12FA MODUL 13 UC Syddanmark Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen Denne bachelorrapport er udarbejdet af studerende på socialrådgiveruddannelsen ved University College Syddanmark, som et led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra UC Syddanmarks side, og forfatterens synspunkter er ikke nødvendigvis i sammenfaldende med UC Syddanmark i øvrigt. Bachelorrapporten eller uddrag heraf må kun offentliggøres med forfatternes tilladelse.

2 Resumé Vores bachelorprojekt tager udgangspunkt i forskningsmaterialer, som peger på, at borgere med en dobbeltdiagnose ofte falder mellem to stole i det misbrugs- og det psykiatriske behandlingssystem på tværs af sektoren. I Esbjerg kommune er der udarbejdet en samarbejdsaftale, 2014, som har til formål at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien for borgere med en dobbeltdiagnose. Formålet med vores bachelorprojekt er at undersøge, hvordan der tilrettelægges en helhedsorienteret og koordineret behandlingsforløb for borgere med en dobbeltdiagnose, således at den enkelte borger bliver mere selvhjulpen og får en forbedring af deres livskvalitet. I udarbejdelsen af vores bachelorprojekt har vi igennem vores analyse af vores indsamlede empiri besvaret vores problemformulering ud fra en hermeneutisk og fænomenologisk tilgang. Vi har i udarbejdelsen af vores analyse anvendt følgende teorier; det bio-psyko-sociale perspektiv, felt og doxa, helhedssyn i socialt arbejde, systemteori, empowerment og oplevelse af sammenhæng. Vi har anvendt forskningsmaterialer udgivet af bl.a. Socialstyrelsen, Servicestyrelsen, Socialt Udviklingscenter og Sundhedsstyrelsen. Derudover har vi anvendt indhentet interviewempiri fra kvalitative interviews, hvis formål var at forstå vores bacheloremne ud fra vores interviewpersoners livsverden. Vi er i udarbejdelsen af vores bachelorprojekt kommet frem til, at det tværsektorielle samarbejde mellem Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien har nogle faktorer, som påvirker tilrettelæggelsen af det helhedsorienteret og koordineret socialfaglig indsats for borgere med en dobbeltdiagnose. Vi er kommet frem til, at samarbejdsaftalen fra 2014, de individuelle koordinerede indsatsplaner, samt borgerinddragelsen spiller en væsentlig roller i tilrettelæggelsen af behandlingsforløbene i det tværesektorielle samarbejde, så borgere med en dobbeltdiagnose får en helhedsorienteret og koordineret indsats. Vi er kommet frem til, at samarbejdsaftalen fra 2014 har en stor betydning for, at borgere med en dobbeltdiagnose får hjælp til sine problematikker. På baggrund af vores interviewempiri er vi kommet frem til, at kommunikation, de organisatoriske- og lovgivningsmæssige rammer er med til, at der kan opstå samarbejdsvanskeligheder mellem instanserne, når de skal samarbejde om borgerens problemstillinger. Overordnet fungerer samarbejdet godt mellem Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune for borgere med en dobbeltdiagnose. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Motivation for valg af emne... 6 Emnebeskrivelse og emneafgrænsning... 8 Problemstilling... 8 Problemformulering... 9 Begrebsafklaring Helhedssyn Det tværsektorielle samarbejde Inddragelse af borgeren Borgerperspektiv Borgere med en dobbeltdiagnose Falde mellem to stole Socialfagligindsats Sundhedsfagligindsats Videnskabsteoretisk metodetilgang Hermeneutik Den hermeneutiske spiral Forforståelse Fænomenologi Metodeafsnit Gantt-skema Fiskemodellen Kvalitativ forskningsinterview Kvantitativ forskningsinterview Kvales 7 faser af interviewundersøgelse Interviewguide Meningskondensering Teoriafsnit herunder valg af teori Søren Herz Bio-psyko-sociale

4 Pierre Bourdieu Felt og doxa Jens Guldager Helhedssyn i socialt arbejde Niklas Luhmann Systemteori Empowerment metode Aaron Antonovsky Oplevelse af sammenhæng Præsentation af interviewpersoner/ organisationer Interviewperson 1 Center for Misbrug Interviewperson 2 Lokalpsykiatrien Interviewperson 3 Borger med en dobbeltdiagnose Center for Misbrug i Esbjerg kommune Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune Analyse og diskussion Undersøgelsesspørgsmål Delkonklusion Undersøgelsesspørgsmål Delkonklusion Undersøgelsesspørgsmål Delkonklusion Undersøgelsesspørgsmål Delkonklusion Metodekritik Validitet Reliabilitet Generaliserbarhed Kildekritik Personlige refleksioner Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag

5 Bilag 1 Gantt skema Bilag 2 Interviewguide til Center for Misbrug, Esbjerg kommune Bilag 3 Interviewguide til Lokalpsykiatrien, Esbjerg kommune Bilag 4 Interviewguide til borgere med en dobbeltdiagnose, Esbjerg kommune Bilag 5 Transskribering - Center for Misbrug, Esbjerg kommune Bilag 6 - Transskribering - Lokal Psykiatrien, Esbjerg kommune Bilag 7 Transskribering - Borgere med en dobbeltdiagnose, Esbjerg kommune Bilag 8 Dokumentation på fejl på organisationsdiagrammet Bilag 9 Samarbejdsaftale, Esbjerg kommune

6 Indledning På dette modul har vi valgt at beskæftige os med mennesker med en dobbeltdiagnose et misbrug og en psykisklidelse. Vi har valgt dette emne på baggrund af flere undersøgelser, som viser, at borgere med en dobbeltdiagnose ofte har komplekse problemstillinger, som kræver behandling på tværs af behandlingssystemet. 1. januar 2007 trådte en ny kommunalreformen i kraft i Danmark, som resulterede i omlægning af opgave- og byrdefordeling i den offentlige sektor mellem staten, de nuværende regioner og kommuner. Denne ændring fik betydning for misbrugsbehandling, som overgik fra de tidligere amter til den nuværende kommunale sektor og den psykiatriske behandling, som overgik fra de tidligere amter til den nuværende regionale sektor (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2005, s. 22, 26). Undersøgelser viser, at disse ændringer har konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde mellem misbrugscentret og psykiatrien for behandlingen af borgere med en dobbeltdiagnose. Det tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen kan bl.a. resultere i, at borgeren falder mellem to stole, da samarbejdet kan have mangler på et helhedsorienteret og sammenhængende forløb. Dette kan føre til, at borgeren kommer i klemme i systemet og ikke modtager den nødvendige hjælp for behandling af sine problematikker (Hagensen, Henriksen & Christensen, 2011). På baggrund af læst litteratur om målgruppen samt vores erfaring fra praksis, syntes vi, at det er aktuelt at undersøge det tværsektorielle samarbejde mellem Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune, så målgruppen kan få en helhedsorienteret og koordineret socialfagligindsats samt hjælp til deres problematikker, så de kan blive mere selvhjulpne og få en forbedring af deres livskvalitet. Motivation for valg af emne Vores interesse for dette emne kommer af, at vi begge i vores praktikforløb blev bekendt med problematikken omkring det tværsektorielle samarbejde for borgere med en dobbeltdiagnose. Vi oplevede, at der var mangel på kommunikation og samarbejde blandt de involverede aktører i arbejdet med målgruppen. Vi oplevede derudover, at de forskellige instanser arbejdede ud fra eget kerneområde med fokus på deres egne tilbud, som kan tilbydes borgeren. Vi fik indtrykket af, at der er mangel på en samlet helhedsorienteret indsats for borgere med en dobbeltdiagnose, så de kan få en samlet indsats til deres problemstillinger. 6

7 I vores praktikforløb oplevede vi, at borgere med en dobbeltdiagnose ikke fik et sammenhængende behandlingsforløb. Ermina var i praktik på Center for Misbrug, hvor hun ofte samarbejdede med psykiatrien om borgere med et misbrug og en psykisk lidelse. Dette samarbejde havde ofte mangel på koordinering af behandlingsforløbene for borgere med en dobbeltdiagnose. Problematikken udfoldelse sig ofte i, at psykiatrien vurderede borgerne til at være for misbrugende til at få udarbejdet en udredning, samt få diagnosticeret og behandlet deres psykiske lidelse. Problematikken, hun ofte stod overfor på misbrugscentret var, at borgerne grundet deres ikkediagnosticerede og medicinerede psykiske lidelse ofte indtog stoffer som en del af selvmedicinering. Camilla var i praktik i Sygedagpengeafdelingen, hvor hun også oplevede den manglende helhedsorienterede indsats for borgere med en dobbeltdiagnose. Den problematik kom til udtryk i eksempelvis indhentelse af statusattest fra psykiatrien i forhold til deres afklaring på Sygedagpengeafdelingen. Indhentelse af denne statusattest kunne ofte tage flere måneder, idet psykiatrien havde svært ved at foretage status på borgerens psykiske lidelser grundet deres misbrug. Dette resulterede ofte i, at borgere blev lukket i Sygedagpengesystemet og overgik til Kontanthjælpeafdeling. Hun oplevede desuden ofte problematikker i forhold til lovgivningen, da samarbejdsinstanserne befinder sig under forskellige lovgivninger og derfor har forskellige tilgange til arbejdet med målgruppen og deres problemstillinger. I vores praktikforløb samarbejdede vi om en borger, som var tilknyttet Sygedagpengeafdelingen pga. af sit misbrug og psykiske problemer. Borgeren blev henvist til misbrugscentret for behandling af sit misbrug, men da misbrugscentret er et frivilligt tilbud, og borgeren ikke ønskede behandling for sit misbrug, opstod der problematikker i forhold til lovgivningen. Dette resulterede i, at borgeren blev tabt i systemet og ikke fik behandling for sit misbrug og sin psykiske lidelse. Vores interesse for dette emne er desuden blevet forstærket i vores studiejob, hvor vi er i kontakt med mennesker i denne målgruppe. Vi oplever ofte problematikken omkring det tværsektorielle samarbejde for borgere med en dobbeltdiagnose. Vi forventer, at vi igennem dette projekt vil få belyst det tværsektorielle samarbejde mellem Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien for borgere med en dobbeltdiagnose. Vi tænker ikke, at vi i dette projekt kan komme frem til en endelig løsning på problemstillingen, men vi ønsker blot at opnå en bredere viden og forståelse for problematikken for borgere med en dobbeltdiagnose. 7

8 Emnebeskrivelse og emneafgrænsning Vi ønsker at undersøge, hvordan Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune samarbejder på tværs af sektoren om borgere med en dobbeltdiagnose, så målgruppen kan få en helhedsorienteret og koordineret socialfaglig indsats. Vi ønsker at få belyst de indsatser, misbrugscentret og psykiatrien tilbyder målgruppen samt den tilgang, de har i arbejdet med borgere med en dobbeltdiagnose. Vi ønsker at undersøge de udfordringer, som kan opstå i det tværsektorielle samarbejde og betydningen af disse, for at målgruppen kan få en helhedsorienteret og koordineret indsats. Vi ønsker derudover at inddrage et borgerperspektiv for at få belyst, hvilken betydning inddragelsen har for borgere i et behandlingsforløb, samt hvordan borgeren oplever medinddragelsen. Derudover vil vi anvende interviews fra praksis, relevant litteratur og forskningsmaterialer omhandlede dette emne. Vi har valgt at have fokus på borgere med en dobbeltdiagnose et misbrug og en psykisk lidelse i alderen 18+. Vi er opmærksomme på, at dobbeltdiagnoserede borgere kan have mange sammensatte problemstilligner af misbrug og forskellige psykiske lidelser. Vi har valgt ikke at afgrænse målgruppen yderligere, da vores fokus er det tværsektorielle samarbejde for borgere med en dobbeltdiagnose. Vores afgrænsning skyldes, at vi ikke finder det relevant i forhold til vores emne at afgrænse målgruppen til et specifikt misbrug eller en psykisklidelse, da vores fokus er rettet mod det tværsektorielle samarbejde mellem Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune for borgere med en dobbeltdiagnose. Problemstilling Ifølge en rapport, som er udgivet af Socialt udviklingscenter SUS i 2011, skønnes der, at der på landsplan er dobbeltdiagnoserede borgere altså borgere med et misbrug og en psykisklidelse. Dette tal menes at være højere, da man antager, at mange borgere, som har et misbrug og en psykisklidelse, ikke er opdaget (Hagensen et. al., 2011). Siden slutningen af 1980 erne er borgere med en dobbeltdiagnose blevet beskrevet som værende nogle af de dårligst stillede mennesker i det danske samfund (Benjaminsen, Andersen & Sørensen, 2009, s. 327). En række undersøgelser peger på, at stigmatisering og social eksklusion af mennesker med en psykisklidelse, et misbrug eller hjemløshed er et stort problem i det danske samfund. Undersøgelserne viser, at denne problemstilling oftest er forbundet med tabu, fordomme og manglende viden om mennesker i denne målgruppe (Jacobsen, Martin, Andersen, Christensen & Bengtsson, 2010, s. 3, 9). 8

9 Mennesker med en dobbeltdiagnose betegnes som en ikke-homogen gruppe, da de kan have forskellige og komplekse problemstillinger i form af økonomiske og sociale problemer, herunder kan der nævnes kriminalitet, ensomhed, arbejdsløshed og hjemløshed. Målgruppen udgør derfor en udfordring for kommuner og regioner i deres samarbejde med borgeren, som indgår i et eller flere behandlingsforløb på tværs af sektoren. Der opleves, at disse mennesker oftest falder mellem to stole, da de ikke passer ind i et behandlingstilbud. Denne problemstilling er yderst velkendt, når der tales om behandling af en borger med et misbrug og en psykisk lidelse, da borgeren er tilknyttet den kommunale misbrugsbehandling for sit misbrug og den regionale psykiatri for sin sindslidelse. Denne problemstilling udfolder sig, idet der er uenighed om, hvilken problematik borgeren skal behandles for først. Visse tilbud til mennesker med sindslidelse tillader ikke, at personen har et misbrug, hvis de skal i behandling for deres psykiske problematikker. På misbrugscentret tages der ikke hensyn til personer med en sindslidelse, da de mener, at der skal tages hånd om de psykiske problematikker, inden de kan behandles for deres misbrugsproblemer (Hagensen et. al., 2011). I rapporten Mennesker med en dobbeltdiagnose har ikke brug for en dobbelt indsats fra 2011 viser undersøgelser, som er lavet blandt kommunerne, at der er mangel på et helhedssyn på borgere med dobbeltdiagnose, idet mennesker med et misbrug og sindslidelse kræver et behandlingsforløb, som er afhængig af hinanden og tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov frem for de eksisterende tilbud. Derudover gives der udtryk for, at den tværsektorielle udfordring ligger i at styrke samarbejdet mellem misbrugsbehandling og den psykiatriske behandling, så borgere med en dobbeltdiagnose får et sammenhængende og helhedsorienteret behandlingsforløb (Hagensen et. al., 2011). Problemformulering Hvordan tilrettelægges en helhedsorienteret socialfaglig indsats mellem Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune med henblik på at hjælpe borgere med en dobbeltdiagnose, således at den enkelte borger får mulighed for at blive mere selvhjulpen og få en forbedring af deres livskvalitet? Hvordan udredes den socialfaglige indsats i Center for Misbrug i Esbjerg kommune, så borgeren får en helhedsorienteret og koordineret indsats? Hvordan udredes den sundhedsfaglige indsats i Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune, så borgeren får en helhedsorienteret og koordineret indsats? 9

10 Hvilken betydning har det tværsektorielle samarbejde for, at der bliver tilrettelagt en helhedsorienteret og koordineret indsats for borgere med en dobbeltdiagnose? Hvilken betydning har medinddragelse af borgere med en dobbeltdiagnose i et behandlingsforløb i Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune, og hvordan opleves medinddragelsen ud fra borgerperspektiv? Begrebsafklaring Helhedssyn Helhedssynet eller det helhedsorienterede arbejde handler ifølge Jens Guldager 1 om at forstå samspillet mellem det enkelte menneske, den enkelte families problemer, ressourcer og behov i sig selv. Helhedssynet handler om at forstå og medtænke de faktorer og forhold, som har sammenhæng og kan forklare problemer, ressourcer og behov ud fra den samlede livssituation (Guldager, 2011). Det tværsektorielle samarbejde Det tværsektorielle samarbejde er, når flere afdelinger, forvaltninger eller sektorer samarbejder om en kommunal indsats eller sammen udarbejder en strategi eller politik inden for et bestemt område (http://pub.uvm.dk/2002/ungdomspolitik/bilag01.htm). Inddragelse af borgeren I Retssikkerhedsloven beskrives inddragelse af borgeren som: 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163342). Borgerperspektiv Et borgerperspektiv er, når man inddrager borgerens perspektiv i sagsbehandlingen. Dette perspektiv er en nødvendighed for at skabe holdbare løsninger for borgeren (Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 38). 1 Jens Guldager lektor i sociologi ved den Sociale Højskole i København. 10

11 Borgere med en dobbeltdiagnose I Danmark i 1994 blev betegnelsen dobbeltdiagnose officielt introduceret af Birgit Jessen-Petersen 2 i hendes afhandling om de psykotiske misbrugere. Denne betegnelse kommer fra det amerikanske ord Dual-Diagnosis, som beskriver personer, som både har en misbrugs- og en psykiatriskdiagnose (Jessen-Petersen, 1994, s. 13). Falde mellem to stole Behandling af borgere med en dobbeltdiagnose ligger placeret i to forskellige behandlingssystemer misbrugs- og den psykiatriske behandlingssystem. Resultatet af dette har været, at borgeren med et dobbeltbehov ikke fik behandling. Denne problematik karakteriseres som, at borgeren falder mellem to stole i behandlingssystemet (Johansen, 2009, s. 22). Socialfagligindsats En socialfaglig indsats er en eller flere ydelser, som leveres til en borger med henblik på at forebygge eller tilgodese dennes behov. Denne indsats skal fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, forbedre livskvaliteten eller at lette den daglige tilværelse (http://www.socialebegreber.dk/begrebsarbejde/begrebsdatabasen/find_begreb). Sundhedsfagligindsats En sundhedsfaglig indsats er jf. Sundhedslovens 6, når autoriseret personer varetager sundhedsfaglig opgaver https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152710#kap1). Videnskabsteoretisk metodetilgang Vi vil i dette afsnit redegøre for de videnskabstilgange, vi vil anvende i vores bachelorprojekt. Herefter vil vi give en begrundelse for vores valg af anvendelse af den hermeneutiske og fænomenologiske tilgang i udarbejdelsen af vores opgave. Hermeneutik Vi har valgt at bygge vores bachelorprojekt op ud fra den hermeneutiske tilgang, som tager udgangspunkt i fortolkning. Hermeneutikken går ud på at forstå, hvordan de enkelte individer opfatter begivenheder og fænomener ud fra et konkret tid og sted (Egholm, 2014, s. 90). Hermeneutikken tager udgangspunkt i en erkendelseskilde - indføling eller empati - og går ud på at forstå og ikke bare forstandsmæssigt begribe. Hermeneutisk tolkning er et vigtigt element, idet det 2 Birgitte Jessen- Petersen uddannet læge og speciallæge i psykiatri. 11

12 handler om at forstå mennesket, dennes handlinger og resultatet af handlingerne (Thúren, 2008, s & s.116). Vi vil i udarbejdelsen af vores analyse arbejde ud fra en hermeneutisk tilgang, hvor vi vil besvare vores problemformulering gennem den indsamlede empiri, som vi ønsker at få analyseret. Vi tænker, at den hermeneutiske tilgang er relevant, da vi ønsker at bruge fortolkning som et redskab til at analysere på vores kvalitative data, forskningsmaterialer samt faglitteratur. Vi vil analysere og fortolke besvarelserne fra interviewpersonerne, men vi er bevidste om, at det er socialrådgivernes og borgerens egne fortolkninger og oplevelser vi fortolker på, og at vi derved skal være opmærksomme på begreberne validitet og reliabilitet. Den hermeneutiske spiral Den hermeneutiske cirkel er en cirkel, som aldrig stopper og er et vekselspil mellem teori og praksis, forforståelse og erfaringer, og del og helhed. Den hermeneutisk cirkel omtales bedre som en spiral, hvilket vi også syntes beskriver den bedre, idet der hele tiden sker en udvikling (Thurén, 2008, s. 70). Vi syntes, at spiral er en bedre beskrivelse end cirkel i den måde vi arbejder på, idet vi i en cirkel arbejder os rundt og ender igen det samme sted, hvorimod vi i en spiral kontinuerligt hele tiden arbejder fremad og opnår ny viden. Den hermeneutiske spiral bygger på en forforståelse. I tilgang til dette bacheloremne besad vi en forforståelse om, at borgere med en dobbeltdiagnose ikke fik en helhedsorienteret og koordineret socialfaglig indsat og ofte faldt mellem to stole i behandlingssystemerne. For at få bekræftet eller afkræftet denne forforståelse søgte vi ny viden gennem forskningsmaterialer, faglitteratur, undersøgelser og gennem interviews med socialrådgivere i Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien og borgere med en dobbeltdiagnose i Esbjerg kommune. Denne nye viden fortolkede vi på, hvor vi herefter fik dannet os en ny forforståelse, som både bekræftede og afkræftede vores tidligere forforståelse. Vi har valgt at benytte os af den hermeneutiske spiral for at tydeligøre den lærings- og arbejdsproces, som vi vil have under hele vores bachelorprojekt. Figur 1 Den hermeneutiske spiral

13 Forforståelse Forforståelse er vores måde at opleve virkeligheden på i både dagliggaden og videnskaben og bygger på de erfaringer, vi gør os gennem livet. Forforståelse er en tolkning af de sanseindtryk, vi får gennem livet og præger den måde, vi tænker og ser virkeligheden på. Forforståelsen kan være vidt forskellig fra individ til individ, selvom der er tale om det samme begreb. En fejlagtig forforståelse kaldes en fordom, hvorimod en korrekt forforståelse er forhåndsviden. Vi ændrer vores forforståelse hele tiden dette kaldes den hermeneutik spiral (Thurén, 2008, s ). Det er vores forforståelse, at borgere med en dobbeltdiagnose ofte falder mellem to stole og ikke får den rette hjælp, de har brug for i behandlingssystemet. Borgere med en dobbeltdiagnose har en dobbeltproblematik et misbrug og en psykisk lidelse, som kræver behandling på tværs af sektoren. Det er vores forforståelse, at det tværsektorielle samarbejde mellem misbrugscentret og psykiatrien kan være en udfordring, idet borgere med et misbrug kan risikere at blive afvist i psykiatrien pga. sit misbrug og derfor ikke bliver udredt for sin psykiske lidelse. Borgere med en psykisk lidelse kan risikere at blive afvist i misbrugscentret, da der kræves, at man er udredt og er i behandling for sin psykiske lidelse, inden man påbegynder misbrugsbehandling. Det er vores forforståelse, at lovgivningen er en vigtig faktor i det tværsektorielle samarbejde mellem de to instanser. I psykiatrien arbejder man ud fra sundhedsloven, hvor man har en sundhedsfaglig tilgang til behandling af borgere med en psykisk lidelse, hvorimod man i misbrugscentret arbejder ud fra serviceloven, hvor man har en socialfaglig tilgang til behandling af borgere med et misbrug. Disse to lovgivninger har fokus på hver deres område samt forskellige formål for behandling af borgerens problematikker. Vores forforståelse bygger på vores egne erfaringer fra vores praktikforløb samt vores studiejob, hvor vi arbejde med målgruppen. Vi har derudover læst forskningsmaterialer omhandlende dette emne, som understøtter vores forforståelse. Fænomenologi Den hermeneutiske- og fænomenologisk videnskabstilgang har begge til formål at forstå den menneskelige erfaring og handling. Hermeneutikken har som tidligere nævnt en interesse i at beskrive og forstå fortolkninger, hvor fænomenologien har til formål at beskrive og forstå fænomener og praksisser (Egholm, 2014, s. 104). 13

14 Vi har valg at anvende den fænomenlogiske videnskabstilgang i vores bacheloropgave. Det fænomenlogiske perspektiv fokuserer på: hvordan verden (begivenheder og fænomener) fremstår for det enkelte individ, uden at forskerens forforståelse af fænomenet spiller ind på forforståelse (Egholm, 2014, s. 104). Genstandsfeltet for den fænomenlogiske videnskabsteori er menneskets erkendelse og bevidsthed. Den centrale genstand for fænomenologien er måden, fænomener fremtræder for mennesker på, idet fænomenerne kan opfattes på forskellige måde af forskellige mennesker i forskellige kontekster. Derfor må fænomenet forstås og fortolkes ud fra det enkelte individs egen opfattelse af fænomenet (Egholm, 2014, s. 105). Fænomenologien er et begreb, der anvendes i almindelighed i forbindelse med kvalitative forskning, som forsøger at forstå sociale fænomenerne ud fra aktøernes egen perspektiver og herigennem forsøger at beskrive verden, som den opleves af informanterne (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 44). Vi har valgt at gøre brug af den fænomenologiske videnskabsteori i forbindelse med vores kvalitative forskningsmateriale, idet vi ønsker at foretage interviews med henblik på at få vores interviewpersoners egne perspektiver på vores bacheloremne. I vores interviews med socialrådgiverne er vi stødt på den fænomenologiske tankegang, hvor vores interviewpersoner giver udtryk for, at de i arbejdet med målgruppen tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets opfattelse af den virkelighed, pågældende befinder sig i. I vores interview med borgeren havde vi en fænomenlogisk tilgang til interviewet, hvor vi oplevede, at den undervejs ændrede sig til en fænomenologisk/hermeneutisk tilgang. Borgerens besvarelser var ikke uddybende, og vi havde derfor brug for at få mere uddybende besvarelser 4. Metodeafsnit Vi vil i dette afsnit give en beskrivelse af de metoder, vi har valgt at anvende i vores bachelorprojekt. Vi vil komme ind på valg af design, herunder Gantt-diagrammet og fiskemodellen. Herefter vil vi gøre rede for vores valg af den kvalitative metode frem for den kvantitative metode, og efterfølgende hvordan vi har anvendt Kvales 7 faser af interviewundersøgelse samt vores begrundelse for valg af interviewguide og meningskondensering. 4 Se bilag 7 Interview med borgere med en dobbeltdiagnose 14

15 Gantt-skema Et Gantt-skema 5 anvendes i forbindelse med udarbejdelse af projekter. Alle projekter har en institutionel ramme, der har indflydelse på projektets udformning, forløb og resultat. Et Ganttskema anvendes til illustration af arbejdsopgaver foretaget over en valgt tidsperiode og er med til at give et overblik over tidsplanen, samt om denne overholdes og forløber planmæssigt (Andersen, 2008, s ). Fiskemodellen Fiskemodellen er en model, der anvendes til at disponere et bachelorprojektet på og sikre, at bachelorprojektets forskellige dele fylder, hvad der er anbefalelsesværdigt. Dennes hovedtekst er bestående af; indledning, problemformulering, metode, teori, empiri, analyse, konklusion og perspektivering. Figur 2 Fiskemodellen 6 Den forreste del af fisken skal være begrænset og kun udgøre 10 % af den samlede bachelorprojekt. Den skal indeholde baggrunden for det arbejde, som vi har udført, en indledning om emnet og dets teoretiske tilhørsforhold. De næste to dele af fisken bør udgøre ca % af det samlede bachelorprojekt. De skal indeholde afsnit såsom undersøgelsens formål, problemformulering, analyse og fortolkning. Det er i disse afsnit, der skal angives teori, modeller etc. og præsentation af valgt empiri til udarbejdelsen af analysen. De sidste to dele af fisken bør udgøre ca % af den samlede bachelorprojekt. De omhandler undersøgelsens resultater, konklusioner og videre implikationer af disse for yderligere undersøgelser, initiativer og interventioner (Andersen, 2008, s ). 5 Se bilag 1 Gantt- skema over bachelorprojektets forløb. 6 Andersen, 2008, s

16 Kvalitativ forskningsinterview Vi har valgt at benytte os af den kvalitative metode, som et led i vores opgavebesvarelse. Den kvalitative metode er eksplorative, hvilket vil sige, at den er udforskende eller udfordrende og kendetegnes typisk ved blødedata livshistorie, feltobservationer, litteratur etc. (Harboe, 2006, s ). Den kvalitative metode beskrives ved, at man: [ ] forsøger at forstå verden ud fra interviewpersonernes synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser, afdække deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer (Kvale et. al., 2009, s. 17). Vi har valgt, at gøre brug af denne metode, da vi ønsker at forstå emnet ud fra vores interviewpersoners egne perspektiver, som kan ses i sammenhæng med den fænomenologiske videnskabsteori, som omhandler, at virkeligheden forstås ud fra subjektet (Kvale et. al., 2009, s ). Ved at anvende den kvalitative metode, ønsker vi at få belyst fagpersoners faglige tilgang og rolle i det tværsektorielle samarbejde med andre instanser for borgere med en dobbeltdiagnose samt inddrage et borgerperspektiv, da vi ønsker at få belyst borgerens oplevelse af tværesektorielle samarbejde. Til kvalitativ vidensindsamling vil vi gøre brug af et semistruktureret interview, idet denne interviewform forsøger at indhente interviewpersonernes beskrivelser af deres livsverden med henblik på at fortolke de beskrevne fænomener, som har betydning (Kvale et. al., 2009, s. 45) Vi vil i vores semistrukturereret interview anvende åbne spørgsmål, men samtidigt have fokus rettet mod bestemte temaer, som vi ønsker at få belyst. Denne interviewform vil give vores interviewpersoner mulighed for at bringe de dimensioner frem under interviewet, som de mener er vigtige for besvarelsen af vores emne (Kvale et.al., 2009, s. 49). Kvantitativ forskningsinterview Vi har valgt ikke at gøre brug af den kvantitative metode, som et led i vores opgavebesvarelsen. Den kvantitative metode er deskripitiv, hvilket vil sige, at den er beskrivende eller kortlæggende og kendetegnes typisk ved hårddata tal, statistiske beregninger, facts og svar (Harboe, 2006, s ). Vi har valgt ikke at gøre brug af den kvantitative metode fordi vi mener, at den ikke er tilstrækkelig til at besvare vores problemformulering. Vi har overvejet at lave en spørgerskemaundersøgelse til borgere med en dobbeltdiagnose med henblik på at afdække, hvor mange borgere, der har oplevet at falde mellem to stole i behandlingssystemet. Vi valgte ikke at foretage denne undersøgelse, da vores fokus primært er den koordinerede og helhedsorienterede indsats i det tværsektorielle samarbejde mellem Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien i Esbjerg 16

17 kommune. Vi syntes derfor, at det vil være mere interessant, at sammenligne de indhentede interviews med hinanden og derved få afdækket, hvilke kriterier de har til hinanden, samt om disse bliver opfyldt, og om de arbejder hen imod samme mål. Vi finder det relevant at inddrage samarbejdsaftalen for at få afdækket interviewpersonernes oplevelse af deres samarbejde med hinanden, samt om denne samarbejdsaftale bliver anvendt i praksis. Kvales 7 faser af interviewundersøgelse Kvale og Brinkmann (2009) har udarbejdet en systematisk planlægning af en interviewundersøgelse, som er bestående af 7 faser. Nedenstående ses de 7 faser samt den måde, vi har valgt at benytte os af disse i vores udarbejdelse af vores interviewmateriale. Tematisering. På baggrund af vores problemstilling har vi udarbejdet en problemformulering med tilhørende undersøgelsesspørgsmål. Vi har herefter valgt de emner, vi ønsker at vores interviewguide skal indeholde dette kaldes for tematisering. Vores tema er det tværsektorielle samarbejde mellem Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune for borgere med en dobbeltdiagnose. Design. Vi har valgt at anvende et kvalitativ forskningsinterview, som understøttes af en udarbejdet interviewguide. Vi har valgt at foretage interviews med ansatte i Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien, idet de arbejder indenfor vores bacheloremne. Derudover har vi valgt at foretage interview med en borger med en dobbeltdiagnose, idet vi ønske at inddrage et borgerperspektiv i vores bachelorprojekt. Interview. Vi har valgt at udføre vores interviews på baggrund af vores interviewguide. Vi vil under interviewerne være opmærksomme på, at vores valgte interviewpersoners meninger og holdninger kan være påvirket af de rammer, de arbejder under. Vores interviewpersoner har begge arbejdet inden for deres område i mange år og kan derfor være påvirket af de normer og værdier samt den kultur, der er på arbejdspladsen. Transskription. Vi har valgt at transskribere alt vores interviewmateriale, idet vi mener, at denne måde vil give et bedre overblik over interviewpersonernes besvarelser. Disse besvarelser vil vi anvende i udarbejdelsen af vores analyse. 17

18 Analyse. I udarbejdelsen af vores analyseafsnit har vi valgt at gøre brug af bl.a. meningskondensering i forbindelse med transskribering af vores interviewmateriale. Verifikation. Begreberne validitet, reliabilitet og generaliserbarhed uddybes under metodekritik. Rapportering. Vi har udarbejdet et fælles bachelorprojekt, som vi skal aflevere den 26. maj Vi skal herefter fælles forsvare vores bachelorprojekt til en mundtlig afprøvning, som finder sted i uge 24. Interviewguide Vi har foretaget interview med en socialrådgiver tilknyttet Center for Misbrug, samt en socialrådgiver tilknyttet Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune. Vi har valgt disse interviewpersoner grundet deres funktion og erfaring indenfor området, samt fordi vi ønsker at få et indblik på deres syn på samarbejdet mellem de to instanser. Vi har derudover fortaget interview med en borger med en dobbeltdiagnose, idet vi ønsker at inddrage et borgerperspektiv for at finde ud af, hvordan borgeren oplever samarbejdet og koordineringen af sit behandlingsforløb på tværs af sektoren. Vi har udarbejdet ens interviewguides til socialrådgiverne tilknyttet Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien, som er blevet sendt ud på forhånd og er blevet tilpasset, så de henvender sig til den pågældende instans 7. Begrundelsen, for at vi har valgt at anvende denne samme interviewguide, er, fordi vi ønsker at sammenligne de indhentede interviewbesvarelser. Vi har valgt at sende vores interviewguides ud på forhånd idet vi ønskede, at vores interviewpersoner havde mulighed for at danne sig et overblik over vores spørgsmål og emne, da vi mener, at vi derigennem vil kunne få mere dybdegående svar. Vi mener, at disse interviewpersoner kan gives os fyldestgørende svar til udarbejdelsen af vores analyse. Vi har udarbejdet en interviewguide målrettet borgeren med en dobbeltdiagnose omhandlende pågældendes oplevelser i samarbejdet mellem Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien, samt om den pågældende oplever/oplevede at blive medinddraget og hørt i sine behandlingsforløb 8. Vi har tilbudt at fremsende interviewguiden på forhånd, hvilket vores interviewperson ikke mente var nødvendigt. 7 Se bilag 2 & 3 interviewguides til Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien. 8 Se bilag 4 interviewguide til borgere med en dobbeltdiagnose. 18

19 Vi er bevidste om, at vi skal være opmærksom på, at interviewpersonerne har en subjektiv tilgang og holdning til vores emne, og at vi derfor skal tage validitets- og reliabilitets begrebet i betragtning (Kvale et. al., 2009, s ). Meningskondensering Vi har valgt at anvende meningskondensering i udarbejdelsen af vores interviewmateriale. Meningskondensering går ud på, at man omformulerer interviewpersonernes uddybende besvarelser til korte og præcise formuleringer, hvor hovedessensen af besvarelserne fremgår tydeligt. Denne metode har vi valgt at anvende, da meningskondensering kan bruges til at analysere og fortolke komplekse interviews, hvor man derigennem har fokus på meningsenheden og hovedtemaerne i interviewmaterialet. Vi vil gøre brug af transskribering, idet vi mener, at det vil gøre det mere overskueligt at fortolke og analysere vores interviewmateriale 9. Meningskondensering giver os et større overblik over vores interviewmateriale, og hovedtemaerne kan her anvendes til omfattende fortolkning og teoretisk analyse af interviewmaterialet (Kvale et. al., 2009, s ). Teoriafsnit herunder valg af teori Søren Herz Bio-psyko-sociale Søren Hertz 10 har en teori om det bio-psyko-sociale med udgangspunkt i et børne- og ungdoms perspektiv. Hertz ser, at det biologiske bliver formet i det psykologiske og sociale møde med omgivelserne, således at hjernen får mulighed for at udvikle sig afhængigt af samspillet. Han ser ikke udelukkende på adfærden ud fra et samsspil med enten det biologiske-, psykologiske- eller sociale perspektiv, men ser på de tre enkelte dele, som tilsammen udgør en helhed (Hertz, 2008, s ). Vi har valgt at anvende denne teori, da vi mener, at den giver en god beskrivelse af det hele menneske set ud fra et biologisk-, psykologisk- og socialt perspektiv. Denne teori vil vi anvende i forbindelse med vores analysespørgsmål omhandlende instansernes arbejdstilgang til borgere med en dobbeltdiagnose. Vi ønsker at analyse på, om borgeren får en helhedsorienteret- og koordineret indsats ud fra et socialfagligt perspektiv med udgangspunkt i det hele menneskets problemstillinger Se bilag 5, 6 & 7 transskribering af interviews med Center for Misbrug, Lokalpsykiatrien og borgere med en dobbeltdiagnose. 10 Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater i PsykCentrum i Hillerød. 11 Se undersøgelses spørgsål 1 & 2. 19

20 Pierre Bourdieu Felt og doxa Pierré Bourdieu 12 opererer med begrebet felt, som handler om, at samfundet er en enhed, som er bestående af mange mindre enheder, som betegnes som sociale arenaer også kaldt felter. Bourdieu anvender definitionen af et felt, som sociale relationer mellem forskellige positioner af aktører, der er fastlagt ift. deres fordeling af magt og kapital, der har indflydelse på det pågældende felt. Felterne kan ifølge Bourdieu ses som relativt autonome areaner, hvor hver deres love, regler og værdier er gældende og styrende for hvad der er rigtigt og forkert; alt dette bliver kaldt for dets doxa. Inden for hvert af disse felter er det forskellige typer af egenskaber og ressourcer, som anerkendes inden for det pågældende felt (Wilken, 2011, s ). Denne teori vil vi anvende til at analysere felterne; Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune. Her vil vi tage udgangspunkt i dets doxa det pågældende felt opererer ud fra med henblik på at afdække, hvordan den sociale- og sundhedsfaglige indsats udredes samt samarbejdet på tværs af sektoren mellem de to instanser, så borgeren får en helhedsorienteret og koordineret indsats 13. Jens Guldager Helhedssyn i socialt arbejde Jens Guldager 14 beskriver, at helhedssynet og det helhedsorienterede sociale arbejde handler om at man skal se det hele menneske den samlede livsituation. Guldager beskriver helhedssynet som et teoretisk model, hvor man på den ene side skal se det enkelte menneskets ressourcer, problemer og behov ud fra et samlet perspektiv og på den anden side handlemulighederne inden for de lovgivningsmæssige- og organisatoriske rammer (Harder & Nissen, 2012, s. 40). Vi vil anvende denne teori til at belyse, om de pågældende instanser arbejder ud fra et helhedssyn og har en helhedsorienteret tilgang til borgere med en dobbeltdiagnose. Vi vil se på det tværsektorielle samarbejde og dens betydning for, at der kan iværksættes en helhedsorienteret og koordineret behandlingsforløb for borgere med en dobbeltdiagnose. Vi mener, at begge instanser skal have et helhedssyn og en helhedsorienteret tilgang, for at det tværsektorielle samarbejde kan fungere, så borgeren får en helhedsorienteret og koordineret indsats og hjælp til sine problematikker 15. Niklas Luhmann Systemteori Nicklas Luhmann 16 skelner mellem tre typer af sociale systemer; interaktionssystemer, organisationssystemer og samfundssystemer. Systemerne defineres som elementer, som er forbundet og som gensidigt påvirker hinanden. I samfundet består systemerne af en række 12 Pierré Bourdieu er en frank sociolog og antropolog. 13 Se undersøgelsesspørgsmål 1,2, 3 & 4 14 Jens Guldager er lektor ved Den Social Højskole i København. 15 Se undersøgelsesspørgsmål 3 16 Niklas Luhmann er en tysk sociolog. 20

21 forskellige elementer, som har forskellige roller og funktioner og er tæt forbundet. De sociale systemer består af kommunikationssystemer, som hele tiden tilslutter sig hinanden og holder systemet i gang. Det er samfundet, som udgør helheden af alle kommunikationerne (Christian, 2006, s. 32). Systemteori kan anvendes som et redskab til at analysere og overordnet belyse organisationernes kommunikationer mellem forskellige systemer i samfundet. Ifølge systemteori findes der i samfundet forskellige systemer med forskellige koder og funktioner, som udgør forskellige organisatoriske former (Christian, 2006, s. 33). Vi vil anvende denne teori til at få et helhedsorienteret analytisk perspektiv på organisationerne; Center for Misbrug og Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune, hvor vi vil belyse organisationernes interne virkemåde - love og regler og kommunikationen imellem dem som systemer 17. Empowerment metode Empowerment er et centralt begreb, som tager udgangspunkt i det konfliktteoretiske perspektiv. Begrebet anvendes indenfor socialt arbejde til at ændre problemskabende forhold i samfundet gennem mobilisering af kræfter hos det enkelte individ. Empowerment dækker over tre dele; mål, metode og proces. Målet er at øge det enkelte individets, gruppes eller den enkelte lokalsamfundets magt, således at de kan forebygge eller ændre de forhold, som er skyld i de problemer, de står overfor. Metoden lægger vægt på, partnerskab og samarbejde, ligeværd, brugermedvirken og en magtanalyse af borgerens situation og mobilisering af ressourcer. Tilgangen i empowerment er ressourceorienteret, hvilket betyder, at borgeren skal gøres bevidst om de ressourcer, de besidder, som gør det muligt at forebygge eller ændre problemer. Processen er en bevidstgørelsesproces, hvor borgeren får hjælp til at se udover sine problemer ud fra en individorienteret analyse og til at se, hvordan forholdene i samfundet kan være med til at påvirke eller skabe problemer (Hutchinson & Oltedal, 2006, s ). Vi ved på baggrund af lovgivningen retssikkerhedsloven 4, at borgeren skal inddrages i egen sag. Vi vil anvende empowerment til at få belyst vigtigheden af medinddragelse i eget behandlingsforløb og borgerinddragelse ud fra et borgerperspektiv 18. Aaron Antonovsky Oplevelse af sammenhæng Aaron Antonovsky 19 har en teori om oplevelse af sammenhæng, hvor de 3 kerne begreber er begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Antonovsky siger, at oplevelse af sammenhæng opstår ikke af sig selv, men skal læres igennem livet og gerne i opvæksten. Denne proces udfolder 17 Se undersøgelsesspørgsmål 3 18 Se undersøgelsesspørgsmål 4 19 Aaron Antonovsky er israelsk- amerikansk professor i medicinsk sociologi. 21

22 sig bedst, når man har stor tillid til, at tilværelsen er begribelig, håndterbar og meningsfuld (Antonovsky, 2000, s ). Vi vil anvende denne teori til analysere borgens oplevelse af sammenhæng i behandlingsforløbene altså om borgeren oplever at være informeret, og hvad der foregår i behandlingsforløbene, samt hvordan de oplever at håndtere de krav, der stilles i tilværelsen, og om de iværksatte instanser giver mening og er værd at engagere sig i 20. Præsentation af interviewpersoner/ organisationer Interviewperson 1 Center for Misbrug Jørgen Dall er uddannet socialrådgiver i 1994 og har sidenhen arbejdet på Nykøbingmors Lokalpsykiatrien i Kolding kommune og Socialpsykiatrien i Varde kommune. Jørgen Dall er efterfølgende blevet ansat ved Center for Misbrug i Esbjerg kommune, hvor han har siddet som socialrådgiver i stoffriafdeling de seneste år. Han har derudover været projektleder og arbejdet med indsatser overfor dobbeltdiagnoseborgere kaldt screeningsprojektet, som blev afsluttet i marts Jørgen Dall arbejder med målgruppen 18+, som har et misbrugsproblem, hvor han bl.a. tilbyder råd og vejledning, laver socialudredninger og afholder samtaleforløb. Interviewperson 2 Lokalpsykiatrien Annette Horsbøl Beck er uddannet socialrådgiver i 1991 og har sidenhen arbejdet dels i det kommunale regi indenfor handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. Annette H. Beck er efterfølgende blevet ansat ved Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune, hvor hun har siddet som socialrådgiver de seneste år. Anenette H. Beck arbejder med målgruppen 21+, som har en psykiskbelastning, hvor hun bl.a. tilbyder udredninger, terapiforløb, råd og vejledning til kollegaer i forhold til lovgivning, arbejder med hjemløshed og hjælper borgeren med at ansøge om for eksempel en enkeltydelse til medicin. Interviewperson 3 Borger med en dobbeltdiagnose I sammenråd med borgeren har vi valgt, at den pågældende borger i vores opgave skal fremgå som anonym og vil derfor blive betegnet som ED gennem bacheloropgaven. ED er en mand på 22 år, som er bor i Esbjerg. Han indgår på nuværende tidspunkt i et ressourceforløb, hvor han i løbet af ugen deltager i samtaleforløb og dyrker regelmæssigt motion. 20 Se undersøgelsesspørgsmål 4 22

23 ED startede sit misbrug i en alder af 17 år, men har altid haft en mistanke om en psykisklidelse. ED blev tilknyttet Center for Misbrug som 19-årig, hvor han i samarbejde med dem blev udredt og fik diagnosen skizofreni og maniodepressiv. I dag er det over et år siden, at ED er blevet udredt for sine psykiske lidelser og har sidenhen været tilknyttet Lokalpsykiatrien, hvor han indgår i samtaleforløb og medicinskbehandling. ED er ikke længere tilknyttet Center for Misbrug, da han er færdigbehandlet og nu stoffri. ED er derudover tilknyttet Kraftcentret, hvor han har fået tildelt en mentor, som han ugentligt mødes med. Center for Misbrug i Esbjerg kommune Center for Misbrug er en organisation, som tilbyder rådgivning og behandling af stof- og alkohol misbrug til personer over 18 år. Organisationen har beliggenhed i Esbjerg kommune og befinder sig organisatorisk under Borger & Arbejdsmarkedet og herunder Social & Tilbud. Center for Misbrug består af to afdelinger; substitutionsafdelingen og stoffriafdelingen. I disse afdelinger arbejdes der ud fra servicelovens misbrugsbehandling og sundhedslovens medicinskbehandling. Center for Misbrug tilbyder bl.a. rådgivning, medicinskbehandling, dag- og døgnbehandlingstilbud og ambulante samtaleforløb (http://centerformisbrug.esbjergkommune.dk/om-centret.aspx). Figur 3 Organisationsdiagram for Social og Tilbud fra januar Bilag 8 - Der fremgår en fejl på organisationsdiagrammet Center for Misbrug arbejder ud fra SEL 101 og ikke SEL 102, som det fremgår på billedet. 22 Organisationsdiagram over Sociale og tilbud - Præsentation af Borger og Arbejdsmarked. 23

24 Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune Psykiatrisk afdeling Esbjerg og Ribe er bestående af en ambulantpsykiatri og en døgnfunktion samt en række støtte funktioner, som tilhører Region Syddanmark. Lokalpsykiatrien befinder sig organisatorisk under Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe og består af tre enheder; Esbjerg og Fanø kommuner beliggende i Esbjerg Varde kommune beliggende i Varde Billund Vejen kommune beliggende i Brørup (http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm388332). Lokalpsykiatrien i Esbjerg kommune består af tre funktioner: almen-, opsøgende- og akutfunktion, som tilbydes til voksne 21+ med psykotiske lidelser eller middelsvære til svære depressioner og manier, derudover modtager de i mindre omfang personer med angsttilstand og personlighedsforstyrrelser. Der tilbydes bl.a. afklaring, medicinsk behandling, støttende og indsigtsgivende samtaler, samtaler med pårørende, social færdighedstræning og støtte til sociale tiltag. Fagpersonerne tilknyttet organisationen er socialrådgivere, psykiatriske speciallæger/overlæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, psykologer og lægesekretær (http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm388393). Figur 4 Organisationsdiagram for Region Syddanmark fra februar

25 Analyse og diskussion Undersøgelsesspørgsmål 1 Hvordan udredes den socialfaglige indsats i Center for Misbrug i Esbjerg kommune, så borgeren får en helhedsorienteret og koordineret indsats? Vi vil i dette afsnit arbejde ud fra et analytisk perspektiv, hvor vores fokus vil være rettet mod den socialfaglige indsats samt de arbejdsmetoder, der anvendes i udredningen og i behandling af borgere med en dobbeltdiagnose, som er tilknyttet Center for Misbrug. I analysen vil vi benytte Søren Hertzs teori om det bio-psyko-sociale perspektiv med henblik på at se det hele menneskets livssituation og Pierre Bourdieus teori om felter og doxa med henblik på at belyse organisations specifikke regler. Vi vil derudover anvende forskningsmateriale omhandlende stofmisbrug ud fra et socialfagligt perspektiv, som er udgivet af Servicestyrelsen samt perspektivere til vores indsamlede interviewempiri fra vores interview med Jørgen Dall, Center for Misbrug. Vi er et frivilligt tilbud, og vi kan derfor ikke påtvinge folk noget [ ] og Vi tilbyder dag- og døgnbehandling og motivationsbehandling. I forhold til borgere med en dobbeltdiagnose skal der laves en kobling mellem den psykiatriske lidelse og behandlingstilbuddene, som skal tilpasses borgerens behov og ressourcer (Jørgen Dall, bilag 5, s. 57). Center for Misbrug er et frivillig tilbud, som tilbyder overstående behandlingsmuligheder. Ifølge Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv afdækkes borgerens behov på baggrund af den sociale handleplan, som er et redskab, der danner grundlaget for samarbejdet med borgeren. Socialt udsatte stofmisbrugere er jf. servicelovens 141 stk. 2 nr. 2, omfattet af tilbuddet om at få udarbejdet en social handleplan, som tager udgangspunkt i borgerens behov, ressourcer og ønsker. Den sociale handleplan er et styringsredskab for at finde frem til det rette tilbud, etablere kontakt til relevante samarbejdspartnere, følge op på indgået mål for behandlingen og sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for målgruppen ( Lauridsen, Kronbæk & Lundsberg, 2010, s ). Forskning viser, at borgere med et stofmisbrug ofte har andre sociale- og psykiske vanskeligheder, som skal medtænkes i behandling af den enkeltes misbrugsproblematik. Denne tankegang kan ses i perspektiv til Søren Hertz teori om det bio-psyko-sociale. Hertz teori bygger på, at man skal tage udgangspunkt i det hele menneske og dennes samlede livsituation, og at det bio-psyko-sociale perspektiv skal ses som en helhed. Den sociale handleplan, som Center for Misbrug anvender, tager 25

[Skriv titlen på dokumentet]

[Skriv titlen på dokumentet] [Skriv firmaets navn] [Skriv titlen på dokumentet] [Skriv undertitlen på dokumentet] MortenFyhn [Vælg en dato] Resume Dette bachelorprojekt som er udarbejdet på socialrådgiveruddannelsen på University

Læs mere

Der findes ingen tamme løsninger på vilde problemer

Der findes ingen tamme løsninger på vilde problemer Bachelor, 01/15 Der findes ingen tamme løsninger på vilde problemer - Borgeres forudsætninger for fastholdelse af stoffrihed THERE ARE NO EASY SOLUTIONS FOR CRAZY PROBLEMS CITIZENS PREREQUISITES TO MAINTAIN

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt!

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Centerlederforeningens 1 kommentarer til: Evaluering af kommunalreformen. Marts 2013. Evaluering af kommunalreformen forholder sig ikke specifikt til

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne

Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne STOF nr. 21, 2013 Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne - STOF bringer den uforkortede udgave af Centerlederforeningens høringssvar i anledning af den igangværende evaluering

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere