GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele."

Transkript

1 GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre til at alle, der er interesserede i foreningsarbejde og hvis hjerter brænder for Garderhøjfortet, overvejer at stille op til bestyrelsen. Der er brug for nye kræfter og hvis nogen gerne vil stille op, så er I velkomne til at kontakte mig på mail eller telefon, hvis I har nogle spørgsmål. Det er også vigtigt, at I får betalt jeres kontingent på 100,00 kr. senest 7 dage før Generalforsamlingen. Husk at medbringe jeres kvittering. Jeg håber, at rigtigt mange vil møde op og bestyrelsen vil byde på en forfriskning under mødet. Vi skal derfor bede om, at I mailer til mig om deltager antal. De bedste hilsner og på gensyn Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon

2 Hermed fremsendes indkaldelse til Generalforsamling nr. 19 i Garderhøjfortets Venner søndag den 19. april 2015 kl. 11:00. Mødet afholdes i officersmessen. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab. 4. Medlemskontingent for næste kalenderår fastsættes på grundlag af fremlagt budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen, jf Valg af to bestyrelsessuppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet. Seneste dato for modtagelsen den 11. april Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at de vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Alle, der har betalt kontingent senest 7 dage før Generalforsamlingen, kan stemme og er valgbare. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Seneste indbetaling den 12. april Med venlig hilsen Bestyrelsen

3 VEDTÆGTER FOR GARDERHØJFORTETS VENNER 1 Navn Foreningens navn er "GARDERHØJFORTETS VENNER". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 3 Formål Foreningens formal er at støtte og hjælpe Garderhøjfonden, der ejer fortet med: - - at fremme interessen for fortet. - at åbne fortet for offentligheden. - at anskueliggøre Danmarks og Europas krigshistorie og befæstningsværker. - ved afholdelse af foredrag, udgivelse af skrifter og ved ekskursioner. - at anvende fortet til kulturelle og rekreative formål, der naturligt kan finde sted på fortet. 4 Medlemmer Medlemskab af foreningen er åbent for alle personer. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

4 5 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, som indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel, afholdes hvert år senest i april måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab. 4. Medlemskontingent for næste kalenderår fastsættes på grundlag af fremlagt budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen, jf Valg af to bestyrelsessuppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet. Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at de vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Alle, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen, kan stemme og er valgbare. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme tidsfrist som ordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 20 medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af behandlingsemne. 7 Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Et medlem udpeges af Garderhøjfonden, dette medlem har ikke stemmeret. 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at der på skift afgår 2 eller 3 personer hvert år. Genvalg kan finde sted. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen meddeles snarest medlemmerne. Sekretæren udarbejder referat af såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder. Dirigenten underskriver generalforsamlingsreferater, formanden bestyrelsesmødereferater.

5 8 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen holder møde mindst to gange årligt og i øvrigt efter indkaldelse af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsessuppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne. 9 Tegningsregler Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden, hver i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelses kan meddele prokura. 10 Økonomi Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. 11 Regnskabsåret Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 12 Udnævnelser Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, der har udført et ekstraordinært arbejde i henhold til opnåelse af foreningens formål til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent. 13 Eventuel opløsning Foreningens opløsning kan kun finde sted, når den er vedtaget af mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Opløses foreningen, tilfalder dens midler Garderhøjfonden. Disse vedtægter er gældende fra førstkommende generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamlingen den 6. april 2014

6 Bestyrelsen består af: Merete Behrndt Stoltz Formand Garderhøjvej Gentofte Preben Schad Jens Stoltz Kenneth Høst Næstformand Sekretær Kasserer Menigt medlem Jytte Bloch-Kehlsen Suppleanter: Bo from Petersen Webmaster Peter Holm Kontingent Beløbet indbetales via netbank Danske Bank: Reg kontonr HUSK AT NOTERE NAVN PÅ INDBETALINGEN Eller skriv til kasserer Kenneth Høst: når I har betalt. Layout, Design og Bo From Petersen Æresmedlem Peter Juul