Grønlænderstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlænderstrategi 2013 2016"

Transkript

1 Grønlænderstrategi Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense & København Kommune 1

2 Samarbejdsmodellen Som et led i grønlænderstrategien er der udarbejdet en samarbejdsmodel, der afprøves i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og Københavns Kommuner i perioden 2014 til Samarbejdsmodellen skal på sigt udbredes til andre kommuner. Samarbejdsmodellen har til formål at styrke samarbejdet mellem kommune, private og frivillige tilbud, således at der fremadrettet tilbydes en styrket indsats til socialt udsatte grønlændere. Dette for at sikre, at socialt udsatte grønlændere, voksne såvel som børn, modtager en målrettet og koordineret social indsats samt at de specialiserede indsatser koordineres med den almene sociale indsats. Hvad skal der opnås med samarbejdsmodellen? Der er opsat en række målsætninger for arbejdet med samarbejdsmodellen, som de deltagende kommuner, private og frivillige tilbud forpligter sig til at indfri inden udgangen af Målene med samarbejdsmodellen er: Borgeren er inddraget i alle beslutninger i sin egen sag. Aktører, der er involveret i indsatsen for socialt udsatte grønlændere, har let adgang til viden om relevante tilbud og hvordan indsatsen er organiseret. Der er tydelige kommunikations- og informationsveje i samarbejdet, således at borgere og involverede aktører ved, hvem der skal kontaktes og hvordan. Der er klare arbejdsgange, tydelig rollefordeling samt entydig placering af handleansvar mellem de involverede aktører. Der er fælles viden om og accept af den konkrete indsats for borgeren. Der samarbejdes med relevante aktører ved behov. For at sikre, at målene med samarbejdsmodellen indfries, yder Socialt Udviklingscenter SUS løbende processtøtte og sparring til de fem projektkommuner, private og frivillige tilbud. De lokale projektledere for de fem kommuner skal udfylde en handleplan, som skal anvendes i forbindelse med afprøvningen af samarbejdsmodellen. Handleplanen (se s. 15) har til formål at beskrive: Hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at opfylde målsætningerne Hvem der er ansvarlige for at aktiviteterne gennemføres Tidsplan for gennemførsel af aktiviteterne Handleplanen vil i projektperioden blive brugt af både de kommunale projektledere og Socialt Udviklingscenter SUS til at understøtte arbejdet med samarbejdsmodellen. 2

3 Hvad er samarbejdsmodellen? Samarbejdsmodellen udgør det vidensgrundlag, der skal understøtte en styrket indsats for socialt udsatte grønlændere. Den skal formidles og tages i brug af de relevante aktører, der er i kontakt med socialt udsatte grønlændere og som indgår i samarbejdet på tværs af kommune, private og frivillige tilbud. Samarbejdsmodellen er opdelt i to niveauer: Den overordnede ramme, der beskriver samarbejdet på tværs af kommune, private og frivillige aktører. Samarbejdet i de konkrete borgerforløb, der har fokus på rolle- og ansvarsfordeling, arbejdsopgaver og indsatser i de enkelte borgerforløb. Den overordnede ramme har til formål at skabe et samlet overblik over den aktuelle indsats for socialt udsatte grønlændere i kommunen og består af viden om organisering af indsatsen, kommunikation, planer og arbejdsredskaber samt en oversigt over relevante tilbud i kommunen. Rammen for samarbejdet i de konkrete borgerforløb består af to elementer: en tovholderfunktion samt nogle opmærksomhedspunkter til samarbejdet. Disse elementer skal understøtte et helhedsorienteret og velkoordineret borgerforløb. Rammen skal anvendes af professionelle som et arbejdsredskab i samarbejdet med borgeren. Tovholderen i de enkelte borgerforløb er ansvarlig for at koordinere indsatsen blandt de involverede samarbejdspartnere. 3

4 Den overordnede ramme - for samarbejdet mellem kommunale, private og frivillige aktører i Esbjerg Kommune Den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommunale, private og frivillige aktører har til formål at skabe en fælles viden om det eksisterende samarbejde. Dette med henblik på at sikre en helhedsorienteret og velkoordineret indsats for socialt udsatte grønlændere. I den overordnede ramme beskrives den praksis, som danner grundlag for samarbejdet. Beskrivelserne vil samtidig tydeliggøre, hvor er der behov for udvikling af den eksisterende praksis. I etableringen af den overordnede ramme skal nedenstående skema udfyldes. Det er den kommunale projektleder, der er ansvarlig for at udfylde skemaet med inddragelse af projektgruppen og præsentere skemaet for styregruppen, som godkender denne. Når skemaet er udfyldt og godkendt af styregruppen, er den overordnede ramme etableret. Derefter er den kommunale projektleder ansvarlig for, at: Formidle den overordnede ramme til alle relevante samarbejdspartnere samt sikre, at den er let tilgængelig og kendt af alle relevante aktører Handleplanerne udarbejdes og gennemføres Opdatere den overordnede ramme to gange om året Målgruppe og samarbejdspartnere Beskriv målgruppen og samarbejdspartnere der indgår i samarbejdsmodellen. Hvem retter indsatsen sig mod? Beskriv hvad der karakteriserer målgruppen socialt udsatte grønlændere: køn, alder, sociale problemstillinger. Socialt udsatte grønlændere Med bl.a. problemstillinger: - Manglende danskkundskaber - Der bliver ikke etableret kontakt til de sociale systemer/ de falder igennem systemet. - Manglende forsørgelse - Manglende bolig - Børnene kommer for sent i gang med skole/institution - Generelt en manglende inklusion i det danske samfund, som medvirker til en social deroute. Nytilflyttede grønlændere Hvad angår antallet af nytilflyttere har både De Grønlandske Huse og Esbjerg Kommune i de seneste år oplevet en stigning i antallet af tilflyttere. Stigningen i Esbjerg Kommune understøttes af, at der fra 1. januar 2012 til 1. januar 2013 er sket en tilgang af grønlandske borgere med 48. Pr. 1. januar 2012 var der mænd 4

5 - 255 kvinder - 76 under 18 år Modtagemodel - målgruppe Ca. 50 nytilflyttede grønlændere pr. år vil være omfattet af projektets modtageprogram på forskellige niveauer: nytilflyttede grønlændere pr. år vil være selvforsørgende eller arbejdsmarkedsparate Ca nytilflyttede grønlændere pr. år vil være socialt udsatte kontanthjælpsmodtagere (aktivitetsparate) Ca børn og unge pr. år Kilde: Det Grønlandske Hus Odense Bedre koordinering - målgruppe Ca socialt udsatte grønlændere pr. år vil være socialt udsatte kontanthjælpsmodtagere (aktivitetsparate) og vil være i målgruppen for bedre koordinering af indsatsen Ca børn og unge pr. år mænd 30 mænd 20 mænd 40 kvinder 40 kvinder 30 kvinder 15 børn og 15 børn og unge 15 børn og unge unge Hvem er relevante samarbejdspartnere? På baggrund af målgruppebeskrivelsen udpeges de relevante aktører i indsatsen. Forvaltning Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked Borger & Arbejdsmarked Borger & Arbejdsmarked Børn & Kultur Afdeling Esbjerg Kommune Jobcenter Esbjerg, myndighedsrådgivere, værested, LAB mentorer Borgerservice - ydelsescenter Sociale Tilbud, Socialpsykiatri, Misbrug, Væresteder, SL 85 støtte, boligsocialt projekt Familie og forebyggelse Grønlandsrådgivningen Grønlandske hus Odense Foreningen Grønlandske børn Danskuddannelse v. LærDansk (Dansk Flygtningehjælp) 5

6 Organisering af indsatsen Her beskrives hvordan den aktuelle indsats for socialt udsatte grønlændere er organiseret kommunalt, privat og frivilligt. Hvilke opsøgende indsatser er der overfor socialt udsatte grønlændere? Projekt morgenrøden boligsocialt projekt i kommunalt regi og boligområde (forankret i Sociale Tilbud). Tilbuddet er et værested for boligområdet omkring gl. vardevej. Oqqumut kombineret aktiveringsprojekt, værested og rådgivning/vejledning for udsatte grønlændere (forankret i Jobcenter Esbjerg). Hjemløses venner, Kirkens korshær (frivillig aktivitet). Tilbuddet dækker bl.a. varmestue, forplejning, etableringshjælp m.m. SSP ( forankret i familie og forebyggelse) Opmærksomhed omkring børn. Bindeled mellem skole, socialforvaltning og politi. KFUM ungdomscenter for unge. Beskriv tværgående samarbejdsfora internt i kommunen Beskriv tværgående samarbejdsfora mellem kommunale aktører og de frivillige/private tilbud Beskriv tværgående samarbejdsfora mellem de frivillige og private tilbud. Samarbejde/snitflader nytilflyttere: Borgerservice giver besked til Heidi Conradsen i Oqqumut ved adresseskift til Esbjerg Kommune via mail. Oqqumut følger herefter op, udsender brev til nyankommende og aftaler et besøg, hvor der informeres om muligheder, samt evt. behov afdækkes via sceeningsredskab. Borgere uden behov for indsats: Orienteres om råd og vejlednings muligheder. Der iværksættes ikke yderligere. Borgere hvor der er behov for en indsats: (2 undergrupper) Begge grupper tilbydes hjælp til ansøgningen om kontanthjælp visitationen. 1. Arbejds-/uddannelsesparate: Indgår efter visitationen i kommunens øvrige aktiveringstilbud, herunder tilbud om dansk undervisning. Der kan ydes råd og vejledning i Oqqumut, hvor der kan henvises efter behov til øvrige tilbud jf. tilbudsoversigten. 2. Aktivitetsparate (ikke arbejds-/uddannelsesparate): Efter visitation kontaktes myndighedsrådgiver, hvorefter der iværksættes tilbud i 6

7 Oqqumut. Der udfærdiges i tilbuddet en handleplan, som afdækker behovene. Evt. behov: - Bolig - Misbrug - Børn - Økonomi - Ved opmærksomhed omkring børn i handleplanen kontakter Oqqumut foreningen Grønlandske børn, for at aftale et fælles møde med borgeren. Herefter iværksættes relevante tilbud. Herunder mentor, fritid, samt skole tilbudsviften i øvrigt. Foreningen Grønlandske Børn registrerer i handleplanen hvilke/n indsatser der iværksættes. Oqqumut etablerer sammen med borgeren kontakten til: - Opstart misbrugsbehandling (center for misbrug, alkohol ambulatoriet) - Hjemløses venner for hjælp til etablering. - Kontakt til kraftcenteret, støttekontaktperson - Oqqumut registrerer i handleplanen hvilke indsatser der er iværksat. Samarbejdet omkring herboende udsatte grønlændere, samt tilflyttere fra andre kommuner: Opsøgende medarbejdere, Borgerservice, øvrige kommunale, private og frivillige aktører kan henvise til Oqqumut, hvorefter der tilbydes samme koordinerede indsats som ovenfor. Beskriv tværgående samarbejdsfora mellem kommunale aktører og de frivillige/private tilbud Beskriv tværgående samarbejdsfora mellem de frivillige og private tilbud. Hvilke relevante samarbejdsaftaler er der indgået i kommunen? Hvilke relevante samarbejdsaftaler er der indgået mellem kommunale aktører og de Se ovenstående svar Se ovenstående svar Ingen Børn & familie har indgået samarbejdsaftale med Foreningen Grønlandske Børn. 7

8 frivillige/private tilbud? Hvilke relevante samarbejdsaftaler er der indgået mellem de frivillige og private tilbud? Hvilke koordinerende funktioner er der i kommunen i forbindelse med borgerforløb? Dette opdeles i forvaltningsområder Hvem kan være tovholder for den enkelte borger i det konkrete borgerforløb Tovholderen kan være kommunal, privat frivillig aktør Hvordan samarbejdes der med borgernes hjemkommune i Grønland? Nævn relevante samarbejdspartnere Ingen Projektleder i Oqqumut koordinerer indsatsen efter henvendelse fra borgerservice, opsøgende medarbejdere jf. beskrivelse af samarbejdsfora. Foreningen Grønlandske Børn er tovholder for indsatsen omkring udsatte børn og unge fra 0-18 år. Projektleder i Oqqumut i samarbejde med myndighedsrådgiver er tovholder for personer over 18 år, og er ansvarlig for henvisning og iværksættelse af relevante tilbud. Oqqumut har ofte i samarbejde med borgeren kontakt til hjemkommunen i Grønland. Dette for at hjælpe sagsgangen, evt. med fremsendelse af sagsakter, journal fra læge/sygehus, bankoplysninger, m.m. Diverse kommuner, Grønlandsbanken, sygehus, kreditorer m.m. Kommunikation Her beskrives hvilke kommunikationskanaler, der anvendes i samarbejdet. Hvilke informationskanaler anvendes der internt i kommunen? Hvilke informationskanaler anvendes der mellem de frivillige og private tilbud? Hvilke informationskanaler er der mellem kommunale aktører, de frivillige og private tilbud? Hvilke informationskanaler anvendes i kontakten med borgeren? Hvilke muligheder er der for brug af tolk? Mail, tlf, Borgeren bliver selv informationskanalen, ved selv at være ansvarlig for at viderebringe materiale fra sted til sted. Tlf, mail. Tlf, mail, Breve, tlf, sms, mail, modtagefolder. Der er tosprogede medarbejdere ansat i grønlandsrådgivningen og Oqqumut. Derudover bestilles der ekstern tolk ved behov. 8

9 Planer og arbejdsredskaber Her beskrives, hvilke planer der udarbejdes for borgerne, samt hvilke samarbejdspartnere der har adgang til planerne. Hvilke planer kan der udarbejdes for og med borgerne? Fx 141-handleplan, jobplan, pædagogiske planer m.v. Navn på plan Indsatsplan for 18 + år Grønlænderstrategien. Hvor er planen tilgængelig og hvilke afdelinger (el. tilbud) har adgang til den? Indsatsplanen bruges af tovholder i Oqqumut, for at følge op på div. behov Indsatsplan for op til 18 årige Jobplan Indsatsplanen bruges af tovholder i foreningen grønlandske børn til at følge op på div. Behov. Myndighedsrådgiver, aktiveringstilbud Screeningsværktøj, skabelon De koordinerende indsatser ( Oqqumut + Foreningen grønlandske børn) i Grønlænderstrategien bruger dette redskab til at klarlægge indsatsen. Hvornår og hvordan koordineres de ovenfor beskrevne planer? Indsatsplanen bruges til tværfagligemøder. De bruges til overdragelse af delopgaver. Hvordan inddrages borgerne i udarbejdelsen af deres planer? Hvilke arbejdsredskaber og skabeloner anvendes i det daglige arbejde, der kan understøtte et koordineret samarbejde? Fx mødeindkaldelser og dagsordener, Voksenudredningsmetoden, netværkskort mm. Borgeren er hovedpersonen i udarbejdelsen af modtageplanen. Planen udfærdiges, indsatsen iværksættes i samarbejde og med samtykke af borgeren. Modtageplanen, ansvarsfordeling. Tilbudsvifte med kontaktoplysninger og nøglepersoner Netværksgruppe (projektgruppe) Mødeindkaldelse fremsendes årligt, 8 gange pr. år. 9

10 Tilbudsoversigt I tilbudsoversigten beskrives, hvilke tilbud der er i kommunen offentlige, frivillige og private til socialt udsatte grønlændere. Kommunale tilbud Socialcenter, jobcenter, værested, herberg, misbrugsbehandling mm. Navn på tilbud: Oqqumut Marievej 5, Morgenrøden Gl. Vardevej 63, st., Center for misbrug Bakkevej 6 Alkoholambulatorium Skolebakken Esbjerg Ø Kraftcenter Finsensgade 11 Forsorgshjemmet Exnersgade 47b Kvindernes krisecenter Borgergade 6 Beskriv tilbud (målgruppe, indhold, eventuel visitation): Være- og aktiveringssted for udsatte grønlændere Boligsocialt projekt, udsatte beboere på gl. Vardevej Motivation- og misbrugsbehandling. Hash, hårde stoffer. Alkoholbehandling Samtaler, udlevering af antabus Café, weekend og aften, værested, køb af mad. Afklaring om støtteforanstaltninger. Kost og logi, råd og vejledning. Over 30 år. Krisehjælp, husly for kvinder og børn. Kontaktoplysninger: Heidi Conradsen Janni Frøkjær Annette Hesselberg une.dk mmune.dk une.dk Mandecenter Krisehjælp og samtaler til mænd Fønix Frodesgade 25 Døgntilbud, samtaler, mulighed for overnatning

11 Skjoldbo Kost og logi unge boligløse år Refugiet Grådybet 33 Psykisk syge, med misbrug. Mulighed for overnatning Familiens Hus Havnegade 61 Åben rådgivning SSP Projekt Sofie Storegade Esbjerg Ø Anonym rådgivning til børn og unge., samt til deres forældre om bl.a. stof/alkoholmisbrug og kriminalitet. Der er 6 ssp konsulenter. Konsulent sparringsfunktion i forhold til andre professionelle. Fritidsjob og skole. Skabe gode rammer for et sundt børne og ungdomsliv k Aktiv fritid ( SSP og forebyggelse) Fritidstilbud til stærkt socialt udsatte børn og unge i alderen 8-18 år. Der kan støttes med vejledning, udstyr, kontingent og mentorstøtte Værestedet kirkegade Kirkegade 74 Værested for misbrugere Private og frivillige tilbud Navn på tilbud: Beskriv tilbud (målgruppe, indhold, eventuel visitation): Kontaktoplysninger: Foreningen Grønlandske Børn Kolonier, rådgivning, aktiviteter Grønlandsk rådgivningen Exnersgade 1 Råd og vejledning. Socialt samvær med grønlændere

12 Lær Dansk Dansk undervisning Kirkens Korshær Varmestue Exnersgade 39 Stormly Jerrigsvej 40, 6710 Esbjerg v. Bydelsprojektet Hjemløses Venner Vindrosen KFUM Karate projektet Klubberne Tilbyder mad, bad, tøj, socialt samvær og en snak Pensionat for udsatte kvinder. Stormly kan tilbyde midlertidig ophold og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og hjælp til at kunne klare sig selv. Boligsocialt projekt. Social, juridisk og økonomisk vejledning/rådgivning. Aktiviteter, netværksskabende aktiviteter Hjælpe hjemløse og socialt udsatte med at blive etableret i en bolig. Evt. også startpakke med mad og rengøringsartikler. Div. Tilbud. Tilbyder individuelle samtaler til borgere med vanskelige situationer. Værested, cafe for unge. Lektiehjælp, børneklubber, teenklubber, konfirmandsklubber, festivals, musik- og drama grupper, stævner og sommerlejre. Hverdagstilbud fokus på misbrug, kriminalitet og lavt selvværd. Weekendklub, ungdomsklub

13 Formidling og opdatering af den overordnede ramme Hvordan formidles den overordnede ramme? Beskriv formidlingskanaler: Materialet formidles via styregruppen, samt projektgruppen. Hvordan er rammen tilgængelig for de relevante aktører: Hvornår skal den overordnede ramme opdateres? Opdateret den Opdateret af Heidi Conradsen Hvordan sikres det, at samarbejdspartnerne er orienteret ved opdatering? Der udarbejdes formidlingskanaler, som dækker relevante samarbejdspartnere. Næste opdatering Skal opdateres af Heidi Conradsen 13

14 Samarbejdet i de konkrete borgerforløb Rammen for samarbejdet i de konkrete borgerforløb består af to elementer: En tovholderfunktion samt nogle opmærksomhedspunkter til samarbejdet. Disse elementer skal understøtte et helhedsorienteret og velkoordineret borgerforløb. I nedenstående figur er borgerforløbet opdelt i fem faser, som en borger typisk kommer igennem i sit møde med hjælpesystemet. I praksis vil disse faser sjældent forekomme som et lineært forløb og flere af faserne vil eksempelvis være tidsmæssigt overlappende. Opdelingen i de fem faser udgør den bagvedliggende forståelsesramme for et borgerforløb og er visualiseret i nedenstående figur. 14

15 Tovholderfunktionen i borgerforløb Som et element i rammen for samarbejdet i de konkrete borgerforløb udpeges en tovholder for hvert af de borgerforløb, der igangsættes. Tovholderen er ansvarlig for at følge rammens anvisninger og koordinere indsatsen blandt de involverede aktører. Dette for at sikre, at borgeren er inddraget under hele forløbet samt, at der samarbejdes med alle relevante aktører på de rigtige tidspunkter. Formål Tovholderen er en ny funktion, der skal afprøves og implementeres som en del af det konkrete borgerforløb i samarbejdsmodellen. Tovholderen skal sikre overblik i borgerens sag, bedre kommunikation med borger og styrke videndeling mellem samarbejdspartner i koordineringen af sagsforløbet. Med tovholderfunktionen er det målet at skabe klarhed over: hvem gør hvad, hvornår. Hvem kan være tovholder? Tovholderen er som udgangspunkt den person, som har en særlig positiv eller hyppig kontakt til borgeren. Der betyder, at det kan variere fra borger til borger, hvem der er tovholder i det konkrete borgerforløb. Tovholderen kan fx være ansat i: Den kommunale forvaltning (hvis borgeren fx har en koordinerende sagsbehandler i Jobcenteret jf. Kontanthjælpsreformen, kan denne naturligt være tovholder) Et privat tilbud Et frivilligt tilbud Tovholderen er som udgangspunkt den samme person gennem hele borgerens sagsforløb. Hvis borgerens situation ændrer sig, kan der træffes beslutning om, at en ny person varetager tovholderfunktionen. Dette vurderes efter behov. Endeligt skal alle professionelle fungere som midlertidige tovholdere, hvis de bliver opmærksomme på et koordinationsbehov hos en borger, der ikke i forvejen har en tovholder. Dette indtil der træffes beslutning om, hvem der endeligt skal være borgerens tovholder. NB: Det er den kommunale projektleders Heidi Conradsen ansvar at udpege, hvem der kan være tovholdere i den enkelte kommune. Når tovholderne er udpeget, præsenterer projektlederen tovholderne for deres nye rolle. I Esbjerg kommune er følgende personer udpeget som mulige tovholdere: Paninnguaq Kristiansen - Oqqumut Lene Dixen Farup Foreningen Grønlandske børn [Navn og arbejdsplads:.] [Navn og arbejdsplads:.] 15

16 [Navn og arbejdsplads:.] Hvordan afgøres det, hvem der er tovholder i et konkret borgerforløb? Hvis man som professionel bliver opmærksom på en borger, hvor der er et behov for at koordinere indsatsen på tværs af flere myndighedsområder eller leverandører, skal man undersøge, om borgeren har en tovholder. Dette kan gøres ved at: 1. spørge borgeren om der er tilknyttet en tovholder 2. spørge den kommunale projektleder om der er tilknyttet en tovholder Hvis borgeren ikke har en tovholder, kontaktes den kommunale projektleder. Projektleder inviterer evt. de udpegede tovholdere og borgeren til et fordelingsmøde, hvor det besluttes, hvem der skal være tovholder for borgeren. Alternativt aftales det direkte med borgeren og en eventuel tovholder. Begge dele skal gøres indenfor en uge. Tovholderens rolle Tovholderen skal ikke løse alle opgaver i relation til borgeren, men skal være bindeleddet mellem borgeren og samarbejdspartnerne samt være med til at sikre, at alle relevante aktører er inddraget, så de kan løse deres opgaver på bedste vis. Det er tovholderens rolle, at: samle trådene i borgerens sag, dvs. at koordinere og kommunikere om indsatser og tiltag i relation til borger og samarbejdspartnere sikre at borgeren guides rundt i systemet og modtager en god kommunikation om den samlede indsats og muligheder for tilbud inddrage alle relevante samarbejdspartnere i borgerens sagsforløb bidrage til at alle arbejder i samme retning på tværs af faglige og organisatoriske skel I relation til borgeren er tovholderens opgave at: være borgerens primære kontakt i forhold til den aktuelle indsats, dvs. at være borgerens indgang til støtte have løbende kontakt med borgeren og eventuelle pårørende dvs. kontakte borgeren via telefon, SMS, mail, hjemmebesøg mm. støtte borgeren i at overskue sit eget sagsforløb forklare tidsforløb, aktiviteter, fremgangsmåden i forløbet mv. sikre borgerens mulighed for indflydelse på eget sagsforløb altid at lytte til borgeren og se borgeren som ekspert i eget liv guide borgeren rundt i det samlede støttesystem (frivillig, private og kommunale tilbud) jf. tilbudsoversigten i den overordnede ramme 16

17 understøtte borgerens kontakt til andre relevante samarbejdspartnere og være på forkant med de behov og løsningsmuligheder, der skønnes at kunne opstå fremadrettet og handle hurtigt for at sikre forebyggelse og tidlig indsats sikre at der indkaldes til koordineringsmøder sammen med andre samarbejdspartnere samt efter mødet at klargøre for borgeren, hvad beslutningerne betyder for borgeren I relation til samarbejdspartnere er tovholderens opgave at: være den som samarbejdspartnere kan tage kontakt til i forbindelse med borgerens sagsforløb koordinere sagsforløbet dvs. at samordne de faglige tiltag både indholdsmæssigt og tidsmæssigt med udgangspunkt i de opstillede mål for indsatsen skabe overblik over hvilke samarbejdspartnere (internt og eksternt), der er involveret i den pågældende borgers sagsforløb og orientere dem om, hvem der har tovholderfunktionen og hvordan opgavefordelingen er (se evt. tilbudsoversigten i den overordnede ramme) formidle relevante oplysninger løbende, fx pr. , til de involverede samarbejdspartnere Samarbejdspartnerne har til opgave at give besked til tovholderen, hvis der sker ændringer i de aftaler, der er indgået om borgernes forløb. Hvilke borgere skal have en tovholder Følgende kriterier skal være til stede for at borger tildeles en tovholder: Når forskellige aktører/tilbud/instanser skal involveres og forskellige tiltag skal iværksættes. Dvs. at en række personer skal involveres i borgerens forløb og medvirke til at skabe et velkoordineret forløb. Hvis borgerens sag er kompleks. Dette kan være når borgeren har risiko for fx at miste bolig, forsørgelse, beskæftigelse mv. I tilfælde hvor borgeren har en sygdom, der i karakter og grad kræver særlig støtte, for at borgeren oplever en velkoordineret overgang fra indlæggelse til udskrivning og opfølgning, hvor der er etableret stabil bolig, forsørgelse, god kombination af behandling og social indsats mv. Retningslinjer I forbindelse med de konkrete borgerforløb er der formuleret følgende opmærksomhedspunkter i forhold til tre overordnede kategorier. Opmærksomhedspunkterne er en støtte til den udpegede tovholder, så denne kan sikre et helhedsorienteret og velkoordineret borgerforløb i samarbejde med borger og relevante samarbejdspartnere. Samarbejdet med borgeren Mødeafholdelse Det aftales med borgeren, hvor vedkommende foretrækker at holde møder. Dette afklares fra gang til gang. 17

18 Tolkebistand Tag sammen med borgeren stilling til, om der skal anvendes tolke til fx møder. Bisidderordning Har borgeren en bisidder? I så fald skal det aftales med borgeren, hvordan denne inddrages. Hvis borgeren ikke har en bisidder, drøftes mulighederne/behovet for at iværksætte en bisidderordning med borgeren. Netværk I samarbejde med borgeren kortlægges vedkommendes private og professionelle netværk og, det aftales hvem der skal inddrages hvornår. Afdækning af borgerens aktuelle situation Det er vigtigt, at borgeren får plads til at fortælle sin egen historie, og selv er med til at pege på sine aktuelle problemer, samt hvad der skal gøres for at afhjælpe problemerne. Indhentning af samtykke Inden borgeren underskriver samtykkeerklæringen informeres vedkommende om, hvad samtykket skal anvendes til, og hvem det gælder. Samarbejdet Der laves konkrete aftaler med borgeren om, hvordan samarbejdet skal foregå. Hvordan og hvornår inddrages borgeren i sit eget sagsforløb? Samarbejdet med samarbejdspartnere Hvem skal inddrages På baggrund af tilbudsoversigten (jvf. den overordnede ramme) og de aftaler, der er indgået med borgeren, tager tovholder stilling til, hvem der skal inddrages i borgerens forløb og hvornår. De relevante aktører kontaktes, og det videre forløb aftales. Information Det er tovholderens ansvar efter behov at informere relevante samarbejdspartnere om status i borgerforløb. Dette kan gøres med udgangspunkt i de informationskanaler, der er beskrevet i den overordnede ramme. Ansvarsfordeling Det er afgørende, at alle samarbejdspartnere ved, hvem der gør hvad og hvornår. Dette er tovholderens ansvar samtidig med, at alle aktører er ansvarlige for deres eget område. Afslutning af borgerforløb Når der ikke længere er behov for en tovholder (jvf. kriterierne for tovholder), er tovholderen ansvarlig for - sammen med borgeren - at lave en plan for det videre forløb og sikre at alle relevante aktører er informeret. 18

19 Koordinerende møder Der afholdes koordinerende møder med borgeren og relevante samarbejdspartnere med henblik på at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats. Det er tovholderen, der har ansvar for at indkalde til møderne. Mødet kan opdeles i tre trin: 1) Før mødet Tovholderen overvejer følgende: Hvornår og hvorfor skal der indkaldes til møde? Hvilke deltagere er relevante at indkalde til mødet, og hvorfor er de med? Det er tovholderens opgaver at: Forberede møde sammen med borgeren Udarbejde en mødeindkaldelse, der også fungerer som mødedagsorden og referat Opdatere og sende ændringer til dagsorden senest 2 dage før mødet Booke møderum og forberedelse af møderummet (plads til alle, kaffe, kopi af papirer etc.) 2) Under mødet Tovholderen har ansvar for at lede mødet effektivt og give mødet en god form, så deltagerne føler sig velkomne og har mulighed for bidrage konstruktivt. Tovholderens opgaver er at: Indlede mødet med et kort rids af mødets dagsorden, formål, form og sluttidspunkt Gøre opmærksom på, at det er muligt, at man sammen må parkere emner, input og debatter for at nå mødets punkter inden for tidsrammen Være opmærksom på, at alle får mulighed for at være med i dialogen. Giv evt. alle deltagere to minutter til stille at reflektere over en given problemstilling eller spørgsmål. Dette følges op med en runde, hvor alle byder ind Opsummere de opgaver, der er aftalt på mødet og hvem, der har ansvaret for udførelsen 3) Efter mødet Tovholderens opgave er at: Sørge for at referatet fra mødet sendes ud til deltagere Følge op på aftaler som der indgået 19

Grønlænderstrategi 2013 2016

Grønlænderstrategi 2013 2016 Grønlænderstrategi 2013 2016 Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere Aarhus Kommune 1 Samarbejdsmodellen Som et led i grønlænderstrategien

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Therese Marie Dyrby Fuldmægtig i Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriet Overgange på dagsordenen Mange kommuner

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs Temadag Åben Dialog, Silkeborg Odense 2013 - Samarbejde på Tværs Psykiatriens hus - Region og kommune Socialpsykiatriens opgave Skabe rehabiliterende forløb, der er fleksible, sammenhængende og meningsfulde

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Familiekontor Vest Inddragelse af de unge og af frivillige YOT -Gadeplansteams -Uuvejledning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere