Grønlænderstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlænderstrategi 2013 2016"

Transkript

1 Grønlænderstrategi Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense & København Kommune 1

2 Samarbejdsmodellen Som et led i grønlænderstrategien er der udarbejdet en samarbejdsmodel, der afprøves i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og Københavns Kommuner i perioden 2014 til Samarbejdsmodellen skal på sigt udbredes til andre kommuner. Samarbejdsmodellen har til formål at styrke samarbejdet mellem kommune, private og frivillige tilbud, således at der fremadrettet tilbydes en styrket indsats til socialt udsatte grønlændere. Dette for at sikre, at socialt udsatte grønlændere, voksne såvel som børn, modtager en målrettet og koordineret social indsats samt at de specialiserede indsatser koordineres med den almene sociale indsats. Hvad skal der opnås med samarbejdsmodellen? Der er opsat en række målsætninger for arbejdet med samarbejdsmodellen, som de deltagende kommuner, private og frivillige tilbud forpligter sig til at indfri inden udgangen af Målene med samarbejdsmodellen er: Borgeren er inddraget i alle beslutninger i sin egen sag. Aktører, der er involveret i indsatsen for socialt udsatte grønlændere, har let adgang til viden om relevante tilbud og hvordan indsatsen er organiseret. Der er tydelige kommunikations- og informationsveje i samarbejdet, således at borgere og involverede aktører ved, hvem der skal kontaktes og hvordan. Der er klare arbejdsgange, tydelig rollefordeling samt entydig placering af handleansvar mellem de involverede aktører. Der er fælles viden om og accept af den konkrete indsats for borgeren. Der samarbejdes med relevante aktører ved behov. For at sikre, at målene med samarbejdsmodellen indfries, yder Socialt Udviklingscenter SUS løbende processtøtte og sparring til de fem projektkommuner, private og frivillige tilbud. De lokale projektledere for de fem kommuner skal udfylde en handleplan, som skal anvendes i forbindelse med afprøvningen af samarbejdsmodellen. Handleplanen (se s. 15) har til formål at beskrive: Hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at opfylde målsætningerne Hvem der er ansvarlige for at aktiviteterne gennemføres Tidsplan for gennemførsel af aktiviteterne Handleplanen vil i projektperioden blive brugt af både de kommunale projektledere og Socialt Udviklingscenter SUS til at understøtte arbejdet med samarbejdsmodellen. 2

3 Hvad er samarbejdsmodellen? Samarbejdsmodellen udgør det vidensgrundlag, der skal understøtte en styrket indsats for socialt udsatte grønlændere. Den skal formidles og tages i brug af de relevante aktører, der er i kontakt med socialt udsatte grønlændere og som indgår i samarbejdet på tværs af kommune, private og frivillige tilbud. Samarbejdsmodellen er opdelt i to niveauer: Den overordnede ramme, der beskriver samarbejdet på tværs af kommune, private og frivillige aktører. Samarbejdet i de konkrete borgerforløb, der har fokus på rolle- og ansvarsfordeling, arbejdsopgaver og indsatser i de enkelte borgerforløb. Den overordnede ramme har til formål at skabe et samlet overblik over den aktuelle indsats for socialt udsatte grønlændere i kommunen og består af viden om organisering af indsatsen, kommunikation, planer og arbejdsredskaber samt en oversigt over relevante tilbud i kommunen. Rammen for samarbejdet i de konkrete borgerforløb består af to elementer: en tovholderfunktion samt nogle opmærksomhedspunkter til samarbejdet. Disse elementer skal understøtte et helhedsorienteret og velkoordineret borgerforløb. Rammen skal anvendes af professionelle som et arbejdsredskab i samarbejdet med borgeren. Tovholderen i de enkelte borgerforløb er ansvarlig for at koordinere indsatsen blandt de involverede samarbejdspartnere. 3

4 Den overordnede ramme - for samarbejdet mellem kommunale, private og frivillige aktører i Esbjerg Kommune Den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommunale, private og frivillige aktører har til formål at skabe en fælles viden om det eksisterende samarbejde. Dette med henblik på at sikre en helhedsorienteret og velkoordineret indsats for socialt udsatte grønlændere. I den overordnede ramme beskrives den praksis, som danner grundlag for samarbejdet. Beskrivelserne vil samtidig tydeliggøre, hvor er der behov for udvikling af den eksisterende praksis. I etableringen af den overordnede ramme skal nedenstående skema udfyldes. Det er den kommunale projektleder, der er ansvarlig for at udfylde skemaet med inddragelse af projektgruppen og præsentere skemaet for styregruppen, som godkender denne. Når skemaet er udfyldt og godkendt af styregruppen, er den overordnede ramme etableret. Derefter er den kommunale projektleder ansvarlig for, at: Formidle den overordnede ramme til alle relevante samarbejdspartnere samt sikre, at den er let tilgængelig og kendt af alle relevante aktører Handleplanerne udarbejdes og gennemføres Opdatere den overordnede ramme to gange om året Målgruppe og samarbejdspartnere Beskriv målgruppen og samarbejdspartnere der indgår i samarbejdsmodellen. Hvem retter indsatsen sig mod? Beskriv hvad der karakteriserer målgruppen socialt udsatte grønlændere: køn, alder, sociale problemstillinger. Socialt udsatte grønlændere Med bl.a. problemstillinger: - Manglende danskkundskaber - Der bliver ikke etableret kontakt til de sociale systemer/ de falder igennem systemet. - Manglende forsørgelse - Manglende bolig - Børnene kommer for sent i gang med skole/institution - Generelt en manglende inklusion i det danske samfund, som medvirker til en social deroute. Nytilflyttede grønlændere Hvad angår antallet af nytilflyttere har både De Grønlandske Huse og Esbjerg Kommune i de seneste år oplevet en stigning i antallet af tilflyttere. Stigningen i Esbjerg Kommune understøttes af, at der fra 1. januar 2012 til 1. januar 2013 er sket en tilgang af grønlandske borgere med 48. Pr. 1. januar 2012 var der mænd 4

5 - 255 kvinder - 76 under 18 år Modtagemodel - målgruppe Ca. 50 nytilflyttede grønlændere pr. år vil være omfattet af projektets modtageprogram på forskellige niveauer: nytilflyttede grønlændere pr. år vil være selvforsørgende eller arbejdsmarkedsparate Ca nytilflyttede grønlændere pr. år vil være socialt udsatte kontanthjælpsmodtagere (aktivitetsparate) Ca børn og unge pr. år Kilde: Det Grønlandske Hus Odense Bedre koordinering - målgruppe Ca socialt udsatte grønlændere pr. år vil være socialt udsatte kontanthjælpsmodtagere (aktivitetsparate) og vil være i målgruppen for bedre koordinering af indsatsen Ca børn og unge pr. år mænd 30 mænd 20 mænd 40 kvinder 40 kvinder 30 kvinder 15 børn og 15 børn og unge 15 børn og unge unge Hvem er relevante samarbejdspartnere? På baggrund af målgruppebeskrivelsen udpeges de relevante aktører i indsatsen. Forvaltning Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked Borger & Arbejdsmarked Borger & Arbejdsmarked Børn & Kultur Afdeling Esbjerg Kommune Jobcenter Esbjerg, myndighedsrådgivere, værested, LAB mentorer Borgerservice - ydelsescenter Sociale Tilbud, Socialpsykiatri, Misbrug, Væresteder, SL 85 støtte, boligsocialt projekt Familie og forebyggelse Grønlandsrådgivningen Grønlandske hus Odense Foreningen Grønlandske børn Danskuddannelse v. LærDansk (Dansk Flygtningehjælp) 5

6 Organisering af indsatsen Her beskrives hvordan den aktuelle indsats for socialt udsatte grønlændere er organiseret kommunalt, privat og frivilligt. Hvilke opsøgende indsatser er der overfor socialt udsatte grønlændere? Projekt morgenrøden boligsocialt projekt i kommunalt regi og boligområde (forankret i Sociale Tilbud). Tilbuddet er et værested for boligområdet omkring gl. vardevej. Oqqumut kombineret aktiveringsprojekt, værested og rådgivning/vejledning for udsatte grønlændere (forankret i Jobcenter Esbjerg). Hjemløses venner, Kirkens korshær (frivillig aktivitet). Tilbuddet dækker bl.a. varmestue, forplejning, etableringshjælp m.m. SSP ( forankret i familie og forebyggelse) Opmærksomhed omkring børn. Bindeled mellem skole, socialforvaltning og politi. KFUM ungdomscenter for unge. Beskriv tværgående samarbejdsfora internt i kommunen Beskriv tværgående samarbejdsfora mellem kommunale aktører og de frivillige/private tilbud Beskriv tværgående samarbejdsfora mellem de frivillige og private tilbud. Samarbejde/snitflader nytilflyttere: Borgerservice giver besked til Heidi Conradsen i Oqqumut ved adresseskift til Esbjerg Kommune via mail. Oqqumut følger herefter op, udsender brev til nyankommende og aftaler et besøg, hvor der informeres om muligheder, samt evt. behov afdækkes via sceeningsredskab. Borgere uden behov for indsats: Orienteres om råd og vejlednings muligheder. Der iværksættes ikke yderligere. Borgere hvor der er behov for en indsats: (2 undergrupper) Begge grupper tilbydes hjælp til ansøgningen om kontanthjælp visitationen. 1. Arbejds-/uddannelsesparate: Indgår efter visitationen i kommunens øvrige aktiveringstilbud, herunder tilbud om dansk undervisning. Der kan ydes råd og vejledning i Oqqumut, hvor der kan henvises efter behov til øvrige tilbud jf. tilbudsoversigten. 2. Aktivitetsparate (ikke arbejds-/uddannelsesparate): Efter visitation kontaktes myndighedsrådgiver, hvorefter der iværksættes tilbud i 6

7 Oqqumut. Der udfærdiges i tilbuddet en handleplan, som afdækker behovene. Evt. behov: - Bolig - Misbrug - Børn - Økonomi - Ved opmærksomhed omkring børn i handleplanen kontakter Oqqumut foreningen Grønlandske børn, for at aftale et fælles møde med borgeren. Herefter iværksættes relevante tilbud. Herunder mentor, fritid, samt skole tilbudsviften i øvrigt. Foreningen Grønlandske Børn registrerer i handleplanen hvilke/n indsatser der iværksættes. Oqqumut etablerer sammen med borgeren kontakten til: - Opstart misbrugsbehandling (center for misbrug, alkohol ambulatoriet) - Hjemløses venner for hjælp til etablering. - Kontakt til kraftcenteret, støttekontaktperson - Oqqumut registrerer i handleplanen hvilke indsatser der er iværksat. Samarbejdet omkring herboende udsatte grønlændere, samt tilflyttere fra andre kommuner: Opsøgende medarbejdere, Borgerservice, øvrige kommunale, private og frivillige aktører kan henvise til Oqqumut, hvorefter der tilbydes samme koordinerede indsats som ovenfor. Beskriv tværgående samarbejdsfora mellem kommunale aktører og de frivillige/private tilbud Beskriv tværgående samarbejdsfora mellem de frivillige og private tilbud. Hvilke relevante samarbejdsaftaler er der indgået i kommunen? Hvilke relevante samarbejdsaftaler er der indgået mellem kommunale aktører og de Se ovenstående svar Se ovenstående svar Ingen Børn & familie har indgået samarbejdsaftale med Foreningen Grønlandske Børn. 7

8 frivillige/private tilbud? Hvilke relevante samarbejdsaftaler er der indgået mellem de frivillige og private tilbud? Hvilke koordinerende funktioner er der i kommunen i forbindelse med borgerforløb? Dette opdeles i forvaltningsområder Hvem kan være tovholder for den enkelte borger i det konkrete borgerforløb Tovholderen kan være kommunal, privat frivillig aktør Hvordan samarbejdes der med borgernes hjemkommune i Grønland? Nævn relevante samarbejdspartnere Ingen Projektleder i Oqqumut koordinerer indsatsen efter henvendelse fra borgerservice, opsøgende medarbejdere jf. beskrivelse af samarbejdsfora. Foreningen Grønlandske Børn er tovholder for indsatsen omkring udsatte børn og unge fra 0-18 år. Projektleder i Oqqumut i samarbejde med myndighedsrådgiver er tovholder for personer over 18 år, og er ansvarlig for henvisning og iværksættelse af relevante tilbud. Oqqumut har ofte i samarbejde med borgeren kontakt til hjemkommunen i Grønland. Dette for at hjælpe sagsgangen, evt. med fremsendelse af sagsakter, journal fra læge/sygehus, bankoplysninger, m.m. Diverse kommuner, Grønlandsbanken, sygehus, kreditorer m.m. Kommunikation Her beskrives hvilke kommunikationskanaler, der anvendes i samarbejdet. Hvilke informationskanaler anvendes der internt i kommunen? Hvilke informationskanaler anvendes der mellem de frivillige og private tilbud? Hvilke informationskanaler er der mellem kommunale aktører, de frivillige og private tilbud? Hvilke informationskanaler anvendes i kontakten med borgeren? Hvilke muligheder er der for brug af tolk? Mail, tlf, Borgeren bliver selv informationskanalen, ved selv at være ansvarlig for at viderebringe materiale fra sted til sted. Tlf, mail. Tlf, mail, Breve, tlf, sms, mail, modtagefolder. Der er tosprogede medarbejdere ansat i grønlandsrådgivningen og Oqqumut. Derudover bestilles der ekstern tolk ved behov. 8

9 Planer og arbejdsredskaber Her beskrives, hvilke planer der udarbejdes for borgerne, samt hvilke samarbejdspartnere der har adgang til planerne. Hvilke planer kan der udarbejdes for og med borgerne? Fx 141-handleplan, jobplan, pædagogiske planer m.v. Navn på plan Indsatsplan for 18 + år Grønlænderstrategien. Hvor er planen tilgængelig og hvilke afdelinger (el. tilbud) har adgang til den? Indsatsplanen bruges af tovholder i Oqqumut, for at følge op på div. behov Indsatsplan for op til 18 årige Jobplan Indsatsplanen bruges af tovholder i foreningen grønlandske børn til at følge op på div. Behov. Myndighedsrådgiver, aktiveringstilbud Screeningsværktøj, skabelon De koordinerende indsatser ( Oqqumut + Foreningen grønlandske børn) i Grønlænderstrategien bruger dette redskab til at klarlægge indsatsen. Hvornår og hvordan koordineres de ovenfor beskrevne planer? Indsatsplanen bruges til tværfagligemøder. De bruges til overdragelse af delopgaver. Hvordan inddrages borgerne i udarbejdelsen af deres planer? Hvilke arbejdsredskaber og skabeloner anvendes i det daglige arbejde, der kan understøtte et koordineret samarbejde? Fx mødeindkaldelser og dagsordener, Voksenudredningsmetoden, netværkskort mm. Borgeren er hovedpersonen i udarbejdelsen af modtageplanen. Planen udfærdiges, indsatsen iværksættes i samarbejde og med samtykke af borgeren. Modtageplanen, ansvarsfordeling. Tilbudsvifte med kontaktoplysninger og nøglepersoner Netværksgruppe (projektgruppe) Mødeindkaldelse fremsendes årligt, 8 gange pr. år. 9

10 Tilbudsoversigt I tilbudsoversigten beskrives, hvilke tilbud der er i kommunen offentlige, frivillige og private til socialt udsatte grønlændere. Kommunale tilbud Socialcenter, jobcenter, værested, herberg, misbrugsbehandling mm. Navn på tilbud: Oqqumut Marievej 5, Morgenrøden Gl. Vardevej 63, st., Center for misbrug Bakkevej 6 Alkoholambulatorium Skolebakken Esbjerg Ø Kraftcenter Finsensgade 11 Forsorgshjemmet Exnersgade 47b Kvindernes krisecenter Borgergade 6 Beskriv tilbud (målgruppe, indhold, eventuel visitation): Være- og aktiveringssted for udsatte grønlændere Boligsocialt projekt, udsatte beboere på gl. Vardevej Motivation- og misbrugsbehandling. Hash, hårde stoffer. Alkoholbehandling Samtaler, udlevering af antabus Café, weekend og aften, værested, køb af mad. Afklaring om støtteforanstaltninger. Kost og logi, råd og vejledning. Over 30 år. Krisehjælp, husly for kvinder og børn. Kontaktoplysninger: Heidi Conradsen Janni Frøkjær Annette Hesselberg une.dk mmune.dk une.dk Mandecenter Krisehjælp og samtaler til mænd Fønix Frodesgade 25 Døgntilbud, samtaler, mulighed for overnatning

11 Skjoldbo Kost og logi unge boligløse år Refugiet Grådybet 33 Psykisk syge, med misbrug. Mulighed for overnatning Familiens Hus Havnegade 61 Åben rådgivning SSP Projekt Sofie Storegade Esbjerg Ø Anonym rådgivning til børn og unge., samt til deres forældre om bl.a. stof/alkoholmisbrug og kriminalitet. Der er 6 ssp konsulenter. Konsulent sparringsfunktion i forhold til andre professionelle. Fritidsjob og skole. Skabe gode rammer for et sundt børne og ungdomsliv k Aktiv fritid ( SSP og forebyggelse) Fritidstilbud til stærkt socialt udsatte børn og unge i alderen 8-18 år. Der kan støttes med vejledning, udstyr, kontingent og mentorstøtte Værestedet kirkegade Kirkegade 74 Værested for misbrugere Private og frivillige tilbud Navn på tilbud: Beskriv tilbud (målgruppe, indhold, eventuel visitation): Kontaktoplysninger: Foreningen Grønlandske Børn Kolonier, rådgivning, aktiviteter Grønlandsk rådgivningen Exnersgade 1 Råd og vejledning. Socialt samvær med grønlændere

12 Lær Dansk Dansk undervisning Kirkens Korshær Varmestue Exnersgade 39 Stormly Jerrigsvej 40, 6710 Esbjerg v. Bydelsprojektet Hjemløses Venner Vindrosen KFUM Karate projektet Klubberne Tilbyder mad, bad, tøj, socialt samvær og en snak Pensionat for udsatte kvinder. Stormly kan tilbyde midlertidig ophold og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og hjælp til at kunne klare sig selv. Boligsocialt projekt. Social, juridisk og økonomisk vejledning/rådgivning. Aktiviteter, netværksskabende aktiviteter Hjælpe hjemløse og socialt udsatte med at blive etableret i en bolig. Evt. også startpakke med mad og rengøringsartikler. Div. Tilbud. Tilbyder individuelle samtaler til borgere med vanskelige situationer. Værested, cafe for unge. Lektiehjælp, børneklubber, teenklubber, konfirmandsklubber, festivals, musik- og drama grupper, stævner og sommerlejre. Hverdagstilbud fokus på misbrug, kriminalitet og lavt selvværd. Weekendklub, ungdomsklub

13 Formidling og opdatering af den overordnede ramme Hvordan formidles den overordnede ramme? Beskriv formidlingskanaler: Materialet formidles via styregruppen, samt projektgruppen. Hvordan er rammen tilgængelig for de relevante aktører: Hvornår skal den overordnede ramme opdateres? Opdateret den Opdateret af Heidi Conradsen Hvordan sikres det, at samarbejdspartnerne er orienteret ved opdatering? Der udarbejdes formidlingskanaler, som dækker relevante samarbejdspartnere. Næste opdatering Skal opdateres af Heidi Conradsen 13

14 Samarbejdet i de konkrete borgerforløb Rammen for samarbejdet i de konkrete borgerforløb består af to elementer: En tovholderfunktion samt nogle opmærksomhedspunkter til samarbejdet. Disse elementer skal understøtte et helhedsorienteret og velkoordineret borgerforløb. I nedenstående figur er borgerforløbet opdelt i fem faser, som en borger typisk kommer igennem i sit møde med hjælpesystemet. I praksis vil disse faser sjældent forekomme som et lineært forløb og flere af faserne vil eksempelvis være tidsmæssigt overlappende. Opdelingen i de fem faser udgør den bagvedliggende forståelsesramme for et borgerforløb og er visualiseret i nedenstående figur. 14

15 Tovholderfunktionen i borgerforløb Som et element i rammen for samarbejdet i de konkrete borgerforløb udpeges en tovholder for hvert af de borgerforløb, der igangsættes. Tovholderen er ansvarlig for at følge rammens anvisninger og koordinere indsatsen blandt de involverede aktører. Dette for at sikre, at borgeren er inddraget under hele forløbet samt, at der samarbejdes med alle relevante aktører på de rigtige tidspunkter. Formål Tovholderen er en ny funktion, der skal afprøves og implementeres som en del af det konkrete borgerforløb i samarbejdsmodellen. Tovholderen skal sikre overblik i borgerens sag, bedre kommunikation med borger og styrke videndeling mellem samarbejdspartner i koordineringen af sagsforløbet. Med tovholderfunktionen er det målet at skabe klarhed over: hvem gør hvad, hvornår. Hvem kan være tovholder? Tovholderen er som udgangspunkt den person, som har en særlig positiv eller hyppig kontakt til borgeren. Der betyder, at det kan variere fra borger til borger, hvem der er tovholder i det konkrete borgerforløb. Tovholderen kan fx være ansat i: Den kommunale forvaltning (hvis borgeren fx har en koordinerende sagsbehandler i Jobcenteret jf. Kontanthjælpsreformen, kan denne naturligt være tovholder) Et privat tilbud Et frivilligt tilbud Tovholderen er som udgangspunkt den samme person gennem hele borgerens sagsforløb. Hvis borgerens situation ændrer sig, kan der træffes beslutning om, at en ny person varetager tovholderfunktionen. Dette vurderes efter behov. Endeligt skal alle professionelle fungere som midlertidige tovholdere, hvis de bliver opmærksomme på et koordinationsbehov hos en borger, der ikke i forvejen har en tovholder. Dette indtil der træffes beslutning om, hvem der endeligt skal være borgerens tovholder. NB: Det er den kommunale projektleders Heidi Conradsen ansvar at udpege, hvem der kan være tovholdere i den enkelte kommune. Når tovholderne er udpeget, præsenterer projektlederen tovholderne for deres nye rolle. I Esbjerg kommune er følgende personer udpeget som mulige tovholdere: Paninnguaq Kristiansen - Oqqumut Lene Dixen Farup Foreningen Grønlandske børn [Navn og arbejdsplads:.] [Navn og arbejdsplads:.] 15

16 [Navn og arbejdsplads:.] Hvordan afgøres det, hvem der er tovholder i et konkret borgerforløb? Hvis man som professionel bliver opmærksom på en borger, hvor der er et behov for at koordinere indsatsen på tværs af flere myndighedsområder eller leverandører, skal man undersøge, om borgeren har en tovholder. Dette kan gøres ved at: 1. spørge borgeren om der er tilknyttet en tovholder 2. spørge den kommunale projektleder om der er tilknyttet en tovholder Hvis borgeren ikke har en tovholder, kontaktes den kommunale projektleder. Projektleder inviterer evt. de udpegede tovholdere og borgeren til et fordelingsmøde, hvor det besluttes, hvem der skal være tovholder for borgeren. Alternativt aftales det direkte med borgeren og en eventuel tovholder. Begge dele skal gøres indenfor en uge. Tovholderens rolle Tovholderen skal ikke løse alle opgaver i relation til borgeren, men skal være bindeleddet mellem borgeren og samarbejdspartnerne samt være med til at sikre, at alle relevante aktører er inddraget, så de kan løse deres opgaver på bedste vis. Det er tovholderens rolle, at: samle trådene i borgerens sag, dvs. at koordinere og kommunikere om indsatser og tiltag i relation til borger og samarbejdspartnere sikre at borgeren guides rundt i systemet og modtager en god kommunikation om den samlede indsats og muligheder for tilbud inddrage alle relevante samarbejdspartnere i borgerens sagsforløb bidrage til at alle arbejder i samme retning på tværs af faglige og organisatoriske skel I relation til borgeren er tovholderens opgave at: være borgerens primære kontakt i forhold til den aktuelle indsats, dvs. at være borgerens indgang til støtte have løbende kontakt med borgeren og eventuelle pårørende dvs. kontakte borgeren via telefon, SMS, mail, hjemmebesøg mm. støtte borgeren i at overskue sit eget sagsforløb forklare tidsforløb, aktiviteter, fremgangsmåden i forløbet mv. sikre borgerens mulighed for indflydelse på eget sagsforløb altid at lytte til borgeren og se borgeren som ekspert i eget liv guide borgeren rundt i det samlede støttesystem (frivillig, private og kommunale tilbud) jf. tilbudsoversigten i den overordnede ramme 16

17 understøtte borgerens kontakt til andre relevante samarbejdspartnere og være på forkant med de behov og løsningsmuligheder, der skønnes at kunne opstå fremadrettet og handle hurtigt for at sikre forebyggelse og tidlig indsats sikre at der indkaldes til koordineringsmøder sammen med andre samarbejdspartnere samt efter mødet at klargøre for borgeren, hvad beslutningerne betyder for borgeren I relation til samarbejdspartnere er tovholderens opgave at: være den som samarbejdspartnere kan tage kontakt til i forbindelse med borgerens sagsforløb koordinere sagsforløbet dvs. at samordne de faglige tiltag både indholdsmæssigt og tidsmæssigt med udgangspunkt i de opstillede mål for indsatsen skabe overblik over hvilke samarbejdspartnere (internt og eksternt), der er involveret i den pågældende borgers sagsforløb og orientere dem om, hvem der har tovholderfunktionen og hvordan opgavefordelingen er (se evt. tilbudsoversigten i den overordnede ramme) formidle relevante oplysninger løbende, fx pr. , til de involverede samarbejdspartnere Samarbejdspartnerne har til opgave at give besked til tovholderen, hvis der sker ændringer i de aftaler, der er indgået om borgernes forløb. Hvilke borgere skal have en tovholder Følgende kriterier skal være til stede for at borger tildeles en tovholder: Når forskellige aktører/tilbud/instanser skal involveres og forskellige tiltag skal iværksættes. Dvs. at en række personer skal involveres i borgerens forløb og medvirke til at skabe et velkoordineret forløb. Hvis borgerens sag er kompleks. Dette kan være når borgeren har risiko for fx at miste bolig, forsørgelse, beskæftigelse mv. I tilfælde hvor borgeren har en sygdom, der i karakter og grad kræver særlig støtte, for at borgeren oplever en velkoordineret overgang fra indlæggelse til udskrivning og opfølgning, hvor der er etableret stabil bolig, forsørgelse, god kombination af behandling og social indsats mv. Retningslinjer I forbindelse med de konkrete borgerforløb er der formuleret følgende opmærksomhedspunkter i forhold til tre overordnede kategorier. Opmærksomhedspunkterne er en støtte til den udpegede tovholder, så denne kan sikre et helhedsorienteret og velkoordineret borgerforløb i samarbejde med borger og relevante samarbejdspartnere. Samarbejdet med borgeren Mødeafholdelse Det aftales med borgeren, hvor vedkommende foretrækker at holde møder. Dette afklares fra gang til gang. 17

18 Tolkebistand Tag sammen med borgeren stilling til, om der skal anvendes tolke til fx møder. Bisidderordning Har borgeren en bisidder? I så fald skal det aftales med borgeren, hvordan denne inddrages. Hvis borgeren ikke har en bisidder, drøftes mulighederne/behovet for at iværksætte en bisidderordning med borgeren. Netværk I samarbejde med borgeren kortlægges vedkommendes private og professionelle netværk og, det aftales hvem der skal inddrages hvornår. Afdækning af borgerens aktuelle situation Det er vigtigt, at borgeren får plads til at fortælle sin egen historie, og selv er med til at pege på sine aktuelle problemer, samt hvad der skal gøres for at afhjælpe problemerne. Indhentning af samtykke Inden borgeren underskriver samtykkeerklæringen informeres vedkommende om, hvad samtykket skal anvendes til, og hvem det gælder. Samarbejdet Der laves konkrete aftaler med borgeren om, hvordan samarbejdet skal foregå. Hvordan og hvornår inddrages borgeren i sit eget sagsforløb? Samarbejdet med samarbejdspartnere Hvem skal inddrages På baggrund af tilbudsoversigten (jvf. den overordnede ramme) og de aftaler, der er indgået med borgeren, tager tovholder stilling til, hvem der skal inddrages i borgerens forløb og hvornår. De relevante aktører kontaktes, og det videre forløb aftales. Information Det er tovholderens ansvar efter behov at informere relevante samarbejdspartnere om status i borgerforløb. Dette kan gøres med udgangspunkt i de informationskanaler, der er beskrevet i den overordnede ramme. Ansvarsfordeling Det er afgørende, at alle samarbejdspartnere ved, hvem der gør hvad og hvornår. Dette er tovholderens ansvar samtidig med, at alle aktører er ansvarlige for deres eget område. Afslutning af borgerforløb Når der ikke længere er behov for en tovholder (jvf. kriterierne for tovholder), er tovholderen ansvarlig for - sammen med borgeren - at lave en plan for det videre forløb og sikre at alle relevante aktører er informeret. 18

19 Koordinerende møder Der afholdes koordinerende møder med borgeren og relevante samarbejdspartnere med henblik på at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats. Det er tovholderen, der har ansvar for at indkalde til møderne. Mødet kan opdeles i tre trin: 1) Før mødet Tovholderen overvejer følgende: Hvornår og hvorfor skal der indkaldes til møde? Hvilke deltagere er relevante at indkalde til mødet, og hvorfor er de med? Det er tovholderens opgaver at: Forberede møde sammen med borgeren Udarbejde en mødeindkaldelse, der også fungerer som mødedagsorden og referat Opdatere og sende ændringer til dagsorden senest 2 dage før mødet Booke møderum og forberedelse af møderummet (plads til alle, kaffe, kopi af papirer etc.) 2) Under mødet Tovholderen har ansvar for at lede mødet effektivt og give mødet en god form, så deltagerne føler sig velkomne og har mulighed for bidrage konstruktivt. Tovholderens opgaver er at: Indlede mødet med et kort rids af mødets dagsorden, formål, form og sluttidspunkt Gøre opmærksom på, at det er muligt, at man sammen må parkere emner, input og debatter for at nå mødets punkter inden for tidsrammen Være opmærksom på, at alle får mulighed for at være med i dialogen. Giv evt. alle deltagere to minutter til stille at reflektere over en given problemstilling eller spørgsmål. Dette følges op med en runde, hvor alle byder ind Opsummere de opgaver, der er aftalt på mødet og hvem, der har ansvaret for udførelsen 3) Efter mødet Tovholderens opgave er at: Sørge for at referatet fra mødet sendes ud til deltagere Følge op på aftaler som der indgået 19

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

SAMARBEJDSMODEL. Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere

SAMARBEJDSMODEL. Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere SAMARBEJDSMODEL Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere Socialt Udviklingscenter SUS SAMARBEJDSMODEL Socialt Udviklingscenter SUS, 2014

Læs mere

Grønlænderstrategi 2013 2016

Grønlænderstrategi 2013 2016 Grønlænderstrategi 2013 2016 Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere Aarhus Kommune 1 Samarbejdsmodellen Som et led i grønlænderstrategien

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Grønlænderstrategi

Grønlænderstrategi Grønlænderstrategi 2013 2016 Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense & København Kommune 1 Samarbejdsmodellen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune

Projektbeskrivelse. Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune #BREVFLET# Projektbeskrivelse Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune 1. Formål og baggrund I Aalborg kommune er der fra kommunal og de frivillige/private aktørers side bred enighed om, at projektets

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 6 Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere 1. Konklusion På byrådsmødet den 4. november 2015 fremsatte SF et forslag vedrørende grønlandske medborgere.

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler Socialrådgiverdagene i Kolding 2013 Den koordinerende sagsbehandler Baggrund. Kommunalreformen 1. januar 2007 betød sammenlægning af kommuner - fra 271 til 98, heraf forblev 33 uberørt Adskillelse (fysisk

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Vi er her for borgerne de skal opleve Skanderborg Kommune som en enhed, der arbejder i samme retning og skaber fælles resultater!

Vi er her for borgerne de skal opleve Skanderborg Kommune som en enhed, der arbejder i samme retning og skaber fælles resultater! Vi er her for borgerne de skal opleve Skanderborg Kommune som en enhed, der arbejder i samme retning og skaber fælles resultater! Børn og Ungechef Annie Noes Beskæftigelses og Sundhedschef Jørgen Erlandsen

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Velkommen! Strategi for de socialt udsatte grønlændere i Aalborg

Velkommen! Strategi for de socialt udsatte grønlændere i Aalborg Velkommen! Strategi for de socialt udsatte grønlændere i Aalborg Film fra FGB Vi starter med en film: http://www.fgb.dk/film-om-moedet-mellem-groenland-ogdanmark/ Projektets faser 1.10 2013 28.2 2014 Udvikling

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge?

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Temadag for KKR og RBR 24. juni 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Hvad vil jeg komme ind på? Hvad kendetegner

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs Temadag Åben Dialog, Silkeborg Odense 2013 - Samarbejde på Tværs Psykiatriens hus - Region og kommune Socialpsykiatriens opgave Skabe rehabiliterende forløb, der er fleksible, sammenhængende og meningsfulde

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN Dato 29.06.2012 Til Fra Projektkommuner i projekt unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Socialstyrelsen og Rambøll Management 1.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Målsætning Primæransvarlig for arbejdet med udsatte børn og unge og forebyggelse af vold på arbejdspladser. Målsætning. Målsætning

Målsætning Primæransvarlig for arbejdet med udsatte børn og unge og forebyggelse af vold på arbejdspladser. Målsætning. Målsætning BTI Bedre tverrfaglig Innsats Klækken Hotell, Norge Juni 2011 Bjarne Møller Socialt Udviklingscenter SUS Bjarne Møller Uddannet pædagog. Praksiserfaringer fra arbejde med udsatte børn og unge - børnehaver,

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Indhold Ansøgt beløb... 1 Projektets formål... 1 Projektets målgruppe... 1 Antal forskellige brugere... 2 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap.

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Målgruppe: Sagsbehandlere i Rådgivning og Bevilling. Formål med ydelsen: Formålet med ydelsen er,

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

CTI-manual Trin for trin

CTI-manual Trin for trin CTI-manual Trin for trin CTI-manual. Trin for trin KONTAKT FØR OPSTART AF CTI-FORLØB 3 VISITATION OG UDREDNING 4 KONTAKTFASENS TRE PRIMÆRE FORMÅL 4 FREMGANGSMÅDE 5 TJEKLISTE 7 1. CTI-FASE 7 FREMGANGSMÅDE

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4 Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen Modul 4 Agenda for modul 4 1. Sagsbehandlerens forberedelse af materiale til mødet med det tværgående team 2. Det tværfaglige team hvordan kan det arbejde?

Læs mere