OBS! Tidspunkt, mødested og julefrokost efter mødet. Lokale 157, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS! Tidspunkt, mødested og julefrokost efter mødet. Lokale 157, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby"

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Referat Møde Kommunalt lægeligt Udvalg Tid 4. december 2014 kl ? OBS! Tidspunkt, mødested og julefrokost efter mødet Sted Deltagere Lokale 157, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby PLO - Aalborg Jesper Kronsted, formand Ole Junge Esben Sevelsted Mette Nielsen Poul Aver Bente Vyberg Sundheds og Kulturforvaltningen Bente Graversen, direktør, mødeleder og formand Søren Christian Jørgensen, børne- og ungelæge Jonna Thomsen, praksiskonsulent Gerda Jakobsen, konsulent, Sundhedsstrategisk Team Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Helga Bohm, konsulent, Center for Børn, Unge og Familier Claus Harbeck, lægefaglig konsulent, Ungdomsrådgivningen, Center for voksne Johnny Friis, centerleder, Ungdomscentret og Misbrugsafsnittet Karen Jacobsen, konsulent, Jobcentret Vita Ildal Djørup, konsulent, Social Sekretariat Ældre og Handicapforvaltningen Helen Kæstel, sygeplejechef Tue Von Påhlmann, sekretariatschef Kirsten Sværke, konsulent Socialmedicinsk Enhed Jens Tølbøll Mortensen, ledende overlæge, lægekonsulent for kommunen Ad. hoc. inddragelse i forbindelse med relevante emner Vibeke Olesen, konsulent, Sundhedsstrategisk Team Kristina Thitgaard Jensen, Røgkoordinator, Sundheds-

2 strategisk Team Mette Røgild, Sygepleje Demens Afbud Mads Duedahl Johansen, rådmand Vibeke Kræmmergaard, leder af Sundhedscentret, Peter Breum, konsulent, IT- Afsnit, Ældre og Handicapforvaltningen Lars Nøhr, konstitueret ældrechef Sagsnr./Dok.nr / Godkendelse af dagsordenen 2. Punkter til drøftelse 2.1. Sundhedsaftalen v/ Vibeke Olesen Aalborg Byråd skal på mødet d.15. december behandle Sundhedsaftalen Kommunalt Lægeligt Udvalg modtog d. 3. november 2014 en mail med henblik på at indgive kommentarer. Forvaltningen har ikke modtaget nogen tilbagemeldinger. Udkast til byrådsindstilling, politisk og administrativ sundhedsaftale er vedhæftet. Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi i regi af KLU kan understøtte implementering af aftalen. Vibeke Olsen gav en orientering. Præsentationen er vedhæftet referatet. Aalborg Kommune har afsat rammer til implementering af aftalen. Det blev drøftet, hvordan vi i regi af KLU kan understøtte implementeringen Implementeringsplan i Sundhedskoordinationsudvalget som første skridt. KLU kan komme indstilling til dette og til underliggende udvalg under Praksis Plan Udvalget Implementeringsplan i KLU KLU kan lave plan for hvordan praksis aktivt inddrages, fx workshoppen blandt interesserede. Målsætninger i KLU Fx mål, der kan besvare spørgsmål rejst på mødet - hvordan får vi de rigtig til at komme til lægen - hvordan udmøntes aftalen økonomisk og fagligt - hvordan er sammenhængen til Aalborg Kommunes tilbud Vanebrydere - hvordan henvise til rygestop Supplerende aftale Hvor har vi behov for at indgå nogle supplerende aftaler Særligt fokus Psykiatrien - hvor lægerne oplever lang ventetid, op til 3 år. Der ønskes bedre tilbud regionalt til fx til unge med angst. 2/8

3 Punktet behandles som en temadrøftelse på kommende KLU, hvorefter anbefalinger kan sendes frem til Sundhedskoordinationsudvalget 2.2. Hjemmesiden praksisinfo.aalborg.dk Praksisinfo.aalborg.dk er Aalborg Kommunes portal til praktiserende læger. Her finder du informationer om kommunale tilbud, dialogmøder, Kommunalt lægeligt Udvalg m.v. På mødet ønskes drøftet forbedringsforslag og hvordan, vi sikrer os, at siden bliver et brugbart redskab for alle kommunens læger. Hjemmesiden skal have fokus på løbende opdatering. Tilbuddene rykkes frem, så de har den største fokus. Nyhedsbreve sættes på hjemmesiden og fremsendes med nyhedsbrev fra NordKap. Det undersøges, om man kan tilmelde sig et nyhedsbrev på hjemmesiden Opsamling på dialogmødet og forslag til emner for 2015 Der blev 6. november holdt dialogmøde med emnet Stress. Program, cases og præsentationer fra dagen ses på hjemmesiden Her er eksempler på tilbagemelding fra bordene: Form: Der er modtaget ros for et godt initiativ. Der er behov for mere dialog med læger og andre faggrupper, så vi kan blive endnu bedre til det tværfaglige samarbejde. Der var et godt fremmøde. Så mange forskellige interessenter involveret, gav en god dynamik. Mange både læger og fra kommunen har rost formen. Dog behov for oplæg med mere indhold og dialogen om cases bør have mere tid. Bedre tidsstyring. Budskaber: - Vigtigheden af et samarbejde mellem læge, arbejdsplads, kommune og evt. a-kasse var i fokus - Vigtigt med kontakt til egen læge tidligt i forløbet - Ikke straks sygemelde på grund af symptomer på stress. Dog forskellige syn på sygemelding og delvis sygemelding. Sygemelding kunne være eneste udvej - omvendt eksisterede en frygt for, at sygemeldinger på grund af stress blev brugt som en fribillet til livet - Fastholdelse på arbejdspladsen dette uagtet at personen i cases var sagt op. Lægerne tilråder kontakt med arbejdspladsen - så hurtigt som muligt. Vigtigt at få afklaret, om der er et arbejdspladsforhold, der kan forebygge, at arbejdspres udvikler sig til sygdom. Dialog med arbejdsgiver for fastholdelse af tilknytning til arbejdspladsen. Undersøg via Jobcentret før sygemelding, om der er mulighed for vurdering af arbejdsplads og arbejdspresset. 3/8

4 - Drøfte med den enkelte, om der er andre forhold end arbejdet, der har betydning for situationen, herunder borgerens/klientens opfattelse af egen situation. Afdække, om der er andre dagsordener. - Tilråder patienten struktur på hverdagen. Desuden mulighederne for behandling medicinsk, psykologisk og fysisk i form af motion. Der ønskes en drøftelse af - om dialogmødet giver anledning til nye samarbejdsformer for borgere med stress - forslag til emner og form/rollefordeling/metode for to dialogmøder i 2015 Aalborg Kommune vil stile imod at få et højere niveau på oplæggene. Godt med parternes aktive tilgang til emnet og behandlingen af borgere med stress. Forslag til temaer for Kommunikation koblet med indsatser fx sundhedsplejens kommunikation med lægerne (telefon og IT, herunder nye systemer) Relevante interessenter inviteres i planlægningen. Poul Aver og Peter Breum er tovholdere sammen med Gerda Jakobsen. - Psykiatridelen med deltagelse af psykiatriledelsen 3. Punkter til orientering 3.1. Godkendelse af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik Kommunalt lægeligt Udvalg modtog som høringspart en mail 10. oktober med høringsbrev og høringsudkast af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik Samtidigt blev anmodet om et koordineret et høringssvar fra PLO Aalborg senest 14. november. Forvaltningen har ikke modtaget noget høringssvar. Indstilling med øvrige høringssvar vil blive behandling i Sundheds og Kulturudvalget 10. december og Byrådet 12. januar. Denne indstilling vil I få tilsendt inden vores møde 4. december. Orienteret 3.2. Det nære Sundhedsvæsen I regi af styregruppen Det nære Sundhedsvæsen igangsættes et arbejdet med henblik på at udarbejde en revideret strategi for Aalborg Kommunes udvikling af Det nære Sundhedsvæsen version Der er udarbejdet kommissorium for gruppen. Arbejdet skal bygge ovenpå styregruppens hidtidige arbejde med blandt andet KL s strategi for Det nære Sundhedsvæsen og indarbejde aktuelle udviklingstendenser på området herunder den nye sundhedsaftale , samt den regionale planlægning indenfor sundhedsområdet (etablering af supersygehus 2010). Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra relevante områder i Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Aalborg Kommunes praksiskonsulent Jonna Thomsen og en repræsentant for PLO Aalborg indgår ad hoc i arbejdet. 4/8

5 Kommissorium for arbejdsgruppen er vedhæftet Orienteret 3.3 Aalborg en mere røgfri kommune v/ Røgkoordinator Kristina Thitgaard Jensen KL har lanceret et E learningsprogram, der omhandler, hvordan den praktiserende læge på mindre end et minut kan foretage en rygesamtale og henvise til rygestop. VBA - metoden (Very Brief Advice) er en kort henvisningsmetode til rygestop: - den er evidensbaseret - den tager kun 30 sekunder - den kan gennemføres rutinemæssigt i konsultationen - den forstyrrer ikke relationen til patienten - den kræver inden særlige samtalemæssige kompetencer Findes her: og ligger yderligere på lægeforenings hjemmeside under E-learning fra eksterne samarbejdspartnere. Proceduren blev gennemgået. 3.4 Ophør af sociallægefunktionen på Ungerådgivningen v/ Claus Harbeck Claus Harbeck går på pension om et halvt år. En stor del af funktionen har omhandlet udredning for og behandling af ADHD. Lægerne vil i den følgende tid modtage flere afslutningsbreve med anmodning om at overtage ordinationer af ADHD-medicin (desværre kan det stadig ikke lade sig gøre at sende journalmateriale elektronisk). Samtidig tilbyder Claus Harbeck oplæg om ADHD og erfaringer med medicinsk behandling, f.eks. ved møder i 12-mandsforeninger. Orienteres på hjemmesiden inkl. nye retningslinjer. 3.5 Implementering af demensudredningsmodellen Region Nordjylland er som en del af Sundhedsaftalen i gang med at implementere demensudredningsmodellen i hele regionen og mangler i den forbindelse kun at afvikle kurser i Aalborg Kommune. Der har været svært at rekruttere en læge til at indgå i implementeringsgruppen i Aalborg, da der er en udbredt oplevelse blandt kommunens læger af, at demensudredningsmodellen kører optimalt. Det er desværre ikke tilfældet. Vi oplever bl.a. at lægerne fra Nibe, Sejlflod og Hals ikke er fortrolige med modellen og der er også læger i det gamle Aalborg der kunne profitere af at kende til de tilbud kommunen lægger inde med på demensområdet. Generelt er der mange fordele forbundet med at implementere demensudredningsmodellen fuldt ud i kommunen, bl.a. - at demenssygeplejen, praksis og sygehuset præcist kender sin rolle i samarbejdsmodellen - at sikre at borgeren tidligt får den hjælp og støtte de har behov for - at sikre at borgeren får den rette behandling 5/8

6 - at forebygge svære problemstillinger og evt. indlæggelse - at samarbejdet med demenssygeplejen kan give en større aflastning end praksislægerne kender til, da kommunen lægger inde med en lang række tilbud, som kan aflaste borgere berørt af demens og deres pårørende betydeligt Esben Sevelsted er en af underviserne på de kurser, som Region Nordjylland udbyder i forbindelse med implementeringen og vil kunne underbygge ovenstående. Orienteret 4. Tilbagemelding fra arbejdsgrupper, der er nedsat af KLU Med afsæt i retningslinjer for arbejdet i Kommunalt lægeligt Udvalg, godkendt , skal alle arbejdsgrupper give en status på det igangværende arbejde 4.1. Dynamisk henvisning til kommunale tilbud Udvalget drøftede emnet på mødet 12. juni som det fremgår af referatet på hjemmesiden Konklusionen blev, at alkoholbehandling og øvrig misbrugsbehandling skal nærmere undersøges med center for misbrug. PLO repræsentanterne tilkendegav, at der er et vigtigt område. Det skal være tydeligt for praktiserende læger, hvilke tilbud der er med. Vi starter med ÆH og sundhedscentret. Det var forventet at planen er at være i drift inden uge 42. Dette har desværre ikke været muligt. Status I sundhedsaftale regi er lavet MedCom henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud på tobaks- og alkoholområdet og vise stofmisbrug. Tidsplan for implementering af denne sundhedsaftaleindsats vil være i løbet af Følgende forslag til visitations fraser fra Sundhedscentret og Træningsenheden i Aalborg Kommune er 2. september sendt til vurdering hos lægerne i arbejdsgruppen Vanebryderne Sundhedscenter Aalborg - Vægt, højde og BMI - Evt. blodprøver - hvilke er taget forud for henvisning? - Blodtryk - Tidl. indsats - hvad er afprøvet? - Debut overvægt - hvor længe har barnet/den unge været overvægtig - Co-morbiditet - Familiens motivation/ønske - Familiære dispositioner Vægttabsforløb Sundhedscenter Aalborg - Opdaterede målinger på vægt/højde, og HbA1c med dato, blodtryk og lipider (LDL- og HDL-kolesterol samt triglycerid). - Sundhedsmæssig gevinst af vægttab? - Borgerens motiveret for vægttab? - Kan borgeren indgå på hold? (fx pga. psyk. diagnoser eller sprogvanskeligheder) - Spiseforstyrrelser? Nuværende eller tidligere - Andre diagnoser/medicin - Opdaterede kontaktoplysninger Træning Træningsenheden Aalborg kommune - Årsag til henvisning og evt. funktions tab. 6/8

7 - Diagnose(r) af betydning for det aktuelle - Resultat af relevante undersøgelser fra f.eks. sygehus - Tidligere indsatser og resultat af disse (selvfølgelig at betydning for det aktuelle) Arbejdsgruppen vil blive indkaldt til et nyt møde snarest. Arbejdsgruppen forbereder næste dialogmøde Status på FMK Ældre og Handicapforvaltningen og PL0 orienterede på sidste møde om, at FMK implementeres gradvist i et tæt samarbejde. Der vil blive udarbejdet en fælles skrivelse. Formand for styregruppen for FMK i Aalborg Kommune, Tue Von Påhlman giver en mundtlig status. Lægerne påpeger problemer på IT området. Der arbejdes på aftale mellem PLO, danske regioner og KL vedr. honorering af almen praksis. Drøftes næste gang Arbejdsgruppe vedr. akut tilbuddet bestående af praksiskonsulent Jonna Thomsen, Jesper Kronsted (PLO) og leder af akuttilbuddet holdt møde 8. sept. Der blev desuden orienteret om Akuttilbuddet på dialogmødet 6. november. I forbindelse med den nyligt indgåede aftale mellem PLO - Nordjylland og Aalborg Kommune bliver der relancering for kommunens læger af akuttilbuddet den 15. januar 2015 på Plejehjemmet Vestergården. Kirsten Sværke og Helen Kæstel orienterede om program for arrangementet. 5. Eventuelt Pulje afsat til styrket indsats for sårbare gravide. KLU anbefaler, at NordKap inddrages i arbejdet. 6. Forslag til punkter til næste møde 29. januar opfølgende hjemmebesøg - praksisplan (møder i praksisplanudvalget i 2015 er 20.3., 1.9. og 20.9.) - audit vedr.forløbskoordinering af subakutte / akutte patientforløb (behov for møde i januar) - Sundhedsaftale og ny vejledning om genoptræning - Indstilling om anbefalinger til Sundhedskoordinationsudvalget - IT - FMK 7. Mødeplan kl /8

8 8/8

Helga Bohm, konsulent, Center for Børn, Unge og Familier. Johnny Friis, centerleder, Ungdomscentret og Misbrugsafsnittet

Helga Bohm, konsulent, Center for Børn, Unge og Familier. Johnny Friis, centerleder, Ungdomscentret og Misbrugsafsnittet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Kommunalt lægeligt Udvalg Sundhedsstrategi Tid 10. september 2015, kl. 15-17 Sted Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13 Deltagere PLO

Læs mere

Helga Bohm, konsulent, Center for Børn, Unge og Familier

Helga Bohm, konsulent, Center for Børn, Unge og Familier #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Referat Møde Kommunalt lægeligt Udvalg Sundhedsstrategi Tid 21. maj 2015 kl. 15-17 Sted Danmarksgade 17, 2. sal, mødelokale 1 og 2 Deltagere

Læs mere

Helga Bohm, konsulent, Center for Børn, Unge og Familier. Karen Jacobsen, konsulent, Jobcentret

Helga Bohm, konsulent, Center for Børn, Unge og Familier. Karen Jacobsen, konsulent, Jobcentret #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Referat Møde Kommunalt lægeligt Udvalg Sundhedsstrategi Tid 19. november 2015 kl. 15-17 Sted Danmarksgade 17, 2. sal, mødelokale 1 og 2 Deltagere

Læs mere

Flemming Hansen, praktiserende læge, næstformand PLO-Aalborg. Bente Vyberg, praktiserende læge, PLO-Aalborg

Flemming Hansen, praktiserende læge, næstformand PLO-Aalborg. Bente Vyberg, praktiserende læge, PLO-Aalborg Click here to enter text. Dagsorden Kommunalt lægeligt Udvalg 13.6.2013 Referat Møde Kommunalt lægeligt Udvalg Tid 13. juni 2013, kl. 15-17 Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Deltagere Bente

Læs mere

Jens Tølbøll Mortensen, Overlæge

Jens Tølbøll Mortensen, Overlæge #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde I Kommunalt Lægelig Udvalg Sundhedsstrategi Tid 15. december 2016, kl. KL. 15:00-17:00 Sted Danmarksgade 17, 2.sal, mødelokale 1 Deltagere

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Bente Graversen, direktør, SBU, mødeleder. Flemming Hansen, praktiserende læge, næstformand PLO-Aalborg

Bente Graversen, direktør, SBU, mødeleder. Flemming Hansen, praktiserende læge, næstformand PLO-Aalborg Click here to enter text. Dagsorden 23.8.2012 Kommunalt lægeligt udvalg «edocaddresscivilcode» Referat Møde Kommunalt lægeligt Udvalg Tid 14. marts 2013, kl. 15 17 Sted Deltagere Rantzausgade 4, samtalerum

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 VELKOMST v/ Anders Broholm, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget DAGENS PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/anders Broholm 8.35-9.20 Oplæg v/flemming Møller

Læs mere

Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet

Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:30 Mødested: Hjørring Rådhus, lokale 329 Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet

Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:30 Mødested: Rådhuset, lokale 329 Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Deltagere

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

#split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune angående Praksisplan

#split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune angående Praksisplan #split# Sundhed og Handicap Dato: 19-03-2014 Sags. nr.: 29.09.00-K04-1-14 Sagsbeh.: Line Enevoldsen Lokaltlf.: +4599455841 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation: Glostrup Kommune

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation: Glostrup Kommune Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, lokale 329 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles:

Læs mere

Poula Steensgaard, leder af sundhedsplejen, Anne-Mette Tandskov Thomsen, Kirsten Purup-Nielsen

Poula Steensgaard, leder af sundhedsplejen, Anne-Mette Tandskov Thomsen, Kirsten Purup-Nielsen 1 of 13 Referat Kommunalt lægelige udvalg KLU Mandag den 29. februar 2016 Kl. 16:00 Rosengården, mødelokale Fristedet Tingvej 22, 8543 Hornslet Medlemmer Jeanette Jensbæk, praksiskonsulent Ingelise Juhl,

Læs mere

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen.

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. Punkt 13. Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. 2012-46438. Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender og at Ældre-

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016 Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland September - november 2016 Baggrund Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til praksisplan i høring frem til den 8. november

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Sundhedsplan 2016-2018 - Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Kultur- og Sundhedsudvalget 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Sundhedsplan 2016-2018 Disposition Status på indsatser

Læs mere

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset Sundhed og Sammenhæng Karin Rosen Christensen AC-medarbejder Direkte: +4529323780 karin.christensen@rn.dk Referat Arbejdsgruppemøde - Korrespondancemeddelelser 24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet.

Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet. IT Projekt Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet. 2. marts 2016 kl. 8.30-10.30 i Mødelokale USB, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord Referat Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord 25. april 2012 Mødested: Kursuslokalet Afsnit 14 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Kl. 13.30 15.30 Referat: Deltagere: Helle K. Jakobsen (HKJ), ledende oversygeplejerske,

Læs mere

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå.

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå. Hjørring Kommune Administration og Service, SÆH området Sdr. Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 35 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Vrå, den 08-09-2008 Sagsnr.: 16.00.43-A06-2-08

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Indgang i gården

Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Indgang i gården #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Møde i Integrationsrådet Tid 2. februar 2015 kl. 16.30 Sted Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Indgang i gården Direktørens Sekretariat

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Langeland kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Langeland kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/21810 Dato: 2. oktober 2014 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: Christine.Lund.Momme@rsyd.dk Telefon: 29201318 Mødereferat

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

Vejledning om kommunalt lægelige udvalg

Vejledning om kommunalt lægelige udvalg REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Vejledningen er vedtaget af overenskomstparterne som del af forhandlingsaftalen d. 21-12-2010 og gælder fra d. 1-04-2011 Vejledning

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Journal nr.: 10/6198 Telefon: 76631319 Dato: 1. december 2010 e-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk O Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland

Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland Indledning Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2015-2018. Aftalen omfatter en Politisk Sundhedsaftale

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Ny henvisning til kommunale forebyggelse

Ny henvisning til kommunale forebyggelse Ny henvisning til kommunale forebyggelse I dag lever den rigeste fjerdedel af danske mænd Der er i udviklet gennemsnit en ny knap kommunehenvisning 10 år længere til kommunale forebyggelsestilbud end den

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET Program for dagen 10.00-10.50 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, KL, lokale 1-1+3 10.50-11.00 Pause 11.00-12.00

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Forebyggelsespakker - Handlingsplan implementering af prioriterede anbefalinger

Forebyggelsespakker - Handlingsplan implementering af prioriterede anbefalinger Forebyggelsespakke / Anbefaling Anbefaling: Kommunal politik (Der indarbejdes et indeklimafokus i kommunens sundhedspolitik og skolepolitik. Politikken kan hensigtsmæssigt omfatte mål for og beskrivelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014 Velkommen Sundhedspolitisk Dialogforum D. 23. oktober 2014 Dagens program: 09.00-09.05 Velkomst v. Anders Broholm 09.05-09.45 Status vedr. Politisk Sundhedsaftale 09.45-10.30 Intro til Den administrative

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere