OBS! Tidspunkt, mødested og julefrokost efter mødet. Lokale 157, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS! Tidspunkt, mødested og julefrokost efter mødet. Lokale 157, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby"

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Referat Møde Kommunalt lægeligt Udvalg Tid 4. december 2014 kl ? OBS! Tidspunkt, mødested og julefrokost efter mødet Sted Deltagere Lokale 157, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby PLO - Aalborg Jesper Kronsted, formand Ole Junge Esben Sevelsted Mette Nielsen Poul Aver Bente Vyberg Sundheds og Kulturforvaltningen Bente Graversen, direktør, mødeleder og formand Søren Christian Jørgensen, børne- og ungelæge Jonna Thomsen, praksiskonsulent Gerda Jakobsen, konsulent, Sundhedsstrategisk Team Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Helga Bohm, konsulent, Center for Børn, Unge og Familier Claus Harbeck, lægefaglig konsulent, Ungdomsrådgivningen, Center for voksne Johnny Friis, centerleder, Ungdomscentret og Misbrugsafsnittet Karen Jacobsen, konsulent, Jobcentret Vita Ildal Djørup, konsulent, Social Sekretariat Ældre og Handicapforvaltningen Helen Kæstel, sygeplejechef Tue Von Påhlmann, sekretariatschef Kirsten Sværke, konsulent Socialmedicinsk Enhed Jens Tølbøll Mortensen, ledende overlæge, lægekonsulent for kommunen Ad. hoc. inddragelse i forbindelse med relevante emner Vibeke Olesen, konsulent, Sundhedsstrategisk Team Kristina Thitgaard Jensen, Røgkoordinator, Sundheds-

2 strategisk Team Mette Røgild, Sygepleje Demens Afbud Mads Duedahl Johansen, rådmand Vibeke Kræmmergaard, leder af Sundhedscentret, Peter Breum, konsulent, IT- Afsnit, Ældre og Handicapforvaltningen Lars Nøhr, konstitueret ældrechef Sagsnr./Dok.nr / Godkendelse af dagsordenen 2. Punkter til drøftelse 2.1. Sundhedsaftalen v/ Vibeke Olesen Aalborg Byråd skal på mødet d.15. december behandle Sundhedsaftalen Kommunalt Lægeligt Udvalg modtog d. 3. november 2014 en mail med henblik på at indgive kommentarer. Forvaltningen har ikke modtaget nogen tilbagemeldinger. Udkast til byrådsindstilling, politisk og administrativ sundhedsaftale er vedhæftet. Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi i regi af KLU kan understøtte implementering af aftalen. Vibeke Olsen gav en orientering. Præsentationen er vedhæftet referatet. Aalborg Kommune har afsat rammer til implementering af aftalen. Det blev drøftet, hvordan vi i regi af KLU kan understøtte implementeringen Implementeringsplan i Sundhedskoordinationsudvalget som første skridt. KLU kan komme indstilling til dette og til underliggende udvalg under Praksis Plan Udvalget Implementeringsplan i KLU KLU kan lave plan for hvordan praksis aktivt inddrages, fx workshoppen blandt interesserede. Målsætninger i KLU Fx mål, der kan besvare spørgsmål rejst på mødet - hvordan får vi de rigtig til at komme til lægen - hvordan udmøntes aftalen økonomisk og fagligt - hvordan er sammenhængen til Aalborg Kommunes tilbud Vanebrydere - hvordan henvise til rygestop Supplerende aftale Hvor har vi behov for at indgå nogle supplerende aftaler Særligt fokus Psykiatrien - hvor lægerne oplever lang ventetid, op til 3 år. Der ønskes bedre tilbud regionalt til fx til unge med angst. 2/8

3 Punktet behandles som en temadrøftelse på kommende KLU, hvorefter anbefalinger kan sendes frem til Sundhedskoordinationsudvalget 2.2. Hjemmesiden praksisinfo.aalborg.dk Praksisinfo.aalborg.dk er Aalborg Kommunes portal til praktiserende læger. Her finder du informationer om kommunale tilbud, dialogmøder, Kommunalt lægeligt Udvalg m.v. På mødet ønskes drøftet forbedringsforslag og hvordan, vi sikrer os, at siden bliver et brugbart redskab for alle kommunens læger. Hjemmesiden skal have fokus på løbende opdatering. Tilbuddene rykkes frem, så de har den største fokus. Nyhedsbreve sættes på hjemmesiden og fremsendes med nyhedsbrev fra NordKap. Det undersøges, om man kan tilmelde sig et nyhedsbrev på hjemmesiden Opsamling på dialogmødet og forslag til emner for 2015 Der blev 6. november holdt dialogmøde med emnet Stress. Program, cases og præsentationer fra dagen ses på hjemmesiden Her er eksempler på tilbagemelding fra bordene: Form: Der er modtaget ros for et godt initiativ. Der er behov for mere dialog med læger og andre faggrupper, så vi kan blive endnu bedre til det tværfaglige samarbejde. Der var et godt fremmøde. Så mange forskellige interessenter involveret, gav en god dynamik. Mange både læger og fra kommunen har rost formen. Dog behov for oplæg med mere indhold og dialogen om cases bør have mere tid. Bedre tidsstyring. Budskaber: - Vigtigheden af et samarbejde mellem læge, arbejdsplads, kommune og evt. a-kasse var i fokus - Vigtigt med kontakt til egen læge tidligt i forløbet - Ikke straks sygemelde på grund af symptomer på stress. Dog forskellige syn på sygemelding og delvis sygemelding. Sygemelding kunne være eneste udvej - omvendt eksisterede en frygt for, at sygemeldinger på grund af stress blev brugt som en fribillet til livet - Fastholdelse på arbejdspladsen dette uagtet at personen i cases var sagt op. Lægerne tilråder kontakt med arbejdspladsen - så hurtigt som muligt. Vigtigt at få afklaret, om der er et arbejdspladsforhold, der kan forebygge, at arbejdspres udvikler sig til sygdom. Dialog med arbejdsgiver for fastholdelse af tilknytning til arbejdspladsen. Undersøg via Jobcentret før sygemelding, om der er mulighed for vurdering af arbejdsplads og arbejdspresset. 3/8

4 - Drøfte med den enkelte, om der er andre forhold end arbejdet, der har betydning for situationen, herunder borgerens/klientens opfattelse af egen situation. Afdække, om der er andre dagsordener. - Tilråder patienten struktur på hverdagen. Desuden mulighederne for behandling medicinsk, psykologisk og fysisk i form af motion. Der ønskes en drøftelse af - om dialogmødet giver anledning til nye samarbejdsformer for borgere med stress - forslag til emner og form/rollefordeling/metode for to dialogmøder i 2015 Aalborg Kommune vil stile imod at få et højere niveau på oplæggene. Godt med parternes aktive tilgang til emnet og behandlingen af borgere med stress. Forslag til temaer for Kommunikation koblet med indsatser fx sundhedsplejens kommunikation med lægerne (telefon og IT, herunder nye systemer) Relevante interessenter inviteres i planlægningen. Poul Aver og Peter Breum er tovholdere sammen med Gerda Jakobsen. - Psykiatridelen med deltagelse af psykiatriledelsen 3. Punkter til orientering 3.1. Godkendelse af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik Kommunalt lægeligt Udvalg modtog som høringspart en mail 10. oktober med høringsbrev og høringsudkast af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik Samtidigt blev anmodet om et koordineret et høringssvar fra PLO Aalborg senest 14. november. Forvaltningen har ikke modtaget noget høringssvar. Indstilling med øvrige høringssvar vil blive behandling i Sundheds og Kulturudvalget 10. december og Byrådet 12. januar. Denne indstilling vil I få tilsendt inden vores møde 4. december. Orienteret 3.2. Det nære Sundhedsvæsen I regi af styregruppen Det nære Sundhedsvæsen igangsættes et arbejdet med henblik på at udarbejde en revideret strategi for Aalborg Kommunes udvikling af Det nære Sundhedsvæsen version Der er udarbejdet kommissorium for gruppen. Arbejdet skal bygge ovenpå styregruppens hidtidige arbejde med blandt andet KL s strategi for Det nære Sundhedsvæsen og indarbejde aktuelle udviklingstendenser på området herunder den nye sundhedsaftale , samt den regionale planlægning indenfor sundhedsområdet (etablering af supersygehus 2010). Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra relevante områder i Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Aalborg Kommunes praksiskonsulent Jonna Thomsen og en repræsentant for PLO Aalborg indgår ad hoc i arbejdet. 4/8

5 Kommissorium for arbejdsgruppen er vedhæftet Orienteret 3.3 Aalborg en mere røgfri kommune v/ Røgkoordinator Kristina Thitgaard Jensen KL har lanceret et E learningsprogram, der omhandler, hvordan den praktiserende læge på mindre end et minut kan foretage en rygesamtale og henvise til rygestop. VBA - metoden (Very Brief Advice) er en kort henvisningsmetode til rygestop: - den er evidensbaseret - den tager kun 30 sekunder - den kan gennemføres rutinemæssigt i konsultationen - den forstyrrer ikke relationen til patienten - den kræver inden særlige samtalemæssige kompetencer Findes her: og ligger yderligere på lægeforenings hjemmeside under E-learning fra eksterne samarbejdspartnere. Proceduren blev gennemgået. 3.4 Ophør af sociallægefunktionen på Ungerådgivningen v/ Claus Harbeck Claus Harbeck går på pension om et halvt år. En stor del af funktionen har omhandlet udredning for og behandling af ADHD. Lægerne vil i den følgende tid modtage flere afslutningsbreve med anmodning om at overtage ordinationer af ADHD-medicin (desværre kan det stadig ikke lade sig gøre at sende journalmateriale elektronisk). Samtidig tilbyder Claus Harbeck oplæg om ADHD og erfaringer med medicinsk behandling, f.eks. ved møder i 12-mandsforeninger. Orienteres på hjemmesiden inkl. nye retningslinjer. 3.5 Implementering af demensudredningsmodellen Region Nordjylland er som en del af Sundhedsaftalen i gang med at implementere demensudredningsmodellen i hele regionen og mangler i den forbindelse kun at afvikle kurser i Aalborg Kommune. Der har været svært at rekruttere en læge til at indgå i implementeringsgruppen i Aalborg, da der er en udbredt oplevelse blandt kommunens læger af, at demensudredningsmodellen kører optimalt. Det er desværre ikke tilfældet. Vi oplever bl.a. at lægerne fra Nibe, Sejlflod og Hals ikke er fortrolige med modellen og der er også læger i det gamle Aalborg der kunne profitere af at kende til de tilbud kommunen lægger inde med på demensområdet. Generelt er der mange fordele forbundet med at implementere demensudredningsmodellen fuldt ud i kommunen, bl.a. - at demenssygeplejen, praksis og sygehuset præcist kender sin rolle i samarbejdsmodellen - at sikre at borgeren tidligt får den hjælp og støtte de har behov for - at sikre at borgeren får den rette behandling 5/8

6 - at forebygge svære problemstillinger og evt. indlæggelse - at samarbejdet med demenssygeplejen kan give en større aflastning end praksislægerne kender til, da kommunen lægger inde med en lang række tilbud, som kan aflaste borgere berørt af demens og deres pårørende betydeligt Esben Sevelsted er en af underviserne på de kurser, som Region Nordjylland udbyder i forbindelse med implementeringen og vil kunne underbygge ovenstående. Orienteret 4. Tilbagemelding fra arbejdsgrupper, der er nedsat af KLU Med afsæt i retningslinjer for arbejdet i Kommunalt lægeligt Udvalg, godkendt , skal alle arbejdsgrupper give en status på det igangværende arbejde 4.1. Dynamisk henvisning til kommunale tilbud Udvalget drøftede emnet på mødet 12. juni som det fremgår af referatet på hjemmesiden Konklusionen blev, at alkoholbehandling og øvrig misbrugsbehandling skal nærmere undersøges med center for misbrug. PLO repræsentanterne tilkendegav, at der er et vigtigt område. Det skal være tydeligt for praktiserende læger, hvilke tilbud der er med. Vi starter med ÆH og sundhedscentret. Det var forventet at planen er at være i drift inden uge 42. Dette har desværre ikke været muligt. Status I sundhedsaftale regi er lavet MedCom henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud på tobaks- og alkoholområdet og vise stofmisbrug. Tidsplan for implementering af denne sundhedsaftaleindsats vil være i løbet af Følgende forslag til visitations fraser fra Sundhedscentret og Træningsenheden i Aalborg Kommune er 2. september sendt til vurdering hos lægerne i arbejdsgruppen Vanebryderne Sundhedscenter Aalborg - Vægt, højde og BMI - Evt. blodprøver - hvilke er taget forud for henvisning? - Blodtryk - Tidl. indsats - hvad er afprøvet? - Debut overvægt - hvor længe har barnet/den unge været overvægtig - Co-morbiditet - Familiens motivation/ønske - Familiære dispositioner Vægttabsforløb Sundhedscenter Aalborg - Opdaterede målinger på vægt/højde, og HbA1c med dato, blodtryk og lipider (LDL- og HDL-kolesterol samt triglycerid). - Sundhedsmæssig gevinst af vægttab? - Borgerens motiveret for vægttab? - Kan borgeren indgå på hold? (fx pga. psyk. diagnoser eller sprogvanskeligheder) - Spiseforstyrrelser? Nuværende eller tidligere - Andre diagnoser/medicin - Opdaterede kontaktoplysninger Træning Træningsenheden Aalborg kommune - Årsag til henvisning og evt. funktions tab. 6/8

7 - Diagnose(r) af betydning for det aktuelle - Resultat af relevante undersøgelser fra f.eks. sygehus - Tidligere indsatser og resultat af disse (selvfølgelig at betydning for det aktuelle) Arbejdsgruppen vil blive indkaldt til et nyt møde snarest. Arbejdsgruppen forbereder næste dialogmøde Status på FMK Ældre og Handicapforvaltningen og PL0 orienterede på sidste møde om, at FMK implementeres gradvist i et tæt samarbejde. Der vil blive udarbejdet en fælles skrivelse. Formand for styregruppen for FMK i Aalborg Kommune, Tue Von Påhlman giver en mundtlig status. Lægerne påpeger problemer på IT området. Der arbejdes på aftale mellem PLO, danske regioner og KL vedr. honorering af almen praksis. Drøftes næste gang Arbejdsgruppe vedr. akut tilbuddet bestående af praksiskonsulent Jonna Thomsen, Jesper Kronsted (PLO) og leder af akuttilbuddet holdt møde 8. sept. Der blev desuden orienteret om Akuttilbuddet på dialogmødet 6. november. I forbindelse med den nyligt indgåede aftale mellem PLO - Nordjylland og Aalborg Kommune bliver der relancering for kommunens læger af akuttilbuddet den 15. januar 2015 på Plejehjemmet Vestergården. Kirsten Sværke og Helen Kæstel orienterede om program for arrangementet. 5. Eventuelt Pulje afsat til styrket indsats for sårbare gravide. KLU anbefaler, at NordKap inddrages i arbejdet. 6. Forslag til punkter til næste møde 29. januar opfølgende hjemmebesøg - praksisplan (møder i praksisplanudvalget i 2015 er 20.3., 1.9. og 20.9.) - audit vedr.forløbskoordinering af subakutte / akutte patientforløb (behov for møde i januar) - Sundhedsaftale og ny vejledning om genoptræning - Indstilling om anbefalinger til Sundhedskoordinationsudvalget - IT - FMK 7. Mødeplan kl /8

8 8/8