Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Samarbejde med Produktionsskolen om EGU elever Arbejdsmarkedspolitik Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget pr. ultimo december Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet Godkendelse af måltal i Beskæftigelsesplan Beskrivelse af særlige indsatser Lovmæssige ændringer med økonomisk indvirkning på indsatser Enkeltydelser og rådighedsbeløb Godkendelse af fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter Orientering om forhandling med Region Midtjylland om sundhedsfaglig rådgivning Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...42 Bilagsoversigt...44 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Samarbejde med Produktionsskolen om EGU elever G01 14/9563 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25. september 2014 blev der behandlet et punkt omkring behov for EGU-elever og samarbejde med Produktionsskolen. På mødet gennemgik UU-leder Lotte Kruse en analyse af behovet for EGU-elever og konklusionerne, som blandt andet var, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at udvide antallet af EGU-elever, der er 25 elever pr. år. Endvidere blev gennemgået forslag til det fremtidige samarbejde med produktionsskolen omkring EGU elever. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte analysen af behovet for EGU elever og forslaget til det fremtidige samarbejde med Produktionsskolen omkring EGU elever. Desuden blev det besluttet at sende forslaget i høring ved Produktionsskolen og LBR. Der er modtaget vedlagte høringssvar fra Produktionsskolen i Grenaa. Med baggrund i høringssvaret har der været afholdt dialogmøde mellem arbejdsmarkedsudvalget og Produktionsskolen i Grenaa den 11. december Derudover har forvaltningen været i løbende dialog med Produktionsskolen i Grenaa om forventningerne til det fremtidige samarbejde. Der udarbejdet vedlagte udkast til en aftale for samarbejdet vedrørende EGU forløb i Syddjurs Kommune har godkendt forslaget til fremtidig samarbejde. I forslaget til det fremtidige samarbejde med Produktionsskolen omkring EGU-elever indgår en række ændringer: 1. Visitationsudvalgets sammensætning Visitationsudvalget ændres, således at sammensætningen fremover vil være: 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget UU tre pladser (leder samt to vejledere) Produktionsskolerne to pladser (en plads til hver af de to skoler) Jobcentrene to pladser (en plads til hvert af de to jobcentre) Ovennævnte sammensætning af udvalget vil give en fælles linje til indholdet i uddannelsesplanen for den enkelte unge. Dette vil også sikre, at alle involverede samarbejdspartnere har kendskab til den unges forudsætninger og ressourcer, inden den unge skal i gang med den toårige EGU uddannelse. Kravene i lovgivningen til EGU er, at de unge skal opnå viden om struktur og arbejdsforhold på en arbejdsplads ved hjælp af praktik i private og offentlige virksomheder, og at skoleundervisningen skal understøtte kundskaber og praktiske færdigheder af betydning for arbejdsfunktioner, der indgår i praktikdelen for uddannelsen. På baggrund af kravene i loven, skal langt flere af fremtidige EGU elever deltage i relevante kurser/dele af grundforløb på erhvervsuddannelsesinstitutionerne, end praksis har været hidtil. Dette skal efterfølgende medvirke til, at den unge kan få mest mulig merit, således at den unge fra opstarten af EGU uddannelsen hele tiden fornemmer at komme tættere på målet, som er en ungdomsuddannelse. Et vigtigt element, som kan motivere den unge til at blive fastholdt i uddannelse. 2. Samarbejde med Produktionsskoler og UU-Djursland EGU elever, der inden opstart har været på produktionsskolerne, skal som hovedregel IKKE tilbringe deres EGU tid på produktionsskolerne, men derimod i langt højere grad i praktik i virksomheder. Virksomhedspraktik vil bidrage til, at den unge opnår en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet, og i sidste ende får mulighed for læreplads/job i virksomhederne. Unge som visiteres til EGU, og hvor der kan være usikkerhed om f.eks. mødestabilitet, kan afklares på produktionsskolen som en del af deres EGU uddannelsesplan. Såfremt den unge påbegynder sin EGU på en produktionsskole, vil det være produktionsskolens EGU vejleder, 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget der har ansvaret for den unge gennem hele EGU forløbet. Det vil også, i ovennævnte situation, være produktionsskolen der modtager administrationsindtægten. For unge som ikke skal via produktionsskolen, vil det være en UU vejleder med ansvaret for EGU der har ansvaret for den unge gennem hele EGU forløbet. I den sammenhæng vil det være UU der modtager administrationsindtægten. Såfremt noget ændrer sig gennem ovennævnte unges EGU forløb, og UU skønner det nødvendigt, for at sikre fuldførelse af EGU, kan UU købe plads til den unge i en kortere periode på produktionsskolen. 3. Opgaver i UU Djursland UU Djursland vil i en ny organisering få ansvaret for at indkalde til opfølgningsmøder for alle EGU elever, hvor der følges op på den enkelte EGU elevs uddannelsesplan går det efter uddannelsesplanen, eller skal der ske justeringer? Senest 6 måneder før en elev afslutter EGU, skal der udarbejdes en handlingsplan for tiden efter EGU - er det optagelse på en ungdomsuddannelse, eller er det arbejde i en virksomhed? Ingen ung må forlade EGU uden en plan for fremtiden, således at antallet af ledige EGUelever mindskes. Med den nye organisering af EGU skal der i højere grad være fokus på den unge og de muligheder/begrænsninger, der kan være for den enkelte i forhold til uddannelse og efterfølgende beskæftigelse. De unge skal fremover udfordres og inddrages i forhold til uddannelsesplanerne, herunder på deres muligheder/begrænsninger til ungdomsuddannelserne. Dette understøttes med en løbende og tæt opfølgning af uddannelsesplanerne med den unge. 4. Fremtidige udfordringer Fra august 2015 står de unge med en yderligere udfordring, idet der er adgangskrav på erhvervsuddannelserne, hvilket vil betyde en markant ændring af indholdet på EGU for de 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget mange unge, der ikke har karakterer til efterfølgende at komme i gang med en erhvervsuddannelse. Dette forventes inddraget i de kommende uddannelsesplaner på EGU. 5. Samarbejdet med jobcentret I samarbejde med jobcentret skal virksomhedsnetværket udvides og udvikles, således at flere virksomheder får kendskab til EGU-uddannelsen, og flere virksomheder medvirker til at få etableret relevante praktikpladser til de unge. Økonomiske konsekvenser Den ændrede organisering på området medfører, at administrationsindtægten fremad fordeles mellem UU-Djursland og Produktionsskolen. Tidligere har hele administrationsindtægten på ca. 0,3 mio. kr. årligt tilfaldet Produktionsskolen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til det fremtidig samarbejde med produktionsskolen godkendes. Bilag: 1 Åben Høringssvar fra Grenaa Produktionsskole vedr. EGU elever.pdf /14 2 Åben Udkast til aftale vedrørende EGU i 2015.pdf 13964/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedspolitik P22 14/5478 Åben sag Sagsgang: AU, Høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en arbejdsmarkedspolitik for Norddjurs Kommune. Formålet med en arbejdsmarkedspolitik er, at den skal sætte ambitionsniveau, retning og ramme for beskæftigelsesindsatsen og tilgrænsende indsatser i Norddjurs Kommune i de kommende år. Arbejdet med at formulere en arbejdsmarkedspolitik blev påbegyndt med afholdelse af en konference den 11. september På konferencen havde politikere, samarbejdspartnere, Handicaprådet, Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og andre aktører på arbejdsmarkedsområdet mulighed for at drøfte principperne for den kommende arbejdsmarkedspolitik. På baggrund af de centrale budskaber fra konference er der udarbejdet vedlagte forslag til en arbejdsmarkedspolitik for Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, at kunne forsørge sig selv og have ansvar for eget arbejdsliv. Inden for de lovgivningsmæssige rammer vil Norddjurs Kommune arbejdsmarkedspolitiske vision derfor være, at borgeren understøttes i sin ambition om at have et arbejdsliv med den tryghed, der følger af at have et fast arbejde og mulighed for uddannelse og vejledning. De bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken er, at: Arbejdsmarkedsindsatsen skal tage afsæt i, at flest mulige skal være en del af arbejdsmarkedet i overensstemmelse med den arbejdsmarkedspolitiske vision 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsindsatsen bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, og det derfor gælder om at få ressourcerne frem hos den enkelte ledige Et tæt samarbejde med virksomhederne om arbejdsmarkedsindsatsen gavner alle både virksomheder, beskæftigede og ledige Borgerne skal blive selvforsørgende med tidlig, tilpas, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats, så ledighedsforløbet bliver så kort som mulig. Derfor skal beskæftigelsesindsatsen have som bærende princip, at ressourcerne hos hver enkelt borger skal fremmes, og at virksomhederne skal anspores til og støttes i at være rummelige. Norddjurs Kommune ønsker at arbejde ud fra princippet om mindst mulig indgriben, dvs. at den mindst indgribende løsning altid skal have første prioritet. Dette er et princip, der ligger implicit i lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet, hvor der findes regler, som sikrer, at mindre vidtgående redskaber som udgangspunkt afprøves, før mere vidtgående redskaber kommer i spil. I forslaget til arbejdsmarkedspolitikken indgår en række mål og sigtepunkter: Fremme jobskabelsen i virksomhederne Flest mulige borgere på arbejdsmarkedet Understøtte at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov Medvirke til at de unge i kommunen får uddannelse og job Skabe rum til borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet Udvikle indsatsen sammen med kommunens samarbejdspartnere For hvert af ovenstående mål er der også opstillet nogle delmål, der skal understøtte, at Norddjurs Kommune kan leve op til de arbejdsmarkedspolitiske mål. Alle mål og delmål er indarbejdet i forslaget til arbejdsmarkedspolitik. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Forslaget til arbejdsmarkedspolitik har været sendt i høring, og der er kommet høringssvar fra erhvervsudvalget, voksen- og plejeudvalget, kultur- og udviklingsudvalget, miljø- og teknikudvalget, børne- og ungdomsudvalget, DI Randers-Norddjurs, LO s repræsentanter i LBR, Grenaa Gymnasium, VUC Djursland, Integrationsrådet, Ældrerådet, Handicaprådet og Lokal MED-udvalg Jobcentret. Alle høringssvar er vedlagt som bilag sammen med oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger. Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte høringssvarene, og beslutte om de giver anledning til ændringer i forslaget til arbejdsmarkedspolitik. Der er alene indarbejdet nogle sproglige ændringer i forslaget. Økonomiske konsekvenser Der er i budgettet for 2015 afsat 1,5 mio. kr. og i overslagsårene 1,0 mio. kr. til igangsættelse af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af arbejdsmarkedspolitikken. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. udvalget behandler de enkelte høringssvar, og drøfter om de giver anledning til ændringer i forslaget 2. forslaget til arbejdsmarkedspolitik godkendes. Bilag: 1 Åben Vækst på et arbejdsmarked for alle - Arbejdsmarkedspolitik i 17454/15 Norddjurs Kommune 2015.pdf 2 Åben Oversigt over høringssvar til arbejdsmarkedspolitik.pdf 13456/15 3 Åben Høringssvar fra fagudvalg vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf 10715/15 4 Åben Høringssvar fra DI Randers-Norddjurs vedr. arbejdsmarkedspolitik /14 5 Åben Høringssvar fra LO repræsentanterne i LBR vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf 6 Åben Høringssvar fra Grenaa Gymnasium 6. november 2014 vedr. arbejdsmarkedspolitik / /14

10 Arbejdsmarkedsudvalget Åben Høringssvar fra VUC 5. november 2014 vedr. arbejdsmarkedspolitik /14 8 Åben Høringssvar fra integrationsrådet vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf /14 9 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf 12134/15 10 Åben Høringssvar fra Handicaprådet vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf /14 11 Åben Høringssvar fra MED-udvalg Jobcenter vedr /15 arbejdsmarkedspolitikken.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet høringssvarene og taget dem til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget er enige i, at der skal være et tættere samarbejde mellem arbejdsmarkedsudvalget og erhvervsudvalget. 2. Der blev tilføjet følgende rettelser: - Side 4 punkt 2 i bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken er det ændret, så der står borger i stedet for ledige.. og det gælder om at få ressourcerne frem hos den enkelte borger - Side 7 første afsnit er der tilføjet både på kort og lang sigt. - Side 11 sidste afsnit er der tilføjet bedste, så sætningen bliver Via kombinationen sikres den korteste og bedste vej ind på arbejdsmarkedet. Med disse rettelser blev arbejdsmarkedspolitikken godkendt. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget pr. ultimo december S00 14/3692 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo december viser, at der forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. ekskl. overførte midler. På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af overførselssagen er budgettet blevet forhøjet med 0,9 mio. kr. Overførslen er placeret under hhv. Jobcenter Norddjurs med 0,2 mio. kr. og UU-Djursland med 0,7 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug af overførte midler på 0,2 mio. kr. på UU-Djursland. Årsager: Drift Det forventede mindreforbrug skyldes: Forsørgelsesudgifter: Et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til forsørgelsesudgifter vedr. forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, førtidspension m.fl. Indsats- og driftsudgifter: Et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsatsen og den øvrige indsats. Derudover et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på kommunale virksomhedscentre under velfærdsområdet. Kommunalt løntilskud, servicejob og seniorjob: Et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som bl.a. skyldes en ekstraordinær løntilskudsindtægt fra mellemkommunal afregning. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget UU-Djursland: Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. heraf mindreforbrug på overførte midler på 0,2 mio. kr., som vedrører projekter, der fortsætter i Mindreforbrug skal fordeles mellem Nord- og Syddjurs kommuner, som samarbejder om UU-Djursland. Afvigelsen ønskes overført til Erhvervsgrunduddannelse: Resultatet for 2014 viser et mindreforbrug på EGU på 0,5 mio. kr. Opgørelse over antal EGU elever i 2014 viser, at der har været i alt 25 elever i EGU-forløb svarende til 14,3 helårselever. Antallet ligger dermed knap 11 helårselver under det forudsatte antal i budget Opmærksomhedspunkter: Det forventede regnskab 2014 er i opfølgningen enslydende med de bogførte udgift pr. 15. januar 2015, som er tidspunktet for udløb af supplementsperioden. Resultatet er dog ikke endeligt, idet de enkelte forbrugstal kan ændres i forbindelse med restafregning af statsrefusion samt restafregning af medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Størstedelen af udgifter på arbejdsmarkedsområdet dækkes af en budgetgaranti, som sikrer kommunerne under ét for stigninger og fald i de budgetgaranterede udgifter. Falder kommunernes samlede udgifter i 2014, kan der derfor blive tale om en negativ efterregulering af kommunens bloktilskud og beskæftigelsestilskud. I juli 2014 blev Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud midtvejsreguleret med 2,4 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 483,4 479,3-4,1 Overførte driftsmidler 0,9 0,6-0,2 Drift i alt 484,3 479,9-4,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo december 2014 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo december 2014 for arbejdsmarkedsudvalget 11704/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet G01 14/114 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder i Indsatsområderne har følgende baggrund: Politiske indsatsområder (Beskæftigelsesplan 2014 hhv. ministermål og Norddjurs Kommunes egne mål) Politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget 2014 Øvrige indsatsområder Nedenfor følger en status på de enkelte indsatsområder: Indsatsområde 1- Flere unge skal have uddannelse Opfølgning sker på baggrund af tal fra jobindsats.dk fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR har i august oplyst, at måleenheden (uddannelsesgraden) ikke længere fungerer som ministermål, og at målet derfor ikke opdateres. Målet vil blive erstattet med en ny ministermåling, som viser unges overgang fra ydelse til uddannelse. Denne måling er endnu ikke offentliggjort. Indsatsområde 2 - Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Tallene fra jobindsats.dk viser, at der i 2014 er blevet tilkendt 33 førtidspensioner, hvilket ligger 24 under kvoten/målsætningen for 2014 på 57. Endvidere er det 2 færre end 2013, hvor der blev tilkendt 35 nye førtidspensioner på baggrund af førtidspensionsreformen. Indsatsområde 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget De seneste tal fra jobindsats pr. november 2014 viser 179 langtidsledige personer, hvilket ligger en del under målsætningen på 271 personer. Der er dermed tale om et fald fra december 2012 til november 2014 på 46,5 pct. En forklaring på det store fald er, at målsætningen har udgangspunkt i tallene fra 2012, og at der har været en gunstig udvikling siden. Til sammenligning har faldet for kommunerne i Midtjylland været 34,4 pct. Der arbejdes fortsat på at nedbringe langtidsledigheden yderligere. Indsatsområde 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Seneste tal fra jobindsats dækker perioden januar til december 2013 og viser, at Norddjurs Kommune med en samarbejdsgrad på 44,5 i 2013 ligger en del over målsætningen om en samarbejdsgrad på 25,0 for Der foreligger fortsat ingen tal for 2014 i jobindsats.dk. Indsatsområde 5 - Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Seneste tal for 2014 viser, at antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger ligger på hhv. 99 og 100 afhængigt af opgørelsesmetode. Opgjort som antal sager ligger antallet på 99 over målsætningen på 85. Opgjort som antal fuldtidspersoner så ligger tallet på 100 helårspersoner i 2014 ligeledes over målsætning for hele 2014 på 90 helårspersoner. Det har i 2014 ikke været muligt at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger. Det skyldes for det første, at lovgivningen her forlænger sygedagpenge for borgere, der ønskede førtidspension på det foreliggende grundlag. Dette er gjort forud for iværksættelse af sygedagpengereformen og ændringen af lovgivningen pr. 1. juli For det andet er der fra 1. juli 2014 indført en ny og mere lempelig forlængelsesregel for borgere med livstruende sygdomme. Indsatsområde 6 - Udvidet indsats rettet mod flere jobrotationsforløb Den endelige opgørelse for året viser, at der er i alt er bevilget rotationsforløb svarende til 47,2 fuldtidsvikarstillinger i Antallet ligger dermed 6,7 fuldtidsstillinger over målsætningen for 2014 på 40,5. 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 7 - Helhedsorienteret kontrol (HOK) Det samlede besparelsesmål for 2014 HOK-indsatsen udgør i ,660 mio. kr. Målsætningen er opjusteret i forhold til 2013, idet indsatsen i 2014 er blevet styrket. Den kommunale besparelse i 2014 udgør 2,029 mio. kr., hvilket er 0,369 mio. kr. mere end målsætningen. Opgørelse af HOK-sager for hele 2014 viser, at der har været behandlet i alt 186 sager, hvoraf 81 er afsluttet. Af de afsluttede sager har 36 sager giver anledning til krav om tilbagebetaling af ydelse og/eller stop for udbetaling af ydelse, men 45 er afsluttet uden besparelse. Pr. ultimo 2014 er der fortsat 105 igangværende sager. Indsatsområde 8 - EGU elever Med baggrund i den ændrede lovgivning for erhvervsskolerne har UU-Djursland iværksat en analyse af området for at vurdere behovet for yderligere EGU-elever. Analysen har været forelagt arbejdsmarkedsudvalget i september Arbejdsmarkedsudvalget har vurderet, at det nuværende antal på 25 EGU-elever fastholdes i Antallet revurderes til budget En status pr ultimo 2014 viser, at der i 2014 har været i alt 25 elever i EGU-forløb svarende til 14,3 helårselever. Antallet ligger dermed knap 11 helårselver under det forventede antal. Forklaringen er, at der i 2014 har været en gennemgang af uddannelsesplaner, hvilket har betydet en opbremsning i antallet af nye forløb. Samtidig har en del elever afbrudt deres EGU-forløb. Nogle på grund af manglende praktikpladser, andre af personlige grunde. Det skønnes endvidere, at flere unge er bevilget virksomhedsrettede tiltag. Indsatsområde 9 - En indgang til kommunen for unge Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet d. 28. august 2014 behandlet forvaltningens forslag om en ungdomsorienteret indgang til Norddjurs Kommune. Udvalget har godkendt forslaget og sendt det i høring hos de lokale MED-udvalg i Jobcenteret og UU-Djursland, Handicaprådet, Integrationsrådet, Ungdomsrådet, uddannelsesinstitutionerne i kommunen, børne- og ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget. Sagen er behandlet på 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalgets møde d. 11. november 2014 og i Kommunalbestyrelsen d. 18. november Økonomiske konsekvenser I budget 2014 er indregnet besparelser som følge af de politiske omprioriteringer. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på indsatsområder på AU pr januar /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af måltal i Beskæftigelsesplan G01 14/129 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. oktober 2014 Beskæftigelsesplan På dette tidspunkt var der endnu ikke fastlagt måltal for de 8 beskæftigelsesmål. Den endelige Beskæftigelsesplan 2015 inklusiv måltal skal offentliggøres senest den 31. januar Forvaltningen har ultimo 2014 udarbejdet følgende forslag til måltal, som skal indgå i beskæftigelsesplanen. Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige fra med 10 % fra 2013 december Der vil fastlægges endelige måltal, når målingerne på jobindsats.dk fastlægges. Mål 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Der bliver målt på tilgangen af personer til førtidspension. Måltal for 2015 fastsættes til 57 personer, svarende til samme måltal som i Dette er en stigning på 58 % i forhold til Dette skyldes, at der i løbet af de seneste år er prioriteret en indsats for at fastholde den enkelte borger på arbejdsmarkedet. Nu forventes det imidlertid, at en andel af de langvarige modtagere af offentlig forsørgelse har prøvet de indsatser af, der var mulige i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet, og derfor vil søge om førtidspension. Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Antallet af langtidsledige har været faldende fra 239 personer i 2013 til 179 personer pr. november Måltallet for 2015 fastsættes til 180 personer. Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Kontakten og dialogen med de lokale virksomheder måles ved samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen). Samarbejdsgraden i 2013 var på 44,5 %, og målet for 2015 fastsættes til 46 %. Mål 5. Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Antallet af helårspersoner på sygedagpengeforløb over 52 uger fastsættes til 100 personer i Der forventes at fastholde antallet af helårspersoner på samme niveau som i 2014, på trods af at sygedagpengereformen har åbnet op for flere forlængelsesmuligheder end tidligere. Mål 6. Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Antallet af helårspersoner i jobrotationsforløb skal fastsættes til 47 personer i 2015, hvilket ligger 16 % over målet for Mål 7. Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedsområdet Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra i 2013 til 2015 med 10 %. Mål 8. Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Øge antallet af personlig assistance for at fastholde målgruppen på arbejdsmarkedet og undgå ledighed. Antallet af personlig assistance forløb skal øges fra 69 i januar 2014 til 80 i december De nævnte måltal er indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2015, der er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at måltal for Beskæftigelsesplan 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Beskæftigelsesplan Godkendt 17405/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Vedrørende mål 6. Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder besluttede arbejdsmarkedsudvalget at nedsætte antallet af helårspersoner fra 47 til 25 personer i 2015 med baggrund i ændret lovgivning på området. Øvrige måltal i Beskæftigelsesplan 2015 godkendt. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Beskrivelse af særlige indsatser G01 15/431 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2015 sat fokus på en række indsatsområder. Indsatsområderne stammer fra forskellige steder: I Beskæftigelsesplanen 2015 indgår otte indsatser. Indsats 1-4 er ministermål, mens indsats 5-8 er vedtaget af Norddjurs Kommune I forbindelse med budgetaftalen for 2015 blev yderligere tre indsatser vedtaget, som her udgør indsats 9-11 Målsætningen for de 11 indsatser beskrives i kort i det følgende. Uddybende beskrivelser af de enkelte indsatsområder findes i vedlagte bilag. Mål og indsatsområder i beskæftigelsesplanen: Først præsenteres ministermålene for 2015, som udgør indsats 1-4. Indsats 1 - Flere unge skal have uddannelse Målsætning: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål om, at flere unge gennemfører en uddannelse, vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse gennem en bred vifte af uddannelsestiltag og en understøttende virksomhedsrettet indsats. 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og som gennemfører en uddannelse skal stige fra med 10 % fra 2013 december Der vil fastlægges endelige måltal, når målingerne på jobindsats.dk fastlægges. Indsats 2 - Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Målsætning: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs arbejde for at begrænse tilgangen af personer til førtidspension fra sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og kontanthjælp mest muligt. Med baggrund i de opnåede resultater i 2014 og den nye fleksjob- og førtidspensionsreform udvides indsatsen. Kommunerne vil prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger bliver hjulpet med at have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål: Der bliver målt på tilgangen af personer til førtidspension. Måltal for 2015 fastsættes til 57 personer, svarende til samme måltal som i Dette er en stigning på 58 % i forhold til Indsats 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes Målsætning: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at antallet af langtidsledige reduceres med en virksomhedsrettet indsats understøttet af en målrettet kompetenceudvikling. Specielt skal der være fokus på den store andel af unge kvinder, som er langtidsledige. Mål: 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Antallet af langtidsledige har været faldende fra 239 personer i 2013 til 179 personer pr. november Måltallet for 2015 fastsættes til 180 personer. Indsats 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Målsætning: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at der sker en udvidelse af den virksomhedsrettede indsats, herunder en udvidelse af markedsandelen og samarbejdsprocenten med virksomhederne. Dette skal suppleres med en jobservice til virksomheder, således at jobcentret arbejder for at matche virksomheder og borgere med de rette kompetencer. Mål: Kontakten og dialogen med de lokale virksomheder måles ved samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen). Samarbejdsgraden i 2013 var på 44,5 %, og målet for 2015 fastsættes til 46 %. I det følgende beskrives de fire indsatser i Beskæftigelsesplanen, der er fastsat af Norddjurs Kommune. Indsats 5 - Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Målsætning: Norddjurs Kommune ønsker at nedbringe antallet af sygedagpengesager over 52 uger, således at der både foregår en indsats i sager over 52 uger og en indsats i sager mellem uger. Mål: Antallet af helårspersoner på sygedagpengeforløb over 52 uger fastsættes til 100 personer i

24 Arbejdsmarkedsudvalget Indsats 6 - Udvide jobrotationsforløb i private virksomheder Målsætning: Norddjurs Kommune ønsker, at antallet af rotationsforløb i offentlige og private virksomheder skal optimeres, idet effekten for ansættelse efterfølgende er stor. Mål: Målet for antallet af helårspersoner i jobrotationsforløb fastsættes til 47 personer i 2015, hvilket ligger 16 % over målet for Indsats 7 - Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Målsætning: Norddjurs Kommune ønsker, at flere flygtninge og indvandrere integreres på arbejdsmarkedet. Flere flygtninge og indvandrere i uddannelse og på arbejdsmarkedet er del af Norddjurs Kommunes mål om at sikre kvalificeret og nødvendig arbejdskraft til at dække virksomhedernes fremtidig behov. Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra i 2013 til 2015 med 10 %. Indsats 8 - Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Målsætning: Norddjurs Kommune ønsker at øge andelen af borgere med andre udfordringer end ledighed, som inkluderes på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Der er uudnyttet arbejdskraftsressourcer i borgere med andre udfordringer end ledighed, hvilket vil være til gavn for både virksomheder og borgerne selv at få udnyttet i fremtiden. 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Mål: Øge antallet af personlig assistance for at fastholde målgruppen på arbejdsmarkedet og undgå ledighed. Antallet af personlig assistance forløb skal øges fra 69 i januar 2014 til 80 i december De otte indsatser i Beskæftigelsesplanen er nu beskrevet. Derudover er det blevet besluttet i forbindelse med Budget 2015, at yderligere tre indsatsområder skal være i fokus i Disse beskrives i det følgende. Indsatsområde 9: Lægekonsulenter Baggrund: Et ønske fra Norddjurs Kommunes side om at benytte lægekonsulenter med et stærkt fagligt bagland i Region Midtjyllands speciallægeenhed. Målsætning: Målsætningen er at købe alle lægekonsulentydelser hos Region Midt. Indsatsområde 10: Mikrolån kontanthjælpsområdet Baggrund: Formålet med dette indsatsområde er at give kontanthjælpsmodtagere økonomisk hjælp til at starte egen virksomhed, så de på den baggrund kan blive selvforsørgende. Der er på budget 2015 afsat 0,550 mio. kr. til dette indsatsområde. Målsætning: Målet med denne indsats er, at flere kontanthjælpsmodtagere bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 11: Arbejdsmarkedspolitikken Baggrund: Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2015 (og 1 mio. kr. i overslagsårene) til igangsætning af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Målsætning: Gennemførsel af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om særlige indsatser 2015 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Særlige indsatsområder /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Dog bemærkes, at måltal for Mål 6 vedr. jobrotation ændres til 25 helårspersoner jf. beslutning i punkt 5. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Lovmæssige ændringer med økonomisk indvirkning på indsatser G01 15/1017 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I Beskæftigelsesplan 2015 har Norddjurs Kommune udpeget de overordnede politiske målsætninger for Ud fra disse målsætninger skal der laves konkrete indsatser indenfor de enkelte målgrupper. Til finansiering af nogle indsatsområder modtager Norddjurs Kommune et rådighedsbeløb ud fra et fastsat driftsloft pr. helårsperson, til andre indsatser er der afsat puljer, og endelig er der i budgetgarantien afsat beløb til bestemte indsatsområder. Norddjurs Kommune har grupperet indsatserne i 3 hovedområder: En virksomhedsrettet indsats En uddannelsesrettet indsats En afklarings- og vejledningsrettet indsats For 2015 har regeringen blandt andet i forbindelse med beskæftigelsesreformen vedtaget nogle ændringer, som har betydning for kommunernes økonomi. Intentionerne i Beskæftigelsesreformen er, at det primært skal være virksomhedsrettede og uddannelsesrettede indsatser, der skal iværksættes. Dette afspejler sig også i statens finansiering af indsatserne, i det disse indsatser vurderes at have den største effekt. Driftsloft over refusion af driftsudgifter Driftsloftet er udtryk for driftsudgifter pr. helårsperson, hvortil der kan søges om 50 % refusion fra staten. Gældende fra 1. januar 2015 kan kommunerne ikke længere søge om refusion til øvrig vejledning og opkvalificering, men udelukkende til virksomhedsrettede eller uddannelsesrettede indsatser. 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Driftsloftet til indsatsen for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp er fastsat til kr. pr. helårsperson. Der er forventet helårspersoner i 2015, hvilket giver et samlet forventet rådighedsbeløb for denne målgruppe på ca. 23,1 mio. kr. Driftsloftet til indsatsen for revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse er fastsat til kr. pr. helårsperson. Der er forventet 643 helårspersoner i 2015, hvilket giver et samlet forventet rådighedsbeløb for denne målgruppe på ca. 8,8 mio. kr. Øvrig vejledning og opkvalificering Øvrig vejledning og opkvalificering indgår ikke længere i driftsloftet, men er fortsat omfattet af budgetgarantien. Kommunernes samlede udgifter til dette er beregnet til 212,0 mio. kr. i Det svarer ca. til 1,4 mio. kr. til Norddjurs Kommune. Tilskud fra den regionale uddannelsespulje På finansloven for 2015 er der afsat 81,2 mio. kr. til en regional uddannelsespulje. Formålet med puljen er at give flere dagpengemodtagere korte og erhvervsrettede uddannelsesforløb, specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i løbet af et halvt år. Kommunerne kan få dækket 80 % af driftsudgifterne til køb af uddannelsesforløb, som fremgår af den regionale positivliste. For perioden 1. januar til 31. marts 2015 dog en midlertidig landsdækkende positivliste. På baggrund af Norddjurs Kommunes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere har kommunen fået tilsagn på knapt 0,6 mio. kr. i Ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt en ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte. Norddjurs Kommune har fået udmeldt en ramme på 2,6 mio. kr. Der kan ikke søges refusion på mentorstøtte til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge eller jobparate kontanthjælpsmodtagere samt beskæftigede. Mentorudgifter til personer i 26

29 Arbejdsmarkedsudvalget ressourceforløb og jobafklaringsforløb skal ikke afholdes inden for denne ramme. Der er 50 % statsrefusion på disse udgifter. Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er indarbejdet et samlet rådighedsbeløb til finansiering af indsatser på 34,2 mio. kr., som var beregnet ud fra et forventet driftsloft på et højere beløb, end det endeligt er fastsat til. Det betyder, at det forventede rådighedsbeløb med ændringerne i driftslofterne er 2,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering indgår i budget 2015 med 3,8 mio. kr., og der er tilsvarende lagt en refusion på 50 % af beløbet ind i budgettet. Det vil sige en forventet nettoudgift på 1,9 mio. kr. Via budgetgarantien vil kommunen blive kompenseret for ca. 1,4 mio. kr., men dette beløb vil ikke umiddelbart påvirke arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske ramme, da det indgår i det samlede bloktilskud til kommunen. Fra den regionale uddannelsespulje forventes et tilskud på knapt 0,6 mio. kr. i direkte tilskud til delvis dækning af udgifter til uddannelsesforløb. Derudover modtager Norddjurs Kommune ca. 0,1 mio. kr. via budgetgarantien. Denne pulje er ny, og indgår derfor ikke i budgettet for For udgifter til mentorer har Norddjurs Kommune en refusionsramme på 2,6 mio. kr., hvilket betyder, at der kan afholdes udgifter for i alt 5,2 mio. kr. Der er i budget 2015 afsat et budgetbeløb på 2,3 mio. kr. i udgifter, hvilket er 2,9 mio. kr. lavere end det beløb, der er udmeldt til refusionsrammen. Der forventes dog, at udgiften til mentorer i 2015 vil svare til den udmeldte refusionsramme, da antallet af borgere, der skal tilbydes mentor, er større end forventet ved budgetlægningen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 27

30 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Brev om endelige driftslofter for december 2014.pdf 12410/15 2 Åben Notat om endelige driftslofter for december 2014.pdf 12414/15 3 Åben Tilsagnsbrev vedr. tilskud fra den regionale uddannelsespulje for 12418/ pdf 4 Åben Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje dec /15 5 Åben Endelig ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte i 2015.pdf 12404/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 28

31 Arbejdsmarkedsudvalget Enkeltydelser og rådighedsbeløb G01 15/1302 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Sagsfremstilling Aktivloven og Integrationsloven giver mulighed for, at der kan søges om en række ydelser, hvor der er tale om hjælp i særlige tilfælde. Det drejer sig om nedenstående ydelser, der alle er karakteriseret ved, at de ydes efter en konkret individuel vurdering af behovet. Der er tale om enkeltstående ydelser, som ikke er løbende hjælp til forsørgelse i modsætning til f.eks. kontanthjælp. Hjælpen er skattefri, og påvirker ikke modtagerens personfradrag. I vedlagte bilag findes de forskellige regler i Aktivlovens kapitel 10 samt Integrationslovens kapitel 6, som omhandler de samme regler blot for personer, som er omfattet af Integrationslovens bestemmelser. Enkeltudgifter Betingelserne for hjælp til betaling af enkeltudgifter efter Aktivlovens 81/Integrationslovens 35 forudsætter: at udgiften skal være rimelig og begrundet at ansøger har været ude for ændringer i sine forhold (social begivenhed) at ansøgers egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden (forebyggende sigte) at hjælpen normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses (uforudsigelighed). Der kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis ydes hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes 29

32 Arbejdsmarkedsudvalget eller familiens livsførelse. Der kan eksempelvis ydes økonomisk tilskud til huslejerestance, indskud, efterregninger til forbrug af el/varme. Midlertidig huslejeudgifter Betingelserne for hjælp til rimelig begrundede midlertidige huslejeudgifter efter Aktivlovens 81 b forudsætter: at ansøger er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer at der ikke kompenseres for økonomiske sanktioner vedrørende forsørgelsesgrundlaget at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at betale huslejeudgifterne. Hjælpen kan betinges af, at der indgås en administrationsaftale, at der fastsættes plan for flytning til mere passende bolig, eller der deltages i gældsrådgivning m.m. Hjælpen efter denne paragraf skal rettes særligt mod børnefamilier og socialt udsatte borgere. Sygebehandling mv. Betingelserne for hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. efter Aktivlovens 82/Integrationslovens 36 forudsætter: at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgiften at behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Der kan undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Der kan eksempelvis ydes tilskud til medicin, tandbehandling, briller og fysioterapibehandling. 30

33 Arbejdsmarkedsudvalget Betingelserne for hjælp til udgifter til tandpleje efter Aktivlovens 82 a forudsætter: at borger modtager ydelser efter loven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau at borger har afholdt sin egenbetaling. Behandlingsoverslag som overstiger kr. skal forhåndsgodkendes af kommunen. Modtagere af tilskud har mulighed for at søge om tilskud til dækning af egenbetaling efter Aktivlovens 82. Særlig hjælp vedrørende børn Betingelserne for hjælp til udgifter til samvær med børn efter Aktivlovens 83/Integrationslovens 37 forudsætter: at barnet er under 18 år og ikke bor hos ansøger at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgiften. Der kan både ydes økonomisk hjælp til udgifter i forbindelse med samvær, bopælsforældres transport af barnet i forbindelse med samvær og samvær med børn, som har ophold i udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Betingelserne for hjælp til udgifter ved at forsørge et barn efter Aktivlovens 84/Integrationslovens 38 forudsætter: at forældremyndighed ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden, som ikke har forsørgelsespligt over for barnet. 31

34 Arbejdsmarkedsudvalget at barnets indtægter, herunder det særlige børnetilskud ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet. Flytning Betingelserne for hjælp til flytning efter Aktivlovens 85/Integrationslovens 85 forudsætter: at flytning forbedrer ansøgers bolig- eller erhvervsforhold at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgiften. Hvis flytning sker til udlandet er det en forudsætning af ansøger har særlig tilknytning til det vedkommende land eller der er varige arbejdsmuligheder. Udgifter kan eksempelvis både være flyttehjælp og indskud. Norddjurs Kommunes vejledning til beregning af rådighedsbeløb Når der søges om enkeltydelser, vil der i de fleste tilfælde skulle foretages en vurdering af, om ansøger selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften til det ansøgte. Til vurdering af om ansøger er berettiget til at modtage enkeltydelse, skal rådighedsbeløbet beregnes. Det sker ved at foretage en økonomisk beregning af forskellen mellem indtægter og nødvendige udgifter. Hvilke udgifter, der som udgangspunkt er nødvendige og medtages i beregningen, beror blandt andet på love, bekendtgørelser, Ankestyrelsens rapporter og principafgørelser samt praksis på området. I vedlagte bilag fremgår vejledende oversigt over indtægter og udgifter, som kan have betydning for beregning af rådighedsbeløbet. Norddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt ikke fastsat nogle vejledende takster for rådighedsbeløb. Sagerne behandles på grundlag af en konkret individuel vurdering. 32

35 Arbejdsmarkedsudvalget Det foreslås, at Norddjurs Kommune fastsætter vejledende takster for rådighedsbeløb. Forslag til vejledende rådighedstakster pr. 1. marts 2015: Hjemmeboende under 30 år Udeboende under 30 år Enlige Samlevende pr. person Ægtepar Børn medfører højere rådighedsbeløb: Pr. barn ved enlige Pr. barn ved ægtepar/samlevende kr kr kr kr kr. 500 kr kr. Hvis rådighedsbeløbet er højere end nedenstående vejledende takster, kan det skønnes, at ansøger selv kan betale udgiften eller bidrage til at betale en del af det ansøgte. Økonomiske konsekvenser Takster for rådighedsbeløb vil have indflydelse på, hvor mange udgifter kommunen fremover kan påregne til enkeltydelser. Jo højere takster for rådighedsbeløb fastsættes, jo flere borgere vil være i målgruppen for enkeltydelser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget til vejledende takster for rådighedsbeløb. Bilag: 1 Åben Uddrag af Aktivloven og Intergrationsloven.pdf 13463/15 2 Åben Vejledende oversigt over indtægter og udgifter til beregning af 13774/15 rådighedsbeløb Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Punktet udsættes til næste møde med henblik på afklaring af muligheder for politisk fastsættelse af rådighedsbeløb. 33

36 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter G01 14/115 Åben sag Sagsgang AU, Høring, AU, KB Sagsfremstilling I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der ske en gennemgribende ændring i den regionale organisering pr. 1. januar De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd (LBR) i kommunerne og 4 beskæftigelsesregioner er blevet nedlagt. Der oprettes 8 regionale beskæftigelsesråd (RAR), hvor styringen samles under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og der etableres 3 decentrale arbejdsmarkedskontorer i Aalborg, Odense og Roskilde under STAR. Arbejdsmarkedskontorerne betjener de nye regionale arbejdsmarkedsråd. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det. Der oprettes 2 regionale arbejdsmarkedsråd i det tidligere Region Midtjylland et i øst og et i vest. I Norddjurs Kommune har både det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og arbejdsmarkedsudvalget tidligere tilkendegivet, at der ønskes et fortsat tæt samarbejde mellem kommunen og arbejdsmarkeds partnere og andre organisationer. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag om oprettelse af et nyt lokalt beskæftigelsesråd, Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR), hvor der bliver mulighed for drøftelser omkring de lokale arbejdsmarkedsforhold. Forslaget har været i høring hos LBR, de lokale uddannelsesinstitutioner og andre lokale interessenter. Der er modtaget høringssvar fra LBR, VUC Djursland, Randers Social- og Sundhedsskole, VIA University College, Handicaprådet og Integrationsrådet. Høringssvar er vedlagt som bilag. LBR 34

37 Arbejdsmarkedsudvalget LBR fandt, at forslaget er et godt udgangspunkt for dialog med arbejdsmarkedsområdet og at sammensætningen af medlemmer i NBR for nuværende er fyldestgørende. LBR ønsker at første punkt under de overordnede opgaver for NBR Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked tilføjes herunder det rummelige arbejdsmarked. Tilføjelsen er indarbejdet i forslaget. VUC Djursland VUC Djursland vil gerne samarbejde med NBR, men ønsker ikke en plads i rådet. Randers Social- og Sundhedsskole Randers Social- og Sundhedsskole bakker op om forslaget og stiller gerne en kandidat til rådighed til en plads i rådet. VIA University College VIA University College har ingen bemærkninger til forslaget, og stiller gerne en kandidat til rådighed til en af de to pladser, som er reserveret til repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner. Handicaprådet Handicaprådet finder det positivt, at der oprettes et Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) og udtrykker tilfredshed med, at Handicaprådet er repræsenteret i NBR. Integrationsrådet Integrationsrådet finder forslaget positivt, og bemærker, at det jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 9. december 2014 vil være fint, hvis der i stedet for en repræsentant for Integrationsrådet udpeges en repræsentant for dialogforum for integration. Bemærkningen fra Integrationsrådet tages til efterretning og er indarbejdet i forslaget. 35

38 Arbejdsmarkedsudvalget Udover ovenstående høringssvar har forvaltning foretaget en ændring i forslaget, således at det bliver den kommende arbejdsmarkedsdirektør, der er sekretær for NBR i stedet for arbejdsmarkeds- og borgerservicechefen. Forslaget til Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) er: Formålet med Norddjurs Beskæftigelsesråd bliver overordnet at sikre et bredt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune til gavn for både borgere, virksomheder og kommunen. De overordnede opgaver for Norddjurs Beskæftigelsesråd bliver: Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked, herunder det rummelige arbejdsmarked Rådgive kommunen om tiltag til fremme af det lokale arbejdsmarked Foreslå initiativer, som kan afhjælpe konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked Sammensætningen af medlemmer i Norddjurs Beskæftigelsesråd foreslås at være følgende: Formand og næstformand for arbejdsmarkedsudvalget To lokale repræsentanter for relevante arbejdsgiverorganisationer To lokale repræsentanter for Landsorganisationen i Danmark (LO) En repræsentant for Danske Handicaporganisationer (DH) En repræsentant for Handicaprådet To repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner En repræsentant for lægerne i Norddjurs En repræsentant for dialogforum for integration Formanden for arbejdsmarkedsudvalget er formand for NBR. Beskæftigelsesrådet vælger selv to næstformænd, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere. 36

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014

Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014 Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014 Status pr. september 2014 På arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2014 sat fokus på en række indsatsområde. Indsatsområderne har følgende baggrund: Politiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl. 14-15 i Rådssalen. Derefter arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 15-17.30 i mødelokale 3 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Virksomhedsbesøg på Kystvejens Konferencecenter Mødet fortsættes på Østerbrogade 67E Dato: Mandag den 20. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 25. september 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mødelokale 2, rådhuset Dialogmøde med Syddjurs kl. 14-16 i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mødelokale 2, rådhuset Dialogmøde med Syddjurs kl. 14-16 i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dialogmøde med Syddjurs kl. 14-16 i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa. Dato: Torsdag den 30. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Dato: Fredag den 27. februar 2015 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 18:20 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Ebeltoft Rådhus Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport 20 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015 1.1 Skal have et merfald på 150 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen I 2014 var der et merfald på 141 borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere