Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Samarbejde med Produktionsskolen om EGU elever Arbejdsmarkedspolitik Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget pr. ultimo december Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet Godkendelse af måltal i Beskæftigelsesplan Beskrivelse af særlige indsatser Lovmæssige ændringer med økonomisk indvirkning på indsatser Enkeltydelser og rådighedsbeløb Godkendelse af fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter Orientering om forhandling med Region Midtjylland om sundhedsfaglig rådgivning Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...42 Bilagsoversigt...44 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Samarbejde med Produktionsskolen om EGU elever G01 14/9563 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25. september 2014 blev der behandlet et punkt omkring behov for EGU-elever og samarbejde med Produktionsskolen. På mødet gennemgik UU-leder Lotte Kruse en analyse af behovet for EGU-elever og konklusionerne, som blandt andet var, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at udvide antallet af EGU-elever, der er 25 elever pr. år. Endvidere blev gennemgået forslag til det fremtidige samarbejde med produktionsskolen omkring EGU elever. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte analysen af behovet for EGU elever og forslaget til det fremtidige samarbejde med Produktionsskolen omkring EGU elever. Desuden blev det besluttet at sende forslaget i høring ved Produktionsskolen og LBR. Der er modtaget vedlagte høringssvar fra Produktionsskolen i Grenaa. Med baggrund i høringssvaret har der været afholdt dialogmøde mellem arbejdsmarkedsudvalget og Produktionsskolen i Grenaa den 11. december Derudover har forvaltningen været i løbende dialog med Produktionsskolen i Grenaa om forventningerne til det fremtidige samarbejde. Der udarbejdet vedlagte udkast til en aftale for samarbejdet vedrørende EGU forløb i Syddjurs Kommune har godkendt forslaget til fremtidig samarbejde. I forslaget til det fremtidige samarbejde med Produktionsskolen omkring EGU-elever indgår en række ændringer: 1. Visitationsudvalgets sammensætning Visitationsudvalget ændres, således at sammensætningen fremover vil være: 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget UU tre pladser (leder samt to vejledere) Produktionsskolerne to pladser (en plads til hver af de to skoler) Jobcentrene to pladser (en plads til hvert af de to jobcentre) Ovennævnte sammensætning af udvalget vil give en fælles linje til indholdet i uddannelsesplanen for den enkelte unge. Dette vil også sikre, at alle involverede samarbejdspartnere har kendskab til den unges forudsætninger og ressourcer, inden den unge skal i gang med den toårige EGU uddannelse. Kravene i lovgivningen til EGU er, at de unge skal opnå viden om struktur og arbejdsforhold på en arbejdsplads ved hjælp af praktik i private og offentlige virksomheder, og at skoleundervisningen skal understøtte kundskaber og praktiske færdigheder af betydning for arbejdsfunktioner, der indgår i praktikdelen for uddannelsen. På baggrund af kravene i loven, skal langt flere af fremtidige EGU elever deltage i relevante kurser/dele af grundforløb på erhvervsuddannelsesinstitutionerne, end praksis har været hidtil. Dette skal efterfølgende medvirke til, at den unge kan få mest mulig merit, således at den unge fra opstarten af EGU uddannelsen hele tiden fornemmer at komme tættere på målet, som er en ungdomsuddannelse. Et vigtigt element, som kan motivere den unge til at blive fastholdt i uddannelse. 2. Samarbejde med Produktionsskoler og UU-Djursland EGU elever, der inden opstart har været på produktionsskolerne, skal som hovedregel IKKE tilbringe deres EGU tid på produktionsskolerne, men derimod i langt højere grad i praktik i virksomheder. Virksomhedspraktik vil bidrage til, at den unge opnår en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet, og i sidste ende får mulighed for læreplads/job i virksomhederne. Unge som visiteres til EGU, og hvor der kan være usikkerhed om f.eks. mødestabilitet, kan afklares på produktionsskolen som en del af deres EGU uddannelsesplan. Såfremt den unge påbegynder sin EGU på en produktionsskole, vil det være produktionsskolens EGU vejleder, 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget der har ansvaret for den unge gennem hele EGU forløbet. Det vil også, i ovennævnte situation, være produktionsskolen der modtager administrationsindtægten. For unge som ikke skal via produktionsskolen, vil det være en UU vejleder med ansvaret for EGU der har ansvaret for den unge gennem hele EGU forløbet. I den sammenhæng vil det være UU der modtager administrationsindtægten. Såfremt noget ændrer sig gennem ovennævnte unges EGU forløb, og UU skønner det nødvendigt, for at sikre fuldførelse af EGU, kan UU købe plads til den unge i en kortere periode på produktionsskolen. 3. Opgaver i UU Djursland UU Djursland vil i en ny organisering få ansvaret for at indkalde til opfølgningsmøder for alle EGU elever, hvor der følges op på den enkelte EGU elevs uddannelsesplan går det efter uddannelsesplanen, eller skal der ske justeringer? Senest 6 måneder før en elev afslutter EGU, skal der udarbejdes en handlingsplan for tiden efter EGU - er det optagelse på en ungdomsuddannelse, eller er det arbejde i en virksomhed? Ingen ung må forlade EGU uden en plan for fremtiden, således at antallet af ledige EGUelever mindskes. Med den nye organisering af EGU skal der i højere grad være fokus på den unge og de muligheder/begrænsninger, der kan være for den enkelte i forhold til uddannelse og efterfølgende beskæftigelse. De unge skal fremover udfordres og inddrages i forhold til uddannelsesplanerne, herunder på deres muligheder/begrænsninger til ungdomsuddannelserne. Dette understøttes med en løbende og tæt opfølgning af uddannelsesplanerne med den unge. 4. Fremtidige udfordringer Fra august 2015 står de unge med en yderligere udfordring, idet der er adgangskrav på erhvervsuddannelserne, hvilket vil betyde en markant ændring af indholdet på EGU for de 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget mange unge, der ikke har karakterer til efterfølgende at komme i gang med en erhvervsuddannelse. Dette forventes inddraget i de kommende uddannelsesplaner på EGU. 5. Samarbejdet med jobcentret I samarbejde med jobcentret skal virksomhedsnetværket udvides og udvikles, således at flere virksomheder får kendskab til EGU-uddannelsen, og flere virksomheder medvirker til at få etableret relevante praktikpladser til de unge. Økonomiske konsekvenser Den ændrede organisering på området medfører, at administrationsindtægten fremad fordeles mellem UU-Djursland og Produktionsskolen. Tidligere har hele administrationsindtægten på ca. 0,3 mio. kr. årligt tilfaldet Produktionsskolen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til det fremtidig samarbejde med produktionsskolen godkendes. Bilag: 1 Åben Høringssvar fra Grenaa Produktionsskole vedr. EGU elever.pdf /14 2 Åben Udkast til aftale vedrørende EGU i 2015.pdf 13964/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedspolitik P22 14/5478 Åben sag Sagsgang: AU, Høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en arbejdsmarkedspolitik for Norddjurs Kommune. Formålet med en arbejdsmarkedspolitik er, at den skal sætte ambitionsniveau, retning og ramme for beskæftigelsesindsatsen og tilgrænsende indsatser i Norddjurs Kommune i de kommende år. Arbejdet med at formulere en arbejdsmarkedspolitik blev påbegyndt med afholdelse af en konference den 11. september På konferencen havde politikere, samarbejdspartnere, Handicaprådet, Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og andre aktører på arbejdsmarkedsområdet mulighed for at drøfte principperne for den kommende arbejdsmarkedspolitik. På baggrund af de centrale budskaber fra konference er der udarbejdet vedlagte forslag til en arbejdsmarkedspolitik for Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, at kunne forsørge sig selv og have ansvar for eget arbejdsliv. Inden for de lovgivningsmæssige rammer vil Norddjurs Kommune arbejdsmarkedspolitiske vision derfor være, at borgeren understøttes i sin ambition om at have et arbejdsliv med den tryghed, der følger af at have et fast arbejde og mulighed for uddannelse og vejledning. De bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken er, at: Arbejdsmarkedsindsatsen skal tage afsæt i, at flest mulige skal være en del af arbejdsmarkedet i overensstemmelse med den arbejdsmarkedspolitiske vision 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsindsatsen bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, og det derfor gælder om at få ressourcerne frem hos den enkelte ledige Et tæt samarbejde med virksomhederne om arbejdsmarkedsindsatsen gavner alle både virksomheder, beskæftigede og ledige Borgerne skal blive selvforsørgende med tidlig, tilpas, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats, så ledighedsforløbet bliver så kort som mulig. Derfor skal beskæftigelsesindsatsen have som bærende princip, at ressourcerne hos hver enkelt borger skal fremmes, og at virksomhederne skal anspores til og støttes i at være rummelige. Norddjurs Kommune ønsker at arbejde ud fra princippet om mindst mulig indgriben, dvs. at den mindst indgribende løsning altid skal have første prioritet. Dette er et princip, der ligger implicit i lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet, hvor der findes regler, som sikrer, at mindre vidtgående redskaber som udgangspunkt afprøves, før mere vidtgående redskaber kommer i spil. I forslaget til arbejdsmarkedspolitikken indgår en række mål og sigtepunkter: Fremme jobskabelsen i virksomhederne Flest mulige borgere på arbejdsmarkedet Understøtte at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov Medvirke til at de unge i kommunen får uddannelse og job Skabe rum til borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet Udvikle indsatsen sammen med kommunens samarbejdspartnere For hvert af ovenstående mål er der også opstillet nogle delmål, der skal understøtte, at Norddjurs Kommune kan leve op til de arbejdsmarkedspolitiske mål. Alle mål og delmål er indarbejdet i forslaget til arbejdsmarkedspolitik. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Forslaget til arbejdsmarkedspolitik har været sendt i høring, og der er kommet høringssvar fra erhvervsudvalget, voksen- og plejeudvalget, kultur- og udviklingsudvalget, miljø- og teknikudvalget, børne- og ungdomsudvalget, DI Randers-Norddjurs, LO s repræsentanter i LBR, Grenaa Gymnasium, VUC Djursland, Integrationsrådet, Ældrerådet, Handicaprådet og Lokal MED-udvalg Jobcentret. Alle høringssvar er vedlagt som bilag sammen med oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger. Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte høringssvarene, og beslutte om de giver anledning til ændringer i forslaget til arbejdsmarkedspolitik. Der er alene indarbejdet nogle sproglige ændringer i forslaget. Økonomiske konsekvenser Der er i budgettet for 2015 afsat 1,5 mio. kr. og i overslagsårene 1,0 mio. kr. til igangsættelse af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af arbejdsmarkedspolitikken. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. udvalget behandler de enkelte høringssvar, og drøfter om de giver anledning til ændringer i forslaget 2. forslaget til arbejdsmarkedspolitik godkendes. Bilag: 1 Åben Vækst på et arbejdsmarked for alle - Arbejdsmarkedspolitik i 17454/15 Norddjurs Kommune 2015.pdf 2 Åben Oversigt over høringssvar til arbejdsmarkedspolitik.pdf 13456/15 3 Åben Høringssvar fra fagudvalg vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf 10715/15 4 Åben Høringssvar fra DI Randers-Norddjurs vedr. arbejdsmarkedspolitik /14 5 Åben Høringssvar fra LO repræsentanterne i LBR vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf 6 Åben Høringssvar fra Grenaa Gymnasium 6. november 2014 vedr. arbejdsmarkedspolitik / /14

10 Arbejdsmarkedsudvalget Åben Høringssvar fra VUC 5. november 2014 vedr. arbejdsmarkedspolitik /14 8 Åben Høringssvar fra integrationsrådet vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf /14 9 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf 12134/15 10 Åben Høringssvar fra Handicaprådet vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf /14 11 Åben Høringssvar fra MED-udvalg Jobcenter vedr /15 arbejdsmarkedspolitikken.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet høringssvarene og taget dem til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget er enige i, at der skal være et tættere samarbejde mellem arbejdsmarkedsudvalget og erhvervsudvalget. 2. Der blev tilføjet følgende rettelser: - Side 4 punkt 2 i bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken er det ændret, så der står borger i stedet for ledige.. og det gælder om at få ressourcerne frem hos den enkelte borger - Side 7 første afsnit er der tilføjet både på kort og lang sigt. - Side 11 sidste afsnit er der tilføjet bedste, så sætningen bliver Via kombinationen sikres den korteste og bedste vej ind på arbejdsmarkedet. Med disse rettelser blev arbejdsmarkedspolitikken godkendt. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget pr. ultimo december S00 14/3692 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo december viser, at der forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. ekskl. overførte midler. På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af overførselssagen er budgettet blevet forhøjet med 0,9 mio. kr. Overførslen er placeret under hhv. Jobcenter Norddjurs med 0,2 mio. kr. og UU-Djursland med 0,7 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug af overførte midler på 0,2 mio. kr. på UU-Djursland. Årsager: Drift Det forventede mindreforbrug skyldes: Forsørgelsesudgifter: Et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til forsørgelsesudgifter vedr. forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, førtidspension m.fl. Indsats- og driftsudgifter: Et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsatsen og den øvrige indsats. Derudover et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på kommunale virksomhedscentre under velfærdsområdet. Kommunalt løntilskud, servicejob og seniorjob: Et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som bl.a. skyldes en ekstraordinær løntilskudsindtægt fra mellemkommunal afregning. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget UU-Djursland: Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. heraf mindreforbrug på overførte midler på 0,2 mio. kr., som vedrører projekter, der fortsætter i Mindreforbrug skal fordeles mellem Nord- og Syddjurs kommuner, som samarbejder om UU-Djursland. Afvigelsen ønskes overført til Erhvervsgrunduddannelse: Resultatet for 2014 viser et mindreforbrug på EGU på 0,5 mio. kr. Opgørelse over antal EGU elever i 2014 viser, at der har været i alt 25 elever i EGU-forløb svarende til 14,3 helårselever. Antallet ligger dermed knap 11 helårselver under det forudsatte antal i budget Opmærksomhedspunkter: Det forventede regnskab 2014 er i opfølgningen enslydende med de bogførte udgift pr. 15. januar 2015, som er tidspunktet for udløb af supplementsperioden. Resultatet er dog ikke endeligt, idet de enkelte forbrugstal kan ændres i forbindelse med restafregning af statsrefusion samt restafregning af medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Størstedelen af udgifter på arbejdsmarkedsområdet dækkes af en budgetgaranti, som sikrer kommunerne under ét for stigninger og fald i de budgetgaranterede udgifter. Falder kommunernes samlede udgifter i 2014, kan der derfor blive tale om en negativ efterregulering af kommunens bloktilskud og beskæftigelsestilskud. I juli 2014 blev Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud midtvejsreguleret med 2,4 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 483,4 479,3-4,1 Overførte driftsmidler 0,9 0,6-0,2 Drift i alt 484,3 479,9-4,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo december 2014 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo december 2014 for arbejdsmarkedsudvalget 11704/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet G01 14/114 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder i Indsatsområderne har følgende baggrund: Politiske indsatsområder (Beskæftigelsesplan 2014 hhv. ministermål og Norddjurs Kommunes egne mål) Politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget 2014 Øvrige indsatsområder Nedenfor følger en status på de enkelte indsatsområder: Indsatsområde 1- Flere unge skal have uddannelse Opfølgning sker på baggrund af tal fra jobindsats.dk fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR har i august oplyst, at måleenheden (uddannelsesgraden) ikke længere fungerer som ministermål, og at målet derfor ikke opdateres. Målet vil blive erstattet med en ny ministermåling, som viser unges overgang fra ydelse til uddannelse. Denne måling er endnu ikke offentliggjort. Indsatsområde 2 - Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Tallene fra jobindsats.dk viser, at der i 2014 er blevet tilkendt 33 førtidspensioner, hvilket ligger 24 under kvoten/målsætningen for 2014 på 57. Endvidere er det 2 færre end 2013, hvor der blev tilkendt 35 nye førtidspensioner på baggrund af førtidspensionsreformen. Indsatsområde 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget De seneste tal fra jobindsats pr. november 2014 viser 179 langtidsledige personer, hvilket ligger en del under målsætningen på 271 personer. Der er dermed tale om et fald fra december 2012 til november 2014 på 46,5 pct. En forklaring på det store fald er, at målsætningen har udgangspunkt i tallene fra 2012, og at der har været en gunstig udvikling siden. Til sammenligning har faldet for kommunerne i Midtjylland været 34,4 pct. Der arbejdes fortsat på at nedbringe langtidsledigheden yderligere. Indsatsområde 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Seneste tal fra jobindsats dækker perioden januar til december 2013 og viser, at Norddjurs Kommune med en samarbejdsgrad på 44,5 i 2013 ligger en del over målsætningen om en samarbejdsgrad på 25,0 for Der foreligger fortsat ingen tal for 2014 i jobindsats.dk. Indsatsområde 5 - Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Seneste tal for 2014 viser, at antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger ligger på hhv. 99 og 100 afhængigt af opgørelsesmetode. Opgjort som antal sager ligger antallet på 99 over målsætningen på 85. Opgjort som antal fuldtidspersoner så ligger tallet på 100 helårspersoner i 2014 ligeledes over målsætning for hele 2014 på 90 helårspersoner. Det har i 2014 ikke været muligt at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger. Det skyldes for det første, at lovgivningen her forlænger sygedagpenge for borgere, der ønskede førtidspension på det foreliggende grundlag. Dette er gjort forud for iværksættelse af sygedagpengereformen og ændringen af lovgivningen pr. 1. juli For det andet er der fra 1. juli 2014 indført en ny og mere lempelig forlængelsesregel for borgere med livstruende sygdomme. Indsatsområde 6 - Udvidet indsats rettet mod flere jobrotationsforløb Den endelige opgørelse for året viser, at der er i alt er bevilget rotationsforløb svarende til 47,2 fuldtidsvikarstillinger i Antallet ligger dermed 6,7 fuldtidsstillinger over målsætningen for 2014 på 40,5. 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 7 - Helhedsorienteret kontrol (HOK) Det samlede besparelsesmål for 2014 HOK-indsatsen udgør i ,660 mio. kr. Målsætningen er opjusteret i forhold til 2013, idet indsatsen i 2014 er blevet styrket. Den kommunale besparelse i 2014 udgør 2,029 mio. kr., hvilket er 0,369 mio. kr. mere end målsætningen. Opgørelse af HOK-sager for hele 2014 viser, at der har været behandlet i alt 186 sager, hvoraf 81 er afsluttet. Af de afsluttede sager har 36 sager giver anledning til krav om tilbagebetaling af ydelse og/eller stop for udbetaling af ydelse, men 45 er afsluttet uden besparelse. Pr. ultimo 2014 er der fortsat 105 igangværende sager. Indsatsområde 8 - EGU elever Med baggrund i den ændrede lovgivning for erhvervsskolerne har UU-Djursland iværksat en analyse af området for at vurdere behovet for yderligere EGU-elever. Analysen har været forelagt arbejdsmarkedsudvalget i september Arbejdsmarkedsudvalget har vurderet, at det nuværende antal på 25 EGU-elever fastholdes i Antallet revurderes til budget En status pr ultimo 2014 viser, at der i 2014 har været i alt 25 elever i EGU-forløb svarende til 14,3 helårselever. Antallet ligger dermed knap 11 helårselver under det forventede antal. Forklaringen er, at der i 2014 har været en gennemgang af uddannelsesplaner, hvilket har betydet en opbremsning i antallet af nye forløb. Samtidig har en del elever afbrudt deres EGU-forløb. Nogle på grund af manglende praktikpladser, andre af personlige grunde. Det skønnes endvidere, at flere unge er bevilget virksomhedsrettede tiltag. Indsatsområde 9 - En indgang til kommunen for unge Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet d. 28. august 2014 behandlet forvaltningens forslag om en ungdomsorienteret indgang til Norddjurs Kommune. Udvalget har godkendt forslaget og sendt det i høring hos de lokale MED-udvalg i Jobcenteret og UU-Djursland, Handicaprådet, Integrationsrådet, Ungdomsrådet, uddannelsesinstitutionerne i kommunen, børne- og ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget. Sagen er behandlet på 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalgets møde d. 11. november 2014 og i Kommunalbestyrelsen d. 18. november Økonomiske konsekvenser I budget 2014 er indregnet besparelser som følge af de politiske omprioriteringer. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på indsatsområder på AU pr januar /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af måltal i Beskæftigelsesplan G01 14/129 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. oktober 2014 Beskæftigelsesplan På dette tidspunkt var der endnu ikke fastlagt måltal for de 8 beskæftigelsesmål. Den endelige Beskæftigelsesplan 2015 inklusiv måltal skal offentliggøres senest den 31. januar Forvaltningen har ultimo 2014 udarbejdet følgende forslag til måltal, som skal indgå i beskæftigelsesplanen. Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige fra med 10 % fra 2013 december Der vil fastlægges endelige måltal, når målingerne på jobindsats.dk fastlægges. Mål 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Der bliver målt på tilgangen af personer til førtidspension. Måltal for 2015 fastsættes til 57 personer, svarende til samme måltal som i Dette er en stigning på 58 % i forhold til Dette skyldes, at der i løbet af de seneste år er prioriteret en indsats for at fastholde den enkelte borger på arbejdsmarkedet. Nu forventes det imidlertid, at en andel af de langvarige modtagere af offentlig forsørgelse har prøvet de indsatser af, der var mulige i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet, og derfor vil søge om førtidspension. Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Antallet af langtidsledige har været faldende fra 239 personer i 2013 til 179 personer pr. november Måltallet for 2015 fastsættes til 180 personer. Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Kontakten og dialogen med de lokale virksomheder måles ved samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen). Samarbejdsgraden i 2013 var på 44,5 %, og målet for 2015 fastsættes til 46 %. Mål 5. Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Antallet af helårspersoner på sygedagpengeforløb over 52 uger fastsættes til 100 personer i Der forventes at fastholde antallet af helårspersoner på samme niveau som i 2014, på trods af at sygedagpengereformen har åbnet op for flere forlængelsesmuligheder end tidligere. Mål 6. Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Antallet af helårspersoner i jobrotationsforløb skal fastsættes til 47 personer i 2015, hvilket ligger 16 % over målet for Mål 7. Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedsområdet Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra i 2013 til 2015 med 10 %. Mål 8. Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Øge antallet af personlig assistance for at fastholde målgruppen på arbejdsmarkedet og undgå ledighed. Antallet af personlig assistance forløb skal øges fra 69 i januar 2014 til 80 i december De nævnte måltal er indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2015, der er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at måltal for Beskæftigelsesplan 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Beskæftigelsesplan Godkendt 17405/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Vedrørende mål 6. Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder besluttede arbejdsmarkedsudvalget at nedsætte antallet af helårspersoner fra 47 til 25 personer i 2015 med baggrund i ændret lovgivning på området. Øvrige måltal i Beskæftigelsesplan 2015 godkendt. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Beskrivelse af særlige indsatser G01 15/431 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2015 sat fokus på en række indsatsområder. Indsatsområderne stammer fra forskellige steder: I Beskæftigelsesplanen 2015 indgår otte indsatser. Indsats 1-4 er ministermål, mens indsats 5-8 er vedtaget af Norddjurs Kommune I forbindelse med budgetaftalen for 2015 blev yderligere tre indsatser vedtaget, som her udgør indsats 9-11 Målsætningen for de 11 indsatser beskrives i kort i det følgende. Uddybende beskrivelser af de enkelte indsatsområder findes i vedlagte bilag. Mål og indsatsområder i beskæftigelsesplanen: Først præsenteres ministermålene for 2015, som udgør indsats 1-4. Indsats 1 - Flere unge skal have uddannelse Målsætning: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål om, at flere unge gennemfører en uddannelse, vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse gennem en bred vifte af uddannelsestiltag og en understøttende virksomhedsrettet indsats. 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og som gennemfører en uddannelse skal stige fra med 10 % fra 2013 december Der vil fastlægges endelige måltal, når målingerne på jobindsats.dk fastlægges. Indsats 2 - Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Målsætning: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs arbejde for at begrænse tilgangen af personer til førtidspension fra sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og kontanthjælp mest muligt. Med baggrund i de opnåede resultater i 2014 og den nye fleksjob- og førtidspensionsreform udvides indsatsen. Kommunerne vil prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger bliver hjulpet med at have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål: Der bliver målt på tilgangen af personer til førtidspension. Måltal for 2015 fastsættes til 57 personer, svarende til samme måltal som i Dette er en stigning på 58 % i forhold til Indsats 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes Målsætning: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at antallet af langtidsledige reduceres med en virksomhedsrettet indsats understøttet af en målrettet kompetenceudvikling. Specielt skal der være fokus på den store andel af unge kvinder, som er langtidsledige. Mål: 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Antallet af langtidsledige har været faldende fra 239 personer i 2013 til 179 personer pr. november Måltallet for 2015 fastsættes til 180 personer. Indsats 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Målsætning: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at der sker en udvidelse af den virksomhedsrettede indsats, herunder en udvidelse af markedsandelen og samarbejdsprocenten med virksomhederne. Dette skal suppleres med en jobservice til virksomheder, således at jobcentret arbejder for at matche virksomheder og borgere med de rette kompetencer. Mål: Kontakten og dialogen med de lokale virksomheder måles ved samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen). Samarbejdsgraden i 2013 var på 44,5 %, og målet for 2015 fastsættes til 46 %. I det følgende beskrives de fire indsatser i Beskæftigelsesplanen, der er fastsat af Norddjurs Kommune. Indsats 5 - Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Målsætning: Norddjurs Kommune ønsker at nedbringe antallet af sygedagpengesager over 52 uger, således at der både foregår en indsats i sager over 52 uger og en indsats i sager mellem uger. Mål: Antallet af helårspersoner på sygedagpengeforløb over 52 uger fastsættes til 100 personer i

24 Arbejdsmarkedsudvalget Indsats 6 - Udvide jobrotationsforløb i private virksomheder Målsætning: Norddjurs Kommune ønsker, at antallet af rotationsforløb i offentlige og private virksomheder skal optimeres, idet effekten for ansættelse efterfølgende er stor. Mål: Målet for antallet af helårspersoner i jobrotationsforløb fastsættes til 47 personer i 2015, hvilket ligger 16 % over målet for Indsats 7 - Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Målsætning: Norddjurs Kommune ønsker, at flere flygtninge og indvandrere integreres på arbejdsmarkedet. Flere flygtninge og indvandrere i uddannelse og på arbejdsmarkedet er del af Norddjurs Kommunes mål om at sikre kvalificeret og nødvendig arbejdskraft til at dække virksomhedernes fremtidig behov. Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra i 2013 til 2015 med 10 %. Indsats 8 - Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Målsætning: Norddjurs Kommune ønsker at øge andelen af borgere med andre udfordringer end ledighed, som inkluderes på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Der er uudnyttet arbejdskraftsressourcer i borgere med andre udfordringer end ledighed, hvilket vil være til gavn for både virksomheder og borgerne selv at få udnyttet i fremtiden. 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Mål: Øge antallet af personlig assistance for at fastholde målgruppen på arbejdsmarkedet og undgå ledighed. Antallet af personlig assistance forløb skal øges fra 69 i januar 2014 til 80 i december De otte indsatser i Beskæftigelsesplanen er nu beskrevet. Derudover er det blevet besluttet i forbindelse med Budget 2015, at yderligere tre indsatsområder skal være i fokus i Disse beskrives i det følgende. Indsatsområde 9: Lægekonsulenter Baggrund: Et ønske fra Norddjurs Kommunes side om at benytte lægekonsulenter med et stærkt fagligt bagland i Region Midtjyllands speciallægeenhed. Målsætning: Målsætningen er at købe alle lægekonsulentydelser hos Region Midt. Indsatsområde 10: Mikrolån kontanthjælpsområdet Baggrund: Formålet med dette indsatsområde er at give kontanthjælpsmodtagere økonomisk hjælp til at starte egen virksomhed, så de på den baggrund kan blive selvforsørgende. Der er på budget 2015 afsat 0,550 mio. kr. til dette indsatsområde. Målsætning: Målet med denne indsats er, at flere kontanthjælpsmodtagere bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 11: Arbejdsmarkedspolitikken Baggrund: Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2015 (og 1 mio. kr. i overslagsårene) til igangsætning af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Målsætning: Gennemførsel af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om særlige indsatser 2015 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Særlige indsatsområder /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Dog bemærkes, at måltal for Mål 6 vedr. jobrotation ændres til 25 helårspersoner jf. beslutning i punkt 5. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Lovmæssige ændringer med økonomisk indvirkning på indsatser G01 15/1017 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I Beskæftigelsesplan 2015 har Norddjurs Kommune udpeget de overordnede politiske målsætninger for Ud fra disse målsætninger skal der laves konkrete indsatser indenfor de enkelte målgrupper. Til finansiering af nogle indsatsområder modtager Norddjurs Kommune et rådighedsbeløb ud fra et fastsat driftsloft pr. helårsperson, til andre indsatser er der afsat puljer, og endelig er der i budgetgarantien afsat beløb til bestemte indsatsområder. Norddjurs Kommune har grupperet indsatserne i 3 hovedområder: En virksomhedsrettet indsats En uddannelsesrettet indsats En afklarings- og vejledningsrettet indsats For 2015 har regeringen blandt andet i forbindelse med beskæftigelsesreformen vedtaget nogle ændringer, som har betydning for kommunernes økonomi. Intentionerne i Beskæftigelsesreformen er, at det primært skal være virksomhedsrettede og uddannelsesrettede indsatser, der skal iværksættes. Dette afspejler sig også i statens finansiering af indsatserne, i det disse indsatser vurderes at have den største effekt. Driftsloft over refusion af driftsudgifter Driftsloftet er udtryk for driftsudgifter pr. helårsperson, hvortil der kan søges om 50 % refusion fra staten. Gældende fra 1. januar 2015 kan kommunerne ikke længere søge om refusion til øvrig vejledning og opkvalificering, men udelukkende til virksomhedsrettede eller uddannelsesrettede indsatser. 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Driftsloftet til indsatsen for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp er fastsat til kr. pr. helårsperson. Der er forventet helårspersoner i 2015, hvilket giver et samlet forventet rådighedsbeløb for denne målgruppe på ca. 23,1 mio. kr. Driftsloftet til indsatsen for revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse er fastsat til kr. pr. helårsperson. Der er forventet 643 helårspersoner i 2015, hvilket giver et samlet forventet rådighedsbeløb for denne målgruppe på ca. 8,8 mio. kr. Øvrig vejledning og opkvalificering Øvrig vejledning og opkvalificering indgår ikke længere i driftsloftet, men er fortsat omfattet af budgetgarantien. Kommunernes samlede udgifter til dette er beregnet til 212,0 mio. kr. i Det svarer ca. til 1,4 mio. kr. til Norddjurs Kommune. Tilskud fra den regionale uddannelsespulje På finansloven for 2015 er der afsat 81,2 mio. kr. til en regional uddannelsespulje. Formålet med puljen er at give flere dagpengemodtagere korte og erhvervsrettede uddannelsesforløb, specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i løbet af et halvt år. Kommunerne kan få dækket 80 % af driftsudgifterne til køb af uddannelsesforløb, som fremgår af den regionale positivliste. For perioden 1. januar til 31. marts 2015 dog en midlertidig landsdækkende positivliste. På baggrund af Norddjurs Kommunes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere har kommunen fået tilsagn på knapt 0,6 mio. kr. i Ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt en ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte. Norddjurs Kommune har fået udmeldt en ramme på 2,6 mio. kr. Der kan ikke søges refusion på mentorstøtte til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge eller jobparate kontanthjælpsmodtagere samt beskæftigede. Mentorudgifter til personer i 26

29 Arbejdsmarkedsudvalget ressourceforløb og jobafklaringsforløb skal ikke afholdes inden for denne ramme. Der er 50 % statsrefusion på disse udgifter. Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er indarbejdet et samlet rådighedsbeløb til finansiering af indsatser på 34,2 mio. kr., som var beregnet ud fra et forventet driftsloft på et højere beløb, end det endeligt er fastsat til. Det betyder, at det forventede rådighedsbeløb med ændringerne i driftslofterne er 2,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering indgår i budget 2015 med 3,8 mio. kr., og der er tilsvarende lagt en refusion på 50 % af beløbet ind i budgettet. Det vil sige en forventet nettoudgift på 1,9 mio. kr. Via budgetgarantien vil kommunen blive kompenseret for ca. 1,4 mio. kr., men dette beløb vil ikke umiddelbart påvirke arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske ramme, da det indgår i det samlede bloktilskud til kommunen. Fra den regionale uddannelsespulje forventes et tilskud på knapt 0,6 mio. kr. i direkte tilskud til delvis dækning af udgifter til uddannelsesforløb. Derudover modtager Norddjurs Kommune ca. 0,1 mio. kr. via budgetgarantien. Denne pulje er ny, og indgår derfor ikke i budgettet for For udgifter til mentorer har Norddjurs Kommune en refusionsramme på 2,6 mio. kr., hvilket betyder, at der kan afholdes udgifter for i alt 5,2 mio. kr. Der er i budget 2015 afsat et budgetbeløb på 2,3 mio. kr. i udgifter, hvilket er 2,9 mio. kr. lavere end det beløb, der er udmeldt til refusionsrammen. Der forventes dog, at udgiften til mentorer i 2015 vil svare til den udmeldte refusionsramme, da antallet af borgere, der skal tilbydes mentor, er større end forventet ved budgetlægningen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 27

30 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Brev om endelige driftslofter for december 2014.pdf 12410/15 2 Åben Notat om endelige driftslofter for december 2014.pdf 12414/15 3 Åben Tilsagnsbrev vedr. tilskud fra den regionale uddannelsespulje for 12418/ pdf 4 Åben Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje dec /15 5 Åben Endelig ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte i 2015.pdf 12404/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 28

31 Arbejdsmarkedsudvalget Enkeltydelser og rådighedsbeløb G01 15/1302 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Sagsfremstilling Aktivloven og Integrationsloven giver mulighed for, at der kan søges om en række ydelser, hvor der er tale om hjælp i særlige tilfælde. Det drejer sig om nedenstående ydelser, der alle er karakteriseret ved, at de ydes efter en konkret individuel vurdering af behovet. Der er tale om enkeltstående ydelser, som ikke er løbende hjælp til forsørgelse i modsætning til f.eks. kontanthjælp. Hjælpen er skattefri, og påvirker ikke modtagerens personfradrag. I vedlagte bilag findes de forskellige regler i Aktivlovens kapitel 10 samt Integrationslovens kapitel 6, som omhandler de samme regler blot for personer, som er omfattet af Integrationslovens bestemmelser. Enkeltudgifter Betingelserne for hjælp til betaling af enkeltudgifter efter Aktivlovens 81/Integrationslovens 35 forudsætter: at udgiften skal være rimelig og begrundet at ansøger har været ude for ændringer i sine forhold (social begivenhed) at ansøgers egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden (forebyggende sigte) at hjælpen normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses (uforudsigelighed). Der kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis ydes hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes 29

32 Arbejdsmarkedsudvalget eller familiens livsførelse. Der kan eksempelvis ydes økonomisk tilskud til huslejerestance, indskud, efterregninger til forbrug af el/varme. Midlertidig huslejeudgifter Betingelserne for hjælp til rimelig begrundede midlertidige huslejeudgifter efter Aktivlovens 81 b forudsætter: at ansøger er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer at der ikke kompenseres for økonomiske sanktioner vedrørende forsørgelsesgrundlaget at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at betale huslejeudgifterne. Hjælpen kan betinges af, at der indgås en administrationsaftale, at der fastsættes plan for flytning til mere passende bolig, eller der deltages i gældsrådgivning m.m. Hjælpen efter denne paragraf skal rettes særligt mod børnefamilier og socialt udsatte borgere. Sygebehandling mv. Betingelserne for hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. efter Aktivlovens 82/Integrationslovens 36 forudsætter: at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgiften at behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Der kan undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Der kan eksempelvis ydes tilskud til medicin, tandbehandling, briller og fysioterapibehandling. 30

33 Arbejdsmarkedsudvalget Betingelserne for hjælp til udgifter til tandpleje efter Aktivlovens 82 a forudsætter: at borger modtager ydelser efter loven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau at borger har afholdt sin egenbetaling. Behandlingsoverslag som overstiger kr. skal forhåndsgodkendes af kommunen. Modtagere af tilskud har mulighed for at søge om tilskud til dækning af egenbetaling efter Aktivlovens 82. Særlig hjælp vedrørende børn Betingelserne for hjælp til udgifter til samvær med børn efter Aktivlovens 83/Integrationslovens 37 forudsætter: at barnet er under 18 år og ikke bor hos ansøger at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgiften. Der kan både ydes økonomisk hjælp til udgifter i forbindelse med samvær, bopælsforældres transport af barnet i forbindelse med samvær og samvær med børn, som har ophold i udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Betingelserne for hjælp til udgifter ved at forsørge et barn efter Aktivlovens 84/Integrationslovens 38 forudsætter: at forældremyndighed ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden, som ikke har forsørgelsespligt over for barnet. 31

34 Arbejdsmarkedsudvalget at barnets indtægter, herunder det særlige børnetilskud ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet. Flytning Betingelserne for hjælp til flytning efter Aktivlovens 85/Integrationslovens 85 forudsætter: at flytning forbedrer ansøgers bolig- eller erhvervsforhold at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgiften. Hvis flytning sker til udlandet er det en forudsætning af ansøger har særlig tilknytning til det vedkommende land eller der er varige arbejdsmuligheder. Udgifter kan eksempelvis både være flyttehjælp og indskud. Norddjurs Kommunes vejledning til beregning af rådighedsbeløb Når der søges om enkeltydelser, vil der i de fleste tilfælde skulle foretages en vurdering af, om ansøger selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften til det ansøgte. Til vurdering af om ansøger er berettiget til at modtage enkeltydelse, skal rådighedsbeløbet beregnes. Det sker ved at foretage en økonomisk beregning af forskellen mellem indtægter og nødvendige udgifter. Hvilke udgifter, der som udgangspunkt er nødvendige og medtages i beregningen, beror blandt andet på love, bekendtgørelser, Ankestyrelsens rapporter og principafgørelser samt praksis på området. I vedlagte bilag fremgår vejledende oversigt over indtægter og udgifter, som kan have betydning for beregning af rådighedsbeløbet. Norddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt ikke fastsat nogle vejledende takster for rådighedsbeløb. Sagerne behandles på grundlag af en konkret individuel vurdering. 32

35 Arbejdsmarkedsudvalget Det foreslås, at Norddjurs Kommune fastsætter vejledende takster for rådighedsbeløb. Forslag til vejledende rådighedstakster pr. 1. marts 2015: Hjemmeboende under 30 år Udeboende under 30 år Enlige Samlevende pr. person Ægtepar Børn medfører højere rådighedsbeløb: Pr. barn ved enlige Pr. barn ved ægtepar/samlevende kr kr kr kr kr. 500 kr kr. Hvis rådighedsbeløbet er højere end nedenstående vejledende takster, kan det skønnes, at ansøger selv kan betale udgiften eller bidrage til at betale en del af det ansøgte. Økonomiske konsekvenser Takster for rådighedsbeløb vil have indflydelse på, hvor mange udgifter kommunen fremover kan påregne til enkeltydelser. Jo højere takster for rådighedsbeløb fastsættes, jo flere borgere vil være i målgruppen for enkeltydelser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget til vejledende takster for rådighedsbeløb. Bilag: 1 Åben Uddrag af Aktivloven og Intergrationsloven.pdf 13463/15 2 Åben Vejledende oversigt over indtægter og udgifter til beregning af 13774/15 rådighedsbeløb Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Punktet udsættes til næste møde med henblik på afklaring af muligheder for politisk fastsættelse af rådighedsbeløb. 33

36 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter G01 14/115 Åben sag Sagsgang AU, Høring, AU, KB Sagsfremstilling I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der ske en gennemgribende ændring i den regionale organisering pr. 1. januar De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd (LBR) i kommunerne og 4 beskæftigelsesregioner er blevet nedlagt. Der oprettes 8 regionale beskæftigelsesråd (RAR), hvor styringen samles under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og der etableres 3 decentrale arbejdsmarkedskontorer i Aalborg, Odense og Roskilde under STAR. Arbejdsmarkedskontorerne betjener de nye regionale arbejdsmarkedsråd. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det. Der oprettes 2 regionale arbejdsmarkedsråd i det tidligere Region Midtjylland et i øst og et i vest. I Norddjurs Kommune har både det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og arbejdsmarkedsudvalget tidligere tilkendegivet, at der ønskes et fortsat tæt samarbejde mellem kommunen og arbejdsmarkeds partnere og andre organisationer. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag om oprettelse af et nyt lokalt beskæftigelsesråd, Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR), hvor der bliver mulighed for drøftelser omkring de lokale arbejdsmarkedsforhold. Forslaget har været i høring hos LBR, de lokale uddannelsesinstitutioner og andre lokale interessenter. Der er modtaget høringssvar fra LBR, VUC Djursland, Randers Social- og Sundhedsskole, VIA University College, Handicaprådet og Integrationsrådet. Høringssvar er vedlagt som bilag. LBR 34

37 Arbejdsmarkedsudvalget LBR fandt, at forslaget er et godt udgangspunkt for dialog med arbejdsmarkedsområdet og at sammensætningen af medlemmer i NBR for nuværende er fyldestgørende. LBR ønsker at første punkt under de overordnede opgaver for NBR Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked tilføjes herunder det rummelige arbejdsmarked. Tilføjelsen er indarbejdet i forslaget. VUC Djursland VUC Djursland vil gerne samarbejde med NBR, men ønsker ikke en plads i rådet. Randers Social- og Sundhedsskole Randers Social- og Sundhedsskole bakker op om forslaget og stiller gerne en kandidat til rådighed til en plads i rådet. VIA University College VIA University College har ingen bemærkninger til forslaget, og stiller gerne en kandidat til rådighed til en af de to pladser, som er reserveret til repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner. Handicaprådet Handicaprådet finder det positivt, at der oprettes et Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) og udtrykker tilfredshed med, at Handicaprådet er repræsenteret i NBR. Integrationsrådet Integrationsrådet finder forslaget positivt, og bemærker, at det jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 9. december 2014 vil være fint, hvis der i stedet for en repræsentant for Integrationsrådet udpeges en repræsentant for dialogforum for integration. Bemærkningen fra Integrationsrådet tages til efterretning og er indarbejdet i forslaget. 35

38 Arbejdsmarkedsudvalget Udover ovenstående høringssvar har forvaltning foretaget en ændring i forslaget, således at det bliver den kommende arbejdsmarkedsdirektør, der er sekretær for NBR i stedet for arbejdsmarkeds- og borgerservicechefen. Forslaget til Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) er: Formålet med Norddjurs Beskæftigelsesråd bliver overordnet at sikre et bredt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune til gavn for både borgere, virksomheder og kommunen. De overordnede opgaver for Norddjurs Beskæftigelsesråd bliver: Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked, herunder det rummelige arbejdsmarked Rådgive kommunen om tiltag til fremme af det lokale arbejdsmarked Foreslå initiativer, som kan afhjælpe konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked Sammensætningen af medlemmer i Norddjurs Beskæftigelsesråd foreslås at være følgende: Formand og næstformand for arbejdsmarkedsudvalget To lokale repræsentanter for relevante arbejdsgiverorganisationer To lokale repræsentanter for Landsorganisationen i Danmark (LO) En repræsentant for Danske Handicaporganisationer (DH) En repræsentant for Handicaprådet To repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner En repræsentant for lægerne i Norddjurs En repræsentant for dialogforum for integration Formanden for arbejdsmarkedsudvalget er formand for NBR. Beskæftigelsesrådet vælger selv to næstformænd, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere. 36