Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Samarbejde med Produktionsskolen om EGU elever Arbejdsmarkedspolitik Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget pr. ultimo december Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet Godkendelse af måltal i Beskæftigelsesplan Beskrivelse af særlige indsatser Lovmæssige ændringer med økonomisk indvirkning på indsatser Enkeltydelser og rådighedsbeløb Godkendelse af fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter Orientering om forhandling med Region Midtjylland om sundhedsfaglig rådgivning Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...42 Bilagsoversigt...44 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Samarbejde med Produktionsskolen om EGU elever G01 14/9563 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25. september 2014 blev der behandlet et punkt omkring behov for EGU-elever og samarbejde med Produktionsskolen. På mødet gennemgik UU-leder Lotte Kruse en analyse af behovet for EGU-elever og konklusionerne, som blandt andet var, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at udvide antallet af EGU-elever, der er 25 elever pr. år. Endvidere blev gennemgået forslag til det fremtidige samarbejde med produktionsskolen omkring EGU elever. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte analysen af behovet for EGU elever og forslaget til det fremtidige samarbejde med Produktionsskolen omkring EGU elever. Desuden blev det besluttet at sende forslaget i høring ved Produktionsskolen og LBR. Der er modtaget vedlagte høringssvar fra Produktionsskolen i Grenaa. Med baggrund i høringssvaret har der været afholdt dialogmøde mellem arbejdsmarkedsudvalget og Produktionsskolen i Grenaa den 11. december Derudover har forvaltningen været i løbende dialog med Produktionsskolen i Grenaa om forventningerne til det fremtidige samarbejde. Der udarbejdet vedlagte udkast til en aftale for samarbejdet vedrørende EGU forløb i Syddjurs Kommune har godkendt forslaget til fremtidig samarbejde. I forslaget til det fremtidige samarbejde med Produktionsskolen omkring EGU-elever indgår en række ændringer: 1. Visitationsudvalgets sammensætning Visitationsudvalget ændres, således at sammensætningen fremover vil være: 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget UU tre pladser (leder samt to vejledere) Produktionsskolerne to pladser (en plads til hver af de to skoler) Jobcentrene to pladser (en plads til hvert af de to jobcentre) Ovennævnte sammensætning af udvalget vil give en fælles linje til indholdet i uddannelsesplanen for den enkelte unge. Dette vil også sikre, at alle involverede samarbejdspartnere har kendskab til den unges forudsætninger og ressourcer, inden den unge skal i gang med den toårige EGU uddannelse. Kravene i lovgivningen til EGU er, at de unge skal opnå viden om struktur og arbejdsforhold på en arbejdsplads ved hjælp af praktik i private og offentlige virksomheder, og at skoleundervisningen skal understøtte kundskaber og praktiske færdigheder af betydning for arbejdsfunktioner, der indgår i praktikdelen for uddannelsen. På baggrund af kravene i loven, skal langt flere af fremtidige EGU elever deltage i relevante kurser/dele af grundforløb på erhvervsuddannelsesinstitutionerne, end praksis har været hidtil. Dette skal efterfølgende medvirke til, at den unge kan få mest mulig merit, således at den unge fra opstarten af EGU uddannelsen hele tiden fornemmer at komme tættere på målet, som er en ungdomsuddannelse. Et vigtigt element, som kan motivere den unge til at blive fastholdt i uddannelse. 2. Samarbejde med Produktionsskoler og UU-Djursland EGU elever, der inden opstart har været på produktionsskolerne, skal som hovedregel IKKE tilbringe deres EGU tid på produktionsskolerne, men derimod i langt højere grad i praktik i virksomheder. Virksomhedspraktik vil bidrage til, at den unge opnår en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet, og i sidste ende får mulighed for læreplads/job i virksomhederne. Unge som visiteres til EGU, og hvor der kan være usikkerhed om f.eks. mødestabilitet, kan afklares på produktionsskolen som en del af deres EGU uddannelsesplan. Såfremt den unge påbegynder sin EGU på en produktionsskole, vil det være produktionsskolens EGU vejleder, 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget der har ansvaret for den unge gennem hele EGU forløbet. Det vil også, i ovennævnte situation, være produktionsskolen der modtager administrationsindtægten. For unge som ikke skal via produktionsskolen, vil det være en UU vejleder med ansvaret for EGU der har ansvaret for den unge gennem hele EGU forløbet. I den sammenhæng vil det være UU der modtager administrationsindtægten. Såfremt noget ændrer sig gennem ovennævnte unges EGU forløb, og UU skønner det nødvendigt, for at sikre fuldførelse af EGU, kan UU købe plads til den unge i en kortere periode på produktionsskolen. 3. Opgaver i UU Djursland UU Djursland vil i en ny organisering få ansvaret for at indkalde til opfølgningsmøder for alle EGU elever, hvor der følges op på den enkelte EGU elevs uddannelsesplan går det efter uddannelsesplanen, eller skal der ske justeringer? Senest 6 måneder før en elev afslutter EGU, skal der udarbejdes en handlingsplan for tiden efter EGU - er det optagelse på en ungdomsuddannelse, eller er det arbejde i en virksomhed? Ingen ung må forlade EGU uden en plan for fremtiden, således at antallet af ledige EGUelever mindskes. Med den nye organisering af EGU skal der i højere grad være fokus på den unge og de muligheder/begrænsninger, der kan være for den enkelte i forhold til uddannelse og efterfølgende beskæftigelse. De unge skal fremover udfordres og inddrages i forhold til uddannelsesplanerne, herunder på deres muligheder/begrænsninger til ungdomsuddannelserne. Dette understøttes med en løbende og tæt opfølgning af uddannelsesplanerne med den unge. 4. Fremtidige udfordringer Fra august 2015 står de unge med en yderligere udfordring, idet der er adgangskrav på erhvervsuddannelserne, hvilket vil betyde en markant ændring af indholdet på EGU for de 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget mange unge, der ikke har karakterer til efterfølgende at komme i gang med en erhvervsuddannelse. Dette forventes inddraget i de kommende uddannelsesplaner på EGU. 5. Samarbejdet med jobcentret I samarbejde med jobcentret skal virksomhedsnetværket udvides og udvikles, således at flere virksomheder får kendskab til EGU-uddannelsen, og flere virksomheder medvirker til at få etableret relevante praktikpladser til de unge. Økonomiske konsekvenser Den ændrede organisering på området medfører, at administrationsindtægten fremad fordeles mellem UU-Djursland og Produktionsskolen. Tidligere har hele administrationsindtægten på ca. 0,3 mio. kr. årligt tilfaldet Produktionsskolen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til det fremtidig samarbejde med produktionsskolen godkendes. Bilag: 1 Åben Høringssvar fra Grenaa Produktionsskole vedr. EGU elever.pdf /14 2 Åben Udkast til aftale vedrørende EGU i 2015.pdf 13964/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedspolitik P22 14/5478 Åben sag Sagsgang: AU, Høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en arbejdsmarkedspolitik for Norddjurs Kommune. Formålet med en arbejdsmarkedspolitik er, at den skal sætte ambitionsniveau, retning og ramme for beskæftigelsesindsatsen og tilgrænsende indsatser i Norddjurs Kommune i de kommende år. Arbejdet med at formulere en arbejdsmarkedspolitik blev påbegyndt med afholdelse af en konference den 11. september På konferencen havde politikere, samarbejdspartnere, Handicaprådet, Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og andre aktører på arbejdsmarkedsområdet mulighed for at drøfte principperne for den kommende arbejdsmarkedspolitik. På baggrund af de centrale budskaber fra konference er der udarbejdet vedlagte forslag til en arbejdsmarkedspolitik for Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, at kunne forsørge sig selv og have ansvar for eget arbejdsliv. Inden for de lovgivningsmæssige rammer vil Norddjurs Kommune arbejdsmarkedspolitiske vision derfor være, at borgeren understøttes i sin ambition om at have et arbejdsliv med den tryghed, der følger af at have et fast arbejde og mulighed for uddannelse og vejledning. De bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken er, at: Arbejdsmarkedsindsatsen skal tage afsæt i, at flest mulige skal være en del af arbejdsmarkedet i overensstemmelse med den arbejdsmarkedspolitiske vision 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsindsatsen bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, og det derfor gælder om at få ressourcerne frem hos den enkelte ledige Et tæt samarbejde med virksomhederne om arbejdsmarkedsindsatsen gavner alle både virksomheder, beskæftigede og ledige Borgerne skal blive selvforsørgende med tidlig, tilpas, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats, så ledighedsforløbet bliver så kort som mulig. Derfor skal beskæftigelsesindsatsen have som bærende princip, at ressourcerne hos hver enkelt borger skal fremmes, og at virksomhederne skal anspores til og støttes i at være rummelige. Norddjurs Kommune ønsker at arbejde ud fra princippet om mindst mulig indgriben, dvs. at den mindst indgribende løsning altid skal have første prioritet. Dette er et princip, der ligger implicit i lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet, hvor der findes regler, som sikrer, at mindre vidtgående redskaber som udgangspunkt afprøves, før mere vidtgående redskaber kommer i spil. I forslaget til arbejdsmarkedspolitikken indgår en række mål og sigtepunkter: Fremme jobskabelsen i virksomhederne Flest mulige borgere på arbejdsmarkedet Understøtte at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov Medvirke til at de unge i kommunen får uddannelse og job Skabe rum til borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet Udvikle indsatsen sammen med kommunens samarbejdspartnere For hvert af ovenstående mål er der også opstillet nogle delmål, der skal understøtte, at Norddjurs Kommune kan leve op til de arbejdsmarkedspolitiske mål. Alle mål og delmål er indarbejdet i forslaget til arbejdsmarkedspolitik. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Forslaget til arbejdsmarkedspolitik har været sendt i høring, og der er kommet høringssvar fra erhvervsudvalget, voksen- og plejeudvalget, kultur- og udviklingsudvalget, miljø- og teknikudvalget, børne- og ungdomsudvalget, DI Randers-Norddjurs, LO s repræsentanter i LBR, Grenaa Gymnasium, VUC Djursland, Integrationsrådet, Ældrerådet, Handicaprådet og Lokal MED-udvalg Jobcentret. Alle høringssvar er vedlagt som bilag sammen med oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger. Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte høringssvarene, og beslutte om de giver anledning til ændringer i forslaget til arbejdsmarkedspolitik. Der er alene indarbejdet nogle sproglige ændringer i forslaget. Økonomiske konsekvenser Der er i budgettet for 2015 afsat 1,5 mio. kr. og i overslagsårene 1,0 mio. kr. til igangsættelse af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af arbejdsmarkedspolitikken. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. udvalget behandler de enkelte høringssvar, og drøfter om de giver anledning til ændringer i forslaget 2. forslaget til arbejdsmarkedspolitik godkendes. Bilag: 1 Åben Vækst på et arbejdsmarked for alle - Arbejdsmarkedspolitik i 17454/15 Norddjurs Kommune 2015.pdf 2 Åben Oversigt over høringssvar til arbejdsmarkedspolitik.pdf 13456/15 3 Åben Høringssvar fra fagudvalg vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf 10715/15 4 Åben Høringssvar fra DI Randers-Norddjurs vedr. arbejdsmarkedspolitik /14 5 Åben Høringssvar fra LO repræsentanterne i LBR vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf 6 Åben Høringssvar fra Grenaa Gymnasium 6. november 2014 vedr. arbejdsmarkedspolitik / /14

10 Arbejdsmarkedsudvalget Åben Høringssvar fra VUC 5. november 2014 vedr. arbejdsmarkedspolitik /14 8 Åben Høringssvar fra integrationsrådet vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf /14 9 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf 12134/15 10 Åben Høringssvar fra Handicaprådet vedr. arbejdsmarkedspolitik.pdf /14 11 Åben Høringssvar fra MED-udvalg Jobcenter vedr /15 arbejdsmarkedspolitikken.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet høringssvarene og taget dem til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget er enige i, at der skal være et tættere samarbejde mellem arbejdsmarkedsudvalget og erhvervsudvalget. 2. Der blev tilføjet følgende rettelser: - Side 4 punkt 2 i bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken er det ændret, så der står borger i stedet for ledige.. og det gælder om at få ressourcerne frem hos den enkelte borger - Side 7 første afsnit er der tilføjet både på kort og lang sigt. - Side 11 sidste afsnit er der tilføjet bedste, så sætningen bliver Via kombinationen sikres den korteste og bedste vej ind på arbejdsmarkedet. Med disse rettelser blev arbejdsmarkedspolitikken godkendt. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget pr. ultimo december S00 14/3692 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo december viser, at der forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. ekskl. overførte midler. På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af overførselssagen er budgettet blevet forhøjet med 0,9 mio. kr. Overførslen er placeret under hhv. Jobcenter Norddjurs med 0,2 mio. kr. og UU-Djursland med 0,7 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug af overførte midler på 0,2 mio. kr. på UU-Djursland. Årsager: Drift Det forventede mindreforbrug skyldes: Forsørgelsesudgifter: Et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til forsørgelsesudgifter vedr. forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, førtidspension m.fl. Indsats- og driftsudgifter: Et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsatsen og den øvrige indsats. Derudover et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på kommunale virksomhedscentre under velfærdsområdet. Kommunalt løntilskud, servicejob og seniorjob: Et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som bl.a. skyldes en ekstraordinær løntilskudsindtægt fra mellemkommunal afregning. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget UU-Djursland: Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. heraf mindreforbrug på overførte midler på 0,2 mio. kr., som vedrører projekter, der fortsætter i Mindreforbrug skal fordeles mellem Nord- og Syddjurs kommuner, som samarbejder om UU-Djursland. Afvigelsen ønskes overført til Erhvervsgrunduddannelse: Resultatet for 2014 viser et mindreforbrug på EGU på 0,5 mio. kr. Opgørelse over antal EGU elever i 2014 viser, at der har været i alt 25 elever i EGU-forløb svarende til 14,3 helårselever. Antallet ligger dermed knap 11 helårselver under det forudsatte antal i budget Opmærksomhedspunkter: Det forventede regnskab 2014 er i opfølgningen enslydende med de bogførte udgift pr. 15. januar 2015, som er tidspunktet for udløb af supplementsperioden. Resultatet er dog ikke endeligt, idet de enkelte forbrugstal kan ændres i forbindelse med restafregning af statsrefusion samt restafregning af medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Størstedelen af udgifter på arbejdsmarkedsområdet dækkes af en budgetgaranti, som sikrer kommunerne under ét for stigninger og fald i de budgetgaranterede udgifter. Falder kommunernes samlede udgifter i 2014, kan der derfor blive tale om en negativ efterregulering af kommunens bloktilskud og beskæftigelsestilskud. I juli 2014 blev Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud midtvejsreguleret med 2,4 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 483,4 479,3-4,1 Overførte driftsmidler 0,9 0,6-0,2 Drift i alt 484,3 479,9-4,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo december 2014 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo december 2014 for arbejdsmarkedsudvalget 11704/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet G01 14/114 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder i Indsatsområderne har følgende baggrund: Politiske indsatsområder (Beskæftigelsesplan 2014 hhv. ministermål og Norddjurs Kommunes egne mål) Politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget 2014 Øvrige indsatsområder Nedenfor følger en status på de enkelte indsatsområder: Indsatsområde 1- Flere unge skal have uddannelse Opfølgning sker på baggrund af tal fra jobindsats.dk fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR har i august oplyst, at måleenheden (uddannelsesgraden) ikke længere fungerer som ministermål, og at målet derfor ikke opdateres. Målet vil blive erstattet med en ny ministermåling, som viser unges overgang fra ydelse til uddannelse. Denne måling er endnu ikke offentliggjort. Indsatsområde 2 - Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Tallene fra jobindsats.dk viser, at der i 2014 er blevet tilkendt 33 førtidspensioner, hvilket ligger 24 under kvoten/målsætningen for 2014 på 57. Endvidere er det 2 færre end 2013, hvor der blev tilkendt 35 nye førtidspensioner på baggrund af førtidspensionsreformen. Indsatsområde 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget De seneste tal fra jobindsats pr. november 2014 viser 179 langtidsledige personer, hvilket ligger en del under målsætningen på 271 personer. Der er dermed tale om et fald fra december 2012 til november 2014 på 46,5 pct. En forklaring på det store fald er, at målsætningen har udgangspunkt i tallene fra 2012, og at der har været en gunstig udvikling siden. Til sammenligning har faldet for kommunerne i Midtjylland været 34,4 pct. Der arbejdes fortsat på at nedbringe langtidsledigheden yderligere. Indsatsområde 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Seneste tal fra jobindsats dækker perioden januar til december 2013 og viser, at Norddjurs Kommune med en samarbejdsgrad på 44,5 i 2013 ligger en del over målsætningen om en samarbejdsgrad på 25,0 for Der foreligger fortsat ingen tal for 2014 i jobindsats.dk. Indsatsområde 5 - Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Seneste tal for 2014 viser, at antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger ligger på hhv. 99 og 100 afhængigt af opgørelsesmetode. Opgjort som antal sager ligger antallet på 99 over målsætningen på 85. Opgjort som antal fuldtidspersoner så ligger tallet på 100 helårspersoner i 2014 ligeledes over målsætning for hele 2014 på 90 helårspersoner. Det har i 2014 ikke været muligt at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger. Det skyldes for det første, at lovgivningen her forlænger sygedagpenge for borgere, der ønskede førtidspension på det foreliggende grundlag. Dette er gjort forud for iværksættelse af sygedagpengereformen og ændringen af lovgivningen pr. 1. juli For det andet er der fra 1. juli 2014 indført en ny og mere lempelig forlængelsesregel for borgere med livstruende sygdomme. Indsatsområde 6 - Udvidet indsats rettet mod flere jobrotationsforløb Den endelige opgørelse for året viser, at der er i alt er bevilget rotationsforløb svarende til 47,2 fuldtidsvikarstillinger i Antallet ligger dermed 6,7 fuldtidsstillinger over målsætningen for 2014 på 40,5. 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 7 - Helhedsorienteret kontrol (HOK) Det samlede besparelsesmål for 2014 HOK-indsatsen udgør i ,660 mio. kr. Målsætningen er opjusteret i forhold til 2013, idet indsatsen i 2014 er blevet styrket. Den kommunale besparelse i 2014 udgør 2,029 mio. kr., hvilket er 0,369 mio. kr. mere end målsætningen. Opgørelse af HOK-sager for hele 2014 viser, at der har været behandlet i alt 186 sager, hvoraf 81 er afsluttet. Af de afsluttede sager har 36 sager giver anledning til krav om tilbagebetaling af ydelse og/eller stop for udbetaling af ydelse, men 45 er afsluttet uden besparelse. Pr. ultimo 2014 er der fortsat 105 igangværende sager. Indsatsområde 8 - EGU elever Med baggrund i den ændrede lovgivning for erhvervsskolerne har UU-Djursland iværksat en analyse af området for at vurdere behovet for yderligere EGU-elever. Analysen har været forelagt arbejdsmarkedsudvalget i september Arbejdsmarkedsudvalget har vurderet, at det nuværende antal på 25 EGU-elever fastholdes i Antallet revurderes til budget En status pr ultimo 2014 viser, at der i 2014 har været i alt 25 elever i EGU-forløb svarende til 14,3 helårselever. Antallet ligger dermed knap 11 helårselver under det forventede antal. Forklaringen er, at der i 2014 har været en gennemgang af uddannelsesplaner, hvilket har betydet en opbremsning i antallet af nye forløb. Samtidig har en del elever afbrudt deres EGU-forløb. Nogle på grund af manglende praktikpladser, andre af personlige grunde. Det skønnes endvidere, at flere unge er bevilget virksomhedsrettede tiltag. Indsatsområde 9 - En indgang til kommunen for unge Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet d. 28. august 2014 behandlet forvaltningens forslag om en ungdomsorienteret indgang til Norddjurs Kommune. Udvalget har godkendt forslaget og sendt det i høring hos de lokale MED-udvalg i Jobcenteret og UU-Djursland, Handicaprådet, Integrationsrådet, Ungdomsrådet, uddannelsesinstitutionerne i kommunen, børne- og ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget. Sagen er behandlet på 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalgets møde d. 11. november 2014 og i Kommunalbestyrelsen d. 18. november Økonomiske konsekvenser I budget 2014 er indregnet besparelser som følge af de politiske omprioriteringer. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på indsatsområder på AU pr januar /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af måltal i Beskæftigelsesplan G01 14/129 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. oktober 2014 Beskæftigelsesplan På dette tidspunkt var der endnu ikke fastlagt måltal for de 8 beskæftigelsesmål. Den endelige Beskæftigelsesplan 2015 inklusiv måltal skal offentliggøres senest den 31. januar Forvaltningen har ultimo 2014 udarbejdet følgende forslag til måltal, som skal indgå i beskæftigelsesplanen. Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige fra med 10 % fra 2013 december Der vil fastlægges endelige måltal, når målingerne på jobindsats.dk fastlægges. Mål 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Der bliver målt på tilgangen af personer til førtidspension. Måltal for 2015 fastsættes til 57 personer, svarende til samme måltal som i Dette er en stigning på 58 % i forhold til Dette skyldes, at der i løbet af de seneste år er prioriteret en indsats for at fastholde den enkelte borger på arbejdsmarkedet. Nu forventes det imidlertid, at en andel af de langvarige modtagere af offentlig forsørgelse har prøvet de indsatser af, der var mulige i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet, og derfor vil søge om førtidspension. Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Antallet af langtidsledige har været faldende fra 239 personer i 2013 til 179 personer pr. november Måltallet for 2015 fastsættes til 180 personer. Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Kontakten og dialogen med de lokale virksomheder måles ved samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen). Samarbejdsgraden i 2013 var på 44,5 %, og målet for 2015 fastsættes til 46 %. Mål 5. Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Antallet af helårspersoner på sygedagpengeforløb over 52 uger fastsættes til 100 personer i Der forventes at fastholde antallet af helårspersoner på samme niveau som i 2014, på trods af at sygedagpengereformen har åbnet op for flere forlængelsesmuligheder end tidligere. Mål 6. Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Antallet af helårspersoner i jobrotationsforløb skal fastsættes til 47 personer i 2015, hvilket ligger 16 % over målet for Mål 7. Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedsområdet Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra i 2013 til 2015 med 10 %. Mål 8. Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Øge antallet af personlig assistance for at fastholde målgruppen på arbejdsmarkedet og undgå ledighed. Antallet af personlig assistance forløb skal øges fra 69 i januar 2014 til 80 i december De nævnte måltal er indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2015, der er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at måltal for Beskæftigelsesplan 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Beskæftigelsesplan Godkendt 17405/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Vedrørende mål 6. Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder besluttede arbejdsmarkedsudvalget at nedsætte antallet af helårspersoner fra 47 til 25 personer i 2015 med baggrund i ændret lovgivning på området. Øvrige måltal i Beskæftigelsesplan 2015 godkendt. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Beskrivelse af særlige indsatser G01 15/431 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2015 sat fokus på en række indsatsområder. Indsatsområderne stammer fra forskellige steder: I Beskæftigelsesplanen 2015 indgår otte indsatser. Indsats 1-4 er ministermål, mens indsats 5-8 er vedtaget af Norddjurs Kommune I forbindelse med budgetaftalen for 2015 blev yderligere tre indsatser vedtaget, som her udgør indsats 9-11 Målsætningen for de 11 indsatser beskrives i kort i det følgende. Uddybende beskrivelser af de enkelte indsatsområder findes i vedlagte bilag. Mål og indsatsområder i beskæftigelsesplanen: Først præsenteres ministermålene for 2015, som udgør indsats 1-4. Indsats 1 - Flere unge skal have uddannelse Målsætning: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål om, at flere unge gennemfører en uddannelse, vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse gennem en bred vifte af uddannelsestiltag og en understøttende virksomhedsrettet indsats. 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og som gennemfører en uddannelse skal stige fra med 10 % fra 2013 december Der vil fastlægges endelige måltal, når målingerne på jobindsats.dk fastlægges. Indsats 2 - Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Målsætning: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs arbejde for at begrænse tilgangen af personer til førtidspension fra sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og kontanthjælp mest muligt. Med baggrund i de opnåede resultater i 2014 og den nye fleksjob- og førtidspensionsreform udvides indsatsen. Kommunerne vil prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger bliver hjulpet med at have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål: Der bliver målt på tilgangen af personer til førtidspension. Måltal for 2015 fastsættes til 57 personer, svarende til samme måltal som i Dette er en stigning på 58 % i forhold til Indsats 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes Målsætning: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at antallet af langtidsledige reduceres med en virksomhedsrettet indsats understøttet af en målrettet kompetenceudvikling. Specielt skal der være fokus på den store andel af unge kvinder, som er langtidsledige. Mål: 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Antallet af langtidsledige har været faldende fra 239 personer i 2013 til 179 personer pr. november Måltallet for 2015 fastsættes til 180 personer. Indsats 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Målsætning: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at der sker en udvidelse af den virksomhedsrettede indsats, herunder en udvidelse af markedsandelen og samarbejdsprocenten med virksomhederne. Dette skal suppleres med en jobservice til virksomheder, således at jobcentret arbejder for at matche virksomheder og borgere med de rette kompetencer. Mål: Kontakten og dialogen med de lokale virksomheder måles ved samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen). Samarbejdsgraden i 2013 var på 44,5 %, og målet for 2015 fastsættes til 46 %. I det følgende beskrives de fire indsatser i Beskæftigelsesplanen, der er fastsat af Norddjurs Kommune. Indsats 5 - Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Målsætning: Norddjurs Kommune ønsker at nedbringe antallet af sygedagpengesager over 52 uger, således at der både foregår en indsats i sager over 52 uger og en indsats i sager mellem uger. Mål: Antallet af helårspersoner på sygedagpengeforløb over 52 uger fastsættes til 100 personer i

24 Arbejdsmarkedsudvalget Indsats 6 - Udvide jobrotationsforløb i private virksomheder Målsætning: Norddjurs Kommune ønsker, at antallet af rotationsforløb i offentlige og private virksomheder skal optimeres, idet effekten for ansættelse efterfølgende er stor. Mål: Målet for antallet af helårspersoner i jobrotationsforløb fastsættes til 47 personer i 2015, hvilket ligger 16 % over målet for Indsats 7 - Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Målsætning: Norddjurs Kommune ønsker, at flere flygtninge og indvandrere integreres på arbejdsmarkedet. Flere flygtninge og indvandrere i uddannelse og på arbejdsmarkedet er del af Norddjurs Kommunes mål om at sikre kvalificeret og nødvendig arbejdskraft til at dække virksomhedernes fremtidig behov. Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra i 2013 til 2015 med 10 %. Indsats 8 - Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Målsætning: Norddjurs Kommune ønsker at øge andelen af borgere med andre udfordringer end ledighed, som inkluderes på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Der er uudnyttet arbejdskraftsressourcer i borgere med andre udfordringer end ledighed, hvilket vil være til gavn for både virksomheder og borgerne selv at få udnyttet i fremtiden. 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Mål: Øge antallet af personlig assistance for at fastholde målgruppen på arbejdsmarkedet og undgå ledighed. Antallet af personlig assistance forløb skal øges fra 69 i januar 2014 til 80 i december De otte indsatser i Beskæftigelsesplanen er nu beskrevet. Derudover er det blevet besluttet i forbindelse med Budget 2015, at yderligere tre indsatsområder skal være i fokus i Disse beskrives i det følgende. Indsatsområde 9: Lægekonsulenter Baggrund: Et ønske fra Norddjurs Kommunes side om at benytte lægekonsulenter med et stærkt fagligt bagland i Region Midtjyllands speciallægeenhed. Målsætning: Målsætningen er at købe alle lægekonsulentydelser hos Region Midt. Indsatsområde 10: Mikrolån kontanthjælpsområdet Baggrund: Formålet med dette indsatsområde er at give kontanthjælpsmodtagere økonomisk hjælp til at starte egen virksomhed, så de på den baggrund kan blive selvforsørgende. Der er på budget 2015 afsat 0,550 mio. kr. til dette indsatsområde. Målsætning: Målet med denne indsats er, at flere kontanthjælpsmodtagere bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 11: Arbejdsmarkedspolitikken Baggrund: Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2015 (og 1 mio. kr. i overslagsårene) til igangsætning af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Målsætning: Gennemførsel af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om særlige indsatser 2015 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Særlige indsatsområder /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Dog bemærkes, at måltal for Mål 6 vedr. jobrotation ændres til 25 helårspersoner jf. beslutning i punkt 5. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Lovmæssige ændringer med økonomisk indvirkning på indsatser G01 15/1017 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I Beskæftigelsesplan 2015 har Norddjurs Kommune udpeget de overordnede politiske målsætninger for Ud fra disse målsætninger skal der laves konkrete indsatser indenfor de enkelte målgrupper. Til finansiering af nogle indsatsområder modtager Norddjurs Kommune et rådighedsbeløb ud fra et fastsat driftsloft pr. helårsperson, til andre indsatser er der afsat puljer, og endelig er der i budgetgarantien afsat beløb til bestemte indsatsområder. Norddjurs Kommune har grupperet indsatserne i 3 hovedområder: En virksomhedsrettet indsats En uddannelsesrettet indsats En afklarings- og vejledningsrettet indsats For 2015 har regeringen blandt andet i forbindelse med beskæftigelsesreformen vedtaget nogle ændringer, som har betydning for kommunernes økonomi. Intentionerne i Beskæftigelsesreformen er, at det primært skal være virksomhedsrettede og uddannelsesrettede indsatser, der skal iværksættes. Dette afspejler sig også i statens finansiering af indsatserne, i det disse indsatser vurderes at have den største effekt. Driftsloft over refusion af driftsudgifter Driftsloftet er udtryk for driftsudgifter pr. helårsperson, hvortil der kan søges om 50 % refusion fra staten. Gældende fra 1. januar 2015 kan kommunerne ikke længere søge om refusion til øvrig vejledning og opkvalificering, men udelukkende til virksomhedsrettede eller uddannelsesrettede indsatser. 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Driftsloftet til indsatsen for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp er fastsat til kr. pr. helårsperson. Der er forventet helårspersoner i 2015, hvilket giver et samlet forventet rådighedsbeløb for denne målgruppe på ca. 23,1 mio. kr. Driftsloftet til indsatsen for revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse er fastsat til kr. pr. helårsperson. Der er forventet 643 helårspersoner i 2015, hvilket giver et samlet forventet rådighedsbeløb for denne målgruppe på ca. 8,8 mio. kr. Øvrig vejledning og opkvalificering Øvrig vejledning og opkvalificering indgår ikke længere i driftsloftet, men er fortsat omfattet af budgetgarantien. Kommunernes samlede udgifter til dette er beregnet til 212,0 mio. kr. i Det svarer ca. til 1,4 mio. kr. til Norddjurs Kommune. Tilskud fra den regionale uddannelsespulje På finansloven for 2015 er der afsat 81,2 mio. kr. til en regional uddannelsespulje. Formålet med puljen er at give flere dagpengemodtagere korte og erhvervsrettede uddannelsesforløb, specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i løbet af et halvt år. Kommunerne kan få dækket 80 % af driftsudgifterne til køb af uddannelsesforløb, som fremgår af den regionale positivliste. For perioden 1. januar til 31. marts 2015 dog en midlertidig landsdækkende positivliste. På baggrund af Norddjurs Kommunes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere har kommunen fået tilsagn på knapt 0,6 mio. kr. i Ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt en ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte. Norddjurs Kommune har fået udmeldt en ramme på 2,6 mio. kr. Der kan ikke søges refusion på mentorstøtte til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge eller jobparate kontanthjælpsmodtagere samt beskæftigede. Mentorudgifter til personer i 26

29 Arbejdsmarkedsudvalget ressourceforløb og jobafklaringsforløb skal ikke afholdes inden for denne ramme. Der er 50 % statsrefusion på disse udgifter. Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er indarbejdet et samlet rådighedsbeløb til finansiering af indsatser på 34,2 mio. kr., som var beregnet ud fra et forventet driftsloft på et højere beløb, end det endeligt er fastsat til. Det betyder, at det forventede rådighedsbeløb med ændringerne i driftslofterne er 2,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering indgår i budget 2015 med 3,8 mio. kr., og der er tilsvarende lagt en refusion på 50 % af beløbet ind i budgettet. Det vil sige en forventet nettoudgift på 1,9 mio. kr. Via budgetgarantien vil kommunen blive kompenseret for ca. 1,4 mio. kr., men dette beløb vil ikke umiddelbart påvirke arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske ramme, da det indgår i det samlede bloktilskud til kommunen. Fra den regionale uddannelsespulje forventes et tilskud på knapt 0,6 mio. kr. i direkte tilskud til delvis dækning af udgifter til uddannelsesforløb. Derudover modtager Norddjurs Kommune ca. 0,1 mio. kr. via budgetgarantien. Denne pulje er ny, og indgår derfor ikke i budgettet for For udgifter til mentorer har Norddjurs Kommune en refusionsramme på 2,6 mio. kr., hvilket betyder, at der kan afholdes udgifter for i alt 5,2 mio. kr. Der er i budget 2015 afsat et budgetbeløb på 2,3 mio. kr. i udgifter, hvilket er 2,9 mio. kr. lavere end det beløb, der er udmeldt til refusionsrammen. Der forventes dog, at udgiften til mentorer i 2015 vil svare til den udmeldte refusionsramme, da antallet af borgere, der skal tilbydes mentor, er større end forventet ved budgetlægningen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 27

30 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Brev om endelige driftslofter for december 2014.pdf 12410/15 2 Åben Notat om endelige driftslofter for december 2014.pdf 12414/15 3 Åben Tilsagnsbrev vedr. tilskud fra den regionale uddannelsespulje for 12418/ pdf 4 Åben Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje dec /15 5 Åben Endelig ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte i 2015.pdf 12404/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 28

31 Arbejdsmarkedsudvalget Enkeltydelser og rådighedsbeløb G01 15/1302 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Sagsfremstilling Aktivloven og Integrationsloven giver mulighed for, at der kan søges om en række ydelser, hvor der er tale om hjælp i særlige tilfælde. Det drejer sig om nedenstående ydelser, der alle er karakteriseret ved, at de ydes efter en konkret individuel vurdering af behovet. Der er tale om enkeltstående ydelser, som ikke er løbende hjælp til forsørgelse i modsætning til f.eks. kontanthjælp. Hjælpen er skattefri, og påvirker ikke modtagerens personfradrag. I vedlagte bilag findes de forskellige regler i Aktivlovens kapitel 10 samt Integrationslovens kapitel 6, som omhandler de samme regler blot for personer, som er omfattet af Integrationslovens bestemmelser. Enkeltudgifter Betingelserne for hjælp til betaling af enkeltudgifter efter Aktivlovens 81/Integrationslovens 35 forudsætter: at udgiften skal være rimelig og begrundet at ansøger har været ude for ændringer i sine forhold (social begivenhed) at ansøgers egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden (forebyggende sigte) at hjælpen normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses (uforudsigelighed). Der kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis ydes hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes 29

32 Arbejdsmarkedsudvalget eller familiens livsførelse. Der kan eksempelvis ydes økonomisk tilskud til huslejerestance, indskud, efterregninger til forbrug af el/varme. Midlertidig huslejeudgifter Betingelserne for hjælp til rimelig begrundede midlertidige huslejeudgifter efter Aktivlovens 81 b forudsætter: at ansøger er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer at der ikke kompenseres for økonomiske sanktioner vedrørende forsørgelsesgrundlaget at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at betale huslejeudgifterne. Hjælpen kan betinges af, at der indgås en administrationsaftale, at der fastsættes plan for flytning til mere passende bolig, eller der deltages i gældsrådgivning m.m. Hjælpen efter denne paragraf skal rettes særligt mod børnefamilier og socialt udsatte borgere. Sygebehandling mv. Betingelserne for hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. efter Aktivlovens 82/Integrationslovens 36 forudsætter: at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgiften at behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Der kan undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Der kan eksempelvis ydes tilskud til medicin, tandbehandling, briller og fysioterapibehandling. 30

33 Arbejdsmarkedsudvalget Betingelserne for hjælp til udgifter til tandpleje efter Aktivlovens 82 a forudsætter: at borger modtager ydelser efter loven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau at borger har afholdt sin egenbetaling. Behandlingsoverslag som overstiger kr. skal forhåndsgodkendes af kommunen. Modtagere af tilskud har mulighed for at søge om tilskud til dækning af egenbetaling efter Aktivlovens 82. Særlig hjælp vedrørende børn Betingelserne for hjælp til udgifter til samvær med børn efter Aktivlovens 83/Integrationslovens 37 forudsætter: at barnet er under 18 år og ikke bor hos ansøger at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgiften. Der kan både ydes økonomisk hjælp til udgifter i forbindelse med samvær, bopælsforældres transport af barnet i forbindelse med samvær og samvær med børn, som har ophold i udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Betingelserne for hjælp til udgifter ved at forsørge et barn efter Aktivlovens 84/Integrationslovens 38 forudsætter: at forældremyndighed ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden, som ikke har forsørgelsespligt over for barnet. 31

34 Arbejdsmarkedsudvalget at barnets indtægter, herunder det særlige børnetilskud ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet. Flytning Betingelserne for hjælp til flytning efter Aktivlovens 85/Integrationslovens 85 forudsætter: at flytning forbedrer ansøgers bolig- eller erhvervsforhold at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgiften. Hvis flytning sker til udlandet er det en forudsætning af ansøger har særlig tilknytning til det vedkommende land eller der er varige arbejdsmuligheder. Udgifter kan eksempelvis både være flyttehjælp og indskud. Norddjurs Kommunes vejledning til beregning af rådighedsbeløb Når der søges om enkeltydelser, vil der i de fleste tilfælde skulle foretages en vurdering af, om ansøger selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften til det ansøgte. Til vurdering af om ansøger er berettiget til at modtage enkeltydelse, skal rådighedsbeløbet beregnes. Det sker ved at foretage en økonomisk beregning af forskellen mellem indtægter og nødvendige udgifter. Hvilke udgifter, der som udgangspunkt er nødvendige og medtages i beregningen, beror blandt andet på love, bekendtgørelser, Ankestyrelsens rapporter og principafgørelser samt praksis på området. I vedlagte bilag fremgår vejledende oversigt over indtægter og udgifter, som kan have betydning for beregning af rådighedsbeløbet. Norddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt ikke fastsat nogle vejledende takster for rådighedsbeløb. Sagerne behandles på grundlag af en konkret individuel vurdering. 32

35 Arbejdsmarkedsudvalget Det foreslås, at Norddjurs Kommune fastsætter vejledende takster for rådighedsbeløb. Forslag til vejledende rådighedstakster pr. 1. marts 2015: Hjemmeboende under 30 år Udeboende under 30 år Enlige Samlevende pr. person Ægtepar Børn medfører højere rådighedsbeløb: Pr. barn ved enlige Pr. barn ved ægtepar/samlevende kr kr kr kr kr. 500 kr kr. Hvis rådighedsbeløbet er højere end nedenstående vejledende takster, kan det skønnes, at ansøger selv kan betale udgiften eller bidrage til at betale en del af det ansøgte. Økonomiske konsekvenser Takster for rådighedsbeløb vil have indflydelse på, hvor mange udgifter kommunen fremover kan påregne til enkeltydelser. Jo højere takster for rådighedsbeløb fastsættes, jo flere borgere vil være i målgruppen for enkeltydelser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget til vejledende takster for rådighedsbeløb. Bilag: 1 Åben Uddrag af Aktivloven og Intergrationsloven.pdf 13463/15 2 Åben Vejledende oversigt over indtægter og udgifter til beregning af 13774/15 rådighedsbeløb Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Punktet udsættes til næste møde med henblik på afklaring af muligheder for politisk fastsættelse af rådighedsbeløb. 33

36 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter G01 14/115 Åben sag Sagsgang AU, Høring, AU, KB Sagsfremstilling I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der ske en gennemgribende ændring i den regionale organisering pr. 1. januar De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd (LBR) i kommunerne og 4 beskæftigelsesregioner er blevet nedlagt. Der oprettes 8 regionale beskæftigelsesråd (RAR), hvor styringen samles under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og der etableres 3 decentrale arbejdsmarkedskontorer i Aalborg, Odense og Roskilde under STAR. Arbejdsmarkedskontorerne betjener de nye regionale arbejdsmarkedsråd. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det. Der oprettes 2 regionale arbejdsmarkedsråd i det tidligere Region Midtjylland et i øst og et i vest. I Norddjurs Kommune har både det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og arbejdsmarkedsudvalget tidligere tilkendegivet, at der ønskes et fortsat tæt samarbejde mellem kommunen og arbejdsmarkeds partnere og andre organisationer. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag om oprettelse af et nyt lokalt beskæftigelsesråd, Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR), hvor der bliver mulighed for drøftelser omkring de lokale arbejdsmarkedsforhold. Forslaget har været i høring hos LBR, de lokale uddannelsesinstitutioner og andre lokale interessenter. Der er modtaget høringssvar fra LBR, VUC Djursland, Randers Social- og Sundhedsskole, VIA University College, Handicaprådet og Integrationsrådet. Høringssvar er vedlagt som bilag. LBR 34

37 Arbejdsmarkedsudvalget LBR fandt, at forslaget er et godt udgangspunkt for dialog med arbejdsmarkedsområdet og at sammensætningen af medlemmer i NBR for nuværende er fyldestgørende. LBR ønsker at første punkt under de overordnede opgaver for NBR Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked tilføjes herunder det rummelige arbejdsmarked. Tilføjelsen er indarbejdet i forslaget. VUC Djursland VUC Djursland vil gerne samarbejde med NBR, men ønsker ikke en plads i rådet. Randers Social- og Sundhedsskole Randers Social- og Sundhedsskole bakker op om forslaget og stiller gerne en kandidat til rådighed til en plads i rådet. VIA University College VIA University College har ingen bemærkninger til forslaget, og stiller gerne en kandidat til rådighed til en af de to pladser, som er reserveret til repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner. Handicaprådet Handicaprådet finder det positivt, at der oprettes et Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) og udtrykker tilfredshed med, at Handicaprådet er repræsenteret i NBR. Integrationsrådet Integrationsrådet finder forslaget positivt, og bemærker, at det jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 9. december 2014 vil være fint, hvis der i stedet for en repræsentant for Integrationsrådet udpeges en repræsentant for dialogforum for integration. Bemærkningen fra Integrationsrådet tages til efterretning og er indarbejdet i forslaget. 35

38 Arbejdsmarkedsudvalget Udover ovenstående høringssvar har forvaltning foretaget en ændring i forslaget, således at det bliver den kommende arbejdsmarkedsdirektør, der er sekretær for NBR i stedet for arbejdsmarkeds- og borgerservicechefen. Forslaget til Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) er: Formålet med Norddjurs Beskæftigelsesråd bliver overordnet at sikre et bredt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune til gavn for både borgere, virksomheder og kommunen. De overordnede opgaver for Norddjurs Beskæftigelsesråd bliver: Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked, herunder det rummelige arbejdsmarked Rådgive kommunen om tiltag til fremme af det lokale arbejdsmarked Foreslå initiativer, som kan afhjælpe konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked Sammensætningen af medlemmer i Norddjurs Beskæftigelsesråd foreslås at være følgende: Formand og næstformand for arbejdsmarkedsudvalget To lokale repræsentanter for relevante arbejdsgiverorganisationer To lokale repræsentanter for Landsorganisationen i Danmark (LO) En repræsentant for Danske Handicaporganisationer (DH) En repræsentant for Handicaprådet To repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner En repræsentant for lægerne i Norddjurs En repræsentant for dialogforum for integration Formanden for arbejdsmarkedsudvalget er formand for NBR. Beskæftigelsesrådet vælger selv to næstformænd, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere. 36

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 28. august 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:50 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere