Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde"

Transkript

1 Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012

2 INDHOLD Indledning side 3 Myndighedsfunktionens opgaver side 3 Handleplan, jfr. Servicelovens 141 side 3-4 Vurdering af støttebehov side 4 Visitationsudvalg side 5 Visitation til hjælp, støtte og genoptræning samt ledsagerordning efter servicelovens 85 og 97 side 6 Visitation til beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud samt botilbud efter servicelovens 103, 104, 107 og 108 side 7 Visitation til misbrugsbehandling efter servicelovens 101 samt sundhedslovens 141 side 7 Klagebehandling side 8 Bilag 1 Graduering af støttebehovet opdelt i seks niveauer side /10

3 Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne Indledning Frederikssund kommunes myndighedsfunktion - med kompetence til vurdering af visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne i henhold til serviceloven - er placeret i Voksenafdelingen under Social- og Borgerservice. Målgrupperne omfatter: Voksne personer med betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende eller personer med særlige sociale problemer. Frederikssund kommune benytter sig af Bestiller/Udfører modellen, (BUM-model) hvorefter Myndighedsfunktionen i Voksenafdelingen varetager vurderingen med henblik på en bestilling af en opgave hos udfører 1, som er Frederikssund kommunes Dag- og Døgnafdeling. Myndighedsfunktionens opgaver Myndighedsfunktionens opgaver knytter sig til: den indledende kontakt til borgeren og samarbejde med pårørende/værger udarbejdelse af handleplan i henhold til servicelovens 141 beskrivelse/vurdering af funktionsevne indhentelse af oplysninger/udtalelser fra f.eks. læge, botilbud eller lign. varetagelse af visitationsprocedure samt indstilling til Visitationsudvalget vedr. 103 (beskæftigelse), 104 (aktivitetsog samværstilbud) samt 107 og 108 (midlertidigt og længerevarende botilbud) Indstilling samt afgørelse vedr. 85 (socialpædagogisk støtte og optræning) statusmøder og varetagelse af det personlige tilsyn varetagelse af klagesager Handleplan, jfr. servicelovens 141 Myndighedsfunktionen skal når der ydes hjælp til personer under folkepensionsalderen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen. 1 For nærmere beskrivelser af de kommunale tilbud og ydelser på det specialiserede socialområde for voksne henvises der til kommunens hjemmeside. 3/10

4 Til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med alvorlige sociale problemer skal myndigheden tilbyde at udarbejde en handleplan. Handleplanen udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne. Formålet med det fælles samarbejde omkring handleplanen er, at borgerinddragelsen øges, at borgerens ønsker tilgodeses, og at der foretages en individuel vurdering af behovet, sammenholdt med den målrettede indsats som vil gøre, at borgerens mulighed for udvikling øges. Endelig styrker handleplanen den helhedsorienterede indsats og tydeliggør handleforpligtelsen for de involverede parter. Ansvar og formål samt indsats Ansvaret for handleplanen ligger i myndighedsfunktionen. Handleplanen beskriver formål og varighed af indsatsen, samt hvilken indsats der er nødvendig. Den udarbejdes i fællesskab med borgeren ud fra dennes forudsætninger og med dialog som udgangspunkt og evt. i samarbejde med pårørende. En 141 handleplan svarer ikke til den socialpædagogiske handleplan der typisk udarbejdes i de sociale tilbud. Vurdering af støttebehov Den samlede vurdering af borgerens funktionsnedsættelse skal danne grundlag, for fastlæggelse af hvilke og hvor omfattende ydelser borgeren kan modtage efter 85, socialpædagogisk støtte i eget hjem, 107 midlertidigt botilbud samt 108 længerevarende botilbud. Der foretages en individuel vurdering af behovet ud fra en graduering 2 af støttebehovet med følgende 6 niveauer: 1. Let støtte 2. Kontinuerlig let støtte 3. Moderat støtte 4. Omfattende støtte 5. Fuld støtte 6. Fuld støtte af mere end 1 medarbejder 2 For en uddybning og forståelse af graduering af borgerens støttebehov samt de tilbud, der almindeligvis knytter sig til dette henvises til bilag 1. 4/10

5 Myndighedsfunktionen har en pligt til at vurdere behovet og for indhentelse af yderligere oplysninger, f.eks. fra hospital, statusbeskrivelser fra botilbud og lign. Handleplanen skal fastlægge funktionsniveauet og beskrive behovet for støtte, herunder et eventuelt behov for yderligere udredning. Der udarbejdes evt. en grundlæggende funktionsbeskrivelse. Visitationsudvalg Beslutningskompetencen til bevilling af tilbud efter Servicelovens 103, 104, 107 og 108 ligger i kommunes Visitationsudvalg, medens den enkelte sagsbehandler selv kan træffe beslutninger efter 85 og 97. Visitationsudvalget består af socialchefen, som er formand for udvalget samt de 2 afdelingsledere for henholdsvis Voksenafdelingen og Dag- og Døgnafdelingen. Endvidere indgår en pædagogiskkonsulent som rådgiver og vejleder i udvalget i forhold til den pædagogiske og særlige indsats for borgeren. Borgerens sagsbehandler i Voksenafdelingen deltager tillige ved sagens forelæggelse for Visitationsudvalget. Visitationsudvalgets afgørelse med klagevejledning fremsendes herefter til borgeren. Så vidt vurderingen er, at en borger ikke er omfattet af målgruppen, og dermed ikke skal bevilges et tilbud, udarbejdes der fra Myndighedsfunktionens side en afgørelse med afslag ud fra forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning. Så vidt der er behov for en drøftelse af mulige tilbud med kommunes leverandør (Dag- og døgnafdelingen), er det muligt at indkalde involverede parter, herunder en pædagogisk konsulent eller samarbejdspartnere til Fagligt forum. Efterfølgende tager myndighedsfunktionen stilling til indstillingen til Visitationsudvalget. Sagsbehandleren foretager efterfølgende løbende opfølgning og deltager i statusmøder på botilbud m.v. med henblik på revurdering af borgerens bevilling og varetager samtidig det personlige tilsyn af borgeren. 5/10

6 Visitation til servicelovens 85 (hjælp, støtte og genoptræning) og 97 (ledsageordning) 85 Hjælp, støtte og genoptræning Frederikssund kommune har i henhold til lovgivningen mulighed for at vurdere behovet for og bevilge støtte i henhold til servicelovens 85, som omhandler hjælp og omsorg samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Udmøntningen er oftest en støtte fra kommunes leverandør (Dagog Døgnafdelingen), via deres korps af støtte- kontaktpersoner og hjemmevejledere. Ved Myndighedsfunktionens bevilling af støtte og optræning i henhold til 85, udarbejdes en indstilling svarende til punkterne i en handleplan. Indstillingen udarbejdes i fællesskab med borgeren og oversendes efterfølgende til kommunes Dag- og Døgnafdeling til udførsel. Inden for de første 14 dage herefter aflægges hjemmebesøg af en funktionsleder fra Dag- og Døgnafdelingen med henblik på vurdering af, hvilke kompetencer der skal leveres til opgaven og fremsender derefter en beskrivelse af den pædagogiske indsats til Myndigheden. 97 Ledsagerordning Kommunen har mulighed for at vurdere behovet for og bevilge ledsageordning i henhold til servicelovens 97, som omhandler bevilling af ledsagelse til personer der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Udmøntningen er enten en ledsager, som borgeren selv peger på - dog uden nær familiær tilknytning - eller en ledsager fra kommunes ledsagerkorps i Dag- og døgnafdelingen. Vurderingen tager udgangspunkt i dialog med borgeren og ved forudgående eller indhentede oplysninger af lægelig karakter eller statusbeskrivelser. Bemyndigelse til visitation til henholdsvis 85 og 97 ligger i Myndighedsfunktionen i Voksenafdelingen, som udarbejder bevilling/afslag i henhold til forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning. 6/10

7 Visitationsprocedure til beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud samt botilbud Ved behov for sociale ydelser i henhold til det specialiserede socialområde indleder Myndighedsfunktionen samarbejde med borgeren og eventuel værge/pårørende, udarbejder beskrivelser og handleplan og indhenter oplysninger. Herefter foretages den endelige vurdering. Ved Myndighedsfunktionens afsluttende vurdering i henhold til 103 Beskyttet beskæftigelse 104 Aktivitets- og samværstilbud 107 Midlertidigt botilbud 108 Længerevarende botilbud foretages en vurdering af, hvorvidt borgeren skal indstilles til tilbud i henhold til ovennævnte bestemmelser. Så vidt vurderingen i henhold til handleplanen er, at der bør bevilges et tilbud til borgeren, udarbejdes der indstilling til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne til Visitationsudvalget. Visitation til misbrugsbehandling, servicelovens 101 samt sundhedslovens 141 Frederikssund kommune skal tilbyde behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere inden for 14 dage fra henvendelse. Frederikssund kommune har indgået aftale med Misbrugsambulatoriet Frederikssund under Region Hovedstaden, beliggende Ny Østergade 1, 1. sal, 3600 Frederikssund, hvor det er muligt at henvende sig direkte i åbningstiden. Ved alkoholbehandling er det muligt at modtage behandling og rådgivning anonymt. En sagsbehandler fra Frederikssund kommunes Myndighedsfunktion vil deltage på det afsluttende kortlægningsmøde og give tilbud om udarbejdelse af en 141 handleplan, såfremt borgeren ønsker det. 7/10

8 Klagebehandling Afgørelser om ovennævnte specialiserede sociale tilbud kan påklages til Det sociale nævn i Statsforvaltningen. Myndighedsfunktionen i Voksenafdelingen varetager klagesagsbehandlingen. En klage skal inden 4 uger fremsendes til Frederikssund kommune, hvorefter der tages stilling til, hvorvidt afgørelsen opretholdes. Opretholdes afgørelsen, fremsendes klagen med anke indstilling til Det sociale nævn, Statsforvaltningen til afgørelse. Så vidt Det sociale nævns afgørelse skal påklages videre til Ankestyrelsen, på grund af det principielle indhold i afgørelsen, varetages den videre klagebehandling tillige af Myndighedsfunktionen, Voksenafdelingen. 8/10

9 Bilag 1 Graduering af støttebehov opdelt i seks niveauer 1. LET STØTTE Borgeren klarer sig selv med lidt vejledning Borgeren klarer selv alle funktioner. Borgeren skal løbende vejledes, men ikke i den konkrete situation Socialpædagogisk støtte i egen bolig efter servicelovens (SEL) 85 Arbejde på særlige vilkår Beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 Klub, Støttecenter, mødesteder efter SEL KONTINUERLIG LET STØTTE Borgeren klarer sig selv, med nogen vejledning Borgeren gør tingene selv, men skal vejledes i den konkrete situation Socialpædagogisk støtte i egen bolig efter SEL 85 Arbejde på særlige vilkår Beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 Klub, Støttecenter, mødesteder efter SEL MODERAT STØTTE Borgeren klarer sig med verbal og/eller fysisk støtte og hjælp i moderat grad Borgeren har brug for moderat og/eller praktisk/fysisk støtte undervejs Socialpædagogisk støtte i egen bolig efter SEL 85 Tilbud om ophold i midlertidigt botilbud efter SEL 107 Arbejde på særlige vilkår Beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 Klub, Støttecenter, mødesteder efter SEL OMFATTENDE STØTTE Borgeren har brug for omfattende verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp konstant Tilbud om ophold i midlertidigt botilbud efter SEL 107 Tilbud om ophold i længerevarende botilbud efter SEL 108 Klub, Støttecenter, mødesteder efter SEL 104 Dag/aktivitetstilbud efter SEL FULD STØTTE Borgeren har brug for fuld verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp konstant Tilbud om ophold i længerevarende botilbud efter SEL 108 Klub, Støttecenter, mødesteder efter SEL 104 9/10

10 Dag/ aktivitetstilbud efter SEL FULD STØTTE AF MERE END 1 MEDARBEJDER Borgeren kræver daglig fuld verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp af mere end 1 medarbejder i visse situationer, f.eks. hygiejne og spisesituationer Tilbud om ophold i længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 Dag/ aktivitetstilbud efter servicelovens /10