Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr K Undersøgelse og vurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07. Undersøgelse og vurdering"

Transkript

1 Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr K Karen Beer Ekstern konsulent Undersøgelse og vurdering Fonden Skovly, Herredbjerg 24, 5683 Haarby søger om godkendelse til at etablere socialpædagogisk opholdssted jf. SeL 142, stk. 5 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier har undersøgt og vurderet ansøgning fra Fonden Skovly, der søger om godkendelse til at drive socialpædagogisk opholdssted. Beskrivelse af undersøgelsen Undersøgelsen omfatter en beskrivelse og vurdering af de fysiske rammer, de organisatoriske forhold, de pædagogiske og personalemæssige forhold, den ansøgte målgruppe samt de økonomiske forhold, jfr. Centerets ydelseskatalog. Undersøgelsen og vurderingen er foretaget med udgangspunkt i Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 og Kommunernes Landsforenings vejledninger for området. I forbindelse med kommunens godkendelse tages stilling til følgende forhold: Organisatoriske forhold Fysiske rammer Mål og metode Målgruppen Antallet af pladser Vedtægter Budget, herunder opholdspris pr. måned For at undersøge disse forhold er ansøgningen nøje analyseret, og der har været afholdt en række møder med ansøger. Det er særlig forholdene omkring målgruppe og budget, der har været mange drøftelser omkring, ligesom ansøgningen er tilrettet undervejs og uddybet i bilag til ansøgningen. Endvidere har der været afholdt en egentlig ledersamtale med Jan Suni for at vurdere hans faglige og personlige forudsætninger for at være daglig leder af et opholdsted som beskrevet i ansøgningen. Sagsforløbet har været usædvanlig langt. Den første ansøgning blev sendt til Fyns Amt i efteråret 2006, hvor også Hårby Kommune blev spurgt om plantilladelse. Begge henviste til den nye myndighed. 1

2 Sagsbehandlingen er endelig startet i Center for Opholdssteder og Botilbud i Faaborg Midtfyn Kommune i december 2007 og har således haft en varighed på et halvt år. Det skyldes bl.a., at ansøger har ændret målgruppe og tilbud undervejs, de fysiske rammer først er renoveret til juli 2008 samt en konsulents sygdom. Der har undervejs været afholdt en række møder, og der har været megen mailkontakt. Ansøger har leveret de ønskede oplysninger, og samarbejdet med Centeret har været godt. Vedlagt undersøgelsen er ansøgning fra Fonden Skovly med bilag, vedtægter, budget samt udkast til bevillingsskrivelse. Ansøgning Fonden Skovly søger med henvisning til Servicelovens 142 stk. 5 om godkendelse til at oprette et socialpædagogisk opholdssted med 6 døgnpladser for unge piger i alderen år med mulighed for ekstern tilknytning indtil det 23. år. Taksten er på kr ,00 pr. måned inkl. tøj -/ lommepenge for døgntilbudet og kr ,00 for udslusningstilbudet. Der søges endvidere om godkendelse til at oprette et undervisningstilbud på opholdsstedet. Centeret har i den anledning vurderet de fysiske rammers egnethed til også at indeholde et undervisningstilbud. Assens Kommune har over for Centeret tilkendegivet, at et undervisningstilbud på Skovly vil kunne varetages efter folkeskolelovens mulighed for hjemmeundervisning, idet tilbudet primært er et behandlingstilbud af kortere varighed. Såfremt unge kan klare mere undervisning og i større sammenhænge, kan det varetages af den lokale skole. PPR er med i samarbejdet omkring visitation til undervisning. Budgettet for undervisning skal godkendes af Assens Kommune. Centerets bemærkninger til ansøgningen: Centeret har fundet behov for uddybning af ansøgningen, særlig omkring målgruppebeskrivelse, visitation og budget. Disse spørgsmål er uddybet ved redigering af 1. udkast til ansøgning, udarbejdelse af bilag til ansøgning og ved møde med stifter. Centeret har endvidere overfor stifter gjort opmærksom på, at han er ansvarlig for at sende de nødvendige oplysninger til Assens Kommune, så der kan ske en godkendelse af undervisningstilbuddet. Samarbejdet har i undersøgelsesforløbet været godt. Centeret har fået de ønskede oplysninger til de aftalte tider. Organisatoriske forhold: Opholdsstedet Skovly er organiseret som en fond. Fonden er stiftet den 11. juni 2008, og der foreligger dokumentation for, at der er indsat ,00 kr. i fondens navn på en spærret konto, ligesom der foreligger referat fra det stiftende møde i bestyrelsen. Fondens bestyrelse består af: Afd. sygeplejerske Thuri Embacher Ladeøvænget 10 2

3 5683 Haarby Tlf Selvstændig erhvervsdrivende og regnskabsfører Jette Werner Herredsbjerg 18, Dreslette 5683 Haarby Tlf Pædagog Signe Falkesgaard Snavevej Haarby Tlf Leder Jan B.Suni Herredsbjerg Haarby En medarbejderrepræsentant udpeges, når der er ansat medarbejdere. Den første bestyrelse er udpeget af ansøger, hvorefter bestyrelsen vil være selvsupplerende. Vedtægterne: I henhold til bekendtgørelsen skal vedtægterne indeholde: 1. Angivelse af navn, hjemsted og formål 2. Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen og hvorledes den er indbetalt 3. Udpegning af ledelse og ledelsens ansvar og dispositioner 4. Regler om hæftelse ved gældsforpligtigelser 5. Regler m.h.t. budgetlægning, regnskabsføring og revision 6. Procedurer for vedtægtsændringer 7. Regler for kapitalen i tilfælde af nedlæggelse 8. Regler om bestyrelsens sammensætning 9. Regler for, at der skal ske henvendelse til tilsynsmyndigheden med henblik på godkendelse af ekstraordinære økonomiske dispositioner Bestyrelsen har vedtaget et sæt vedtægter, som er gennemgået i undersøgelsesforløbet, og det er konstateret, at vedtægterne opfylder ovenstående krav. Fonden er undtaget fra Lov om fonde og visse foreninger, 1 stk. 2, nr.7, idet det er konstateret, at følgende forhold er opfyldt: Driften dækkes af kommunale midler Fonden vil være undergivet tilsyn fra det offentlige Det er i vedtægterne fastsat, at det offentlige træffer bestemmelse om anvendelse af fondens midler i tilfælde af dennes opløsning. 3

4 Centerets vurdering organisatoriske forhold: At fonden er lovligt etablere i henhold til lov om social service. At der er en klar adskillelse mellem stifternes og fondens økonomi. At vedtægternes regler om anvendelse af fondens formue ved ophør er i overensstemmelse med fondens formål. At vedtægterne opfylder de krav, der kan stilles i henhold til bekendtgørelsens 5. At der er dokumentation for at fonden er stiftet, og at der er deponeret kr ,00 på en spærret konto. At bestyrelsen er sammensat således, at mindst ét medlem er uafhængig af stifter. Værdigrundlag I ansøgningen anfører ansøger værdigrundlaget som: Vi opfatter mennesket som en social person, som tilstræber at indgå i meningsfyldte relationer til andre mennesker. Vi mener, at mennesket har nogle basale behov, som skal være opfyldt, for at vi som menneske kan udfolde os og udvikle vores medfødte anlæg. Vi tror på, at alle mennesker har en vilje til at tilrettelægge sit eget liv og ønsker støtte til forandring, hvis kompetencen til styring af tilværelsen mistes. Vores menneskesyn er inspireret af social konstruktionistiske perspektiver. Vi mener, at mennesket uundgåeligt er påvirket af de relationer, det aktuelt indgår i. Det vil sige at mennesket er relationen. Menneskets identitet/selvopfattelse (tanker, følelser, kropsreaktioner og handlinger) ændrer sig efter, hvem vi er sammen med ændrer sig efter hvilken kontekst vi befinder os i. Vi mener, at der er flere ligheder end forskelle mellem et menneske, der misbruger rusmidler eller har en personlighedsforstyrrelse og et menneske, der ikke lever med disse vilkår. Mål med tilbuddet Ansøger anfører i ansøgningen: Målet er ikke at lære den unge at leve på institution, men at leve ude i samfundet. Målet er derudover: At de unge skal opnå at leve et liv uden rusmidler, og de skal kunne mestre eget liv. At der sker en styrkelse af den unges sociale færdigheder. At opholdet på Skovly og den efterfølgende udvidet psykosociale støtte i hjemmemiljøet skal støttes til at befinde sig godt fysisk, psykisk og socialt. At den unge umiddelbart efter udskrivning etablerer sig i en stabil boligsituation og påbegynder erhvervsrelateret kursus, skolegang eller jobtræning. At den unge - i forlængelse af sit ophold på Skovly - støttes til at etablere og fastholde kontakt til et stoffrit socialt netværk. Fysiske rammer: Omgivelser: Skovly er beliggende i landlige omgivelser omgivet af meget stor grund, skov og marker. Der er 8 km. til Assens og Hårby. Der er tæt til badestrand med mulighed for vandaktiviteter. Der er pæn afstand til nærmeste naboer. 4

5 Værelsesafdelingen: Værelsesafdelingen er nyrenoveret indvendigt og er delt op i tre enheder, hvor der er to eneværelser på hver 12m2 med tilhørende toilet og bad. I hver enhed er der et større lokale, der skal fungere henholdsvis som skolestue, samtalerum og fjernsynsstue. I samme bygning er der multirummet, hvor der er plads til gymnastik, musik, drama, bordtennis og andre aktiviteter, der behøver mere plads. Hovedhuset: Hovedhuset er ældre, men pænt vedligeholdt. I den ene ende indrettet med fælles køkken, spisestue, stor dagligstue og et toilet. I den anden ende konferencerum/kontor og to mødelokaler. Endvidere er der toilet og bad. Lederparret bor i lejlighed på 1. salen. Mindre hus Det mindre hus er et gammelt udhus, som er renoveret og indeholder vaske-/fyrrum samt lederens kontor. Centerets bemærkninger til fysiske rammer Centeret bemærker at renovering er planlagt til at være færdig i løbet af sommerferien, hvilket også virker sandsynligt. Renoveringen er i pæn standard, og huset er indrettet bevidst til målgruppen, både hvad angår ruminddeling og farvevalg. Det sidstnævnte er meget roligt og harmonisk, og der er fin harmoni rummene imellem. Omgivelserne er velegnede til målgruppen, og der er rig mulighed for aktiviteter af alle slags. Der vil stadig være behov for forbedringer i hovedhuset og udvendigt i værelsesfløjen, men det er planlagt til at foregå løbende, efterhånden som ansøger får opholdsstedet i gang. Der er indkøbt inventar til samtlige værelser og til øvrige rum. Centeret anbefaler Centeret kan anbefale, at de fysiske rammer anvendes til formålet Målgruppe: Målgruppen er 6 unge piger i alderen år med mulighed for ekstern tilknytning til det 23. år. Som en del af primærbehandlingen varetager Skovly 3 måneders udslusningsforløb for alle sine interne elever samt konsulentbistand til kommunernes personale og andre sociale netværker i forhold til den unges tilbagevenden til nærmiljøet.. Skovly modtager en målgruppe der er kendetegnende ved: Normalbegavede Misbrug af illegale stoffer, alkohol og lægeordineret medicin. Skadet personlighedsudvikling med bl.a. tvangstanker og tvangshandlinger OCD Gravide piger med ovennævnte problemer. Svære sociale problemer Omsorgssvigtede Depressive og spiseforstyrrede 5

6 Skovly modtager ikke: Psykisk og fysisk udviklingshæmmede Autister Stærkt medicinerede psykiatriske piger Fælles for disse piger er, at de ikke er i stand til at håndtere deres aktuelle livssituation. De er i stor risiko for at marginaliserer sig. De har brug for støtte til deres personlige udvikling for at blive selvhjulpne. De gravide har derudover brug for støtte og forberedelse til at varetage deres kommende forældreansvar. Skovly behandler uden anvendelse af substitutionsmedicin, som f.eks. metadon. Visitation Forud for visitationsmødet vil kontakten mellem opholdsstedet og kommunen være telefonisk og skriftligt. Målet er at høre om kommunens planer med den unge og sikre, at det er en opgave for Skovly. Efterfølgende aftales dato for visitationsmødet med kommunens sagsbehandler. Visitationsmødet foregår altid på Skovly, hvor der er rundvisning. Formålet med visitationsmødet er at sikre, at Skovlys behandlingstilbud matcher kommunens, den unges og netværkspersoners forventninger. Ved mødet gennemgås mødedeltagernes forventninger til behandlingen, og Skovly gennemgår de vigtigste af Skovly regler og dagrytme. Efter nogle dages betænkningstid underskrives kontrakter. Forældresamarbejdet Skovly ser forældresamarbejdet som en væsentlig del af arbejdet med målgruppen. Familien vil blive inddraget i behandlingen i det omfang, de magter det. Der vil blive anvendt familiesamtaler. Det er målet, at Skovly skal være med til at forbedre familierelationerne, hvad enten de unge skal flytte hjem, i egen bolig, institution eller familiepleje efter endt ophold. Centerets bemærkninger til målgruppe I dagspressen fremgår ofte, at mange kommuner har akut mangel til behandlingspladser til unge misbrugere under 18 år. Det er derfor god mulighed for, at der vil være behov for pladserne. Målgruppen er kendt i kommunerne, og det er centerets oplevelse, at netop den brede vifte af behandlingsmuligheder vil være attraktiv. Det er ligeledes centerets opfattelse, at piger vil kunne profitere af at blive behandlet ti et miljø, hvor der ikke er et andet køn at forholde sig til. Det er centerets opfattelse, at visitationen, som den er beskrevet, er tilstrækkelig grundig. Det er centerets opfattelse, at målgruppen er velbeskrevet, og at der undervejs i undersøgelsesprocessen har der været gjort godt rede for målgruppen, dens komplekse problemstillinger og de metoder, der tænkes anvendt. Endvidere er der redegjort for, hvordan dagligdag og samarbejde er tænkt. Forældresamarbejdet er beskrevet, så det sikrer, at forældre kommer med i behandlingen, i det omfang den enkelte familie magter det. Oprindelig var der søgt om en akutpladser, men i processen er det besluttet, at ansøgning om akutpladser afventer, til opholdstedet er kommet godt i gang. Aktuelt er der heller ikke fysiske rammer til en 7. plads. 6

7 Såfremt der vil opstå behov for en 7. plads, og der kan etableres et værelse, skal tilsynsmyndigheden ansøges om en midlertidig godkendelse. Centerets vurdering At der kan godkendes 6 pladser til unge piger i alderen 13 til 18 år på opholdsstedet med mulighed for udslusning At målgruppebeskrivelsen kan anbefales til godkendelse At målgruppebeskrivelsen er dækkende og tydelig nok til at sikre en tilstrækkelig grundig visitation. Behandlingsmetoder: Skovly har misbrugsbehandlingen og den unges personlige udvikling i fokus. Miljøet på Skovly et terapeutisk miljø, hvor der vil blive anvendt en buket af behandlingsmetoder: Individuel- og gruppesamtaler. Genogram (livstræ) Netværksdiagram Livshistorie NADA-akupunktur Mindfulness-meditation Marte-Meo metoden Fysisk og musisk udfoldelse Have-terapi Massage Zoneterapi Sund kost For at støtte udviklingen af færdigheder og normer inden for almindelig husførelse vil de unge indgå i de daglige gøremål, såsom planlægning, indkøb og madlavning, rengøring, vedligeholdelse af hus. Dagligdagen tilrettelægges med en fast døgnrytme, som alle skal følge. Målet er, at de unge opnår en sund døgnrytme, hvor de står op hver dag, får indført rutiner, ansvar, forpligtende sociale relationer, selvfordybelse og spændende fysiske aktiviteter. Behandlingskonceptets ramme: Behandlingskonceptet er, at den unge i 6 måneder bor på Skovly og lever i et miljø, der intensivt støtter den unges psykiske, fysiske og sociale udvikling. Skovlys personale har fokus på etablering af gode offentlige og private netværkskontakter/støttepersoner i den unges hjemmemiljø. Som en del af primærbehandlingen fortsættes netværksbehandlingen, når den unge er flyttet hjem i sit nærmiljø. Det gøres ved, at Skovlys personale i minimum 3 måneders udslusning fortsat støtter den unge og dennes støttepersoner/familie i deres indbyrdes relationer. I den teoretiske tilgang anvendes metoder fra kognitiv terapi, den systemiske og psykoanalytiske tilgang. I samarbejde med den unge og dennes sociale netværk udarbejdes der målsætninger og handleplan. Dette er for at sikre, at den unge efter døgnbehandling har en stabil boligsituation, kan starte på en 7

8 erhvervs-/ uddannelsesrettet aktivitet, planlagt fritidsaktivitet og fastlagte konkrete planer for efterbehandling. Centerets bemærkninger til behandlingsmetoden Det er kendetegnende for Skovly, at behandlingen er en meget stor en del af hverdagen, og at behandlingen er forholdsvis kortvarig. På den måde bliver tilbudet meget intensivt og kræver et bredt udsnit af metoder, der sikrer, at der er noget den enkelte kan profitere af, når netop de er motiverede. Der centerets opfattelse, at de metoder, man vil anvende på Skovly, er almindelig anerkendte, afprøvede og anvendte i moderne misbrugsbehandling. Centeret mener, at det en vigtig pointe i arbejdet med målgruppen at operere med intensive kortvarige behandlingsforløb og lægge botræning, uddannelse og praktik samt videreopbygning af sociale relationer i fortsættelse af behandlingstilbudet. Centeret finder at det bliver en stor udfordring for leder at finde personale, der har den nødvendige faglighed til at udføre metoderne i praksis. Centerets vurdering: At de beskrevne metoder er forsvarlige i forhold til målgruppens behov At metoden bygger på anerkendte behandlingsmæssige metoder At den teoretiske tilgang er anerkendt og afprøvet til målgruppen Personale Der ansøges om en personalenormering i opholdsdelen på 70 % leder og 5 fuldtids medarbejdere. Lederen bor på stedet og har sovevagter i dagligdagen. Skovly har til mål at ansætte personale med forskellig faglighed, så man sikrer en personalegruppe der tilsammen spænder over de nødvendige kompetencer, og som har et tilstrækkeligt metodekendskab. Ledersamtale Centeret har haft ledersamtale med Jan Suni og har i samtalen været undersøgende på om Jan B. Suni har en relevant erfaring og uddannelse til at varetage jobbet som leder af fonden Skovlys opholdsted. Centeret har endvidere undersøgt hans erfaring med ansættelse, supervision og viden om målgruppens særlige problemstillinger og behov. Ved ledersamtalen oplyste Jan B. Suni, at han er 55 år, er oprindelig uddannet pædagog og senere er uddannet cand. phil. i psykologi med efteruddannelse som psykoterapeut, misbrugsbehandler. Han har uddannet sig inden for akupunktur og andre alternative behandlingsmetoder, der anvendes til misbrugsbehandling. Han er skilt fra sin første kone, og har tre voksne børn. Han er samboende med Birgitte Nyvang Madsen, som er 45 år og ikke har nogen børn. Hun er under uddannelse til lærer. Jan Suni og Birgitte Nyvang Madsen bor på opholdsstedet. Jan Suni har haft forskellige job inden for fagområdet. Han har været leder af dag- og døgninstitutioner samt misbrugsbehandler. Adspurgt fortæller han, at hans motivation for at starte et opholdssted er, at han gerne i sin dagligdag vil kunne anvende sin viden som leder, terapeut og at forene individuel behandling og den enkelte sociale netværk i en sammenhæng, som ikke er mulig i et for traditionel dagbehandling af misbrugere. 8

9 Han begrunder valg af målgruppe med, at aldersgruppen fra 13 til 18 år har stigende misbrugsproblemer, og at unge piger ofte er en lidt overset gruppe. Han mener, at netop i den alder er det muligt at ændre en misbrugsadfærd, så de kan udvikle sig til livsduelige borgere. Han beskriver sig selv som en ledertype, der vægter åbenhed og en flad struktur og nævner værdibaseret og anerkendelse som en del af sin lederstil. Han ønsker dialog med sine medarbejdere og ønsker at tale sig til rette om tingene. Han fortæller videre, at dette ikke betyder, at han ikke tør tage beslutninger, han ved hvornår det er nødvendigt at træde i karakter som leder. Han vil inden opstart udarbejde værdier for personalesamarbejde, som den enkelte ved sin ansættelse forpligter sig til at arbejde efter. Jan Suni påpeger ved samtalen, at vil de kommende medarbejdere ikke vil indordne sig, vil ansættelsesforholdet bringes til ophør. Han er en tålmodig person, men vil ikke gå på kompromis med sine ledelsesidealer. Ved ansættelse af personale vil han vægte den faglige og personlige del lige højt, han mener ikke, at de ansatte skal have personlige erfaringer med misbrug, tværtimod ser han det som en ulempe. Han har i sit arbejde som misbrugsbehandler oplevet, at mange, der har været igennem et langvarigt misbrug, er i risiko for at have udviklet forstyrrelser af forskellig art. Han vil forholde sig kritisk til ansøgernes CV og tage referencer. Jan Suni er klar over, at personaledelen er uhyre vigtig for at skabe succes med tilbudet. Centeret spurgte ind til, hvordan Jan Suni vil sikre sin egen struktur, så han ikke risikerer at miste overblik over tilbuddet og kontakten til dagligdagen med de unge. Hertil svarede han, at han vil udarbejde en struktur for samarbejdet internt og eksternt, så han kan sikre ro og tid til selv at gennemføre en del af terapi- og behandlingsdelen. Han er klar over, at dette vil være nødvendigt, da det ikke er givet, at nye medarbejdere har de nødvendige kompetencer ved starten. Han er ligeledes klar over, at opstarten bliver krævende og er meget hårdt arbejde. Jan Suni vil i opstarten selv påtage sig supervision, men er helt klar over, at så snart der er økonomi til det, vil det blive nødvendigt med ekstern supervision. Adspurgt kan han se fordelen i at få sig en faglig mentor med erfaring med ledelse fra et tilsvarende opholdssted.. Han har gjort sig relevante tanker om markedsføring og demonstrer en realistisk indstilling til vigtigheden af dette, og vil være opsøgende for at få hurtig gang i tilbuddet. Han har i dag kontakt med et tilsvarende opholdssted, som vil anbefale stedet til de mange henvendelser, de ikke selv har plads til. Centret bemærkning til personale: Der er rekvireret straffe- og børneattest ved Rigspolitiet, og der er ingen påtegning. Jan Suni har afleveret helbredserklæring, der viser at han er sund og rask. Der er dokumentation for tidligere ansættelsesforhold og uddannelser, og hans CV vidner om en mangeårig relevant faglig og administrativ indsigt. Det er centerets opfattelse, at ansøger fagligt kan anvende de forskellige metoder, der beskrives i ansøgningen, at han kan stå inde for at sikre den beskrevne pædagogik, og at han kan visitere, så målgruppen overholdes. Han har selvindsigt og kan se stærke og svage sider ved sig selv. Det er endvidere centerets opfattelse, at han har en realistisk opfattelse af, hvad det vil sige at starte et opholdssted. Centeret har endvidere haft møder med deltagelse af hans samlever Birgitte Nyvang Madsen, som efter endt uddannelse skal arbejde på Skovly. Centeret oplever, at de to supplerer hinanden godt både fagligt og personligt. 9

10 Der er på nuværende tidspunkt ikke ansat personale. Ansættelserne skal godkendes af tilsynet som skal vurdere, at de nødvendige kvalifikationer er til stede. Centeret Vurdering: At Jan Suni besidder de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer til at varetage ledelse af opholdstedet Skovly. At det ansatte personale skal godkendes af tilsynet. Økonomiske nøgletal Budgettet er udarbejdet på baggrund af 6 døgnpladser. Lederlønnen er delt mellem opholdsdel, udslusning og skoledel. Der er nedenstående personalefordeling. Udslusningen har indtil videre kun en fast normeret pædagogstilling, idet det fremtidige behov kan være svært helt at forudse. Der vil dog ikke blive ansat nogen i udslusningsdelen, før der er et behov. Centeret har ikke taget konkret stilling til skolebudgettet, da dette skal godkendes af Assens Kommune. Dette er dog centerets opfattelse at skolebudgettet ser rimeligt ud. Opholdsstedsdel 70 % lederløn. 5 pædagoger Vikar ¾ stilling Ekstern udslusning 10 % leder 1 pædagog Skoledel 20 % leder 1,5 lærere Budgettet skal godkendes af Assens Kommunes skoleafdeling Etableringsbudget og likviditetsbudget. Ansøger har fået et etableringslån på kr. Endvidere er der tilsagn om kassekredit på kr. til at sikre tilstrækkelig likviditet i opstartsfasen. Lånene er optages på almindelige lånevilkår. Der er udarbejdet likviditetsbudget. Såfremt opholdsstedet kommer i gang med to unge ret hurtigt. hvad så?centeret vurderer at dette er realistisk. Der er indkøbt møbler m.v., som overgår til opholdsstedet, når likviditeten tillader det. Der vil blive udarbejdet en inventarliste. 10

11 Opholdsstedet 2008 Kr. Lønninger Ejendomsudgifter Øvrig drift Særlig behandling ialt Generelt tilsyn Samlede udgifter Takst pr. måned ved 95% belægning , Udslusning ekstern 2008 Kr. Lønninger Ejendomsudgifter Øvrig drift Særlig behandling Generelt tilsyn Samlede udgifter Takst pr. måned ved 95 % belægning Lønninger De ansøgte lønrammer svarer til de gennemsnitlige lønniveauer for tilsvarende stillingskategorier på offentligt drevne døgninstitutioner. Lederlønnen er beregnet til den højeste, selv om der kun er 6 døgnpladser. Dette skyldes, at der ud over døgnpladserne konstant forventes at være et tilsvarende antal i udslusning. Der er korte behandlingsforløb, hvilket stiller giver flere administrative opgaver og kræver stor fleksibilet, endvidere er lederen uddannelsesmæssigt velfunderet. Det gennemsnitlige lønniveau er beregnet som arbejdsgivers samlede omkostninger inkl. pensionsordning. Ejendomsudgifter Der er udarbejdet udkast til lejekontrakt, som er klar til parternes underskrivelse, når der foreligger en godkendelse af tilbuddet. Udkastet er lavet på baggrund af en valuarvurdering, udarbejdet juni

12 Der er tale om almindelige lejevilkår, der svarer til de lejevilkår, der normalt er gældende for området. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter svarer til kr inkl. tøj - /lommepenge pr. måned pr. anbragt, hvilket holder sig indenfor Kommunernes Landsforenings vejledende takst for Særlig behandling: Her er beregnet udgifter til supervision. Generelt tilsyn Her er afsat midler til gennemførelse af det generelle tilsyn, som opholdsstederne efter ny lov der træder i kraft den 1. juli 2008 fremover skal betale ud af taksten. Bemærkninger til budget Ved beregning af taksten har man lagt sig op ad de takster, der er almindelig gældende for området. Centeret finder, at der er god overensstemmelse mellem pris og kvalitet. Centeret vurdering: At prisen pr. måned kr for døgnpladser er rimelig. At pris pr. måned kr for udslusningsplads er rimelig. Sammenfattende vurdering: At fonden er lovligt etableret i henhold til lov om social service. At der er en klar adskillelse mellem stifternes og fondens økonomi. At vedtægternes regler om anvendelse af fondens formue ved ophør er i overensstemmelse med fondens formål. At vedtægterne opfylder de krav, der kan stilles i henhold til bekendtgørelsens 5 At der er dokumentation for at fonden er stiftet, og at der er deponeret kr ,00 på en spærret konto. At bestyrelsen er sammensat således, at mindst ét medlem er uafhængig af stifter. Centeret kan anbefale at de fysiske rammer anvendes til formålet. At der kan godkendes 6 pladser til unge piger i alderen 13 til 18 år på opholdsstedet med mulighed for udslusning. At målgruppebeskrivelsen kan anbefales til godkendelse. At målgruppebeskrivelsen er tilstrækkelig til at sikre en tilstrækkelig grundig visitation. At de beskrevne metoder er forsvarlige i forhold til målgruppens behov. At metoden bygger på anerkendte behandlingsmæssige metoder. At den teoretiske tilgang er anerkendt og afprøvet til målgruppen. At Jan Suni besidder de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer til at varetage ledelse af opholdstedet Skovly. At prisen pr. måned kr for døgnpladser er rimelig. At prisen pr. måned kr for udslusningsplads er rimelig. 12

13 Centret anbefaler Centeret anbefaler at opholdsstedet Skovly godkendes som beskrevet i henhold til vedlagte udkast til bevillingsskrivelse (Bilag 4) Høring af materiale Jan Suni har ved møde fået gennemgået det udarbejdede materiale, ligesom har haft det til høring. Han har skriftlig tilkendegivet, at han ikke har bemærkninger til materialet. Bilagsoversigt: Ansøgning fra Fonden Skovly bilag 1, 1a Vedtægter, bilag 2 Budget, bilag 3 Udkast til bevillingsskrivelse, bilag 4 Center for Opholdsteder, Botilbud og Plejefamilier Den 30. juni

Ansøgning om godkendelse af opholdsstedet. Behandlingscenteret Skovly Skolen for livskunst

Ansøgning om godkendelse af opholdsstedet. Behandlingscenteret Skovly Skolen for livskunst Ansøgning om godkendelse af opholdsstedet Behandlingscenteret Skovly Skolen for livskunst Rehabiliterings-center for unge piger med særlige problemer: Afhængighed af rusmidler, lægemidler og/eller har

Læs mere

Undersøgelse og vurdering

Undersøgelse og vurdering Faaborg Midtfyn kommune Center for Opholdssteder, Botilbud og Plejefamilier. Journal nr. 16.15.00-K09-35-07 Karen Beer Ekstern konsulent Undersøgelse og vurdering Fonden Østre Gl. Skole Prinsevej 18, 5631

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Udkast Egnethedsgodkendelse af opholdsstedet Østergaard, Gershøjsvej 14 A, 4070 Kirke Hyllinge, i henhold til lov om social service 142, stk.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Godkendelsesgrundlag for opholdstedet Nordkraft 2013

Godkendelsesgrundlag for opholdstedet Nordkraft 2013 Click here to enter text. Nordkraft, godkendelsesgrundlag 2013 Nordkraft Vester Fjordvej 3, Mou 9280 Storvorde Godkendelsesgrundlag for opholdstedet Nordkraft 2013 Opholdstedet Nordkraft er godkendt som

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 223-102024 JTL/usk 24.05.2006 VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Fonden Boformen Gaia. 1.2 Fondens adresse og hjemsted er Bøgelunden 25, 9320 Hjallerup. 2. Stiftelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, oktober 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Ishøj Kommune Procesbeskrivelse og tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for godkendelse af privat botilbud Maj 2009. Rapport

Ishøj Kommune Procesbeskrivelse og tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for godkendelse af privat botilbud Maj 2009. Rapport Rapport Beskrivelse og vurdering af ansøgning og godkendelsesproces vedrørende godkendelse af det private botilbud Bo-tanken ApS Ishøj Kommune Maj 2009 BDO Kommunernes Revision Side 1 Indhold 1 INDLEDNING...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Indholdsfortegnelse 072. Ændring af Godkendelsesgrundlaget for Stiftelsen Solhaven 136 2 Medlemmer

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav og forventninger, som Rusmiddelcenter Viborg ønsker opfyldt

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Forslag til etablering af ny Heldagsskole i Nordfyns Kommune.

Forslag til etablering af ny Heldagsskole i Nordfyns Kommune. Forslag til etablering af ny Heldagsskole i Nordfyns Kommune. På baggrund af anmodning om beskrivelse af mulighed for alternative forslag i Nordfyns Kommune til børns ophold på bl.a. Bøgelundskolen har

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Standard for godkendelse.

Standard for godkendelse. Standard for godkendelse. Krav og forventninger til arbejdsgange i forbindelse med godkendelse af private opholdssteder Politisk målsætning: Rebild Kommune godkender private opholdssteder i medfør af SEL

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgning om godkendelse af privat opholdssted for børn og unge, serviceloven 66, nr. 5, jf. 142 stk. 7 Frederikssund kommune

Vejledning til brug for ansøgning om godkendelse af privat opholdssted for børn og unge, serviceloven 66, nr. 5, jf. 142 stk. 7 Frederikssund kommune 18.8.2010 lybom Vejledning til brug for ansøgning om godkendelse af privat opholdssted for børn og unge, serviceloven 66, nr. 5, jf. 142 stk. 7 Frederikssund kommune I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Hvad er Skiftesporet? Skiftesporet et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år, som har behov for

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den 23-03-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den 23-03-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 15.00 Side 140 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade 6 11. september 2013 25. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Aflastningstilbuddet Fristedet er et akut- og specialaflastningstilbud for børn og unge i alderen 6 18 år,

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn d. 7.12. og. d. 12.12.2011

Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn d. 7.12. og. d. 12.12.2011 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Lundekollektivet Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn d. 7.12. og. d. 12.12.2011 Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Søren Torrense

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Institutionsprofil for Lænkepensionatet Institutionsprofil for Lænkepensionatet Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Lænkepensionatet...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...6 0. Indledning

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere