Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr K Undersøgelse og vurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07. Undersøgelse og vurdering"

Transkript

1 Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr K Karen Beer Ekstern konsulent Undersøgelse og vurdering Fonden Skovly, Herredbjerg 24, 5683 Haarby søger om godkendelse til at etablere socialpædagogisk opholdssted jf. SeL 142, stk. 5 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier har undersøgt og vurderet ansøgning fra Fonden Skovly, der søger om godkendelse til at drive socialpædagogisk opholdssted. Beskrivelse af undersøgelsen Undersøgelsen omfatter en beskrivelse og vurdering af de fysiske rammer, de organisatoriske forhold, de pædagogiske og personalemæssige forhold, den ansøgte målgruppe samt de økonomiske forhold, jfr. Centerets ydelseskatalog. Undersøgelsen og vurderingen er foretaget med udgangspunkt i Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 og Kommunernes Landsforenings vejledninger for området. I forbindelse med kommunens godkendelse tages stilling til følgende forhold: Organisatoriske forhold Fysiske rammer Mål og metode Målgruppen Antallet af pladser Vedtægter Budget, herunder opholdspris pr. måned For at undersøge disse forhold er ansøgningen nøje analyseret, og der har været afholdt en række møder med ansøger. Det er særlig forholdene omkring målgruppe og budget, der har været mange drøftelser omkring, ligesom ansøgningen er tilrettet undervejs og uddybet i bilag til ansøgningen. Endvidere har der været afholdt en egentlig ledersamtale med Jan Suni for at vurdere hans faglige og personlige forudsætninger for at være daglig leder af et opholdsted som beskrevet i ansøgningen. Sagsforløbet har været usædvanlig langt. Den første ansøgning blev sendt til Fyns Amt i efteråret 2006, hvor også Hårby Kommune blev spurgt om plantilladelse. Begge henviste til den nye myndighed. 1

2 Sagsbehandlingen er endelig startet i Center for Opholdssteder og Botilbud i Faaborg Midtfyn Kommune i december 2007 og har således haft en varighed på et halvt år. Det skyldes bl.a., at ansøger har ændret målgruppe og tilbud undervejs, de fysiske rammer først er renoveret til juli 2008 samt en konsulents sygdom. Der har undervejs været afholdt en række møder, og der har været megen mailkontakt. Ansøger har leveret de ønskede oplysninger, og samarbejdet med Centeret har været godt. Vedlagt undersøgelsen er ansøgning fra Fonden Skovly med bilag, vedtægter, budget samt udkast til bevillingsskrivelse. Ansøgning Fonden Skovly søger med henvisning til Servicelovens 142 stk. 5 om godkendelse til at oprette et socialpædagogisk opholdssted med 6 døgnpladser for unge piger i alderen år med mulighed for ekstern tilknytning indtil det 23. år. Taksten er på kr ,00 pr. måned inkl. tøj -/ lommepenge for døgntilbudet og kr ,00 for udslusningstilbudet. Der søges endvidere om godkendelse til at oprette et undervisningstilbud på opholdsstedet. Centeret har i den anledning vurderet de fysiske rammers egnethed til også at indeholde et undervisningstilbud. Assens Kommune har over for Centeret tilkendegivet, at et undervisningstilbud på Skovly vil kunne varetages efter folkeskolelovens mulighed for hjemmeundervisning, idet tilbudet primært er et behandlingstilbud af kortere varighed. Såfremt unge kan klare mere undervisning og i større sammenhænge, kan det varetages af den lokale skole. PPR er med i samarbejdet omkring visitation til undervisning. Budgettet for undervisning skal godkendes af Assens Kommune. Centerets bemærkninger til ansøgningen: Centeret har fundet behov for uddybning af ansøgningen, særlig omkring målgruppebeskrivelse, visitation og budget. Disse spørgsmål er uddybet ved redigering af 1. udkast til ansøgning, udarbejdelse af bilag til ansøgning og ved møde med stifter. Centeret har endvidere overfor stifter gjort opmærksom på, at han er ansvarlig for at sende de nødvendige oplysninger til Assens Kommune, så der kan ske en godkendelse af undervisningstilbuddet. Samarbejdet har i undersøgelsesforløbet været godt. Centeret har fået de ønskede oplysninger til de aftalte tider. Organisatoriske forhold: Opholdsstedet Skovly er organiseret som en fond. Fonden er stiftet den 11. juni 2008, og der foreligger dokumentation for, at der er indsat ,00 kr. i fondens navn på en spærret konto, ligesom der foreligger referat fra det stiftende møde i bestyrelsen. Fondens bestyrelse består af: Afd. sygeplejerske Thuri Embacher Ladeøvænget 10 2

3 5683 Haarby Tlf Selvstændig erhvervsdrivende og regnskabsfører Jette Werner Herredsbjerg 18, Dreslette 5683 Haarby Tlf Pædagog Signe Falkesgaard Snavevej Haarby Tlf Leder Jan B.Suni Herredsbjerg Haarby En medarbejderrepræsentant udpeges, når der er ansat medarbejdere. Den første bestyrelse er udpeget af ansøger, hvorefter bestyrelsen vil være selvsupplerende. Vedtægterne: I henhold til bekendtgørelsen skal vedtægterne indeholde: 1. Angivelse af navn, hjemsted og formål 2. Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen og hvorledes den er indbetalt 3. Udpegning af ledelse og ledelsens ansvar og dispositioner 4. Regler om hæftelse ved gældsforpligtigelser 5. Regler m.h.t. budgetlægning, regnskabsføring og revision 6. Procedurer for vedtægtsændringer 7. Regler for kapitalen i tilfælde af nedlæggelse 8. Regler om bestyrelsens sammensætning 9. Regler for, at der skal ske henvendelse til tilsynsmyndigheden med henblik på godkendelse af ekstraordinære økonomiske dispositioner Bestyrelsen har vedtaget et sæt vedtægter, som er gennemgået i undersøgelsesforløbet, og det er konstateret, at vedtægterne opfylder ovenstående krav. Fonden er undtaget fra Lov om fonde og visse foreninger, 1 stk. 2, nr.7, idet det er konstateret, at følgende forhold er opfyldt: Driften dækkes af kommunale midler Fonden vil være undergivet tilsyn fra det offentlige Det er i vedtægterne fastsat, at det offentlige træffer bestemmelse om anvendelse af fondens midler i tilfælde af dennes opløsning. 3

4 Centerets vurdering organisatoriske forhold: At fonden er lovligt etablere i henhold til lov om social service. At der er en klar adskillelse mellem stifternes og fondens økonomi. At vedtægternes regler om anvendelse af fondens formue ved ophør er i overensstemmelse med fondens formål. At vedtægterne opfylder de krav, der kan stilles i henhold til bekendtgørelsens 5. At der er dokumentation for at fonden er stiftet, og at der er deponeret kr ,00 på en spærret konto. At bestyrelsen er sammensat således, at mindst ét medlem er uafhængig af stifter. Værdigrundlag I ansøgningen anfører ansøger værdigrundlaget som: Vi opfatter mennesket som en social person, som tilstræber at indgå i meningsfyldte relationer til andre mennesker. Vi mener, at mennesket har nogle basale behov, som skal være opfyldt, for at vi som menneske kan udfolde os og udvikle vores medfødte anlæg. Vi tror på, at alle mennesker har en vilje til at tilrettelægge sit eget liv og ønsker støtte til forandring, hvis kompetencen til styring af tilværelsen mistes. Vores menneskesyn er inspireret af social konstruktionistiske perspektiver. Vi mener, at mennesket uundgåeligt er påvirket af de relationer, det aktuelt indgår i. Det vil sige at mennesket er relationen. Menneskets identitet/selvopfattelse (tanker, følelser, kropsreaktioner og handlinger) ændrer sig efter, hvem vi er sammen med ændrer sig efter hvilken kontekst vi befinder os i. Vi mener, at der er flere ligheder end forskelle mellem et menneske, der misbruger rusmidler eller har en personlighedsforstyrrelse og et menneske, der ikke lever med disse vilkår. Mål med tilbuddet Ansøger anfører i ansøgningen: Målet er ikke at lære den unge at leve på institution, men at leve ude i samfundet. Målet er derudover: At de unge skal opnå at leve et liv uden rusmidler, og de skal kunne mestre eget liv. At der sker en styrkelse af den unges sociale færdigheder. At opholdet på Skovly og den efterfølgende udvidet psykosociale støtte i hjemmemiljøet skal støttes til at befinde sig godt fysisk, psykisk og socialt. At den unge umiddelbart efter udskrivning etablerer sig i en stabil boligsituation og påbegynder erhvervsrelateret kursus, skolegang eller jobtræning. At den unge - i forlængelse af sit ophold på Skovly - støttes til at etablere og fastholde kontakt til et stoffrit socialt netværk. Fysiske rammer: Omgivelser: Skovly er beliggende i landlige omgivelser omgivet af meget stor grund, skov og marker. Der er 8 km. til Assens og Hårby. Der er tæt til badestrand med mulighed for vandaktiviteter. Der er pæn afstand til nærmeste naboer. 4

5 Værelsesafdelingen: Værelsesafdelingen er nyrenoveret indvendigt og er delt op i tre enheder, hvor der er to eneværelser på hver 12m2 med tilhørende toilet og bad. I hver enhed er der et større lokale, der skal fungere henholdsvis som skolestue, samtalerum og fjernsynsstue. I samme bygning er der multirummet, hvor der er plads til gymnastik, musik, drama, bordtennis og andre aktiviteter, der behøver mere plads. Hovedhuset: Hovedhuset er ældre, men pænt vedligeholdt. I den ene ende indrettet med fælles køkken, spisestue, stor dagligstue og et toilet. I den anden ende konferencerum/kontor og to mødelokaler. Endvidere er der toilet og bad. Lederparret bor i lejlighed på 1. salen. Mindre hus Det mindre hus er et gammelt udhus, som er renoveret og indeholder vaske-/fyrrum samt lederens kontor. Centerets bemærkninger til fysiske rammer Centeret bemærker at renovering er planlagt til at være færdig i løbet af sommerferien, hvilket også virker sandsynligt. Renoveringen er i pæn standard, og huset er indrettet bevidst til målgruppen, både hvad angår ruminddeling og farvevalg. Det sidstnævnte er meget roligt og harmonisk, og der er fin harmoni rummene imellem. Omgivelserne er velegnede til målgruppen, og der er rig mulighed for aktiviteter af alle slags. Der vil stadig være behov for forbedringer i hovedhuset og udvendigt i værelsesfløjen, men det er planlagt til at foregå løbende, efterhånden som ansøger får opholdsstedet i gang. Der er indkøbt inventar til samtlige værelser og til øvrige rum. Centeret anbefaler Centeret kan anbefale, at de fysiske rammer anvendes til formålet Målgruppe: Målgruppen er 6 unge piger i alderen år med mulighed for ekstern tilknytning til det 23. år. Som en del af primærbehandlingen varetager Skovly 3 måneders udslusningsforløb for alle sine interne elever samt konsulentbistand til kommunernes personale og andre sociale netværker i forhold til den unges tilbagevenden til nærmiljøet.. Skovly modtager en målgruppe der er kendetegnende ved: Normalbegavede Misbrug af illegale stoffer, alkohol og lægeordineret medicin. Skadet personlighedsudvikling med bl.a. tvangstanker og tvangshandlinger OCD Gravide piger med ovennævnte problemer. Svære sociale problemer Omsorgssvigtede Depressive og spiseforstyrrede 5

6 Skovly modtager ikke: Psykisk og fysisk udviklingshæmmede Autister Stærkt medicinerede psykiatriske piger Fælles for disse piger er, at de ikke er i stand til at håndtere deres aktuelle livssituation. De er i stor risiko for at marginaliserer sig. De har brug for støtte til deres personlige udvikling for at blive selvhjulpne. De gravide har derudover brug for støtte og forberedelse til at varetage deres kommende forældreansvar. Skovly behandler uden anvendelse af substitutionsmedicin, som f.eks. metadon. Visitation Forud for visitationsmødet vil kontakten mellem opholdsstedet og kommunen være telefonisk og skriftligt. Målet er at høre om kommunens planer med den unge og sikre, at det er en opgave for Skovly. Efterfølgende aftales dato for visitationsmødet med kommunens sagsbehandler. Visitationsmødet foregår altid på Skovly, hvor der er rundvisning. Formålet med visitationsmødet er at sikre, at Skovlys behandlingstilbud matcher kommunens, den unges og netværkspersoners forventninger. Ved mødet gennemgås mødedeltagernes forventninger til behandlingen, og Skovly gennemgår de vigtigste af Skovly regler og dagrytme. Efter nogle dages betænkningstid underskrives kontrakter. Forældresamarbejdet Skovly ser forældresamarbejdet som en væsentlig del af arbejdet med målgruppen. Familien vil blive inddraget i behandlingen i det omfang, de magter det. Der vil blive anvendt familiesamtaler. Det er målet, at Skovly skal være med til at forbedre familierelationerne, hvad enten de unge skal flytte hjem, i egen bolig, institution eller familiepleje efter endt ophold. Centerets bemærkninger til målgruppe I dagspressen fremgår ofte, at mange kommuner har akut mangel til behandlingspladser til unge misbrugere under 18 år. Det er derfor god mulighed for, at der vil være behov for pladserne. Målgruppen er kendt i kommunerne, og det er centerets oplevelse, at netop den brede vifte af behandlingsmuligheder vil være attraktiv. Det er ligeledes centerets opfattelse, at piger vil kunne profitere af at blive behandlet ti et miljø, hvor der ikke er et andet køn at forholde sig til. Det er centerets opfattelse, at visitationen, som den er beskrevet, er tilstrækkelig grundig. Det er centerets opfattelse, at målgruppen er velbeskrevet, og at der undervejs i undersøgelsesprocessen har der været gjort godt rede for målgruppen, dens komplekse problemstillinger og de metoder, der tænkes anvendt. Endvidere er der redegjort for, hvordan dagligdag og samarbejde er tænkt. Forældresamarbejdet er beskrevet, så det sikrer, at forældre kommer med i behandlingen, i det omfang den enkelte familie magter det. Oprindelig var der søgt om en akutpladser, men i processen er det besluttet, at ansøgning om akutpladser afventer, til opholdstedet er kommet godt i gang. Aktuelt er der heller ikke fysiske rammer til en 7. plads. 6

7 Såfremt der vil opstå behov for en 7. plads, og der kan etableres et værelse, skal tilsynsmyndigheden ansøges om en midlertidig godkendelse. Centerets vurdering At der kan godkendes 6 pladser til unge piger i alderen 13 til 18 år på opholdsstedet med mulighed for udslusning At målgruppebeskrivelsen kan anbefales til godkendelse At målgruppebeskrivelsen er dækkende og tydelig nok til at sikre en tilstrækkelig grundig visitation. Behandlingsmetoder: Skovly har misbrugsbehandlingen og den unges personlige udvikling i fokus. Miljøet på Skovly et terapeutisk miljø, hvor der vil blive anvendt en buket af behandlingsmetoder: Individuel- og gruppesamtaler. Genogram (livstræ) Netværksdiagram Livshistorie NADA-akupunktur Mindfulness-meditation Marte-Meo metoden Fysisk og musisk udfoldelse Have-terapi Massage Zoneterapi Sund kost For at støtte udviklingen af færdigheder og normer inden for almindelig husførelse vil de unge indgå i de daglige gøremål, såsom planlægning, indkøb og madlavning, rengøring, vedligeholdelse af hus. Dagligdagen tilrettelægges med en fast døgnrytme, som alle skal følge. Målet er, at de unge opnår en sund døgnrytme, hvor de står op hver dag, får indført rutiner, ansvar, forpligtende sociale relationer, selvfordybelse og spændende fysiske aktiviteter. Behandlingskonceptets ramme: Behandlingskonceptet er, at den unge i 6 måneder bor på Skovly og lever i et miljø, der intensivt støtter den unges psykiske, fysiske og sociale udvikling. Skovlys personale har fokus på etablering af gode offentlige og private netværkskontakter/støttepersoner i den unges hjemmemiljø. Som en del af primærbehandlingen fortsættes netværksbehandlingen, når den unge er flyttet hjem i sit nærmiljø. Det gøres ved, at Skovlys personale i minimum 3 måneders udslusning fortsat støtter den unge og dennes støttepersoner/familie i deres indbyrdes relationer. I den teoretiske tilgang anvendes metoder fra kognitiv terapi, den systemiske og psykoanalytiske tilgang. I samarbejde med den unge og dennes sociale netværk udarbejdes der målsætninger og handleplan. Dette er for at sikre, at den unge efter døgnbehandling har en stabil boligsituation, kan starte på en 7

8 erhvervs-/ uddannelsesrettet aktivitet, planlagt fritidsaktivitet og fastlagte konkrete planer for efterbehandling. Centerets bemærkninger til behandlingsmetoden Det er kendetegnende for Skovly, at behandlingen er en meget stor en del af hverdagen, og at behandlingen er forholdsvis kortvarig. På den måde bliver tilbudet meget intensivt og kræver et bredt udsnit af metoder, der sikrer, at der er noget den enkelte kan profitere af, når netop de er motiverede. Der centerets opfattelse, at de metoder, man vil anvende på Skovly, er almindelig anerkendte, afprøvede og anvendte i moderne misbrugsbehandling. Centeret mener, at det en vigtig pointe i arbejdet med målgruppen at operere med intensive kortvarige behandlingsforløb og lægge botræning, uddannelse og praktik samt videreopbygning af sociale relationer i fortsættelse af behandlingstilbudet. Centeret finder at det bliver en stor udfordring for leder at finde personale, der har den nødvendige faglighed til at udføre metoderne i praksis. Centerets vurdering: At de beskrevne metoder er forsvarlige i forhold til målgruppens behov At metoden bygger på anerkendte behandlingsmæssige metoder At den teoretiske tilgang er anerkendt og afprøvet til målgruppen Personale Der ansøges om en personalenormering i opholdsdelen på 70 % leder og 5 fuldtids medarbejdere. Lederen bor på stedet og har sovevagter i dagligdagen. Skovly har til mål at ansætte personale med forskellig faglighed, så man sikrer en personalegruppe der tilsammen spænder over de nødvendige kompetencer, og som har et tilstrækkeligt metodekendskab. Ledersamtale Centeret har haft ledersamtale med Jan Suni og har i samtalen været undersøgende på om Jan B. Suni har en relevant erfaring og uddannelse til at varetage jobbet som leder af fonden Skovlys opholdsted. Centeret har endvidere undersøgt hans erfaring med ansættelse, supervision og viden om målgruppens særlige problemstillinger og behov. Ved ledersamtalen oplyste Jan B. Suni, at han er 55 år, er oprindelig uddannet pædagog og senere er uddannet cand. phil. i psykologi med efteruddannelse som psykoterapeut, misbrugsbehandler. Han har uddannet sig inden for akupunktur og andre alternative behandlingsmetoder, der anvendes til misbrugsbehandling. Han er skilt fra sin første kone, og har tre voksne børn. Han er samboende med Birgitte Nyvang Madsen, som er 45 år og ikke har nogen børn. Hun er under uddannelse til lærer. Jan Suni og Birgitte Nyvang Madsen bor på opholdsstedet. Jan Suni har haft forskellige job inden for fagområdet. Han har været leder af dag- og døgninstitutioner samt misbrugsbehandler. Adspurgt fortæller han, at hans motivation for at starte et opholdssted er, at han gerne i sin dagligdag vil kunne anvende sin viden som leder, terapeut og at forene individuel behandling og den enkelte sociale netværk i en sammenhæng, som ikke er mulig i et for traditionel dagbehandling af misbrugere. 8

9 Han begrunder valg af målgruppe med, at aldersgruppen fra 13 til 18 år har stigende misbrugsproblemer, og at unge piger ofte er en lidt overset gruppe. Han mener, at netop i den alder er det muligt at ændre en misbrugsadfærd, så de kan udvikle sig til livsduelige borgere. Han beskriver sig selv som en ledertype, der vægter åbenhed og en flad struktur og nævner værdibaseret og anerkendelse som en del af sin lederstil. Han ønsker dialog med sine medarbejdere og ønsker at tale sig til rette om tingene. Han fortæller videre, at dette ikke betyder, at han ikke tør tage beslutninger, han ved hvornår det er nødvendigt at træde i karakter som leder. Han vil inden opstart udarbejde værdier for personalesamarbejde, som den enkelte ved sin ansættelse forpligter sig til at arbejde efter. Jan Suni påpeger ved samtalen, at vil de kommende medarbejdere ikke vil indordne sig, vil ansættelsesforholdet bringes til ophør. Han er en tålmodig person, men vil ikke gå på kompromis med sine ledelsesidealer. Ved ansættelse af personale vil han vægte den faglige og personlige del lige højt, han mener ikke, at de ansatte skal have personlige erfaringer med misbrug, tværtimod ser han det som en ulempe. Han har i sit arbejde som misbrugsbehandler oplevet, at mange, der har været igennem et langvarigt misbrug, er i risiko for at have udviklet forstyrrelser af forskellig art. Han vil forholde sig kritisk til ansøgernes CV og tage referencer. Jan Suni er klar over, at personaledelen er uhyre vigtig for at skabe succes med tilbudet. Centeret spurgte ind til, hvordan Jan Suni vil sikre sin egen struktur, så han ikke risikerer at miste overblik over tilbuddet og kontakten til dagligdagen med de unge. Hertil svarede han, at han vil udarbejde en struktur for samarbejdet internt og eksternt, så han kan sikre ro og tid til selv at gennemføre en del af terapi- og behandlingsdelen. Han er klar over, at dette vil være nødvendigt, da det ikke er givet, at nye medarbejdere har de nødvendige kompetencer ved starten. Han er ligeledes klar over, at opstarten bliver krævende og er meget hårdt arbejde. Jan Suni vil i opstarten selv påtage sig supervision, men er helt klar over, at så snart der er økonomi til det, vil det blive nødvendigt med ekstern supervision. Adspurgt kan han se fordelen i at få sig en faglig mentor med erfaring med ledelse fra et tilsvarende opholdssted.. Han har gjort sig relevante tanker om markedsføring og demonstrer en realistisk indstilling til vigtigheden af dette, og vil være opsøgende for at få hurtig gang i tilbuddet. Han har i dag kontakt med et tilsvarende opholdssted, som vil anbefale stedet til de mange henvendelser, de ikke selv har plads til. Centret bemærkning til personale: Der er rekvireret straffe- og børneattest ved Rigspolitiet, og der er ingen påtegning. Jan Suni har afleveret helbredserklæring, der viser at han er sund og rask. Der er dokumentation for tidligere ansættelsesforhold og uddannelser, og hans CV vidner om en mangeårig relevant faglig og administrativ indsigt. Det er centerets opfattelse, at ansøger fagligt kan anvende de forskellige metoder, der beskrives i ansøgningen, at han kan stå inde for at sikre den beskrevne pædagogik, og at han kan visitere, så målgruppen overholdes. Han har selvindsigt og kan se stærke og svage sider ved sig selv. Det er endvidere centerets opfattelse, at han har en realistisk opfattelse af, hvad det vil sige at starte et opholdssted. Centeret har endvidere haft møder med deltagelse af hans samlever Birgitte Nyvang Madsen, som efter endt uddannelse skal arbejde på Skovly. Centeret oplever, at de to supplerer hinanden godt både fagligt og personligt. 9

10 Der er på nuværende tidspunkt ikke ansat personale. Ansættelserne skal godkendes af tilsynet som skal vurdere, at de nødvendige kvalifikationer er til stede. Centeret Vurdering: At Jan Suni besidder de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer til at varetage ledelse af opholdstedet Skovly. At det ansatte personale skal godkendes af tilsynet. Økonomiske nøgletal Budgettet er udarbejdet på baggrund af 6 døgnpladser. Lederlønnen er delt mellem opholdsdel, udslusning og skoledel. Der er nedenstående personalefordeling. Udslusningen har indtil videre kun en fast normeret pædagogstilling, idet det fremtidige behov kan være svært helt at forudse. Der vil dog ikke blive ansat nogen i udslusningsdelen, før der er et behov. Centeret har ikke taget konkret stilling til skolebudgettet, da dette skal godkendes af Assens Kommune. Dette er dog centerets opfattelse at skolebudgettet ser rimeligt ud. Opholdsstedsdel 70 % lederløn. 5 pædagoger Vikar ¾ stilling Ekstern udslusning 10 % leder 1 pædagog Skoledel 20 % leder 1,5 lærere Budgettet skal godkendes af Assens Kommunes skoleafdeling Etableringsbudget og likviditetsbudget. Ansøger har fået et etableringslån på kr. Endvidere er der tilsagn om kassekredit på kr. til at sikre tilstrækkelig likviditet i opstartsfasen. Lånene er optages på almindelige lånevilkår. Der er udarbejdet likviditetsbudget. Såfremt opholdsstedet kommer i gang med to unge ret hurtigt. hvad så?centeret vurderer at dette er realistisk. Der er indkøbt møbler m.v., som overgår til opholdsstedet, når likviditeten tillader det. Der vil blive udarbejdet en inventarliste. 10

11 Opholdsstedet 2008 Kr. Lønninger Ejendomsudgifter Øvrig drift Særlig behandling ialt Generelt tilsyn Samlede udgifter Takst pr. måned ved 95% belægning , Udslusning ekstern 2008 Kr. Lønninger Ejendomsudgifter Øvrig drift Særlig behandling Generelt tilsyn Samlede udgifter Takst pr. måned ved 95 % belægning Lønninger De ansøgte lønrammer svarer til de gennemsnitlige lønniveauer for tilsvarende stillingskategorier på offentligt drevne døgninstitutioner. Lederlønnen er beregnet til den højeste, selv om der kun er 6 døgnpladser. Dette skyldes, at der ud over døgnpladserne konstant forventes at være et tilsvarende antal i udslusning. Der er korte behandlingsforløb, hvilket stiller giver flere administrative opgaver og kræver stor fleksibilet, endvidere er lederen uddannelsesmæssigt velfunderet. Det gennemsnitlige lønniveau er beregnet som arbejdsgivers samlede omkostninger inkl. pensionsordning. Ejendomsudgifter Der er udarbejdet udkast til lejekontrakt, som er klar til parternes underskrivelse, når der foreligger en godkendelse af tilbuddet. Udkastet er lavet på baggrund af en valuarvurdering, udarbejdet juni

12 Der er tale om almindelige lejevilkår, der svarer til de lejevilkår, der normalt er gældende for området. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter svarer til kr inkl. tøj - /lommepenge pr. måned pr. anbragt, hvilket holder sig indenfor Kommunernes Landsforenings vejledende takst for Særlig behandling: Her er beregnet udgifter til supervision. Generelt tilsyn Her er afsat midler til gennemførelse af det generelle tilsyn, som opholdsstederne efter ny lov der træder i kraft den 1. juli 2008 fremover skal betale ud af taksten. Bemærkninger til budget Ved beregning af taksten har man lagt sig op ad de takster, der er almindelig gældende for området. Centeret finder, at der er god overensstemmelse mellem pris og kvalitet. Centeret vurdering: At prisen pr. måned kr for døgnpladser er rimelig. At pris pr. måned kr for udslusningsplads er rimelig. Sammenfattende vurdering: At fonden er lovligt etableret i henhold til lov om social service. At der er en klar adskillelse mellem stifternes og fondens økonomi. At vedtægternes regler om anvendelse af fondens formue ved ophør er i overensstemmelse med fondens formål. At vedtægterne opfylder de krav, der kan stilles i henhold til bekendtgørelsens 5 At der er dokumentation for at fonden er stiftet, og at der er deponeret kr ,00 på en spærret konto. At bestyrelsen er sammensat således, at mindst ét medlem er uafhængig af stifter. Centeret kan anbefale at de fysiske rammer anvendes til formålet. At der kan godkendes 6 pladser til unge piger i alderen 13 til 18 år på opholdsstedet med mulighed for udslusning. At målgruppebeskrivelsen kan anbefales til godkendelse. At målgruppebeskrivelsen er tilstrækkelig til at sikre en tilstrækkelig grundig visitation. At de beskrevne metoder er forsvarlige i forhold til målgruppens behov. At metoden bygger på anerkendte behandlingsmæssige metoder. At den teoretiske tilgang er anerkendt og afprøvet til målgruppen. At Jan Suni besidder de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer til at varetage ledelse af opholdstedet Skovly. At prisen pr. måned kr for døgnpladser er rimelig. At prisen pr. måned kr for udslusningsplads er rimelig. 12

13 Centret anbefaler Centeret anbefaler at opholdsstedet Skovly godkendes som beskrevet i henhold til vedlagte udkast til bevillingsskrivelse (Bilag 4) Høring af materiale Jan Suni har ved møde fået gennemgået det udarbejdede materiale, ligesom har haft det til høring. Han har skriftlig tilkendegivet, at han ikke har bemærkninger til materialet. Bilagsoversigt: Ansøgning fra Fonden Skovly bilag 1, 1a Vedtægter, bilag 2 Budget, bilag 3 Udkast til bevillingsskrivelse, bilag 4 Center for Opholdsteder, Botilbud og Plejefamilier Den 30. juni