Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet."

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: P Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats. En kobling af projekterne: A:Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien. B: Samlet indsats målrettet unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse. 2. Projektleders navn: Erik Vestergaard Brydehusvej 12, 2750 Ballerup Telefon: Baggrund: I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. Kommunen har oplevet en stigning i antallet af hjemløse fra 50 personer i 2011 til 65 personer i pct. af disse er 24 år eller derunder, hvorfor det antages, at der især sker en nytilgang af hjemløse blandt gruppen af unge. Samtidig er Ballerup Kommune karakteriseret ved en relativt høj ungdomsarbejdsløshed, et stort antal aktivitetsparate unge og et relativt stort antal anbragte og udsatte unge, der er i risiko for at blive hjemløse. Behovet for at få udarbejdet en strategisk, fremadrettet struktureret og koordineret indsats er udtalt. Det er ligeledes tydeligt, at der er særligt behov for en målrettet indsats i forhold til de unge. Kommunen er blevet tildelt støtte fra to forskellige puljer til hjemløseindsats og har nu en mulighed for at iværksætte en indsats som dels har fokus på udvikling af strategi og metode, dels er en konkret håndholdt afprøvning af de bostøtteformer som anbefales i arbejdet

2 med Housing First tilgangen. 4. Projektets mål: At der udarbejdes en strategi som danner rammen om en samlet, tværfaglig og koordineret indsats, der inddrager alle berørte områder i kommunen og hos eksterne samarbejdsparter, så der kan ydes en samlet indsats overfor det voksende antal unge hjemløse i kommunen og de udsatte unge i risiko for at blive hjemløse. At sammenkoble de to bevilligede projektpuljer i én projektorganisation. At metoderne i Housing First tilgangen udbredes og implementeres. Samtidig anerkendes disse metoder som Ballerup Kommunes fremadrettede måde at arbejde med hjemløshed på. Indsatsen er forankret i den kommunale organisation. Projektet skal have for øje, at nabokommuner ikke eksporterer deres hjemløse til Ballerup. Resultatmål: Der er udarbejdet en hjemløsestrategi, der sikrer, at der sker en strategisk og koordineret indsats for de hjemløse i Ballerup Kommune. Strategien er implementeret i organisationen, så der arbejdes ud fra fælles forståelse og mål i indsatsen. Ovenstående strategi indeholder ligeledes en definition på, hvordan hjemløshed forstås i en Ballerup Kommune kontekst At initiere en konkret bostøtteindsats overfor 30 unge i projektperioden. o At der i projektperioden gennemføres 10 bostøtteforløb efter ICM metoden. o At der i projektperioden gennemføres 20 bostøtteforløb efter CTI metoden. At stoppe nytilgangen af unge hjemløse ved at arbejde tværfagligt og systematisk med udsatte unge, så de kommer godt på vej hvad angår bolig, uddannelse og i sidste ende beskæftigelse. Det betyder, at projektet skal tilstræbe at modvirke de strukturelle betingelser som for tiden fremmer hjemløshed. Side 2

3 Der iværksættes en forebyggende indsats overfor unge som vurderes at være i særlig risiko for at udvikle hjemløshed. Kommunen tænker forebyggende i indsatsen overfor de hjemløse og der arbejdes koordineret og samarbejdende både internt i kommunen og med andre relevante instanser. Der er indsamlet og opnået viden om hjemløshed generelt og kommunalt og indsatser i forbindelse med hjemløshedsprojektet er implementeret. Der er sket et grundlæggende kulturskifte i den måde, der arbejdes med hjemløse på fra boligparathed til Housing First. Det gælder på alle niveauer i organisationen fra bostøttemedarbejdere til kommunens boliganvisning, Ydelser etc. Der er fundet og/eller oprettet egnede boliger til de hjemløse, der indgår i projektet. Ballerup Kommune følger udviklingen i målgruppen ifbm SFI s kortlægning af hjemløshed hvert andet år (næste gang i 2015). Succeskriterier: Unge hjemløse Der er fundet egnede boliger til 100 pct. af målgruppen under 18 år Der er fundet egnede boliger til 90 pct. af målgruppen i alderen år Ved projektets afslutning er antallet af hjemløse i målgruppen stagneret eller faldet ifht. SFI s opgørelse i 2013 Udgifter til herberg er ikke øget i perioden 90 pct. af de unge hjemløse, som er flyttet i permanent bolig bor efter projektophør fortsat i denne bolig. 100 pct. af de unge hjemløse, som er flyttet i permanent bolig har modtaget én af de to bostøtteindsatser CTI eller ICM. 100 pct. af de unge hjemløse, som er flyttet i permanent bolig, og som det vil være relevant for, indgår i et sammenhængende, tværfagligt forløb med henblik på at blive uddannelsesparate i forhold til Jobcentrets kriterier for dette. Side 3

4 20 pct. af disse unge går fra at være aktivitetsparate til at blive uddannelsesparate indenfor et år. Af de unge hjemløse, som er flyttet i permanent bolig og har et misbrug er tre ud af fire i misbrugsbehandling. Af de unge hjemløse som er flyttet i permanent bolig og hvor der er stillet en psykiatrisk diagnose, er der samarbejde med psykiatriområdet. Unge i risiko for at blive hjemløse Et antal af de unge, som vurderes at have øget risiko for at blive hjemløse, men ikke er det i dag, modtager i løbet af projektperioden en tværfaglig indsats. Et antal af de unge, som vurderes at have øget risiko for at blive hjemløse, samt vurderes at have behov for bostøttende indsats, modtager dette. 5. Projektets indhold. Projektet vil løbe i 2 hovedspor. Et spor der drejer sig om udviklingen af strategi og implementering af metode. Denne proces følger den gældende drejebog for udvikling af politikker og strategier i Ballerup Kommune. Et andet spor bliver den konkrete håndholdte indsats overfor 30 unge, samt den forebyggende indsats overfor de særligt udsatte unge. Projektet vil have fokus på overgangen fra anbringelse til egen bolig. Med tanke på den fremadrettede forankring af projektets metoder og erfaringer, vil der blive tilrettelagt kurser og temadage for en bred vifte af nøglepersoner i praksisfeltet. 6. Organisering af projektet: Projektet organiseres med en projektejer, styregruppe, projektleder, projektgruppe og følgegruppe. Projektet vil desuden blive fulgt i kommunens koordinerende udvalg for et sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge i alderen 0-25 år. Projektejeren har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse herunder projektets budget og medvirker til at sikrer opbakning og engagement til projektet både internt i kommunen og eksternt. Projektejeren træffer de nødvendige principbeslutninger undervejs og er formand for styregruppen. Side 4

5 Projektejer vil være direktør for Social og Sundhed, Beskæftigelse og Borgertorv Mette Mortensen. Styregruppen er ansvarlig for at levere ressourcer til projektet i form af medarbejdere og økonomi. Styregruppen forholder sig til projektets implementering og løbende opfølgninger. Styregruppen vil bestå af relevante ledere. Den endelige sammensætning afklares nærmere ved projektstart, men kan eksempelvis være: Direktør Mette Mortensen Handicap- og Psykiatrichef Eva Borg Leder af Misbrugscentret Ann Dorte Ahrenskjær Ledelsesrepræsentant fra Børne- og Ungerådgivning Ledelsesrepræsentant Jobcenter Ledelsesrepræsentant Borgertorv/Boliganvisning Projektleder Erik Vestergaard Projektlederen refererer til projektejeren og har ansvar for den daglige implementering af projektet herunder budgetstyring. Projektlederens opgave er, sammen med projektejer, at være bannerfører for Housing First tilgangen. Han/hun er ansvarlig for at skabe overblik over og planlægge projektets fremdrift samt følge op på milepæle og mål. Der nedsættes en dynamisk og operationelt fungerende arbejdsgruppe. Gruppen skal bidrage med erfaring og viden fra området og skal fungere som sparringspartner for projektlederen. Forslag til arbejdsgruppe: Erik Vestergaard, Brydehuset, Projektleder *C-bur: Christina Ruben (eller en af de andre SSP Konsulenter), Linda Korthsen, Familiepleje Lone Marcussen, Familieteam Ungdomspensionen / det udegående team 1 repræsentant fra det opsøgende team Social vejledning Jobcenter 1 repræsentant fra socialpsykiatrien 1 repræsentant fra Pc Ballerup? 1 repræsentant fra boliganvisningen Kommissorium: Arbejdsgruppen deltager med viden og erfaringer i spørgsmål vedrørende unge og hjemløshed. Gruppen har en visiterende funktion i forhold til projektet. Dette koordineres tæt med relevante samarbejdspartnere. Side 5

6 Gruppen skal monitorere de 30 bostøtteforløb som igangsættes i løbet af projektperioden. Gruppen skal medvirke til planlægning og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb med fokus på metoderne i Housing First. Problemstillingen og projektet har betydelig politisk bevågenhed i kommunen, og der nedsættes derfor en følgegruppe til projektet bestående af politikere og fagfolk, som løbende kan følge og drøfte de erfaringer, der gøres i projektet. Følgegruppen bidrager med sparring og faglige indspark. Ansatte i projektet vil være projektleder og 2 projektmedarbejder. Projektleder vil være forankret på Rusmiddelcentret Brydehuset sammen med de 2 projektmedarbejdere. Mødefrekvens: Styregruppen mødes 1 gang pr. kvartal Arbejdsgruppen mødes 1 gang pr. måned Følgegruppen mødes to gange årligt og inviteres til status og afslutningskonferencer. Sager der kræver politisk stillingtagen ekspederes løbende og efter behov. 7. Overordnet tidsramme: 1.august 2014 medio Milepælsplan: (Kvalificeres og udbygges i samarbejde med projektgruppen) November 2014: projektorganisationen konstitueret. November 2014 samlet projektaftale godkendt. December 2014: Analyse gennemført. Januar 2015: Sag i KMB om anvisning af boliger. Januar 2015: Projektmedarbejdere tilkobles. Januar 2015: De første unge i målgruppen er identificeret og arbejdet omkring dem igangsættes. Januar 2015 temadage om metoderne i Housing first. Ultimo 2015: status på de første bostøtteforløb. Nogle vil overgå til drift i organisationen. Primo 2016: Nye bostøtteforløb opstartes. Marts 2016: Afslutningskonference i hovedsporet vedrørende strategi. Denne konference danner samtidig rammen om en midtvejs status for ungeprojektet. April 2016: Politisk godkendelse af hjemløsestrategi i Ballerup Kommune. Igangsatte bostøtteforløb fortsætter. Side 6

7 9. Interessenter, samarbejdsparter og overvejelse om borgerinddragelse: I forhold til samarbejdsparter i projektet er følgende identificeret og vil indgå i udarbejdelse af en hjemløsestrategi for kommunen og i indsatsen, hvor det er relevant: Interne: Rusmiddelcenter Brydehuset (tilbyder misbrugsbehandling) Socialpsykiatrien (Tilbyder indsats ifht. de psykisk syge/skrøbelige borgere). Social Vejledning (Kan bidrage med opsporing og visitering til projektet). Sundhedshuset (Tilbyder sundhedsindsatser overfor målgruppen herunder udgående sundhedsindsats). Jobcentret (Bidrager med afklaring, udredning og opkvalificering af borgerne). Kompetencecentret (Tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb, afklaring, og praktikker til målgruppen). Boliganvisningen (Bidrager med boliganvisning til målgruppen). Ejendomme (Kan bidrage til afsøgning af mulighed for og etablering af egnede boliger til målgruppen). Ydelser (Bidrager med udbetaling og rådgivning ifht. ydelser). Familieteamet (Bidrager med viden om og smidige overgange ifht. udsatte unge, som står til at skulle flytte i egen bolig samt kendskab til familier med børn, som er uden bolig). Det opsøgende team - Ungerådgivningen (Bidrager med opsporing og viden om målgruppen). Ungdomspensionen (Bidrager med viden om udsatte unge, som står til at skulle flytte i egen bolig). Boligsocial medarbejder (Bidrager med viden om det boligsociale arbejde, samarbejde med boligforeninger etc.). Eksterne: Psykiatrisk Center Ballerup (Bidrager med visitering af unge Ballerup borgere, som er kendt i det psykiatriske system og som er uden bolig eller i fare for at blive hjemløse). Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden (Bidrager med visitering af unge Ballerup borgere, som er kendt i det psykiatriske system og som er uden bolig eller i fare for at blive hjemløse). UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning Bidrager med uddannelsesvejledning til målgruppen). Beboerrådgivere (Bidrager med kontakt til og samarbejde med boligforeninger og borgere). Lokalpolitiet (Bidrager med kendskab til målgruppen og kan formidle kontakt mellem ung og Brydehuset). Boligforeninger (Er vigtige samarbejdsparter ifht. at få etableret Side 7

8 egnede boliger til målgruppen). Tornehøjgård I Gladsaxe (herberg Kan bidrage med formidling af projektet til målgruppen). Solvang i Glostrup (herberg - Kan bidrage med formidling af projektet til målgruppen). Lærkehøj Frederiksberg (herberg - Kan bidrage med formidling af projektet til målgruppen). 10. Kommunikationsplan: Udarbejdes når projektorganisationen er konstitueret. 11. Evaluering: I overensstemmelse med bevillingstilsagnet. 12. Overdragelse efter projektets ophør perspektivering. Projektet afsluttes Pr overgår opgaven til Brydehuset under forudsætning af, at spørgsmål om ressourcer er afklaret. 13. Ressourceforbrug (projektleder, projektgruppe, styregruppe, følgegruppe m.fl.) 14. Projektøkonomi: I overensstemmelse med bevillingerne. Brydehuset supplerer projektet med en halvtidsstilling. 15. Projektaftalen er godkendt af: Side 8