Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013"

Transkript

1 Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Udarbejdet af Sofie Lodahl Bai Velfærdsstaben, Vejle Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion på tilsynet Udviklingspotentiale Anbefalinger Opfølgning på tilsynet Grundlag for tilsynet Organisationen og dennes ledelse Målgruppe og pædagogik Dialog med borgere Medarbejdernes vilkår og trivsel Ændringer og/eller beskrivelser af de fysiske rammer siden sidste tilsyn Centerlederens kommentar

3 Indledning Denne rapport er udarbejdet af Velfærdsstaben i Vejle Kommune på baggrund af anmeldt tilsyn på Center for døgntilbud. Tilsynet blev udført den 27. februar Center Døgns tre botilbud med døgnstøtte består af: Sukkertoppen, beliggende Sukkertoppen 2B, 7100 Vejle med 56 pladser. Det består af Centerboligerne 1 og Centerboligerne 2, med i alt 22 pladser samt akutpladser. Herudover er der kollegieboligerne, med i alt 20 pladser. Tilbuddet er opført efter almenbolig lovens 115, hvortil der ydes service efter serviceloven. Tinghøj er beliggende Tingvej 1 A +1 C i Egtved, med 34 døgnpladser efter SEL 115 og 8 pladser til misbrugsbehandling efter SEL 101. Boligerne Ved Sønderåen, ved Sønderåen 16, 7100 Vejle med 16 pladser efter SEL 115. Om Center for døgntilbud: Center for Døgntilbud er Vejle Kommunes tilbud om boliger med døgnstøtte til borgere med sindslidelse og massive sociale problemer. Center for døgntilbuds tre afdelinger, henvender sig til borgere med psykiatriske lidelser, sociale problemstillinger og borgere med dobbelt diagnoser. Herudover har Center for døgntilbud oprettet Misbrugscenter døgn. Dette er et tilbud til borgere, der visiteres til døgnbehandling for misbrugsproblemer. Afdelingen er beliggende på Tingvej i en særskilt afdeling. Tilbuddet har 8 døgnpladser. Der tilbydes både kortere og længerevarende ophold på alle centrets afdelinger. Sukkertoppen/Ved Sønderåen og Tinghøj er to tidligere selvstændige centre, der er blevet sammenlagt og organiseret til et samlet center. 3

4 1. Konklusion på tilsynet 2013 Tilsynet møder generelt meget tilfredse borgere på Center for døgntilbud. Borgerne oplever sig lyttet til og udtrykker stor tilfredshed med den tildelte støtte. Borgerne udtrykker ligeledes tilfredshed med måden hvorpå støtten ydes. Flere siger de er meget glade for at bo på Centret og to beboere siger uafhængigt af hinanden at indsatsen er 100 % i orden. En enkelt borger, der har boet på Sønderåen af flere omgange, oplever at personalet har mindre tid til at sidde og snakke end tidligere. Borgerens siger at hun kan mærke, at normeringen ikke er nok. Borgeren mener dog at hun får tilpas hjælp og at personalet yder hjælpen på tilfredsstillende vis. Hun nævner fx at hendes kontaktperson er god til at snakke om ting og at personalet er super. Borgeren fortæller at tilbuddet ikke længere disponerer over en bil, hvilket hun savner til at komme mere ud af huset. Tilsynet vurderer på baggrund af samtlige interviewede borgere, at borgerne generelt er tilfredse med deres ophold på Center for døgntilbud. Tilsynet vurderer på baggrund af borgerinterviews og ved gennemgang af 5 udvalgte indsatsplaner, at der pågår en systematisk indsats i forhold til den enkelte borger. Tilsynet finder der er overensstemmelse mellem det visiterede, den konkrete indsats og de af centret beskrevne faglige metoder. Flere af beboerne udtrykker overfor tilsynet en usikkerhed omkring hvorvidt de har en indsatsplan, og usikkerhed omkring deres egne individuelle mål med opholdet. Enkelte borgere kender til deres indsatsplan og egne mål i forbindelse med ophold på Center for døgntilbud. Tilsynet vurderer, at borgernes bevidsthed omkring egen indsatsplan kan være et udviklingsfokus. Som organisation er Center for døgntilbud i gang med en forandringsproces. Der er gennemført organisationssammenlægning og der er sket ressourcetilpasninger grundet kortere indskrivningsforløb og fald i efterspørgsel på pladser. Dette har konkret betydet nedskrivning af pladser. Centerleder bemærker, at den økonomiske styring af tilbuddet stiller krav om fleksibilitet i ansættelserne. Medarbejderne indenfor organisationen hjælper således hinanden på tværs af afdelinger, og der opleves generel en stor fleksibilitet fra medarbejdersiden. Ledelse og medarbejderne fortæller at ledelsesspændet er øget for afdelingsledelsen, med afdelingsledelse på flere matrikler. Den enkelte medarbejder har således større beslutningskompetence og mere ansvar tildelt end tidligere. Det kræver at medarbejderne skal tillære sig en arbejdsform, hvor ledelsessparring i større grad afløses af faglig sparring med kollegaer. Det er fortsat tilgængelig ledelse, og de enkelte afdelinger kan også kontakte afdelingsledelsen på tværs. På en afdeling skal medarbejdere indgå mere i det skriftlige arbejde med fx indsatsplaner. På de øvrige afdelinger varetager medarbejderne allerede den funktion. Centerleder fortæller, at der er planlagt en indsats kaldet skriveværkstedet, som skal kvalificerede det skriftlige arbejde yderligere. Tilsynet vurderer, at trods et større ledelsesspænd, har ledelsen formået at være tilgængelige og tilpas synlige. Medarbejderne understøtter dette i spørgeskemaundersøgelsen. 4

5 Tilsynet anerkender de initiativer ledelsen har igangsat, for at skabe en samlet organisation. Det vurderes endvidere, at såvel ledelsen som medarbejderne er motiverede og engagerede i den videre udvikling af centeret. Det er tilsynets oplevelse at identificerede udfordringer italesættes via MED-systemet, og at de håndteres. Tilsynet vurderer i forhold til kompetenceudvikling, at centeret besidder tværfaglige kompetencer i overensstemmelse med målgruppens behov. Herudover konstaterer tilsynet, at relevante planer for kompetenceudvikling foreligger. Borgerudtalelser understøtter tilsynets vurdering og borgerne siger om medarbejderne: de er dygtige til at hjælpe og at de er professionelle. Tilsynet vurderer, at sikkerhedsarbejdet på centeret er velorganiseret. Tilsynet konstaterer, at der er gennemført APV og trivselsmåling. Endvidere konstaterer tilsynet, at der ikke er gennemført MUS-samtaler på alle afdelinger indenfor de seneste to år. Tilsynet anbefaler, at der gennemføres MUS-samtaler eller GRUSsamtaler. 1.2 Udviklingspotentiale Tilsynet finder, at der vil være udviklingspotentialer i: At udvikle på borgernes bevidsthed omkring egen indsatsplan, herunder hvilke mål der arbejdet med i dagligdagen. 1.3 Anbefalinger Tilsynet anbefaler: At gennemføre MUS og/eller GRUS samtaler på alle afdelinger, der ikke har afholdt dette indenfor de seneste to år. 1.4 Opfølgning på tilsynet Tilsynet giver ikke anledning til at skærpe Vejle Kommunes tilsynsforpligtigelse og opfølgningen på dette tilsyn er dækket af Vejle Kommunes tilsynskoncept for Grundlag for tilsynet Under besøget har Tilsynet gennemført: Opstartmøde med Centerleder og afdelingsledere Interview med MED-udvalget, bestående af centerleder, alle afdelingsledere og medarbejderrepræsentanter (herunder AMR og TR) med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelse besvaret af 35 medarbejdere og 6 ledere. 9 strukturerede individuelle interviews med borgere 5

6 Samtaler individuelt og i grupper under besøget Tilsynet tager stikprøver som belyser en lang række forhold. Disse forhold belyses gennem det fremsendte materiale og interviews. Såfremt punkterne ikke er beskrevet i rapporten, har de stikprøver som Tilsynet foretog ikke givet anledning til kommentarer. Der kan være andre områder, som Tilsynet ikke har undersøgt ved dette tilsyn. Tilsynet omfatter generelle fokuspunkter som: Organisationen og dennes ledelse: Særlige ledelsesmæssige udfordringer i det forløbne år Driftsforhold som f.eks. APV, MUS-samtaler, trivselsmåling Instruktion af nyt personale Forskellige politikker og retningslinjer Det pædagogiske indhold i tilbuddet, herunder: Målgruppen Indsatsplaner Borgernes indflydelse og inddragelse Hverdagen og aktiviteter Borgernes oplevelse af tilbuddet Medarbejdernes vilkår og trivsel: Efter- og videreuddannelse Supervision Sygefravær Vold Øvrige personaleforhold Evt. anbefalinger og andre punkter drøftet ved forudgående tilsyn: Inddragelse af borgere, hvor borgerne selv peger på ønske om indflydelse bl.a. ved indretning og ansættelse af personale. Revidere pårørendepolitik på centrets hjemmeside i overensstemmelse med Vejle kommunes netværkspolitik Undersøge om medarbejdernes ønske om nye uddannelsestilbud kan begrundes i fokus på ny målgruppe Tilsynet vurderer, at Center for døgntilbud har handlet på anbefalingerne fra seneste tilsyn. Generelt Tilsynet har på forhånd modtaget eller anvendt: Medicinhåndteringsinstrukser Beskrivelse af den socialpsykiatriske indsats i Center for døgntilbud 6

7 5 indsatsplaner Tilbuddets hjemmeside Vejle Kommunes tilsynsrapporter fra 2010 Voldsforebyggelsespolitik Uddannelses og kompetenceudviklingsplaner Metodekatalog Sygefraværsstatistik Voldsopgørelse for Center for døgntilbud Organisationen og dennes ledelse Det har været en tid præget at forandring på Center for døgntilbud. Det skyldes at Tinghøj og Sukkertoppen/Ved Sønderåen er sammenlagt til en organisation. I praksis har dette betydet et væsentligt arbejde med at samstemme arbejdet på en række punkter. I den forbindelse er et fælles Med-udvalg blevet sammensat og her løses en stor del de tværgående arbejdsopgaver såsom organisering af arbejdsmiljøgruppen, udvikling af fælles personalehåndbog, udarbejdelse af fælles medicininstruks m.m. Centerleder fortæller at medarbejderne generelt har håndteret og løst udfordringen om sammenlægningen flot. Hun anerkender de mange forandringer som især medarbejderne på Tinghøj har gennemgået de sidste år, forandringer som dels drejer sig om omorganiseringer men også forandringer i ledelseslaget grundet ledelseskift og ledelsesreduktion. Afdelingsledelsesspænddet på Center for døgntilbud beskrives af både centerleder, afdelingsledere og medarbejdere som forandret. Den enkelte afdelingsleder har nu ledelse på flere matrikler. Det stiller andre krav til medarbejdernes ageren. Konkret kræves det at medarbejderne i højere grad end tidligere skal sparre med kollegaer i stedet for en afdelingsleder, samtidig med at afdelingsledelsen i højere grad end tidligere skal uddelegere ansvar til medarbejderne. Ligeledes betyder det at afdelingsledelsen også går på tværs af afdelinger, således tilgængelig ledelse hele tiden sikres mulig. Generelt er det tilsynets vurdering, at den nye organisering på ledelsessiden opleves som positiv og nødvendig. Der synes i hele organisationen en forståelse for, at denne fordeling kræver øget fokus på hvilken beslutningskompetence medarbejderne har, samt fokus på hvordan nødvendig kommunikation mellem ledelse og medarbejdere praktiseres bedst mulig. Centerlederen fortæller, at organisationen hele tiden skal være omstillingsparat i forhold til korte frister for fraflytning af pladser. Der er gennemført pladsreduktion på baggrund af færre efterspørgsler på pladserne. Det stiller udfordringer i forhold til den økonomiske styring af tilbuddet. Det løses generelt ved fleksibilitet i forhold til medarbejdernes ansættelse og ved vakante stillinger. Ledelsen oplever at medarbejderne er villige til at hjælpe på andre afdelinger, når der fx er langtidssygdom. Udfordringen kan være, at medarbejderne ikke når at få det individuelle borgerkendskab, inden rokeringsperioden slutter. Der kan være udfordringer i arbejdstidstilrettelæggelsen, fortæller en afdelingsleder. 7

8 3.2.1 Målgruppe og pædagogik Målgruppen på Center for døgntilbud er voksne med psykiatriske lidelser og/eller massive sociale problemer. Center for døgntilbuds metoder tager afsæt i en fælles faglig referenceramme i Social- og Psykiatriafdelingen. Gennemgående arbejdes der med recovery-tanken, hvor borgere med sindslidelse kan komme sig helt eller delvist. Det gøres ved at skabe de bedst mulige forudsætninger, for at borgeren kan komme sig gennem en personlig udviklingsproces. Sideløbende anvendes psykosocial rehabilitering. Metoden relaterer sig til hvordan tilbuddet yder støtten i forhold til en borgers recovery-proces. Indsatsen omkring rehabilitering drejer sig dels om borgerens egen indsats, men også om planlagte mål med tæt tværfagligt samarbejde mellem forskellige sektorer og indsatser. Samtidig er der fokus på at tilgangen i samspillet med borgeren tager sit afsæt i en systemisk tankegang samt at der anvendes etiske principper til stadig refleksion i forhold til den praktiserede indsats. På ledelsesniveau arbejdes der på udvikling af et fundament for indsatsen i form af HOFmodellen. Denne skal udgøre en helhedsorienteret forandringsmodel, der skal danne grundlaget for den socialfaglige indsats. Modellen bygger på systemisk tilgang og kognitive metoder, såsom psykoedukation og samtaler og skal skabe en systematik for rehabilitering og recovery. Den enkeltes borgers indsats tager afsæt i borgerens 141 handleplan. Herudfra udarbejdes indsatsplanen, som er udslagsgivende for valget af metode/tilgang. Indsatsplanen indeholder delmål til opfyldelse af de overordnede mål. Delmålene relaterer sig til konkrete indsatser i dagligdagen. Der er fx. tilbud om Nada-behandling, Nordlys-massage, miljøterapi, samtaler m.m. Tilsynet har udvalgt og gennemgået 5 indsatsplaner, alle indsatsplaner tilhørende borgere, som tilsynet interviewede på dagen. Alle indsatsplaner konstateres at være udarbejdet i overensstemmelse med 141 handleplanen. Ydermere kan tilsynet konstatere, at anvendelse af fx samtaler og Nada-behandling i flere indsatsplaner, fremgår som anvendt metode. Tilsynet vurderer at der pågår en systematisk indsats i forhold til den enkelte borger, hvor der er overensstemmelse mellem det visiterede, den konkrete indsats og de af centret beskrevne faglige metoder. Tilsynet hører fra flere borgere eksempler på at medarbejdere opleves som professionelle og dygtige til deres arbejde, og at den leverede indsats på centret har gjort en markant og vigtig forskel for borgerne. Ligeledes oplever borgerne at de bliver inddraget i dagligdagen, i den udstrækning, de selv ønsker det. På spørgsmål om den enkeltes borgers kendskab til egen indsatsplan, kan flere borgere tilsyneladende ikke genkende ordet indsatsplan eller beskrive nærmere hvad målet for deres ophold er. Det indikerer et udviklingspotentiale i forhold til at skabe en bevidsthed hos borgeren omkring egne udviklingsmål. Enkelte borgere kan adspurgt om formålet med opholdet beskrive egne mål, herunder berette om de indsatser der skal bidrage til at opnå målene som 8

9 relaterer sig til fortsat at blive i behandling, at udvikle en sundere livsstil og for en: at komme ud i egen lejlighed. Generelt ser tilsynet rundt i fællesrummene indikationer på, at der arbejdes aktivt med rehabilitering i form af deltagelse af pligter, planlægning af fællesaktiviteter m.m. Det ses ved skemaer der beskriver ansvarsfordeling på huslige gøremål, som udtryk for at borgere hjælper med praktiske opgaver i det omfang de magter det. Herudover ses flere steder sedler med aktivitetstilbud til borgerne, det være sig biografture og idrætstilbud. Borgerne udtrykker generel tilfredshed med udvalget af muligheder og fortæller, at de udvalgte aktiviteter er både personalets og borgernes forslag. Tilsynet vurderer at aktiviteterne er planlagt med udgangspunkt i borgernes behov, et eksempel er idræt for psykisk sårbare. Ved sidste tilsyn gav mange borgere udtryk for utryghed ved en stigende målgruppe af borgere med et aktivt misbrug. Dette nævner hverken borgere eller medarbejdere som en problematik, selvom målgruppen fortsat er til stede på centret. Tilsynet finder dette som en positiv udvikling, og vurderer at centret har håndteret indsatsen i forhold til målgruppen på kompetent vis Dialog med borgere De borgere på Center for døgntilbud, som Tilsynet taler med, giver næsten alle udtryk for stor tilfredshed med tilbuddet. De nævner tilfredshed med omfanget af den hjælp de får og tilfredshed med måden hjælpen ydes på. Adspurgte beboere fortæller at de oplever sig respekteret af personalet og at personalet altid er tilgængeligt. Personalet beskrives som omsorgfulde og flere beboere siger de er dygtige og professionelle, til at yde lige netop den indsats, som den enkelte har brug for. En borger har oplevet stor støtte og praktisk hjælp til behandling igennem et længere varende sygdomsforløb, en anden fortæller om hjælp til at tømme de sorte tanker ud af hovedet. En beboer siger, at det er et dejligt sted og bo og at personalet de gør meget for det sociale. Han afslutter og siger; de er her 100 %. En anden udtaler: Personalet er dygtige og arbejder professionelt. Man skal kun sige tingene en gang, og så gør de det. Jeg er godt tilfreds. En anden borger siger samstemmende; Jeg er blevet bedre i forhold til da jeg kom.. de har været så søde ved mig hernede og har ydet omsorg, jeg får noget ud af opholdet og de bakker mig op. Han forsætter i forhold til sin indsatsplan; jeg skal passe på i trafikken og vaske op. Samme borger fortæller at han tidligere var bekymret for oprettelse af et misbrugstilbud. Til det siger han: det er gået så godt, og her er sådan en god stemning. 9

10 Støtten fra personalet opleves af beboerne som tilstrækkelig. En siger: vi tager en snak hver dag, hvor personalet spørger ind til mig og hjælper med det jeg har brug for. En anden siger at jeg bliver lyttet til af personalet. Et konkret eksempel gives, hvor borgeren har ønsket flytning og hvor der efterfølgende er etableret et møde med sagsbehandleren herom. En borger, der har boet på Ved Sønderåen af flere omgange oplever, at personalet har mindre tid til at sidde og snakke end tidligere. Borgerens siger endvidere at hun kan mærke, at normeringen ikke er nok. Borgeren siger hun får tilpas hjælp og at personalet yder hjælpen på tilfredsstillende vis. Hendes kontaktperson er god til at snakke om ting og personalet er super. Borgere der anvender det nye misbrugstilbud fortæller, at atmosfæren er omsorgsfuld og varm. De fortæller hvor glade de er for at være på stedet, om det de har lært, om den store støtte de får, samt hvorledes de oplever sig som en del af et vigtigt fællesskab. Det bliver fremhævet, at en ikke-konfronterende tilgang, afføder et respektfuldt miljø. Der udtrykkes stor tilfredshed med at det er muligt at få besøg af børn, kærester mv. i weekenden. En af de interviewede siger at opholdet på tilbuddet har reddet mit liv. Der gives samstemmende på hele Center for døgntilbud udtryk for at man kan få gode udfordringer såvel i botilbuddet som i fritiden. I weekenden tilbydes forskellige aktiviteter, som foregår rundt omkring i organisationen, ligesom der kan være aktiviteter ud af huset. Borgerne fortæller om konkrete planer i form af biografture, idrætsaktiviteter, tilbud om madlavning, fysisk træning, maleværksted og fitnessboksning. En borger fortæller at tilbuddet ikke længere disponerer over en bil, hvilket hun savner til at komme mere ud af huset. Ikke alle borgere kender til deres indsatsplaner, adspurgt kan de ikke fortælle hvad de skal lære under opholdet på centeret, og de kan ikke genkende ordet indsatsplan. Enkelte borgere fortæller om egne mål og har viden om formålet med indsatsen. Alle borgere oplever sig tilpas inddraget i beslutninger vedrørende eget liv. En borger mener at maden ikke altid er lige god. Adspurgt hvad der kan forbedres, siger borgeren: det er ikke lige så godt som mors mad. Andre borgere giver udtryk for de er tilfredse med kosten. Ledelsen fortæller, at der er blevet ændret i serviceniveauet i forhold til kosten, hvorfor det er forståeligt at borgerne kan opleve en serviceforringelse. Tilsynet har undersøgt borgernes tilfredshed med indflydelsen på eget liv. Flere borgere har husdyr boende i lejligheden under ophold på centeret, og tilsynet møder en borger der har en hund. Borgerne fortæller at de har beboermøder, hvor de drøfter mad, planlægger fælles rengøring, aftaler aktiviteter mv. På baggrund af de interviewede borgeres udtalelser vurderer tilsynet, at der er en stor grad af tilfredshed med støtten på centeret. Endvidere vurderes det at den tildelte støtte ydes i samarbejde med den enkelte borger og med afsæt i borgerens ret til selvbestemmelse. 10

11 Alle adspurgte borgere fortæller at de er trygge i fællesrummene. En borger siger: det går godt med at være sammen med de andre, folk er gode til at tage hensyn til hinanden. En borger fortæller Tilsynet, at han har været bekymret med etablering af det nye Misbrugsafdeling. Til det siger han: det er gået så godt, det er gået stille og roligt Medarbejdernes vilkår og trivsel Medarbejderne giver gennem spørgeskemaundersøgelse udtryk for, at være tilfredse med deres arbejde. De oplever sig fagligt kompetente og oplever også overordnet at de yder den tilstrækkelige hjælp til borgerne. Ligeledes mener medarbejderne, at tilgangen til borgerne i høj grad er anerkendende og at der lægges vægt på borgerens selvbestemmelsesret. Der er blandt medarbejderne en oplevelse af at man er gode til at hjælpe hinanden i organisationen, og der er en villighed til at tilpasse sig organisationens behov. Medarbejderne fortæller om interne rokeringer der er sket i forbindelse med langtidssygdom. Medarbejderne udtrykker villighed til at være fleksible, når der er et konkret problem. Omrokeringer fra en afdeling til en anden, giver medarbejderne inspiration og beriger det faste personale. Der ses med nye øjne, fortæller de. Omvendt giver det udfordringer i forbindelse med arbejdstidsplanlægning og samtidig udfordres borgerne af ukendte medarbejdere. Tilsynet oplever en motivation blandt medarbejderne for sammen med ledelsen at videreudvikle Center for døgntilbud. Ledelsen nævner forandring som et vilkår på det sociale område. En medarbejder bemærker, at det at rumme forandring kræver en tryghed i den enkelte afdeling. Medarbejderen fortæller at skiftende afdelingsledelse kan udfordre trygheden. Centerlederen siger, at medarbejderne har klaret de konstante forandringsprocesser utrolig flot og anerkender deres håndtering og indsats igennem de senere års organisationsændringer. Tilsynet vurderer, at ledelsen fortsat skal have fokus på at yde medarbejderne den tilpasse tryghed, så medarbejderne fortsat kan leverede den fornødne fleksibilitet. Der gives samstemmende udtryk for, at der er kendskab til procedure for introduktion af nye medarbejdere, medicininstruks, magtanvendelsesregler og at disse efterleves. I 2012 kan tilsynet konstatere, at der har været 7 magtanvendelser i form af fastholdelser på centeret, alle vurderet med hjemmel i Serviceloven. Møder: Der er tilfredshed med antal og indhold af møder på afdelingsniveau. 11

12 Omfanget og indholdet på fællesmøder opleves af medarbejderne tilfredsstillende, dog er der en mindre del der oplever tilfredsheden i mindre grad. Servicemedarbejdere fortæller, at det skyldes at de grundet et andet arbejdsfelt, ikke har den store interesse i alle temaer på fællesmøderne, men at de fortsat mener det er væsentligt at deltage. Supervision: Et antal af medarbejdere oplever ikke at have fået tildelt supervision, som beskrevet i centerets uddannelses- og kompetetencestrategi, hvor tilbud om supervision gives 6 gange årligt. MED-udvalget fortæller at en mulig forklaring kan være, at man har valgt at uddanne og benyttet interne medarbejdere til intern supervision. Datoer for supervision i de enkelte afdelinger er netop planlagt. Herudover fortæller MED-udvalget, at medarbejdere fra servicefunktioner også deltager i undersøgelsen, for hvem supervisionstilbud ikke er relevant. Sygefravær: Tilsynet har ved gennemgang af centrets sygefraværsstatistik bemærket, at sygefraværet på centret er steget fra 3,42 % i februar 2012 til 7,27 % i februar Der er 3 arbejdsrelaterede sygemeldinger, ledelsen fortæller at disse er håndteret med individuelle aftaler for tilbagevenden på arbejdspladsen. Det oplyses af medarbejderne, at der afholdes opfølgningssamtaler ved sygdom. Kompetenceudvikling: Der er udarbejdet en plan for kompetenceudvikling, og alle medarbejdere der har gennemført spørgeskemaundersøgelsen siger, at de i høj grad, eller meget høj grad, mener at have kompetente kollegaer. En del mener at de mangler efteruddannelse og kurser på det individuelle niveau, men adspurgt mener medarbejderne at der er nødvendige kompetence tilstede i organisationen. Det er tilsynets vurdering at medarbejderne er veluddannede og engagerede, hvorfor ønske om mere efteruddannelse ses som positivt. Vold mod medarbejdere: Der er udarbejdet instruks for håndtering af vold mod medarbejdere, de registreres og indsendes til velfærdsstaben kvartalsvis. Indberetninger håndteres på afdelingslederniveau, og alle er derfor uddannet som sikkerhedsledere og er med i sikkerhedsgruppen. Der arbejdes med individuelle risikovurderinger, hvor dette vurderes som aktuelt. AMR-gruppen og sikkerhedsgruppen gennemgår alle voldsindberetningerne sammen. Vold mod medarbejdere er stigende, det behøver ikke udelukkende være negativt, fortæller ledelsen, fordi det kan være et udtryk for at der arbejdes aktivt med vold som tema. Voldsindberetning går direkte til afdelingslederne og der pågår herefter en faglig stillingtagen til forebyggende initiativer fremadrettet. Medarbejderne fortæller, at de dagligt mødes, så der foretages løbende risikovurderinger sammen i forhold til den enkelte borger. Medarbejderne fortæller samtidig, at de har et øget fokus på om de fx skal køre en eller to medarbejdere med en borger. Herudover testes overfaldsalarmer ugentligt. Centerlederen fortæller, at sikkerheden på centret er gennemgået og fundet velorganiseret. 12

13 Tilsynet konstaterer at der i 2011 i alt er indberettet 62 episoder med vold mod medarbejdere. I 2012 er der indberettet 94 episoder. Tilsynet vurderer at centrets sikkerhedsarbejde er velorganiseret. Overlap: Medarbejderne i spørgeskemaundersøgelsen fortæller, at der er mulighed for overlap, hvor dagens hændelser kan bearbejdes med en kollega. APV: Der foreligger krav om udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger i såvel bolig som beskæftigelse i loven om arbejdsmiljø. Der er gennemført APV i overensstemmelse hermed. Trivselsmåling: Der er netop gennemført en trivselsmåling, resultatet er endnu ikke udkommet. Mus: Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at ikke alle medarbejdere har gennemført MUSsamtale indenfor de seneste to år. Ledelsen fortæller at årsagen skal findes i at de nyorganiserede afdelinger har prioriteret forventningsafstemmningssamtaler, men at MUS-samtaler generelt gennemføres en gang årligt. Centerleder fortæller at det fremadrettet bliver arbejdet struktureret således, at hvert andet år afholdes der MUS-samtaler og hvert andet år GRUS-samtaler. Pauser: Generelt er der mulighed for at holde pause, og medarbejderne fortæller, at de skal være til rådighed for borgerne under pauserne. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne overordnet er tilfredse med praksis på området. 4. Ændringer og/eller beskrivelser af de fysiske rammer siden sidste tilsyn Det har ikke været væsentlige ændringer af de fysiske rammer på Center for døgntilbud siden sidste tilsyn. Borgerne klagede ved sidste tilsyn over terrasserne var så åbne ved lejlighederne. Der er nu opsat skærmende hegn og ingen borgere nævner dette fortsat som problematisk. På Tinghøj er en afdeling lavet om til misbrugsbehandling. Tilbuddet er skærmet fra resten af Tinghøj, så man naturligt ikke anvender samme udgang. Tilsynet vurderer at de fysiske rammer er anvendelige til formålet og velindrettede. 5. Centerlederens kommentar Bemærkninger til tilsynsrapporten: Tilsynet nævner at personalet på en enkelt afdeling oplever at de i højere grad end tidligere har ansvar for den skriftlige udformning af indsatsplaner. Vi har i forhold til dette netop planlagt en indsats vi kalder skriveværkstedet som skal kvalificere det skriftlige arbejde med indsatsplanerne. 13

14 Desuden bemærkes at flere af borgerne udtrykker usikkerhed omkring deres egen indsatsplan. Det et kontinuerligt fokus - ikke kun at inddrage borgerne, det bliver alle der er i stand til det, men fokus er at gøre den formulerede indsatsplan bevidst for borgeren som et af udgangspunkterne for samarbejdet. Vi afprøver lige nu at arbejde mere visuelt med indsatsplanen i samarbejde med borgeren ved brug af vores lokale til videokonferencer. I forbindelse med den interne omorganisering har flere medarbejdere fået ny afdelingsleder. MUS-samtaler er derfor, i de afdelinger, erstattet af forventningssamtaler og MUS- eller GRUSsamtalerne gennemføres i løbet af 2013, når medarbejdere og ledere har et bredere kendskab til hinanden og opgaverne. Det registrerede sygefravær for februar 2013 på 7,27 % forventes ikke være svarende til årsresultatet. Jeg forventer at sygefraværet i 2013 vil være svingende over året, lige som det var I 2012 hvor den månedsvise opgørelse lå mellem 1,89 % - 6,53 %. Det gennemsnitlige sygefravær i 2012 var på 4,32 %. 14

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 16. dec. 2010 og 7. jan. 2011. Vejle Misbrugscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 16. dec. 2010 og 7. jan. 2011. Vejle Misbrugscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 16. dec. 2010 og 7. jan. 2011 på Vejle Misbrugscenter Udført af Lisbeth Pedersen og Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Jelling Have Den 9. maj 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Jelling Have Den 9. maj 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Jelling Have Den 9. maj 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Bakkeager Plejecenter

Bakkeager Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Bakkeager Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Socialpædagogisk konsulent Sofie Lodahl Bai Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Påbud 1: Tilbuddet skal arbejde systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, oktober 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Stubberupgård. Formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Organisationen Bramdrupdam, afd. Ungdomskollegiet, Skovvejen 1A, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune Mandag den 4. juli 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Musvågevej. Formålet med tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Svanebo, Rebild Kommune. Onsdag den 9. maj 2012 fra kl. 14.30

Uanmeldt tilsyn på Svanebo, Rebild Kommune. Onsdag den 9. maj 2012 fra kl. 14.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Svanebo, Rebild Kommune Onsdag den 9. maj 2012 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg på Svanebo. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune Tirsdag den 24. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Opsummering Plejehjemmet Birkelund Vurdering: Godkendt Sted: Kobbermøllevej 50 A, 6340 Kruså Dato for tilsyn: 12.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsynet foretaget 21. april 2015 Tilsynskonsulenter Laila Olsen og Lise Pade Side 1 Opfølgning på sidste års tilsyn: Sidste års anbefaling var: * Der skal rettes stort fokus

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holme, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Holme, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holme, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holme. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. november 2013 vedrørende uanmeldt tilsyn på den socialpsykiatriske boform Hedebo i Brønderslev

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aktivitetshuset Magneten, Skive Kommune. Onsdag den 3. september 2014 fra kl. 10

Uanmeldt tilsyn på Aktivitetshuset Magneten, Skive Kommune. Onsdag den 3. september 2014 fra kl. 10 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aktivitetshuset Magneten, Skive Kommune Onsdag den 3. september 2014 fra kl. 10 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aktivitetshuset Magneten.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Lunden (Blommelunden- Rosenlunden) 31. maj 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Siden sidste års tilsyn, er der pt lidt udfordringer

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Rundforbivej, tirsdag den 26. juli fra kl. 16.00 og anmeldt tilsyn på Aggershvile Allé, mandag den 29. august 2011 fra kl. 14.00 Indledning

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Åhaven botilbud og udslusningsenhederne Ndr. Ringvej, Fynsvej og Stemmegaflen. Tilbudstype/typer/form:

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn på Center Vejle den 27. august 2012

Rapport om anmeldt tilsyn på Center Vejle den 27. august 2012 Rapport om anmeldt tilsyn på Center Vejle den 27. august 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere