BilagKB_110531_pkt.08_01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagKB_110531_pkt.08_01"

Transkript

1 BilagKB_110531_pkt.08_01 Regnskab 2010

2

3 1

4 2

5 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 ÅRSBERETNING 2010 Generelle bemærkninger.. 5 Skoler m.v Social- og Sundhed 9 Kultur og Fritid Teknik Arbejdsmarked Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt.. 21 Balance. 22 Noter Nøgletal.. 26 Side ØVRIGE OVERSIGTER m.v. Hovedoversigt til regnskab 29 Regnskabsoversigt 30 Statusbalance. 34 Tværgående artsoversigt. 46 Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. 47 Kautions- og Garantifortegnelse 48 Opgørelse over tilbagefaldsklausuler 49 Personaleoversigt Udførelse af opgaver for andre myndigheder 53 Omkostningskalkulation vedr. personlig og praktisk bistand.. 54 Anlægsoversigt Fysiske aktiver 55 Opgørelse 1, over igangværende arbejder. 56 Opgørelse 2, over afsluttede arbejder med regnskab. 60 Opgørelse 3, anvendte bevillinger, hvor der ikke skal aflægges regnskab 63 Opgørelse over overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til Ejendomsfortegnelse 65 SPECIELLE BEMÆRKNINGER, udvalgsopdelt Arbejdsmarkedsudvalget. 92 regnskab Ejendoms- og Arealudvalget 95 Kultur- og Fritidsudvalget. 99. Skoleudvalget 101. Social- og Sundhedsudvalget. 103 Social- og Sundhedsudvalget, adm. af Arbejdsmarkedsforvaltningen Teknik- og Miljøudvalget 108 Økonomiudvalget. 113

6 4

7 5 Beretning Generelle bemærkninger Regnskabsresultatet 2010 Regnskabsopgørelsen, side 21, viser følgende: Oprindeligt budget 2010, som det så ud ved budgetvedtagelsen i oktober 2009 Korrigeret budget, hvori tillægsbevillinger og overførsler fra 2009 indgår Regnskabet for 2010 Det samlede resultat udviser et overskud på 10,9 mio. kr. I det oprindelige budget var der forventet et underskud på 5,5 mio. kr. Altså en resultatforbedring på 16,4 mio. kr. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et overskud på 124,5 mio. kr. Når resultatet af det samlede skattefinansierede område i 2010 udviser et overskud på 14,8 mio. kr., skyldes det afholdelse af anlægsudgifter for i alt 109,7 mio. kr. Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet) udviser et forbrug på 3,9 mio. kr. Dette betyder, at kommunens gæld til renovationsområdets formindskes i I 2010 optog kommunen lån for i alt 51,6 mio. kr. Lånoptagelsen kan henføres til lånerammen for 2009 der udgjorde 49 mio. kr., samt 2,6 mio. kr. vedr. Strandmarkshave plejecenter. Afdrag på lån beløber sig til 39,5 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og udlån) udgjorde i alt 30,1 mio. kr. Likviditetens udvikling Overordnet set medførte aktiviteterne i 2010 et forbrug af kassebeholdningen på 7,1 mio. kr. samt kursregulering på 0,3 mio. kr. fra 194,0 primo 2010 til 187,2 ultimo I det oprindelige budget var der forventet et forbrug på 8,0 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage efter kassekreditreglen udgjorde ved årets start 219,5 mio. kr., og ved udgangen 271,3 mio. kr. Finansiering Kommunens væsentligste indtægtskilder er de kommunale skatter på indkomst og ejendomme samt generelle tilskud. Der er budgetteret med det garanterede udskrivningsgrundlag og den af staten fastsatte regulering af ejendomsværdierne. Kommunalbestyrelsen valgte statsgaranti for Skatteindtægten blev 10,1 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes mindreindtægter vedr. dækningsafgifter for erhvervsejendomme. Tilskud og udligning blev forøget med i alt 11,6 mio. kr., og kan primært henføres til midtvejsregulering af tilskud, der hovedsageligt er begrundet i stigende udgifter til overførselsindkomster og medfinansiering af sundhedsudgifterne, samt regulering/ tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud. Driftsudgifterne (excl. forsyning) Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede områder blev 9,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. I forhold til det korrigerede budget udviser nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område en mindreudgift på 52,8 mio. kr. Mindreudgiften kan primært henføres til overførslen fra 2009 til 2010, hvor der blev rullet ca. 40 mio. kr. Et tilsvarende beløb forventes overført til Serviceramme og overførsler De kommunale driftsudgifter indenfor det skattefinansierede område er opdelt i to hovedkategorier: Servicerammeudgifter og overførsler, hvor udgifter inden for servicerammen udgør den største udgiftspost. Servicerammeudgifterne Servicerammen er Regeringens reguleringsnøgle over for kommunerne, hvad angår den kommunale driftsvirksomhed eksklusive over-

8 6 Beretning førsler og forsyningsområdet. Rammen fastsættes overordnet i aftale mellem regeringen og KL. Ifølge økonomiaftalen havde Hvidovre Kommune en disponibel serviceramme på mio. kr., hvilket svarede til det ved budgetvedtagelsen opgjorte servicebudget. Efterfølgende blev der ændret i funktionerne, der indgår i såvel serviceramme som servicebudget, hvorefter rammen kunne opgøres til mio. kr. Siden budgetvedtagelsen er servicerammen korrigeret for et rammeløft på 5 mio. kr., således at servicerammen i 2010 udgjorde mio. kr. Korrektionen skyldes primært merudgifter til medfinansiering på sundhedsvæsenet samt ældreområdet. Regnskabet udviser et forbrug på 2.399,8 mio. kr., således at servicerammen er overskredet med 3,8 mio. kr., svarende til 0,16 %, hvilket må siges at være marginalt. Forsyningsvirksomhederne Forsyningsvirksomheder har siden 2007 kun omfattet renovationsområdet. Vand- og spildevandsområdet blev omdannet til selvstændige aktieselskaber fra 1. januar Regnskabsmæssigt udviser renovationsområdet i 2010 et merforbrug på 3,9 mio. kr. Resultatet formindsker kommunens gæld til renovationsområdet fra 8,0 mio. kr. til 4,1 mio. kr. Udgifter og indtægter på renovationsområdet skal hvile i sig selv. Likviditetsmæssige afvigelser føres på en mellemregningskonto mellem kommunen og renovationsområdet. Anlægsudgifterne og indtægter Anlægsaktiviteten fortsatte i 2010 med bygningsvedligeholdelse på kommunens bygninger, herunder energibesparende foranstaltninger, standardforbedringer på vejene, modernisering af vejbelysningen, indretning af fritidshjem på Præstemoseskolen, opførelse af plejeboliger Dybenskærhave, anskaffelse af IT m.v. I alt blev der anvendt netto 109,7 mio. kr. mod budgetteret 111,0 mio. kr. Fra 2009 blev der overført netto 20,5 mio. kr. til udførelse i Fra 2010 til 2011 overføres netto 25,2 mio. kr. til udførelse af anlægsarbejder. I 2010 modtog kommunen 35,9 mio. kr. i tilskud fra kvalitetsfonden. Dette betød at der skulle investeres i alt 71,8 mio. kr. på de borgernære serviceområder (skole- daginstitutions- og idrætsområdet for børn og unge samt ældreområdet). Der blev i alt udført arbejder for 71,7 mio. kr. Finansloven for 2010 indeholdt to lånepuljer til henholdsvis kvalitetsfondsområderne og investeringer på øvrige områder. Baggrunden herfor var at de kommunale budgetter for 2010 indeholdt et lavere anlægsniveau end forventet ved økonomiaftalen for Hvidovre Kommune ansøgte, og fik lånedispensation om lån til yderligere anlægsarbejder for i alt 23,9 mio. kr. til følgende projekter: Renovering af Langhøjbadet, 9,8 mio. kr. Renovering af 5. sal på Rådhuset, 7,6 mio. kr. Genopretning af veje, 4 mio. kr. Sorte pletter (systematisk uheldsbekæmpelse) 1 mio. kr. Busbaner ved Friheden Station, 1,5 mio. kr. I 2010 blev udført for i alt 15,2 mio. kr. Det resterende beløb overføres til Forrentning Forrentningen af kommunens likviditet har fundet sted gennem løbende indeståender og porteføljeaftaler, hvor to forskellige forvaltere placerer beløb i obligationer i investeringsforeninger indenfor rammerne af lånebekendtgørelsen. Resultatet blev en nettorenteindtægt på 6,0 kr. mod en budgetteret nettorenteindtægt på 0,9 mio. kr. I alt en resultatforbedring på 5,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I 2010 er givet en tillægsbevilling til renteindtægter på 7,1 mio. kr., således at det korrigerede budget udviser en nettoindtægt på 8,0 mio. kr. Kommunens lån, langfristede gæld I 2010 havde Hvidovre Kommune mulighed for at optage lån til bl.a.:

9 7 Beretning Pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. Energibesparende foranstaltninger. Særlige lånepulje til yderligere anlæg i 2010 Den samlede låneramme for 2010 er opgjort til 41,8 mio. kr. Lånet er optaget inden udgangen af marts Låneoptagelsen indgår i regnskab I 2010-regnskabet er der optaget lån på i alt 51,6 mio. kr. som vedrører lånerammen for 2009 med 49,0 mio. kr. samt 2,6 mio. kr. til Strandmarkshave plejecenter. Endvidere er der optaget leasingforpligtelse på to minibusser til 0,7 mio. kr. De samlede afdrag på den langfristede gæld var 39,5 mio. kr. I 2010 blev restgælden 29,6 mio. kr. vedr. lånerammen 2009, der var optaget i euro, konverteret til et lån i danske kroner. Den samlede langfristede gæld er i 2010 forøget med 55,1 mio. kr. til 675,8 mio. kr. Kursreguleringer m.v. i 2010 udgjorde 42,3 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af den meget lave kurs i CHF primo 2010 og kursstigningen i løbet af året. Langfristede tilgodehavender I 2010 steg kommunens langfristede tilgodehavender fra 1.251,7 mio. kr. til 1.330,2 mio. kr. Posterne indeholder diverse pantebreve, aktier og andelsbeviser, lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter samt deponerede beløb. Forøgelsen kan primært henføres til lån til betaling af ejendomsskatter, samt optaget aktiekapital vedrørende forsyningsselskaberne, der er reguleret fra 761 mio. kr. til 840 mio. kr. Lån til betaling af ejendomsskat Antal pr. 1/ Nye låntagere Indfriede lån Antal pr. 31/ Lånebeløb mio. kr. 200,4 221,4 234,8 Befolkningen Det samlede befolkningstal i Hvidovre Kommune steg i løbet af 2010 med 357 personer og er pr. 1. januar 2011 på personer. I 2010 blev der født 613 børn, hvilket var 41 flere end i Der var et flytteoverskud fra indlandet på 139 personer og en nettoindvandring fra udlandet på 204. I løbet af 2010 steg antallet af 0 6 årige med 110 til 4.296, medens antallet af 7 16 årige faldt med 53 til Der blev 145 flere på 65 år og derover medens antallet i den erhvervsaktive alder mellem 25 og 64 år faldt med 4 til Udsigterne for de kommende år tyder på en mere afdæmpet vækst i antallet af ældre og et svagt faldende antal i de yngre aldersklasser. Det samlede befolkningstal forventes dog at ligge over frem til Personaleforbrug Det samlede personaleforbrug har i 2010 været på årsværk. I 2009 udviste personaleoversigten årsværk og dermed har der været en forøgelse på 13 årsværk. Reelt har der ikke været en stigning, men skyldes, at den selvejende institution Hvidborg med 28 ansatte ikke indgik i beregningen i Rengøringsområdet blev i 2010 samlet under funktion , i modsætning til tidligere år hvor rengøringspersonalet var fordelt på de enkelte områder. Derfor er personaleudviklingen mellem årene ikke umiddelbart sammenlignelig. Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner stiger og forventes at stige yderligere i de kommende år. Dette skyldes, at et stort antal medarbejdere med tjenestemandsvilkår forventes at gå på pension indenfor en årrække.

10 8 SKOLER Sigtepunkter for skole, fritidshjem og klubber Vision og mål for for skolerne og for fritidshjem og klubber er blevet afløst af Sigtepunkter for skoler, fritidshjem og klubber. Indholdet i institutionernes opgaveløsning har ændret sig markant gennem de seneste år. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde et nyt og brugbart materiale, som både politikere, forvaltning, ledere og medarbejdere kan anvende i de kommende år. Med Sigtepunkterne for skoler, fritidshjem og klubber baserer institutionerne under Skoleudvalget sig grundlæggende på en inkluderende tænkning og praksis. Derudover er der formuleret en række sigtepunkter som institutionerne kan stile i mod og derfor er omsætningen lokalt særlig vigtig. Institutionerne får på denne måde mulighed for at lægge opgaven ind under deres målformuleringer, således at Skoleudvalget senere møder institutionernes omsætning af Sigtepunkterne i form af konkret mål. Analyse af de specialiserede undervisningstilbud i Hvidovre Kommune På baggrund af et betragteligt merforbrug i 2009 på det specialiserede undervisningsområde anmodede Hvidovre Kommune KL s konsulentvirksomhed (KLK) om en budgetanalyse af området specialiserede undervisningstilbud i Skole- og Kulturforvaltningen. Analysen resulterede i rapporten Analyse af de specialiserede undervisningstilbud på børne- og ungeområdet. Rapporten afsluttes med en række vurderinger og anbefalinger, som Hvidovre Kommune har arbejdet videre med. Her skal især nævnes etablering af et økonomiteam, månedlige økonomiopfølgning og tværkommunalt samarbejde vedr. ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). I løbet af 2010 blev der vished for budgetoverholdelse i 2010 og generel budgetsikkerhed. På den baggrund blev visitationen til de specialiserede undervisningstilbud decentraliseret til PPR. Det er forvaltningens vurdering at en kombination af institutionernes inklusionsarbejde, en ændret visitationspraksis og en stram opfølgning på økonomi har medvirket til en nedbringelse af udgifterne på dette område. Udviklingsenheden har stået for en opfølgning af rapportens anbefalinger. Omlægning af Pædagogisk Center. Med budget 2010 blev det vedtaget at omlægge Pædagogisk Center. I den forbindelse blev konsulenterne samlet i Udviklingsenheden. Udviklingsenheden samler pædagogisk udvikling. Enheden har overordnet ansvar for en helhedsorienteret tilgang og opgaveløsning til gavn for alle de børn og unge, der er omfattet af SKFs område. Udviklingsenheden sætter retning for og bidrager til den faglige udvikling i decentrale enheder. Formålet med udviklingsenhedens arbejde er på forskellig vis at hjælpe og støtte kommunens folkeskoler, fritidshjem og klubber med implementering af Sigtepunkter for skoler og Sigtepunkter for fritidshjem og klubber. Sigtepunkterne tager sit udgangspunkt i inklusion og systemisk tænkning og er et fælles afsæt for det videre arbejde. Sigtepunkterne er det dynamiske grundlag, som skolerne og institutionerne årligt skal genfortolke og omsætte i praksis. Udviklingsenheden samler den pædagogiske udvikling og har det overordnede ansvar for en helhedsorienteret tilgang og opgaveløsning til gavn for såvel det pædagogiske personale som for de børn og unge, der er omfattet at Skole- og Kulturforvaltningens område. Udviklingsenhedens opgaver vil derfor dels bestå af større tiltag, der initieres i kommunale udvalg og dels af opgaver, der efterspørges direkte fra lederne fra de enkelte skoler og institutioner. Fællesledelse af fritidshjem Antallet af fritidshjem er i 2010 reduceret fra 22 til 18. Dette er sket ved, at der er indført fællesledelse mellem Baunevangen og Præstemosens fritidshjem, fritidshjemmene Stien, Bjerget og Alleen samt Fritidshjemmene Egevolden og Tusindfryd. Den fysiske ramme på institutionerne er ikke ændret.

11 9 SOCIAL- OG SUNDHED Ældre og Handicappede Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune vandt i 2010 ArbejdsmiljøPrisen. Prisen uddeles til virksomheder eller institutioner, der har gjort en ekstra indsats for arbejdsmiljøet. Hjemmeplejen fik prisen fordi den har gennemført en bemærkelsesværdig indsats mod muskelog skeletbesvær hos medarbejderne som følge af patientforflytning. Sygefraværet er efterfølgende faldet som en direkte konsekvens af, at hjemmeplejen har ændret arbejdsgange har også været brugt til at forberede Plejecenteret Dybenskærhave, der åbner den 1. august Beboere og medarbejdere på Dybenskærhave vil for en stor dels vedkommende være personer fra det private plejehjem Danske Handelsrejsende, der ophører som virksomhed i august For Ældre- og Handicapafdelingens vedkommende har det været vigtigt at få igangsat en god overdragelsesproces, så flytningen i 2011 bliver succesfuld. Plejehjemmet Strandmarkshave har sammen med bofællesskabet Torndagshave udarbejdet et Etisk Regnskab for året Regnskabet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Det Etiske Regnskab har vist, at der på stort set alle punkter er stor tilfredshed med pleje, omsorg og aktivitet fra beboernes og de pårørendes side, men at der også er nogle fokuspunkter, som eksempelvis aktiviteter, der skal arbejdes videre med. I samarbejde med Rødovre Kommune har Hvidovre Kommune fået puljemidler fra Socialministeriet for at kunne igangsætte et tværkommunalt projekt for psykisk udviklingshæmmede. Puljemidlerne anvendes til et kompetenceudviklingsprojekt, som skal give psykisk udviklingshæmmede borgere mere med- og selvbestemmelse på eget liv. Projektet løber over en treårig periode og afsluttes i Men allerede nu giver medarbejderne i begge kommuner tilbagemeldinger om, at borgerne har stort udbytte af projektet. Endelig var 2010 året hvor Aktivitetscenteret og Spurvegården smeltede sammen. Der har været en god proces omkring sammenlægningen, hvor ikke mindst medarbejderne har gjort et stort stykke arbejde for at sikre helheden i borgernes hverdag. Dagtilbud for 0-6 årige I 2010 var der flere 0-6 årige, der havde behov for et pasningstilbud, end prognoserne havde forudsagt. Da Hvidovre Kommune tilbage i 2009 fastsatte børnetallet for 2010, var der ellers stort fokus på, at få kommunens børnetalsprognoser til at ramme så præcist som muligt. Men prognoser er nu engang et forsøg på at se ind i fremtiden og den slags er vanskeligt. Så selvom prognoserne forudsagde flere børn i 2010 end i 2009, så kom der endnu flere. Daginstitutionsafdelingen har således skulle finde plads til ca. 50 ekstra vuggestue- og børnehavebørn i 2010 end der var afsat budget til. De fejlslagne prognoser har gjort, at Daginstitutionsafdelingen har haft en stor udfordring med at leve op til pasningsgarantien. For at få passet de ekstra børn er der bl.a. etableret en cykelgruppe. I cykelgruppen tager børnene dagligt på udflugt i lokalområdet i dertil indkøbte Christianiacykler. Udover cykelordningen har en række institutioner modtaget ekstra børn fordi de har været tilknyttet en busordning, hvor de dagligt tager på ture. I forbindelse med busordningen er der lejet to hytter, hvor institutionerne kan tage hen, hvis vejret ikke har tilladt andet var også året, hvor loven om frokostordning for alle 0-6 årige blev ændret. Daginstitutionsafdelingen havde brugt 2009 og 2010 på at forberede, at alle børn fra 1. januar 2011 skulle have et sundt frokostmåltid serveret i daginstitutionerne. Regeringen ændrede i begyndelsen af 2010 loven, sådan at ordningen blev fleksibel, og dermed kunne fravælges af forældrene. I efteråret 2010 stemte alle forældrebestyrelser/ forældre om den fleksible frokostordning. Afstemningerne viste, at kun en enkelt institutions forældre ønskede at tilslutte sig frokostordningen. Børn og Unge med særlige behov På Børne- og Familieområdet er Ungekontakten Portens arbejde blevet styrket, så unge med psykosociale problemer har bedre mu-

12 10 lighed for at få en faglig kvalificeret kontaktperson i Hvidovre. Det har betydet en opnormering på 1-2 medarbejdere i Opnormeringen skal ses i forlængelse af målsætningen om, at løse behovet for kontaktperson lokalt jf. en sammenhængende børnepolitik. Der har gennem en årrække været specielt fokus på støttet samvær og overvåget samvær i forbindelse med børns anbringelse. Opgaver som Børne- og Familieafdelingen hidtil har købt i privat regi, når det foregik i weekenden. I 2010 har Poppelgården overtaget nogle af samværsopgaverne, så Poppelgården i dag har en samværskapacitet på 10 samvær. Dette dækker over kategorierne støttet samvær, hvor familien frivilligt accepterer en professionel støtte under samværet. Ligeledes udføres egentlige overvågede samvær, hvor forældre og børn ikke må være uden opsyn, og hvor en central opgave for samværskonsulenten er sikring af barnets sikkerhed og trivsel under samværet. Poppelgården har endvidere fået kapacitet til årligt at gennemføre 16 individuelle psykologiske undersøgelser af børn og voksne. Dvs. undersøgelser af samspil og familiedynamik, samt egentlige forældreevneundersøgelser. Undersøgelserne har til formål at vejlede og rådgive vedr. relevante foranstaltninger/støtte til familien. Det betyder, at denne type opgaver ikke længere skal købes i privat regi. Familieplejekonsulenterne har i 2009 og 2010 hjemtaget de opgaver, der hidtil er blevet løst af plejehjemsforeninger. Det betyder, at der nu er et meget begrænset samarbejde med plejehjemsforeninger, og at opgaven løses af konsulenterne i familieplejeteamet, der sikrer at plejefamilierne får den nødvendige assistance og den faglige kvalitet. Strukturen i sundhedsplejen er blevet ændret med det formål at styrke det faglige miljø, samt sikre en større sammenhæng i opgaveløsningen. Det har betydet, at fra at sundhedsplejerskerne hidtil har været placeret rundt i kommunen, så har de nu fået en samlet base i Sundhedscenterbygningen. Sundhedsplejerskerne arbejder stadigvæk ude blandt borgerne. Eksempelvis på skolerne og ved hjemmebesøg. Der er derudover kommet nye elektroniske løsninger i forhold til at understøtte den daglige drift i sundhedsplejen. Det betyder faktisk, at sundhedsplejen sparer megen administrativ taste tid, der i stedet kan anvendes hos børn og forældre. Sundhedsområdet SundhedsCentret har i 2010 udviklet og søsat to nye projekter i indsatsen mod social ulighed i sundhed: Sundhed på dit sprog og Sundhed for socialt udsatte. Projekterne implementeres i første halvdel af Sundhed på dit sprog er et samarbejde mellem seks vestegnskommuner. Sammen har kommunerne i 2010 uddannet og skrevet kontrakt med 18 etniske sundhedsformidlere efter metoden peer-to-peer (fritidsjob). Sundhedsformidlerne taler tilsammen 14 sprog, og de kommer bl.a. fra Pakistan, Afghanistan, Tyrkiet, Thailand, Syrien. Hvidovre Kommune har ansat sundhedsformidlere af begge køn. De indgår i et fælles korps, der sætter kommunerne i stand til at dække mange målgrupper, hvad angår sprog, alder mv. De kan holde 1-2 timers oplæg for etniske minoriteter om konkrete emner inden for sundhed og forebyggelse, deltage i informationsmøder osv. Projektledelsen finansieres af kommunerne i fællesskab og er forankret i Hvidovre Kommune. SundhedsCentret blev i slutningen af 2010 tildelt 3,6 mio. kroner fordelt over fire år af den statslige SATS puljen til projektet, som har titlen Så kys det nu det satans liv - udskudt sundhedscenter på gadeplan. Projektet er en indsats rettet mod kommunens allermest socialt udsatte, som ikke kender/ikke benytter sundhedsvæsenet og som sundhedsvæsenet har svært ved at rumme. Sammen med tre andre kommuner skal Hvidovre Kommune udvikle modeller for en målrettet sundhedsindsats for socialt udsatte inden enten 1) den kommunale hjemmepleje, 2) sundheds- og forebyggelsescenter og 3) opsøgende indsats på gadeplan. Projektet i Hvidovre har fokus på somatisk sundhed og brobygning med det øvrige sundhedsvæsen, kommunal hjemmepleje, praktiserende læger, sygehus mv., dvs. en kombination af model 2 og 3.

13 11 KULTUR- OG FRITID Den Grønne Nøgle Avedøre Stadion fik i 2010 som den fjerde institution på Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune tildelt Den Grønne Nøgle. Den Grønne Nøgle overrækkes officielt til Avedøre Stadion i Avedøre Idrætscenter og Hvidovre Stadion fik overrakt Den Grønne Nøgle i 2008 og i 2009 modtog Frihedens Idrætscenter Den Grønne Nøgle. Den Grønne Nøgle har medført at personalet på idrætsanlæggene som en naturlig del tænker miljøet ind i hverdagen. Personalet er samlet om en fælles opgave og det er en stor gevinst både for miljøet og for trivslen på arbejdspladsen. Kontraktinstitutionerne Hvidovre/Avedøre Stadion, Frihedens idrætscenter og Avedøre Idrætscenter har via deres kontraktmål arbejdet målrettet med CO2 og energibesparende foranstaltninger. Eksempelvis affaldshåndtering, vandbesparende foranstaltninger og energimærkning af ejendomme. Udvikling i besøgstal Nedenfor ses de samlede besøgstal for Hvidovre Motionscenter, svømmehallerne i Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter samt Friluftsbadet. Besøgstal Hvidovre Motionscenter Frihedens Idrætscenter Avedøre Idrætscenter Friluftsbadet Besøgstallene for idrætscentrene påvirkes af, at idrætscentrene har lukket hvert andet år i skolesommerferien. Frihedens Idrætscenter i lige år og Avedøre Idrætscenter i ulige år. Besøgstallene for idrætscentrene viser en stigning i besøgstallet fra efterfulgt af et lille fald i 2010, dog er besøgstallet i Frihedens Idrætscenter i lukkeårene steget fra 2008 til Hvidovre Motionscenter har haft et stigende besøgstal i hele perioden fra Forstadsmuseet I 2010 blev Forstadsmuseet født. Det betød, at Historiens Hus blev lagt sammen med Brøndby Lokalarkiv for at varetage de kulturhistoriske interesser i de to kommuner under det nye navn, der er mere i trit med institutionens reelle arbejde og genstandsfelt. Forstadsmuseets formidlingsmetode er Historien i Gaden og i 2010 blev konceptet bredt ud til Brøndby, derudover kom den første udgivelse fra museets hånd, der behandlede byggerier i begge kommuner, nemlig bogen Velfærdsdrømme om Svenn Eske Kristensens arkitektur. Fremadrettet arbejdes der på at få profileret museet i de to kommuner både hos borgerne, forvaltningerne og politikerne. Det skal blandt andet ske via de metoder, der blev udviklet under kulturarvskommuneprojektet Kulturarv 2650 og som bringer kulturhistorien på banen som et aktiv i forhold til kommunernes fysiske planlægning. På Cirkusmuseet kom der i gæster, det højeste besøgstal i museets historie og et besøgstal, der var fuldt ud tilfredsstillende i forhold til museets målsætning. Søndagsworkshops, forestillinger og teambuilding for firmaer trak især mange til museet. Arbejdet med at videreudvikle museets tilbud fortsætter i 2011, hvor museet også kan fejre sit 10 års jubilæum. Biblioteksområdet HvidovreBibliotekerne havde bl.a. som mål, at skabe et mere levende børnebibliotek. Dette er bl.a. realiseret gennem etableringen af en hyggezone, spillezone (Playstation, Wii og bordfodbold), legezone samt en spiseplads i Børneudlånet. Brugerne har taget godt imod de nye initiativer og benyttet sig flittigt af tilbuddene.

14 12 TEKNIK Dybenskærhave plejeboliger Opførelse af de 72 plejeboliger med dertil hørende fællesarealer og festsal har pågået i hele 2010, og forventes som planlagt færdiggjort ca. medio Byggeriets omfang og haveanlæg med en lille sø er nu synligt for kommunens borgere når de passerer forbi på Byvej. Hvidovre Musikskole Etablering af den nye Musikskole på Sønderkærskolen blev efter 12 måneders byggeri indviet den 17. januar Musikskolen har nu fået en stor koncertsal, nye lydtætte øvelokaler og ny café, som giver mulighed for, at samle alle musikskoleaktiviteter ét sted. Rådhuset Renovering af taget og tagetagen på rådhusets hovedfløj, blev igangsat med projektering primo 2010, og selve renoveringen med opstart i oktober Taget udskiftes og efterisoleres, og tagetagen bliver renoveret og delvist ombygget med etablering af nye mødelokaler, toiletter og et anretter-køkken. Rådhushatten forventes færdig i foråret 2011, hvor de længe savnede mødelokaler igen kan tages i brug. Mad i børnehaver Ombygning og tilpasning af køkkener på kommunens institutioner opstartede i 2009, og er fortsat i hele 2010 og nu er alle institutioner på nær Frydenhøj, Myretuen, Solgården og Egevolden ombygget. De sidste 4 institutioner ombygges i første halvår af Fritidshjemmet Præstemosen I 2010 er der udarbejdet projekt for nyt fritidshjem, klub og indskoling på Præstemoseskolen, og byggearbejderne er gået i gang december En del af skolen er genhuset i pavilloner mens arbejdet står på og i august 2011 forventes alle byggearbejder afsluttet - og alle elever tilbage i deres klasser igen. Forebyggende vedligeholdelse I 2010 er der udført en del vedligeholdelsesopgaver med det formål, at sikre klimaskærmen på kommunens bygninger. Vinduesfacader på den gamle skøjtehal er udskiftet og de murede søjlepartier på svømmehallen Frihedens Idrætscenter er renoveret. Taget på børneinstitutionen Krebsen er renoveret og efterisoleret, og Vedbyholm børneindstitution har fået nye vindues- og dørpartier. Facadepartier, vinduer og døre på Dansborgskolen mod Idrætsvej og Sollenthuna Allé, samt nordfacade på Gungehusskolen er udskiftet. Utæt tag på Sønderkærskolen er oprettet, og Præstemoseskolen har fået skiftet vinduer, samt renoveret og efterisoleret taget på gymnastiksalen. Endvidere har arbejder med optimering og udskiftning af brugsvandsinstallationer på en del af kommunens idrætsanlæg og skoler været prioriteret, af hensyn til forbedring af vandkvaliteten og nedbringelse af forbruget. Dertil har etablering af de sidste lovkravsmæssige HPFIrelæer på kommunens bygninger også været prioriteret. Energi Kommunens ønske om at begrænse energiforbruget på kommunens bygninger af hensyn til både klima og økonomi er fortsat i 2010, og der har igen været afsat 10 mio.kr. til energi-renovering. Projekter med gode afkast/besparelser på el og varme. Etableringer af belysningsspændingsdæmpere på institutioner og skoler er gennemført, for at reducere elforbruget og forlænge levetiden på lyskilderne. Derudover er optimeret på CTS-anlæg for skoler og idrætsanlæg, som minimer unødigt brug af ventilation, varme og lys. Dermed mindskes bl.a. CO 2 -udledninger. Frihedens Idrætscenter, Isstadion, har fået etableret varmegenindvinding til opvarmning af skøjtehallen. Dansborghallen har fået ventilationsanlæg med varmegenindvinding til omklædningsrum, gangarealer, hvor der før kun var udsugning af luft. De flyvende varmemestre har haft et travlt år med gennemførelse af klimatjek, opretning af uhensigtsmæssigheder på mindre tekniske anlæg, samt med uddannelse og support til tekniske serviceledere på kommunens bygninger. Dertil også sparring med Klimaambassadører i kommunen. Fra 2011 er kommunens energibudget fordelt på en ny måde, der tager udgangspunkt i, hvad den enkelte institution bør bruge, set i lyset af bygningens energimæssige stand og

15 13 institutionens aktiviteter. Formålet med den nye fordeling er at give gode rammer for de institutioner, som er energibevidste, og motivere de øvrige institutioner til at tænke over deres energiforbrug og adfærd. Sorte pletter (systematisk uheldsbekæmpelse) I forbindelse med arbejdet med systematisk uheldsbekæmpelse er krydset Gammel Køge Landevej / Hvidovrevej blevet ombygget med såkaldte bundne venstresving. Desuden er der foretaget detailprojektering af forbedret skiltning og kørebaneafmærkning på Kystholmen, samt ved alle sidevejstilslutninger til Kystholmen, med gennemførelse i begyndelsen af Modernisering af vejbelysning Hvidovre Kommune og Dong Energy fortsatte i 2010 det gode samarbejde om kabellægning af luftledninger og modernisering af vejbelysning. Området nord for Holbækmotorvejen og den vestligste del af Avedøre omkring Gammel Køge Landevej blev færdiggjort. Dong Energy og Hvidovre Kommune påregner at færdiggøre kabellægningen og moderniseringen af vejbelysningen i Busbaner på Gammel Køge Landevej Hvidovre Kommune har sammen med Movia igangsat et projekt for at fremme bussernes fremkommelighed på Gammel Køge Landevej, og ved udkørsel fra Friheden Stationsplads. Ny asfalttype I 2010 blev der prøvet en ny type asfalt på Præstemosen og Byvej. Den produceres ved lavere temperatur end de sædvanlige typer og udleder derved mindre CO 2 og er arbejdsmiljøvenlig. Naturpleje Strandengens siv m.v. blev slået og fjernet fra arealet, hvorved der kommer mere lys og luft, som giver et mere varieret dyre- og planteliv. Tilsvarende er de 4 største 3-vandhuller blevet slået for siv 2 gange i løbet af året, hvilket giver optimale levevilkår for frøer og padder. Rottebekæmpelse Hvidovre Kommune har i 2010 yderligere intensiveret rottebekæmpelsen. De seneste år har antallet af rotteanmeldelser været stigende, og i 2010 fik vi over 1600 anmeldelser. Alle anmeldelser bliver fulgt op med de nødvendige undersøgelser for at sikre, at rotterne bekæmpes effektivt har været præget af en del rotteanmeldelser på børneinstitutioner, og disse sager følges særligt tæt. Vandplaner Statens vandplaner har været i høring Planerne målsætter vandforekomsterne, udpeger de indsatser, der skal til for at målet, god økologisk tilstand, opnås. Teknisk Forvaltning har udarbejdet omfattende høringssvar, idet de udpegede indsatser senere skal udmøntes i kommunale handleplaner. Ændrede erhvervsaffaldsgebyrer Ny lovgivning, og ny organisering af affaldssektoren, har medført en omlægning af affalds-gebyrer for erhvervsvirksomheder, herunder opkrævning af genbrugspladsgebyr fra virksom-heder. En omfattende opgave, der har medført mange henvendelser og megen sagsbehandling. Nedgravede renovationscontainere Der er gennemført pilotprojekt med nedgravede renovationscontainere til hhv. dagrenovation, glas, papir og pap i Avedøre Stationsby Nord og Syd. Efter evaluering af pilotprojektet tilbydes ordningen nu til øvrige boligselskaber. Genbrugshallen I samarbejde med foreningslivet i Hvidovre er genbrugsbutikken Hvidovreforeningernes Genbrugshal etableret i lejet hal. Lokale er godkendt som forsamlingslokale til 150 personer. Byggesagsaktiviteten Det samlede antal byggesager i 2010 ligger på et gennemsnitligt niveau, set over en længere årrække. I forhold til 2009 steg antal byggesager med 17 %. Denne stigning skyldes primært byggeri på parcelhuse og rækkehuse, hvor der umiddelbart vælges at udbygge og tilpasse boligen frem for at flytte til nybyggeri.

16 14 Arbejdsmarked 2010 var præget af en række nye tiltag på arbejdsmarkedsområdet. Arbejdet med de forsikrede ledige og aktiveringen af sygedagpengemodtagerne var nogle af de nye udfordringer. Ledigheden lå fortsat på et højt niveau i Derfor fortsatte Arbejdsmarkedsforvaltningen den offensive strategi med at få ledige og sygemeldte borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Bruttoledighed 2009 og 2010 (fuldtidsledige) Kilde: Statistikbanken.dk I 2010 overtog kommunerne for alvor aktiveringsindsatsen overfor de forsikrede ledige. Aktiveringsindsatsen er typisk lagt hos anden leverandør, og består ofte af virksomhedsnære redskaber, så som virksomhedspraktik, voksenlæringe og løntilskud. Derudover anvendes en lang række målrettede vejlednings- og opkvalificeringsforløb, som f.eks. AMU-kurser og jobsøgningskurser. I 2010 var der særligt fokus på unge uden uddannelse samt langtidsledige. I 2010 har Hvidovre Kommune oplevet en kraftig tilgang af unge kontanthjælpsmodtagere. Det var især unge der, i højkonjunkturen havde taget et ufaglært job i stedet for at starte på en ungdomsuddannelse, der strømmede ind af døren i takt med at deres job nu blev sparet væk. Det var derfor et politisk ønske at den beskæftigelsesrettede og den uddanelsesrettede indsats overfor unge blev intensiveret, og at der blev udviklet metoder til at få de unge til at påbegynde og fastholde en uddannelse. Og i januar 2010 åbnede Arbejdsmarkedsforvaltningen en ungeindsats i eget regi, og i løbet af 2010 har der været ca. 240 unge i gennem projektet.

17 15 Bruttoledighed årige 2009 og 2010 (fuldtidsledige) Kilde: Statistikbanken.dk For langtidsledigheden har der dels været en tidlig og progressiv indsat for at begrænse tilgangen til langtidsledigheden og samtidig er der sat ind med en tilpasset indsats over de ledige, som er blevet langtidsledige. En del af indsatsen tilrettelægges i et samarbejde, som foregår blandt Jobcentre i Vestegnssamarbejdet Den stigende tilgang af sygemeldte borgere som satte ind i sidste del af 2009 har igennem 2010 haft et nogenlunde uændret niveau. Der blev i 2010 tilført personaleressourcer for at imødegå den øgede sagsmængde. Den fulde effekt er endnu ikke slået fuldt igennem. Antallet af sygedagpenge sager i 2009 og 2010 pr. uge Antal sager I alt 2009 uge 1 uge 3 uge 5 uge 7 uge 9 uge 11 uge 13 uge 15 uge 17 uge 19 uge 21 uge 23 uge 25 uge 27 uge 29 uge 31 uge 33 uge 35 uge 37 uge 39 uge 41 uge 43 uge 45 uge 47 uge 49 uge 51 I alt 2010 Kilde: KMD Aktiv Hvidovre Kommune deltager i det landsdækkende forsøgsprojekt Tilbage Til Arbejdet (TTA) under Forebyggelsesfonden. Med projektet skal en udvidet indsats overfor sygemelde borgere, skaffe erfaringer til en skærpet fremtidig indsats. Projektet fortsætter frem til medio 2012.

18 16 Anvendt regnskabspraksis Generelt Hvidovre Kommunes regnskab er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelserne fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår endvidere udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Udgifter og indtægter er henført til det relevante regnskabsår de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. For 2010 er kommunens regnskabsaflæggelse korrigeret i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets ændrede krav til regnskabsaflæggelsen regnskabet indeholder således ikke en omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel og pengestrømsopgørelse. Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til Regulativ for økonomistyring. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Feriepengeforpligtelse Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis ændret, så feriepengeforpligtelsen ikke indgår i kommunens regnskabsaflæggelse for Der er foretaget tilpasning af kommunens balance ultimo Forholdet har ingen indvirkning på regnskabsopgørelsen for Bunkning af aktiver Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis ændret, så registrering af aktiver under aktiveringsgrænsen håndteres således: Der foretages i 2010 og fremadrettet ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på kr. Aktiverne har tidligere været aktiveret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål og når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. Forholdet har ingen indvirkning på regnskabsopgørelsen for Bortset fra ovennævnte ændringer er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå kommunen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser som hovedregel til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Selvejende og private institutioner indregnes, hvis kommunen har indgået en driftsoverenskomst med pågældende institution, der medfører, at Kommunalbestyrelsen har en betydelig indflydelse på institutionens drift.

19 17 Immaterielle aktiver Hvidovre Kommune definerer immaterielle aktiver som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende brug. Det vil typisk være erhvervede ITsoftware programmer, større investeringer i IT-systemer, herunder opgradering af eksisterende standardsystemer. Et kriterium for at et immaterielt aktiv skal indregnes i status er, at det er identificerbart, hvilket betyder at aktivet udgør et separat aktiv, eller kommunen på anden måde kan opgøre de fremtidige fordele eller det fremtidige servicepotentiale fra aktivet. Immaterielle anlægsaktiver måles til kostprisen inkl. eventuelle afgifter (moms er undtaget) til told eller lignende i forbindelse med købet. Afskrivninger skal ske lineært over den forventede brugstid, dog må afskrivningsperioden max. være på 10 år. Aktiver med en kostpris på under kr. eller en forventet brugstid på mindre end et år omkostningsføres i anskaffelsesåret. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 måles dog til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004 med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger fra og med Grunde og bygninger i Avedøre Lejren, som Hvidovre kommune ejer, er dog optaget som anlægsaktiv til ejendomsvurderingen pr. 1. januar Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede levetid, der udgør: Bygninger til administrative formål 50 år Bygninger til forskellige serviceydelser 30 år Indretning af lejede lokaler 10 år (10 år eller over kontraktperioden) Tekniske anlæg år Maskiner år Specialudstyr 5-10 år Transportmidler *) 5-8 år IT-udstyr 3 år Inventar 3 5 år Driftsmateriel 10 år *) Biler til Vagt- og sikring afskrives over 2 år, da bilerne påregnes udskiftet hvert 2. år. Afskrivningerne på bygninger anskaffet før 1. januar 1999 opgøres på grundlag af forventede restlevetider pr. 1. januar 2004, der er baseret på bygningernes vedligeholdelsesmæssige standard. Ved vurderingen af restlevetiden til brug for åbningsbalancen tages udgangspunkt i de overfor anførte levetider, således at en administrationsbygning eksempelvis afskrives over 50 år (fra ) medmindre bygningens relativt dårlige vedligeholdelsesmæssige stand tilsiger en kortere afskrivningsperiode. På aktiver, hvor man på forhånd kender ejerperioden, fratrækkes scrapværdien (den forventede salgsværdi med fradrag af eventuelle salgsomkostninger m.v.) i afskrivningsgrundlaget og afskrivning foretages over brugstiden svarende til ejerperioden. Scrapværdi anvendes på biler, der påregnes udskiftet efter 2 år, og på tekniske maskiner, som der er en løbende udskiftning på. Grunde afskrives ikke. Aktiver med en kostpris på under kr. eller en forventet brugstid på mindre end et år omkostningsføres i anskaffelsesåret. Flere mindre aktiver købt på samme tidspunkt til samme formål, og som har en samlet værdi over kr. (f.eks. møbler til et klasselokale), er registreret som en gruppe. Aktiver anskaffet før 1. januar 1999, til samme formål, er registreret i større grupper/klumper, og aktiver, som på anskaffelsestidspunktet havde en værdi på 1 mio. kr. eller mere, er registreret særskilt.

20 18 Forbedringer Efterfølgende udgifter ved renovering m.v., der forøger et eksisterende aktivs værdi tillægges hovedaktivets regnskabsmæssige værdi. Forbedringer afskrives over hovedaktivets restlevetid. Hvis forbedringen forlænger hovedaktivets levetid eller er at sidestille med et nyt aktiv, fastsættes levetiden for forbedringen dog med udgangspunkt i ovennævnte levetidsperioder. Efterfølgende udgifter, der alene vedligeholder et eksisterende aktivs værdi, indregnes i resultatopgørelsen som vedligeholdelses- og reparationsudgifter. Opskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver Der foretages ikke opskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver Hvis aktivet som følge af en faktisk hændelse eller ændret lovgivning forringes betydeligt, og det skønnes, at denne ændring i aktivets værdi vil være permanent, foretages nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Der foretages nedskrivning til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion. Finansielle anlægsaktiver Børsnoterede aktier indregnes til kursværdi 31. december. Ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o.l.) indregnes efter den indre værdis metode. Metoden indebærer, at der i balancen skal indregnes en andel af selskabets indre værdi svarende til kommunens ejerandel. Indre værdis metode finder ligeledes anvendelse på ejerandele i fælleskommunale selskaber. Langfristede tilgodehavender og udlån indregnes i balancen til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Endvidere indregnes mellemværender med forsyningsvirksomheder, d.v.s. renovationsområdet. På hvile-i-sig-selv-områderne opgøres mellemværenderne som forsyningsvirksomhedernes akkumulerede over- /underskud. Omsætningsaktiver Der afskrives ikke på omsætningsaktiver. Varebeholdninger/-lagre Varebeholdninger/-lagre, der omfatter alle typer lagre (produktionslagre, beredskabslagre og omkostningsvarer), dvs. lagre af råvarer og hjælpematerialer, produkter under forarbejdning og færdigvarer af enhver art, måles ud fra kostprisen. Varebeholdninger/-lagre med en værdi på 1 mio. kr. og derover skal indregnes. Hvidovre Kommune har fastlagt, at varebeholdninger/-lagre med en værdi på kr. og derover skal indregnes, hvis der er tale om væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Grunde og bygninger til videresalg Grunde og bygninger til videresalg måles ud fra ejendomsvurderingen, når grunden eller bygningen er anskaffet før 1999, og ud fra kostprisen ved anskaffelse efter Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til nominel værdi. Forudbetalte beløb, der er betalt, eller hvor faktura er modtaget efter starten af forsupplementsperioden (starten af december måned i regnskabsåret), men som vedrører året efter regnskabsåret, indregnes i balancen. Værdipapirer Omfatter pantebreve, der indregnes i balancen til nominel værdi. Likvide beholdninger Omfatter kontantbeholdninger, bankindskud og obligationer, der indregnes i balancen til nominel værdi. For obligationsbeholdninger i udenlandsk valuta foretages en kursregulering til valutakursen pr. 31. december. Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser måles til nominel værdi / restgæld. For gæld i uden-

21 19 landsk valuta foretages en kursregulering til valutakursen pr. 31. december. Nettogæld vedr. fonde, legater, deposita m.v. I balancen indregnes aktiver og passiver tilhørende fonde, legater og deposita samt beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kommuner, regioner eller staten. Den samlede nettoværdi er udtryk for mellemværende med fonde og legater m.v. samt beløb opkrævet for kommuner, regioner eller staten, som ikke er afregnet pr. 31. december. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser måles til nominel værdi / restgæld. Der er foretaget indregning af skyldige feriepenge. Hensatte forpligtelser Hvidovre Kommune foretager som minimum foretager en beregning af kommunens pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd hvert 5. år. Der er udarbejdet en opgørelse af, hvilken pension hver enkelt er berettiget til pr. 1. januar 2010 og den pågældendes køn og alder. Pensionsforpligtelser er beregnet med udgangspunkt i hver enkelt tjenestemands og pensionists optjente pension, og med udgangspunkt i en pensionsalder på 62 og en rente på 2% (aktuarmæssig beregninger).

22 20

23 21 REGNSKABSOPGØRELSE Mio. kr. Opr. budget Korr. budget Regnskab A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Note 1 Skatter , , ,2 Note 2 Tilskud og udligning -816,5-827,4-828,1 Indtægter i alt , , ,3 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø 60,1 66,8 68,6 Transport og infrastruktur 94,7 95,6 96,6 Undervisning og kultur 575,9 574,1 569,8 Sundhedsområdet 165,1 182,0 175,2 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.679, , ,8 Administration 354,3 384,7 350,8 I alt driftsudgifter 2.929, , ,8 Note 3 Renter -0,9-8,0-6,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -108,9-73,4-124,5 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø 18,6-4,4 16,6 Transport og infrastruktur 17,9 23,9 18,1 Undervisning og kultur 32,9 49,4 42,1 Sundhedsområdet 1,3 3,3 3,8 Sociale opgaver og beskæftigelse 24,4 32,0 14,8 Administration 15,9 28,6 14,3 I alt anlægsudgifter 111,0 132,8 109,7 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 2,1 59,4-14,8 Note 4 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet 3,4 3,4 3,9 C. RESULTAT I ALT (A+B) 5,5 62,8-10,9 FINANSIERINGSOVERSIGT Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt 5,5 62,8-10,9 Note 5 Optagne lån -42,0-65,9-51,6 I alt -36,5-3,1-62,5 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) 41,2 39,5 39,5 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt Note 6 langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) 3,3 26,7 30,1 diff. I alt 44,5 66,2 69,6 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 8,0 63,1 7,1

24 22 Mio. kr. Ultimo 2009 Ultimo 2010 Aktiver Anlægsaktiver: Note 7 Materielle anlægsaktiver (funktion ) 1.772, ,3 Note 7 Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) 0,7 0,6 Note 8 Finansielle anlægsaktiver (funktion og ) 1.232, ,3 Anlægsaktiver i alt 3.006, ,2 Omsætningsaktiver: Varebeholdning (funktion 9.86) 0,2 0,0 Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) 0,0 24,2 Note 9 Tilgodehavender (funktion ) 61,9 157,0 Note 10 Værdipapirer (funktion 9.20) 11,0 10,9 Note 11 Likvide beholdninger (funktion ) 194,0 187,2 Omsætningsaktiver i alt 267,1 379,3 Aktiver i alt 3.273, ,5 Passiver Balance Egenkapital (funktion ) , ,3 Note 12 Hensatte forpligtelser (funktion 9.90) -995, ,5 Gældsforpligtelser: Note 13 Langfristede gældsforpligtelser (funktion ) -620,7-675,8 Note 14 Nettogæld vedrørende fonds, legater mv (funktion ) -5,5-7,5 Note 15 Kortfristede gældsforpligtelser (funktion ) -385,1-293,4 Gældsforpligtelser i alt ,3-976,7 Passiver i alt , ,5

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.04_01

BilagØU_120423_pkt.04_01 BilagØU_120423_pkt.04_01 Regnskab 2011 Forord Du sidder med Hvidovre Kommunes regnskab for 2011 foran dig. Det er på flere måder et godt regnskab. Ikke kun er der sorte tal på bundlinjen, men regnskabet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere