Projektmodel med forretningsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektmodel med forretningsledelse"

Transkript

1 Projektmodel med forretningsledelse Sundhed og beskæftigelse (Direktør) Børn og kultur (Direktør) Teknik og forsyning (Direktør) Service (stabschef) (Vicekommunaldirektør) Udvikling og planlægning (stabschef) Organisation og personale (stabschef) Økonomi og IT (stabschef) Decentrale, via aftaler, selvstyrende enheder * overførte amtslige institutioner, boenheder, materielgårde, forsyningsvirksomheder m.fl. Øvrige* Skoler Dagpasning Plejecentre

2 Organisationsplan for Teknik og Forsyning Faglig og administrativ support (GIS/IT/Kort) 7-9 medarbejdere Teknisk Direktør Overordnet ledelse og koordinering Vej og park Vej og Park-leder Administrative opgaver Sekretærhjælp Køb og salg af jord og grunde Forpagtninger Udlejning af arealer Udlejning af boliger Aftaler med ejerforen.. Ophavsretlige aftaler Ejendomsopl.skema Udstykningssager Hegnssyn Taxabevillinger. Juridisk assistance Ejendomsskatteområdet GIS Digitale kort Fag-IT Hjemmeside Byggeri, planer, trafik og veje medarbejdere Byggesagsbehandling Boligregulering BBR. Landzoneadministration Sommerhuse Arealoverførsler Erklæringer ejendomsbeskatn. Lokalplaner. Miljøvurderinger. Jordforsyning/byggemodning Krydsreferenceregister. Præmiering af byggeri Facader og skilte Vejmyndighed/trafikplan Vejvedligeholdelse Trafiksikkerhed Trafikkampagner Belysning Parkering Kollektiv trafik Miljø, vand og natur medarbejdere Landbrug og pelsdyr KO-kontrol VVM Jordforurening Miljøpris Skadedyrsbekæmpelse Varmeforsyningsplaner Virksomhedstilsyn Erhvervsaffald Vandløbsregulativer Grundvand Vandforsyningsplaner Spildevandsplaner Pleje af fredede områder Naturgenopretning Bygge- og beskyttelseslinier Kystbeskyttelse Vandmiljøplan II International naturbeskyttelse Affaldskonsulent Bygninger og Beredskab 5-6 medarbedjere Bygherrerådgiver for fagenhederne, fagudvalgene og økonomiudvalget Bygningsvedligeholdelse Kommunalt nybyggeri Energi Boligejendomme Erhvervslejemål og ejendom. Støttet boligbyggeri Almene boliger. Byfornyelse. Forsikring af aktiver Risikostyring Beredskab Serviceledere Forsyning: Vand Varme Kloakforsyning Kommunal rengøring (Evt.) Projektarbejde, faglig udvikling og koordinering: Faste tværgående samarbejdsopgaver/projekter, uddannelse, instruktion m.v. Etablering af ad hoc projektgrupper, hvor der er behov

3 Organisationsplan for Børn og Kultur Primært myndighedsopgaver PPR Rådgivning og vejledning iht. specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i forhold til folkeskoleloven og specialpædagogisk bistand til småbørn Medarbejdere: Børne- og Kulturdirektør Social Service 0-18 Forebyggende indsats Anbringelser 28 og 29 sager Familierådgivn./behandling Godkendelse af og tilsyn med familiepleje og private opholdssted. Medarbejdere: Faglig og Adm. Support (stedfortræder for direktøren) Support i relation til den enkelte afdeling: Sagsbehandling Administrative opgaver Sekretærbistand Faglige opgaver ---- Sekretariat for Børn - og ungeudvalget 28 og 29 sager Økonomiopgaver Statistikindberetninger Medarbejdere: Folkeskoleområdet Daginstitutionsområdet Fritids- og Kulturområdet Primært drift og udvikling Hovedopgaver Drift og udvikling Folkeskolen Tilsyn med interne skoler Efteruddannelse Kostpolitik Ungdommens Udannelsesvejledning Medarbejdere: 1 Hovedopgaver Drift og udvikling Dagtilbud Støttepædagogkorpset Pladsanvisning Privat pasn./ institutioner Puljeordninger Specialbørnehave Konsulent ift. FO Medarbejdere 1-2 Hovedopgaver Drift og udvikling Folkebibliotek Musikskole Ungdomsskole Museer Folkeoplysning Klubber og foreninger Andre kulturelle formål Parker, legepladser mv. Idræts- og svømmehaller Medarbejdere: decentrale enheder 34 decentrale enheder 3 decentrale enheder

4 Organisationsplan for Sundhed og Beskæftigelse Faglig og adm. support (stedfortræder for direktør) Koordinering mellem driftsområderne. Udarbejde oplæg til politisk behandling Opfølgning på politisk vedtagne målsætninger og beslutninger. Faglig sparring til driftsenhederne i f.t. ny lovgivning, overtagelse af opgaver fra amtet, udviklingsprojekter m.m. Administrative opgaver for direktør Ca. 4-5 medarbejdere Visitation Visitation til plejehjem, ældreboliger, mad til pensionister sygepleje, hjemmehjælp hjælpemidler, sundhedsydelser, handicapydelser, ydelser til sindslidende plejeorlov m.m. Ældreområdet Udføreropgaven : Kommunens plejehjem Hjemmehjælp Praktisk bistand og pleje Hjemmesygepleje Forebyggende hjemmebesøg Demensområdet, herunder dagtilbud Omsorgsaktiviteter for ældre Mad til pensionister Sundhedsområdet Træning Sundhedspleje? Kommunallæge? Rehabilitering Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme Børne- og omsorgstandpleje Stof og alkohol 115, frivilligt socialt arbejde Direktør for Sundhed og Beskæftigelse Handicapområdet Psykisk udviklingshæmmede herunder dagog døgntilbud samt hjemmevejledning Øvrige dag - og døgntilbud til målgrupperne psykisk og fysisk handicappede Psykiatriområdet Dagtilbud Døgntilbud Væresteder/støttecentre Støttekontaktpersonsordning Pilotjobcenter Alle de beskæftigelsesrettede opgaver for de kommunale og statslige målgrupper Ca. 60 medarbejdere Social-center Ydelseskontor for Forsørgerydelser og enkeltydelser Førtidspension Støtteforanstaltninger for personer anbragt uden for hjemmet Misbrugsbehandling Støttekontaktpersons-ordning Integrationsopgaver som ike handler om arbejdstilknytning m.m. ca. 25 medarbejdere ca medarbej-dere Driftsenheder (primært) Projektarbejde, faglig udvikling og koordinering

5 Organisationsplan for Økonomi & IT Stabschef for Økonomi & IT Statistik & Analyse Center f. Økonomi Budgetlægning Budgetopfølgning Tillægsbevillinger Anlægsstyring Regnskabsafslutning Kontoplaner Fysiske aktiver Likviditetsstyring Lånerammer Konsulentfunktion Aftalestyring medarbejdere Regnskab Teamleder Afstemning Revisionskontakt Principper f. Økonomistyring Sociale refusioner Tilsyn boligforeninger 5-6 medarbejdere Center f. IT IT Telefoni Mobiltelefoni Kopi (ikke kopistue) Printere Licensstyring Drift af servere og ITmiljø Drift af fællesservere på skoleområdet Opsætning, udskiftning og reparation Help-desk funktion Undervisning Samlet IT-økonomi IT-sikkerhedspolitik SLA-aftaler Support af eksterne ITmiljøer 8 10 medarbejdere Økonomiske analyser Statistik/ nøgletal Konsulentfunktion Indkøbspolitik Finansieringspolitik 1-2 medarbejdere Projektarbejde, faglig udvikling og koordinering: Faste tværgående samarbejdsopgaver/projekter, uddannelse, instruktion m.v.

6 Organisationsplan for Organisation og personale Løn- og personale administration HR System og budget HR Løn- og personale (2-3 teamledere) Rådgivning og oplæg til forretningsledelsen Personalepolitik Organisationsudvikling Organisationsændringer Tværgående udviklingsprojekter Tværgående udviklingsopgaver MED-organisation Arbejdsmiljø Konflikthåndtering 4-5 medarbejdere Personalejura Tunge personalesager Sagsbehandling vedr. principielle sager Forhandlinger 1 medarbejder Personalejuridisk assistance System og budget Udvikling og drift af lønsystem Afregninger Afstemninger Årsprodukter Diverse lønbudget LOS 2 medarbejdere Personaleadministration fra ansættelse til afsked, herunder ansættesesbreve m.m. og indberetning til lønsystem Konsulentbistand til ledere medarbejdere

7 Organisationsplan for Udvikling og Planlægning. Plan og Projekt Udvikling og Politik Kommu nikation Udvikling og politik 4-5 medarbejdere Servicestrategi Udfordringsret Organisationsudvikling Effektivisering Kvalitetssikring Metodeanalyse Sundhedspolitik Tværfaglige projekter Projektledelse Plan og projekt 5-6 medarbejdere Kommuneplanlægning Agenda 21 Tema- og projektplanlægning Statslig- og regional planlægning Erhvervsudvikling Bosætning Landdistriktsudvikling Fundraising Projektledelse Kommunikation 2-3 medarbejdere Kommunikationsstrategi Branding Metodeudvikling Koordinering af udvikling Digital forvaltning Webmaster Projektledelse

8 Organisationsplan for Service Rådhuskantiner Medarbejdere: 6 Vicekommunaldirektør Rådhusbetjening Medarbejdere: 3-4 Fælles Sekretariatet Sekretariatsopgaver for: Byråd Økonomiudvalg Børn, Unge og Familieudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Forsyningsudvalget Beredskabskommissionen Udvalget for udvikling og planlægning Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Ældre- og Handicapudvalget Huslejenævnet Hegnssynet Forretningsledelsen Borgmesteren Kommunaldirektøren Øvrige opgaver: Central poståbning for fordeling af post Central journalisering Central sagsstyring Central arkivering Organisering og ledelse af valg og afstemninger Ægteskabspapirer, registreret partnerskab og borgerlige vielser Repræsentation, gaver og besøg Beværterbevillinger Medarbejdere: Kommunal rengøring (Evt.) Borgerservice Pension Boligstøtte Børne- og Familieydelser Beregning og forespørgsler om økonomiske fripladser i daginstitutioner Skat Ejendomsskat, herunder forespørgsler, diverse afgifter og bidrag m.v. Forespørgsler vedr. BBR- og ejendomsskattebilletter Lån til ejendomsskatter Inkasso Folkeregistret Sygesikring Pas, kørekort Helhedsorienteret sagsbehandling (snyd) Forespørgsler vedr. skadedyrsbekæmpelse Forespørgsler vedr. ændring af renovation Udlevering og modtagelse af diverse blanketter, pjecer, lokalplaner, turistinformationer, brochure og publikationer m.v. Udlevering og vejledning vedr. ægteskabspapirer Påtegning af feriekort Guidning af borgerne frem til den rette sagsbehandler Telefonomstilling Digitale løsninger Medarbejdere: 25-27