Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Evangelisk-Lutherske Frikirke"

Transkript

1 Agerlandsvej Viborg Tlf Fax Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr Årsregnskab 1. januar december 2014 Indehavere: Jørgen Winther Øster Henrik Lundsgaard Bo Skårup Sørensen Alex Kirkegaard Claus Søndergaard Nielsen CVR nr

2 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om kirken 4 Ledelsens årsberetning 5 Årsregnskab 1. januar december 2014 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Noter 10 ELF års 2014

3 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 1 LEDELSESPÅTEGNING Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt kirkens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af kirkens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Ingen af kirkens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke kirken eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet. Aarhus, den 14. marts 2015 Hovedkasserer Rolf Michael Kirkeråd Leif G. Jensen Anders Henriksen Jan Strand Bent Nielsen Sigmund Hjorthaug

4 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Den Evangelisk-Lutherske Frikirke for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven og kirkens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes fejl eller besvigelser. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af kirkens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og kirkens vedtægter.

5 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 3 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Viborg, den 14. marts 2015 Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Alex Kirkegaard statsaut. revisor

6 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 4 OPLYSNINGER OM KIRKEN Kirken Den Evangelisk-Lutherske Frikirke c/o Rolf Michael Frederik VI s Allé 6 st. th Frederiksberg CVR nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Kirkeråd Leif G. Jensen Anders Henriksen Jan Strand Bent Nielsen Sigmund Hjorthaug Hovedkasserer Rolf Michael Frederik VI s Allé 6 st. th Frederiksberg Bank Danske Bank, Forening Direkte Holmens Kanal København K Revision Alex Kirkegaard Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

7 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING Formål og hovedaktivitet Kirkens formål er at forkynde og udbrede det kristne evangelium her i landet, og sammen med søsterkirker at støtte missionsarbejdet i udlandet. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat er i overensstemmelse med det forventede. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb ikke sket væsentlige begivenheder, som påvirker kirkens økonomiske situation.

8 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for Den Evangelisk-Lutherske Frikirke er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for regnskabsklasse A og kirkens vedtægter. Opstillingen er tilpasset kirkens forhold. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Menighedsindtægter Indtægter fra menighederne indtægtsføres, når der modtages betaling. Øvrige indtægter Øvrige indtægter i form af kollekter mv. indtægtsføres når der modtages indbetaling. Tilskud efter Tips- og lottolovens 6H, stk. 1, nr. 1 (tips og lotto-midler) indtægtsføres i det år, hvor der sker tilsagn om udbetaling fra Kulturministeriet. Indtægter i form af gaver, der er fradragsberettigede for gavegiver, indgår i den enkelte menigheds regnskab. Den enkelte menighed giver på baggrund heraf tilsagn om støtte med et årligt beløb til Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. Finansielle poster Finansielle poster i form af renteindtægter af bankindeståender og renter af obligationer samt kursregulering af obligationer er indtægtsført i henholdsvis Hovedkassen samt under øvrige egenkapitalkonti. Skat Kirken er som godkendt trossamfund fritaget for beskatning. BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, indkomne gaver som skal videregives til Lutherische Kirchenmission i Bleckmar, Tyskland og til børnehjemmet ISST i Moreira i Brasilien og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

9 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/ Note Menighedsindtægter København Løsning Århus Diverse indtægter 1 Kollekter, mødeindtægter mv Renteindtægter Tilskud, Tips- og Lottomidler Tilskud, momskompensation Indtægter i alt Kapacitetsomkostninger 2 Løn og pension Leje af præstebolig Rejse- og mødeomkostninger Administration Øvrige udgifter Kapacitetsomkostninger i alt Årets resultat for hovedkassen Resultat, Reservekonto Resultat, Byggekonto Resultat, Missionskonto Resultat, Præsteuddannelseskonto Resultat, Lejrkonto Årets resultat i alt

10 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 8 BALANCE PR. 31/ A K T I V E R 31/ / Omsætningsaktiver Tilgodehavende gavebeløb Tilgodehavende tilskud Forudbetalt løn og pension Danske Bank, konto (hovedkassen) Danske Bank, konto (reservekassen) Danske Bank, konto (toprente) Danske Bank, konto Obligationer Aktiver i alt

11 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 9 BALANCE PR. 31/ P A S S I V E R 31/ / Egenkapital 12 Hovedkassen Reservekonto Byggekonto Missionskonto Præsteuddannelseskonto Lejrkonto Gæld Skyldig, AM-bidrag og A-skat Øvrige skyldige lønafhængige omkostninger Feriepengeforpligtelse Ydre mission, Luthersk Kirkemission, Tyskland Ydre mission, Børnehjemmet ISST, Brasilien Skyldig poster mv Afsat revisor Passiver i alt

12 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 10 NOTER TIL REGNSKABET Note 1 Kollekter, mødeindtægter mv. Årsmøde Øvrige gaver Løn og pension Løn, Leif G. Jensen Pension, Leif G. Jensen ATP mv Hensættelse feriepengeforpligtelse Leje af præstebolig Bidrag til Gratia Menighed Rejse- og mødeomkostninger Rejser, indland, præster Rejser, udland, præster Rejser, lægfolk Administration Telefon Porto og gebyrer Kontorartikler Revisor - årsregnskab mv Revisorerklæringer vedr. tips- og lotto samt momskompensation

13 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 11 NOTER TIL REGNSKABET Note 6 Øvrige udgifter Forsikringer PR, tryk mv Dataløn Diverse udgifter Repræsentation Kursus Kontingent ELC Overførsel til lejrkonto - fejlpostering Resultat, Reservekonto Renteindtægter Kursgevinst / kurstab, obligationer Resultat, Byggekonto Renteindtægt Resultat, Missionskonto Renteindtægt Gave Basar mv Løn Mark Jasa Rejseudgifter Resultat, Præsteuddannelseskonto Renteindtægt

14 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 12 NOTER TIL REGNSKABET Note 11 Resultat, Lejrkonto Renteindtægter Rejseudgifter, John Ehlers - fejlpostering Rejseudgifter, George Saniec Gave / overskud på lejr / / Hovedkassen Primoværdi Årets resultat Reservekonto Primoværdi Årets resultat jf. note Byggekonto Primoværdi Årets resultat jf. note Missionskonto Primoværdi Årets resultat jf. note Præsteuddannelseskonto Primoværdi Årets resultat jf. note

15 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 13 NOTER TIL REGNSKABET 31/ / Note 17 Lejrkonto Primoværdi Årets resultat jf. note Ydre mission, Luthersk Kirkemission, Tyskland Primoværdi Modtaget fra København Modtaget fra Århus Modtaget i øvrigt Sendt til Tyskland Ydre mission, Børnehjemmet ISST, Brasilien Primoværdi Sendt til Brasilien Modtaget fra Århus Bidrag i øvrigt Kollekt, sommerlejr og basar mv Modtager fadderbidrag