Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning"

Transkript

1 Frslag til ny tekst i e-dk dkumenter m genptræning Titel: Genptræning, Sundhedsaftale , reginal retningslinje Frmål Dkumentet beskriver de nye indsatser, sm fremgår af Bekendtgørelse m genptræningsplaner g m patienters valg af genptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. De retningslinjer m genptræning, sm blev udarbejdet i frbindelse med Sundhedsaftalen er stadig gældende. Retningslinjerne fremgår af bilag 2. Teksten i bilag 2 er suppleret med ny tekst m retningslinjer fr rehabilitering på specialiseret niveau. Retningslinjen er gældende indtil, den nye MedCm standard G-GOP er klar til implementering. Herefter udarbejdes en ny e-dk retningslinje. Patientgruppe/Patientfrløb/Anden målgruppe Patienter, sm har et lægefagligt begrundet behv fr at få en genptræningsplan. Definitin af begreber Definitin af begreber fremgår af bilag 1. Fremgangsmåde Den 1. januar 2015 trådte Bekendtgørelse m genptræningsplaner g m patienters valg af genptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus i kraft. Bekendtgørelsen indehlder en række nye elementer. De væsentligste nye elementer er: Nye specialiseringsniveauer (almen genptræning på basalt niveau, almen genptræning på avanceret niveau, genptræning på specialiseret niveau g rehabilitering på specialiseret niveau) Det er ikke længere et krav, at hspitalet skal beskrive patientens funktinsniveau ved indlæggelse i genptræningsplanen Krav m at beskrive det samlede rehabiliteringsbehv fr de patienter, sm får en genptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau Krav m at genptræningsplanen angiver en tidsfrist fr pstart af genptræningen, hvis der er en sundhedsfaglig begrundelse herfr Krav m at kmmunen tilrettelægger genptræningsindsatsen i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til brgerens samlede rehabilitering i henhld til sundhedslven g anden lvgivning 1

2 Kmmunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genptrænings- eller rehabiliteringsbehv, herunder specialiseringsniveau fr indsatsen Kmmunen skal vurdere på baggrund af genptræningsplan til almen genptræning, m brgeren skal have genptræning på basalt eller avanceret niveau Særligt m rehabilitering på specialiseret niveau: Når hspitalerne udarbejder genptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau, gør hspitalerne følgende: Benytter genptræningsplan til almen genptræning Tydeliggør i ntefeltet, at der er tale m en genptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau Vedlægger den tværfaglige statusrapprt, hvri det samlede rehabiliteringsbehv beskrives Har dialg med kmmunen undervejs i frløbet således, at kmmunen er frberedt på, at der udskrives en brger med en genptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau Udleverer det infrmatinsbrev, sm mhandler rehabilitering på specialiseret niveau. OBS: Det udskrives ikke autmatisk sammen med genptræningsplanen Sender genptræningsplanen til bpælskmmunen, sm varetager rehabiliteringen. Kpi sendes til egen læge, g genptræningsplanen arkiveres i brgerens jurnal. Hspitalet vedlægger den tværfaglige statusrapprt Frit valg ved rehabilitering på specialiseret niveau En brger med et lægefagligt begrundet behv fr rehabilitering på specialiseret niveau efter udskrivningen, kan vælge mellem de genptræningstilbud: Sm bpælskmmunen har etableret ved egne institutiner Sm bpælskmmunen har indgået aftaler m med andre myndigheder eller private udbydere Sm tilbydes på andre kmmuners institutiner Særligt m stratificering af almen genptræning: Når kmmunerne mdtager en genptræningsplan til almen genptræning, har kmmunerne ansvaret fr at vurdere, m den almene genptræning skal fregå på basalt eller avanceret niveau. Kmmunerne har udarbejdet et værdidkument, sm beskriver de verrdnede kriterier fr, hvad der lægges til grund fr stratificeringen. Værdidkumentet peratinaliserer vejledningens afsnit m medarbejdernes kmpetencer sm grundlag fr at arbejde med brgeres genptræning på de t niveauer. Værdidkumentet lægges i værktøjskassen, når det er gdkendt. Link til værktøjskassen: 2

3 Særligt m det vejledende snitfladekatalg Det vejledende snitfladekatalg anvendes ikke længere. Dkumentatin Ansvar Ledelserne på hspitalerne g i kmmunerne Referencer Bekendtgørelse m genptræningsplaner g m patienters valg af genptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, 2015 Vejledning m genptræning g vedligehldelsestræning i kmmuner g reginer, 2015 Sundhedsaftale

4 Bilag 1: Definitiner af begreber Kilde: Vejledning m genptræning g vedligehldelsestræning i kmmuner g reginer, 2015 g Bekendtgørelse m genptræningsplaner g m patienters valg af genptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, 2015 Genptræning: Genptræning er en målrettet g tidsafgrænset samarbejdsprces mellem en brger, eventuelt pårørende g persnale. Frmålet med genptræning er, at brgeren pnår samme funktinsevne sm tidligere eller bedst mulige funktinsevne; fysisk, aktivitetsmæssigt, kgnitivt, emtinelt g scialt. Genptræning mfatter træning af krppens funktiner g træning af aktiviteter, dvs. træning af funktinsnedsættelser i relatin til fr eksempel bevægeapparatet g aktivitetsbegrænsninger. Genptræningsindsatser efter sundhedslven varetages primært af autriserede sundhedspersner. Genptræning udgør fte en del af en bredere rehabiliteringsindsats på linje med andre tilbud, sm samlet har det frmål at frbedre eller vedligehlde brgerens funktinsevne. Den nye bekendtgørelse indehlder følgende niveauer fr ambulant genptræning: Genptræningsplan Kmmunalt regi Hspitalsregi Almen genptræning Rehabilitering på specialiseret niveau Genptræning på specialiseret niveau Basalt niveau Avanceret niveau Almen genptræning på basalt niveau i kmmunen: Brgere med genptræningsplan til almen genptræning g sm kmmunalt visiteres til genptræning på basalt niveau, har typisk enkle g afgrænsede funktinsevnenedsættelser g ingen kmplikatiner i behandlingsfrløbet på hspitalet af betydning fr funktinsevnen g/eller genptræningsindsatsen. Brgerne har behv fr genptræningsindsatser, der primært varetages af autriserede sundhedspersner med generelle kmpetencer inden fr deres fagmråde. Almen genptræning på avanceret niveau i kmmunen: Brgere med genptræningsplan til almen genptræning g sm kmmunalt visiteres til genptræning på avanceret niveau har typisk mfattende funktinsevnenedsættelser fte af 4

5 betydning fr flere livsmråder, herunder eventuelt kmplikatiner i behandlingsfrløbet på hspital af betydning fr funktinsevnen g/eller genptræningsindsatsen. Brgerne har behv fr genptræningsindsatser, der primært varetages af autriserede sundhedspersner med særlige kmpetencer inden fr deres fagmråde. Ngle brgere vil have behv fr, at genptræningen krdineres med andre rehabiliteringsindsatser på avanceret eller eventuelt specialiseret niveau med henblik på at pnå fuld eller bedst mulig funktinsevne. Genptræning på specialiseret niveau på hspitalet: Brgere, der henvises til genptræning på specialiseret niveau, har typisk kmplicerede, mfattende, sjældne g/eller alvrlige funktinsevnenedsættelser af væsentlig betydning fr et eller flere livsmråder, herunder eventuelt alvrlige kmplikatiner i behandlingsfrløbet af betydning fr funktinsevnen g/eller genptræningsindsatsen. Brgerne har behv fr genptræningsindsatser, der primært varetages af autriserede sundhedspersner med specialiserede kmpetencer inden fr deres fagmråde g med krav til tæt krdinering af genptræning, udredning g ambulant sygehusbehandling. Genptræningsindsatserne varetages ligeledes på sygehus, hvis genptræningen af hensyn til brgerens sikkerhed frudsætter mulighed fr bistand fra andet sundhedsfagligt persnale, sm kun findes i sygehusregi. Rehabilitering på specialiseret niveau i kmmunen: Brgere, der henvises til rehabilitering på specialiseret niveau, har typisk kmplicerede, mfattende, sjældne g/eller alvrlige funktinsevnenedsættelser af væsentlig betydning fr flere livsmråder, herunder ftest mfattende mentale funktinsnedsættelser. I genptræningsplanen beskrives brgernes samlede funktinsevne samt brgernes behv fr rehabiliteringsindsatser. Herunder kan der eventuelt gives anbefalinger til metde, mfang g karakter af den videres indsats, udarbejdet med inddragelse af relevante, faglige kmpetencer. Brgerne har behv fr både genptræningsindsatser g andre rehabiliteringsindsatser, sm varetages af autriserede sundhedspersner g andre fagpersner med specialiserede kmpetencer inden fr deres fagmråde g med særlige krav til tilrettelæggelse af helhedsrienterede frløb, timing g rganisering. 5

6 Bilag 2: Retningslinjer m genptræning fra Sundhedsaftalen Det gde genptræningsfrløb Når brgeren er udskrivningsklar, gør hspitalet følgende: Vurderer, m brgeren har behv fr en genptræningsplan (En læge kan vælge at delegere pgaven med at vurdere en brgers genptræningsbehv til fysi- g ergterapeuter) Indhenter samtykke hs brgeren til udarbejdelsen af genptræningsplanen g videresendelse af denne Fastlægger genptræningsplanens indhld i samarbejde med brgeren g frmulerer den i et sprg, sm brgeren kan frstå, dvs. fagudtryk.lign. skal frklares Nterer det seneste tidspunkt fr den første kntakt til brgeren i genptræningsplanen. Hvis der er en faglig eller persnlig grund til, at brgeren skal vente med at påbegynde genptræning, skal det nteres i genptræningsplanen, hvrnår brgeren skal påbegynde genptræning Udfylder genptræningsplanen fyldestgørende således, at det tydeligt fremgår, hvilket specialiseringsniveau (almen genptræning, genptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau), genptræningsplanen vedrører. Særligt fr genptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau: Benytte genptræningsplan til almen genptræning Tydeliggøre i ntefeltet, at der er tale m en genptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau Vedlægge den tværfaglige statusrapprt Beskriver funktinsevnen på udskrivelsestidspunktet men ikke nødvendigvis funktinsevnen på indlæggelsestidspunktet Dkumenterer ydelsen med specifik SKS-kde fr de frskellige niveauer fr genptræning. Dette gælder dg ikke fr genptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Udleverer genptræningsplanen til brgeren (Der kan dg frekmme tilfælde, hvr det ikke på udskrivningstidspunktet er muligt at vurdere, m en brger har behv fr genptræning senest ved udskrivningen, f.eks. i tilfælde hvr brgeren udskrives efter behandling på en skadestue. I denne situatin kan brgeren henvises til senere ambulant udredning på hspitalet med henblik på vurdering af genptræningsbehv) Udleverer infrmatinsbrev m type af genptræning, frit valg, kørsel g klageadgang mv. sammen med genptræningsplanen til brgeren. Infrmatinsbrevene m type af genptræning g indkaldelsesbrev til genptræning på specialiseret niveau findes på Link: Særligt i frhld til rehabilitering på specialiseret niveau: Husk at udlevere det infrmatinsbrev, sm mhandler rehabilitering på specialiseret niveau. Det udskrives ikke autmatisk sammen med genptræningsplanen. Sender genptræningsplanen 6

7 Ved genptræning på specialiseret niveau sender det udskrivende hspital genptræningsplanen til det hspital/den afdeling, sm skal varetage genptræningen, hvis genptræningen ikke skal fregå på den pågældende afdeling. Kpi sendes til kmmunen g egen læge, g genptræningsplanen arkiveres i brgerens jurnal Ved almen genptræning sender det udskrivende hspital genptræningsplanen til bpælskmmunen, sm varetager genptræningen. Det er bpælskmmunen, der afgør, m genptræningen skal udføres på basalt eller avanceret niveau. Kpi sendes til egen læge, g genptræningsplanen arkiveres i brgerens jurnal Ved rehabilitering på specialiseret niveau sender det udskrivende hspital genptræningsplanen til bpælskmmunen, sm varetager rehabiliteringen. Kpi sendes til egen læge, g genptræningsplanen arkiveres i brgerens jurnal. Hspitalet vedlægger den tværfaglige statusrapprt Vurderer brgerens behv fr hjælpemidler g/eller behandlingsredskaber i frbindelse med genptræningen g udleverer eventuelt disse. Hjælpemidler g behandlingsredskaber håndterer i henhld til afklaringskatalget (www.sundhedsaftalen.rm.dk). Hvis hspitalet vurderer, at brgeren ikke skal have en genptræningsplan, kan hspitalet dernæst vurdere, m brgeren skal henvises til privatpraktiserende fysiterapi eller vederlagsfri fysiterapi Infrmerer skriftligt brgeren m genptræningstilbuddet i hspitalsregi (Infrmatinen skal indehlde: Hvad genptræningen rettes md, gegrafisk placering af genptræningssted, hvilken terapeut/faggruppe, sm frestår genptræningen, hldtræning, individuel- eller egentræning g ventetid) Infrmerer m kntaktpersnrdningen Vejledende snitfladekatalg Det vejledende snitfladekatalg anvendes ikke længere. Infrmatin g kmmunikatin ved almen genptræning g genptræning på specialiseret niveau Kmmunen/hspitalet skal kntakte brgeren senest 3 hverdage efter, at genptræningsplanen er mdtaget. Brgeren infrmeres skriftligt m Hvad genptræningen rettes md Gegrafisk placering af genptræningssted Hvilken terapeut/faggruppe, sm frestår genptræningen Hldtræning, individuel- eller egentræning Ventetid Er en genptræningsplan ikke udfyldt fyldestgørende, kan det pågældende hspital kntaktes telefnisk, eller genptræningsplanen kan sendes tilbage med henblik på skriftlig afklaring af tvivlsspørgsmål. 7

8 Infrmatin m slutstatus parterne imellem Ved de genptræningsfrløb, sm indehlder både et specialiseret g et alment frløb, udfærdiger hspitalet en afsluttende status ver genptræning på specialiseret niveau, sm sendes til kmmunen. Kmmune g hspital kan ved behv udveksle slutstatus ved afslutning af brgerens genptræningsfrløb g fremsende denne til egen læge. Kntaktpersnrdning Hspitalet g kmmunen skal hver udpege en kntaktpersn med ansvar fr krdinering af genptræningsfrløbet i frbindelse med udskrivning af brgere med et genptræningsbehv. Kntaktpersnrdningen skal sikre: At brgerne gennem hele frløbet let kan få infrmatin m genptræningen g ved, hvem de skal kntakte fr at få den ønskede infrmatin m genptræningsfrløbet At de kmmunale terapeuter g evt. private leverandører, hspitalets terapeuter g læger ved, hvem de skal kntakte fr at krdinere genptræningsfrløbet efter udskrivningen Kntaktinfrmatinens tre elementer: 1. Den terapeut/læge, der udarbejder genptræningsplanen: Er brgerens kntaktpersn på hspitalet Infrmerer mundtligt brgeren m kntaktpersnrdningen Terapeutens/lægens navn, titel, afdeling, hspital, telefnnummer g evt. e- mailadresse skal fremgå af genptræningsplanen 2. Den kmmunale visitatr/krdinatr, sm mdtager genptræningsplanen: Er brgerens kmmunale kntaktpersn Brgeren infrmeres mundtligt herm af hspitalet, når genptræningsplanen udarbejdes Adresse, telefnnummer g eventuelt adresse på den kmmunale visitatin/ krdinatr skal fremgå af genptræningsplanen 3. Den trænende terapeut i kmmunen, på hspitalet eller i praksissektren: Infrmerer brgeren m hvilken terapeut, sm udfører genptræningen, når genptræningsfrløbet tilrettelægges Udleverer i den frbindelse navn, titel, adresse, telefnnummer g evt. adresse på den trænende terapeut skriftligt til brgeren Frit valg af træningssted Frit valg ved almen genptræning En brger med et lægefagligt begrundet behv fr almen genptræning efter udskrivningen, kan vælge mellem de genptræningstilbud: Sm bpælskmmunen har etableret ved egne institutiner 8

9 Sm bpælskmmunen har indgået aftaler m med andre myndigheder eller private udbydere Sm tilbydes på andre kmmuners institutiner En kmmune kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at mdtage fritvalgsbrgere, der har bpæl i en anden kmmune. Prcedurer ved frit valg af genptræningssted ved almen genptræning: Infrmatinsbrev m det frie valg, kørsel mm. vedr. almen ambulant genptræning udleveres til brgeren af hspitalet sammen med genptræningsplanen. Infrmatinsbrevene findes på Brgere, der ønsker infrmatin m genptræning i en anden kmmune kan eventuelt søge infrmatiner via reginens g kmmunernes hjemmesider: Oversigt ver de enkelte kmmuners generelle genptræningstilbud, herunder plysninger m genptræningstilbuddenes målgrupper, indhld, visitatin g ventetid kan evt. ses på kmmunernes hjemmesider Når en brger ønsker at gøre brug af det frie valg g mdtage genptræning i en anden kmmune end bpælskmmunen, fremsender bpælskmmunen kpi af genptræningsplanen til genptræningsstedet Frit valg ved genptræning på specialiseret niveau Brgere, sm efter udskrivning fra et hspital har behv fr genptræning på specialiseret niveau, kan vælge at mdtage genptræningen på Regin Midtjyllands eller andre reginers hspitaler eller på et af de i sundhedslvens 79 mtalte private specialhspitaler. En hspitalsafdeling kan dg af kapacitetsmæssige årsager afvise at mdtage fritvalgsbrgere. Brgere fra Regin Midtjylland g andre reginer kan endvidere afvises, hvis væsentlige hensyn til andre brgere i hspitalets ptagemråde bliver tilsidesat. Prcedurer ved frit valg af genptræningssted ved genptræning på specialiseret niveau: Infrmatinsbrev m det frie valg, kørsel mm. vedr. genptræning på specialiseret niveau udleveres til brgeren sammen med genptræningsplanen. Infrmatinsbrevet findes på Oversigt ver hspitalernes generelle genptræningstilbud, herunder plysninger m genptræningstilbuddenes målgrupper, indhld, visitatin g ventetid findes på hspitalernes hjemmesider Når en brger ønsker at gøre brug af det frie sygehusvalg g mdtage genptræning på et andet hspital, fremsender det hspital, der har udarbejdet genptræningsplanen kpi af genptræningsplanen til det valgte hspital Frit valg ved rehabilitering på specialiseret niveau En brger med et lægefagligt begrundet behv fr rehabilitering på specialiseret niveau efter udskrivningen, kan vælge mellem de genptræningstilbud: Sm bpælskmmunen har etableret ved egne institutiner Sm bpælskmmunen har indgået aftaler m med andre myndigheder eller private udbydere 9

10 Sm tilbydes på andre kmmuners institutiner En kmmune kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at mdtage fritvalgsbrgere, der har bpæl i en anden kmmune. Prcedurer ved frit valg af genptræningssted ved rehabilitering på specialiseret niveau: Infrmatinsbrev m det frie valg, kørsel mm. vedr. rehabilitering på specialiseret niveau udleveres til brgeren af hspitalet sammen med genptræningsplanen. Infrmatinsbrevet findes på Brgere, der ønsker infrmatin m genptræning i en anden kmmune kan eventuelt søge infrmatiner via reginens g kmmunernes hjemmesider: Oversigt ver de enkelte kmmuners generelle genptræningstilbud, herunder plysninger m genptræningstilbuddenes målgrupper, indhld, visitatin g ventetid kan evt. ses på kmmunernes hjemmesider Når en brger ønsker at gøre brug af det frie valg g mdtage genptræning i en anden kmmune end bpælskmmunen, fremsender bpælskmmunen kpi af genptræningsplanen til genptræningsstedet Ventetid Ventetid defineres den tid, der går, fra brgeren udskrives fra hspital, til genptræningsfrløbet starter. Hvis brgeren af hensyn til helingsprcessen skal vente f.eks. 5 uger, førend genptræningen må påbegyndes, er de 5 uger ikke en del af ventetiden. De enkelte kmmuner g hspitaler kan vælge at plyse m ventetid på deres hjemmesider g på: Link: Planlægning g kapacitet Hspitalerne varsler kmmunerne i tilfælde af en aktivitetsøgning, f.eks. et øget antal peratiner Hspitalerne varsler kmmunerne, hvis der sker ændringer i behandlingsfrmer eller andet, sm har afledte virkninger på genptræningsmrådet. Hspitalet igangsætter undervisning i frbindelse hermed, hvis der er behv fr det, g hvis der indgås aftale med kmmunerne herm. Kmmunen varsler reginen ved rganisatinsændringer eller besparelser, der kan få knsekvenser fr reginen Varslingsfristen er sm udgangspunkt seks måneder. Andre varslingsfrister kan aftales lkalt. Større ændringer i den reginale struktur, specialeplanlægning etc. viderekmmunikeres/sendes i høring. Udskrivning fra privathspital (udvidet frit sygehusvalg) Hvis en brger udskrives fra et privathspital efter reglerne m det udvidede frie sygehusvalg, eller hvis det private hspital varetager ffentligt finansieret behandling, vurderer privathspitalet behvet fr en genptræningsplan g udarbejder på det grundlag eventuelt en genptræningsplan. 10

11 Privathspitalet følger samme prcedurer sm beskrevet venfr. Udskrivning fra privathspital (egenbetaling) Hvis en brger udskrives fra et privathspital efter at have mdtaget behandling fr egen regning (herunder private sundhedsfrsikringer), kan privathspitalet henvise brgeren til bpælsreginens hspitalsvæsen mhp. vurdering af et eventuelt genptræningsbehv g eventuel udarbejdelse af genptræningsplan med efterfølgende ambulant genptræning. 11

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom:

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom: Reginshuset Vibrg Nære Sundhedstilbud Frløbsansvarsbeskrivelse på skizfrenimrådet Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Gdkendt på styregruppens møde d. 6. jan.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V Bilag 1: Gældende lvgivning vedr. den palliative indsats Sm mtalt i Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1996 er patientens frie valg af phldssted et vigtigt aspekt i den palliative indsats. Såfremt dette

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Ansøgningsskema fr kmmunal gdkendelse af private alkhlbehandlingssteder g indberetning til tilbudsprtalen af private g kmmunale alkhlbehandlingssteder. Ansøgning sendes, elektrnisk eller pr. pst, med persnlig

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling Ntat Centrale prblemstillinger vedrørende den kmmende sundhedsaftale i frhld til pleje g behandling Arbejdsgruppens medlemmer har indsendt input til centrale prblemstillinger, der ønskes tænkt ind i sundhedsaftalen.

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Indsatskatalog sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatskatalog sundhedsfremme og forebyggelse Indsatskatalg sundhedsfremme g frebyggelse Jbcenter - rehabiliteringsteam n er brgere i Nrddjurs Kmmune ver 18 år, der er sygemeldte. Målet er, at brgeren: Tilbydes en helhedsrienteret g tværfaglig indsats,

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Tabel- og bilagsoversigt

Tabel- og bilagsoversigt Tabel- g bilagsversigt Indhld Tabelversigt... 3 1 Bilag A Beskrivelse af datakilder... 4 1.1 Kvantitative baggrundsdata... 4 1.1.1 Tids- g individperspektiv... 4 1.1.2 Datarensning... 5 1.2 Kvalitative

Læs mere

Notat om den siddende patientbefordring

Notat om den siddende patientbefordring Område: Sundhedsmrådet Afdeling: Planlægning g Udvikling Jurnal nr.: Dat: 05. februar 2015 Udarbejdet af: Frank Rejnhlt E mail: fre@rsyd.dk Telefn: 76631354 Ntat m den siddende patientbefrdring Baggrund

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet Jette Bangshaab, UCN Januar 2013 Regin Nrdjylland rehabilitering på hjertemrådet Hjerterehabilitering på udvalgte sygehuse g kmmuner i regin Nrdjylland 1. Indhld 1. Indhld... 2 2. Prjektansvarlige... 2

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser HØRINGSUDKAST 31. MAJ 2010 Vejledning m håndtering af parakliniske undersøgelser (Til læger g plejepersnale m.v., der medvirker ved håndtering af parakliniske undersøgelser i sundhedsvæsenet) Indledning

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om forenkling af hjælp til børn med handicap og deres familier

Rapport fra arbejdsgruppen om forenkling af hjælp til børn med handicap og deres familier Scial-, Indenrigs- g Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 275 Offentligt Rapprt fra arbejdsgruppen m frenkling af hjælp til børn med handicap g deres familier Indhld 1. Indledning... 2 Arbejdsgruppens

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere