Generelle forslag Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle forslag Budget 2015-18"

Transkript

1 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for udviste befolkningsprognoserne et fald i børnetallet for børn i dagtilbud og skoler. Modsat viste befolkningsprognosen på ældreområdet en stigning. Dagtilbuds- og skoleområdet fik på den baggrund nedjusteret budgetterne og samtidig blev der tilført midler til ældreområdet i det tekniske budget for I den nyligt udarbejdede befolkningsprognose for budgetlægningen viser det sig, at børnetallet falder mindre end forventet, hvorved det er nødvendigt at tilføre området flere midler for at opretholde det vedtagne serviceniveau. På ældreområdet viser den nye befolkningsprognose en mindre stigning end forventet. Dermed kan budgettet reduceres på ældreområdet Økonomi Forventet demografiregulering, drift 3.826, , , ,7 Dagtilbud 5.840, , , ,8 Skole 5.841, , , ,7 Familie, sundhedsplejen -138,3-688,1-645,9-668,7 Omsorg, ældreområdet , , , ,9 Områdets totale budget Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der vil ske personalemæssige tilpasninger afhængigt af det vedtagne budget. Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Tidligere har demografireguleringerne været indarbejdet i det tekniske budget til 1. behandling.

2 Generelle forslag (G-2) Spareforslag 1. Huslejebesparelser vedr. eksterne lejemål Ved de seneste 2 budgetvedtagelser er der blevet afsat sparerammer til besparelser vedr. eksterne lejemål: Budget ,5 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. i efterfølgende år og Budget ,250 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år Lokalegruppen er, i samarbejde med forvaltningerne, i gang med at udmønte ovennævnte sparerammer. Der tages udgangspunkt i de dyre lejemål. Det undersøges, om det er muligt at komme ud af eksisterende lejemål, og anvende kommunale lokaler i stedet for, eller få en billigere husleje i de nuværende lejede lokaler, så sparekravet kan opfyldes. Sparekravene er stort set opfyldt, men da arbejdet er godt i gang og fortsættes, vurderes det, at der kan hentes yderligere besparelser på området. Puljen til huslejebesparelser forslås derfor forhøjet med kr. i 2015 og kr. fra 2016 og frem. Forslaget kræver at der fortsat lægges personaleressourcer i projektet, bl.a. til indsamling og gennemgang af en række huslejekontrakter, afholdelse af diverse møder både interne og i forbindelse med forhandlinger med de eksterne udlejere (her deltager både jurist og repræsentant fra Forvaltningen), udarbejdelse af tillæg til lejekontrakter mv. Det skal bemærkes, at de lette besparelser er fundet på nuværende tidspunkt og at der fremadrettet skal bruges flere ressourcer end tidligere på at opnå besparelsen. Dette med baggrund i at de dyreste huslejekontrakter er blevet genforhandlet og at der fremadrettet skal arbejdes med kontrakter, hvor der er knap så meget besparelsespotentiale. Ingen 4. Økonomi Ekstern huslejebesparelse, drift -250,0-500,0-500,0-500,0 Områdets totale budget

3 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen udover beskrevet. Alle forvaltningers eksterne lejekontrakter, er mulige bidragsydere til udmøntning af besparelsen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser 0,5 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. fra 2014 og frem Yderligere 0,250 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. fra 2015 og frem.

4 Generelle forslag (G-3) Fastholdelsesforslag 1. Afsættelse af driftsmidler til PAU (pædagogisk assistentuddannelse) så niveauet for antal elever, aflønningsform m.m. holdes på 2014-niveau Forslag: Det foreslås, at der afsættes driftsmidler til PAU således at antallet af optag af nye elever kan bibeholdes på 2014-niveau svarende til ca. 30 elever i nyoptag årligt. Der kan være udsving i antallet af nyoptagne elever afhængigt af hvor mange voksen-/gvu-elever der ansættes, idet voksen-/gvu-elever har en højere løn end ordinære elever. PAU: Uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU) varer ca. 2 år og 3 mdr. for ordinære elever, i denne periode indgår 2 praktikker af ½ års varighed. For elever med pædagogisk relevant erfaring, kan uddannelsens varighed reduceres. Eleverne ansættes og aflønnes af kommunen i hele uddannelsesperioden. Fra 2007 fik kommunerne tildelt trepartsmidler til elevoptag til PAU-uddannelsen, men trepartsmidlerne falder bort fra 2016, hvorefter der på budgettet er afsat 2,0 mio. kr. årligt til PAU. Midlerne rækker til at dække lønudgiften til mellem ca. 8 og 22 elever i nyoptag årligt, administration samt institutions- og praktikvejledertillæg. Der vil være udsving i antallet af nyoptagne elever, afhængig af om der er tale om voksen-/gvu-elever eller ordinære elever. Lønudgifter i praktikperioderne dækkes af praktikstedet. De pædagogiske assistenter ansættes efter endt uddannelse blandt andet på skoler, døgninstitutioner og daginstitutioner. Uddannelsen er adgangsgivende til pædagoguddannelsen. Statistik fra 2013 viser at ud af 84 besvarelser fra tidligere elever, var 45 % ansat indenfor uddannelsens målområde, 19 % var fortsat på pædagoguddannelsen og 9 % var fortsat på andre uddannelser. Uddannelsen giver således god kompetent arbejdskraft ud til arbejdsmarkedet. Trepartsaftale: Der blev i 2007 indgået en trepartsaftale mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og de faglige organisationer. Et af aftalens initiativer var, at alle nye elever indenfor bl.a. PAU har ret til aflønning med voksenelevløn, hvis de ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år og har 1 års relevant beskæftigelse. Derudover indeholdt aftalen krav om ansættelse af flere elever. Aftalen indeholdt et økonomisk tilskud til kommunerne til finansiering af merudgifterne i forbindelse hermed (administration, lønforskel mellem ordinær og voksenelev samt institutions- og praktikvejledertillæg). Trepartsaftalen ophører med virkning fra 2016, samtidig bortfalder det økonomiske tilskud.

5 Præmie/bonus: Der blev i 2010 indført en ordning om, at kommunerne kunne få præmie og bonus med det formål at fremskaffe flere praktikpladser/ansættelse af flere elever. En efterfølgende lovændring medførte bl.a. at præmie/bonus blev ændret til en midlertidig ordning for 2013 for herefter at falde bort fra Den præmie/bonus som Esbjerg Kommune modtog (ca. 1,1 mio. kr. årligt), er anvendt til at finansiere ansættelse af flere elever. Der vurderes ikke at være ændringer i de beskrevne målsætninger/serviceniveau. 4. Økonomi Tovholderfunktionen og administrationen af PA-uddannelsen for hele Esbjerg Kommune er placeret hos Dagtilbud. Det afsatte budget omfatter således alle Esbjerg Kommunes PAU-elever. Afsættelse af driftsmidler til PAU (pædagogisk assistentuddannelse), så niveauet for antal elever, aflønningsform m.m. holdes på niveau 1.100, , , ,0 Drift Modsvarer bortfald af trepartsmidler Drift Modsvarer bortfald af indtægt fra 0, , , , , , , ,0 præmie/bonus Områdets totale budget til PAU inklusiv adm , , , ,2 5. Personalekonsekvenser Antallet af elever kan bibeholdes på ca. 30 elever i nyoptag årligt, hvilket er mellem 8 og 22 elever mere end ved uændret budget. Afsættes der ikke midler som foreslået, vil uddannelse af færre pædagogiske assistenter betyde et lavere antal ansatte med denne uddannelse i blandt andet skoler, døgninstitutioner og daginstitutioner. 7. Tidligere besparelser / udvidelser 1,0 % rammebesparelse fra 2013 (0,5 % i 2013).

6 Økonomiudvalget Politisk Organisation ØU (30-1) Spareforslag 1. Sammenlægning af stillingerne Fundraiser og LAG Konsulent. Stillingen som fundraiser er vakant og der har været usikkerhed om fremtiden for Esbjergs Kommunes Lokale Aktionsgruppe (LAG), derfor er der foreslået en ny struktur på området. Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter har nu besluttet, at Esbjerg Kommune fra 2015 ikke skal være omfattet af LAG ordningen, og dermed vil der ikke være muligheder for at søge midler til lokale tiltag og projekter ad denne vej. På den baggrund har Økonomiudvalget udtrykt ønske om, at der skal udarbejdes en landdistriktspolitik for Esbjerg Kommune. På den baggrund forslås det, at stillingen som Fundraiser og LAG Konsulent samles i en ny stilling som Landdistriktskoordinator. En sådan stilling hænger nøje sammen med drøftelserne om etablering og forvaltning af en landdistriktspolitik i Esbjerg Kommune. Da forslaget om Fundraiseren blev vedtaget i budget blev der samtidig afsat en forventet indtægt til fundraising på 1,6 mio. kr. Det har ikke været muligt at realisere denne forventning og indtægten er derfor blevet nulstillet, som en teknisk ændring til budgettet. 4. Økonomi - Sammelægning af stillingerne fundraiser og LAG-Konsulent, drift -550,0-550,0-550,0-550,0 Områdets totale budget 1.266, , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Stillingen som Fundraiser nedlægges, og der reduceres med 1 årsværk. Der forventes et udviklingsforslag vedrørende udarbejdelse af Landdistriktspolitik. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Der blev til budget vedtaget forslag om en Fundraiser stilling.

7 Økonomiudvalget Politisk Organisation ØU (30-2) Spareforslag 1. Reduktion i mødediæter Der forventes på baggrund af sidste års regnskab samt indeværende års forbrug et mindre forbrug på mødediætsområdet. På den baggrund forslås det at kontoen reduceres med kr. Det vurderes ikke at have nogen konsekvens for servicen, men vil være en reduktion i byrådets ramme. Reglerne fremgår af Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Jf 4 Til den, der uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i lov om kommunernes styrelse 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v., kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde diæter efter reglerne i 16 a, stk. 2 og 4, i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2. Diæterne udgør 395 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr., første gang den 1. januar Ingen bemærkninger 4. Økonomi Reduktion i mødediæter, drift -40,0-40,0-40,0-40,0 Områdets totale budget 573,6 595,0 595,0 595,0 5. Personalekonsekvenser Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

8 Økonomiudvalget Politisk organisation ØU (30-50) Udviklingsforslag 1. Anlægspulje suppleres op med beløb svarende til bevilget tilskud til Roager Medborgerhus i 2014 Byrådet besluttede d at bevilge et tilskud til etablering af Roager Medborgerhus i Tilskuddet blev midlertidigt finansieret af anlægspuljen af midler, som var afsat til konkrete projekter i Anlægspuljen suppleres derfor op med de lånte kr. Det konkrete projekt, som er afsat i anlægspuljen forventes desuden skubbet fra 2015 til Ingen 4. Økonomi Anlægspuljen suppleres op med beløb svarende til tilskud til Roager Medborgerhus i 2014, anlæg 0, ,0 0,0 0,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser Ingen Rådighedsbeløbet overføres til Kultur & Fritidsudvalget når det konkrete projekt igangsættes. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen

9 Økonomiudvalget Politisk organisation ØU (30-51) Udviklingsforslag 1. Pulje til at understøtte landdistriktspolitik I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse den vedr. rammer og retning for arbejdet med en landdistriktspolitik i Esbjerg Kommune, ønskes der afsat en pulje på kr., som kan understøtte arbejdet med landdistriktspolitikken i 2015 og fremover. Puljen skal gøre det muligt at understøtte og finansiere mindre konkrete forbedringer og reparationer i lokalområderne. Det skal ligeledes være muligt at understøtte og delvist finansiere lokale projekter i lokalområderne. Hvis lokalområderne søger ekstern finansiering til projekter, er det ofte en forudsætning for at give tilskud, at der forefindes en landdistriktspolitik og, at der er kommunal medfinansiering. Forslaget fremkommer som konsekvens af at Esbjerg Kommune i fra 2015 ikke længere er omfattet af LAG. Som erstatning for de midler som LAG hidtil har kunnet understøtte lokale initiativer med oprettes en pulje på kr. (LAG havde 1,8 mio kr. årligt til at understøtte projekter). 4. Økonomi Landdistriktspolitik, drift 500,0 500,0 500,0 500,0 Områdets totale budget Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen. Det forventes at det vil blive muligt at allokere nogle midler til relevante forvaltninger / afdelinger til konkrete projekter vedr. reparationer o.lign. 7. Tidligere besparelser / udvidelser -

10 Økonomiudvalget Administration ØU (40-1) Spareforslag 1. Personalebesparelser i Fællesforvaltningen Fællesforvaltningens personalebesparelser udgør 4 % af lønkontiene og berører de tre afdelinger som beskrevet nedenfor. Byrådssekretariatet: Besparelse i Byrådssekretariatet foreslås realiseret via fokus på forsikringsadministrationen, administration af biler samt omlægning af opgaver. Det vurderes at opgaverne kan effektiviseres yderligere, således at en forventet opnormering vedrørende forsikringer kan undgås. En effektivisering af arbejdsgange på områderne vil påvirke den øvrige organisation med nye procedurer og mere opgaveløsning tættere på brugerne af forsikringer og biler. Herudover vil der skulle hentes en del af besparelsen på diverse udgifter til uddannelse, kontorhold og møder mm. Personale & Udvikling: Besparelserne i afdelingerne i Personale & Udvikling gennemføres som udgangspunkt ved effektiviseringer af arbejdsgange og naturlig afgang. Da nogle af Personale & Udviklings øvrige spareforslag, som indgår i dette års budgetforhandlinger, også indeholder personalebesparelser, er tallene på dette skema tilrettet, så den samlede personalebesparelse for Personale & Udvikling udgør den forholdsmæssige andel i forhold til den udmeldt besparelsesprocent. Personale & Udviklings personalebesparelse er sammensat således: Såfremt de øvrige forslag med lønbesparelser (kantine Ribe og trykkerifunktion) ikke kommer med i det endelige budget, vil der under alle omstændigheder skulle spares 4 % på løn i Personale & Udvikling. Økonomi: Der spares på lønkonti via effektivisering af arbejdsgange og så vidt muligt ved naturlig afgang. Byrådssekretariatet: Gennem de sidste år er byrådssekretariatet reduceret personalemæssigt. Sekretariatet har i samme periode påtaget sig nye opgaver uden yderligere kompensation. Det gælder opgaver vedr. den nye offentlighedslov samt opgaver som følge af det markant stigende antal sager i Børn og Ungeudvalget som Byrådssekretariatet betjener. Det er tidligere lykkedes at effektivisere opgaveløsningen så tidligere reduktioner ikke har påvirket serviceniveauet. En yderligere besparelse vil påvirke serviceniveauet.

11 Personale & Udvikling, Økonomi: Der kan blive længere ventetid på besvarelser og blive reduceret på opgaver som berører andre forvaltninger. 4. Økonomi Personalebesparelser i Fællesforvaltningen, drift , , , ,1 - Byrådssekretariatet -200,0-400,0-400,0-400,0 - Personale & Udvikling -684, , , ,1 - Økonomi -400,0-700,0-700,0-700,0 FF s personalebudget (grp. 400, art 1) , , , ,5 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Byrådssekretariatet: Der undlades en planlagt opnormering med 0,5 årsværk i 2015 og 0,75 i 2016 og frem. Personale & Udvikling: Besparelse af ca. 4-5 stillinger Økonomi: 1 årsværk i 2014 stigende til 1,5 årsværk i For Byrådssekretariatets vedkommende vil alle øvrige forvaltninger blive berørt af ændrende arbejdsgange på forsikringsområdet samt administration af biler. Målet er en mere rationel og hensigtsmæssig forvaltning af områderne. Derudover vil en generel omlægning af opgaverne i Byrådssekretariatet få konsekvenser for service og rådgivning til organisationen. De øvrige to afdelinger kender ikke umiddelbart til konsekvenser for andre politikområder. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Indregnede besparelser på administrationen: Til budget 2014 blev der indarbejdet administrative besparelser for -12,3 mio. kr. i 2014 stigende til -16,8 mio. kr. i Til budget 2013 blev der vedtaget en generel rammebesparelse på 1 % af de rammebelagte områder, derudover blev der sparet yderligere -4,9 mio. kr. i 2013 stigende til -9,0 mio. kr. i I 2012 var der besparelser på administrationen med -2,3 mio. kr. i 2012 stigende til -6,7 mio. kr. i I budget 2011 blev der vedtaget besparelser i 2011 på -6,2 mio. kr. stigende til - 17,0 mio. kr. i Til budget 2010 blev der gennemført en rammebesparelse på 0,83 %. I budget 2007 blev det besluttet at reducere de administrative udgifter med 7-12 %.

12 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2A) Spareforslag 1. Nedsættelse af budgettet til arbejdsskader (handling inkl. opfølgning) Arbejdsmiljøorganisationen ved Esbjerg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at sætte fokus på arbejdsmiljøet og dermed bl.a. reducere antallet af arbejdsskader. Arbejdet har vist sig at give resultat. I 2010 var der 320 arbejdsskader og det er et mål at antallet af arbejdsskader ved udgangen af 2016 højest må være 159. Strategigruppen på arbejdsmiljøområdet arbejder derfor fortsat målrettet med at reducere antallet af arbejdsskader for at opnå resultatmålet. Pt. er antallet af mindre arbejdsskader med under 1 dags fravær større end måltallet, mens antallet af alvorlige arbejdsskader med over 3 ugers fravær er under måltallet. Det faldende antal alvorlige arbejdsskader afspejles på økonomisiden og det foreslås nu at arbejdsskadebudgettet nedsættes med 4 mio. kr. pr. år under følgende forudsætninger: Arbejdsskader skal fremadrettet behandles som "udenfor rammen". Indtil nu er områderne Arbejdsskader og Tjenestemandspension blevet set under ét rent finansieringsmæssigt. Det forudsættes derfor, at der fremover kan hentes penge op af kommunekassen, som en almindelig Teknisk Ændring (TÆ) i forbindelse med fremtidige budgetlægninger, såfremt tjenestemandpensionsprognosen viser yderligere finansieringsbehov. Tjenestemandspensioner bliver dermed også fremover behandlet som "udenfor rammen", dvs. penge op og i kommunekassen. Ingen 4. Økonomi Arbejdsskadebudgettet, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,3 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen Indsatser for at nedsætte antallet af arbejdsulykker vil alt andet lige medføre et lavere sygefravær, og et lavere sygefravær kan for sin del medvirke til fx at reducere antallet af ulykker som følge af fx travlhed samtidig med at forvaltningernes udgifter til vikardækning muligvis kan nedbringes.

13 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ved Budget blev arbejdsskadebudgettet nedsat med: kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 og i Ved Budget blev arbejdsskadebudgettet nedsat med: kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i 2017.

14 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2B) Spareforslag 1. Besparelser på It-kontrakter (handling inkl. opfølgning) Budgettet til it-kontrakter (KMD, Prisme mv.) er afsat som en pulje under Digitalisering & It i Personale & Udvikling. Alle it-systemerne har en systemejer og systemejeren overfører budget til It ved tilkøb eller udvidelser, ligeledes tilbagefører Digitalisering & It kontraktsummen, hvis et system falder væk. Ved mindre prisændringer som følge af funktionalitetsforbedringer, prisfremskrivning m.v. fortages ikke reguleringer mellem systemejer og Digitalisering & It. Ved beregning af, hvor meget de enkelte forvaltninger/afdelinger skal spare ved dette års budgetlægning, er der taget udgangspunkt i det samlede budget, som er placeret under forvaltningen/afdelingen. Budgettet til it-kontrakter indgår i beregningen af Digitalisering & It s spareramme selvom Digitalisering & It udelukkende administrerer området for systemejeren. Digitalisering & It kan således ikke selv effektuere hele besparelsen på it-kontrakter. Digitalisering & It er selv systemejer for 20 % af kontrakterne, hvorfor denne del kan belaste Digitalisering & It s budget, mens resten skal belaste de øvrige systemejeres budgetter. Det foreslås at budgettet til it-kontrakter reduceres med kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. fra 2017 og frem. Konsekvenserne heraf for den enkelte systemejer kan være forskellige nogle få har mulighed for at reducere kontraktudgifterne ved at ændre servicen, mens de fleste andre ingen muligheder har for at tilpasse udgiften til systemerne og derved skal finde besparelsen i egen forvaltning/afdeling. Uvis, afhængig af hvordan Forvaltningerne udmønter besparelsen. 4. Økonomi Besparelse på it-kontrakter, drift , , , ,7 IT-kontrakter, Direktørområdernes andel -891, , , ,8 IT-kontrakter, Digitalisering og It s andel -222,9-420,9-435,9-435,9 Områdets totale budget , , , ,7 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen i Fællesforvaltningen. Uvis for øvrige forvaltninger. Alle forvaltninger er systemejere, så besparelsen på it-kontrakter vil få konsekvenser for samtlige forvaltninger.

15 7. Tidligere besparelser / udvidelser Budgettet til it-kontrakter blev ved sidste års budgetlægning reduceret med kr. i 2014 og kr. i og frem.

16 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2C) Spareforslag 1. Kantinen Esbjerg Rådhus skal fra 2017 og frem hvile i sig selv (handling inkl. opfølgning) Forslaget medfører at Kantinen på Råhuset nulstiller budgettet til driftsunderskud fra 2017 og frem. Når økonomien i kantinen skal balancere fra 2017 betyder det, at udgifter skal nedbringes og indtjeningen skal øges Ved økonomi i balance i Rådhusets kantine, kan der forventes prisstigninger både vedr. forplejning til møder og ved salg til personalet. 4. Økonomi Kantine Esbjerg Rådhus, drift -100,0-200,0-337,8-337,8 Områdets totale budget 391,1 364,5 337,8 337,8 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Som udgangspunkt ingen Alle, som handler i kantinen på Esbjerg Rådhus kan blive berørt idet der både er tale om effektivisering, bedre indkøb og som nævnt mindre prisstigninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Kantinens budget er over en årrække blevet nedjusteret i takt med at målet er en hvile i sig selv virksomhed.

17 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2D) Spareforslag 1. Besparelse på kantinen på tidligere Ribe Rådhus Kantinen har pt. en normering på 2 årsværk fordelt på 4 deltidsansatte Lukke for mad produktionen, så der alene bliver kaffe- og mødebetjening. Forslaget vil medføre at der fra 2015 og frem ikke længere skal laves mad mv. med henblik på salg til mødeaktivitet eller personalet i kantinen på tidligere Ribe Rådhus, svarende til niveauet på tidligere Bramming Rådhus. Kantinens aktiviteter vil efterfølgende udelukkende omhandle kaffebrygning og betjening ved møder, herunder servering af mad indkøbt eksternt. Forslaget vil medføre en besparelse på normeringen i kantinen på tidligere Ribe Rådhus, som fra 2015 og frem kan nedsættes fra 2 til 1. De ca. 150 ansatte på tidligere Ribe Rådhus vil ikke længere have mulighed for at købe mad i kantinen. Mad til morgen, formiddag og frokost skal anskaffes på anden vis. På tidligere Ribe Rådhus er der et rigtigt kantinekøkken, som så i givet fald ikke vil blive benyttet fuldt ud. 4. Økonomi Besparelsen er sammensat af mindre lønudgifter(-320,3 kr.), mindre varekøb mv. (- 184,3 kr.) og mindre salgsindtægter(+241,5 kr.) (2015 kolonnen) Besparelse på kantinen tidligere Ribe Rådhus, drift -263,1-255,0-247,0-247,0 Områdets totale budget 413,1 405,0 397,0 397,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Budgettet reduceres med 1 årsværk Alle ansatte, som er brugere af administrationsbygningen tidligere Ribe Rådhus bliver berørt. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen

18 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2E) Spareforslag 1. Neddrosling af Trykkerifunktionen under Rådhusdriften i 2018 Som led i at der skal findes besparelser er det undersøgt, om det er muligt at neddrosle Trykkerifunktionen under Rådhusdriften. Under forudsætning af at kommunens kanalstrategi holder stik og som følge af den øgede digitalisering vurderes det, at det er muligt at neddrosle trykkerifunktionen i Sort/hvid kopiering (både på gang-maskinerne og via trykkeriet) er pt. gratis for forvaltningerne i Administrationsbygningerne (dvs. finansieres af Rådhusdriften) og sådan skal det også være det fremover. Vedtagelse af forslaget medfører bortfald af 1 trykker-stilling i Der vil fortsat være mindre administrativt arbejde med afregning for farvekopiering. Såfremt kanalstrategien og den øgede digitalisering holder stik forventes forslaget kun at give mindre serviceforringelser for Forvaltningerne. 4. Økonomi Neddrosling af trykkerifunktion, drift -25,0-50,0-75,0-500,0 Heraf lønbesparelse i 2018 på Samlet budget til Lager, Post, Trykkeri og ekstern budtjeneste 4.287, , , ,8 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der kan spares 1 årsværk ved gennemførelse af forslaget Alle Forvaltninger med trykkeriopgaver efter 2018 bliver berørt af forslaget. 7. Tidligere besparelser / udvidelser -

19 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2F) Spareforslag 1. Brud af KMDs monopol (Monopolbrud) (handling inkl. opfølgning) Kommunernes it-fællesskab KOMBIT arbejder på at konkurrenceudsætte de itsystemer, som KMD hidtil har haft monopol på. Det drejer sig om KMDsag, KMDaktiv, KMDdagpenge og den tilhørende rammearkitektur. Der er en forventning om, at konkurrenceudsættelsen vil medføre billigere priser på it-løsningen, og der er ligeledes en forventning om, at en moderne it-løsning kan give store effektiviseringsgevinster i det enkelte fagområde. Nærværende beskrivelse fokuserer udelukkende på den direkte betaling for it-løsningen. Omfanget af de forventede effektiviseringsgevinster beregnes særskilt af fagområderne i forbindelse med udfærdigelsen af businesscases for de enkelte projekter. Digitalisering & It er kontraktholder for alle kommunens it-kontrakter og en eventuel reduktion af betalingen for it-løsningerne vil slå igennem her. KOMBIT igangsætter alle udbud i løbet af 2014 og forventer, at de første kommuner kan tage de nye løsninger i brug 2016 og at alle kommuner anvender de nye løsninger inden udgange af Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om, hvornår Esbjerg Kommune vil have de nye løsninger indfaset. Nærværende beregninger angiver den forventede gevinst, når monopolbruddet er fuldt indfaset jf. KOMBITs tidsplan. Nedenstående beregninger er baseret på de forventninger Digitalisering & It har til betalingerne til henholdsvis KMD og KOMBIT. Idet KOMBIT endnu ikke har indkøbt løsningerne, er de fremtidige betalinger for disse behæftet med stor usikkerhed og basere sig i høj grad på KOMBITs generelle businesscases. Esbjerg Kommunes forventede årlige betaling til KMD for monopolløsningerne (2013 p/l) på monopolbrudstidspunktet: 10,0 mio.kr. Esbjerg kommunes forventede årlige betaling til KOMBIT for de konkurrenceudsatte løsninger: 8,2 mio.kr. Der er således et nettoprovenu til kommunekassen på 1,8 mio. kr. årligt (2013 p/l), når monopolbruddet er gennemført forventeligt fra og med Der er forsat stor usikkerhed omkring økonomien i de år, hvor implementering står på, men det er Digitalisering & Its vurdering, at ved at anvende provenuet der opstår i transitionsperioden, kan monopolbruddet gennemføres inden for den eksisterende ramme, og fra og med 2018 kan der minimum afleveres 1,8 mio.kr. (2013 p/l) til kommunekassen. Der er risiko for, at det angivne provenu justeres fsva. både størrelse og tidspunkt, hvor det opnås.

20 Det er Digitalisering & Its forventning, at KOMBIT arbejder videre med at konkretisere økonomien i monopolbruddet og Digitalisering & It følger løbende med i dette arbejde og justerer forventningerne til nettoprovenuet på baggrund heraf. Ingen 4. Økonomi Besparelse på IT-kontrakter som følge af konkurrenceudsatte løsninger, drift Områdets totale budget til nuværende KMDløsninger 0,0 0,0 0, , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Opgøres for de enkelte systemer, som er omfattet af monopolbruddet og er ikke indregnet i nærværende opgørelse. Implementeringen af monopolbruddet har en konsekvens for systemejerne af de berørte systemer. Gevinstrealiseringen vil påhvile systemejerne. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen

21 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2G) Spareforslag 1. Besparelse på konti i Økonomi Som en del af udmøntningen af sparekravet for Fællesforvaltningen, spares der på centralt beliggende konti i Økonomi. Der spares på den centrale pulje til afbalancering af budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der spares ligeledes på kontingentet til KL, da kontingentet nedsættes for alle landets kommuner. Ingen. 4. Økonomi Besparelse på konti i Økonomi, drift -200,0-400,0-500,0-500,0 Kontingent til KL -100,0-200,0-200,0-200,0 Pulje til afbalancering -100,0-200,0-300,0-300,0 Økonomis totale budget, uden adm. Bidrag , , , ,7 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen. Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Indregnede besparelser på administrationen: Til budget 2014 blev der indarbejdet administrative besparelser for -12,3 mio. kr. i 2014 stigende til -16,8 mio. kr. i Til budget 2013 blev der vedtaget en generel rammebesparelse på 1 % af de rammebelagte områder, derudover blev der sparet yderligere -4,9 mio. kr. i 2013 stigende til -9,0 mio. kr. i I 2012 var der besparelser på administrationen med -2,3 mio. kr. i 2012 stigende til -6,7 mio. kr. i I budget 2011 blev der vedtaget besparelser i 2011 på -6,2 mio. kr. stigende til - 17,0 mio. kr. i Til budget 2010 blev der gennemført en rammebesparelse på 0,83 %. I budget 2007 blev det besluttet at reducere de administrative udgifter med 7-12 %.

22 Økonomiudvalget Administration ØU (40-3) Spareforslag 1. Rammebesparelse med personalekonsekvenser i Teknik & Miljø Der foreslås en rammebesparelse under konto 6 på 2,1 mio. kr. i 2015, 2,4 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i Teknik & Miljø har på nuværende tidspunkt ikke gjort sig nærmere overvejelser over hvorledes besparelsen skal udmøntes. Besparelsen kan få betydning for serviceniveauet. 4. Økonomi Rammebesparelse med personalekonsekvenser i T&M, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Besparelsen vil have personalekonsekvenser ca. 2,5 årsværk i 2015 og ca. 5 årsværk fra 2016 og fremover. Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser I budget er der indarbejdet en besparelse på administration på kr. årligt fra I budget er der indarbejdet en rammebesparelse på kr. årligt samt en generel rammebesparelse på 1%. I budget er der indarbejdet en rammebesparelse på 1,6 mio. kr. i 2014 og på 2,2 mio. kr. fra 2015 og fremover.

23 Økonomiudvalget Administration ØU (40-4) Spareforslag 1. Opdatering af BBR, Bygnings- og Boligregisteret (handling inkl. opfølgning) Forvaltningen fik i 2013 KMD til at undersøge potentialet ift. registreringer i BBR i relation til betydningen for bloktilskuddet i Esbjerg Kommune. Afrapporteringen viste at der var et ikke ubetydeligt potentiale. Det drejer sig både om ændring af registrering i BBR og opdatering af BBR i forhold til byggesager der ikke er blevet afsluttet af borgerne. Der vil i samarbejde med Økonomi årligt blive foretaget en vurdering af størrelsen af merindtægten. Serviceniveauet ift. opdatering af BBR vil blive øget, idet der vil være borgere der tidligere end det nu er tilfældet, vil modtage BBR meddelelse ifm. eks. om- og tilbygninger på ejendomme. 4. Økonomi Opdatering af BBR, Bygnings- og 600,0-700,0-850, ,0 boligregistrering Drift Bloktilskud 600,0 0,0 500, ,0 500, ,0 500, ,0 Områdets totale budget , , , ,3 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Opdateringen af BBR vil betinge anvendelse af et årsværk til ansættelse af medarbejder til afslutning af byggesager. Det vurderes at kommunekassen vil blive tilført det ovenfor anførte. Heraf skal dækkes omkostninger på 500 t. kr. til ansættelse af medarbejder i planafdelingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger.

24 Økonomiudvalget Administration ØU (40-5A) Spareforslag 1. Borgerservice Reduktion af Team Kontrol I slutningen af 2011 startede Team Kontrol i Borgerservice et projekt med opfølgning på enlige førtidspensionisters pensionsudbetaling i forhold til, om de fik en højere ydelse end de havde ret til. Projektet er videreført som kontrol af uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Det vurderes, at Team Kontrol kan nednormeres fra 3 medarbejdere til 2, da enhedens opgaver er ændret efter at Udbetaling Danmark har oprettet en kontrolenhed. Samarbejdet med Udbetaling Danmark og SKAT bør fortsætte, men med en minimal kommunal indsats. Team Kontrols resultater for 2012 udgjorde beslutningsgrundlaget for, at medarbejderstaben i teamet skulle udvides fra 2 medarbejdere til 3. Det blev samtidig fastsat, at teamet samlet ville kunne afdække uberettigede ydelser for min. 7,5 mio.kr. med udgangen af Der kan ikke laves en egentlig opgørelse af tilbagebetalingskravet, men meldingen er, at kommunen ikke får mange penge hjem. Kontrolenheden i Udbetaling Danmark vil fortsat generere et beløb af en ukendt årlig størrelse til Esbjerg Kommune. Udbetaling Danmarks kontrolenhed har i perioden januar til april 2014 stoppet sager til en værdi af kr. brutto. Til sammenligning stoppede de i hele 2013 sager til en værdi af kr. brutto. En af konsekvenserne af en reduktion af normeringen i kontrolenheden vil være, at der vil være færre ressourcer til det forebyggende /præventive arbejde i samarbejde med samarbejdspartnere. Anmeldelser om socialt bedrageri vedr. børnetilskud, boligstøtte, barselsdagpenge og pension behandles fortsat i Udbetaling Danmarks kontrolenhed. Udbetaling Danmark har overtaget dele af opgaven, så det vil få en afsmittende effekt på kontrolarbejdet. 4. Økonomi Reduktion af Team Kontrol, drift -200,0-400,0-400,0-400,0 Områdets totale budget , , , ,8 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Reduktion af 1 årsværk

25 Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Indregnede besparelser på hele administrationsområdet: Til budget 2014 blev der indarbejdet administrative besparelser for -12,3 mio. kr. i 2014 stigende til -16,8 mio. kr. i Til budget 2013 blev der vedtaget en generel rammebesparelse på 1 % af de rammebelagte områder, derudover blev der sparet yderligere -4,9 mio. kr. i 2013 stigende til -9,0 mio. kr. i I 2012 var der besparelser på administrationen med -2,3 mio. kr. i 2012 stigende til -6,7 mio. kr. i I budget 2011 blev der vedtaget besparelser i 2011 på -6,2 mio. kr. stigende til - 17,0 mio. kr. i Til budget 2010 blev der gennemført en rammebesparelse på 0,83 %. I budget 2007 blev det besluttet at reducere de administrative udgifter med 7-12 %.

26 Økonomiudvalget Administration ØU (40-5B) Spareforslag 1. Ændring af åbningstider i Borgerservice og Kontaktcentret For at dække alle borgerrettede funktioner, og for fortsat at kunne opnå høj kvalitet i sagsbehandlingen, anbefaler forvaltningen, at tilpasse de nuværende åbningstider. Borgernes henvendelsesmønstre er blevet anderledes, og deres behov for personlig betjening er faldende. Det er fortsat muligt at blive personlig betjent 3 steder i kommunen. Derved sikres, at borgere med særlige behov stadig kan få personlig betjening tæt på eget hjem. Den foreslåede model for ændring af åbningstider tager i høj grad hensyn til borgerne. For at kunne bidrage til besparelsesrammen, der er udmeldt for , er Borgerservice nødt til at ændre på åbningstiderne, da der ikke er personale nok til at kunne dække 3 fysiske borgerservicecentre samt bemande et Kontaktcenter. I forbindelse med Regeringens beslutning om at indføre obligatorisk selvbetjening, udarbejdede kommunen en kanalstrategi. For at opfylde målene i kanalstrategien er det nødvendigt at se på, hvilke muligheder der er for at ændre borgernes henvendelsesmønster. Målet er, at så mange borgere som muligt flytter over på digitale selvbetjeningsløsninger for derved, at give plads til de borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt. Borgerservice har øget fokus på borgerne i forhold til at flytte henvendelserne over på selvbetjeningsløsningerne. Borgerne screenes i forhold til, hvor digitalt parate de er, og samtidig tilbydes borgerne hjælp til løsningerne både ved fysisk fremmøde i form af floorwalkere eller via telefonen ved hjælp fra Kontaktcenteret og det regionale samarbejde HotLine Syddanmark. I takt med at opgaver er flyttet til Udbetaling Danmark, er kommunen tilsvarende blevet reduceret i antallet af medarbejdere. Borgere med særlige behov, skal fortsat have hjælp i kommunen, også til de opgaver, der er flyttet til Udbetaling Danmark. Ved at ændre på åbningstiderne øges tiden til at løse baglandsopgaver, som vil øge muligheden for at overholde sagsbehandlingsfristerne og nedsætte borgernes behov for at rette henvendelse. Lukning af kanaler Borgerservice ønsker at ændre åbningstiderne, så borgernes mulighed for fysisk fremmøde begrænses. Der bevares en lang åbningsdag i de 3 borgerservicecentre. Forslag til ændrede åbningstider fysiske henvendelser: Sted Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bramming Lukket Lukket Lukket Ribe Lukket Lukket Esbjerg Reduceret åbningstid i Ribe og Bramming vil betyde et fald i antallet af personlige henvendelser, dog skal vi forvente, at nogle borgere vil bruge Kontaktcentret som alternativ. Opgaver i forhold til pas og kørekort kræver fysisk fremmøde, og vil fortsat

27 blive håndteret i de 3 borgerservicecentre i de nye åbningstider. Samlet set for kommunen vil ændringen betyde en udvidet service, da der er 2 lange ekspeditionsdage i forslaget. Årsagen til at Bramming er valgt til at have lang åbningstid om mandagen er, at der statistisk er flest henvendelser i Bramming. Valget af lukkedage er truffet ud fra fremmødestatistikken i henholdsvis Ribe og Bramming. Åbningsprocent i forhold til befolkningsgrundlag: Esbjerg Kommune indbyggere ( ) Befolkningsandel Fremmødeandel Fremmøde i forhold til befolkningsandel Esbjerg 71 79,7 112 % Ribe 15 11,6 77 % Bramming 14 8,7 62 % I alt Ændring af Kontaktcenterets telefontid Forslag til ændrede åbningstider telefoniske henvendelser: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Baggrunden for ønsket om ændrede åbningstider i Kontaktcenteret er, at kommunen er indgået i et samarbejde med de øvrige syddanske kommuner i forhold til en HotLine. Her kan borgere i hele Region Syddanmark få telefonisk hjælp til digital selvbetjening søndag torsdag i tidsrummet Her ud over har borgerne mulighed for at få telefonisk hjælp til de selvbetjeningsløsninger der findes på borger.dk Forslag om indskrænkning af åbningstider for det fysiske fremmøde vil af nogle borgere blive oplevet som en serviceforringelse, dog udvides kommunens åbningstid om mandagen til kl i Bramming, hvilket er en serviceudvidelse for kommunens borgere. Jf. ovenstående 4. Økonomi Ændring af åbningstider, drift -375, , , ,0 Områdets totale budget , , , ,8 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Forslaget betyder en reduktion af 4 årsværk Det vil også have en afsmittende effekt på øvrige afdelinger, hvis kommunens åbningstid generelt ændres til kl. 10. Ved at ændre på åbningstiderne i Kontaktcenteret, vil dette få betydning for alle forvaltninger i kommunen, da Kontaktcenteret også er omstilling for kommunens

28 hovednummer på Da mange forvaltninger skal betjene borgerne digitalt, vil borgerne kunne får hjælp i tidsrummet 15 21, søndag til torsdag via HotLine Syddanmark. Det er dog endnu ikke besluttet om HotLine Syddanmark skal fortsætte efter januar Ved at ændre åbningstiderne i Borgerservice, kan det få betydning i forhold til, hvornår rådhusene har åbningstid. Hvis åbningstiderne for rådhuset skal følge åbningstiderne i Borgerservice, vil det påvirke samtlige forvaltninger i kommunen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Indregnede besparelser på hele administrationsområdet: Til budget 2014 blev der indarbejdet administrative besparelser for -12,3 mio. kr. i 2014 stigende til -16,8 mio. kr. i Til budget 2013 blev der vedtaget en generel rammebesparelse på 1 % af de rammebelagte områder, derudover blev der sparet yderligere -4,9 mio. kr. i 2013 stigende til -9,0 mio. kr. i I 2012 var der besparelser på administrationen med -2,3 mio. kr. i 2012 stigende til - 6,7 mio. kr. i I budget 2011 blev der vedtaget besparelser i 2011 på -6,2 mio. kr. stigende til -17,0 mio. kr. i Til budget 2010 blev der gennemført en rammebesparelse på 0,83 %. I budget 2007 blev det besluttet at reducere de administrative udgifter med 7-12 %.

29 Økonomiudvalget Administration ØU (40-5C) Spareforslag 1. Borger & Arbejdsmarked - administrative besparelser (handling inkl. opfølgning) Forslaget er en del af rammebesparelsen og indebærer personalereduktion. Reduktionen vil blive udmøntet, således at indsatsen vil blive påvirket mindst muligt. Forslaget indebærer en sænkning af serviceniveauet i kommunen. 4. Økonomi Driftsmidler , , , ,0 Social & Tilbud -370,0-740,0-740,0-740,0 Jobcenter , , , ,0 Lægeerklæringer -300,0-550,0-550,0-550,0 Sekretariat -110,0-220,0-220,0-220,0 Drift af Nørrebrogade -30,0-30,0-30,0-30,0 Områdets totale budget , , , ,8 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Social & Tilbud: fra ,8 årsværk og fra 2016 yderligere 0,8 årsværk, i alt 1,6 årsværk Jobcenter: Fra årsværk og i årsværk og frem. Sekretariat: Vakant Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Indregnede besparelser på hele administrationsområdet: Til budget 2014 blev der indarbejdet administrative besparelser for -12,3 mio. kr. i 2014 stigende til -16,8 mio. kr. i Til budget 2013 blev der vedtaget en generel rammebesparelse på 1 % af de rammebelagte områder, derudover blev der sparet yderligere -4,9 mio. kr. i 2013 stigende til -9,0 mio. kr. i I 2012 var der besparelser på administrationen med -2,3 mio. kr. i 2012 stigende til -6,7 mio. kr. i I budget 2011 blev der vedtaget besparelser i 2011 på -6,2 mio. kr. stigende til - 17,0 mio. kr. i Til budget 2010 blev der gennemført en rammebesparelse på 0,83 %. I budget 2007 blev det besluttet at reducere de administrative udgifter med 7-12 %.

30 Økonomiudvalget Administration ØU (40-6) Spareforslag 1. Fokus på kerneopgaverne Sundhed & Omsorg har løbende fokus på at få en effektiv organisation og herunder også en effektiv administration. Arbejdsprocesser og arbejdsopgaver i administrationen, henholdsvis i Visitationen og i Sundhed & Omsorgs administration på Esbjerg Rådhus, gennemgås løbende for at synliggøre, hvilke opgaver, der kan effektiviseres og hvilke, der kan bortfalde. Omkring effektivisering vil øget brug af digitalisering være et af redskaberne frem mod en mere effektiv forvaltning. Prioriteringen af bortfald af opgaver vil hænge meget sammen med definitionen af, hvad forvaltningens kerneopgaver er, og hvordan de løses bedst. Endvidere ændres organiseringen og i den forbindelse nedlægges en niveau 3 stilling og der indføres teamledelse på niveau 4. Da der vil blive fokus på, hvad der er kerneopgaven, vil der være opgaver, som i dag løses for både interne og eksterne, som ikke vil kunne løftes fremover. 4. Økonomi Administrative besparelser i S&O, drift -500, , , ,0 Områdets totale budget , , , ,9 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 1-2 stilling. Personalereduktioner vil ske i overensstemmelse med Politik for tryghed i ansættelsen for Esbjerg Kommune samt Kriterier for personalereduktion for Sundhed & Omsorg, som blev godkendt i ledergruppen maj Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Områdets besparelser er vist i mio. kr. i skemaform nedenfor med følgende korte beskrivelser:

31 Ad 1: 1% rammebesparelse Ad 2: Besparelser på løn og øvrig drift på administrationen Ad 3: Administrativ besparelse Ad 4: 1% rammebesparelse Ad 1-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Ad 2-0,2-0,4-0,4-0,4-0,4 Ad 3-0,4-0,4-0,4-0,4 Ad 4-0,1-0,25-0,25-0,25 Sum -0,2-0,4-1,1-1,25-1,25-1,25

32 Økonomiudvalget Administration ØU (40-7A) Spareforslag 1. Effektivisering af arbejdsgange i Rengørings administrationen Endnu mere fokus på kerneopgaven og kan/skal opgaver i Administrationen. Arbejdsgangene skal effektiviseres, herunder fokus på digitale løsninger og innovation. Herved kan området reduceres med 1 adm. medarbejder. Ingen ændring. 4. Økonomi Effektivisering af arbejdsgange Administration, drift -500,0-500,0-500,0-500,0 Områdets totale budget , , , ,5 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Se ovenstående. Nej. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Områdets besparelser er vist i mio. kr. i skemaform nedenfor med følgende korte beskrivelser: Ad 1: Reduktion serviceniveau/harmonisering kommunesammenlægning Ad 2: Revurdering af budget Ad 3: Bidrag barselsfond Ad 4: Rammebesparelse, mindre overtid Ad 5: Rammebesparelse, difference soignering og normeret tid Ad 6: Rammebesparelse: forskudttidstillæg undgås Ad 7: Manglende prisfremskrivning Ad 8: Ekstra bidrag barselsfond Ad 9: Rest personalereduktion + reduktion art 2 og 4 Ad 10: Rammebesparelse 0,831% Ad 11: Udviklings- og sparekatalog REN FREMTID Ad 12: Opfølgning på REN FREMTID 1 Ad 13: REN FREMTID 2

33 Ad 1-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23 Ad 2 3,47 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 Ad 3-0,31-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 4-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26 Ad 5-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 6-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Ad 7-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43 Ad 8-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25 Ad 9-0,06-0,09-0,12-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21 Ad 10-0,67-0,67 --0,67-0,67-0,67-0,67-0,67 Ad 11-3,20-5,94-6,20-6,20-6,20-6,20 Ad 12-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25 Ad 13-1,32-2,05-2,05-2,05 Sum 0,93-0,26-0,57-1,27-4,50-8,58-10,16-10,89-10,89-10,89 Mio.kr.

34 Økonomiudvalget Administration ØU (40-7B) Spareforslag 1. Effektivisering af sundhedsfremme/ren Trivsel i Rengøringsafdelingen Sundhedsfremmeområdet og projekt Ren Trivsel varetages i dag af 1 trivselsmedarbejder og 1 sundhedscoach. Trivselsmedarbejderen fungerer som konsulent inden for arbejdsmiljøområdet med hovedvægt på sundhedsfremmende aktiviteter og fysioterapeutiske behandlinger. Sundhedscoachen har til formål at styrke medarbejdernes trivsel, mentale sundhed og egenomsorg. Fremover skal sundhedsfremmeområdet og projekt Ren Trivsel varetages af trivselsmedarbejderen. Trivselssamtaler og sundhedsfremmende tiltag lægges i driften. Sundhedscoachen har opsagt sin stilling og aktiviteterne nedlægges, og medarbejderne henvises til Kommunens interne kursuskatalog, og til at benytte eksisterende tilbud i Forvaltningen. Ingen ændring. 4. Økonomi Effektivisering af sundhedsfremme/ren Trivsel, drift -500,0-500,0-500,0-500,0 Områdets totale budget , , , ,5 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Se ovenstående. Nej. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Områdets besparelser er vist i mio. kr. i skemaform nedenfor med følgende korte beskrivelser: Ad 1: Reduktion serviceniveau/harmonisering kommunesammenlægning Ad 2: Revurdering af budget Ad 3: Bidrag barselsfond Ad 4: Rammebesparelse, mindre overtid Ad 5: Rammebesparelse, difference soignering og normeret tid Ad 6: Rammebesparelse: forskudttidstillæg undgås

35 Ad 7: Manglende prisfremskrivning Ad 8: Ekstra bidrag barselsfond Ad 9: Rest personalereduktion + reduktion art 2 og 4 Ad 10: Rammebesparelse 0,831% Ad 11: Udviklings- og sparekatalog REN FREMTID Ad 12: Opfølgning på REN FREMTID 1 Ad 13: REN FREMTID Ad 1-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23 Ad 2 3,47 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 Ad 3-0,31-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 4-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26 Ad 5-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 6-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Ad 7-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43 Ad 8-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25 Ad 9-0,06-0,09-0,12-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21 Ad 10-0,67-0,67 --0,67-0,67-0,67-0,67-0,67 Ad 11-3,20-5,94-6,20-6,20-6,20-6,20 Ad 12-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25 Ad 13-1,32-2,05-2,05-2,05 Sum 0,93-0,26-0,57-1,27-4,50-8,58-10,16-10,89-10,89-10,89 Mio.kr.

36 Økonomiudvalget Administration ØU (40-7C) Spareforslag 1. Effektivisering/arbejdsomlægninger drift i Rengøring Rengøring har i de seneste år været pålagt betydelige budgetbesparelser, og som følge af et ændret serviceniveau på bl.a. kontorrengøring og affaldshåndtering. Der er konstant fokus på kerneopgaven i driften, dvs. rengøring af skoler, daginstitutioner og øvrige bygninger i Kommunen. Der er fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne og definering af kan/skal opgaver i driften. Ved effektivisering/arbejdsomlægninger i driften er der mulighed for at spare rengøringstimer uden at ændre serviceniveauet. Ingen ændring. 4. Økonomi Effektivisering/arbejdsomlægninger, drift -500, , , ,0 Områdets totale budget , , , ,5 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Se ovenstående. Nej. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Områdets besparelser er vist i mio. kr. i skemaform nedenfor med følgende korte beskrivelser: Ad 1: Reduktion serviceniveau/harmonisering kommunesammenlægning Ad 2: Revurdering af budget Ad 3: Bidrag barselsfond Ad 4: Rammebesparelse, mindre overtid Ad 5: Rammebesparelse, difference soignering og normeret tid Ad 6: Rammebesparelse: forskudttidstillæg undgås Ad 7: Manglende prisfremskrivning Ad 8: Ekstra bidrag barselsfond Ad 9: Rest personalereduktion + reduktion art 2 og 4 Ad 10: Rammebesparelse 0,831% Ad 11: Udviklings- og sparekatalog REN FREMTID Ad 12: Opfølgning på REN FREMTID 1 Ad 13: REN FREMTID 2

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere