Generelle forslag Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle forslag Budget 2015-18"

Transkript

1 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for udviste befolkningsprognoserne et fald i børnetallet for børn i dagtilbud og skoler. Modsat viste befolkningsprognosen på ældreområdet en stigning. Dagtilbuds- og skoleområdet fik på den baggrund nedjusteret budgetterne og samtidig blev der tilført midler til ældreområdet i det tekniske budget for I den nyligt udarbejdede befolkningsprognose for budgetlægningen viser det sig, at børnetallet falder mindre end forventet, hvorved det er nødvendigt at tilføre området flere midler for at opretholde det vedtagne serviceniveau. På ældreområdet viser den nye befolkningsprognose en mindre stigning end forventet. Dermed kan budgettet reduceres på ældreområdet Økonomi Forventet demografiregulering, drift 3.826, , , ,7 Dagtilbud 5.840, , , ,8 Skole 5.841, , , ,7 Familie, sundhedsplejen -138,3-688,1-645,9-668,7 Omsorg, ældreområdet , , , ,9 Områdets totale budget Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der vil ske personalemæssige tilpasninger afhængigt af det vedtagne budget. Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Tidligere har demografireguleringerne været indarbejdet i det tekniske budget til 1. behandling.

2 Generelle forslag (G-2) Spareforslag 1. Huslejebesparelser vedr. eksterne lejemål Ved de seneste 2 budgetvedtagelser er der blevet afsat sparerammer til besparelser vedr. eksterne lejemål: Budget ,5 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. i efterfølgende år og Budget ,250 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år Lokalegruppen er, i samarbejde med forvaltningerne, i gang med at udmønte ovennævnte sparerammer. Der tages udgangspunkt i de dyre lejemål. Det undersøges, om det er muligt at komme ud af eksisterende lejemål, og anvende kommunale lokaler i stedet for, eller få en billigere husleje i de nuværende lejede lokaler, så sparekravet kan opfyldes. Sparekravene er stort set opfyldt, men da arbejdet er godt i gang og fortsættes, vurderes det, at der kan hentes yderligere besparelser på området. Puljen til huslejebesparelser forslås derfor forhøjet med kr. i 2015 og kr. fra 2016 og frem. Forslaget kræver at der fortsat lægges personaleressourcer i projektet, bl.a. til indsamling og gennemgang af en række huslejekontrakter, afholdelse af diverse møder både interne og i forbindelse med forhandlinger med de eksterne udlejere (her deltager både jurist og repræsentant fra Forvaltningen), udarbejdelse af tillæg til lejekontrakter mv. Det skal bemærkes, at de lette besparelser er fundet på nuværende tidspunkt og at der fremadrettet skal bruges flere ressourcer end tidligere på at opnå besparelsen. Dette med baggrund i at de dyreste huslejekontrakter er blevet genforhandlet og at der fremadrettet skal arbejdes med kontrakter, hvor der er knap så meget besparelsespotentiale. Ingen 4. Økonomi Ekstern huslejebesparelse, drift -250,0-500,0-500,0-500,0 Områdets totale budget

3 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen udover beskrevet. Alle forvaltningers eksterne lejekontrakter, er mulige bidragsydere til udmøntning af besparelsen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser 0,5 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. fra 2014 og frem Yderligere 0,250 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. fra 2015 og frem.

4 Generelle forslag (G-3) Fastholdelsesforslag 1. Afsættelse af driftsmidler til PAU (pædagogisk assistentuddannelse) så niveauet for antal elever, aflønningsform m.m. holdes på 2014-niveau Forslag: Det foreslås, at der afsættes driftsmidler til PAU således at antallet af optag af nye elever kan bibeholdes på 2014-niveau svarende til ca. 30 elever i nyoptag årligt. Der kan være udsving i antallet af nyoptagne elever afhængigt af hvor mange voksen-/gvu-elever der ansættes, idet voksen-/gvu-elever har en højere løn end ordinære elever. PAU: Uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU) varer ca. 2 år og 3 mdr. for ordinære elever, i denne periode indgår 2 praktikker af ½ års varighed. For elever med pædagogisk relevant erfaring, kan uddannelsens varighed reduceres. Eleverne ansættes og aflønnes af kommunen i hele uddannelsesperioden. Fra 2007 fik kommunerne tildelt trepartsmidler til elevoptag til PAU-uddannelsen, men trepartsmidlerne falder bort fra 2016, hvorefter der på budgettet er afsat 2,0 mio. kr. årligt til PAU. Midlerne rækker til at dække lønudgiften til mellem ca. 8 og 22 elever i nyoptag årligt, administration samt institutions- og praktikvejledertillæg. Der vil være udsving i antallet af nyoptagne elever, afhængig af om der er tale om voksen-/gvu-elever eller ordinære elever. Lønudgifter i praktikperioderne dækkes af praktikstedet. De pædagogiske assistenter ansættes efter endt uddannelse blandt andet på skoler, døgninstitutioner og daginstitutioner. Uddannelsen er adgangsgivende til pædagoguddannelsen. Statistik fra 2013 viser at ud af 84 besvarelser fra tidligere elever, var 45 % ansat indenfor uddannelsens målområde, 19 % var fortsat på pædagoguddannelsen og 9 % var fortsat på andre uddannelser. Uddannelsen giver således god kompetent arbejdskraft ud til arbejdsmarkedet. Trepartsaftale: Der blev i 2007 indgået en trepartsaftale mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og de faglige organisationer. Et af aftalens initiativer var, at alle nye elever indenfor bl.a. PAU har ret til aflønning med voksenelevløn, hvis de ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år og har 1 års relevant beskæftigelse. Derudover indeholdt aftalen krav om ansættelse af flere elever. Aftalen indeholdt et økonomisk tilskud til kommunerne til finansiering af merudgifterne i forbindelse hermed (administration, lønforskel mellem ordinær og voksenelev samt institutions- og praktikvejledertillæg). Trepartsaftalen ophører med virkning fra 2016, samtidig bortfalder det økonomiske tilskud.

5 Præmie/bonus: Der blev i 2010 indført en ordning om, at kommunerne kunne få præmie og bonus med det formål at fremskaffe flere praktikpladser/ansættelse af flere elever. En efterfølgende lovændring medførte bl.a. at præmie/bonus blev ændret til en midlertidig ordning for 2013 for herefter at falde bort fra Den præmie/bonus som Esbjerg Kommune modtog (ca. 1,1 mio. kr. årligt), er anvendt til at finansiere ansættelse af flere elever. Der vurderes ikke at være ændringer i de beskrevne målsætninger/serviceniveau. 4. Økonomi Tovholderfunktionen og administrationen af PA-uddannelsen for hele Esbjerg Kommune er placeret hos Dagtilbud. Det afsatte budget omfatter således alle Esbjerg Kommunes PAU-elever. Afsættelse af driftsmidler til PAU (pædagogisk assistentuddannelse), så niveauet for antal elever, aflønningsform m.m. holdes på niveau 1.100, , , ,0 Drift Modsvarer bortfald af trepartsmidler Drift Modsvarer bortfald af indtægt fra 0, , , , , , , ,0 præmie/bonus Områdets totale budget til PAU inklusiv adm , , , ,2 5. Personalekonsekvenser Antallet af elever kan bibeholdes på ca. 30 elever i nyoptag årligt, hvilket er mellem 8 og 22 elever mere end ved uændret budget. Afsættes der ikke midler som foreslået, vil uddannelse af færre pædagogiske assistenter betyde et lavere antal ansatte med denne uddannelse i blandt andet skoler, døgninstitutioner og daginstitutioner. 7. Tidligere besparelser / udvidelser 1,0 % rammebesparelse fra 2013 (0,5 % i 2013).

6 Økonomiudvalget Politisk Organisation ØU (30-1) Spareforslag 1. Sammenlægning af stillingerne Fundraiser og LAG Konsulent. Stillingen som fundraiser er vakant og der har været usikkerhed om fremtiden for Esbjergs Kommunes Lokale Aktionsgruppe (LAG), derfor er der foreslået en ny struktur på området. Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter har nu besluttet, at Esbjerg Kommune fra 2015 ikke skal være omfattet af LAG ordningen, og dermed vil der ikke være muligheder for at søge midler til lokale tiltag og projekter ad denne vej. På den baggrund har Økonomiudvalget udtrykt ønske om, at der skal udarbejdes en landdistriktspolitik for Esbjerg Kommune. På den baggrund forslås det, at stillingen som Fundraiser og LAG Konsulent samles i en ny stilling som Landdistriktskoordinator. En sådan stilling hænger nøje sammen med drøftelserne om etablering og forvaltning af en landdistriktspolitik i Esbjerg Kommune. Da forslaget om Fundraiseren blev vedtaget i budget blev der samtidig afsat en forventet indtægt til fundraising på 1,6 mio. kr. Det har ikke været muligt at realisere denne forventning og indtægten er derfor blevet nulstillet, som en teknisk ændring til budgettet. 4. Økonomi - Sammelægning af stillingerne fundraiser og LAG-Konsulent, drift -550,0-550,0-550,0-550,0 Områdets totale budget 1.266, , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Stillingen som Fundraiser nedlægges, og der reduceres med 1 årsværk. Der forventes et udviklingsforslag vedrørende udarbejdelse af Landdistriktspolitik. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Der blev til budget vedtaget forslag om en Fundraiser stilling.

7 Økonomiudvalget Politisk Organisation ØU (30-2) Spareforslag 1. Reduktion i mødediæter Der forventes på baggrund af sidste års regnskab samt indeværende års forbrug et mindre forbrug på mødediætsområdet. På den baggrund forslås det at kontoen reduceres med kr. Det vurderes ikke at have nogen konsekvens for servicen, men vil være en reduktion i byrådets ramme. Reglerne fremgår af Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Jf 4 Til den, der uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i lov om kommunernes styrelse 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v., kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde diæter efter reglerne i 16 a, stk. 2 og 4, i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2. Diæterne udgør 395 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr., første gang den 1. januar Ingen bemærkninger 4. Økonomi Reduktion i mødediæter, drift -40,0-40,0-40,0-40,0 Områdets totale budget 573,6 595,0 595,0 595,0 5. Personalekonsekvenser Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

8 Økonomiudvalget Politisk organisation ØU (30-50) Udviklingsforslag 1. Anlægspulje suppleres op med beløb svarende til bevilget tilskud til Roager Medborgerhus i 2014 Byrådet besluttede d at bevilge et tilskud til etablering af Roager Medborgerhus i Tilskuddet blev midlertidigt finansieret af anlægspuljen af midler, som var afsat til konkrete projekter i Anlægspuljen suppleres derfor op med de lånte kr. Det konkrete projekt, som er afsat i anlægspuljen forventes desuden skubbet fra 2015 til Ingen 4. Økonomi Anlægspuljen suppleres op med beløb svarende til tilskud til Roager Medborgerhus i 2014, anlæg 0, ,0 0,0 0,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser Ingen Rådighedsbeløbet overføres til Kultur & Fritidsudvalget når det konkrete projekt igangsættes. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen

9 Økonomiudvalget Politisk organisation ØU (30-51) Udviklingsforslag 1. Pulje til at understøtte landdistriktspolitik I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse den vedr. rammer og retning for arbejdet med en landdistriktspolitik i Esbjerg Kommune, ønskes der afsat en pulje på kr., som kan understøtte arbejdet med landdistriktspolitikken i 2015 og fremover. Puljen skal gøre det muligt at understøtte og finansiere mindre konkrete forbedringer og reparationer i lokalområderne. Det skal ligeledes være muligt at understøtte og delvist finansiere lokale projekter i lokalområderne. Hvis lokalområderne søger ekstern finansiering til projekter, er det ofte en forudsætning for at give tilskud, at der forefindes en landdistriktspolitik og, at der er kommunal medfinansiering. Forslaget fremkommer som konsekvens af at Esbjerg Kommune i fra 2015 ikke længere er omfattet af LAG. Som erstatning for de midler som LAG hidtil har kunnet understøtte lokale initiativer med oprettes en pulje på kr. (LAG havde 1,8 mio kr. årligt til at understøtte projekter). 4. Økonomi Landdistriktspolitik, drift 500,0 500,0 500,0 500,0 Områdets totale budget Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen. Det forventes at det vil blive muligt at allokere nogle midler til relevante forvaltninger / afdelinger til konkrete projekter vedr. reparationer o.lign. 7. Tidligere besparelser / udvidelser -

10 Økonomiudvalget Administration ØU (40-1) Spareforslag 1. Personalebesparelser i Fællesforvaltningen Fællesforvaltningens personalebesparelser udgør 4 % af lønkontiene og berører de tre afdelinger som beskrevet nedenfor. Byrådssekretariatet: Besparelse i Byrådssekretariatet foreslås realiseret via fokus på forsikringsadministrationen, administration af biler samt omlægning af opgaver. Det vurderes at opgaverne kan effektiviseres yderligere, således at en forventet opnormering vedrørende forsikringer kan undgås. En effektivisering af arbejdsgange på områderne vil påvirke den øvrige organisation med nye procedurer og mere opgaveløsning tættere på brugerne af forsikringer og biler. Herudover vil der skulle hentes en del af besparelsen på diverse udgifter til uddannelse, kontorhold og møder mm. Personale & Udvikling: Besparelserne i afdelingerne i Personale & Udvikling gennemføres som udgangspunkt ved effektiviseringer af arbejdsgange og naturlig afgang. Da nogle af Personale & Udviklings øvrige spareforslag, som indgår i dette års budgetforhandlinger, også indeholder personalebesparelser, er tallene på dette skema tilrettet, så den samlede personalebesparelse for Personale & Udvikling udgør den forholdsmæssige andel i forhold til den udmeldt besparelsesprocent. Personale & Udviklings personalebesparelse er sammensat således: Såfremt de øvrige forslag med lønbesparelser (kantine Ribe og trykkerifunktion) ikke kommer med i det endelige budget, vil der under alle omstændigheder skulle spares 4 % på løn i Personale & Udvikling. Økonomi: Der spares på lønkonti via effektivisering af arbejdsgange og så vidt muligt ved naturlig afgang. Byrådssekretariatet: Gennem de sidste år er byrådssekretariatet reduceret personalemæssigt. Sekretariatet har i samme periode påtaget sig nye opgaver uden yderligere kompensation. Det gælder opgaver vedr. den nye offentlighedslov samt opgaver som følge af det markant stigende antal sager i Børn og Ungeudvalget som Byrådssekretariatet betjener. Det er tidligere lykkedes at effektivisere opgaveløsningen så tidligere reduktioner ikke har påvirket serviceniveauet. En yderligere besparelse vil påvirke serviceniveauet.

11 Personale & Udvikling, Økonomi: Der kan blive længere ventetid på besvarelser og blive reduceret på opgaver som berører andre forvaltninger. 4. Økonomi Personalebesparelser i Fællesforvaltningen, drift , , , ,1 - Byrådssekretariatet -200,0-400,0-400,0-400,0 - Personale & Udvikling -684, , , ,1 - Økonomi -400,0-700,0-700,0-700,0 FF s personalebudget (grp. 400, art 1) , , , ,5 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Byrådssekretariatet: Der undlades en planlagt opnormering med 0,5 årsværk i 2015 og 0,75 i 2016 og frem. Personale & Udvikling: Besparelse af ca. 4-5 stillinger Økonomi: 1 årsværk i 2014 stigende til 1,5 årsværk i For Byrådssekretariatets vedkommende vil alle øvrige forvaltninger blive berørt af ændrende arbejdsgange på forsikringsområdet samt administration af biler. Målet er en mere rationel og hensigtsmæssig forvaltning af områderne. Derudover vil en generel omlægning af opgaverne i Byrådssekretariatet få konsekvenser for service og rådgivning til organisationen. De øvrige to afdelinger kender ikke umiddelbart til konsekvenser for andre politikområder. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Indregnede besparelser på administrationen: Til budget 2014 blev der indarbejdet administrative besparelser for -12,3 mio. kr. i 2014 stigende til -16,8 mio. kr. i Til budget 2013 blev der vedtaget en generel rammebesparelse på 1 % af de rammebelagte områder, derudover blev der sparet yderligere -4,9 mio. kr. i 2013 stigende til -9,0 mio. kr. i I 2012 var der besparelser på administrationen med -2,3 mio. kr. i 2012 stigende til -6,7 mio. kr. i I budget 2011 blev der vedtaget besparelser i 2011 på -6,2 mio. kr. stigende til - 17,0 mio. kr. i Til budget 2010 blev der gennemført en rammebesparelse på 0,83 %. I budget 2007 blev det besluttet at reducere de administrative udgifter med 7-12 %.

12 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2A) Spareforslag 1. Nedsættelse af budgettet til arbejdsskader (handling inkl. opfølgning) Arbejdsmiljøorganisationen ved Esbjerg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at sætte fokus på arbejdsmiljøet og dermed bl.a. reducere antallet af arbejdsskader. Arbejdet har vist sig at give resultat. I 2010 var der 320 arbejdsskader og det er et mål at antallet af arbejdsskader ved udgangen af 2016 højest må være 159. Strategigruppen på arbejdsmiljøområdet arbejder derfor fortsat målrettet med at reducere antallet af arbejdsskader for at opnå resultatmålet. Pt. er antallet af mindre arbejdsskader med under 1 dags fravær større end måltallet, mens antallet af alvorlige arbejdsskader med over 3 ugers fravær er under måltallet. Det faldende antal alvorlige arbejdsskader afspejles på økonomisiden og det foreslås nu at arbejdsskadebudgettet nedsættes med 4 mio. kr. pr. år under følgende forudsætninger: Arbejdsskader skal fremadrettet behandles som "udenfor rammen". Indtil nu er områderne Arbejdsskader og Tjenestemandspension blevet set under ét rent finansieringsmæssigt. Det forudsættes derfor, at der fremover kan hentes penge op af kommunekassen, som en almindelig Teknisk Ændring (TÆ) i forbindelse med fremtidige budgetlægninger, såfremt tjenestemandpensionsprognosen viser yderligere finansieringsbehov. Tjenestemandspensioner bliver dermed også fremover behandlet som "udenfor rammen", dvs. penge op og i kommunekassen. Ingen 4. Økonomi Arbejdsskadebudgettet, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,3 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen Indsatser for at nedsætte antallet af arbejdsulykker vil alt andet lige medføre et lavere sygefravær, og et lavere sygefravær kan for sin del medvirke til fx at reducere antallet af ulykker som følge af fx travlhed samtidig med at forvaltningernes udgifter til vikardækning muligvis kan nedbringes.

13 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ved Budget blev arbejdsskadebudgettet nedsat med: kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 og i Ved Budget blev arbejdsskadebudgettet nedsat med: kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i 2017.

14 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2B) Spareforslag 1. Besparelser på It-kontrakter (handling inkl. opfølgning) Budgettet til it-kontrakter (KMD, Prisme mv.) er afsat som en pulje under Digitalisering & It i Personale & Udvikling. Alle it-systemerne har en systemejer og systemejeren overfører budget til It ved tilkøb eller udvidelser, ligeledes tilbagefører Digitalisering & It kontraktsummen, hvis et system falder væk. Ved mindre prisændringer som følge af funktionalitetsforbedringer, prisfremskrivning m.v. fortages ikke reguleringer mellem systemejer og Digitalisering & It. Ved beregning af, hvor meget de enkelte forvaltninger/afdelinger skal spare ved dette års budgetlægning, er der taget udgangspunkt i det samlede budget, som er placeret under forvaltningen/afdelingen. Budgettet til it-kontrakter indgår i beregningen af Digitalisering & It s spareramme selvom Digitalisering & It udelukkende administrerer området for systemejeren. Digitalisering & It kan således ikke selv effektuere hele besparelsen på it-kontrakter. Digitalisering & It er selv systemejer for 20 % af kontrakterne, hvorfor denne del kan belaste Digitalisering & It s budget, mens resten skal belaste de øvrige systemejeres budgetter. Det foreslås at budgettet til it-kontrakter reduceres med kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. fra 2017 og frem. Konsekvenserne heraf for den enkelte systemejer kan være forskellige nogle få har mulighed for at reducere kontraktudgifterne ved at ændre servicen, mens de fleste andre ingen muligheder har for at tilpasse udgiften til systemerne og derved skal finde besparelsen i egen forvaltning/afdeling. Uvis, afhængig af hvordan Forvaltningerne udmønter besparelsen. 4. Økonomi Besparelse på it-kontrakter, drift , , , ,7 IT-kontrakter, Direktørområdernes andel -891, , , ,8 IT-kontrakter, Digitalisering og It s andel -222,9-420,9-435,9-435,9 Områdets totale budget , , , ,7 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen i Fællesforvaltningen. Uvis for øvrige forvaltninger. Alle forvaltninger er systemejere, så besparelsen på it-kontrakter vil få konsekvenser for samtlige forvaltninger.

15 7. Tidligere besparelser / udvidelser Budgettet til it-kontrakter blev ved sidste års budgetlægning reduceret med kr. i 2014 og kr. i og frem.

16 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2C) Spareforslag 1. Kantinen Esbjerg Rådhus skal fra 2017 og frem hvile i sig selv (handling inkl. opfølgning) Forslaget medfører at Kantinen på Råhuset nulstiller budgettet til driftsunderskud fra 2017 og frem. Når økonomien i kantinen skal balancere fra 2017 betyder det, at udgifter skal nedbringes og indtjeningen skal øges Ved økonomi i balance i Rådhusets kantine, kan der forventes prisstigninger både vedr. forplejning til møder og ved salg til personalet. 4. Økonomi Kantine Esbjerg Rådhus, drift -100,0-200,0-337,8-337,8 Områdets totale budget 391,1 364,5 337,8 337,8 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Som udgangspunkt ingen Alle, som handler i kantinen på Esbjerg Rådhus kan blive berørt idet der både er tale om effektivisering, bedre indkøb og som nævnt mindre prisstigninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Kantinens budget er over en årrække blevet nedjusteret i takt med at målet er en hvile i sig selv virksomhed.

17 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2D) Spareforslag 1. Besparelse på kantinen på tidligere Ribe Rådhus Kantinen har pt. en normering på 2 årsværk fordelt på 4 deltidsansatte Lukke for mad produktionen, så der alene bliver kaffe- og mødebetjening. Forslaget vil medføre at der fra 2015 og frem ikke længere skal laves mad mv. med henblik på salg til mødeaktivitet eller personalet i kantinen på tidligere Ribe Rådhus, svarende til niveauet på tidligere Bramming Rådhus. Kantinens aktiviteter vil efterfølgende udelukkende omhandle kaffebrygning og betjening ved møder, herunder servering af mad indkøbt eksternt. Forslaget vil medføre en besparelse på normeringen i kantinen på tidligere Ribe Rådhus, som fra 2015 og frem kan nedsættes fra 2 til 1. De ca. 150 ansatte på tidligere Ribe Rådhus vil ikke længere have mulighed for at købe mad i kantinen. Mad til morgen, formiddag og frokost skal anskaffes på anden vis. På tidligere Ribe Rådhus er der et rigtigt kantinekøkken, som så i givet fald ikke vil blive benyttet fuldt ud. 4. Økonomi Besparelsen er sammensat af mindre lønudgifter(-320,3 kr.), mindre varekøb mv. (- 184,3 kr.) og mindre salgsindtægter(+241,5 kr.) (2015 kolonnen) Besparelse på kantinen tidligere Ribe Rådhus, drift -263,1-255,0-247,0-247,0 Områdets totale budget 413,1 405,0 397,0 397,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Budgettet reduceres med 1 årsværk Alle ansatte, som er brugere af administrationsbygningen tidligere Ribe Rådhus bliver berørt. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen

18 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2E) Spareforslag 1. Neddrosling af Trykkerifunktionen under Rådhusdriften i 2018 Som led i at der skal findes besparelser er det undersøgt, om det er muligt at neddrosle Trykkerifunktionen under Rådhusdriften. Under forudsætning af at kommunens kanalstrategi holder stik og som følge af den øgede digitalisering vurderes det, at det er muligt at neddrosle trykkerifunktionen i Sort/hvid kopiering (både på gang-maskinerne og via trykkeriet) er pt. gratis for forvaltningerne i Administrationsbygningerne (dvs. finansieres af Rådhusdriften) og sådan skal det også være det fremover. Vedtagelse af forslaget medfører bortfald af 1 trykker-stilling i Der vil fortsat være mindre administrativt arbejde med afregning for farvekopiering. Såfremt kanalstrategien og den øgede digitalisering holder stik forventes forslaget kun at give mindre serviceforringelser for Forvaltningerne. 4. Økonomi Neddrosling af trykkerifunktion, drift -25,0-50,0-75,0-500,0 Heraf lønbesparelse i 2018 på Samlet budget til Lager, Post, Trykkeri og ekstern budtjeneste 4.287, , , ,8 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der kan spares 1 årsværk ved gennemførelse af forslaget Alle Forvaltninger med trykkeriopgaver efter 2018 bliver berørt af forslaget. 7. Tidligere besparelser / udvidelser -

19 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2F) Spareforslag 1. Brud af KMDs monopol (Monopolbrud) (handling inkl. opfølgning) Kommunernes it-fællesskab KOMBIT arbejder på at konkurrenceudsætte de itsystemer, som KMD hidtil har haft monopol på. Det drejer sig om KMDsag, KMDaktiv, KMDdagpenge og den tilhørende rammearkitektur. Der er en forventning om, at konkurrenceudsættelsen vil medføre billigere priser på it-løsningen, og der er ligeledes en forventning om, at en moderne it-løsning kan give store effektiviseringsgevinster i det enkelte fagområde. Nærværende beskrivelse fokuserer udelukkende på den direkte betaling for it-løsningen. Omfanget af de forventede effektiviseringsgevinster beregnes særskilt af fagområderne i forbindelse med udfærdigelsen af businesscases for de enkelte projekter. Digitalisering & It er kontraktholder for alle kommunens it-kontrakter og en eventuel reduktion af betalingen for it-løsningerne vil slå igennem her. KOMBIT igangsætter alle udbud i løbet af 2014 og forventer, at de første kommuner kan tage de nye løsninger i brug 2016 og at alle kommuner anvender de nye løsninger inden udgange af Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om, hvornår Esbjerg Kommune vil have de nye løsninger indfaset. Nærværende beregninger angiver den forventede gevinst, når monopolbruddet er fuldt indfaset jf. KOMBITs tidsplan. Nedenstående beregninger er baseret på de forventninger Digitalisering & It har til betalingerne til henholdsvis KMD og KOMBIT. Idet KOMBIT endnu ikke har indkøbt løsningerne, er de fremtidige betalinger for disse behæftet med stor usikkerhed og basere sig i høj grad på KOMBITs generelle businesscases. Esbjerg Kommunes forventede årlige betaling til KMD for monopolløsningerne (2013 p/l) på monopolbrudstidspunktet: 10,0 mio.kr. Esbjerg kommunes forventede årlige betaling til KOMBIT for de konkurrenceudsatte løsninger: 8,2 mio.kr. Der er således et nettoprovenu til kommunekassen på 1,8 mio. kr. årligt (2013 p/l), når monopolbruddet er gennemført forventeligt fra og med Der er forsat stor usikkerhed omkring økonomien i de år, hvor implementering står på, men det er Digitalisering & Its vurdering, at ved at anvende provenuet der opstår i transitionsperioden, kan monopolbruddet gennemføres inden for den eksisterende ramme, og fra og med 2018 kan der minimum afleveres 1,8 mio.kr. (2013 p/l) til kommunekassen. Der er risiko for, at det angivne provenu justeres fsva. både størrelse og tidspunkt, hvor det opnås.

20 Det er Digitalisering & Its forventning, at KOMBIT arbejder videre med at konkretisere økonomien i monopolbruddet og Digitalisering & It følger løbende med i dette arbejde og justerer forventningerne til nettoprovenuet på baggrund heraf. Ingen 4. Økonomi Besparelse på IT-kontrakter som følge af konkurrenceudsatte løsninger, drift Områdets totale budget til nuværende KMDløsninger 0,0 0,0 0, , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Opgøres for de enkelte systemer, som er omfattet af monopolbruddet og er ikke indregnet i nærværende opgørelse. Implementeringen af monopolbruddet har en konsekvens for systemejerne af de berørte systemer. Gevinstrealiseringen vil påhvile systemejerne. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen

21 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2G) Spareforslag 1. Besparelse på konti i Økonomi Som en del af udmøntningen af sparekravet for Fællesforvaltningen, spares der på centralt beliggende konti i Økonomi. Der spares på den centrale pulje til afbalancering af budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der spares ligeledes på kontingentet til KL, da kontingentet nedsættes for alle landets kommuner. Ingen. 4. Økonomi Besparelse på konti i Økonomi, drift -200,0-400,0-500,0-500,0 Kontingent til KL -100,0-200,0-200,0-200,0 Pulje til afbalancering -100,0-200,0-300,0-300,0 Økonomis totale budget, uden adm. Bidrag , , , ,7 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen. Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Indregnede besparelser på administrationen: Til budget 2014 blev der indarbejdet administrative besparelser for -12,3 mio. kr. i 2014 stigende til -16,8 mio. kr. i Til budget 2013 blev der vedtaget en generel rammebesparelse på 1 % af de rammebelagte områder, derudover blev der sparet yderligere -4,9 mio. kr. i 2013 stigende til -9,0 mio. kr. i I 2012 var der besparelser på administrationen med -2,3 mio. kr. i 2012 stigende til -6,7 mio. kr. i I budget 2011 blev der vedtaget besparelser i 2011 på -6,2 mio. kr. stigende til - 17,0 mio. kr. i Til budget 2010 blev der gennemført en rammebesparelse på 0,83 %. I budget 2007 blev det besluttet at reducere de administrative udgifter med 7-12 %.

22 Økonomiudvalget Administration ØU (40-3) Spareforslag 1. Rammebesparelse med personalekonsekvenser i Teknik & Miljø Der foreslås en rammebesparelse under konto 6 på 2,1 mio. kr. i 2015, 2,4 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i Teknik & Miljø har på nuværende tidspunkt ikke gjort sig nærmere overvejelser over hvorledes besparelsen skal udmøntes. Besparelsen kan få betydning for serviceniveauet. 4. Økonomi Rammebesparelse med personalekonsekvenser i T&M, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Besparelsen vil have personalekonsekvenser ca. 2,5 årsværk i 2015 og ca. 5 årsværk fra 2016 og fremover. Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser I budget er der indarbejdet en besparelse på administration på kr. årligt fra I budget er der indarbejdet en rammebesparelse på kr. årligt samt en generel rammebesparelse på 1%. I budget er der indarbejdet en rammebesparelse på 1,6 mio. kr. i 2014 og på 2,2 mio. kr. fra 2015 og fremover.

23 Økonomiudvalget Administration ØU (40-4) Spareforslag 1. Opdatering af BBR, Bygnings- og Boligregisteret (handling inkl. opfølgning) Forvaltningen fik i 2013 KMD til at undersøge potentialet ift. registreringer i BBR i relation til betydningen for bloktilskuddet i Esbjerg Kommune. Afrapporteringen viste at der var et ikke ubetydeligt potentiale. Det drejer sig både om ændring af registrering i BBR og opdatering af BBR i forhold til byggesager der ikke er blevet afsluttet af borgerne. Der vil i samarbejde med Økonomi årligt blive foretaget en vurdering af størrelsen af merindtægten. Serviceniveauet ift. opdatering af BBR vil blive øget, idet der vil være borgere der tidligere end det nu er tilfældet, vil modtage BBR meddelelse ifm. eks. om- og tilbygninger på ejendomme. 4. Økonomi Opdatering af BBR, Bygnings- og 600,0-700,0-850, ,0 boligregistrering Drift Bloktilskud 600,0 0,0 500, ,0 500, ,0 500, ,0 Områdets totale budget , , , ,3 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Opdateringen af BBR vil betinge anvendelse af et årsværk til ansættelse af medarbejder til afslutning af byggesager. Det vurderes at kommunekassen vil blive tilført det ovenfor anførte. Heraf skal dækkes omkostninger på 500 t. kr. til ansættelse af medarbejder i planafdelingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger.

24 Økonomiudvalget Administration ØU (40-5A) Spareforslag 1. Borgerservice Reduktion af Team Kontrol I slutningen af 2011 startede Team Kontrol i Borgerservice et projekt med opfølgning på enlige førtidspensionisters pensionsudbetaling i forhold til, om de fik en højere ydelse end de havde ret til. Projektet er videreført som kontrol af uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Det vurderes, at Team Kontrol kan nednormeres fra 3 medarbejdere til 2, da enhedens opgaver er ændret efter at Udbetaling Danmark har oprettet en kontrolenhed. Samarbejdet med Udbetaling Danmark og SKAT bør fortsætte, men med en minimal kommunal indsats. Team Kontrols resultater for 2012 udgjorde beslutningsgrundlaget for, at medarbejderstaben i teamet skulle udvides fra 2 medarbejdere til 3. Det blev samtidig fastsat, at teamet samlet ville kunne afdække uberettigede ydelser for min. 7,5 mio.kr. med udgangen af Der kan ikke laves en egentlig opgørelse af tilbagebetalingskravet, men meldingen er, at kommunen ikke får mange penge hjem. Kontrolenheden i Udbetaling Danmark vil fortsat generere et beløb af en ukendt årlig størrelse til Esbjerg Kommune. Udbetaling Danmarks kontrolenhed har i perioden januar til april 2014 stoppet sager til en værdi af kr. brutto. Til sammenligning stoppede de i hele 2013 sager til en værdi af kr. brutto. En af konsekvenserne af en reduktion af normeringen i kontrolenheden vil være, at der vil være færre ressourcer til det forebyggende /præventive arbejde i samarbejde med samarbejdspartnere. Anmeldelser om socialt bedrageri vedr. børnetilskud, boligstøtte, barselsdagpenge og pension behandles fortsat i Udbetaling Danmarks kontrolenhed. Udbetaling Danmark har overtaget dele af opgaven, så det vil få en afsmittende effekt på kontrolarbejdet. 4. Økonomi Reduktion af Team Kontrol, drift -200,0-400,0-400,0-400,0 Områdets totale budget , , , ,8 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Reduktion af 1 årsværk

25 Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Indregnede besparelser på hele administrationsområdet: Til budget 2014 blev der indarbejdet administrative besparelser for -12,3 mio. kr. i 2014 stigende til -16,8 mio. kr. i Til budget 2013 blev der vedtaget en generel rammebesparelse på 1 % af de rammebelagte områder, derudover blev der sparet yderligere -4,9 mio. kr. i 2013 stigende til -9,0 mio. kr. i I 2012 var der besparelser på administrationen med -2,3 mio. kr. i 2012 stigende til -6,7 mio. kr. i I budget 2011 blev der vedtaget besparelser i 2011 på -6,2 mio. kr. stigende til - 17,0 mio. kr. i Til budget 2010 blev der gennemført en rammebesparelse på 0,83 %. I budget 2007 blev det besluttet at reducere de administrative udgifter med 7-12 %.

26 Økonomiudvalget Administration ØU (40-5B) Spareforslag 1. Ændring af åbningstider i Borgerservice og Kontaktcentret For at dække alle borgerrettede funktioner, og for fortsat at kunne opnå høj kvalitet i sagsbehandlingen, anbefaler forvaltningen, at tilpasse de nuværende åbningstider. Borgernes henvendelsesmønstre er blevet anderledes, og deres behov for personlig betjening er faldende. Det er fortsat muligt at blive personlig betjent 3 steder i kommunen. Derved sikres, at borgere med særlige behov stadig kan få personlig betjening tæt på eget hjem. Den foreslåede model for ændring af åbningstider tager i høj grad hensyn til borgerne. For at kunne bidrage til besparelsesrammen, der er udmeldt for , er Borgerservice nødt til at ændre på åbningstiderne, da der ikke er personale nok til at kunne dække 3 fysiske borgerservicecentre samt bemande et Kontaktcenter. I forbindelse med Regeringens beslutning om at indføre obligatorisk selvbetjening, udarbejdede kommunen en kanalstrategi. For at opfylde målene i kanalstrategien er det nødvendigt at se på, hvilke muligheder der er for at ændre borgernes henvendelsesmønster. Målet er, at så mange borgere som muligt flytter over på digitale selvbetjeningsløsninger for derved, at give plads til de borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt. Borgerservice har øget fokus på borgerne i forhold til at flytte henvendelserne over på selvbetjeningsløsningerne. Borgerne screenes i forhold til, hvor digitalt parate de er, og samtidig tilbydes borgerne hjælp til løsningerne både ved fysisk fremmøde i form af floorwalkere eller via telefonen ved hjælp fra Kontaktcenteret og det regionale samarbejde HotLine Syddanmark. I takt med at opgaver er flyttet til Udbetaling Danmark, er kommunen tilsvarende blevet reduceret i antallet af medarbejdere. Borgere med særlige behov, skal fortsat have hjælp i kommunen, også til de opgaver, der er flyttet til Udbetaling Danmark. Ved at ændre på åbningstiderne øges tiden til at løse baglandsopgaver, som vil øge muligheden for at overholde sagsbehandlingsfristerne og nedsætte borgernes behov for at rette henvendelse. Lukning af kanaler Borgerservice ønsker at ændre åbningstiderne, så borgernes mulighed for fysisk fremmøde begrænses. Der bevares en lang åbningsdag i de 3 borgerservicecentre. Forslag til ændrede åbningstider fysiske henvendelser: Sted Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bramming Lukket Lukket Lukket Ribe Lukket Lukket Esbjerg Reduceret åbningstid i Ribe og Bramming vil betyde et fald i antallet af personlige henvendelser, dog skal vi forvente, at nogle borgere vil bruge Kontaktcentret som alternativ. Opgaver i forhold til pas og kørekort kræver fysisk fremmøde, og vil fortsat

27 blive håndteret i de 3 borgerservicecentre i de nye åbningstider. Samlet set for kommunen vil ændringen betyde en udvidet service, da der er 2 lange ekspeditionsdage i forslaget. Årsagen til at Bramming er valgt til at have lang åbningstid om mandagen er, at der statistisk er flest henvendelser i Bramming. Valget af lukkedage er truffet ud fra fremmødestatistikken i henholdsvis Ribe og Bramming. Åbningsprocent i forhold til befolkningsgrundlag: Esbjerg Kommune indbyggere ( ) Befolkningsandel Fremmødeandel Fremmøde i forhold til befolkningsandel Esbjerg 71 79,7 112 % Ribe 15 11,6 77 % Bramming 14 8,7 62 % I alt Ændring af Kontaktcenterets telefontid Forslag til ændrede åbningstider telefoniske henvendelser: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Baggrunden for ønsket om ændrede åbningstider i Kontaktcenteret er, at kommunen er indgået i et samarbejde med de øvrige syddanske kommuner i forhold til en HotLine. Her kan borgere i hele Region Syddanmark få telefonisk hjælp til digital selvbetjening søndag torsdag i tidsrummet Her ud over har borgerne mulighed for at få telefonisk hjælp til de selvbetjeningsløsninger der findes på borger.dk Forslag om indskrænkning af åbningstider for det fysiske fremmøde vil af nogle borgere blive oplevet som en serviceforringelse, dog udvides kommunens åbningstid om mandagen til kl i Bramming, hvilket er en serviceudvidelse for kommunens borgere. Jf. ovenstående 4. Økonomi Ændring af åbningstider, drift -375, , , ,0 Områdets totale budget , , , ,8 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Forslaget betyder en reduktion af 4 årsværk Det vil også have en afsmittende effekt på øvrige afdelinger, hvis kommunens åbningstid generelt ændres til kl. 10. Ved at ændre på åbningstiderne i Kontaktcenteret, vil dette få betydning for alle forvaltninger i kommunen, da Kontaktcenteret også er omstilling for kommunens

28 hovednummer på Da mange forvaltninger skal betjene borgerne digitalt, vil borgerne kunne får hjælp i tidsrummet 15 21, søndag til torsdag via HotLine Syddanmark. Det er dog endnu ikke besluttet om HotLine Syddanmark skal fortsætte efter januar Ved at ændre åbningstiderne i Borgerservice, kan det få betydning i forhold til, hvornår rådhusene har åbningstid. Hvis åbningstiderne for rådhuset skal følge åbningstiderne i Borgerservice, vil det påvirke samtlige forvaltninger i kommunen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Indregnede besparelser på hele administrationsområdet: Til budget 2014 blev der indarbejdet administrative besparelser for -12,3 mio. kr. i 2014 stigende til -16,8 mio. kr. i Til budget 2013 blev der vedtaget en generel rammebesparelse på 1 % af de rammebelagte områder, derudover blev der sparet yderligere -4,9 mio. kr. i 2013 stigende til -9,0 mio. kr. i I 2012 var der besparelser på administrationen med -2,3 mio. kr. i 2012 stigende til - 6,7 mio. kr. i I budget 2011 blev der vedtaget besparelser i 2011 på -6,2 mio. kr. stigende til -17,0 mio. kr. i Til budget 2010 blev der gennemført en rammebesparelse på 0,83 %. I budget 2007 blev det besluttet at reducere de administrative udgifter med 7-12 %.

29 Økonomiudvalget Administration ØU (40-5C) Spareforslag 1. Borger & Arbejdsmarked - administrative besparelser (handling inkl. opfølgning) Forslaget er en del af rammebesparelsen og indebærer personalereduktion. Reduktionen vil blive udmøntet, således at indsatsen vil blive påvirket mindst muligt. Forslaget indebærer en sænkning af serviceniveauet i kommunen. 4. Økonomi Driftsmidler , , , ,0 Social & Tilbud -370,0-740,0-740,0-740,0 Jobcenter , , , ,0 Lægeerklæringer -300,0-550,0-550,0-550,0 Sekretariat -110,0-220,0-220,0-220,0 Drift af Nørrebrogade -30,0-30,0-30,0-30,0 Områdets totale budget , , , ,8 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Social & Tilbud: fra ,8 årsværk og fra 2016 yderligere 0,8 årsværk, i alt 1,6 årsværk Jobcenter: Fra årsværk og i årsværk og frem. Sekretariat: Vakant Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Indregnede besparelser på hele administrationsområdet: Til budget 2014 blev der indarbejdet administrative besparelser for -12,3 mio. kr. i 2014 stigende til -16,8 mio. kr. i Til budget 2013 blev der vedtaget en generel rammebesparelse på 1 % af de rammebelagte områder, derudover blev der sparet yderligere -4,9 mio. kr. i 2013 stigende til -9,0 mio. kr. i I 2012 var der besparelser på administrationen med -2,3 mio. kr. i 2012 stigende til -6,7 mio. kr. i I budget 2011 blev der vedtaget besparelser i 2011 på -6,2 mio. kr. stigende til - 17,0 mio. kr. i Til budget 2010 blev der gennemført en rammebesparelse på 0,83 %. I budget 2007 blev det besluttet at reducere de administrative udgifter med 7-12 %.

30 Økonomiudvalget Administration ØU (40-6) Spareforslag 1. Fokus på kerneopgaverne Sundhed & Omsorg har løbende fokus på at få en effektiv organisation og herunder også en effektiv administration. Arbejdsprocesser og arbejdsopgaver i administrationen, henholdsvis i Visitationen og i Sundhed & Omsorgs administration på Esbjerg Rådhus, gennemgås løbende for at synliggøre, hvilke opgaver, der kan effektiviseres og hvilke, der kan bortfalde. Omkring effektivisering vil øget brug af digitalisering være et af redskaberne frem mod en mere effektiv forvaltning. Prioriteringen af bortfald af opgaver vil hænge meget sammen med definitionen af, hvad forvaltningens kerneopgaver er, og hvordan de løses bedst. Endvidere ændres organiseringen og i den forbindelse nedlægges en niveau 3 stilling og der indføres teamledelse på niveau 4. Da der vil blive fokus på, hvad der er kerneopgaven, vil der være opgaver, som i dag løses for både interne og eksterne, som ikke vil kunne løftes fremover. 4. Økonomi Administrative besparelser i S&O, drift -500, , , ,0 Områdets totale budget , , , ,9 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 1-2 stilling. Personalereduktioner vil ske i overensstemmelse med Politik for tryghed i ansættelsen for Esbjerg Kommune samt Kriterier for personalereduktion for Sundhed & Omsorg, som blev godkendt i ledergruppen maj Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Områdets besparelser er vist i mio. kr. i skemaform nedenfor med følgende korte beskrivelser:

31 Ad 1: 1% rammebesparelse Ad 2: Besparelser på løn og øvrig drift på administrationen Ad 3: Administrativ besparelse Ad 4: 1% rammebesparelse Ad 1-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Ad 2-0,2-0,4-0,4-0,4-0,4 Ad 3-0,4-0,4-0,4-0,4 Ad 4-0,1-0,25-0,25-0,25 Sum -0,2-0,4-1,1-1,25-1,25-1,25

32 Økonomiudvalget Administration ØU (40-7A) Spareforslag 1. Effektivisering af arbejdsgange i Rengørings administrationen Endnu mere fokus på kerneopgaven og kan/skal opgaver i Administrationen. Arbejdsgangene skal effektiviseres, herunder fokus på digitale løsninger og innovation. Herved kan området reduceres med 1 adm. medarbejder. Ingen ændring. 4. Økonomi Effektivisering af arbejdsgange Administration, drift -500,0-500,0-500,0-500,0 Områdets totale budget , , , ,5 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Se ovenstående. Nej. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Områdets besparelser er vist i mio. kr. i skemaform nedenfor med følgende korte beskrivelser: Ad 1: Reduktion serviceniveau/harmonisering kommunesammenlægning Ad 2: Revurdering af budget Ad 3: Bidrag barselsfond Ad 4: Rammebesparelse, mindre overtid Ad 5: Rammebesparelse, difference soignering og normeret tid Ad 6: Rammebesparelse: forskudttidstillæg undgås Ad 7: Manglende prisfremskrivning Ad 8: Ekstra bidrag barselsfond Ad 9: Rest personalereduktion + reduktion art 2 og 4 Ad 10: Rammebesparelse 0,831% Ad 11: Udviklings- og sparekatalog REN FREMTID Ad 12: Opfølgning på REN FREMTID 1 Ad 13: REN FREMTID 2

33 Ad 1-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23 Ad 2 3,47 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 Ad 3-0,31-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 4-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26 Ad 5-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 6-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Ad 7-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43 Ad 8-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25 Ad 9-0,06-0,09-0,12-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21 Ad 10-0,67-0,67 --0,67-0,67-0,67-0,67-0,67 Ad 11-3,20-5,94-6,20-6,20-6,20-6,20 Ad 12-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25 Ad 13-1,32-2,05-2,05-2,05 Sum 0,93-0,26-0,57-1,27-4,50-8,58-10,16-10,89-10,89-10,89 Mio.kr.

34 Økonomiudvalget Administration ØU (40-7B) Spareforslag 1. Effektivisering af sundhedsfremme/ren Trivsel i Rengøringsafdelingen Sundhedsfremmeområdet og projekt Ren Trivsel varetages i dag af 1 trivselsmedarbejder og 1 sundhedscoach. Trivselsmedarbejderen fungerer som konsulent inden for arbejdsmiljøområdet med hovedvægt på sundhedsfremmende aktiviteter og fysioterapeutiske behandlinger. Sundhedscoachen har til formål at styrke medarbejdernes trivsel, mentale sundhed og egenomsorg. Fremover skal sundhedsfremmeområdet og projekt Ren Trivsel varetages af trivselsmedarbejderen. Trivselssamtaler og sundhedsfremmende tiltag lægges i driften. Sundhedscoachen har opsagt sin stilling og aktiviteterne nedlægges, og medarbejderne henvises til Kommunens interne kursuskatalog, og til at benytte eksisterende tilbud i Forvaltningen. Ingen ændring. 4. Økonomi Effektivisering af sundhedsfremme/ren Trivsel, drift -500,0-500,0-500,0-500,0 Områdets totale budget , , , ,5 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Se ovenstående. Nej. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Områdets besparelser er vist i mio. kr. i skemaform nedenfor med følgende korte beskrivelser: Ad 1: Reduktion serviceniveau/harmonisering kommunesammenlægning Ad 2: Revurdering af budget Ad 3: Bidrag barselsfond Ad 4: Rammebesparelse, mindre overtid Ad 5: Rammebesparelse, difference soignering og normeret tid Ad 6: Rammebesparelse: forskudttidstillæg undgås

35 Ad 7: Manglende prisfremskrivning Ad 8: Ekstra bidrag barselsfond Ad 9: Rest personalereduktion + reduktion art 2 og 4 Ad 10: Rammebesparelse 0,831% Ad 11: Udviklings- og sparekatalog REN FREMTID Ad 12: Opfølgning på REN FREMTID 1 Ad 13: REN FREMTID Ad 1-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23 Ad 2 3,47 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 Ad 3-0,31-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 4-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26 Ad 5-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 6-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Ad 7-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43 Ad 8-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25 Ad 9-0,06-0,09-0,12-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21 Ad 10-0,67-0,67 --0,67-0,67-0,67-0,67-0,67 Ad 11-3,20-5,94-6,20-6,20-6,20-6,20 Ad 12-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25 Ad 13-1,32-2,05-2,05-2,05 Sum 0,93-0,26-0,57-1,27-4,50-8,58-10,16-10,89-10,89-10,89 Mio.kr.

36 Økonomiudvalget Administration ØU (40-7C) Spareforslag 1. Effektivisering/arbejdsomlægninger drift i Rengøring Rengøring har i de seneste år været pålagt betydelige budgetbesparelser, og som følge af et ændret serviceniveau på bl.a. kontorrengøring og affaldshåndtering. Der er konstant fokus på kerneopgaven i driften, dvs. rengøring af skoler, daginstitutioner og øvrige bygninger i Kommunen. Der er fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne og definering af kan/skal opgaver i driften. Ved effektivisering/arbejdsomlægninger i driften er der mulighed for at spare rengøringstimer uden at ændre serviceniveauet. Ingen ændring. 4. Økonomi Effektivisering/arbejdsomlægninger, drift -500, , , ,0 Områdets totale budget , , , ,5 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Se ovenstående. Nej. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Områdets besparelser er vist i mio. kr. i skemaform nedenfor med følgende korte beskrivelser: Ad 1: Reduktion serviceniveau/harmonisering kommunesammenlægning Ad 2: Revurdering af budget Ad 3: Bidrag barselsfond Ad 4: Rammebesparelse, mindre overtid Ad 5: Rammebesparelse, difference soignering og normeret tid Ad 6: Rammebesparelse: forskudttidstillæg undgås Ad 7: Manglende prisfremskrivning Ad 8: Ekstra bidrag barselsfond Ad 9: Rest personalereduktion + reduktion art 2 og 4 Ad 10: Rammebesparelse 0,831% Ad 11: Udviklings- og sparekatalog REN FREMTID Ad 12: Opfølgning på REN FREMTID 1 Ad 13: REN FREMTID 2

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Esbjerg Kommune Budget 2016-19. Spareforslag Side 2-148. Udviklingsforslag Anlæg og Finansiering Side 149-221

Indholdsfortegnelse. Esbjerg Kommune Budget 2016-19. Spareforslag Side 2-148. Udviklingsforslag Anlæg og Finansiering Side 149-221 Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse Spareforslag Side 2-148 Udviklingsforslag Anlæg og Finansiering Side 149-221 Udviklingsforslag Drift Side 222-292 Esbjerg Kommune Økonomiudvalget Politisk Organisation

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Udvidelse af Kontrolgruppen 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk

Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 23-03-2015 Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk Sagsnr. 2015-0066868 Dokumentnr. 2015-0066868-1

Læs mere

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Dette notat beskriver direktionens forslag til Økonomiudvalget om, at Beskæftigelse og skal organiseres i en ny struktur i kommunen med virkning fra

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Effektiviseringsforslag 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2011 Vintertjeneste

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering.

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering. Pkt.nr: 11 Analyseprojekt - forskel på LBN og de reelle regnskabsresultater, hjemmeplejen. 163719 Indstilling: at socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere