Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af boligydelse ved indkomstændringer"

Transkript

1 Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet behandling. FOB nr (J. nr ). A klagede for sin mormoder, B, over den sociale ankestyrelses afgørelse af 6. maj 1980, hvorved ankestyrelsen fandt, at der i henhold til 12, stk. 5, i boligydelsesloven (nu lovbekendtgørelse nr. 360 af 4. august 1980) med rette var foretaget beregning af boligydelse til B på grundlag af hendes forventede fremtidige indkomst, således som denne havde kunnet opgøres efter indgivelse af ansøgning om boligydelse. B, der var enke, var født den 16. februar 1910, og hun havde modtaget folkepension fra sit 67. år (dvs. fra 1977). Hun solgte sin faste ejendom i midten af januar måned 1979 til overtagelse den 1. maj Ved handelen blev der udstedt et 10 pct. sælgerpantebrev på kr. Renter og afdrag skulle betales til. de sædvanlige terminer (11. juni og 11. december). I et ansøgningsskema, som B indsendte til social- og sundhedsforvaltningen i Vejle kommune den 28. februar 1979, og som forvaltningen modtog den 1. marts 1979, ansøgte hun om boligydelse til en lejet 3-værelsers lejlighed, som hun skulle overtage pr. 15. marts Af ansøgningen fremgik det bl. a., at den årlige husleje for lejligheden udgjorde kr. B anførte i ansøgningen, at hun forventede en fremtidig indkomst på ca kr. om måneden, dog således, at hun i ud over sin folkepension - pr. 1. juni 1979 ville få udbetalt renteindtægt på kr. og pr. 1. december 1979 renteindtægt på ca kr., og at hendes samlede årlige renteindtægt derefter ville udgøre ca kr. B oplyste under henvisning hertil, at hendes indkomst for 1979 ville udgøre ca kr., hvilket gav et månedligt gennemsnit på ca kr. Hun anså sig således for berettiget til at modtage boligydelse i hvert fald for en del af året. Social- og sundhedsforvaltningen i Vejle kommune foretog herefter den 6. april 1979 en beregning af B's boligydelse. Ved beregningen lagde forvaltningen til grund, at B ville have en husstandsindkomst på årsbasis på i alt kr. ( kr. i folkepension og kr. i renteindkomst). På grundlag af denne husstandsindkomst beregnede forvaltningen, at B's årlige egenbetaling af huslejen skulle være kr. (da der i boligen var 2 værelser mere end antallet af husstandsmedlemmer, skulle egenbetalingen efter bestemmelsen i 13, stk. 3, i boligydelsesloven udgøre 20 pct. af husstandsindkomsten op til indkomstgrænsen, der for 1979 var kr., og 30 pct. af husstandsindkomsten over denne grænse, kr.). Da boligudgiften, incl. indvendig vedligeholdelse, udgjorde kr., var B efter forvaltningens opfattelse ikke berettiget til boligydelse. Dette meddelte

2 social- og sundhedsforvaltningen i Vejle kommune i skrivelse af 10. maj 1979 B. Denne afgørelse indbragte B ved skrivelse af 7. juni 1979 for amtsankenævnet for Vejle amt. I skrivelsen anførte B, at hun anså sig for berettiget til at modtage boligydelse for 1979, da hendes skattepligtige indkomst ifølge skattevæsenet (forskudsansættelsen) kun ville udgøre kr. I den anledning indhentede amtsankenævnet en udtalelse af 27. juni 1979 fra det sociale udvalg i Vejle kommune, der bl. a. anførte følgende: Klageren, der er enke, oppebærer folkepension, p.t. med 1846 kr. månedligt. Den 1. marts 1979 indgav klageren begæring om boligydelse til nævnte lejlighed. Af ansøgningen fremgår, at der er tale om en 3-værelsers lejlighed, at lejen uden varme andrager kr. årligt, samt at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren. Beregnet leje andrager herefter ( kr kr.) kr. Klageren har den 1. maj 1979 afhændet sin hidtidige ejerbolig,, Vejle, og af skødet fremgår det, at den pågældende har fået et 10 pct. pantebrev på kr. Man vedlægger fotokopi af ansøgningsskemaet, hvori pågældende oplyser, at den fremtidige renteindtægt vil andrage kr., hvorfor man ved beregningen af boligydelse, jfr. 12, stk. 5, har anvendt den nuværende folkepension kr. månedlig eller kr. årligt kr. (renter) = kr. som beregningsgrundlag. Til yderligere orientering vedlægges fotokopi af den foretagne beregning, hvorefter der for tiden ikke kan udbetales boligydelse. I skrivelse af 25. juli 1979 til amtsankenævnet uddybede B sin klage. Hun anførte bl. a., at hendes forventede renteindtægt fra 1980 ville blive ca kr., men at renteindtægten for 1979 ville blive kr. Hun anså sig derfor for berettiget til boligydelse, idet hun henviste til, at det af 12, stk. 1, i boligydelsesloven fremgår, at der ved opgørelsen af den samlede husstandsindkomst anvendes den endeligt ansatte skattepligtige indkomst for det senest slutlignede indkomstår. Amtsankenævnet for Vejle amt meddelte i skrivelse af 10. august 1979 B, at amtsankenævnet på sit møde den 7. august 1979 havde truffet følgende afgørelse: Efter boligydelseslovens 12, stk. 5, jfr. pkt. 32, i socialministeriets cirkulære af 15. november 1978 om boligydelse til pensionister, sker den første opgørelse af husstandsindkomsten på grundlag af den forventede fremtidige indtægt for husstanden. Efter boligstyrelseslovens 22, jfr. pkt. 58 og 59, i ovennævnte cirkulære, fastsættes boligydelsen for det kommende kalenderår hver. 1 januar. Under hensyn til at ansøgeren afhændede sin ejendom pr. 1. maj 1979, finder amtsankenævnet ansøgeren berettiget til boligydelse fra den 1. i måneden efter ansøgningens indgivelse og indtil 1. maj 1979 på grundlag af ansøgerens faktiske indtægt i 1979 incl. renteindtægten. 2/9

3 Det sociale udvalg er anmodet om at udbetale ansøgeren boligydelse i overensstemmelse med ovenstående fra den 1. måneden, efter at ansøgningen er indgivet. Denne afgørelse indbragte det sociale udvalg i Vejle kommune ved skrivelse af 23. august 1979 for den sociale ankestyrelse. Socialudvalget anførte, at udvalget på grundlag af pkt. 32, 58 og 59 i socialministeriets cirkulære nr. 208 af 15. november 1978 om boligydelse til pensionister var af den opfattelse, at beregningsgrundlaget for B's indkomst burde være den fremtidige årlige indtægt. Af en kontorrapport af 28. februar 1980 fra den sociale ankestyrelse fremgår det, at boligydelseskontoret i Vejle kommune telefonisk oplyste til ankestyrelsen, at kontoret udbetalte boligydelse til B for april måned 1979 med 591 kr. Den sociale ankestyrelse meddelte i skrivelse af 23. maj 1980 B, at styrelsen på sit møde den 6. maj 1980 havde truffet følgende afgørelse: Ankestyrelsen er enig med det sociale udvalg i Vejle kommune i, at der i medfør af boligstyrelseslovens 12, stk. 5, med rette er foretaget beregning på grundlag af den forventede fremtidige indkomst, således som denne har kunnet opgøres efter indgivelse af ansøgningen om boligydelse. Modtageren skal dog ikke tilbagebetale faktisk modtagne ydelser. Ankestyrelsen ændrer således amtsankenævnet for Vejle amts afgørelse af 7. august 1979 I A's klageskrivelse af 4. august 1980 til mig anførte han bl. a., at det efter hans opfattelse var betænkeligt at fortolke pkt. 32 i ministeriets ovennævnte cirkulære således, at beregningen af B's boligydelse blev foretaget på grundlag af de økonomiske forhold, der først var gældende efter salget af hendes ejendom pr. 1. maj 1979, og på grundlag af de efterfølgende 12 måneder. Til støtte herfor gjorde A gældende, at det eksempel, der er anført under pkt. 32 i cirkulæret, støttede hans opfattelse, idet den fremtidige indkomst i eksemplet var udregnet som den skattepligtige indkomst i den resterende del af indkomståret. Efter A's opfattelse betød dette, at den oprindelig tildelte boligydelse måtte være mindre end det, som B havde krav på. Det sociale udvalg i Vejle kommune henholdt sig i en udtalelse til mig til udvalgets udtalelse af 27. juni 1979 til amtsankenævnet samt til ankestyrelsens afgørelse. Amtsankenævnet i Vejle amt henviste i sin udtalelse til mig til socialudvalgets udtalelse og anførte, at nævnet ikke havde yderligere bemærkninger til sagen. Den sociale ankestyrelse henviste i udtalelse af 30. oktober 1980 til mig til socialudvalgets og amtsankenævnets udtalelser og meddelte, at ankestyrelsen kunne henholde sig til sin afgørelse af 23. maj Ved skrivelse af 23. januar 1981 forelagde jeg sagen for socialministeriet, idet jeg anførte følgende: 3/9

4 12, stk. 1 og 5, i lov nr. 251 af 8. juni 1978 om boligydelse til pensionister indeholder følgende bestemmelser:»til brug for den årlige fastsættelse af boligydelsen opgøres den samlede husstandsindkomst. Ved opgørelsen anvendes den endeligt ansatte skattepligtige indkomst for det senest slutlignede indkomstår Stk. 5. Den første opgørelse af husstandsindkomsten sker dog på grundlag af den forventede fremtidige indkomst for husstanden.«i bemærkningerne til 12, stk. 5, i forslaget til loven om boligydelse til pensionister (Folketingstidende , tillæg A, bind II, sp. 3252) er anført følgende: For personer, der bliver berettiget til boligydelse i forbindelse med, at de opnår ret til pension, er der foreslået en særlig regel. Den går ud på, at den fremtidige indkomst for husstanden skal lægges til grund for beregningen af boligydelsen, jfr. 12, stk. 5. En tilsvarende bestemmelse findes i pensionslovene. Den skyldes, at der ved overgang til pensioniststatus sker sådanne ændringer i indtægtsforholdene, at tidligere års indtægt ikke kan antages at give et reelt billede af pensionistens nuværende og kommende indtægter. Bestemmelsen - der også må sammenholdes med bestemmelserne i forslagets kapitel 6 om beregning - vil i øvrigt også kunne anvendes, når der pr. 1. januar i året efter at retten til boligydelse er indtrådt skal foretages omregning af boligydelsen. Hvis en 67-årig f. eks. bliver berettiget til pension og boligydelse den 1. juli 1979, vil hans pension og boligydelse skulle beregnes på grundlag af den fremtidige indkomst ved den første beregning, men også ved beregningen pr. 1. januar 1980 må den fremtidige indkomst lægges til grund, da den senest slutlignende indkomst - for året ikke afspejler pensionistens indkomst i Pkt. 32 i socialministeriets cirkulære nr. 208 af 15. november 1978 om boligydelse til pensionister har følgende indhold:»efter lovens 12, stk. 5, skal den første opgørelse af husstandsindkomsten altid ske på grundlag af den forventede fremtidige indkomst for husstanden. Dette gælder for samtlige husstandsmedlemmer. Ved førstegangsberegning af boligydelsen er hovedreglen om anvendelse af indkomsten for det senest slutlignede indkomstår således fraveget. Dette skyldes, at der ved overgangen til pension sker sådanne ændringer 4/9

5 i indtægtsforholdene, at tidligere års indtægter ikke kan antages at give et reelt billede af pensionistens nuværende og kommende indtægter. Hvis en pensionist først søger om boligydelse efter i nogle år at have modtaget pension, vil indkomsten fra det senest slutlignede indkomstår dog kunne benyttes, hvis der ikke kan gives andet skøn over den forventede indtægt. Hvor indkomsten er fastsat efter 12, stk. 5, vil det også være nødvendigt ved den følgende og tillige ved den næstfølgende årlige fastsættelse af ydelsen at anvende den fremtidige indkomst, da den senest slutlignede indkomst stadig afspejler indtægtsforholdene fra tiden før opnåelse af pension. Eksempel: En gift mand søger om folkepension og boligydelse i marts 1979, hvor han fylder 67 år. Husstandsindkomsten opgøres herefter således: Forventet pension i perioden 1. april-31. december 1979 ( kr.) opregnet til helårlig pension kr. Som det fremgår af det, der er anført ovenfor, beror sagens bedømmelse på, hvorledes»den forventede fremtidige indkomst for husstanden«skal beregnes, jfr. lovens 12, stk. 5. Da sagens bedømmelse således beror på en stillingtagen til et principielt fortolkningsspørgsmål vedrørende den nævnte lovbestemmelse, har jeg fundet det rettest før min stillingtagen til sagen at anmode socialministeriet om en udtalelse om dette fortolkningsspørgsmål. Der foreligger for det første følgende spørgsmål: a) Skal den forventede fremtidige indkomst beregnes som indkomsten i en del (resten) af året 1979, omregnet til helårsindkomst, eller som helårsindkomst i de næstfølgende 12 måneder (fra et nærmere bestemt»begyndelsestidspunkt«, jfr. nærmere nedenfor)? b) Skal den forventede fremtidige indkomst beregnes»adskilt«- her henholdsvis før og efter 1. maj eller»samlet«. I sidstnævnte henseende er der endvidere spørgsmål om, hvilket»begyndelsestidspunkt«der skal anvendes? 5/9

6 Boligydelsesloven, forarbejderne til loven og de administrativt fastsatte bestemmelser i henhold til loven ses ikke at give noget helt klart svar på de nævnte spørgsmål. Lovens hele ordning med årlig fastsættelse af boligydelsen og omberegninger og eksemplet i pkt. 32 i socialministeriets cirkulære af 15. november 1978 gør det mest nærliggende at antage, at den forventede fremtidige indkomst skal beregnes som indkomsten i en del (resten) af året 1979, omregnet til helårsindkomst (spm. a), og dette synes da også lagt til grund i den foreliggende sag. Jeg beder dog om at modtage socialministeriets bemærkninger til dette spørgsmål. Nedenfor lægger jeg til grund, at den forventede fremtidige indkomst skal beregnes på den anførte måde. Om spørgsmål b) skal jeg bemærke følgende: Som det fremgår af sagsfremstillingen ovenfor, er forholdet det, at (B) den 28. februar 1979 ansøgte Vejle kommune om boligydelse for den lejlighed, som hun overtog den 15. marts Ansøgningen om boligydelse blev modtaget den 1. marts 1979 i kommunens socialforvaltning. (B) har modtaget boligydelse for perioden fra den 1. april til den 30. april 1979, jfr. herved lovens 20 og 21. Fra den 1. maj 1979 har (B) en løbende renteindtægt fra et sælgerpantebrev, der (for tiden) udgør godt kr. om måneden, og som betales ved de sædvanlige terminer (11. juni og 11. december). (På tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om boligydelse var det klart, at (B) fra den 1. maj 1979 ville have den nævnte renteindtægt fra sælgerpantebrevet). Beregningen af den forventede fremtidige indkomst kunne pr. 1. april 1979 ske på 2 principielt forskellige måder: 1 Der kunne foretages en»adskillelse«af (B's) forventede fremtidige indkomst i 1979 henholdsvis før og efter den 1. maj 1979 (dvs. henholdsvis den forventede fremtidige indkomst i perioden fra den 1. april til den 30. april 1979 omregnet til helårsindkomst, og den forventede fremtidige indkomst i perioden fra den 1. maj til den 31. december 1979 omregnet til helårsindkomst). 6/9

7 Amtsankenævnets afgørelse i skrivelsen af 10. august 1979 synes at bygge på den opfattelse, at beregningen skulle foretages på den her anførte måde. 2 Der kunne foretages en»samlet«beregning af (B's) forventede fremtidige indkomst. Der er her 2 muligheder for, hvilket»begyndelsestidspunkt«der kunne anvendes: den 1. april 1979 eller den 1. maj 1979 (dvs. den forventede fremtidige indkomst i perioden fra den 1. april til den 31. december 1979, omregnet til helårsindkomst, eller den forventede fremtidige indkomst i perioden fra den 1. maj til den 31. december 1979, omregnet til helårsindkomst). Det sociale udvalg i Vejle kommune og den sociale ankestyrelse synes ved afgørelserne af henholdsvis 10. maj 1979 og 6. maj 1980 at bygge på den opfattelse, at der skulle ske en samlet beregning, og at det var den forventede indtægt fra 1. maj 1979, omregnet til helårsindkomst, der skulle anvendes. Om de nævnte fortolkningsmuligheder med hensyn til beregningen af den forventede fremtidige indkomst skal jeg på nuværende tidspunkt alene bemærke, at det efter min opfattelse taler for anvendelsen af beregningsmåden under 1, at (B) i april måned 1979 skulle betale husleje, men at hun på det tidspunkt endnu ikke havde rådighed over renteindtægterne. Betragtningen kan naturligvis i det foreliggende tilfælde kun tillægges begrænset betydning, fordi der her alene er tale om een måned, hvor denne særlige situation forelå. Dette forrykker imidlertid ikke den principielle betydning af spørgsmålet, der ved andre tidsmæssige placeringer af de relevante begivenheder kan have ret væsentlig praktisk betydning. Med skrivelse af 12. februar 1981 videresendte socialministeriet min skrivelse til boligministeriet. Jeg modtog herefter en udtalelse af 19. marts 1981 fra boligstyrelsen, der i udtalelsen anførte følgende: I denne anledning skal man meddele, at efter 12, stk. 5, i lov nr. 251 af 8. juni 1978 sker den første opgørelse af husstandsindkomsten på grundlag af den forventede fremtidige indkomst for husstanden. Denne regel var (og er) en undtagelse fra den hovedregel, hvorefter man ved opgørelsen af husstandsindkomsten anvendte den endeligt ansatte skattepligtige indkomst for det senest slutlignede indkomstår. Denne bestemmelse sammenholdt med bestemmelserne i 22 og 23 må efter boligstyrelsens 7/9

8 opfattelse føre til, at fastsættelse af en husstandsindkomst højst kan ske for 12 måneder ad gangen og aldrig kan ske for et tidsrum, der ligger ud over den 1. januar. Efter boligydelseslovens 23, stk. 1, kan boligydelse omregnes i løbet af året, såfremt bl. a. husstandsindkomsten ændres, og en omregning vil medføre en væsentlig ændring af boligydelsens størrelse. Bestemmelsen er uddybet i pkt. 61 i cirkulære af 15. november 1978 om boligydelse til pensionister. Der er ikke i loven taget direkte stilling til, hvorvidt der skal foretages en adskilt opdeling - en periodeopdeling - såfremt pensionisten allerede ved årets start oplyser om fremtidige indkomstændringer. Boligstyrelsen er imidlertid af den opfattelse, at der bør være størst mulig samtidighed mellem ydelsen og indkomsten, og at pensionisten ikke skal stilles ringere i denne situation, end i den situation, hvor pensionisten først giver meddelelse om ændringen, når denne indtræder i løbet af året. Boligstyrelsen er således af den opfattelse, at såfremt en pensionist klart kan dokumentere, fra hvilket tidspunkt en varig indkomstændring er indtrådt eller indtræder, og en omregning vil medføre en væsentlig ændring af boligydelsens størrelse, skal der foretages en periodeopdeling. Den husstandsindkomst, der skal lægges til grund for den første periode, skal herefter være den forventede fremtidige indkomst for den nævnte periode, mens boligydelsen på tidspunktet, hvor indkomstændringen indtræder, må ændres, under hensyn til ændringerne i den forventede fremtidige indkomst. I den konkrete sag er boligstyrelsen således af den opfattelse, at den renteindtægt, som den pågældende klager opnår pr. 1. maj, først kan indgå i den husstandsindkomst, som lægges til grund for beregning af boligydelsen pr. 1. maj, mens husstandsindkomsten indtil dette tidspunkt alene kan beregnes under hensyn til den faktiske indkomst i perioden indtil 1. maj. Det tilføjes, at den omstændighed, at husstandsindkomsten efter gældende lovgivning opgøres på basis af socialindkomsten, således som denne foreligger, eller såfremt der er tale om en forventet fremtidig indkomst, da en forventet fremtidig indkomst opgjort efter socialindkomstens principper ikke ændrer boligstyrelsens ovennævnte opfattelse. Jeg henstillede herefter i skrivelse af 27. marts 1981 til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af sagen, idet jeg anførte følgende: Jeg er enig i den generelle opfattelse med hensyn til beregning af boligydelse, som boligstyrelsen har givet udtryk for, og dermed også enig i boligstyrelsens udtalelse vedrørende beregningen af boligydelse i den foreliggende sag. Jeg henstiller til den sociale ankestyrelse at tage sagen op til fornyet behandling på grundlag af boligstyrelsens opfattelse vedrørende beregning af boligydelse. 8/9

9 I skrivelse af 19. juni 1981 meddelte den sociale ankestyrelse mig, at ankestyrelsen havde genoptaget sagen og i et møde den 1. juni 1981 afsagt følgende kendelse:»efter det nu foreliggende finder ankestyrelsen i overensstemmelse med boligstyrelsens opfattelse, at den renteindtægt, som (B) ville opnå pr. 1. maj 1979, først kunne indgå i den husstandsindkomst, som skulle lægges til grund for beregning af boligydelse pr. 1. maj 1979, mens husstandsindkomsten indtil dette tidspunkt alene kunne beregnes under hensyn til den faktiske indkomst i perioden indtil 1. maj Ankestyrelsen ændrer således sin den 6. maj 1980 trufne afgørelse.«jeg meddelte herefter ankestyrelsen, at jeg havde taget det oplyste til efterretning. 9/9

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring Udtalt overfor amtsankenævnet for Københavns amt, at jeg måtte anse det for beklageligt, at ankenævnet havde tiltrådt Rødovre kommunes

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7 Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7 Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces i en retssag, som en folkepensionist agtede at anlægge mod socialministeriet med påstand

Læs mere

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension,

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Efterbetaling for plejehjemsophold

Efterbetaling for plejehjemsophold Efterbetaling for plejehjemsophold Udtalt over for et amtsankenævn, at en afgørelse om efterbetaling for plejehjemsophold var truffet på et urigtigt grundlag, idet jeg ikke kunne være enig i, at bestandslovens

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Brændselshjælp til pensionister

Brændselshjælp til pensionister Brændselshjælp til pensionister Udtalt over for social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune, at en afgørelse om ydelse af personligt tillæg (til folkepension) til brændselshjælp hvilede på et urigtigt

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Udtalt, at det offentlige som udgangspunkt må bære risikoen for, at en socialforvaltning træffer en afgørelse,

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år.

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Henstillet til amtsankenævnet for Københavns amt at genoptage behandlingen af en sag om udbetaling af folkepension for en periode,

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Tilbagebetaling af folkepension

Tilbagebetaling af folkepension Tilbagebetaling af folkepension Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag, hvor der i henhold til folkepensionslovens 25 om tilsidesættelse af pensionistens oplysningspligt

Læs mere

Efterregulering af bistandshjælp

Efterregulering af bistandshjælp Efterregulering af bistandshjælp En socialforvaltning fratrak ved udmålingen af bistandshjælp for en måned et stipendiebeløb. Forvaltningen var i tvivl om, hvorvidt beløbet skulle tilbagebetales til statens

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Afslag på ydelse af forskud på pension

Afslag på ydelse af forskud på pension Afslag på ydelse af forskud på pension Kritiseret, at en socialforvaltning ved vurderingen af, om der skulle ydes forskud på social pension, lagde vægt på en løs mistanke om, at en samlivsophævelse var

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension Efter praksis i henhold til invalidepensionslovens 2, stk. 2, kunne den mellemste invalidepension kun ændres til den højeste pension, hvis ansøgning herom

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Børnetilskud under samlevers afsoning

Børnetilskud under samlevers afsoning Børnetilskud under samlevers afsoning Henstillet til det sociale ankenævn for Århus amt at genoptage behandlingen af en sag om forhøjet og ekstra børnetilskud til en kvinde, hvis samlever udstod en straf

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte I medfør af 8, stk. 2 og, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret

Læs mere

Tilbagebetaling af boligsikring, udbetalt til flere ansøgere efter deres fælles husstandsindkomst

Tilbagebetaling af boligsikring, udbetalt til flere ansøgere efter deres fælles husstandsindkomst Tilbagebetaling af boligsikring, udbetalt til flere ansøgere efter deres fælles husstandsindkomst Kritiseret, at en afgørelse fra boligstyrelsen om tilbagebetaling af boligsikring var truffet på et utilstrækkeligt

Læs mere

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Udtalt over for den sociale ankestyrelse, at bestemmelsen i bistandslovens 138 a ikke kan antages at indeholde tilstrækkelig hjemmel for

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue

Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue Henstillet til amtsankenævnet for Århus amt at genoptage behandlingen af en sag om udmåling af hjælp efter bistandslovens 42, hvor der var

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Udenlandske pensioners betydning for efterløn

Udenlandske pensioners betydning for efterløn Udenlandske pensioners betydning for efterløn Fundet det utilfredsstillende, at den af myndighederne fulgte praksis vedrørende udenlandske, sociale pensioners betydning for retten til efterløn ikke har

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse til en skole Udtalt overfor undervisningsministeriet, at jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at ministeriets afgørelse i en sag om aktindsigt

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af bistandshjælp under henvisning til,

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Adgangen til at tilbagekalde et tilsagn om, at en udstykning ville kunne godkendes. FOB nr. 80.552 (J. nr. 1980-312-54). Landboforeningen A klagede for gårdejer

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning

Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning Udtalt, at den sociale ankestyrelses afgørelse om tilbagebetaling af bistandshjælp - i et tilfælde hvor tilbagebetalingskravet

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Ombudsmanden udtalte over for ankenævnet for uddannelsesstøtten, at han fandt det mest nærliggende at sidestille

Læs mere

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Beklaget, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning,

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Betingelser for hjælp til tandbehandling efter bistandslovens 46. stk. 1

Betingelser for hjælp til tandbehandling efter bistandslovens 46. stk. 1 Betingelser for hjælp til tandbehandling efter bistandslovens 46. stk. 1 Meddelt den sociale ankestyrelse, at det burde have fremgået af begrundelsen i ankestyrelsens afgørelse om hjælp i henhold til bistandslovens

Læs mere