HAVNEGADE & ISLANDS PLADS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVNEGADE & ISLANDS PLADS"

Transkript

1 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012 HAVNEGADE & ISLANDS PLADS Beretning for arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Broer over Inderhavnen Nyhavns Hoved samt området Nord for Bodenhoffs Plads på Christianshavn KBM 3913 Af mag.art. Andreas Bonde Hansen Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmen og Vor Frelser sogne. 1

2 Københavns Museum Vesterbrogade København V Telefon: Fax: Københavns Museum

3 Indhold Abstrakt... 4 Abstract Indledning Administrative Data Øvrige data Områdernes topografi og kulturhistoriske baggrund - Indledning Havnegade Islands Plads Formål Kulturhistorisk potentiale Tidligere undersøgelser Havnegade Islands Plads De Arkæologiske Undersøgelser og deres Metode Islands Plads Havnegade Øvrige tilsyn resultater Fremtidigt arbejde Litteratur & Bilag Litteratur Fotoliste

4 Abstrakt I forbindelse med anlæggelsen af et broanlæg fra Havnegades nordligste hjørne og over Inderhavnen til Christianshavn, besluttede Københavns Museum at foretage arkæologiske undersøgelser. Undersøgelserne blev udført i sommeren To lokaliteter blev under søgt: Havnegade ved Nyhavns Hoved og Islands Plads på Christianshavn. På Havnegade fandtes der bolværk og andre trækonstruktioner sandsynligvis fra Nyhavns Hoveds anlæggelse i 1670erne. På Islands Plads fandtes fundament og bolværk sandsynligvis fra områdes erhvervsmæssige brug i slutningen af 1700-tallet. Alt i alt frembragte de to undersøgte lokaliteter ny viden om Københavns Havns historiske udvikling. Dette på trods af, at undersøgelserne var hæmmede af stærk forurening og indtrængende vand på lokaliteterne. Abstract Due to the establishment of a bridge from the northernmost tip of Havnegade and across the central port of Copenhagen (Inderhavnen) to Christianshavn, Museum of Copenhagen decided to conduct archaeological supervision on the construction work. The supervision was conducted in the summer of Two sites were archaeologically supervised: Havngade by Nyhavns Hoved and Islands Plads at Christianshavn. The site at Havnegade contained bulwerk and other timber structures most likely dating from the period of the establishment of Nyhavns Hoved in 1670s. The site at Islands Plads showed bulwerk and foundation most likely related to the commercial activities on the estate in late 18th century. Though teh archaeological work faced challenges of incomming water masses and heavily toxic environment on site, the supervision resulted in new knowledge on the historical development of the Copenhagen port. 4

5 1. Indledning Den 9. august 2009 modtog Københavns Museum henvendelse fra Københavns Kommune, om planlæggelsen af Broer over Inderhavnen et broanlæg planlagt til at strække sig fra Christianshavn til Havnegade ved Nyhavns hoved. Da flere af de berørte områder er af stor betydning for Københavns Havns historiske udvikling, blev det besluttet, at føre arkæologisk tilsyn med gravearbejde primært i Havnegade. I sommeren 2012 blev det af entreprenøren ligeledes oplyst, at kulturhistoriske levn på Islands Plads (Christianshavn) ville blive ødelagt som følge af anlægsarbejdet. Derfor blev der også her ført et arkæologisk tilsyn. Ved tilsynet blev registreret strukturer og anlæg på henholdsvis Havnegade og Islands Plads, der viste sig at give indblik i udbyggelsen af Københavns Havns, i perioden ca Administrative Data KBM Nr.: Amt: København. Herred: Sokkelund. Sogn: Holmen/ Vor Frelser. Bygherrer: Københavns Kommune. Kontaktpersoner: Leif Wintcentz Müller (Københavns Kommune), Steen Blaabjerg (Pihl AS), Niels Grumløse (Københavns Museum). Hovedentreprise: Pihl AS. Daglig ansvarlig, Københavns Museum: Andreas Bonde Hansen. Øvrige medvirkende fra Københavns Museum: Zenon Topcagic, Claus Roden Olsen, Hoda El-Sharnouby, Jacob Mosekilde. Københavns Kommune bekostede undersøgelsen, ved bygherrerdækket budget. 2.1 Øvrige data Anlægsarbejdet til Bro over Inderhavnen blev endeligt vedtaget den 23. marts Derefter blev et budget lavet, som blev endeligt godkendt af Kulturarvsstyrelsen (Det nuværende Kulturstyrelsen) ved Thomas Roland, den 27. maj De arkæologiske undersøgelser startede 16. juni 2012 og sluttede 17. september Området er offentligt kommunalt ejet. Udgravningerne blev primært foretaget med maskiner af varierende størrelse dog alle under 30 tons. Maskinerne var stillet til rådighed af entreprenøren. 5

6 Da de undersøgte områder var genstand for stærk forurening samt indtrængende vandmasser, blev der ikke indsamlet genstande, ligesom erkendelsen af adskilte anlæg ikke var mulig. Der vil i denne beretning derfor ikke forefindes anlægs- samt genstandslister. Vejret var forventeligt af årstiden: grader. I første uge af tilsynet godt, men derefter temmelig ustadigt. 3. Områdernes topografi og kulturhistoriske baggrund - Indledning I forbindelse med anlæggelsen af Broer over Inderhavnen ville flere områder af det ældre Købehavns Havn blive berørt. Dette gjald både på Sjællands-siden og Amager-siden. Havnen har lige fra Københavns grundlæggelse været byens nerve og center. De dele der i forbindelse med dette projekt blev berørt, var historiske udvidelser af byen: dels de militære værfter på det såkaldte Gammelholm (området øst for Kongens Nytorv og Nord for Knippels Bro) samt byudvidelsen Nyhavn, og dels området Nord for Bodenhoffs Plads på Christianshavn. Da de oprindelige kystlinjer ved de undersøgte områder går væsentligt længere inde i landet, er der tale om, at begge områders grund, er skabt ved opfyld og pilotering. 3.1 Havnegade Det nuværende Havnegade er en del af de store udvidelser af Københavns Havn, som blev anlagt op gennem 15- og 1600-tallet. Bro over Inderhavnen berører nærmere præcist det område som kaldes Nyhavns Hoved anlagt i 1670erne hvorpå der fandtes vagthus, kendt som Frossenborg anlagt 1757, og indgang til orlogsværftet på Gammelholm (Linvald 1987: 48f.; Zachariae 1916: 280ff.). Gammelholm var en videreførsel af Kong Hans (grundlægger af den danske flåde og konge ) flådeværft i København. Området tjente flåden langt op i 1800-tallet (Roland 2005: 84). Orlogsværftets del nærmest Nyhavns Hoved, indeholdt mastegrav og masteshus, samt Smaløen som forbandt det nordlige og sydlige Gammelholm (se kort side 8). 6

7 Billedet viser indgangen til Nyhavns Hoved ved Frossenborg. Frossenborg (huset på billedet) tjente som hus for vagterne der bevogtede indgangen mellem Nyhavn og orlogsværftet på Gammelholm (Zachariae 1916: 280). Den oprindelige kystlinje lå indtil slutningen af 1500-tallet ved det nuværende Vingårdstræde og Heibergsgade. Dette ændredes da man udvidede flådens område, ved at binde holmene sammen, indføre kanalsystemer og opføre værft på det område der vi i dag kender som Bremerholm og Gammelholm d.v.s. området fra Havnegade og Nord og Vest-over til kongens Nytorv og Gammel strand (Lindvald 1987: 26ff.). Bag Nyhavns Hoved Fandtes fra 1770 Charlottenborg Have, der frem til 1874 tjente som Botanisk Have (Linvald 1987: 56). Havnegadekvarteret fik sit nuværende udseende i 1870erne da man nedlagde de gamle værftsgrunde og lavede kaj bl.a. til emigrantbåde og da området fra 1965 blev hjemsted for Flyvebådene til Malmö og man udvidede med betonmole (Linvald 1987: 166). Beslutningen om arkæologisk tilsyn med Havnegade beror på, at gravearbejdet potentielt ødelægger anlæg der afspejler disse dele af Københavns Havns vigtigste udvikling. 7

8 Kortet viser Gammelholm med Nyhavns Hoved og Frossenborg (øverst til højre) omkring 1800, som ligger i det nuværende Havnegade. Kort af Arne Bak 1985 (Lindvad 1987: 42). 3.2 Islands Plads Islands Plads Ligger på det nordligste Christianshavn lige nord for Bodenhoffs Plads. Christianshavn blev delvist anlagt på det såkaldte Refshalegrunden (Schiellerup 2005: 79). På det nordlige Christianshavn ligger den oprindelige kystlinje ved det nuværende Strandgade, men det meste af Christianshavn er dog anlagt på pilotering og opfyld. I 1618 blev Christianshavn grundlagt af Christian IV. Hans hensigt med Christianshavn var flerstrenget. Dels skulle byen fungere som forsvar mod angreb fra søsiden, dels var der reelt tale om en udvidelse af havnen og byen (Olesen 2012: 8). 8

9 I 1680erne byggedes volde og bastioner i store træk som planlagt, dog åbnedes der for muligheder for, at bydelen siden kunne inddrage større arealer til handelspladser og industriområder nord og syd langs stranden (Olesen 2012: 8) tallet. Området omkring Islands Plads er den del af Christians Havn, som blev udlagt, da de militære områder på Gammelholm, blev flåden for trange i midten af Oplysningerne om anlæggelsen af Islands Plads er sparsomme. Den nordlige del af Bodenhoffs Plads som Islands Plads må have hørt til er en del af et større opfyldsområde, hvor der i 1770erne blev anlagt skabsværft af datidens store erhvervsmand Andreas Bodenhoff ( ). Senere har området tilhørt forskellige andre erhvervsmænd såvel som admiralitetet. Islands Plads fik dog først sin nuværende udformning i årene op til 1885 (Smidt 1989: 342 ff.). 4 Formål Tilsynet havde til formål, at registrere og udrede de ved gravearbejdet blotlagte dele af havnens historiske konstruktioner. Da arkæologiske undersøgelser af Københavns præindustrielle havneanlæg er sparsomme og da viden om den eksakte bebyggelses-kronologi for de berørte lokaliteter ligeledes er mangelfuld, var områderne af særlig interesse for København Museum. Områdernes bebyggelseskronologi er essentiel for forståelsen af Københavns Havns udvikling teknologisk såvel som historisk. Havnen er Københavns nerve og har om noget tegnet byens historie. Derfor tjente tilsynet ligeledes et overordnet formål: at bevare vigtig information om havnens udvikling til forståelse af byens generelle historie. 5 Kulturhistorisk potentiale Det ventedes fra begyndelsen, at tilsynet med udgravningerne i Havnegade ville kunne give et indblik i generel udvikling af bolværkskonstruktioner og lignende fra 16- og 1700-tallet. Ligeledes ventedes det, at tilsynet ville kunne generere ny viden om dette uudforskede område af Gammelholm/Nyhavn. Denne viden er yderst vigtig i forståelsen af lokal og regional byudvikling samt kulturhistorie fra perioden. Ved 9

10 inddragelsen af Islands Plads blev det muligt at få indblik i et arkæologisk uudforsket hjørne af byen, samt af få et bredt indblik i havnekonstruktioner i København i perioden Tidligere undersøgelser 6.1 Havnegade Omkring Havnegade har der kun været foretaget ganske få arkæologiske undersøgelser tidligere. I de bagvedliggende gader blev der i forbindelse med Københavns Energis projekt De 200 Huller (Poulsen 2004: 2ff.). Disse undersøgelser frembragte ikke videre resultater af relevans for KBM Af mere omfattende undersøgelser findes kun et tilsyn fra 1996, som blev foretaget forud for Københavns Metro. Der var tale om et område på 115 m2 beliggende i Havnegades sydlige ende (mellem Niels Juels Gade og Tordenskjoldsgade), som blev undersøgt af arkæolog Thomas Roland og Københavns Museum (daværende Københavns Bymuseum). Ved undersøgelsen fandtes en del bolværk. Området var stærkt forurenet, så man mødte en del udfordringer i det arkæologiske registrerings- og indsamlingsarbejde. Det lykkedes dog at få inddelt bolværket i fire grupper (I-IV), som også kunne inddeles i tid (ca ) (Roland 2005: 83ff.). 6.2 Islands Plads Der er gennem tiden blevet foretaget adskillige arkæologiske undersøgelser på Christianshavn. Dog er området omkring Bodenhoffs Plads uudforsket. De undersøgelser der ligger tættest på både i forhold til afstand og fundenes karakter er undersøgelser foretaget af Københavns Museum på Krøyers Plads i 2011/12. Her blev undersøgt kulturlag fra første halvdel af 1700-tallet, samt bolværk fra 1740erne og 1750erne (Olesen 2012; Villumsen 2012). 7 De Arkæologiske Undersøgelser og deres Metode Generelt var der tale om et arkæologisk tilsyn. Umiddelbart drejede dette sig hovedsageligt om Havnegade, men da der dukkede uventede anlæg op på Islands Plads, blev tilsynet udvidet. 7.1 Islands Plads På Islands Plads blev udgravet et rektangulært område på ca. 9,5 x 6 meter i Øst-Vestlig retning. Deri fremkom nyere bolværk i Vest-enden, samt et fundamentslignende anlæg, bestående horisontalt liggende planker (ca. 0,25 x 4,5 m.) samt derpå liggende kampesten (ca. 0,5 x 0,3 x 0,5 m.). Fundamentskonstruktionen målte ca. 80 cm. I dybden, ca. 1,6 meter i længden og 4,6 meter i bredden. Konstruktionen syntes at fortsætte til begge sider (ca. Nord-Syd), udenfor udgravningsgrænsen. I selve konstruktionen fandtes forskellige andre trærammer og lign. (se billede side 13), samt underliggende pilotering af ca. 1,5 meter dybe pæle. Øst for træ-/stenkonstruktionen fremkom der et sort kulturlag med enkelte fund. Der blev foretaget et snit i øst-vest-gående retning, for at bestemme evt. laginddeling. Der viste sig i midlertidig kun to lag: det omtalte kulturlag efterfulgt i bunden af blå-gråt molerslag, som også kendes fra andre Christianshavnske lokaliteter, og som normalvis tolkes som undergrund (Villumsen 2012: 9). 10

11 Ovenfor ses bolværk fra Islands Plads. Nedenfor ses profil af træ- og stenfundament, Islands Plads. Foto: Andreas Bonde Hansen. Området blev primært udgravet med maskiner af forskellige størrelser dog alle under 30 tons. Træ- og stenstrukturerne blev renset af i hånden og indmålt med GPS Trimble R8 MODEL og derefter rekonstrueret i det arkæologiske databehandlingsprogram Intrasis. I kulturlaget bag ved strukturerne fremkom ganske få genstande. Disse kunne på stedet, dateres til slut 1700-tal samt 1800-tal. Kulturlaget blev ligeledes indmålt med GPS. Udgravningen var præget af store problemer med indtrængende vand. Derfor var det også kun dele af bolværket der kunne rekonstrueres i Intrasis (se foto side 9) De fundne anlæg tolkedes som værende 1700-tals bolværk og en art fundament. Fundamentet havde en slående lighed med fundament fra huse tidligere fundet omkring kanalerne på Christianshavn (Olsen 2012: pers. Komm.). Dog kendes ingen deciderede huse fra områdets tidlige periode. Alternativt, kunne der være tale om en art udvidet kajanlæg udvidet forstået som forstærket og udbygget i forhold til det gængse 11

12 bolværk. Dette anlagdes til tider i forbindelse med kraner, større anløbspladser og lign. Da vi må formode at denne indre del af Islands Plads hører til det opfyldte område, hvor erhvervsmanden Andreas Bodenhoff i 1700erne anlagde anløbsplads og værft, er det nærliggende at tro, at en betydelig aktivitet omkring pladsen, har krævet en sådan forstærket konstruktion. Og det er derfor nærliggende at antage, at de fundne anlæg på Islands Plads, hører til denne aktivitet. Nedenfor ses sten- og træfundament fra Islands Plads. Foto: Andreas Bonde Hansen På Islands Plads, forekom store problemer med at holde indtrængende vand tilbage. Derfor var det også kun dele af bolværket der blev indmålt ligesom den øvrige registrering foregik i al hast. Foto: Andreas Bonde Hansen. 12

13 Figur over de indmålte anlæg på Islands Plads. De to bolværks pæle som ses længst mod vest, var suppleret af andet bolværk, som desværre ikke kunne indmåles grundet indtrængende vand. Andreas Bonde Hansen. 7.2 Havnegade Tilsynet i Havnegade bød på den umiddelbare udfordring, at området er stærkt forurenet. Dette gjorde at langt de fleste af de arkæologiske undersøgelser måtte begrænses til fotografering på kanten af udgravningen, og at fysisk kontakt med anlæg samt indsamling af genstande var udelukket. Udgravningsgrænserne blev målt ind med GPS Trimble R8 MODEL og manuelle indmålinger blev foretaget i det mulige omfang. Det var muligt herudfra, at genskabe de fleste af de fremkomne anlæg i det arkæologiske databehandlingsprogram Intrasis. I udgravningens vestlige del der var knapt så forurenet (om end stadig mærkbart) som den østlige del var det mulighed for at tage mere detaljerede fotos, af enkelte af anlæggene. Det var dog stadig udelukket at rense anlæggene af i hånden. Det først udgravede område af Havnegade (det østligste), frembød boldværk af nyere dato. I ældste fald kan dette dateres til udbygningen af Havnegade-kvarteret i 1870erne, men Bolværket kan også være fra anlæggelse af beton-kajerne i 1960erne. Bag dette fremkom flere forskelligartede træstrukturer. Først og fremmest drejede dette sig om store bolværkspæle, 2,6 meter dybe og optil en halv meter i diameter. Disse var suppleret med flere mindre pæle 13

14 ofte benyttet som reparation eller udskiftning af de større pæle. Flere steder viste der sig planker, påmonteret de vertikale pæle. I midten af udgravningen fremkom en sammenhængende konstruktion af vertikale pæle (som de beskrevne) med tværbjælker (Øst-Vest) og horisontale planker (Nord-Syd). Dette ligner en egentlig pilotering eller simpel bro. Lige Nord herfor, fandtes en fundamentsblok af teglsten, som dog kan have været omrodet. T.v.: Bolværkspæle med påliggende plænke. Foto: Andreas Bonde Hansen. T.h.: Bolværkskonstruktion med udskiftningspæl. Foto: Andreas Bonde Hansen. Simple brokonstruktioner af denne art, kendes fra 16- og 1700-tallet fra flere steder fra København. Da området omkring Havnegade i perioder har bestået af en inddæmmet vandgrav med en smal farvej på østsiden, er det nærliggende at antage at forskellige former for bro og pilotering har været anlagt i forbindelse hermed også selvom de ikke figurer på diverse kort. Træstrukturerne må generelt sige, at have en vis lighed med træstrukturer fundet fra slutningen af 1600-tallet og starten af 1700-tallet i Havnegade (Roland 2005: 84-87) samt Kvæsthusbroen (Lund 2004: Bliag). 14

15 Billederne viser træstrutur fra Havnegade (nævnt side 10). Der er tale om en mulig farvej til og fra smaløen eller anden del af Gammelholm/Nyhavnshoved. Billedet til vestre viser anlægget i profil og billedet til højre viser anlægget i fladen. Foto: Andreas Bonde Hansen. Andreas Bonde Hansen. 15 Figuren viser de indmålte anlæg i Havnegade.

16 7.3 Øvrige tilsyn Københavns Museum blev over sommeren 2012, ydermere kontaktet omkring to andre lokaliteter, hvor man i forbindelse med anlægsarbejde til Broer over Inderhavnen, var støt på bolværk. Da bolværkene allerede ved tilsynene var stærkt beskadigede (og da visse typer bolværk ikke ændrer sig meget over tid), var det svært at vurderer præcist hvor gamle de var. Dog befandt disse bolværkskonstruktioner sig så tæt på den moderne betonkant, at de må høre hertil, eller have været påvirket af disse konstruktioner. Disse bolværk blev sparsomt registreret og fotograferet. Dermed har man sikret sig viden deres tilstedeværelse, til evt. anlægsarbejde i området i fremtiden. Det vurderedes derefter, at museet ikke ville foretage sig yderligere, omkring disse anlæg. 8 resultater Tilsynet har bidraget til ny viden om to uudforskede kernelokaliteter i Københavns Havn. På Havnegade blev konstateret bolværk og andre træstruktuturer, der giver ny indsigt i denne dårligt belyste del af Gammelholm. En udvidet kortlægning af denne del af byen er nu mulig, hvilket må anses som værende uhyre vigtigt for byens historie. På Islands Plads blev fundet og undersøgt hidtil ukendte anlæg. Islands Plads har aldrig før været undersøgt og der ventedes da heller ikke at finde noget nævneværdigt. Men da udgravning tog den form som den gjorde, fremkom anlæg i et omfang som ikke var forventet, og et hidtil ubelyst område af København kan nu indtræde i historien. At de fundne anlæg hører til Andreas Bodenhoffs ( ) aktiviteter i området er en plausibel tolkning og de den hidtil ukendte udbredelse af hans virksomhed, har fået tilført ny viden. Generelt har KBM 3913 Broer over Inderhavnen bidraget med forøget indsigt i historien om maritime anlæg i København, i et bredt perspektiv. 9 Fremtidigt arbejde De arkæologiske undersøgelser i Havnegade og på Islands Plads m.fl., har givet øget kendskab til afgrænsningen af de historiske havneanlæg i de berørte områder. I forbindelse med evt. fremtidige anlægsprojekter ved de berørte lokaliteter, anbefales det at der føres arkæologisk tilsyn. Dette i særdeleshed hvis der skal bygges i området fra 1,5 meter fra den nuværende kajkant (hvor de historiske bolværker synes at begynde) og indad. 10 Litteratur & Bilag 10.1 Litteratur Linvald, S. 1987: København Før og Nu og Aldrig: 2. Gammelholm og Frederiksholm. Bramsen & Fogtdal (ed.). Palle Fogtdal. Lund, J. 2004: KBM 2973 Kvæsthusbroen. Bolværk fra starten af 1700-tallet og anlægskaj fra Beretning Københavns Bymuseum. November

17 Olesen, C. R. 2012: Krøyers Plads II KBM Beretning Københavns Museum. Poulsen, L.L. 2004: Arkæologiske undersøgelser i forbindelse med renovering af vandledninger på strækningen mellem Slotsholmen og Amalienborg. KBM huller. Beretningen Københavns Bymuseum. Roland, T. 2005: Et kongeligt bolværk Havnegade, København. I Roland 2005: Bolværker fra middelalder og nyere tid. Indlæg fra Seminar afholdt på Næstved Museum Stfitsbogtrykkeriet, Næstved. Shillerup, P. 2005: Bolværk i Grønnegårds Havn, Christiansbro. I Roland 2005: Bolværker fra middelalder og nyere tid. Indlæg fra Seminar afholdt på Næstved Museum Stfitsbogtrykkeriet, Næstved. Smidt, C. M. 1989: København Før og Nu og Aldrig: 7. Christianshavn. Bramsen & Fogtdal (ed.). Palle Fogtdal. Thostrup, S. 1989: København Før og Nu og Aldrig: 8. Holmen og Orlogsværftet. Bramsen & Fogtdal (ed.). Palle Fogtdal. Villumsen, T. 2012: Krøyers Plads KBM Beretning, Københavns Museum. Zachariae, F. 1916: Før og Nu: 2den Aargang Historisk, Topografisk tidsskrift. E. Jespersens Forlag, København Fotoliste Foto-nr. KBM-nr. Motiv Set mod Dato Initial Havnegade: Bolværk/Jordanker s ABH Havnegade: Bolværk/Jordanker ø ABH Havnegade: Bolværk sv ABH Havnegade: Oversigt s ABH Havnegade: Bjælke sydlige ende v ABH Havnegade: Trækonstruktion sydlige ende n ABH Havnegade: Oversigt n ABH Havnegade: optagede bjælker nv ABH Havnegade: Trækonstruktion v ABH Havnegade: Pæl fra bolværk v ABH Havnegade: jordankre m.m. - midt udgravning ø ABH Havnegade: pæl jordanker v ABH Havnegade pæle, bolværk v ABH Havnegade: opgravet sten. v ABH Havnegade: Pæl trækonstruktion sydøstlige hjørne sø ABH Havnegade: jernspyd ø ABH havnegade: arbejdsbillede n ABH havngade: trækonstruktion, profil v ABH havnegade: trækonstruktion n ABH Havnegade: Bjælke sydlige ende (optaget) v ABH havnegade: stedet hvor ovenstående bjælkede er optaget fra v ABH havnegade: jordankre m.m. n ABH 17

18 havnegade: trækonstruktion, nordlige del v ABH havnegade: stolpe m.m. v ABH Havnegade: Oversigt s ABH Havnegade: Oversigt n ABH havnegade: trækonstruktion, sydvestlige hjørne sv ABH havngade: trækonstruktion, midt udgravning v ABH havnegade: bjælke, nordvestligste hjørne nv ABH havnegade: trækonst./betonmole v ABH havnegade: nordlige del v ABH Havnegade: Oversigt n ABH havnegade: muligt bolværk v ABH havnegade: bolværk, østlig profil sø ZT Havnegade: bolværk i vestlig profil sv ZT havnegade: bolværk i nordlige profil nv ZT Havnegade: bolværk i vestlig profil ø ZT havnegade: bjælke, udstikkende af vestlig profil n ZT havnegade : bolværk v ABH Islands Plads (ISLPL): Stenfundament, profil ø cro ISLPL: stenfundament (s1304) ø cro ISLPL: stenfundament (s1304) ø cro ISLPL: stenfundament, midt (s1304) ø cro ISLPL: stenfundament, (s1304) ø cro ISLPL: træplanke, nordlige ende (s1304) nø cro ISLPL: træplanke, midt (s1304) ø cro ISLPL: træplanke, sydlige del (s1304) ø cro ISLPL: oversigt v ABH ISLPL: oversigt n ABH ISLPL: oversigt ø ABH ISLPL: bolværk n ABH ISLPL: træ-/sten-fundament ø ABH ISLPL: bolværk n ABH Masteskursvej: bolværk ABH Masteskursvej: oversigt ABH Masteskursevej: oversigt s ABH ISLPL: arbejdsbillede n ABH ISLPL: Kulturlag n ABH ISLPL: Kulturlag v ABH ISLPL: sten-/trækonstruktion - arbejdsbillede n ABH ISLPL: sten-/trækonstruktion - arbejdsbillede v ABH ISLPL: sten-/trækonstruktion - profil ø ABH ISLPL: muligt stolpehul ø ABH Fotobog ABH ISLPL: arbejdsbillede v ABH ISLPL. Jernspyd - trækonstruktion v ABH ISLPL: arbejdsbillede - vand kommer ind i udgravningen v ABH ISLPL: arbejdsbillede n ABH ISLPL: UDGÅR! ABH ISLPL: trækonstruktion 1295 n ABH 18

19 ISLPL: træ-/sten-fundament n ABH ISLPL: træ-/sten-fundament nv ABH ISLPL: træ-/sten-fundament v ABH ISLPL: arbejdsbillede n ABH ISLPL: Bolværk - 'genstandsfoto' (1700-tal) n cro ISLPL: trækonstruktion v ABH ISLPL: trækonstruktion, (nord) omkring 1425 v ABH ISLPL: trækonstruktion, (syd) omkring 1364 v ABH ISLPL: trækontruktion n ABH ISLPL: oversigt v ABH ISLPL: stolpe 1410 v ABH ISLPL: stolpe - nærbillede v ABH ISLPL: arbejdsbillede v ABH ISLPL: pilotering v ABH ISLPL: profil n ABH ISLPL: profil nv ABH ISLPL: optagede pæle ABH Proviantmagasingraven: DIV. Tømmer v ABH Havnegade: Tømmer ø ABH Havnegade Tømmer n ABH Havnegade: pæl/tømmerkontruktion n ABH havnegade: arbejdsbillede nv ABH Havnegade: Pæl nv ABH Havnegade: Trækonstruktion m. tværgående bjælke n ABH Havnegade: Trækonstruktion m. tværgående bjælke n ABH Havnegade: Bolværk nv ABH Havnegade: Bolværk , nv ABH Havnegade: Teglstensstruktur nv ABH Havnegade: optaget teglsten ABH Havnegade: optaget planke ABH Havnegade: optaget pæl ABH Havnegade: Bolværk ø ABH havnegade: arbejdsbillede sø ABH Havnegade: bolværk, midt udgravning s ABH Havnegade: Bolværk, tværgående planke s ABH Havnegade: bolværk, midt udgravning sø ABH Havnegade: bolværk, midt udgravning s ABH Havnegade: optaget pæl - muligvis brugt til udskiftning ABH Havnegade: trækonstruktion s ABH Havnegade: trækonstruktion ø ABH Havnegade: trækonstruktion nø ABH Havnegade: trækonstruktion sv ABH Havnegade: trækonstrution nø ABH Havnegade: trækonstruktion v ABH Havnegade: trækonstruktion n ABH Havnegade: trækonstruktion sø ABH Havnegade: pilotering u. trækonstruktion v ABH Havnegade: dele af trækonstruktion sø ABH 19

20 Havnegade: tværgående bjælke u. trækonstruktion n ABH Havnegade: pilotering n ABH Havnegade: optaget trævandrør ABH ABH 20

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT KBM 4002 Torvegade Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 C.W. Eckersberg.

Læs mere

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2013 Wildersgade 7 Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KBM 2148 København set fra Amager ca. 1587, inden

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

KBM 4049 Christianshavns Vold

KBM 4049 Christianshavns Vold KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 4049 Christianshavns Vold Rapport over hændelsesforløb og besigtigelsesresultat Christianshavns Vold, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sb-nummer 020306-582

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42.

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. ØFM 435 K15 ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. KUAS nr. -7.24.02/KTM-0001 Beretning for boreprøver samt efterfølgende forundersøgelse

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Arkæologisk udgravning Beretning HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Hatting Sogn, Hatting By Ejerlav, matrikelnr.: 7000ac Sted-SBnr.: 170403-216 Horsens Museum har

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

VHM Bangsbo Å. VHM00540_F0054. Muldafrømning og opmåling af søgegrøft. Set fra ØNØ.

VHM Bangsbo Å. VHM00540_F0054. Muldafrømning og opmåling af søgegrøft. Set fra ØNØ. VHM 00540 Bangsbo Å Flade sogn, Horns herred, Frederikshavn Kommune Fund og Fortidsminder 100303-178 VHM00540_F0054. Muldafrømning og opmåling af søgegrøft. Set fra ØNØ. Arkæologisk forundersøgelse forud

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM 1894 KUAS FOR 2003-2123-0296 År: 2004 Indhold

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion

Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion Matr.nr. 601, Christianshavns Vold, Vor Frelsers Sogn, Københavns Amt, Fred.nr. 3130:15 KBM 4102 E-doc.nr.:

Læs mere

Borgergade. Sankt Annæ Kvarter, Garnisons sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Stednr. 020306-526 KBM 3979

Borgergade. Sankt Annæ Kvarter, Garnisons sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Stednr. 020306-526 KBM 3979 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012 Borgergade Sankt Annæ Kvarter, Garnisons sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Stednr. 020306-526 KBM 3979 Stine Damsbo Winther 1 Københavns

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 56.

SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 56. SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.18. Sb.nr. 56. KUAS nr. - Anmeldelse og besigtigelse af stensat brønd og løsfund ved kloakeringsarbejde på vejareal

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012 Krøyers Plads (II) Matr.nr. 625, Christianshavns kvarter, Københavns sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Stednr. 020306, sb. nr.

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport

Arkæologisk forundersøgelse Rapport Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM 3271 Søndre Fælledvej, Tørring. Privat skovrejsning. Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 7h Sted-SBnr.: 160607-113

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

VHM Vellingshøj Bæk

VHM Vellingshøj Bæk VHM 715 Vellingshøj Bæk Hjørring Bjerge, Hjørring sogn, Vennebjerg herred, Hjørring Kommune Fund og Fortidsminder 165-91 VHM715F6: Arbejdsfoto. Udvidelse omkring tørvegrav. Arkæologisk forundersøgelse

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Sted: Langgade. Matr. nr. 5bt, Lund By, Tamdrup KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0028 Ill. 1.

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08.

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. , Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0042 Beretning for udgravning dæmningsanlæg fra højmiddelalderen, udført af Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen i efteråret

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde.

Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde. Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde. Udarbejdet november 2011 af museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen, Sydvestjyske Museer. Fig. 0: Kåverbjerget.

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

SVM1425 Grønningen, Slagelse, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1425 Grønningen, Slagelse, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1425 Grønningen, Slagelse, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Kampagne: 20 08 KUAS nr. Besigtigelse i forbindelse med nedlægning af fjernevarmerør på Grønningen

Læs mere

KBM 3594, Valdemarsgade mfl.

KBM 3594, Valdemarsgade mfl. Beretning for de arkæologiske undersøgelser ved: KBM 3594, Valdemarsgade mfl. Kuas. j.nr. 2008-7.24.02. KBM 3594, Valdemarsgade m.fl. Figur 1: 29/01-09. Der graves udfor Vesterbrogade 115. Arkæolog, cand.

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF:

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Udgravningsberetning SJM 187 K3 SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Beretning for forundersøgelse forud for skovrejsning på 7 ha. nordvest

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3561 Lokalplan 40.10 PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav med sin stratigrafi en

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse udført af Stine Jæger Hoff for, sommer Oversigtkort over anlægsarealet Kort- & matrikelstyrelsen Museets j.nr.: MLF00198

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere