HAVNEGADE & ISLANDS PLADS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVNEGADE & ISLANDS PLADS"

Transkript

1 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012 HAVNEGADE & ISLANDS PLADS Beretning for arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Broer over Inderhavnen Nyhavns Hoved samt området Nord for Bodenhoffs Plads på Christianshavn KBM 3913 Af mag.art. Andreas Bonde Hansen Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmen og Vor Frelser sogne. 1

2 Københavns Museum Vesterbrogade København V Telefon: Fax: Københavns Museum

3 Indhold Abstrakt... 4 Abstract Indledning Administrative Data Øvrige data Områdernes topografi og kulturhistoriske baggrund - Indledning Havnegade Islands Plads Formål Kulturhistorisk potentiale Tidligere undersøgelser Havnegade Islands Plads De Arkæologiske Undersøgelser og deres Metode Islands Plads Havnegade Øvrige tilsyn resultater Fremtidigt arbejde Litteratur & Bilag Litteratur Fotoliste

4 Abstrakt I forbindelse med anlæggelsen af et broanlæg fra Havnegades nordligste hjørne og over Inderhavnen til Christianshavn, besluttede Københavns Museum at foretage arkæologiske undersøgelser. Undersøgelserne blev udført i sommeren To lokaliteter blev under søgt: Havnegade ved Nyhavns Hoved og Islands Plads på Christianshavn. På Havnegade fandtes der bolværk og andre trækonstruktioner sandsynligvis fra Nyhavns Hoveds anlæggelse i 1670erne. På Islands Plads fandtes fundament og bolværk sandsynligvis fra områdes erhvervsmæssige brug i slutningen af 1700-tallet. Alt i alt frembragte de to undersøgte lokaliteter ny viden om Københavns Havns historiske udvikling. Dette på trods af, at undersøgelserne var hæmmede af stærk forurening og indtrængende vand på lokaliteterne. Abstract Due to the establishment of a bridge from the northernmost tip of Havnegade and across the central port of Copenhagen (Inderhavnen) to Christianshavn, Museum of Copenhagen decided to conduct archaeological supervision on the construction work. The supervision was conducted in the summer of Two sites were archaeologically supervised: Havngade by Nyhavns Hoved and Islands Plads at Christianshavn. The site at Havnegade contained bulwerk and other timber structures most likely dating from the period of the establishment of Nyhavns Hoved in 1670s. The site at Islands Plads showed bulwerk and foundation most likely related to the commercial activities on the estate in late 18th century. Though teh archaeological work faced challenges of incomming water masses and heavily toxic environment on site, the supervision resulted in new knowledge on the historical development of the Copenhagen port. 4

5 1. Indledning Den 9. august 2009 modtog Københavns Museum henvendelse fra Københavns Kommune, om planlæggelsen af Broer over Inderhavnen et broanlæg planlagt til at strække sig fra Christianshavn til Havnegade ved Nyhavns hoved. Da flere af de berørte områder er af stor betydning for Københavns Havns historiske udvikling, blev det besluttet, at føre arkæologisk tilsyn med gravearbejde primært i Havnegade. I sommeren 2012 blev det af entreprenøren ligeledes oplyst, at kulturhistoriske levn på Islands Plads (Christianshavn) ville blive ødelagt som følge af anlægsarbejdet. Derfor blev der også her ført et arkæologisk tilsyn. Ved tilsynet blev registreret strukturer og anlæg på henholdsvis Havnegade og Islands Plads, der viste sig at give indblik i udbyggelsen af Københavns Havns, i perioden ca Administrative Data KBM Nr.: Amt: København. Herred: Sokkelund. Sogn: Holmen/ Vor Frelser. Bygherrer: Københavns Kommune. Kontaktpersoner: Leif Wintcentz Müller (Københavns Kommune), Steen Blaabjerg (Pihl AS), Niels Grumløse (Københavns Museum). Hovedentreprise: Pihl AS. Daglig ansvarlig, Københavns Museum: Andreas Bonde Hansen. Øvrige medvirkende fra Københavns Museum: Zenon Topcagic, Claus Roden Olsen, Hoda El-Sharnouby, Jacob Mosekilde. Københavns Kommune bekostede undersøgelsen, ved bygherrerdækket budget. 2.1 Øvrige data Anlægsarbejdet til Bro over Inderhavnen blev endeligt vedtaget den 23. marts Derefter blev et budget lavet, som blev endeligt godkendt af Kulturarvsstyrelsen (Det nuværende Kulturstyrelsen) ved Thomas Roland, den 27. maj De arkæologiske undersøgelser startede 16. juni 2012 og sluttede 17. september Området er offentligt kommunalt ejet. Udgravningerne blev primært foretaget med maskiner af varierende størrelse dog alle under 30 tons. Maskinerne var stillet til rådighed af entreprenøren. 5

6 Da de undersøgte områder var genstand for stærk forurening samt indtrængende vandmasser, blev der ikke indsamlet genstande, ligesom erkendelsen af adskilte anlæg ikke var mulig. Der vil i denne beretning derfor ikke forefindes anlægs- samt genstandslister. Vejret var forventeligt af årstiden: grader. I første uge af tilsynet godt, men derefter temmelig ustadigt. 3. Områdernes topografi og kulturhistoriske baggrund - Indledning I forbindelse med anlæggelsen af Broer over Inderhavnen ville flere områder af det ældre Købehavns Havn blive berørt. Dette gjald både på Sjællands-siden og Amager-siden. Havnen har lige fra Københavns grundlæggelse været byens nerve og center. De dele der i forbindelse med dette projekt blev berørt, var historiske udvidelser af byen: dels de militære værfter på det såkaldte Gammelholm (området øst for Kongens Nytorv og Nord for Knippels Bro) samt byudvidelsen Nyhavn, og dels området Nord for Bodenhoffs Plads på Christianshavn. Da de oprindelige kystlinjer ved de undersøgte områder går væsentligt længere inde i landet, er der tale om, at begge områders grund, er skabt ved opfyld og pilotering. 3.1 Havnegade Det nuværende Havnegade er en del af de store udvidelser af Københavns Havn, som blev anlagt op gennem 15- og 1600-tallet. Bro over Inderhavnen berører nærmere præcist det område som kaldes Nyhavns Hoved anlagt i 1670erne hvorpå der fandtes vagthus, kendt som Frossenborg anlagt 1757, og indgang til orlogsværftet på Gammelholm (Linvald 1987: 48f.; Zachariae 1916: 280ff.). Gammelholm var en videreførsel af Kong Hans (grundlægger af den danske flåde og konge ) flådeværft i København. Området tjente flåden langt op i 1800-tallet (Roland 2005: 84). Orlogsværftets del nærmest Nyhavns Hoved, indeholdt mastegrav og masteshus, samt Smaløen som forbandt det nordlige og sydlige Gammelholm (se kort side 8). 6

7 Billedet viser indgangen til Nyhavns Hoved ved Frossenborg. Frossenborg (huset på billedet) tjente som hus for vagterne der bevogtede indgangen mellem Nyhavn og orlogsværftet på Gammelholm (Zachariae 1916: 280). Den oprindelige kystlinje lå indtil slutningen af 1500-tallet ved det nuværende Vingårdstræde og Heibergsgade. Dette ændredes da man udvidede flådens område, ved at binde holmene sammen, indføre kanalsystemer og opføre værft på det område der vi i dag kender som Bremerholm og Gammelholm d.v.s. området fra Havnegade og Nord og Vest-over til kongens Nytorv og Gammel strand (Lindvald 1987: 26ff.). Bag Nyhavns Hoved Fandtes fra 1770 Charlottenborg Have, der frem til 1874 tjente som Botanisk Have (Linvald 1987: 56). Havnegadekvarteret fik sit nuværende udseende i 1870erne da man nedlagde de gamle værftsgrunde og lavede kaj bl.a. til emigrantbåde og da området fra 1965 blev hjemsted for Flyvebådene til Malmö og man udvidede med betonmole (Linvald 1987: 166). Beslutningen om arkæologisk tilsyn med Havnegade beror på, at gravearbejdet potentielt ødelægger anlæg der afspejler disse dele af Københavns Havns vigtigste udvikling. 7

8 Kortet viser Gammelholm med Nyhavns Hoved og Frossenborg (øverst til højre) omkring 1800, som ligger i det nuværende Havnegade. Kort af Arne Bak 1985 (Lindvad 1987: 42). 3.2 Islands Plads Islands Plads Ligger på det nordligste Christianshavn lige nord for Bodenhoffs Plads. Christianshavn blev delvist anlagt på det såkaldte Refshalegrunden (Schiellerup 2005: 79). På det nordlige Christianshavn ligger den oprindelige kystlinje ved det nuværende Strandgade, men det meste af Christianshavn er dog anlagt på pilotering og opfyld. I 1618 blev Christianshavn grundlagt af Christian IV. Hans hensigt med Christianshavn var flerstrenget. Dels skulle byen fungere som forsvar mod angreb fra søsiden, dels var der reelt tale om en udvidelse af havnen og byen (Olesen 2012: 8). 8

9 I 1680erne byggedes volde og bastioner i store træk som planlagt, dog åbnedes der for muligheder for, at bydelen siden kunne inddrage større arealer til handelspladser og industriområder nord og syd langs stranden (Olesen 2012: 8) tallet. Området omkring Islands Plads er den del af Christians Havn, som blev udlagt, da de militære områder på Gammelholm, blev flåden for trange i midten af Oplysningerne om anlæggelsen af Islands Plads er sparsomme. Den nordlige del af Bodenhoffs Plads som Islands Plads må have hørt til er en del af et større opfyldsområde, hvor der i 1770erne blev anlagt skabsværft af datidens store erhvervsmand Andreas Bodenhoff ( ). Senere har området tilhørt forskellige andre erhvervsmænd såvel som admiralitetet. Islands Plads fik dog først sin nuværende udformning i årene op til 1885 (Smidt 1989: 342 ff.). 4 Formål Tilsynet havde til formål, at registrere og udrede de ved gravearbejdet blotlagte dele af havnens historiske konstruktioner. Da arkæologiske undersøgelser af Københavns præindustrielle havneanlæg er sparsomme og da viden om den eksakte bebyggelses-kronologi for de berørte lokaliteter ligeledes er mangelfuld, var områderne af særlig interesse for København Museum. Områdernes bebyggelseskronologi er essentiel for forståelsen af Københavns Havns udvikling teknologisk såvel som historisk. Havnen er Københavns nerve og har om noget tegnet byens historie. Derfor tjente tilsynet ligeledes et overordnet formål: at bevare vigtig information om havnens udvikling til forståelse af byens generelle historie. 5 Kulturhistorisk potentiale Det ventedes fra begyndelsen, at tilsynet med udgravningerne i Havnegade ville kunne give et indblik i generel udvikling af bolværkskonstruktioner og lignende fra 16- og 1700-tallet. Ligeledes ventedes det, at tilsynet ville kunne generere ny viden om dette uudforskede område af Gammelholm/Nyhavn. Denne viden er yderst vigtig i forståelsen af lokal og regional byudvikling samt kulturhistorie fra perioden. Ved 9

10 inddragelsen af Islands Plads blev det muligt at få indblik i et arkæologisk uudforsket hjørne af byen, samt af få et bredt indblik i havnekonstruktioner i København i perioden Tidligere undersøgelser 6.1 Havnegade Omkring Havnegade har der kun været foretaget ganske få arkæologiske undersøgelser tidligere. I de bagvedliggende gader blev der i forbindelse med Københavns Energis projekt De 200 Huller (Poulsen 2004: 2ff.). Disse undersøgelser frembragte ikke videre resultater af relevans for KBM Af mere omfattende undersøgelser findes kun et tilsyn fra 1996, som blev foretaget forud for Københavns Metro. Der var tale om et område på 115 m2 beliggende i Havnegades sydlige ende (mellem Niels Juels Gade og Tordenskjoldsgade), som blev undersøgt af arkæolog Thomas Roland og Københavns Museum (daværende Københavns Bymuseum). Ved undersøgelsen fandtes en del bolværk. Området var stærkt forurenet, så man mødte en del udfordringer i det arkæologiske registrerings- og indsamlingsarbejde. Det lykkedes dog at få inddelt bolværket i fire grupper (I-IV), som også kunne inddeles i tid (ca ) (Roland 2005: 83ff.). 6.2 Islands Plads Der er gennem tiden blevet foretaget adskillige arkæologiske undersøgelser på Christianshavn. Dog er området omkring Bodenhoffs Plads uudforsket. De undersøgelser der ligger tættest på både i forhold til afstand og fundenes karakter er undersøgelser foretaget af Københavns Museum på Krøyers Plads i 2011/12. Her blev undersøgt kulturlag fra første halvdel af 1700-tallet, samt bolværk fra 1740erne og 1750erne (Olesen 2012; Villumsen 2012). 7 De Arkæologiske Undersøgelser og deres Metode Generelt var der tale om et arkæologisk tilsyn. Umiddelbart drejede dette sig hovedsageligt om Havnegade, men da der dukkede uventede anlæg op på Islands Plads, blev tilsynet udvidet. 7.1 Islands Plads På Islands Plads blev udgravet et rektangulært område på ca. 9,5 x 6 meter i Øst-Vestlig retning. Deri fremkom nyere bolværk i Vest-enden, samt et fundamentslignende anlæg, bestående horisontalt liggende planker (ca. 0,25 x 4,5 m.) samt derpå liggende kampesten (ca. 0,5 x 0,3 x 0,5 m.). Fundamentskonstruktionen målte ca. 80 cm. I dybden, ca. 1,6 meter i længden og 4,6 meter i bredden. Konstruktionen syntes at fortsætte til begge sider (ca. Nord-Syd), udenfor udgravningsgrænsen. I selve konstruktionen fandtes forskellige andre trærammer og lign. (se billede side 13), samt underliggende pilotering af ca. 1,5 meter dybe pæle. Øst for træ-/stenkonstruktionen fremkom der et sort kulturlag med enkelte fund. Der blev foretaget et snit i øst-vest-gående retning, for at bestemme evt. laginddeling. Der viste sig i midlertidig kun to lag: det omtalte kulturlag efterfulgt i bunden af blå-gråt molerslag, som også kendes fra andre Christianshavnske lokaliteter, og som normalvis tolkes som undergrund (Villumsen 2012: 9). 10

11 Ovenfor ses bolværk fra Islands Plads. Nedenfor ses profil af træ- og stenfundament, Islands Plads. Foto: Andreas Bonde Hansen. Området blev primært udgravet med maskiner af forskellige størrelser dog alle under 30 tons. Træ- og stenstrukturerne blev renset af i hånden og indmålt med GPS Trimble R8 MODEL og derefter rekonstrueret i det arkæologiske databehandlingsprogram Intrasis. I kulturlaget bag ved strukturerne fremkom ganske få genstande. Disse kunne på stedet, dateres til slut 1700-tal samt 1800-tal. Kulturlaget blev ligeledes indmålt med GPS. Udgravningen var præget af store problemer med indtrængende vand. Derfor var det også kun dele af bolværket der kunne rekonstrueres i Intrasis (se foto side 9) De fundne anlæg tolkedes som værende 1700-tals bolværk og en art fundament. Fundamentet havde en slående lighed med fundament fra huse tidligere fundet omkring kanalerne på Christianshavn (Olsen 2012: pers. Komm.). Dog kendes ingen deciderede huse fra områdets tidlige periode. Alternativt, kunne der være tale om en art udvidet kajanlæg udvidet forstået som forstærket og udbygget i forhold til det gængse 11

12 bolværk. Dette anlagdes til tider i forbindelse med kraner, større anløbspladser og lign. Da vi må formode at denne indre del af Islands Plads hører til det opfyldte område, hvor erhvervsmanden Andreas Bodenhoff i 1700erne anlagde anløbsplads og værft, er det nærliggende at tro, at en betydelig aktivitet omkring pladsen, har krævet en sådan forstærket konstruktion. Og det er derfor nærliggende at antage, at de fundne anlæg på Islands Plads, hører til denne aktivitet. Nedenfor ses sten- og træfundament fra Islands Plads. Foto: Andreas Bonde Hansen På Islands Plads, forekom store problemer med at holde indtrængende vand tilbage. Derfor var det også kun dele af bolværket der blev indmålt ligesom den øvrige registrering foregik i al hast. Foto: Andreas Bonde Hansen. 12

13 Figur over de indmålte anlæg på Islands Plads. De to bolværks pæle som ses længst mod vest, var suppleret af andet bolværk, som desværre ikke kunne indmåles grundet indtrængende vand. Andreas Bonde Hansen. 7.2 Havnegade Tilsynet i Havnegade bød på den umiddelbare udfordring, at området er stærkt forurenet. Dette gjorde at langt de fleste af de arkæologiske undersøgelser måtte begrænses til fotografering på kanten af udgravningen, og at fysisk kontakt med anlæg samt indsamling af genstande var udelukket. Udgravningsgrænserne blev målt ind med GPS Trimble R8 MODEL og manuelle indmålinger blev foretaget i det mulige omfang. Det var muligt herudfra, at genskabe de fleste af de fremkomne anlæg i det arkæologiske databehandlingsprogram Intrasis. I udgravningens vestlige del der var knapt så forurenet (om end stadig mærkbart) som den østlige del var det mulighed for at tage mere detaljerede fotos, af enkelte af anlæggene. Det var dog stadig udelukket at rense anlæggene af i hånden. Det først udgravede område af Havnegade (det østligste), frembød boldværk af nyere dato. I ældste fald kan dette dateres til udbygningen af Havnegade-kvarteret i 1870erne, men Bolværket kan også være fra anlæggelse af beton-kajerne i 1960erne. Bag dette fremkom flere forskelligartede træstrukturer. Først og fremmest drejede dette sig om store bolværkspæle, 2,6 meter dybe og optil en halv meter i diameter. Disse var suppleret med flere mindre pæle 13

14 ofte benyttet som reparation eller udskiftning af de større pæle. Flere steder viste der sig planker, påmonteret de vertikale pæle. I midten af udgravningen fremkom en sammenhængende konstruktion af vertikale pæle (som de beskrevne) med tværbjælker (Øst-Vest) og horisontale planker (Nord-Syd). Dette ligner en egentlig pilotering eller simpel bro. Lige Nord herfor, fandtes en fundamentsblok af teglsten, som dog kan have været omrodet. T.v.: Bolværkspæle med påliggende plænke. Foto: Andreas Bonde Hansen. T.h.: Bolværkskonstruktion med udskiftningspæl. Foto: Andreas Bonde Hansen. Simple brokonstruktioner af denne art, kendes fra 16- og 1700-tallet fra flere steder fra København. Da området omkring Havnegade i perioder har bestået af en inddæmmet vandgrav med en smal farvej på østsiden, er det nærliggende at antage at forskellige former for bro og pilotering har været anlagt i forbindelse hermed også selvom de ikke figurer på diverse kort. Træstrukturerne må generelt sige, at have en vis lighed med træstrukturer fundet fra slutningen af 1600-tallet og starten af 1700-tallet i Havnegade (Roland 2005: 84-87) samt Kvæsthusbroen (Lund 2004: Bliag). 14

15 Billederne viser træstrutur fra Havnegade (nævnt side 10). Der er tale om en mulig farvej til og fra smaløen eller anden del af Gammelholm/Nyhavnshoved. Billedet til vestre viser anlægget i profil og billedet til højre viser anlægget i fladen. Foto: Andreas Bonde Hansen. Andreas Bonde Hansen. 15 Figuren viser de indmålte anlæg i Havnegade.

16 7.3 Øvrige tilsyn Københavns Museum blev over sommeren 2012, ydermere kontaktet omkring to andre lokaliteter, hvor man i forbindelse med anlægsarbejde til Broer over Inderhavnen, var støt på bolværk. Da bolværkene allerede ved tilsynene var stærkt beskadigede (og da visse typer bolværk ikke ændrer sig meget over tid), var det svært at vurderer præcist hvor gamle de var. Dog befandt disse bolværkskonstruktioner sig så tæt på den moderne betonkant, at de må høre hertil, eller have været påvirket af disse konstruktioner. Disse bolværk blev sparsomt registreret og fotograferet. Dermed har man sikret sig viden deres tilstedeværelse, til evt. anlægsarbejde i området i fremtiden. Det vurderedes derefter, at museet ikke ville foretage sig yderligere, omkring disse anlæg. 8 resultater Tilsynet har bidraget til ny viden om to uudforskede kernelokaliteter i Københavns Havn. På Havnegade blev konstateret bolværk og andre træstruktuturer, der giver ny indsigt i denne dårligt belyste del af Gammelholm. En udvidet kortlægning af denne del af byen er nu mulig, hvilket må anses som værende uhyre vigtigt for byens historie. På Islands Plads blev fundet og undersøgt hidtil ukendte anlæg. Islands Plads har aldrig før været undersøgt og der ventedes da heller ikke at finde noget nævneværdigt. Men da udgravning tog den form som den gjorde, fremkom anlæg i et omfang som ikke var forventet, og et hidtil ubelyst område af København kan nu indtræde i historien. At de fundne anlæg hører til Andreas Bodenhoffs ( ) aktiviteter i området er en plausibel tolkning og de den hidtil ukendte udbredelse af hans virksomhed, har fået tilført ny viden. Generelt har KBM 3913 Broer over Inderhavnen bidraget med forøget indsigt i historien om maritime anlæg i København, i et bredt perspektiv. 9 Fremtidigt arbejde De arkæologiske undersøgelser i Havnegade og på Islands Plads m.fl., har givet øget kendskab til afgrænsningen af de historiske havneanlæg i de berørte områder. I forbindelse med evt. fremtidige anlægsprojekter ved de berørte lokaliteter, anbefales det at der føres arkæologisk tilsyn. Dette i særdeleshed hvis der skal bygges i området fra 1,5 meter fra den nuværende kajkant (hvor de historiske bolværker synes at begynde) og indad. 10 Litteratur & Bilag 10.1 Litteratur Linvald, S. 1987: København Før og Nu og Aldrig: 2. Gammelholm og Frederiksholm. Bramsen & Fogtdal (ed.). Palle Fogtdal. Lund, J. 2004: KBM 2973 Kvæsthusbroen. Bolværk fra starten af 1700-tallet og anlægskaj fra Beretning Københavns Bymuseum. November

17 Olesen, C. R. 2012: Krøyers Plads II KBM Beretning Københavns Museum. Poulsen, L.L. 2004: Arkæologiske undersøgelser i forbindelse med renovering af vandledninger på strækningen mellem Slotsholmen og Amalienborg. KBM huller. Beretningen Københavns Bymuseum. Roland, T. 2005: Et kongeligt bolværk Havnegade, København. I Roland 2005: Bolværker fra middelalder og nyere tid. Indlæg fra Seminar afholdt på Næstved Museum Stfitsbogtrykkeriet, Næstved. Shillerup, P. 2005: Bolværk i Grønnegårds Havn, Christiansbro. I Roland 2005: Bolværker fra middelalder og nyere tid. Indlæg fra Seminar afholdt på Næstved Museum Stfitsbogtrykkeriet, Næstved. Smidt, C. M. 1989: København Før og Nu og Aldrig: 7. Christianshavn. Bramsen & Fogtdal (ed.). Palle Fogtdal. Thostrup, S. 1989: København Før og Nu og Aldrig: 8. Holmen og Orlogsværftet. Bramsen & Fogtdal (ed.). Palle Fogtdal. Villumsen, T. 2012: Krøyers Plads KBM Beretning, Københavns Museum. Zachariae, F. 1916: Før og Nu: 2den Aargang Historisk, Topografisk tidsskrift. E. Jespersens Forlag, København Fotoliste Foto-nr. KBM-nr. Motiv Set mod Dato Initial Havnegade: Bolværk/Jordanker s ABH Havnegade: Bolværk/Jordanker ø ABH Havnegade: Bolværk sv ABH Havnegade: Oversigt s ABH Havnegade: Bjælke sydlige ende v ABH Havnegade: Trækonstruktion sydlige ende n ABH Havnegade: Oversigt n ABH Havnegade: optagede bjælker nv ABH Havnegade: Trækonstruktion v ABH Havnegade: Pæl fra bolværk v ABH Havnegade: jordankre m.m. - midt udgravning ø ABH Havnegade: pæl jordanker v ABH Havnegade pæle, bolværk v ABH Havnegade: opgravet sten. v ABH Havnegade: Pæl trækonstruktion sydøstlige hjørne sø ABH Havnegade: jernspyd ø ABH havnegade: arbejdsbillede n ABH havngade: trækonstruktion, profil v ABH havnegade: trækonstruktion n ABH Havnegade: Bjælke sydlige ende (optaget) v ABH havnegade: stedet hvor ovenstående bjælkede er optaget fra v ABH havnegade: jordankre m.m. n ABH 17

18 havnegade: trækonstruktion, nordlige del v ABH havnegade: stolpe m.m. v ABH Havnegade: Oversigt s ABH Havnegade: Oversigt n ABH havnegade: trækonstruktion, sydvestlige hjørne sv ABH havngade: trækonstruktion, midt udgravning v ABH havnegade: bjælke, nordvestligste hjørne nv ABH havnegade: trækonst./betonmole v ABH havnegade: nordlige del v ABH Havnegade: Oversigt n ABH havnegade: muligt bolværk v ABH havnegade: bolværk, østlig profil sø ZT Havnegade: bolværk i vestlig profil sv ZT havnegade: bolværk i nordlige profil nv ZT Havnegade: bolværk i vestlig profil ø ZT havnegade: bjælke, udstikkende af vestlig profil n ZT havnegade : bolværk v ABH Islands Plads (ISLPL): Stenfundament, profil ø cro ISLPL: stenfundament (s1304) ø cro ISLPL: stenfundament (s1304) ø cro ISLPL: stenfundament, midt (s1304) ø cro ISLPL: stenfundament, (s1304) ø cro ISLPL: træplanke, nordlige ende (s1304) nø cro ISLPL: træplanke, midt (s1304) ø cro ISLPL: træplanke, sydlige del (s1304) ø cro ISLPL: oversigt v ABH ISLPL: oversigt n ABH ISLPL: oversigt ø ABH ISLPL: bolværk n ABH ISLPL: træ-/sten-fundament ø ABH ISLPL: bolværk n ABH Masteskursvej: bolværk ABH Masteskursvej: oversigt ABH Masteskursevej: oversigt s ABH ISLPL: arbejdsbillede n ABH ISLPL: Kulturlag n ABH ISLPL: Kulturlag v ABH ISLPL: sten-/trækonstruktion - arbejdsbillede n ABH ISLPL: sten-/trækonstruktion - arbejdsbillede v ABH ISLPL: sten-/trækonstruktion - profil ø ABH ISLPL: muligt stolpehul ø ABH Fotobog ABH ISLPL: arbejdsbillede v ABH ISLPL. Jernspyd - trækonstruktion v ABH ISLPL: arbejdsbillede - vand kommer ind i udgravningen v ABH ISLPL: arbejdsbillede n ABH ISLPL: UDGÅR! ABH ISLPL: trækonstruktion 1295 n ABH 18

19 ISLPL: træ-/sten-fundament n ABH ISLPL: træ-/sten-fundament nv ABH ISLPL: træ-/sten-fundament v ABH ISLPL: arbejdsbillede n ABH ISLPL: Bolværk - 'genstandsfoto' (1700-tal) n cro ISLPL: trækonstruktion v ABH ISLPL: trækonstruktion, (nord) omkring 1425 v ABH ISLPL: trækonstruktion, (syd) omkring 1364 v ABH ISLPL: trækontruktion n ABH ISLPL: oversigt v ABH ISLPL: stolpe 1410 v ABH ISLPL: stolpe - nærbillede v ABH ISLPL: arbejdsbillede v ABH ISLPL: pilotering v ABH ISLPL: profil n ABH ISLPL: profil nv ABH ISLPL: optagede pæle ABH Proviantmagasingraven: DIV. Tømmer v ABH Havnegade: Tømmer ø ABH Havnegade Tømmer n ABH Havnegade: pæl/tømmerkontruktion n ABH havnegade: arbejdsbillede nv ABH Havnegade: Pæl nv ABH Havnegade: Trækonstruktion m. tværgående bjælke n ABH Havnegade: Trækonstruktion m. tværgående bjælke n ABH Havnegade: Bolværk nv ABH Havnegade: Bolværk , nv ABH Havnegade: Teglstensstruktur nv ABH Havnegade: optaget teglsten ABH Havnegade: optaget planke ABH Havnegade: optaget pæl ABH Havnegade: Bolværk ø ABH havnegade: arbejdsbillede sø ABH Havnegade: bolværk, midt udgravning s ABH Havnegade: Bolværk, tværgående planke s ABH Havnegade: bolværk, midt udgravning sø ABH Havnegade: bolværk, midt udgravning s ABH Havnegade: optaget pæl - muligvis brugt til udskiftning ABH Havnegade: trækonstruktion s ABH Havnegade: trækonstruktion ø ABH Havnegade: trækonstruktion nø ABH Havnegade: trækonstruktion sv ABH Havnegade: trækonstrution nø ABH Havnegade: trækonstruktion v ABH Havnegade: trækonstruktion n ABH Havnegade: trækonstruktion sø ABH Havnegade: pilotering u. trækonstruktion v ABH Havnegade: dele af trækonstruktion sø ABH 19

20 Havnegade: tværgående bjælke u. trækonstruktion n ABH Havnegade: pilotering n ABH Havnegade: optaget trævandrør ABH ABH 20

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

KBM 4040 Rigshospitalet

KBM 4040 Rigshospitalet KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2014 KBM 4040 Rigshospitalet Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 6210), Simeon-St. Johannes sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Kulturstyrelsens j.nr.: 2014-7.24.02/KBM-0001

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

KBM 4046 Refshalevej

KBM 4046 Refshalevej KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 4046 Refshalevej Vor Frelser Sogn, Christianshavns Kvarter, Sokkelund Herred, Københavns Amt Sb.nr.: 020306-578. KUAS sagsnr. : 2014-7.23.02-0010 Karen Green

Læs mere

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT Nikolaj Plads 10 KBM 4014 Jacob Mosekilde Københavns Museum Vesterbrogade 59 1620 København V Telefon: +45 33 21 07 72 Fax: +45 33 25 07 72

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER GEOFYSISKE UNDERSØGELSER OPMÅLINGER MED GEORADAR OG EM61 Ledninger Fundamenter Tanksøgning Sten og brokker Havne Geologi og råstoffer Vejopbygning Teknologi 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Geofysiske undersøgelser

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

KBM 3944 Vigerslevparken

KBM 3944 Vigerslevparken KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3944 Vigerslevparken Matrikel 1849, 3158, 3302. Vigerslev Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KBM3944 Stine Wozniak Københavns Museum Vesterbrogade 59 1620

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

KBM 4012 Nørre Campus

KBM 4012 Nørre Campus KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN ARCHAEOLOGICAL REPORT 2013 KBM 4012 Nørre Campus Universitetsparken, Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 5735 og 2579), Aldersro sogn, Sokkelund Herred, Københavns

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

KBM 3980 Kastellet. Sankt Annæ Vester Kvarter, Kastels sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Stednr. 020306-527

KBM 3980 Kastellet. Sankt Annæ Vester Kvarter, Kastels sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Stednr. 020306-527 KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012 KBM 3980 Kastellet Sankt Annæ Vester Kvarter, Kastels sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Stednr. 020306-527 Stine Damsbo Winther

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

AF MAG.ART ANDREAS BONDE HANSEN

AF MAG.ART ANDREAS BONDE HANSEN KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT No 2012 PLADSEN VED VARTOV Vartov/Rådhuspladsen, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KBM 3899 AF MAG.ART ANDREAS BONDE HANSEN

Læs mere

KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN. Gammeltoftsgade 13. Peymanns rende KBM 3794. Jacob Mosekilde

KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN. Gammeltoftsgade 13. Peymanns rende KBM 3794. Jacob Mosekilde KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN Gammeltoftsgade 13 KBM 3794 Jacob Mosekilde Københavns Museum Vesterbrogade 59 1620 København V Telefon: +45 33 21 07 72 Fax: +45 33 25 07 72 E-mail: sekr@bymuseum.dk

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

ny varmetunnel under københavn

ny varmetunnel under københavn ny varmetunnel under københavn Fotograf: Henrik Pyndt Sørensen Københavns Energi bygger en 4 km lang tunnel til miljøvenlig fjernvarme. www.ke.dk største byggeprojekt i københavn siden metroen Københavnerne

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2014 Adelgade 12 Sankt Annæ Kvarter, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt KBM 4043 Stine Wozniak Københavns Museum Vesterbrogade

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København Udsigten Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København A2 B C Udsigten D E F G udsigten-boliger.dk Management S S SORTEDAMS SØ TIVOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOTANISK HAVE KONGENSHAVE ØSTRE

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Bilag 1 Præsentation af databasen

Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1-1 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Bilag 1-2 Bilag 1 - Præsentation af databasen Præsentation af databasen Databasen indeholder oplysninger om materiale

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003. I. Valg af dirigent. Bestyrelsesberetning. Behandling af forslag. Forelæggelse af årsregnskab

Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003. I. Valg af dirigent. Bestyrelsesberetning. Behandling af forslag. Forelæggelse af årsregnskab Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg. til havns - ProJektBeskrIveLsee

Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg. til havns - ProJektBeskrIveLsee Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg til havns - ProJektBeskrIveLsee KOLOFON: LasC studio Johannes Schotanus Jonas Labbé Gitte Kolbeck Kjær I dialog og udvikling med: KONTAKTOPLYSNINGER: LASC

Læs mere

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Matr. nr.: 10e Ejerlav: Træden By Brædstrup kommune Sogn: Træden Herred: Tyrsting herred Gl. Amt: Skanderborg

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015:

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referent Astrid Ejlersen (AE). Mødets program: 1) Velkommen ved Langeland Kommune 2) Præsentation

Læs mere

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG 3. 2. 5. 6. 1. Postkort fra ca. 1920. Lokaliteterne er markeret ude i terrænet med disse pæle. HIRTSHALS FYR Opført 1878. Nedrevet 1943. Opført af granitsten med et tagpapbelagt

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN Billedet viser Københavns universitet (KUA) og den østlige del af ØRESTADEN, hvor Den landskabelige kanal er under bygning. Kanalen

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Onsdag den 23. januar 2013

Onsdag den 23. januar 2013 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Onsdag den 23. januar 2013 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET ØNSKER SIKKERHED Sv. E. Brogaard har højnet sikkerheden med Volvos adaptive fartpilot. TRANSPORTERER ALT Alsidighed er nøgleordet for bornholmerfirmaet Lennart Ipsen. AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V.

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V. Herlev Hovedgade 119 DK 2730 Herlev SBR/xx Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 Email: goritas@goritas.dk EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere