M11~1111=11~M.11~11~1WM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M11~1111=11~M.11~11~1WM"

Transkript

1 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade Fredericia Den ansøgende forenings navn og adresse: Samklang Formand: Annemarie Mogensen, (stedvej 5, 7000 Fredericia. Tlf / Mail: annemarieogtage(wmail.dk Bankkonto: Reg.nr.: 9196 Konto: CVR eller CPR som kontoen er registreret på: Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år: Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år: Og for aktiviteter i indeværende år: Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året

2 6ZE 01,0Z6 1, OLOL Z17 1, 1. Den frivillige forening / organisations navn 2. Kontaktperson: SAMKLANG Generelle oplysninger: Navn: Annemarie Mogensen Adresse: (stedvej 5 Postnr./ By 7000 Fredericia Telefon: Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres i Fredericia Kommune Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? Samklang er et samarbejde mellem 12 patientforeninger. Patientforeningerne i Samklang er: Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Rygforeningen, Dansk Handicap Forbund, Fredericia Handicap Idrætsforening, Hjerneskadeforeningen, Lungepatient.dk, Scleroseforeningen, Gnisten, PTU (Landsforeningen for polio-, trafik- og ulykkesskadede), Sind og Kræftens Bekæmpelse. Vi ønsker et formaliseret samarbejde mellem Fredericia Kommunes sundhedsudvalg, Fredericia Frivilligcenter, bylægeforeningen og sygehuslæger til gavn for vores medlemmer. Formålet skal være, at patienter efter endt sygehusbehandling og eventuel genoptræning henvises til/får oplysninger om de respektive patientforeninger gennem Frivilligcenter Fredericia. Vi ønsker, at alle i det offentlige behandlersystem (læger, sygeplejersker, socialrådgivere, SOSU-assistenter, hjemmehjælpere m.fl.) kender til patientforeningernes eksistens og betragter de frivillige foreninger som en resurse, de kan trække på. 4. Aktivitetens formål? Samklang vil i samarbejde med Fredericia Frivilligcenter arbejde for at gavne vore respektive patientgrupper. 2

3 OE 0170Z6LOLOL Z17 l 5. Hvilken frivillig indsats udføres der? Herunder hvor mange frivillige indgår i aktiviteten? 6. Er indsatsen tidsbegrænset eller er der tale om et længerevarende evt. kontinuerligt projekt? Foreningerne har nu arbejdet sammen i 5 år. Vi har arrangeret flere foredragsaftener med et deltagerantal på gennemsnitligt 100 personer. Der ud over har vi deltaget med oplysningsstande på forskellige messer i Fredericia Kommune. Vi tænker Samklang som et længerevarende kontinuerligt projekt. De respektive foreninger støtter Samklang økonomisk, og vi håber også på kontinuerlig støtte fra Fredericia Kommune. Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? 7. Skal man være medlem? Ja Nej X Er der brugerbetaling? Ja X Nej 8. Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? EI Ei I 1 over 67 ALLE 9. Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten? Se under pkt Overslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten. Bilag vedr. specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges ansøgningen. Der søges tilskud til: foredragsholdere, kontorudgifter. ri projekt kr. daglig drift kr _ anskaffelser kr. lokaleleje kr. kursusaktivitet kr. andet formål kr. Der søges om i alt... kr

4 Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. 1. Otr3Z61. 0LOL Z17 1. Fredericia d Underskrift: li7,~~ d(a p' 4~9 4

5 Z O.P3Z6l 0LOL Z171. Vedtægter for "Samklang". 1. Foreningens navn er: "Samklang" og adressen er: c/o den til enhver tid værende formand. 2. Foreningens formål er i samarbejde med flere patientforeninger at lave sundhedsfremmende aktiviteter og forbedre kommunikationen med de offentlige myndigheder i sundhedspolitiske spørgsmål i Fredericia kommune. Dette også i tæt samarbejde med Frivilligcenter Fredericia. 3. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre medlemmer. Hvert år, senest ultimo februar måned, afholdes generalforsamling med henblik på valg af bestyrelse. Enhver tilmeldt forening har &I stemme, valgt fra hver sin forening Indkaldelse sker via brev/mail til de enkelte patientorganisationer med en indkaldelsesfrist på 14 dage. Genvalg kan finde sted. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Dagsordenen skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Vedtagelse af det årlige kontingent 6. Valg af bestyrelse ( som konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer 7. Valg af to bilagskontrollanter 8. Eventuelt 4. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller af mindst 5 foreninger. 5. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og et fuldstændigt regnskab underskrevet af hele bestyrelsen, forelægges på generalforsamlingen til godkendelse. 6. Foreningens tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 7. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 8. Ved foreningens ophør indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte kan beslutte en nedlæggelse.

6 E 0 170Z6 lololezi7 l 9. Ved beslutning om ophævelse af foreningen skal foreningens midler/formue tilgå Frivilligcenter Fredericia. Vedtaget på foreningens møde d. 2.,/

7 SAMKLANG - FREDERICIA PC 0170Z6 LOLOL Z17 REGNSKAB for perioden REGNSKAB BUDGET I REGNSKAB BUDGET I I Konto INDTÆGTER 10 Tilskud fra foreninger 5.200,00 3,000, , ,00 12 Tilskud fra kommunen ( 18) , , ,00 13 Gaver og bidrag 0,00 15 Arrangementer 7.919, ,00 16 Renteindtægter 8,00 17,65 18 Diverse indtægter 0,00 INDTÆGTER I ALT I , , ,65j ,00 UDGIFTER 20 Generalforsamling 1.158,33 250,00 147,31 250,00 21 Mødeudgifter 239,00 500,00 172,85 500,00 22 Annoncer/reklamer 2.183, , , ,00 23 Opmærksomheder 0,00 0,00 24 Kontingenter 0,00 0,00 25 Arrangementer og aktiviteter , , , , ,00 0,00 27 Kontorartikler 0,00 500,00 0,00 500,00 28 Porto + gebyrer + tryksager 0,00 500,00 120,00 500,00 29 Diverse udgifter 0,00 0,00 UDGIFTER I ALT OVERSKUD/UNDERSKUD ,16I ,00I , ,00 I I 3.750, , ,00 STATUS PR Bankkonto pr. d.d. Bankkonto pr Årets over-/underskud AKTIVER ,07 PASSIVER I 1.285, ,49 BALANCE I , ,07 Fredericia, den Asbjørn Sejer Poulsen Kasserer ;;/' y.

8 9 Ot.OZ6 lolol ZP I, ti \ \L PORTO I<C,NTROLLERET

9 Kræftens Bekæmpelse 4,1-si al/ itlidt~ c77/1.&17 4