BANK- OG FINANSIERINGSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANK- OG FINANSIERINGSRET"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Afdækning af renterisici under låneaftaler... 1 Større åbenhed om Finanstilsynets og de finansielle råds arbejde... 3 Finanstilsynets principielle afgørelser... 4 CESR Retningslinjer vedrørende MiFID... 5 Ny litteratur... 5 Afdækning af renterisici under låneaftaler Af advokatfuldmægtig Kim Jensen Gennem indgåelse af renteswaps kan låntagere reducere deres renterisici under variabelt forrentede lån. I praksis viser det sig imidlertid ofte, at den påtænkte risikoafdækning ikke er effektiv, idet dokumentationen af de indgåede renteswaps ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset låneaftalen. En renteswap er en gensidigt bebyrdende derivatkontrakt mellem to parter, hvori parterne aftaler at udveksle nærmere bestemte pengestrømme. Den mest udbredte form for renteswap er "fixed-for-floating"-typen, hvor den ene part (Part A) på de i renteswappen fastsatte betalingsdage betaler den anden part (Part B) et fast beløb, mens Part B på de samme betalingsdage betaler Part A et variabelt beløb, der afhænger af udviklingen i den valgte referencerente, f.eks. LIBOR. En låntager, der har optaget et variabelt forrentet lån, vil kunne have interesse i at kende sine fremtidige renteomkostninger på lånet. Ved at indgå en renteswap (enten med långiver eller tredjemand), hvor låntageren modtager de variable beløb og betaler de faste beløb, vil låntagers fremtidige renteomkostninger blive fikseret. Hvis renten stiger, vil låntageren skulle betale et større beløb i renteudgifter under låneaftalen, men låntageren vil til gengæld modtage et tilsvarende beløb under renteswappen, således at de reelle renteomkostninger vil svare til størrelsen af betalingen af det faste beløb under renteswappen. Ved at indgå en renteswap kan man altså set fra låntagers synspunkt reelt forvandle et variabelt forrentet lån til et fastforrentet lån. Renteswap-kontrakten skal afspejle de centrale økonomiske vilkår i låneaftalen, herunder Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 lånets hovedstol, tidspunkt for fastlæggelse af variabel rente, betalingsdatoer, rentedagskonvention og løbetid. Opmærksomheden skal især rettes mod de definitioner, der anvendes i henholdsvis låneaftalen og renteswappen. Selvom begge kontrakter måske anvender begrebet "6 Months LIBOR", kan "6 Months LIBOR" i låneaftalen betyde den pågældende referencerente som aflæst kl , mens den under renteswappen eksempelvis defineres som aflæst den pågældende dag kl I praksis viser det sig ofte, at det kontraktsmateriale, der skal dokumentere renteswaps, er mangelfuldt. Den mangelfulde dokumentation skyldes typisk, at renteswappen indgås uden tilstrækkelig hensyntagen til vilkårene i låneaftalen. Selv i de tilfælde, hvor renteswappen indgås med långiver, vil det ofte være forskellige afdelinger i banken, der forhandler låneaftalen, henholdsvis dokumenterer renteswappen. Konsekvenserne af mangelfuld dokumentation kan være, at låntager på betalingsdagene modtager et mindre beløb under renteswappen end forudsat, at renten under renteswappen bliver fastsat på et forkert niveau i forhold til fastsættelsen under låneaftalen, eller at betalingerne under renteswappen forfalder senere end betalingerne under låneaftalen, således at risikoafdækningen ikke er effektiv. Den simpleste og mest effektive måde at sikre kongruens mellem låneaftale og renteswap på er, at definere vilkårene i renteswappen ved henvisning til den konkrete låneaftale, således at f.eks. betalingsdatoerne i renteswappen defineres som de til enhver tid gældende betalingsdatoer under låneaftalen. Låntager bør generelt tilstræbe, at de personer, der har forhandlet låneaftalen, også involveres i indgåelsen af renteswap-kontrakten. Derudover ville en del dokumentationsmæssige mangler kunne undgå, hvis parterne samtidigt med udarbejdelse af termsheet for låneaftalen også udarbejdede termsheet for renteswappen. Navnlig i de tilfælde, hvor renteswappen indgås med långiver, bør låntager også altid overveje at få sine juridiske rådgivere til at gennemlæse dokumentationsmaterialet inden underskrivelse. 2

3 Større åbenhed om Finanstilsynets og de finansielle råds arbejde Af advokatfuldmægtig Christian Kragh Andersen Med en ændring af den finansielle lovgivning bliver der større åbenhed om Finanstilsynets og de finansielle råds arbejde. Lovændringen indebærer, at alle afgørelser, der træffes af de finansielle råd, som udgangspunkt skal offentliggøres med virksomhedens navn. De finansielle virksomheder får desuden adgang til at udtale sig om Finanstilsynets udkast til afgørelser og får mulighed for at møde op i forbindelse med rådenes behandling af sager, ligesom offentligheden får adgang til aktindsigt i forbrugersager, herunder sager om god skik. Med lov nr. 124 vedtaget den 3. juni 2008 bliver der større åbenhed om Finanstilsynets og de finansielle råds arbejde. Lovændringen er en udløber af TDC-sagen, hvor Finanstilsynets hemmeligholdelse af en afgørelse, der skærpede de børsnoterede virksomheders oplysningspligt, mødte voldsom kritik fra virksomhederne, eksperter og erhvervsorganisationer. Lovændringen har det dobbelte formål at styrke åbenheden om Finanstilsynets og de finansielle råds arbejde i forhold til såvel offentligheden som de finansielle virksomheder, hvis sager behandles af de finansielle råd. Fremover skal alle afgørelser, der er truffet af de finansielle råd, Fondsrådet og Det Finansielle Virksomhedsråd, som udgangspunkt offentliggøres med virksomhedens navn. Kun i situationer, hvor offentliggørelse af virksomhedens navn vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden, kan offentliggørelse undlades. De finansielle virksomheder vil desuden blive partshørt om Finanstilsynets udkast til afgørelse, og de får mulighed for at møde op i forbindelse med rådenes behandling af sagen. Finanstilsynets skærpede tavshedspligt opretholdes dog. Det betyder, at Finanstilsynets medarbejdere og rådenes medlemmer ikke må videregive fortrolige oplysninger om deres arbejde, herunder om de finansielle virksomheders forretningsforhold og deres kunders forhold. Offentligheden vil fortsat ikke have adgang til aktindsigt. Finanstilsynets skærpede tavshedspligt ophæves dog i forhold til tilsynet med forbrugerrelaterede regler, f.eks. god skik og prisoplysning, forbrugerbeskyttelse og dækning af Garantifonden for indskydere og investorer. Det betyder, at offentligheden i disse sager fremover vil kunne få aktindsigt. Desuden skal Finanstilsynet fremover aktivt informere offentligheden om forbrugersager af almen interesse eller af betydning for reglernes fortolkning. Lovændringen træder i kraft den 1. juli

4 Finanstilsynets principielle afgørelser Af advokatfuldmægtig Jannie Schibler Finanstilsynet afsiger løbende principielle afgørelser vedrørende fortolkning af den finansielle lovgivning. Af disse afgørelser bringes her et uddrag. For en kronologisk oversigt, herunder fuldstændig gennemgang af Finanstilsynets principielle afgørelser, henvises til Finanstilsynets hjemmeside 1. Finanstilsynet og Det Finansielle Virksomhedsråd har i to principielle sager taget stilling til to pengeinstitutters markedsføringsmæssige aktiviteter. I begge sager blev det vurderet, at pengeinstitutternes aktiviteter lå inden for rammerne af, hvad pengeinstitutter efter lov om finansiel virksomhed lovligt kan beskæftige sig med. Det ene pengeinstitut havde blandt andet arrangeret en 4 dages studietur for aktive landmænd til udlandet. Turen blev delvist finansieret ved egenbetaling fra deltagerne. De resterende omkostninger ved turen blev dækket af tilskud fra pengeinstituttet. Det andet pengeinstitut havde arrangeret årlige udflugter til Djurs Sommerland for sine kunder samt for sit personale og deres familier. Herudover havde begge pengeinstitutter formidlet billetter til diverse kulturelle og sociale arrangementer. Det Finansielle Virksomhedsråd fandt, at pengeinstitutternes virksomhed hverken var omfattet af begreberne lovlig pengeinstitutvirksomhed eller accessorisk virksomhed til pengeinstitutvirksomhed, men at der derimod var tale om en del af pengeinstitutternes samlede markedsføring. Finanstilsynet vurderede, at de nævnte markedsføringsaktiviteter ikke var i strid med god skik reglerne. 2. På baggrund af en forespørgsel har Finanstilsynet ved afgørelse af 19. maj 2008 vurderet, at en selskabsrapport kan anvendes som legitimation for selskaber, jf. 12, stk. 3 i hvidvaskloven. 4

5 Det fremgår af 12, stk. 3 i hvidvaskloven, at såfremt en kunde er en virksomhed, skal legitimationen omfattet navn, adresse, cvr.-nr. eller anden lignende dokumentation, hvis virksomheden ikke har et cvr.-nr. Af vejledningen til loven fremgår det, at legitimation af selskaber eksempelvis kan ske med et sammenskrevet resumé fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Baggrunden for forespørgslen var, at en selskabsrapport er billigere at fremskaffe end et sammenskrevet resumé. Finanstilsynet tiltrådte, at en selskabsrapport er tilstrækkelig legitimation til opfyldelse af kravene i 12, stk. 3 i hvidvaskloven. CESR Retningslinjer vedrørende MiFID Af advokatfuldmægtig Jannie Schibler CESR (Committee of European Securities Regulators) har offentliggjort et dokument vedrørende retningslinjer for anvendelsen og fortolkningen af MiFID direktivet: "Questions and answers on MiFID: Common positions agreed by CESR Members". Dokumentet er udarbejdet på baggrund af de oftest stillede spørgsmål vedrørende MiFID direktivet. Dokumentet kan findes på CESR's hjemmeside: Ny litteratur Af advokatfuldmægtig Jannie Schibler Følgende bøger af interesse for bank- og finansieringsområdet er udkommet: Sikkerhed i løsøre, 6. udgave, 2008 af Anders Ørgaard. Opdateringen indeholder blandt andet en gennemgang af de nye regler for digital tinglysning, som træder i kraft i efteråret Finansielle kriser af Finn Østrup. Bogen beskriver finansielle kriser fra forskellige vink- 5

6 ler. Virksomhedspant af Thorvald Spanggaard, Ulrik Rammeskov Bang-Pedersen og Lars Lindencrone. Bogen beskriver reglerne om virksomhedspant, fordringspant og negativerklæringer. Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Jørgen Permin Advokat, partner Søren Thyssen Valerius Advokat, partner Thomas Maaberg Hansen Advokat Catherine Kendal Tholstrup Advokat Birgitte Schøtt Knudsen Advokat Anne Birgitte Jørgensen Advokat Lotte Finmand Kjær Nielsen Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 6

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Når derivatmodparten bliver insolvent 2002 ISDA... 1 Finanstilsynets principielle afgørelser... 4 Ny lov om finansiel stabilitet, herunder forbud

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Ny dom om omstødelse af pant for lån... 1 Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)... 2 Finanstilsynets principielle afgørelser...

Læs mere

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked Indhold: 1 Ny selskabslov - selvfinansiering og koncerninterne lån 2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked 3 Højesterets dom af 6. oktober

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

Risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer

Risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer Risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer Strukturerede obligationer har de seneste år påkaldt sig stor opmærksomhed. Antallet af udstedelser er steget kraftigt, men samtidig er produkternes

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold: 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 2 Nye regler om adgang til tekniske oplysninger 3 Bilimportør berettiget til at opsige forhandleraftale uden varsel som

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 KONFLIKTLØSNING Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler... 6 Arrest - kravet om væsentlig forringelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter.

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. af Hans Viggo Godsk Pedersen og Nina Dietz Legind Indledning Bekendtgørelse

Læs mere