Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland."

Transkript

1 VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade Nykøbing F. Tlf Tlf. direkte Mobil Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, John Brædder, Michael Bang, Ole Marqweis, Kirsten Jacobsen, Jan Hendeliowitz, Haris Glamocak, Anders Wenzell, Michelle Simone Polenz, Jette Bakkedal og Niels Henriksen. Fraværende med afbud: Referent: Ib V. Pedersen 0. Godkendelse af referat fra mødet den 17. december Referatet blev godkendt 1. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder. a. Quickstart. Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. Indsatsen skal skabe varig beskæftigelses- og erhvervsmæssig vækst af de store anlægsinvesteringer, der finder sted i Region Sjælland. Indsatsen stiller krav om en betydelig koordinerende indsats af alle parter. Quickstart og VUC Storstrøms muligheder i relation til projektet blev behandlet på bestyrelsesmødet den 17. december I denne sag følges op på drøftelserne den 17. december VUC Storstrøms ledelse indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen. Bestyrelsen drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning. Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2015

2 2. Sager til beslutning a. Bestyrelsens godkendelse af årsrapport for 2014, revisor Glenn Hartmann, Deloitte, medvirker i dette punkt. I denne sag forelægges VUC Storstrøms årsrapport 2014 til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet for 2014 udviser et driftsoverskud på kr ,-. VUC Storstrøms egenkapital er positiv og udgør kr ,-. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet på i alt 1.457,3 årselever i 2014 mod 1.296,4 årselever i Der er udarbejdet et præsentationsskrift for VUC Storstrøm Bestyrelsen godkender årsrapport Bestyrelsen godkendte årsrapporten Bestyrelsen anerkender det store arbejde som er foretaget af samtlige medarbejdere på VUC Storstrøm, og som har bidraget til det fine resultat. b. Bestyrelsens godkendelse af revisionsprotokollat til årsrapport Deloitte har i forbindelse med årsafslutningen udarbejdet Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 som en udtalelse til årsrapporten og en meddelelse til bestyrelsen. I denne sag forelægges Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms ledelse indstiller, at Bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet for c. VUC Storstrøms strategi Bestyrelsen forelægges i denne sag oplæg til strategi for VUC Storstrøm for Strategien er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens valg af strategiske temaer og drøftelserne på efterårets strategiseminar. Efterfølgende er der gennemført drøftelser med personalet i MIO-udvalget, i de lokale pædagogiske råd, med det administrative personale samt konsulentgrupperne. På disse møder har medarbejderne givet input til konkrete handlinger i strategien. Strategien er opbygget med en kort beskrivelse af VUC Storstrøms mission, vision, koncernstrategi og strategiske principper samt beskrivelse af strategiske målsætninger og strategiske principper. Referat af bestyrelsesmøde 17. marts

3 Der knyttes et antal handlinger til hver af de strategiske målsætninger. bestyrelsen beslutter strategi for VUC Storstrøm , således som strategien er beskrevet i denne sagsfremstilling bestyrelsen beslutter at iværksætte de foreslåede handlinger gældende for 2015, således som beskrevet. Bestyrelsen besluttede at vedtage strategien for som beskrevet. Bestyrelsen besluttede at iværksætte handlinger for d. Godkendelse af byggeregnskaber. VUC Storstrøm har afsluttet tre byggerier i henholdsvis Nykøbing F. og Vordingborg. Der er sket en udskiftning af glasfacade i Nykøbing F. for samlet kr Der var afsat kr ,- til opgaven. I Nykøbing F. er der bygget en ny administrationsbygning til en udgift på kr ,-. Der var afsat kr ,- til opgaven. I Vordingborg er der bygget nye lokaler til undervisningsbrug til en udgift på kr ,-. Der var afsat kr ,- til opgaven. Byggeregnskaber godkendes Byggeregnskaberne blev godkendt e. om finansiel politik for VUC Storstrøm Bestyrelsen skal godkende en finansiel politik for VUC Storstrøm. Bestyrelsen drøfter og godkender forslag til finansiel politik for VUC Storstrøm Den finansielle politik blev godkendt af bestyrelsen Referat af bestyrelsesmøde 17. marts

4 f. om låneoptag/omlægning. Det er besluttet, at der skal optages maximal belåning i forbindelse med nybygninger og omlægning af lån. Nykredit har beregnet, at der skal finansieres ca. 50,3 mio.kr. og bestyrelsen skal beslutte, om det skal være en fastforrentet belåning, eller om der skal laves en opsplitning mellem variabel rente og fast rente. VUC Storstrøms bestyrelse beslutter Valg af belåningsmodel ved konvertering og låneoptagelse. Bestyrelse besluttede at optage størst muligt lån og samtidig omlægge de nuværende lån. Lånene sammensættes som 50 % variabel rente og 50 % fast forrentede lån over 30 år. 3. Sager til drøftelse a. VUC Storstrøms kvalitetssikringssystem I denne sag drøfter bestyrelsen VUC Storstrøms forslag til kvalitetssikringsplan. Bestyrelsen drøfter kvalitetssikringsplanen. Bestyrelsen drøftede kvalitetssikringsplanen og tog den til efterretning. 4. Sager til orientering a. VUC Storstrøms internationale aktiviteter Som besluttet på strategiseminaret i efteråret 2014 skal uddannelser på VUC Storstrøm have et internationalt perspektiv. Dels lever vi i en globaliseret verden, som afspejles i indholdet på de uddannelser, som VUC Storstrøms kursister fortsætter på, og dels er et internationalt perspektiv indarbejdet i flere af vores uddannelsers bekendtgørelser. For at vi kan fastholde og øge det internationale perspektiv i uddannelserne fokuserer vi på: Personalets kompetencer. Faciliteter til at arbejde med internationalt perspektiv. Internationalt netværk. Fundraising til støtte for ekstraordinære aktiviteter. I denne sagsfremstilling uddybes ovenstående, og der gives en oversigt over igangværende aktiviteter i projektafdelingens regi til bestyrelsens orientering. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Punktet blev udsat til næste møde Referat af bestyrelsesmøde 17. marts

5 b. Status på implementering af brug af I- og E-bøger I 2014 igangsatte VUC Storstrøm et udredningsarbejde med henblik på at belyse muligheder og barrierer ved at øge anvendelsen af I- og E-bøger i undervisningen. Målet er på sigt, at alle undervisningsmaterialer alene foreligger i digitaliseret form. En del af omkostningerne ved at overgå til en forøget anvendelse af I- og E-bøger i undervisningen afholdes ved, at omkostningerne til undervisningsmaterialer i form af lærebøger og fotokopier formindskes. I budget 2015 er afsat midler til indkøb af bærbare PC er til udlån til studerende, etablering af yderligere access-points samt køb af abonnementer til I- og E-bøger. I denne sag får bestyrelsen en mundtlig orientering om status. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Punktet blev udsat til næste møde c. VUC Storstrøms kompetenceplan I denne sag orienteres bestyrelsen om VUC Storstrøms kompetenceplan for 2015/2018. En række arbejdsgrupper og udvalg nedsat af ledelsen og MIO-udvalget har hen over efteråret 2014 arbejdet med at videreudvikle VUC Storstrøms kompetenceplan. Kompetenceplanen er et vigtigt led i VUC Storstrøms strategi for , hvor kompetenceplanen især bidrager til, at øge kvaliteten af VUC Storstrøms, og udvikle VUC Storstrøms medarbejdere, så de til stadighed kan løse de opgaver, de stilles overfor. Kompetenceudviklingen på VUC Storstrøm tænkes i tre kompetenceområder: Faglighed teknologi og relationer Kompetenceudviklingen gennemføres i tre organisatoriske niveauer, VUC Storstrøm, Den lokale afdeling og Den enkelte medarbejder. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat af bestyrelsesmøde 17. marts

6 5. Meddelelser a. Formanden Formanden orienterede om campusplaner samt flytning og evt. byggeri i Næstved. Formanden anbefalede, at VUC Storstrøm påbegyndte processen for byggeriet og de indledende drøfteler, så VUC Storstrøm kunne gå i gang med første etape. Formanden orienterede om brev fra departementschef Jesper Fisker. Brevet udsendes til bestyrelsen. Formanden orienterede om brev fra Undervisningsministeren omkring samarbejdet med erhvervsskolerne, hvor der gives ros til CELF og VUC Storstrøm for den planlagte model. Brev eftersendes. b. Direktøren Niels Henriksen orienterede om eventuel fremtidig virtuel undervisning på Samsø. c. Andre Ole Marqweis takkede for et godt møde om virtuel undervisning på VUC Storstrøm. Haris Glamocak orienterede om de nye fælleskursistråd. 6. Eventuelt Der udsendes snarest muligt årshjul for bestyrelsesmøderne for perioden juni 2015 til marts Bestyrelse: Per Skovgaard Andersen Stina Løvgreen Møllenbach John Brædder (Formand) (Næstformand) Ole Marqweis Kirsten Jakobsen Michael Bang Jan Hendeliowitz Anders Wenzell Haris Glamocak Michelle Simone Polenz Jette Bakkedal Institutionens daglige leder: Niels Henriksen Referat af bestyrelsesmøde 17. marts

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse

VUC Storstrøms bestyrelse VUC Storstrøms bestyrelse Dagsorden Mødet den 24. juni 2015 Mødested: Bispegade 5, N-bygningen lokale 33. Mødetid: Kl. 10.00 12.00. Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 Bestyrelsesmødet den 24.

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: Afdelingen i Vordingborg, Næstvedvej 3.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: Afdelingen i Vordingborg, Næstvedvej 3. VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14.00 16.00 Mødested: Afdelingen i Vordingborg, Næstvedvej 3. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Side 1 af 5 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Møde: EASJ Bestyrelsesmøde nr.21 Indkaldt af: Formand Tim Christensen Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, tirsdag den 12. juni 2012 kl.

Læs mere

VUC Storstrøm. Årsrapport 2012

VUC Storstrøm. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk VUC Storstrøm Årsrapport 2012 CVR nr.: 29541868 Inst.nr.:

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5

Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5 Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5 Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødested: Til stede: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey (næstformand),

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09. 22. april 2015 1889 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere