Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede."

Transkript

1 +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN

2 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til mio. kr. sammenlignet med første halvår Resultatfremgangen afspejler et forøget forretningsomfang. Egenkapitalforrentningen var på 17,6 pct. p.a. (14,9 pct. p.a.). De samlede driftsindtægter steg med 5,7 pct. til mio. kr. (5.689 mio. kr.), mens de samlede driftsudgifter steg med 4,6 pct. til mio. kr. Nedskrivninger på udlån var positive med 113 mio. kr. (-55 mio. kr.). Koncernens balance udgjorde 718 mia. kr. (636 mia. kr. ultimo juni 2004), solvensen (inklusive periodens resultat) var 9,9 pct. (ultimo ,3 pct.), og kernekapitalen tegnede sig for 6,9 pct. (6,4 pct.). 1HWWRUHQWHLQGW JWHU Nettorenteindtægterne steg med 217 mio. kr. til mio. kr. i forhold til første halvår sidste år. Udlån steg med 13 pct. sammenlignet med ultimo Stigningen i udlån var stærk både på erhvervskundesiden og på privatkundesiden. Erhvervskunder og privatkunder steg med henholdsvis 15 pct. og 11 pct. sammenlignet med ultimo Den positive virkning på nettorenteindtægterne af det stigende forretningsomfang blev dog delvis modvirket af de fortsat lavere marginaler. *HE\UHURJSURYLVLRQHU Gebyrer og provisionsindtægter, netto, steg med 20 pct. til mio. kr. (1.215 mio. kr.). Stigningen skyldes et højere aktivitetsniveau. De væsentligste stigninger knytter sig til udlån og andre tilgodehavender samt kurtage og afspejler bl.a. den store udlånsaktivitet, især med hensyn til lånekonverteringer. 5HVXOWDWDIILQDQVLHOOHSRVWHUWLOGDJVY UGL Resultatet af finansielle poster til dagsværdi faldt med 183 mio. kr. til 569 mio. kr. (752 mio. kr.). Faldet kan delvis henføres til beholdningsindtjeningen. Resultat af finansielle poster indeholder den samlede handelsindtjening i Markets på renteprodukter (bortset fra gebyrindtægter) og bankens beholdningsindtjening. 5HVXOWDWDINDSLWDOLQWHUHVVHU Resultat af kapitalinteresser opgjort efter indre værdis metode udgjorde 124 mio. kr. (84 mio. kr.). Stigningen relateres primært til positive kursreguleringer på 30 mio. kr. i private equity-investeringer i første halvår Denne post indeholder desuden koncernens andel af resultatet for PBS-selskaberne og LR Realkredit. $QGUHLQGW JWHU Andre indtægter var på samme niveau sammenlignet med 2004 og udgjorde 353 mio. kr. (352 mio. kr.). Andre indtægter bestod hovedsageligt af indtægter fra forskellige koncerninterne ydelser. 2PNRVWQLQJHU Driftsudgifter i alt steg med 150 mio. kr. til mio. kr. (3.293 mio. kr.). Personaleudgifterne steg med 48 mio. kr. til mio. kr. i forhold til første halvår Stigningen kan primært henføres til generelle lønstigninger. Andre udgifter inklusive afskrivninger steg netto med 102 mio. kr. til mio. kr. (1.178 mio. kr.) primært som følge af forøgede it-omkostninger. 1HGVNULYQLQJHUSnXGOnQ Nedskrivninger på udlån var positive med 113 mio. kr., hvilket er en forbedring på 168 mio. kr. sammenlignet med første halvår Den overordnede kvalitet af udlånsporteføljen er fortsat stærk. Pr. 30. juni 2005 udgjorde værdiforringede lån mio. kr., hvilket er 1,3 pct. (ultimo ,6 pct.) af det samlede udlån før nedskrivninger. De totale nedskrivninger på udlån udgjorde 4,4 mia. kr. (ultimo ,7 mia. kr.). 6NDW Nettoskatteudgiften var 701 mio. kr., hvilket svarer til en effektiv skatteprocent på 26 pct. (31 pct.). Skatten for første halvår 2005 er beregnet på grundlag af den nye selskabsskatteprocent på 28 pct. Den lavere effektive skatteprocent skyldes primært effekten ved omregning af udskudt skat fra 30 pct. til 28 pct.

3 %DODQFH Nordea Bank Danmarks balance steg med 82 mia. kr. til 718 mia. kr. (ultimo mia. kr.). Udlån steg med 65 mia. kr. i første halvår I samme periode steg indlån med 24 mia. kr. 6ROYHQV Solvensprocenten steg fra 9,3 pct. ultimo 2004 til 9,9 pct., og kernekapitalen tegnede sig for 6,9 pct. Periodens resultat er inkluderet i beregningen. Risikovægtede poster i alt steg med 14 mia. kr. til 313 mia. kr. 5HWVVDJHU Inden for rammerne af koncernens selskabers almindelige virksomhed er disse selskaber mødt med en række krav i retssager og andre tvister, hvoraf størstedelen involverer relativt begrænsede beløb. Ingen af disse tvister forventes i væsentlig grad at påvirke bankens eller koncernens økonomiske stilling i negativ retning. )RUYHQWQLQJHU Forretningsomfanget forventes fortsat at stige i 2. halvår, understøttet af gunstige makroøkonomiske forhold på Nordeas hjemmemarkeder. Konkurrencen er imidlertid intens, og presset på marginalerne vil fortsat være en udfordring. Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. På grundlag af den overordnede kvalitet af udlånsporteføljen og de økonomiske udsigter for de nordiske lande er der ingen indikationer på en forringelse af kreditkvaliteten i 2005.

4 +RYHGRJQ JOHWDO 5HVXOWDWRSJ UHOVH KDOYnU 1. halvår Ændring Helår Mio. kr % 2004 Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre indtægter 'ULIWVLQGW JWHULDOW Administrationsomkostninger Personaleudgifter Andre udgifter Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 'ULIWVXGJLIWHULDOW Nedskrivninger på udlån UGLQ UWUHVXOWDW Udgift til indkomstskat HULRGHQVUHVXOWDW %DODQFH MXQL 30. juni 31. dec. Mia. kr Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker og andre rentebærende værdipapirer Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Finansielle aktiver, hvor kunden bærer risikoen Afledte finansielle instrumenter 3 4 Andre aktiver $NWLYHULDOW Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter 5 7 Efterstillede kapitalindskud 9 9 Andre passiver og minoritetsinteresser Egenkapital henførbar til aktionæren i Nordea Bank Danmark * OGRJHJHQNDSLWDOLDOW 1 JOHWDO Egenkapitalforrentning 14,9 14,2' Omkostningsprocent 58 61' Kernekapitalprocent 1 7,0 6,4 Solvensprocent 1 9,7 9,3 Risikovægtede aktiver, mia. kr ' Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) ' 1 Inklusive resultatet for 1. halvår 2005.

5 +DOYnUVRYHUVLJW 1. halvår 1. halvår *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHUQHWWRmio. kr Udlån Garantier og trade finance Livsforsikring Investeringsprodukter og -serviceydelser Indlån, betalingsformidling og e-tjenester Kurtage Andre provisionsindtægter *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHU Livsforsikring 0 0 Betalingsformidling og e-tjenester Andre provisionsudgifter *HE\UHURJSURYLVLRQVXGJLIWHU *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHUQHWWR 1. halvår 1. halvår $GPLQLVWUDWLRQVRPNRVWQLQJHUmio. kr Personale Overskudsdelingsordninger Informationsteknologi Markedsføring Porto, telefon og kontorudgifter Husleje, lokaler og fast ejendom Andet

6 5HVXOWDWRSJ UHOVH 1. halvår 1. halvår Helår Mio. kr. Note 'ULIWVLQGW JWHU 5HQWHLQGW JWHU 5HQWHXGJLIWHU Nettorenteindtægter *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHU *HE\UHURJSURYLVLRQVXGJLIWHU Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Resultat af kapitalandele i assoc. og tilknyttede virksomheder Udbytte Andre driftsindtægter 'ULIWVLQGW JWHULDOW 'ULIWVXGJLIWHU Administrationsomkostninger: Personaleudgifter Andre udgifter Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 'ULIWVXGJLIWHULDOW Nedskrivninger på udlån UGLQ UWUHVXOWDW Udgift til indkomstskat HULRGHQVUHVXOWDW )RUGHOWWLO Aktionæren i Nordea Bank Danmark A/S Minoritetsinteresser 0 0 0

7 %DODQFH 30. juni 31. dec. 30. juni Mio. kr. Note $NWLYHU Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Rentebærende værdipapirer Aktier mv Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i datterselskaber Immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringsejendomme Aktiver knyttet til pensionsordninger Periodeafgrænsningsposter Andre aktiver $NWLYHULDOW +HUDIÃILQDQVLHOOHÃDNWLYHUÃKYRUÃNXQGHQÃE UHUÃULVLNRHQ * OG Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud * OGLDOW (JHQNDSLWDO Minoritetsinteresser (JHQNDSLWDOKHQI UEDUWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN'DQPDUN Aktiekapital Andre reserver Overført overskud (JHQNDSLWDOKHQI UEDUWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN'DQPDUNLDOW (JHQNDSLWDOLDOW * OGRJHJHQNDSLWDOLDOW Sikkerhedsstillelser for egen gæld Ikke-balanceførte poster Andre forpligtelser $QGUHQRWHU Note 4 Klassifikation af finansielle instrumenter Note 7 Solvens

8 %HY JHOVHUSnHJHQNDSLWDOHQ Mio. kr. )RUGHOWWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN 'DQPDUN$6 Andre Overført Aktiekapital reserver overskud 0LQRULWHWV LQWHUHVVHU 6DOGRXOWLPR Ændring i anvendt regnskabspraksis: IAS 39 Nedskrivninger på udlån, efter skat IAS 39 Finansielle instrumenter, efter skat 5 5 Andre ændringer i åbningsbalancen - 6DOGRXOWLPRKHUHIWHU Nettoændring i aktiver disponible for salg, efter skat Valutakursforskel Udbytte for Overførsel af overkurs ved emission Periodens resultat DOGRSUMXQL Ã )RUGHOWWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN 'DQPDUN$6 Andre Overført Mio. kr. Aktiekapital reserver overskud 0LQRULWHWV LQWHUHVVHU 6DOGRXOWLPR Ændring i anvendt regnskabspraksis: IAS 1 Minoritetsinteresser IAS 19 Pension, efter skat IAS 10 Udbytte Andre ændringer i åbningsbalancen, efter skat DOGRXOWLPRKHUHIWHU Valutakursforskel 0 0 Udbytte for Periodens resultat DOGRSUMXQL

9 1RWH$QYHQGWUHJQVNDEVSUDNVLV *UXQGODJIRUDIO JJHOVH Regnskabet for Nordea Bank Danmark A/S og koncernen udarbejdes i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, IFRS (International Financial Reporting Standards), der er godkendt af EU. Halvårsregnskabet for 2005 er udarbejdet på grundlag af IAS 34 om præsentation af delårsregnskaber med den undtagelse, at halvårsregnskabet er udarbejdet uden en pengestrømsopgørelse og segmentrapportering. Alle Nordea Bank Danmarks aktiviteter er integrerede i Nordea Bank AB koncernen, hvis halvårsregnskab inklusive segmentregnskaber fuldt ud indeholder regnskabsaflæggelsen for Nordea Bank Danmark koncernen. Oplysningskravene i IFRS 1 om førstegangsanvendelse af IFRS-standarderne er blevet anvendt ved præsentation af ændringerne i regnskabet som følge af implementeringen af IFRS. For at muliggøre sammenligninger er åbningsbalancerne pr. 1. januar 2005 baseret på IFRS blevet opgjort som ultimobalancer pr. 31. december I overensstemmelse med IFRS 1 omfatter tilretningen af sammenligningstal for 2004 ikke IAS 39 om finansielle instrumenter. Denne standard trådte i kraft 1. januar Da Nordea ikke har baseret de relevante forretningsaktiviteter på principperne i IAS 39 i 2004, vil omarbejdede sammenligningstal ikke give meningsfuld information. QGUHWUHJQVNDEVSUDNVLV Årsrapporten for 2004 blev aflagt i henhold til Finanstilsynets regnskabsregler for pengeinstitutter. De væsentligste forskelle mellem de gamle regnskabsregler og IFRS er:,$6rpxge\wwh Foreslået udbytte bogføres ikke som en forpligtelse i årsregnskabet, men indgår i stedet for i egenkapitalen, indtil beslutningen om udbytte formelt træffes.,$6rpshqvlrqvirusoljwhovh I forbindelse med implementeringen af IFRS indregnes aktiver knyttet til pensionsordninger og pensionsforpligtelser i overensstemmelse med principperne i IAS 19.,$6RPNRQFHUQUHJQVNDEHURJPRGHU VHOVNDEVUHJQVNDEHU I henhold til IAS 27 samt fortolkningsbidrag SIC 12 foretages nu konsolidering af nogle Special Purpose Entities (SPE s). Konsolidering foretages i de tilfælde, hvor forholdet til Nordea Bank Danmark indikerer, at SPE en er underlagt bestemmende indflydelse. I regnskabet for Nordea Bank Danmark A/S måles kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder til kostpris, og udbytte indgår i bankens resultat. Tidligere blev indre værdis metode anvendt.,$6rpdvvrflhuhghylunvrpkhghu I koncernregnskabet måles associerede virksomheder til bankens andel af virksomhedens indre værdi. Bankens andel af resultatet i associerede virksomheder indregnes løbende i regnskabsåret. Tidligere blev resultat i associerede virksomheder indregnet i bankens resultat på tidspunktet for offentliggørelse af virksomhedens årsregnskab.,$6rpilqdqvlhoohlqvwuxphqwhu.odvvlilndwlrqdiilqdqvlhoohlqvwuxphqwhu Alle finansielle instrumenter, der er omfattet af IAS 39, er i overensstemmelse med standarden blevet klassificeret i en af følgende kategorier: )LQDQVLHOOHDNWLYHU - Finansielle aktiver målt til dagsværdi via resultatopgørelsen - Holdt i handelsøjemed - Finansielle aktiver, som ved indgåelsen angives indregnet til dagsværdi via resultatopgørelsen - Udlån og tilgodehavender - Holdt til udløb - Disponible for salg )LQDQVLHOOHIRUSOLJWHOVHU - Holdt i handelsøjemed - Andre finansielle forpligtelser Klassifikationen danner grundlag for, hvordan hvert enkelt finansielt instrument måles i balancen, og hvordan ændringer i dets dagsværdi indregnes. Finansielle aktiver målt til dagsværdi via resultatopgørelsen og finansielle forpligtelser holdt i handelsøjemed måles til dagsværdi, og ændringer i dagsværdi indregnes direkte i resultatopgørelsen. Finansielle aktiver kategoriseret som disponible for salg måles ligeledes til dagsværdi. Effekten af ændringer i renteniveauet indregnes som en særskilt post under egenkapitalen i koncernregnskabet. Andre ændringer indregnes i resultatopgørelsen. Finansielle aktiver klassificeret som udlån og tilgodehavender, aktiver, der holdes til udløb, samt andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Gebyrindtægter, der udgør en integreret del af

10 det finansielle instruments effektive forrentning, indregnes i kostprisen over løbetiden.,qguhjqlqjrjrsk UDILQGUHJQLQJDI ILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser indregnes i balancen på det tidspunkt, hvor Nordea Bank Danmark bliver underlagt de kontraktmæssige bestemmelser af det finansielle instrument. Et finansielt aktiv ophører med at blive indregnet på det tidspunkt, hvor den kontraktmæssige rettighed til pengestrømmen fra det finansielle aktiv ophører, eller hvor det finansielle aktiv sælges. En finansiel forpligtelse fjernes fra balancen, når den ophører, dvs. når forpligtelsen ifølge kontrakten afvikles, ophæves eller udløber. Derivater, børsnoterede værdipapirer og valutatransaktioner indregnes og ophører på handelsdagen. 5HQWHLQGW JWHUIUDY UGLIRUULQJHGHOnQ Implementering af IAS 39 om værdiforringelse medfører, at renteindtægterne fra værdiforringede lån indregnes som renteindtægt, beregnet med den effektive rentesats, mens værdien af et lån på tidspunktet for værdiforringelsen opgøres ud fra nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme. Det betyder, at renteindtægter og nedskrivninger på udlån ændres med samme beløb. En eventuel nettoeffekt på de rapporterede resultater forventes dog at være ubetydelig. 1HGVNULYQLQJHUSnXGOnQ IAS 39 tillader ikke nedskrivninger på udlån baseret på forventede tab. I stedet kræver standarden, at der ved objektiv indikation på værdiforringelse på større individuelle lån og for grupper af lån med ensartede risikokarakteristika beregnes nedskrivninger ved tilbagediskontering af forventede fremtidige betalinger. (JQHREOLJDWLRQHU Egne obligationer elimineres i Nordea Bank Danmarks koncernregnskab. I overensstemmelse med de gamle regnskabsregler blev der ikke tidligere foretaget eliminering af egne obligationer. 5HJQVNDEVP VVLJVLNULQJ Som følge af implementeringen af IAS 39 måles alle afledte finansielle instrumenter til dagsværdi, herunder de afledte finansielle instrumenter, der anvendes til regnskabsmæssig sikring. Regnskabsmæssig sikring af dagsværdi anvendes, hvilket betyder, at både afdækningsinstrumentet og det sikrede måles til dagsværdi, og ændringer i dagsværdi indregnes direkte i resultatopgørelsen. Effektiviteten af afdækningsforretningen måles og vurderes i konsekvens heraf, og en eventuel manglende effektivitet påvirker resultatopgørelsen. 8GVWHGWHUHDONUHGLWREOLJDWLRQHURJGH WLOK UHQGHUHDONUHGLWXGOnQ De danske udstedte realkredititobligationer og de tilhørende realkreditudlån i det 100 pct. ejede datterselskab Nordea Kredit Realkreditaktieselskab måles til dagsværdi i overensstemmelse med den anvendte praksis i datterselskabet. Disse poster vil ikke have nogen effekt på egenkapitalen i åbningsbalancen pr. 1. januar Udstedte danske realkreditobligationer indgår i kategorien holdt i handelsøjemed. +DQGHOVLQGWMHQLQJHQL0DUNHWV Handelsindtjeningen i Markets (bortset fra gebyrindtægter) præsenteres samlet under resultatopgørelsens linje Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi. Tidligere var handelsindtjeningen splittet op mellem renter og kursreguleringer.,$6rplqyhvwhulqjvhmhqgrpph Investeringsejendomme måles til dagsværdi med værdiregulering direkte i resultatopgørelsen. Tidligere blev investeringsejendomme målt til anskaffelsesværdi. QGULQJLUHJQVNDEVP VVLJHVN Q Tidligere blev anskaffelse af materielle aktiver under kr. straksafskrevet direkte i resultatopgørelsen. Fra og med 2005 anvendes den skattemæssige straksafskrivningsgrænse ( kr. i 2005). Ændringen foretages med henblik på at tilpasse Nordea Bank Danmark praksis til Nordea Bank AB koncernens praksis.

11 (IIHNWDI,)56 Overgangen til IFRS har haft følgende effekt på sammenligningstallene for periodens resultat, egenkapitalen og balancen: KDOYnU +HOnU 0LRNU 1HWWRUHVXOWDWLKWGDQVNUHJQVNDEVSUDNVLV IAS 19 Pensionsforpligtelser IAS 28 Associerede virksomheder Andet Skat HWWRUHVXOWDWLKW,)56 GHF MXQL GHF 0LRNU (JHQNDSLWDOLKWGDQVNUHJQVNDEVSUDNVLV IAS 1 Minoritetsinteresser IAS 10 Udbytte IAS 18 Indtægtsførsel, efter skat IAS 19 Pension, efter skat IAS 28 Associerede virksomheder, efter skat IAS 39 Nedskrivninger på udlån, efter skat IAS 39 Finansielle instrumenter, efter skat IAS 40 Investeringsejendomme, efter skat Andet (JHQNDSLWDOLKW,)56

12 %DODQFH Dansk regnskabspraksis IAStilpasning IFRS GAAP Mia. kr. 31. dec dec Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker, og andre rentebærende værdipapirer Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Finansielle aktiver, hvor kunden bærer risikoen Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver $NWLYHULDOW Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Efterstillede kapitalindskud Andre passiver og minoritetsinteresser Egenkapital henførbar til aktionæren i Nordea Bank Danmark * OGRJHJHQNDSLWDOLDOW %DODQFH Dansk regnskabspraksis IAStilpasning IFRS GAAP Mia. kr. 30. juni juni 2004 Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker, og andre rentebærende værdipapirer Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Finansielle aktiver, hvor kunden bærer risikoen Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver $NWLYHULDOW Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Forpligtelser over for forsikringstagere Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Efterstillede kapitalindskud Andre passiver og minoritetsinteresser Egenkapital henførbar til aktionæren i Nordea Bank Danmark * OGRJHJHQNDSLWDOLDOW QGULQJWLO,$6 I juni 2005 blev IAS 39 ændret med hensyn til reglerne om anvendelse af dagsværdi, der ventes godkendt af EU i løbet af efteråret Den overordnede konsekvens af de ændrede regler er, at Nordea fortsat kan måle danske udstedte realkreditobligationer og de tilhørende realkreditudlån til dagsværdi. Ændringerne skal anvendes fra og med 1. januar 2006, men tidligere anvendelse er mulig. Da diskussionerne om ændringerne til IAS 39 vedrørende regnskabsmæssig sikring stadig pågår, vil dette naturligvis fortsat blive tæt fulgt af Nordea.

13 9DOXWDNXUVHU 1. halvår Helår 1. halvår EUR 1 = SEK Resultatopgørelsen (gns.) 9,1487 9,1276 9,1733 Balance (ultimo) 9,4640 9,0153 9,1536 EUR 1 = DKK Ã Resultatopgørelsen (gns.) 7,4445 7,4385 7,4441 Balance (ultimo) 7,4495 7,4390 7,4330 EUR 1 = NOK Resultatopgørelsen (gns.) 8,1391 8,3725 8,4493 Balance (ultimo) 7,9145 8,2484 8, halvår 1. halvår 1RWH1HWWRUHVXOWDWDIILQDQVLHOOHSRVWHUWLOGDJVY UGLmio. kr Aktier mv. samt andre aktierelaterede instrumenter Rentebærende værdipapirer og andre renterelaterede instrumenter Valutakursregulering

14 1RWH1HGVNULYQLQJHUSnXGOnQmio. kr HGVNULYQLQJHUIRUGHOWSnNDWHJRUL Nedskrivninger på udlån Tilbageførsler og indgået på tidligere afskrevne fordringer SHFLILNDWLRQHU 6SHFLILNNHQHGVNULYQLQJHUIRULQGLYLGXHOWYXUGHUHGHOnQ Periodens tab Tilbageførte tidligere nedskrivninger ifm. konstaterede tab i perioden Periodens nedskrivninger for sandsynliggjorte tab Indgået på tidligere perioders tab Tilbageførsel af nedskrivninger for sandsynliggjorte tab, som ikke længere er nødvendige Periodens nettoomkostning for individuelt vurderede lån *UXSSHYLVQHGVNULYQLQJIRUVLJQLILNDQWHOnQ Stigning i gruppevis nedskrivning 0 0 Opløsning af gruppevis nedskrivning 0 0 Periodens ændring i gruppevis nedskrivning for signifikante lån 0 0 *UXSSHYLVQHGVNULYQLQJIRULNNHVLJQLILNDQWHOnQ Periodens tab 0 0 Indgået på tidligere perioders tab 0 0 Stigning i nedskrivning 0 0 Opløsning af nedskrivning 0 0 Periodens nettoomkostning for gruppevis nedskrivning for ikke-signifikante lån 0 0 /DQGHULVLNR Stigning i nedskrivning for landerisiko -5-1 Opløsning af nedskrivning for landerisiko Periodens ændring i landerisiko 11 32,NNHEDODQFHI UWHSRVWHU Nettoomkostning for indfrielser af garantier og andre ikke-balanceførte poster 0 0 Periodens nettoomkostning for indfrielser af garantier og andre ikke-balanceførte poster 0 0 Ændring i værdi af tvangsovertagne aktiver 0 0 1HGVNULYQLQJHUSnXGOnQ

15 1RWH.ODVVLILNDWLRQDIILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHUmio. kr. 30. juni 2005 )LQDQVLHOOHDNWLYHU Holdt i handelsøjemed Udlån og Aktiver tiltilgodehaven dagsværdi der Holdt til udløb Disponible for salg Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Rentebærende værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Aktier mv Finansielle aktiver, hvor kunden bærer risikoen I alt 30. juni 2005 )LQDQVLHOOHIRUSOLJWHOVHU Holdt i handelsøjemed Gæld til dagsværdi Andre finansielle forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Andre passiver Efterstillede kapitalindskud I alt

16 1RWH8GOnQVSRUWHI OMHRJY UGLIRUULQJHOVHKHUDI 30. juni 31. dec. 30. juni Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender GOnQVSRUWHI OMHHIWHUNDWHJRULDIOnQWDJHU 30. juni 2005, mio. kr. Kreditinstitutter Selskaber Private Offentlig sektor /nqi UQHGVNULYQLQJHU - heraf værdiforringede lån heraf nødlidende lån, som ikke er værdiforringede, og hvor der påløber rente heraf nødlidende lån, som er værdiforringede heraf ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede HGVNULYQLQJHU - heraf nedskrivninger for værdiforringede lån heraf nedskrivninger for nødlidende lån, som er værdiforringede heraf nedskrivninger for ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede /nqwloerji UWY UGL - heraf værdiforringede lån heraf nødlidende lån, som ikke er værdiforringede, og hvor der påløber rente heraf nødlidende lån, som er værdiforringede heraf ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede SHFLILNDWLRQDIQHGVNULYQLQJHU Specifikke nedskrivninger for individuelt vurderede lån Gruppevis nedskrivning for signifikante lån Gruppevis nedskrivning for ikke-signifikante lån HGVNULYQLQJHULDOW I alt

17 Note 5, fortsat 31. december 2004, mio. kr. Kreditinstitutter Selskaber Private Offentlig sektor /nqi UQHGVNULYQLQJHU - heraf værdiforringede lån heraf nødlidende lån, som ikke er værdiforringede, og hvor der påløber rente heraf nødlidende lån, som er værdiforringede heraf ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede HGVNULYQLQJHU - heraf nedskrivninger for værdiforringede lån heraf nedskrivninger for nødlidende lån, som er værdiforringede heraf nedskrivninger for ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede /nqwloerji UWY UGL - heraf værdiforringede lån heraf nødlidende lån, som ikke er værdiforringede, og hvor der påløber rente heraf nødlidende lån, som er værdiforringede heraf ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede I alt 6SHFLILNDWLRQDIQHGVNULYQLQJHU Specifikke nedskrivninger for individuelt vurderede lån Gruppevis nedskrivning for signifikante lån Gruppevis nedskrivning for ikke-signifikante lån HGVNULYQLQJHULDOW Kreditinstitutter Offentlig 30. juni 2004, mio. kr. Selskaber Private sektor I alt /nqi UQHGVNULYQLQJHU - heraf værdiforringede lån heraf nødlidende lån, som ikke er værdiforringede, og hvor der påløber rente heraf nødlidende lån, som er værdiforringede heraf ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede HGVNULYQLQJHU - heraf nedskrivninger for værdiforringede lån heraf nedskrivninger for nødlidende lån, som er værdiforringede heraf nedskrivninger for ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede /nqwloerji UWY UGL - heraf værdiforringede lån heraf nødlidende lån, som ikke er værdiforringede, og hvor der påløber rente heraf nødlidende lån, som er værdiforringede heraf ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede

18 Note 5, fortsat 30. juni 31. dec. 30. juni Nedskrivninger i pct. af værdiforringede lån, brutto Værdiforringede lån, brutto, i pct. af udlån og andre forpligtelser, brutto 1,3 1,6 2,2 30. juni 31. dec. 30. juni 7YDQJVRYHUWDJQHDNWLYHU mio. kr PV WQLQJVDNWLYHU Grunde og ejendomme Aktier mv Andre aktiver RWH$IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU mio. kr. Aktiver Forpligtelser I alt 30. juni 2005 Dagsværdi Dagsværdi Nom. værdi $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHUKROGWL KDQGHOV MHPHG Rentekontrakter Aktiekontrakter Valutakontrakter Andre $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHUDQYHQGWWLO VLNULQJ Rentekontrakter Aktiekontrakter Valutakontrakter Andre $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHULDOW Rentekontrakter Aktiekontrakter Valutakontrakter Andre juni 31. dec. 30. juni 1RWH6ROYHQV Kernekapital, mio. kr Basiskapital, mio. kr Risikovægtede aktiver, mio. kr Kernekapitalprocent 6,9 6,4 7,0 Solvensprocent 9,9 9,3 9,7 1 Inklusive periodens resultat.

19 1RUGHD%DQN'DQPDUN$6 5HVXOWDWRSJ UHOVH 1. halvår 1. Halvår Helår Mio. kr 'ULIWVLQGW JWHU 5HQWHLQGW JWHU 5HQWHXGJLIWHU Nettorenteindtægter *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHU *HE\UHURJSURYLVLRQVXGJLIWHU Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Udbytte og resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Udbytte Andre driftsindtægter 'ULIWVLQGW JWHULDOW 'ULIWVXGJLIWHU Administrationsomkostninger: Personaleudgifter Andre udgifter Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 'ULIWVXGJLIWHULDOW Nedskrivninger på udlån UGLQ UWUHVXOWDW Udgift til indkomstskat HULRGHQVUHVXOWDW

20 1RUGHD%DQN'DQPDUN$6 %DODQFH 30. juni 31. dec. 30. juni Mio. kr $NWLYHU Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Rentebærende værdipapirer Aktier mv Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i datterselskaber Immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringsejendomme Aktiver knyttet til pensionsordninger Periodeafgrænsningsposter Andre aktiver $NWLYHULDOW ÃÃ +HUDIÃILQDQVLHOOHÃDNWLYHUÃKYRUÃNXQGHQÃE UHUÃULVLNRHQ * OG Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud * OGLDOW (JHQNDSLWDOKHQI UEDUWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN'DQPDUN Aktiekapital Andre reserver Overført overskud (JHQNDSLWDOKHQI UEDUWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN'DQPDUNLDOW (JHQNDSLWDOLDOW * OGRJHJHQNDSLWDOLDOW

21 %HY JHOVHUSnHJHQNDSLWDOHQ )RUGHOWWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN 'DQPDUN$6 Andre Overført Aktiekapital reserver overskud 0LQRULWHWV LQWHUHVVHU Mio. kr. 6DOGRXOWLPR Ændring i anvendt regnskabspraksis: Overførsel af datterselskabsreserver IAS 39 Nedskrivninger på udlån, efter skat IAS 39 Finansielle instrumenter, efter skat 5 5 Andre ændringer i åbningsbalancen 6DOGRXOWLPRKHUHIWHU Nettoændring i aktiver disponible for salg, efter skat Valutakursforskel Udbytte for Overførsel af overkurs ved emission Periodens resultat DOGRSUMXQL Ã Mio. kr. )RUGHOWWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN 'DQPDUN$6 Andre Overført Aktiekapital reserver overskud 0LQRULWHWV LQWHUHVVHU 6DOGRXOWLPR Ændring i anvendt regnskabspraksis: Overførsel af datterselskabsreserver IAS 27 Koncernregnskab IAS 19 Pension, efter skat IAS 10 Udbytte Andre ændringer i åbningsbalancen, efter skat DOGRSUKHUHIWHU Valutakursforskel 0 0 Udbytte for Periodens resultat DOGRSUMXQL 30. juni 31. dec. 30. juni 6ROYHQV Kernekapital, mio. kr Basiskapital, mio. kr Risikovægtede aktiver, mio. kr Kernekapitalprocent 7,5 6,9 7,6 Solvensprocent 10,8 10,2 10,6 1 Inklusive periodens resultat for koncernen.

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Nordea Bank Danmark er en del af Nordea koncernen. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 Å rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSR APPORT 2008 Indhold Side 2 Finanskalender 2 Svært år - svære tider 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 11 Revisionspåtegning 12 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28 Årsrapport 2006 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSRAPPORT 2006 Indhold SIDE 2 Finanskalender 2 Rekordår for Skælskør Bank 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 10 Revisionspåtegning 11 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg. 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504

Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg. 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504 Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504 SENESTE SKUD PÅ STAMMEN I SPAREKASSEN FAABORG. FILIALEN I SEDEN SYD, ODENSE, ÅBNEDE

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

REGNSKAB FOR. 22 Aktiver vedr. forsikringskontrakter

REGNSKAB FOR. 22 Aktiver vedr. forsikringskontrakter REGNSKAB FOR DANSKE RUBRIK BANK KONCERNEN Resultatopgørelse 62 Balance 63 Kapitalforhold 64 Pengestrømsopgørelse 67 Noter 68 1 Anvendt regnskabspraksis 68 2 Forretningssegmenter 83 3 Bankaktiviteter landeopdelt

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. oktober 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Stærke resultater under ekstreme markedsforhold Indtægter steg 4 pct. til EUR 5.949 mio. (EUR 5.744 mio. i 1.-3.

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de krav,

Læs mere

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 Indhold Indhold... 1 Resume... 2 Hovedtal... 3 Forord... 4 Årets resultat... 6 Likviditet og funding... 12 Kreditrisiko og andre typer risici... 13 Solvensbehov og

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Holding

Årsrapport 2012 Nykredit Holding Årsrapport 2012 Nykredit Holding INDHOLD OM NYKREDIT HOLDING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hovedtal 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet 4 Årets resultat mv. for 2012 4 Egenkapital 4 Kapitaldækning

Læs mere