Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede."

Transkript

1 +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN

2 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til mio. kr. sammenlignet med første halvår Resultatfremgangen afspejler et forøget forretningsomfang. Egenkapitalforrentningen var på 17,6 pct. p.a. (14,9 pct. p.a.). De samlede driftsindtægter steg med 5,7 pct. til mio. kr. (5.689 mio. kr.), mens de samlede driftsudgifter steg med 4,6 pct. til mio. kr. Nedskrivninger på udlån var positive med 113 mio. kr. (-55 mio. kr.). Koncernens balance udgjorde 718 mia. kr. (636 mia. kr. ultimo juni 2004), solvensen (inklusive periodens resultat) var 9,9 pct. (ultimo ,3 pct.), og kernekapitalen tegnede sig for 6,9 pct. (6,4 pct.). 1HWWRUHQWHLQGW JWHU Nettorenteindtægterne steg med 217 mio. kr. til mio. kr. i forhold til første halvår sidste år. Udlån steg med 13 pct. sammenlignet med ultimo Stigningen i udlån var stærk både på erhvervskundesiden og på privatkundesiden. Erhvervskunder og privatkunder steg med henholdsvis 15 pct. og 11 pct. sammenlignet med ultimo Den positive virkning på nettorenteindtægterne af det stigende forretningsomfang blev dog delvis modvirket af de fortsat lavere marginaler. *HE\UHURJSURYLVLRQHU Gebyrer og provisionsindtægter, netto, steg med 20 pct. til mio. kr. (1.215 mio. kr.). Stigningen skyldes et højere aktivitetsniveau. De væsentligste stigninger knytter sig til udlån og andre tilgodehavender samt kurtage og afspejler bl.a. den store udlånsaktivitet, især med hensyn til lånekonverteringer. 5HVXOWDWDIILQDQVLHOOHSRVWHUWLOGDJVY UGL Resultatet af finansielle poster til dagsværdi faldt med 183 mio. kr. til 569 mio. kr. (752 mio. kr.). Faldet kan delvis henføres til beholdningsindtjeningen. Resultat af finansielle poster indeholder den samlede handelsindtjening i Markets på renteprodukter (bortset fra gebyrindtægter) og bankens beholdningsindtjening. 5HVXOWDWDINDSLWDOLQWHUHVVHU Resultat af kapitalinteresser opgjort efter indre værdis metode udgjorde 124 mio. kr. (84 mio. kr.). Stigningen relateres primært til positive kursreguleringer på 30 mio. kr. i private equity-investeringer i første halvår Denne post indeholder desuden koncernens andel af resultatet for PBS-selskaberne og LR Realkredit. $QGUHLQGW JWHU Andre indtægter var på samme niveau sammenlignet med 2004 og udgjorde 353 mio. kr. (352 mio. kr.). Andre indtægter bestod hovedsageligt af indtægter fra forskellige koncerninterne ydelser. 2PNRVWQLQJHU Driftsudgifter i alt steg med 150 mio. kr. til mio. kr. (3.293 mio. kr.). Personaleudgifterne steg med 48 mio. kr. til mio. kr. i forhold til første halvår Stigningen kan primært henføres til generelle lønstigninger. Andre udgifter inklusive afskrivninger steg netto med 102 mio. kr. til mio. kr. (1.178 mio. kr.) primært som følge af forøgede it-omkostninger. 1HGVNULYQLQJHUSnXGOnQ Nedskrivninger på udlån var positive med 113 mio. kr., hvilket er en forbedring på 168 mio. kr. sammenlignet med første halvår Den overordnede kvalitet af udlånsporteføljen er fortsat stærk. Pr. 30. juni 2005 udgjorde værdiforringede lån mio. kr., hvilket er 1,3 pct. (ultimo ,6 pct.) af det samlede udlån før nedskrivninger. De totale nedskrivninger på udlån udgjorde 4,4 mia. kr. (ultimo ,7 mia. kr.). 6NDW Nettoskatteudgiften var 701 mio. kr., hvilket svarer til en effektiv skatteprocent på 26 pct. (31 pct.). Skatten for første halvår 2005 er beregnet på grundlag af den nye selskabsskatteprocent på 28 pct. Den lavere effektive skatteprocent skyldes primært effekten ved omregning af udskudt skat fra 30 pct. til 28 pct.

3 %DODQFH Nordea Bank Danmarks balance steg med 82 mia. kr. til 718 mia. kr. (ultimo mia. kr.). Udlån steg med 65 mia. kr. i første halvår I samme periode steg indlån med 24 mia. kr. 6ROYHQV Solvensprocenten steg fra 9,3 pct. ultimo 2004 til 9,9 pct., og kernekapitalen tegnede sig for 6,9 pct. Periodens resultat er inkluderet i beregningen. Risikovægtede poster i alt steg med 14 mia. kr. til 313 mia. kr. 5HWVVDJHU Inden for rammerne af koncernens selskabers almindelige virksomhed er disse selskaber mødt med en række krav i retssager og andre tvister, hvoraf størstedelen involverer relativt begrænsede beløb. Ingen af disse tvister forventes i væsentlig grad at påvirke bankens eller koncernens økonomiske stilling i negativ retning. )RUYHQWQLQJHU Forretningsomfanget forventes fortsat at stige i 2. halvår, understøttet af gunstige makroøkonomiske forhold på Nordeas hjemmemarkeder. Konkurrencen er imidlertid intens, og presset på marginalerne vil fortsat være en udfordring. Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. På grundlag af den overordnede kvalitet af udlånsporteføljen og de økonomiske udsigter for de nordiske lande er der ingen indikationer på en forringelse af kreditkvaliteten i 2005.

4 +RYHGRJQ JOHWDO 5HVXOWDWRSJ UHOVH KDOYnU 1. halvår Ændring Helår Mio. kr % 2004 Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre indtægter 'ULIWVLQGW JWHULDOW Administrationsomkostninger Personaleudgifter Andre udgifter Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 'ULIWVXGJLIWHULDOW Nedskrivninger på udlån UGLQ UWUHVXOWDW Udgift til indkomstskat HULRGHQVUHVXOWDW %DODQFH MXQL 30. juni 31. dec. Mia. kr Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker og andre rentebærende værdipapirer Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Finansielle aktiver, hvor kunden bærer risikoen Afledte finansielle instrumenter 3 4 Andre aktiver $NWLYHULDOW Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter 5 7 Efterstillede kapitalindskud 9 9 Andre passiver og minoritetsinteresser Egenkapital henførbar til aktionæren i Nordea Bank Danmark * OGRJHJHQNDSLWDOLDOW 1 JOHWDO Egenkapitalforrentning 14,9 14,2' Omkostningsprocent 58 61' Kernekapitalprocent 1 7,0 6,4 Solvensprocent 1 9,7 9,3 Risikovægtede aktiver, mia. kr ' Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) ' 1 Inklusive resultatet for 1. halvår 2005.

5 +DOYnUVRYHUVLJW 1. halvår 1. halvår *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHUQHWWRmio. kr Udlån Garantier og trade finance Livsforsikring Investeringsprodukter og -serviceydelser Indlån, betalingsformidling og e-tjenester Kurtage Andre provisionsindtægter *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHU Livsforsikring 0 0 Betalingsformidling og e-tjenester Andre provisionsudgifter *HE\UHURJSURYLVLRQVXGJLIWHU *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHUQHWWR 1. halvår 1. halvår $GPLQLVWUDWLRQVRPNRVWQLQJHUmio. kr Personale Overskudsdelingsordninger Informationsteknologi Markedsføring Porto, telefon og kontorudgifter Husleje, lokaler og fast ejendom Andet

6 5HVXOWDWRSJ UHOVH 1. halvår 1. halvår Helår Mio. kr. Note 'ULIWVLQGW JWHU 5HQWHLQGW JWHU 5HQWHXGJLIWHU Nettorenteindtægter *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHU *HE\UHURJSURYLVLRQVXGJLIWHU Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Resultat af kapitalandele i assoc. og tilknyttede virksomheder Udbytte Andre driftsindtægter 'ULIWVLQGW JWHULDOW 'ULIWVXGJLIWHU Administrationsomkostninger: Personaleudgifter Andre udgifter Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 'ULIWVXGJLIWHULDOW Nedskrivninger på udlån UGLQ UWUHVXOWDW Udgift til indkomstskat HULRGHQVUHVXOWDW )RUGHOWWLO Aktionæren i Nordea Bank Danmark A/S Minoritetsinteresser 0 0 0

7 %DODQFH 30. juni 31. dec. 30. juni Mio. kr. Note $NWLYHU Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Rentebærende værdipapirer Aktier mv Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i datterselskaber Immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringsejendomme Aktiver knyttet til pensionsordninger Periodeafgrænsningsposter Andre aktiver $NWLYHULDOW +HUDIÃILQDQVLHOOHÃDNWLYHUÃKYRUÃNXQGHQÃE UHUÃULVLNRHQ * OG Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud * OGLDOW (JHQNDSLWDO Minoritetsinteresser (JHQNDSLWDOKHQI UEDUWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN'DQPDUN Aktiekapital Andre reserver Overført overskud (JHQNDSLWDOKHQI UEDUWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN'DQPDUNLDOW (JHQNDSLWDOLDOW * OGRJHJHQNDSLWDOLDOW Sikkerhedsstillelser for egen gæld Ikke-balanceførte poster Andre forpligtelser $QGUHQRWHU Note 4 Klassifikation af finansielle instrumenter Note 7 Solvens

8 %HY JHOVHUSnHJHQNDSLWDOHQ Mio. kr. )RUGHOWWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN 'DQPDUN$6 Andre Overført Aktiekapital reserver overskud 0LQRULWHWV LQWHUHVVHU 6DOGRXOWLPR Ændring i anvendt regnskabspraksis: IAS 39 Nedskrivninger på udlån, efter skat IAS 39 Finansielle instrumenter, efter skat 5 5 Andre ændringer i åbningsbalancen - 6DOGRXOWLPRKHUHIWHU Nettoændring i aktiver disponible for salg, efter skat Valutakursforskel Udbytte for Overførsel af overkurs ved emission Periodens resultat DOGRSUMXQL Ã )RUGHOWWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN 'DQPDUN$6 Andre Overført Mio. kr. Aktiekapital reserver overskud 0LQRULWHWV LQWHUHVVHU 6DOGRXOWLPR Ændring i anvendt regnskabspraksis: IAS 1 Minoritetsinteresser IAS 19 Pension, efter skat IAS 10 Udbytte Andre ændringer i åbningsbalancen, efter skat DOGRXOWLPRKHUHIWHU Valutakursforskel 0 0 Udbytte for Periodens resultat DOGRSUMXQL

9 1RWH$QYHQGWUHJQVNDEVSUDNVLV *UXQGODJIRUDIO JJHOVH Regnskabet for Nordea Bank Danmark A/S og koncernen udarbejdes i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, IFRS (International Financial Reporting Standards), der er godkendt af EU. Halvårsregnskabet for 2005 er udarbejdet på grundlag af IAS 34 om præsentation af delårsregnskaber med den undtagelse, at halvårsregnskabet er udarbejdet uden en pengestrømsopgørelse og segmentrapportering. Alle Nordea Bank Danmarks aktiviteter er integrerede i Nordea Bank AB koncernen, hvis halvårsregnskab inklusive segmentregnskaber fuldt ud indeholder regnskabsaflæggelsen for Nordea Bank Danmark koncernen. Oplysningskravene i IFRS 1 om førstegangsanvendelse af IFRS-standarderne er blevet anvendt ved præsentation af ændringerne i regnskabet som følge af implementeringen af IFRS. For at muliggøre sammenligninger er åbningsbalancerne pr. 1. januar 2005 baseret på IFRS blevet opgjort som ultimobalancer pr. 31. december I overensstemmelse med IFRS 1 omfatter tilretningen af sammenligningstal for 2004 ikke IAS 39 om finansielle instrumenter. Denne standard trådte i kraft 1. januar Da Nordea ikke har baseret de relevante forretningsaktiviteter på principperne i IAS 39 i 2004, vil omarbejdede sammenligningstal ikke give meningsfuld information. QGUHWUHJQVNDEVSUDNVLV Årsrapporten for 2004 blev aflagt i henhold til Finanstilsynets regnskabsregler for pengeinstitutter. De væsentligste forskelle mellem de gamle regnskabsregler og IFRS er:,$6rpxge\wwh Foreslået udbytte bogføres ikke som en forpligtelse i årsregnskabet, men indgår i stedet for i egenkapitalen, indtil beslutningen om udbytte formelt træffes.,$6rpshqvlrqvirusoljwhovh I forbindelse med implementeringen af IFRS indregnes aktiver knyttet til pensionsordninger og pensionsforpligtelser i overensstemmelse med principperne i IAS 19.,$6RPNRQFHUQUHJQVNDEHURJPRGHU VHOVNDEVUHJQVNDEHU I henhold til IAS 27 samt fortolkningsbidrag SIC 12 foretages nu konsolidering af nogle Special Purpose Entities (SPE s). Konsolidering foretages i de tilfælde, hvor forholdet til Nordea Bank Danmark indikerer, at SPE en er underlagt bestemmende indflydelse. I regnskabet for Nordea Bank Danmark A/S måles kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder til kostpris, og udbytte indgår i bankens resultat. Tidligere blev indre værdis metode anvendt.,$6rpdvvrflhuhghylunvrpkhghu I koncernregnskabet måles associerede virksomheder til bankens andel af virksomhedens indre værdi. Bankens andel af resultatet i associerede virksomheder indregnes løbende i regnskabsåret. Tidligere blev resultat i associerede virksomheder indregnet i bankens resultat på tidspunktet for offentliggørelse af virksomhedens årsregnskab.,$6rpilqdqvlhoohlqvwuxphqwhu.odvvlilndwlrqdiilqdqvlhoohlqvwuxphqwhu Alle finansielle instrumenter, der er omfattet af IAS 39, er i overensstemmelse med standarden blevet klassificeret i en af følgende kategorier: )LQDQVLHOOHDNWLYHU - Finansielle aktiver målt til dagsværdi via resultatopgørelsen - Holdt i handelsøjemed - Finansielle aktiver, som ved indgåelsen angives indregnet til dagsværdi via resultatopgørelsen - Udlån og tilgodehavender - Holdt til udløb - Disponible for salg )LQDQVLHOOHIRUSOLJWHOVHU - Holdt i handelsøjemed - Andre finansielle forpligtelser Klassifikationen danner grundlag for, hvordan hvert enkelt finansielt instrument måles i balancen, og hvordan ændringer i dets dagsværdi indregnes. Finansielle aktiver målt til dagsværdi via resultatopgørelsen og finansielle forpligtelser holdt i handelsøjemed måles til dagsværdi, og ændringer i dagsværdi indregnes direkte i resultatopgørelsen. Finansielle aktiver kategoriseret som disponible for salg måles ligeledes til dagsværdi. Effekten af ændringer i renteniveauet indregnes som en særskilt post under egenkapitalen i koncernregnskabet. Andre ændringer indregnes i resultatopgørelsen. Finansielle aktiver klassificeret som udlån og tilgodehavender, aktiver, der holdes til udløb, samt andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Gebyrindtægter, der udgør en integreret del af

10 det finansielle instruments effektive forrentning, indregnes i kostprisen over løbetiden.,qguhjqlqjrjrsk UDILQGUHJQLQJDI ILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser indregnes i balancen på det tidspunkt, hvor Nordea Bank Danmark bliver underlagt de kontraktmæssige bestemmelser af det finansielle instrument. Et finansielt aktiv ophører med at blive indregnet på det tidspunkt, hvor den kontraktmæssige rettighed til pengestrømmen fra det finansielle aktiv ophører, eller hvor det finansielle aktiv sælges. En finansiel forpligtelse fjernes fra balancen, når den ophører, dvs. når forpligtelsen ifølge kontrakten afvikles, ophæves eller udløber. Derivater, børsnoterede værdipapirer og valutatransaktioner indregnes og ophører på handelsdagen. 5HQWHLQGW JWHUIUDY UGLIRUULQJHGHOnQ Implementering af IAS 39 om værdiforringelse medfører, at renteindtægterne fra værdiforringede lån indregnes som renteindtægt, beregnet med den effektive rentesats, mens værdien af et lån på tidspunktet for værdiforringelsen opgøres ud fra nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme. Det betyder, at renteindtægter og nedskrivninger på udlån ændres med samme beløb. En eventuel nettoeffekt på de rapporterede resultater forventes dog at være ubetydelig. 1HGVNULYQLQJHUSnXGOnQ IAS 39 tillader ikke nedskrivninger på udlån baseret på forventede tab. I stedet kræver standarden, at der ved objektiv indikation på værdiforringelse på større individuelle lån og for grupper af lån med ensartede risikokarakteristika beregnes nedskrivninger ved tilbagediskontering af forventede fremtidige betalinger. (JQHREOLJDWLRQHU Egne obligationer elimineres i Nordea Bank Danmarks koncernregnskab. I overensstemmelse med de gamle regnskabsregler blev der ikke tidligere foretaget eliminering af egne obligationer. 5HJQVNDEVP VVLJVLNULQJ Som følge af implementeringen af IAS 39 måles alle afledte finansielle instrumenter til dagsværdi, herunder de afledte finansielle instrumenter, der anvendes til regnskabsmæssig sikring. Regnskabsmæssig sikring af dagsværdi anvendes, hvilket betyder, at både afdækningsinstrumentet og det sikrede måles til dagsværdi, og ændringer i dagsværdi indregnes direkte i resultatopgørelsen. Effektiviteten af afdækningsforretningen måles og vurderes i konsekvens heraf, og en eventuel manglende effektivitet påvirker resultatopgørelsen. 8GVWHGWHUHDONUHGLWREOLJDWLRQHURJGH WLOK UHQGHUHDONUHGLWXGOnQ De danske udstedte realkredititobligationer og de tilhørende realkreditudlån i det 100 pct. ejede datterselskab Nordea Kredit Realkreditaktieselskab måles til dagsværdi i overensstemmelse med den anvendte praksis i datterselskabet. Disse poster vil ikke have nogen effekt på egenkapitalen i åbningsbalancen pr. 1. januar Udstedte danske realkreditobligationer indgår i kategorien holdt i handelsøjemed. +DQGHOVLQGWMHQLQJHQL0DUNHWV Handelsindtjeningen i Markets (bortset fra gebyrindtægter) præsenteres samlet under resultatopgørelsens linje Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi. Tidligere var handelsindtjeningen splittet op mellem renter og kursreguleringer.,$6rplqyhvwhulqjvhmhqgrpph Investeringsejendomme måles til dagsværdi med værdiregulering direkte i resultatopgørelsen. Tidligere blev investeringsejendomme målt til anskaffelsesværdi. QGULQJLUHJQVNDEVP VVLJHVN Q Tidligere blev anskaffelse af materielle aktiver under kr. straksafskrevet direkte i resultatopgørelsen. Fra og med 2005 anvendes den skattemæssige straksafskrivningsgrænse ( kr. i 2005). Ændringen foretages med henblik på at tilpasse Nordea Bank Danmark praksis til Nordea Bank AB koncernens praksis.

11 (IIHNWDI,)56 Overgangen til IFRS har haft følgende effekt på sammenligningstallene for periodens resultat, egenkapitalen og balancen: KDOYnU +HOnU 0LRNU 1HWWRUHVXOWDWLKWGDQVNUHJQVNDEVSUDNVLV IAS 19 Pensionsforpligtelser IAS 28 Associerede virksomheder Andet Skat HWWRUHVXOWDWLKW,)56 GHF MXQL GHF 0LRNU (JHQNDSLWDOLKWGDQVNUHJQVNDEVSUDNVLV IAS 1 Minoritetsinteresser IAS 10 Udbytte IAS 18 Indtægtsførsel, efter skat IAS 19 Pension, efter skat IAS 28 Associerede virksomheder, efter skat IAS 39 Nedskrivninger på udlån, efter skat IAS 39 Finansielle instrumenter, efter skat IAS 40 Investeringsejendomme, efter skat Andet (JHQNDSLWDOLKW,)56

12 %DODQFH Dansk regnskabspraksis IAStilpasning IFRS GAAP Mia. kr. 31. dec dec Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker, og andre rentebærende værdipapirer Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Finansielle aktiver, hvor kunden bærer risikoen Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver $NWLYHULDOW Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Efterstillede kapitalindskud Andre passiver og minoritetsinteresser Egenkapital henførbar til aktionæren i Nordea Bank Danmark * OGRJHJHQNDSLWDOLDOW %DODQFH Dansk regnskabspraksis IAStilpasning IFRS GAAP Mia. kr. 30. juni juni 2004 Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker, og andre rentebærende værdipapirer Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Finansielle aktiver, hvor kunden bærer risikoen Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver $NWLYHULDOW Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Forpligtelser over for forsikringstagere Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Efterstillede kapitalindskud Andre passiver og minoritetsinteresser Egenkapital henførbar til aktionæren i Nordea Bank Danmark * OGRJHJHQNDSLWDOLDOW QGULQJWLO,$6 I juni 2005 blev IAS 39 ændret med hensyn til reglerne om anvendelse af dagsværdi, der ventes godkendt af EU i løbet af efteråret Den overordnede konsekvens af de ændrede regler er, at Nordea fortsat kan måle danske udstedte realkreditobligationer og de tilhørende realkreditudlån til dagsværdi. Ændringerne skal anvendes fra og med 1. januar 2006, men tidligere anvendelse er mulig. Da diskussionerne om ændringerne til IAS 39 vedrørende regnskabsmæssig sikring stadig pågår, vil dette naturligvis fortsat blive tæt fulgt af Nordea.

13 9DOXWDNXUVHU 1. halvår Helår 1. halvår EUR 1 = SEK Resultatopgørelsen (gns.) 9,1487 9,1276 9,1733 Balance (ultimo) 9,4640 9,0153 9,1536 EUR 1 = DKK Ã Resultatopgørelsen (gns.) 7,4445 7,4385 7,4441 Balance (ultimo) 7,4495 7,4390 7,4330 EUR 1 = NOK Resultatopgørelsen (gns.) 8,1391 8,3725 8,4493 Balance (ultimo) 7,9145 8,2484 8, halvår 1. halvår 1RWH1HWWRUHVXOWDWDIILQDQVLHOOHSRVWHUWLOGDJVY UGLmio. kr Aktier mv. samt andre aktierelaterede instrumenter Rentebærende værdipapirer og andre renterelaterede instrumenter Valutakursregulering

14 1RWH1HGVNULYQLQJHUSnXGOnQmio. kr HGVNULYQLQJHUIRUGHOWSnNDWHJRUL Nedskrivninger på udlån Tilbageførsler og indgået på tidligere afskrevne fordringer SHFLILNDWLRQHU 6SHFLILNNHQHGVNULYQLQJHUIRULQGLYLGXHOWYXUGHUHGHOnQ Periodens tab Tilbageførte tidligere nedskrivninger ifm. konstaterede tab i perioden Periodens nedskrivninger for sandsynliggjorte tab Indgået på tidligere perioders tab Tilbageførsel af nedskrivninger for sandsynliggjorte tab, som ikke længere er nødvendige Periodens nettoomkostning for individuelt vurderede lån *UXSSHYLVQHGVNULYQLQJIRUVLJQLILNDQWHOnQ Stigning i gruppevis nedskrivning 0 0 Opløsning af gruppevis nedskrivning 0 0 Periodens ændring i gruppevis nedskrivning for signifikante lån 0 0 *UXSSHYLVQHGVNULYQLQJIRULNNHVLJQLILNDQWHOnQ Periodens tab 0 0 Indgået på tidligere perioders tab 0 0 Stigning i nedskrivning 0 0 Opløsning af nedskrivning 0 0 Periodens nettoomkostning for gruppevis nedskrivning for ikke-signifikante lån 0 0 /DQGHULVLNR Stigning i nedskrivning for landerisiko -5-1 Opløsning af nedskrivning for landerisiko Periodens ændring i landerisiko 11 32,NNHEDODQFHI UWHSRVWHU Nettoomkostning for indfrielser af garantier og andre ikke-balanceførte poster 0 0 Periodens nettoomkostning for indfrielser af garantier og andre ikke-balanceførte poster 0 0 Ændring i værdi af tvangsovertagne aktiver 0 0 1HGVNULYQLQJHUSnXGOnQ

15 1RWH.ODVVLILNDWLRQDIILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHUmio. kr. 30. juni 2005 )LQDQVLHOOHDNWLYHU Holdt i handelsøjemed Udlån og Aktiver tiltilgodehaven dagsværdi der Holdt til udløb Disponible for salg Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Rentebærende værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Aktier mv Finansielle aktiver, hvor kunden bærer risikoen I alt 30. juni 2005 )LQDQVLHOOHIRUSOLJWHOVHU Holdt i handelsøjemed Gæld til dagsværdi Andre finansielle forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Andre passiver Efterstillede kapitalindskud I alt

16 1RWH8GOnQVSRUWHI OMHRJY UGLIRUULQJHOVHKHUDI 30. juni 31. dec. 30. juni Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender GOnQVSRUWHI OMHHIWHUNDWHJRULDIOnQWDJHU 30. juni 2005, mio. kr. Kreditinstitutter Selskaber Private Offentlig sektor /nqi UQHGVNULYQLQJHU - heraf værdiforringede lån heraf nødlidende lån, som ikke er værdiforringede, og hvor der påløber rente heraf nødlidende lån, som er værdiforringede heraf ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede HGVNULYQLQJHU - heraf nedskrivninger for værdiforringede lån heraf nedskrivninger for nødlidende lån, som er værdiforringede heraf nedskrivninger for ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede /nqwloerji UWY UGL - heraf værdiforringede lån heraf nødlidende lån, som ikke er værdiforringede, og hvor der påløber rente heraf nødlidende lån, som er værdiforringede heraf ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede SHFLILNDWLRQDIQHGVNULYQLQJHU Specifikke nedskrivninger for individuelt vurderede lån Gruppevis nedskrivning for signifikante lån Gruppevis nedskrivning for ikke-signifikante lån HGVNULYQLQJHULDOW I alt

17 Note 5, fortsat 31. december 2004, mio. kr. Kreditinstitutter Selskaber Private Offentlig sektor /nqi UQHGVNULYQLQJHU - heraf værdiforringede lån heraf nødlidende lån, som ikke er værdiforringede, og hvor der påløber rente heraf nødlidende lån, som er værdiforringede heraf ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede HGVNULYQLQJHU - heraf nedskrivninger for værdiforringede lån heraf nedskrivninger for nødlidende lån, som er værdiforringede heraf nedskrivninger for ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede /nqwloerji UWY UGL - heraf værdiforringede lån heraf nødlidende lån, som ikke er værdiforringede, og hvor der påløber rente heraf nødlidende lån, som er værdiforringede heraf ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede I alt 6SHFLILNDWLRQDIQHGVNULYQLQJHU Specifikke nedskrivninger for individuelt vurderede lån Gruppevis nedskrivning for signifikante lån Gruppevis nedskrivning for ikke-signifikante lån HGVNULYQLQJHULDOW Kreditinstitutter Offentlig 30. juni 2004, mio. kr. Selskaber Private sektor I alt /nqi UQHGVNULYQLQJHU - heraf værdiforringede lån heraf nødlidende lån, som ikke er værdiforringede, og hvor der påløber rente heraf nødlidende lån, som er værdiforringede heraf ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede HGVNULYQLQJHU - heraf nedskrivninger for værdiforringede lån heraf nedskrivninger for nødlidende lån, som er værdiforringede heraf nedskrivninger for ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede /nqwloerji UWY UGL - heraf værdiforringede lån heraf nødlidende lån, som ikke er værdiforringede, og hvor der påløber rente heraf nødlidende lån, som er værdiforringede heraf ikke-nødlidende lån, som er værdiforringede

18 Note 5, fortsat 30. juni 31. dec. 30. juni Nedskrivninger i pct. af værdiforringede lån, brutto Værdiforringede lån, brutto, i pct. af udlån og andre forpligtelser, brutto 1,3 1,6 2,2 30. juni 31. dec. 30. juni 7YDQJVRYHUWDJQHDNWLYHU mio. kr PV WQLQJVDNWLYHU Grunde og ejendomme Aktier mv Andre aktiver RWH$IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU mio. kr. Aktiver Forpligtelser I alt 30. juni 2005 Dagsværdi Dagsværdi Nom. værdi $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHUKROGWL KDQGHOV MHPHG Rentekontrakter Aktiekontrakter Valutakontrakter Andre $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHUDQYHQGWWLO VLNULQJ Rentekontrakter Aktiekontrakter Valutakontrakter Andre $IOHGWHILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHULDOW Rentekontrakter Aktiekontrakter Valutakontrakter Andre juni 31. dec. 30. juni 1RWH6ROYHQV Kernekapital, mio. kr Basiskapital, mio. kr Risikovægtede aktiver, mio. kr Kernekapitalprocent 6,9 6,4 7,0 Solvensprocent 9,9 9,3 9,7 1 Inklusive periodens resultat.

19 1RUGHD%DQN'DQPDUN$6 5HVXOWDWRSJ UHOVH 1. halvår 1. Halvår Helår Mio. kr 'ULIWVLQGW JWHU 5HQWHLQGW JWHU 5HQWHXGJLIWHU Nettorenteindtægter *HE\UHURJSURYLVLRQVLQGW JWHU *HE\UHURJSURYLVLRQVXGJLIWHU Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Udbytte og resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Udbytte Andre driftsindtægter 'ULIWVLQGW JWHULDOW 'ULIWVXGJLIWHU Administrationsomkostninger: Personaleudgifter Andre udgifter Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 'ULIWVXGJLIWHULDOW Nedskrivninger på udlån UGLQ UWUHVXOWDW Udgift til indkomstskat HULRGHQVUHVXOWDW

20 1RUGHD%DQN'DQPDUN$6 %DODQFH 30. juni 31. dec. 30. juni Mio. kr $NWLYHU Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Rentebærende værdipapirer Aktier mv Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i datterselskaber Immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringsejendomme Aktiver knyttet til pensionsordninger Periodeafgrænsningsposter Andre aktiver $NWLYHULDOW ÃÃ +HUDIÃILQDQVLHOOHÃDNWLYHUÃKYRUÃNXQGHQÃE UHUÃULVLNRHQ * OG Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Ændring i dagsværdi af rentesikrede poster i sikringsportefølje Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud * OGLDOW (JHQNDSLWDOKHQI UEDUWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN'DQPDUN Aktiekapital Andre reserver Overført overskud (JHQNDSLWDOKHQI UEDUWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN'DQPDUNLDOW (JHQNDSLWDOLDOW * OGRJHJHQNDSLWDOLDOW

21 %HY JHOVHUSnHJHQNDSLWDOHQ )RUGHOWWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN 'DQPDUN$6 Andre Overført Aktiekapital reserver overskud 0LQRULWHWV LQWHUHVVHU Mio. kr. 6DOGRXOWLPR Ændring i anvendt regnskabspraksis: Overførsel af datterselskabsreserver IAS 39 Nedskrivninger på udlån, efter skat IAS 39 Finansielle instrumenter, efter skat 5 5 Andre ændringer i åbningsbalancen 6DOGRXOWLPRKHUHIWHU Nettoændring i aktiver disponible for salg, efter skat Valutakursforskel Udbytte for Overførsel af overkurs ved emission Periodens resultat DOGRSUMXQL Ã Mio. kr. )RUGHOWWLODNWLRQ UHQL1RUGHD%DQN 'DQPDUN$6 Andre Overført Aktiekapital reserver overskud 0LQRULWHWV LQWHUHVVHU 6DOGRXOWLPR Ændring i anvendt regnskabspraksis: Overførsel af datterselskabsreserver IAS 27 Koncernregnskab IAS 19 Pension, efter skat IAS 10 Udbytte Andre ændringer i åbningsbalancen, efter skat DOGRSUKHUHIWHU Valutakursforskel 0 0 Udbytte for Periodens resultat DOGRSUMXQL 30. juni 31. dec. 30. juni 6ROYHQV Kernekapital, mio. kr Basiskapital, mio. kr Risikovægtede aktiver, mio. kr Kernekapitalprocent 7,5 6,9 7,6 Solvensprocent 10,8 10,2 10,6 1 Inklusive periodens resultat for koncernen.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 1. november 2005 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2005 1/14 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004 Københavns Fondsbørs Pressen 26. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse 2/2005 - FIH regnskabsmeddelelse 2004 Årets resultat udviser en fremgang på 9 procent til 620 mio. kr. Tilgangen af nye hensættelser på

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2006

Kvartalsrapport for kvartal 2006 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 25. oktober 2006 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. 3. kvt. 2006 1. 3. kvt. Hele Netto rente- og

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere