Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan"

Transkript

1 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan

2 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt er en del af Haderslev kommune. Indhold udarbejdet af lokale grupper Sats og fremstilling: Nustrup Tryk, 6500 Vojens August 2011 Oplæg: 500 eksempler Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse er tilladt med kildeangivelse

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Udviklingsplaner i Haderslev Kommune... 4 Lidt historie om Oksenvad Sogn... 5 Ressourcebeskrivelse... 6 Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 2: Natur og bevægelse Tema 3: Fællesskab Tema 4: By- og egnsudvikling Tema 5: Trafik og sikkerhed Indledning Tilbage i midt halvfemserne tog en gruppe borgere i Oksenvad og omegn fat på at lave en udviklingsplan for området. På det tidspunkt fandtes begrebet udviklingsplan dog endnu ikke, så det man lavede, var en oversigt over en række projekter, som man ønskede at gennemføre for at forbedre området. Man lavede i korte træk en liste med 33 projekter fordelt på en række temaer. I alt blev mere en halvdelen af disse projekter gennemført. I 2010 begyndte Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn (LBF) sammen med Ørsted Boldklub (ØB) at lave en ny udgave denne gang med hjælp fra Haderslev kommunes landdistriktskoordinator. I januar 2011 afholdtes en temadag på Oksenvad Sogns Aktivitetscenter, hvor ideerne sprudlede. Disse blev prioriteret og samlet under 5 temaer. I den efterfølgende tid har 5 grupper arbejdet videre med ideerne og sammen fået udarbejdet denne udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt. I processen er Oksenvad og Ørsted landdistrikt blevet sammenlagt og en del af Sommersted Landdistrikt (Lerte ejerlav) er også blevet lagt ind under dette samlede landdistrikt. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 3

4 Udviklingsplaner i Haderslev Kommune Hvad er en udviklingsplan En udviklingsplan er et dokument, der beskriver konkrete udviklingsmuligheder og indsatsområder for landdistriktet. Udviklingsplanen udgør en logisk plan for, hvad landdistriktet skal arbejde med på kort sigt og hvilke initiativer, der skal fremmes på langt sigt. Alle landdistrikter er forskellige og har forskellige forudsætninger for udvikling. Derfor er udviklingsmuligheder og indsatsområder formuleret og udviklet på baggrund af lokale forhold. En udviklingsplan er borgernes eget dokument. En bred kreds af borgere har på møder og i temagrupper været inddraget i at formulere områdets styrker, svagheder og muligheder og på baggrund heraf formuleret konkrete indsatsområder og projekter for landdistriktet. De prioriteringer mellem indsatsområder og projekter, der kommer til udtryk i planen, er også borgernes egne. Processen har givet en bred debat om behov, muligheder og ønsker for udvikling i landdistriktet og har givet de lokale borgere en dybere indsigt i lokalområdes potentiale. Udarbejdelsen af udviklingsplanen har givet borgerne kompetence til selv at spille en aktiv rolle i udviklingen af deres landdistrikt. Processen har også styrket fællesskabet på tværs af foreninger i landdistriktet og har skabt netværk i lokalområdet. Udviklingsplaner og Byrådet Byrådet vil medvirke til at tilvejebringe udviklingsplaner for alle landdistrikter i kommunen. Det er bl.a. tanken, at udviklingsplanerne skal medvirke til at omsætte Haderslev Kommunes Landdistriktspolitik til mere detaljerede planer for mulige indsatser og projekter for de enkelte landdistrikter. Således vil udmøntningen af Byrådets visioner for udvikling i landdistrikterne ske i et samspil mellem kommunen og borgerne i de enkelte landdistrikter. Byrådet har forpligtiget sig til i videst muligt omfang at tage hensyn til/respektere/tage udgangspunkt i de udarbejdede udviklingsplaner i forbindelse med udarbejdelse af politikker, kommuneplan og lokalplaner. Lovmæssige bindinger En udviklingsplan er ikke en kommunal politik og er som sådan ikke godkendt af Byrådet. Realiseringen af projekter nævnt i udviklingsplanen vil således være underlagt den til en hver tid gældende kommuneplan og de gældende lokalplaner for de respektive områder. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål om hvordan kommunen skal udvikle sig. Planen beskriver, hvordan bolig-, erhvervs-, service og rekreative områder skal placeres i forhold til hinanden. Lokalplanerne er den mest detaljerede af de fysiske planer og fastlægger udviklingen for et bestemt område i kommunen. Det er Byrådet, der udarbejder og vedtager lokalplaner. Planen kan fx fastlægge, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm skal placeres. 4 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

5 Lidt historie om Oksenvad Sogn Den gamle Oksevej (Drivevejen), der kommer fra Jels over Stursbøl til Oksenvad lagde navn til sognet: Oksenvad. Okserne blev drevet over Nørreåen i nærheden af Oksenvad kirke, der nok har været et drivevejskapel på de tider. Kirken er bygget år Den har en lang historie og mange ombygninger bag sig, og er berømt for sit stiliserede liljemønster på hvælvingen i koret. Syd for kirken findes en overgang/et vadested over Nørreåen. Den ligger i det smukkeste tænkelige å-område og har sikkert været tilknyttet Pilgrimsvejen til Rom. I historiske kilder nævnes Oksenvad for første gang år 1404, da Jan Lille af slægten Skram overtog Tovskovslot (Tovskovborg). Det var et forsvarstårn omgivet af vand. De tilhørende bygninger lå på en lille holm udenom. Den ses endnu ved Slotsbjerget mellem Mølby og Lerte. Det siges, at Valdemar Atterdag var involveret i Slottet. Det menes med bestemthed, at han anlagde Tovskov Mølle i Mølby, da disse store anlæg næsten altid havde kongen eller adelige som ejer. Tovskov Mølle kan fremvise kontrakter og papirer fra omkring år 1500, og den blev kongelig privilegeret i år Byen Ørsted - Ohrstedt - hørte i det 16. århundrede næsten helt til Tovskovslot/-borg, der dengang omfattede 10 gårde og 10 landbo. Fra 1905 til 1933 kørte Æ Kleinbahn fra Ørsted over Lerte til Mølby og forbandt de tre landsbyer. Mølby var landsbyen med de fleste butikker og firmaer: en mølle (foderstofhandel), en kro, to købmænd, to bagere, ismejeri, slagter, røgeri, to smede, to tømre osv. Oksenvad Sogn har før været en selvstændig sognekommune, der omfattede Ørsted, dele af Lerte, Mølby, Oksenvad og Stursbøl. I 1970 blev Oksenvad Sogn en del af Vojens kommune og med strukturreformen i 2007 en del af Haderslev kommune. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 5

6 Ressourcebeskrivelse Oksenvad og omegns landdistrikt udgør sammen med Sommersted, som er vores lokalby, vingen på den flyvende ko, og en stor del af vores landdistrikt grænser op til Vejen kommune og samtidig ligger vi tæt på Jels. Vores lokalby får derfor hård konkurrence fra Jels om vores tilhørsforhold, aktiviteter og handel. Oksenvad, hvor vores sognekirke ligger, dannede sammen med Ørsted, Mølby og bebyggelserne Stursbøl, Jels Bjerg og Oksenvad Hede tidligere et selvstændigt sogn. 6 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

7 Oksenvad og Ørsted er efter kommunalreformen 2007 blevet udlagt som to selvstændige landdistrikter, derfor foreligger der befolkningstal for begge områder. I forbindelse med udarbejdelse af denne udviklingsplan har vi dog ment, at det var bedre at sammenlægge disse to landdistrikter. Endvidere synes vi at det vil give god mening også at tilføje en del af Sommersted Landdistrikt, nemlig Lerte området, til Oksenvad og omegns landdistrikt. Området er markeret med en gul skravering på ovenstående kort. Det er dog endnu ikke blevet gennemført. Bosætning og erhverv En opgørelse viser følgende indbygger- og husstandstal ultimo 2008: Indbyggere Husstande Ørsted: Mølby, Stursbøl & Oksenvad: I tidsrummet fra er Ørsteds indbyggertal steget med 8%, medens det i Oksenvad er faldet med 11%. Der er mange +60årige i Oksenvad/ Mølby. Oksenvad og omegns landdistrikt er overvejende et landbrugssamfund med deltidsbrug, mellemstore og større landbrug. Alle tre driftsgrene dvs. svin/kvæg/planteavl er repræsenteret. Desuden er der 2 ejendomme med juletræsproduktion. I de bymæssige bebyggelser er der både ejer- og lejeboliger, tidligere landbrugsejendomme og enkelte større gårde. Det er landbruget, der bidrager med lang de fleste arbejdspladser lokalt. Tidligere var der en del erhverv, der levede af at servicere landbruget, men der er kun få enkeltmandsvirksomheder tilbage. Der er enkelte handels- og servicevirksomheder, men de beskæftiger kun få ansatte. I Mølby har to cirkus Cirkus Dannebrog og Cirkus Trapez - hjemsted foruden Mølby Kro. I Stursbøl er der Café Ellegaard, hvor der hver onsdag sommeren i gennem er musikaftener. Af offentlige og halvoffentlige institutioner findes der 2: i Ørsted for fysisk og psykisk handicappede på Ørsted Gamle Skole og en børnehave i Oksenvad gamle skole. Børnehaven er desværre for nylig blevet lukket af Haderslev kommune. Naturressourcer Den nordlige del af sognet, dvs. Ørsted er fra istiden forsynet med god jord, mens den sydvestlige del Oksenvad Hede og Stursbøl har fået alt sand og grus. Oksenvad og Mølby, hvor igennem Nørreåen løber, er lidt blandet med sand- og lerjorde, enge og moser. I de vestlige egne af Oksenvad og omegns landdistrikt er der på den dårligste jord etableret 3 store plantager. Stursbøl Plantage blev etableret i begyndelsen af 1800-tallet. Oksenvad Skov I/S (også kendt som Genossenschaft eller Aktieskoven) blev etableret i Oksenvad Præsteskov blev tilplantet efter genforeningen (dvs. i 1920'erne) Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 7

8 Desuden er der 3 mindre privatejede skove. Med en planlagt skovrejsning i 2011 på ca. 100 Ha mellem de allerede eksisterende skove, vil skovområder dominere en stor del af den vestlige egn. I Aktieskoven er der grusudvinding, og der er yderligere forekomster af grus i et stort område på Oksenvad Hede. Der er to bække i Ørsted, der syd for byen løber sammen i Ørsted Å, som nord for Mølby ved Tovskov Slotsbanke løber ud i Nørreåen. Nørreåens løb går gennem Mølby og Oksenvad og til Slevad Bro, hvorfra den danner grænse til Jegerup landdistrikt og videre syd om Aktieskoven og Oksenvad Præsteskov, hvor den grænser op til Nustrup landdistrikt. Der er 4 større moseområder i vores landdistrikter. Sømosen, som vel kan kaldes en højmose, der ligger i den vestlige del, og hvor der under 2. verdenskrig blev gravet tørv. De 3 andre moser, Trinmosen, Kirkemosen og Vandmosen ligger lige nord for Oksenvad by. I Mølby er den tidligere Mølledam, hvor man opdæmmede vand fra Nørreåen for at udnytte vandkraften, delvis reetableret, og der er anlagt et grønt område med borde og bænke. Kulturhistorie Oksenvad Kirke Den ældste del af kirken, apsis og kor, er bygget af granitkvadre op til 2 m lange i 1100 tallet. Noget senere er skibet bygget og endnu senere våbenhus og tårn. Altertavlen er fra Døbefonden er af granit og fra kort tid efter kirkens bygning. Krucifikset anbragt på nordvæggen er fra omkring Nord for kirken er rejst en kæmpemæssig sten med navne på alle fra det gamle sogn, der faldt under 1. verdenskrig. Tovskov slot Nord for Mølby kan man endnu se slotsbanken i vinklen, hvor Ørsted Å løber ud i Nørreåen. Der lå slottet Tovskov, som blev revet ned omkring Hærvejen Nogle af hærvejens mange forgreninger går gennem sognet, og at der har været stor aktivitet i de tidligste tider, vidner de mange gravhøje i især Stursbøl Plantage og omegn om. Stier Også gamle kirkestier og fodstier, hvis forløb man kan se på gamle kort, har der været en del af. Et par stykker er inden for det sidste årti ryddet, og bliver brugt flittigt af de lokale. Amtet har også anlagt stier i både Mølby og Oksenvad i forbindelse med genetableringen af Nørreåens oprindelige løb. I Ørsted er der en sti til Jels, hvor den tidligere Kleinbahn havde sit spor. 8 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

9 Infrastruktur 2 større veje går gennem vores landdistrikter. Sommerstedvej går gennem Ørsted, og rute 403 Tovskovvej går gennem Mølby og Oksenvad. På Sommersted kører der over biler om dagen og på Tovskovvej kører over biler om dagen, jf. de seneste trafiktal fra Haderslev Kommune. Lidt paradoksalt er vejen mellem Oksenvad og Ørsted stadig en grusvej! Den kollektive trafik, der går gennem landdistrikterne, varetages af Sydtrafik med forbindelser til Vejen, Vojens og Haderslev. Alle børn bliver transporteret til skole i bus indtil 4. klasse. Derefter er afstanden fra hjem til skole afgørende for om man kan få gratis buskort. Med hensyn til IT-infrastruktur er vi godt med. Allerede for en del år siden rullede SE fibernet ud i området og stort set alle kan blive tilsluttet, hvis de ønsker det. I Mølby er der mulighed for at blive koblet på kabel-tv fra yousee. Derudover kan man få digitalt TV via SE, hvis man er koblet på deres fibernet. Fritid og foreninger I Ørsted og Oksenvad landdistrikter har vi mange foreninger, klubber og interessesammenhold. Bowlingklub Der arrangeres bowling i Vojens et antal gange i løbet af vinteren. Alle kan deltage. Bredejerforeningen for Nørreå Bredejerforeningen blev stiftet i Foreningen består af jordejere langs Nørreåen. Foreningen er talerør overfor myndigheder og fiskeriforeningen. Callaneticshold. Siden sidst i 90erne har der hver vinter en gang om ugen kørt et callanetichold med instruktør. Det kører under Landsbyforening og alle kan være med mod et deltagergebyr. Fire Fede Feriedage Gennem en årrække har en gruppe forældre stået for et arrangement for børn, som opstart på sommerferien. Der har de sidste par år deltaget 100 børn hvert år. Arrangementet tilbyder rammer for leg for børnene over fire dage. Økonomisk støttes arrangementet af såvel Landsbyforeningen, En Hyggelig Havefest samt en række andre firmaer. En Hyggelig Havefest Foreningen En hyggelig Havefest har de sidste 4 år arrangeret havefest i Mølby, hvor der er underholdning for både børn og voksne. Overskuddet fra havefesten kommer området til gode på en række områder. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 9

10 Krolfklubben i Lerte Krolfklubben i Lerte blev oprettet i Klubben har fået etableret flere baner og et klubhus med LAG-midler og frivillig arbejdskraft. Krolfklubben i Oksenvad Krolfklubben i Oksenvad blev oprettet ca Klubben har fået etableret en bane og shelter bl.a. med midler fra Landsbyforeningen og frivillig arbejdskraft. Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn Landsbyforeningen blev oprettet Foreningen fungerer som lokalområdets talerør overfor offentlige myndigheder. Foreningen arbejder med byforskønnelse, bedre trafikforhold, gode vandrestier og lokal information ( En arbejdsgruppe under Landsbyforeningen varetager driften af Oksenvad Aktivitetscenter. Lokalhistorisk forening for Oksenvad og Omegn Foreningen blev oprettet De har lokaler på Oksenvad Aktivitetscenter og udgiver et årsskrift, arrangerer foredrag og udflugter. Madlavning for mænd Holdet har været i gang flere år. Bruger køkkenet i Oksenvad Aktivitetscenter. Malehold Holdet har været i gang flere år. Holder til i Oksenvad Aktivitetscenter. Mandagsklubben Klubben er for efterlønnere og pensionister, der mødes hver mandag i vinterhalvåret i Oksenvad Aktivitetscenter. Der arrangeres foredrag, banko og kortspil. Der er fællesarrangementer med andre klubber i området. Mølby Ringriderforening Foreningen blev oprettet første gang i Den blev vækket til live igen Mølby Vandværk Andelsselskabet blev stiftet i Vandværket har 205 abonnenter og leverer dermed vand til en stor del af husstandene i vores landdistrikt. Oksenvad Idrætsforening Oksenvad Idrætsforening blev oprettet Foreningen står for træning af flere fodboldhold og har badminton i gymnastiksalen i Oksenvad Aktivitetscenter. Idrætsforeningen står for den årlige høstfest. Oksenvad Menighedsråd Oksenvad Menighedsråd er sammen med Sommersted Menighedsråd med til at arrangere aktiviteter i både kirken og Oksenvad Aktivitetscenter. 10 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

11 Oksenvad Præstskovs Jagtforening Jagtforeningen blev stiftet Foreningen afholder flere årlige jagter og sammenkomster. Oksenvad Sogns Aktivitetscenter (OSA) Aktivitetscentret blev oprettet efter aftale med daværende Vojens Kommune, da folkeskolen lukkede. OSA hører under Landsbyforeningen, og den til hver tid siddende formand for OSA er selvskrevet bestyrelsesmedlem i Landsbyforeningen. Bestyrelsen for OSA koordinerer de private og fritidsmæssige aktiviteter, som foregår på aktivitetscentret. Der udlejes også borde og stole. Overskud fra disse aktiviteter går til vedligehold og udsendelse af aktivitetskalender. Oksenvad Tennisklub Klubben blev stiftet i Klubben har egen tennisbane og eget klubhus på Vadstedvej i Oksenvad. Oksenvad Whiskylaug Arrangerer whiskysmagninger i Oksenvad Aktivitetscenter i vinterhalvåret. Smagningerne er åbne for alle og ofte er det lokale, der står for smagningen. Route 66 Klub, der har til huse den gamle Tovskov Esse i Mølby, for folk med interesse for amerikanerbiler. Ørsted Boldklub. Foreningen blev stiftet Aktiviteter blev indstillet I 1998 genopstod foreningen godt hjulpet på vej af et generationsskifte i Ørsted med mange nye børnefamilier. Foreningen har mange aktiviteter på programmet i årets løb. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 11

12 Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kultur og fritidslivet i Oksenvad-Ørsted landdistrikt. OSA har pt. en driftsaftale med kommunen, som gør det muligt for landdistriktets foreninger at bruge centret vederlagsfrit, der løber til 31. maj Gennem årene har der været flere institutioner, som har brugt stedet i hverdagen bl.a. Familieværkstedet og børnehaven Brumbassen. Centret bruges i dag af mange foreninger, som har stor glæde af alle de gode lokaler, evt. henvisning til liste over foreninger og aktiviteter. Landdistriktets beboere kan leje centret til fester mod betaling til OSA, som bruger pengene til fornyelse af inventaret. Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitetscenter er, at det fortsat skal være muligt at bruge centret som hidtil. Derudover ønsker vi at udvikle det, så det kan være til gavn for fritids- og kulturlivet i Oksenvad, Ørsted og omegn i mange år frem. Vores vision Vi ønsker et aktivitetscenter for alle i Oksenvad og omegns landdistrikt. Der skal være plads til alle foreningerne og de mange brugergrupper. Det skal være et sted, hvor man kan mødes såvel unge som ældre. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen/ Udvalg 12 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

13 Tidsplan for projekterne Fordeling af lokaler 2. Nyt Nøglesystem 3. Aktiviteter for børn og unge 4. Handicapfaciliteter 5. Scenen og redskabsrum 6. Udendørs toiletter skal nedlægges 7. Nyt Køkken 8. Udendørsfaciliteter Projekt 1: Fordeling af lokaler Baggrund: Der er pt. ledige lokaler efter, at børnehaven er lukket og aktivitetscentret skal bruges bedst muligt. Beskrivelse: Alle foreninger og lokale borgere skal have mulighed for at bruge centret. Lokalerne skal fordeles bedst muligt. Der er mange gode aktiviteter i lokalsamfundet og der skal være plads til alle. OSA/udvalg under Landsbyforening Foreninger og bruger af skolen Skole i Oksenvad Ingen behov Projekt 2: Nyt nøglesystem Baggrund: Det skal være nemt for brugerne/nøgleansvarlig af aktivitetscentret, at benytte lokalerne. Der er mange gamle nøgler i brug. Beskrivelse: Det skal være et system, som er nemt at bruge for alle. Skal kunne ændres uden, at det koster en formue. OSA/udvalg under Landsbyforening Ekstern/ nøgleansvarlig Landsbyforeningen/fonde/kommunen Projekt 3: Aktivitet for børn og unge Baggrund: Vi mangler et samlingssted for børn og unge. Der skal være mulighed for at de unge kan mødes på tværs af aldersgrupper og give de unge mulighed for at kunne etablere et netværk. Beskrivelse: Lokaler til de unge med mulighed for spil mm. Der skal være en voksen person tilknyttet. Landsbyforening / udvalg Kunne være Haderslev Kommune, Idrætsforening, spejdere mm. Gratis ordning Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 13

14 Projekt 4: Handicapfaciliteter Baggrund: Aktivitetscentret skal gøres mere handicapvenligt, så stedet kan bruges af alle. Beskrivelse: Der skal være muligt for alle at kunne bruge lokaliteterne. Der skal laves handicapvenlige adgangsveje til centret. Der skal også være mulighed for handicappede at kunne komme ned i mødelokalet ved køkkenet. Landsbyforening Kommunen, handicapforbund. Ingen Kommunen og diverse fonde Projekt 5: Scenen og redskabsrum Baggrund: Stole skal væk fra scenen, så de er mere tilgængelig ved brug. Der skal være mulighed for at bruge salen/scenen til revy og/eller dilettant i fremtiden. Der er meget træk oppe fra scenen. Beskrivelse: Redskabsrum og scene skal ryddes op. Overskydende materiale skal bortskaffes. Resten af materialer skal placeres, så de står bedst muligt for fremtidlig anvendelse. Landsbyforening / Udvalg Ingen Ingen omkostninger Projekt 6: Udendørs herretoiletter skal nedlægges Baggrund: Bruges ikke pt. Og der ikke grund til, at vedligeholde flere udendørs toiletter. Der er to øvrige toiletter som bevares. Beskrivelse: Rummet kunne bruges til opbevaringsrum i fremtiden.?? Projekt 7: Nyt køkken Landsbyforening /udvalg Lokal samarbejdspartner Ingen Baggrund: Der er for langt fra det nuværende køkken til salen Beskrivelse: Køkkenet skal laves i det gamle bibliotek ved siden af salen., så der er bedre mulighed for udlejning af lokalerne. Landsbyforening/udvalg Haderslev Kommune, landsbyforeningen / fonde 14 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

15 Projekt 8: Udendørsfaciliteter Baggrund: Børnehaven er blevet lukket og samlet i Sommersted, så der er ledig plads udenfor. Beskrivelse: Der skal laves en brugerundersøgelse, der undersøger ønsker til anvendelse af udendørsarealerne. Landsbyforening/udvalg Haderslev Kommune, landsbyforeningen / fonde Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 15

16 Tema 2: Natur og bevægelse Baggrunden for temaet Natur og bevægelse er to temaer, der er meget oppe i tiden, og sandsynligvis vil være det fremover. Selvom naturen, i vores landdistrikt, er næsten 100 % menneskeskabt, bliver man alligevel munter og glad over at bevæge sig rundt i den både til fods, på cykel eller til hest. I Oksenvad/Ørsted har vi en meget afvekslende natur. Her findes både skov, åbne marker, moser, enge og åløb. Der er allerede etableret en hel del stier i det åbne land og i statsskoven Stursbøl Plantage, Oksenvad Præsteskov og i de private skove er hærvejen mærket af for gående. Desuden findes der mange skovveje, hvor man både kan færdes til fods, på cykel eller til hest. På naturstyrelsen.dk er kort og historie om Stursbøl tilgængelig Derfor vil en synliggørelse af mulighederne for at bevæge sig i naturen overfor målgrupperne lokale og turister, kunne bidrage til udvikling og trivsel i landdistriktet. Vores vision Visionen for temaet er: at vedligeholde og udbygge stisystemerne i vores område og til nabolanddistrikterne. at etablere forskellige faciliteter(f.eks. udendørs fitness, shelters, bænke og borde) i forbindelse med at stierne anlægges. at beskrive og opdatere kort over stierne med angivelse af længde og seværdigheder, så det er tilgængeligt på oksenvad.dk, og kan printes ud derfra : Kirkestirundtur med hundeskov tilknyttet er etableret. Stier og skovveje og seværdigheder langs disse er kortlagt og beskrevet og lagt på oksenvad.dk : Der er etableret forskellige faciliteter langs stierne og anlagt en mountainbikerute i en eller flere skove. Der er etableret sti fra Oksenvad til Kleinbahnstien i Ørsted, som ender i Jels, hvorfra man kan komme videre til Jelssøerne. Der vil evt. kunne tilbydes udlejning af cykler og heste. (Tema: by- og egnsudvikling ) Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn 16 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

17 Tidsplan for projekterne 1. Kirkesti-rundtur med hundeskov Beskrivelse og opdatering af stikort gøres tilgængelig på oksenvad.dk 3. Forbinde og etablere stisystem fra Tovskovvadvej, Vandmose/Ørsted å til Kleinbahnstien i Ørsted 4. Forskellige faciliteter: Shelters, udendørs fitness, bålpladser og mountainbikerute Projekt 1: Kirkesti-rundtur med hundeskov Baggrund: Den første etape af kirkestien, der kan ses på udskiftningskort fra 1791, blev gjort farbar af frivillige sidst i 1990erne og blev døbt Grønnevej. Næste etape op til Perleholm blev ryddet foråret På de sidste godt 500m er der diger på begge sider af den relativt brede vej, og mange gamle egetræer. Begge veje har selvstændige matrikelnumre og ejes af kommunen. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 17

18 Beskrivelse: Langs den nuværende sti kan man gå til Perleholm (naturskole ejet af Naturstyrelsen, som Haderslev, Vejen og Kolding kommuner kan benytte). Fra Perleholm kan man følge en sti mod syd i kanten af Stursbøl Plantage til det tidligere skovløberhus, hvor man drejer mod øst af den tidligere Ø. Lindetvej, der efter ca. 400 m. støder til den nuværende Ø. Lindetvej. Projektet vil være at føre stien videre på sydsiden af Ø. Lindetvej, der fører forbi en hundeskov og videre ad en markvej og små kommuneveje til Oksenvad Kirke. Oksenvad Kirke, hvor man kan parkere, vil være et godt udgangspunkt for rundturen Arbejdsgruppe nedsat Landsbyforeningen og frivillig arbejdskraft Lodsejer Projekt 2: Beskrivelse og opdatering af stikort gøres tilgængelig på oksenvad.dk Baggrund: Mange af de nuværende stier og skovveje kendes kun af et fåtal af Oksenvad/Ørsteds beboere og da slet ikke af tilflyttere og udefra kommende i øvrigt. Beskrivelse: En kortlægning af vores stier og skovveje med angivelse af længde og beskrivelse af seværdigheder langs disse, vil motivere til at bevæge sig i vores område, samtidig med man også vil kunne formidle lokal- og kulturarvshistorie. Kort med beskrivelser gøres tilgængelige på oksenvad.dk i en printvenlig version og opdateres løbende. Arbejdsgruppe nedsat af Landsbyforeningen LAG Haderslev, Haderslev i bevægelse Projekt 3: Forbinde og etablere stisystem fra Tovskovvadvej, Vandmose/Ørsted å til Kleinbahnstien i Ørsted Baggrund: Tovskovvadvej er den oprindelige vej fra Oksenvad til Lerte. Når man passerer Ørsted å over Tovskovvadbro er man i Lerte. Et langt forløb af Ørsted å har dannet sognegrænse til Sommersted. Vandmosen og Kirkemosen er nabomoser, hvor mange lodsejere har små stykker, men ikke mange kommer der. Ørstedvej er en grusvej, ikke særlig trafikeret, den eneste direkte vej mellem Oksenvad og Ørsted. Kleinbahnstien er som navnet angiver, en sti der følger det gamle jernbanespor. 18 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

19 Beskrivelse: Etablering af en sti mellem Mølby - Neder Lerte - Oksenvad - Ørsted og Jels i et område, der stort set er ukendt land, kunne bidrage til samhørigheden i vores område. Arbejdsgruppe nedsat af landsbyforeningen Lodsejere Haderslev i bevægelse, Friluftsrådet Projekt 4: Forskellige faciliteter: Shelters, udendørs fitness, bålpladser og mountainbikerute Baggrund: Med de mange stier i det åbne land, i skovene og langs åerne vil publikum efterspørge flere faciliteter m.h.t. fysisk udfoldelse, primitive overnatningsmuligheder, geocaching (finde skjulte depoter vha. GPS-udstyr) og oplevelse af dyrelivet. Der er overnatningsmuligheder i de 3 sommermåneder på Cafe Ellegård i Stursbøl (Herberger langs Hærvejen) og på Perleholm (Naturstyrelsen) er der sheltere, man kan benytte, dog skal man være opmærksom på, at stedet kan være udlejet. I Ørsted er der en 'bed and breakfast'. I præsteskoven er der en overdækket spiseplads ved Hærvejsstien og flere udsigtstårne. Geocaching er der også mulighed for, der er flere skjulte depoter i vores område (geocaching.dk) Beskrivelse: Faciliteter, som skovfitness i forbindelse med løberuter, flere primitive overnatningsmuligheder, lystfiskerhytter, mountainbikerute, bed & breakfast og evt. et sted, hvor man kan købe eller få bragt en madpakke, skal tænkes ind i forbindelse med udbygningen af stiforbindelserne. Alle faciliteterne skal synliggøres i forbindelse med kortlægningen af stier og skovveje på oksenvad.dk efterhånden som de etableres. De forskellige arbejdsgrupper og frivillige Lodsejere og Haderslev Kommune LAG Haderslev, Haderslev i bevægelse, Friluftsrådet Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 19

20 Tema 3: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder, at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet ved at deltage i ét eller flere arrangementer, men også samtidig have mulighed for at være sig selv, hvis man mest har lyst til det. Vores projektområde fællesskab indeholder dog de områder hvor vi vil styrke sammenhold, arrangementer og fællesskabet i vores landdistrikt. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Tidsplan for projekterne 1. Fælles mad aften 2-4 gange om året 2. Velkomstpakke til tilflyttere til området Etablering af socialt korps, såsom besøgsvenner, reserve bedsteforældre 4. Sammenlægning af foreninger/område til en forening med udvalg 5. Styrke sammenholdet mellem landsbyerne via fælles informationsblad 6. Landsbykoordinator og egen bus 7. Renholdelse af området i fællesskab 20 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

21 Projekt 1: Fælles madaften Baggrund: Mulighed for at unge og ældre mødes uforpligtende på tværs af aldersgrupper, hvor man har mulighed for at lære hinanden at kende. Visionen er, at man kan være sammen på godt og ondt på landet. Samtidig giver dette mulighed for at etablere et netværk, som vi med fordel kan bruge i nogle af vores andre projekter. Beskrivelse: For at styrke sammenholdet i området er der bred enighed om at det er en god ide at afholde en fælles mad aften 2-4 gange om året. Evt. med et tema af og til (spisning og banko, spisning og generalforsamling, spisning og dilettant, spisning og sang eller hvad man ellers kan finde på). Landsbyforeningen Foreninger i lokalområdet Privat finansiering via betaling til arrangementet Projekt 2: Velkomstpakke til tilflyttere til området. Baggrund: Man skal føle sig velkommen, når man kommer til et nyt samfund. Det kunne måske være at naboerne samlet bød velkommen til tilflytteren. Naboerne kunne selv komme med kaffe og kage - de skal bare lægge bolig til. Der kunne skrives en artikel omkring personerne til oksenvad.dk, hvis de ikke havde noget i mod det. Således kan man lære dem at kende på et tidligt tidspunkt. Det vigtige må være, at man hurtigt kommer ind i lokalsamfundet og samtidig kan se, hvilke muligheder, der tilbydes. Beskrivelse: Vi bør byde nye beboere velkommen til landdistriktet på en eller anden måde. Det kan være en folder, en blomst, en velkomstkurv. Der kan evt. laves en folder til ejendomsmæglere, når huse er til salg i vores område. Den kan ligge online på oksenvad.dk Landsbyforening Frivillig arbejdsgruppe eller gerne lokalhistorisk forening Landsbyforeningen Projekt 3: Etablering af socialt korps, såsom besøgsvenner, reserve bedsteforældre Baggrund: Samfundet i dag, gør at der findes flere og flere ensomme rundt omkring i Danmark. Endvidere melder institutionerne pas, når børnene er syge. Således skal mor eller far tage barnets 1. sygedag eller skal tage en fridag. Dette kan man gøre noget ved i et aktivt landsbysamfund, hvor man kommer hinanden ved. Beskrivelse: Før man dog kaster sig ud i projektet, bør der laves en beboerundersøgelse, hvor man laver et spørgeskema både online og ved at gå rundt til folk. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 21

22 Denne undersøgelse skal danne grundlag for, hvad beboerne ønsker, at der skal etableres i samfundet. Man kan sige, at vi ikke ønsker, at der er gamle og ensomme mennesker i landdistriktet. Endvidere skal undersøgelsen vise, om der kan etableres netværk mht. reservebedsteforældre, besøgsvenner samt fælles madaften for de ældre, der får bragt maden. Landsbyforeningen Kunne være Haderslev Kommune, Røde kors besøgsvenner, Senior korps, selvhjælpsgrupper Haderslev Politi / Ren straffeattest? Gratis ordning Projekt 4: Sammenlægning af foreninger/område Baggrund: Der er mange mennesker i mange små foreninger. Det er vigtigt, at dette arbejde begrænses så meget som muligt. Ved at sørge for at have en forening der står som paraply-organisation og have resten af klubberne som udvalg, kan man begrænse det administrative arbejde og derved frigøre arbejdskraft til nye ting. Derfor er visionen, at der indenfor 1-2 år etableres en fælles forening Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn, der skal være det styrende organ indenfor foreningslivet i Oksenvad og omegns landdistrikt. Tidligere har der været masser af foreninger med meget aktivitet. Mange foreninger kører i dag på nedsat blus eller er i værste fald nedlagt. Beskrivelse: Sammenlægning af området er lavet administrativt i Haderslev Kommune. Spørgsmål er om foreningerne skal sammenlægges, så der kun er en bestyrelse for Oksenvad/Ørsted. Det kunne være under Oksenvad og omegns Landsbyforening. Landsbyforening Foreninger i Oksenvad og omegn. Projekt 5: Styrke sammenholdet mellem landsbyerne Baggrund: Visionen er at få et fælles informations blad for hele omegnen. Ved at synliggøre alle aktiviteter i vores område, vil det styrke både Oksenvad og omegn og Sommersted. Beskrivelse: Evt. samarbejde med info-bladet Aktiv Sommersted, hvor alle vores aktiviteter også er med her. Da der er en del, der ikke har internet, kan det være en god ide at bruge det trykte medie. Samtidig er dette også nemmere at have liggende hele tiden eller hænge op på køleskabet. Ligeledes kunne den digitale formidling af aktiviteter også forbedres, f.eks. ved at man kunne tilmelde sig opdatering fra oksenvad.dk. 22 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

23 Landsbyforening Aktiv sommersted, Annoncører, sponsorer Projekt 6: Landsbykoordinator og egen bus Baggrund: Vores forbrugerundersøgelse skal finde ud af om der findes en person der kunne tænke sig at være landsbykoordinator / pedel. En som f.eks. følger op på, at Oksenvad Skole ikke forfalder og kan være nøgle koordinator. Mandagsklubben har tidligere fået tilbudt en bus, der kører til deres forskellige arrangementer. Denne er dog i forbindelse med at Vojens kommune blev sammenlagt med Haderslev kommune forsvundet. Beskrivelse: En pedel der overordnet har ansvar for området. Denne person skal være frivillig/lønnet og skal være personen, der har overblik over det meste af det, der sker i området. Evt. sammen med Sommersted, idet der så er ca personer, som pedellen skal arbejde for. Landsbyforening Haderslev kommune N/A Annoncører, sponsorer Projekt 7: Renholdelse af området: Baggrund: På grund af at børnehaven er lukket, skal der foretages rengøring af indendørs og udendørs arealer på frivillig basis og/eller med tilskud fra kommunen. Huset bliver stadig brugt af mange foreninger og privatpersoner til fester. Derfor skal denne rengøring sættes i faste rammer. Beskrivelse: Der skal årligt afholdes 1 til 2 rengørings- og vedligeholdelses weekender. Efter arrangementer skal en nøgle koordinator kontrollere, at der er rengjort efter forskrifterne. Hvis dette ikke er sket, skal der via depositum være mulighed for at få en rengøringsselskab til at foretage rengøringen. Af Haderslev Kommune forventes det, at de rydder sne, slår græs, leverer materiale til rengøring/vedligeholdelse. Haderslev kommune sørger for den udvendige vedligeholdelse. Landsbyforening Haderslev kommune, nøgle koordinator, idrætsforening Haderslev Kommune, landsbyforeningen Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 23

24 Tema 4: By- og egnsudvikling Baggrunden for temaet For år siden var de små landsbysamfund levende, da en stor del af befolkningen arbejdede lokalt. Man var delvis selvforsynende med fødevarer og mange forretninger og håndværkere holdt til i nærområdet. Alene i Mølby fandtes ikke mindre end 24 virksomheder foruden en række landbrug. Sammenholdet var stort såvel privat som i de lokale foreninger. Huse og erhvervsejendomme var som regel velholdte de fleste beboere satte en ære i, at det så godt ud. Op gennem 1970 erne og 1980 erne blev der udlagt nye byggegrunde i Mølby, og der skete tilflytning til landsbyen. Igennem de seneste år er der næsten kun bygget nyt på grunde, hvor der allerede fandtes et hus. Udskiftningen i befolkningen er blevet større end tidligere. Folk flytter hyppigere ind og ud af husene. Husenes tilstand er både blevet bedre og dårligere. Der er blevet solgt mange ældre og dårligt vedligeholdte huse, og de nye ejere har med stort engagement istandsat disse ejendomme. Således at de i dag fremstår meget flotte og attraktive. Det vidner Landsbyforeningens forskønnelsespris blandt andet om. Mange folk synes dog, at visse huse og haver fremstår i dårlig stand og skæmmer landsbyerne. Potentielle huskøbere er også påvirket af helhedsindtrykket af landsbyen. Det betyder at priserne på husene trækkes nedad, når landsbyen fremstår med sorte pletter. Vores vision Projektets vision er, at de sorte pletter forvandles til hvide pletter, at husene og omgivelserne sættes i stand, således at de ikke længere skæmmer helhedsindtrykket. Landsbyerne forskønnes generelt ved anlæg af grønne områder og fremhævelse af særlige områder eller bygninger. Som en effekt af dette forventes det, at den negative prisspiral vendes til en positiv spiral med stigende huspriser og øget tilflytning. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen/ Udvalg 24 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

25 Tidsplan for projekterne Kortlægning af hvilke huse, ejendomme og omgivelser, der virker skæmmende 2. Markedsføring og information som en samlet del af udviklingsplanen 3. Dialog med de berørte husejere for at tilskynde til forbedringer 4. Undersøge mulighed for nedrivning af de dårligste huse (via kommunen) 5. Vurdering af mulighed for langsigtet løsning, hvor husene renoveres 6. Forbedring af omgivelserne ved mølledammen i Mølby (inspiration: rapport fra Didde Egestad: På forkant med baglandet ). 7. Lys på vartegnet for Mølby (Cirkus Dannebrog siloen) Projekt 1: Kortlægning af hvilke huse, ejendomme og omgivelser, der virker skæmmende Baggrund: Vi kender ikke det eksakte omfang af nødlidende huse. Beskrivelse: Huse og omgivelser i Stursbøl, Oksenvad, Mølby, Ørsted og Neder Lerte vurderes med hensyn til omfang og synlighed. Udvalg under Landsbyforeningen Ingen Vurderingen sker fra offentlig vej, og der kræves således ingen tilladelser Intet behov Projekt 2: Markedsføring og information som en samlet del af udviklingsplanen Baggrund: Husstandene i området skal informeres om dette tiltag Beskrivelse: Informationen skal indgå i udviklingsplanen, og der skal evt. laves mere målrettet information, for at tilskynde beboerne til at engagere sig i byforskønnelsen. Landsbyforeningen / udvalg under Landsbyforeningen Beboerne Den private ejendomsret Landsbyforeningen Projekt 3: Dialog med de berørte husejere for at tilskynde til forbedringer Baggrund: I de fleste tilfælde kan en byforskønnelse alene gennemføres i dialog med husejerne. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 25

26 Beskrivelse: På baggrund af kortlægningen af huse og omgivelser, som ønskes istandsat indledes en dialog med de berørte husejere eller lejere for at undersøge mulighederne for at forskønne husene ved oprydning, renholdelse, græsslåning og maling. Landsbyforeningen / udvalg under Landsbyforeningen Husejere / lejere Husejerne, lovgivningen om den private ejendomsret Intet behov Projekt 4: Undersøge mulighed for nedrivning af de dårligste huse (via kommunen) Baggrund: Nogle huse og ejendomme er i dag ubeboede og forladte, og de står og forfalder. Andre huse er beboet, men i en særdeles dårlig forfatning. Beskrivelse: Ovenstående huse skæmmer området i høj grad. Der findes offentlige puljer, der kan gå ind og støtte økonomisk ved nedrivning. Landsbyforeningen / udvalg under Landsbyforeningen Husejere / kommunen Husejerne, lovgivningen om den private ejendomsret Offentlige puljer til nedrivning af forfaldne ejendomme Projekt 5: Vurdering af mulighed for langsigtet løsning, hvor husene renoveres Baggrund: Huse der ikke skal rives ned, men fremstår forsømte i dag skal forbedres. Beskrivelse: Ud fra dialogen med husejerne / lejere laves en plan for forbedring. Mulighed for hjælp / økonomisk støtte undersøges. Landsbyforeningen / udvalg under Landsbyforeningen Husejere / kommunen Husejerne, lovgivningen om den private ejendomsret Privat finansiering / fonde Projekt 6: Forbedring af omgivelserne ved mølledammen i Mølby Baggrund: Mølledammen blev genetableret for en del år siden, men området (p-pladsen) kan gøres mere attraktiv. Beskrivelse: Didde Egestad har i sit afgangsprojekt fra Aalborg universitet publiceret rapporten: På forkant med baglandet. Her har hun anvendt området som case, og hun er fremkommet med forslag til forbedringer af området ved mølledammen. Dette kan anvendes som inspiration for dette projekt. 26 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

27 Landsbyforeningen / udvalg under Landsbyforeningen Kommunen Kommunen Fonde, lokale midler Projekt 7: Lys på vartegnet for Mølby (Cirkus Dannebrog siloen) Baggrund: Mølbys vartegn er Cirkus Dannebrog siloen med det danske flag malet på alle sider. Beskrivelse: Didde Egestad har i sit afgangsprojekt fra Aalborg universitet publiceret rapporten: På forkant med baglandet. Her har hun anvendt området som case, og hun er fremkommet med forslag til fremhævelse af byens vartegn om natten. Ved anvendelse af selvlysende maling eller belysning af siloen. Landsbyforeningen / udvalg under Landsbyforeningen Cirkus Dannebrog Den private ejendomsret Fonde, lokale midler, Cirkus Dannebrog Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 27

28 Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. Baggrunden for temaet Området gennemskæres af flere store veje, hvor der afvikles store trafikmængder. En af disse veje gennemskærer landsbyen Mølby. Den store trafik, der dagligt kører gennem byen, gør mange af beboerne usikre ved at færdes langs vejen. Der er ikke en decideret cykelsti langs hovedvejen - men blot et cykelspor adskilt fra hovedvejen med en vejstribe. Inden for Mølby er denne cykelstribe sågar temmelig smal. I den sydlige del af Mølby er der heller intet decideret fortov. For år tilbage blev hastigheden af trafikken reguleret af fartbump gennem hele byen. Det fik bilister til at nedsætte hastigheden. I 2002 valgte datidens vejmyndighed, Sønderjyllands Amt, at erstatte vejbumpene med hastighedsdisplays i den nordlige og sydlige ende af Mølby. I 2002 blev der foretaget måling af hastighed og trafikmængde efter at fartbumpene var blevet fjernet. Målingen viste at hastigheden var steget med ca. 3 km/t fra 51,5 km/t til 54,0 km/t. Lastbilerne derimod havde øget farten fra 42 km/t til 50 km/t. Der blev på en uge målt ca køretøjer svarende til lige under pr. døgn. For de andre småbyer i området, Oksenvad, Ørsted, Lerte og Stursbøl, gælder det, at der ikke er skiltet med nedsat hastighed. I praksis kan man altså som bilist køre 80 kilometer i timen i disse mindre landsbyer. Det er dog de færreste der gør det. Undtagelsen er måske de gennemgående veje gennem og omkring disse mindre landsbyer. Selv ved Oksenvad Aktivitetscenter er der ingen skiltning med nedsat hastighed. Skolebørn mødes ved aktivitetscentret for at tage skolebussen. De fleste børn i området går i skole i Sommersted. Der er skolebus, som kører de mindste klasser (til og med 3.klasse) til skolen. Men de større elever (de fleste fra 4. klasse og resten fra 7. klasse) skal selv cykle i skole. Oksenvad området dækkes af tre busruter. Skolebussen til Sommersted Skole, som kører gennem store dele af området og til 28 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

29 Sommersted med ankomst ved skolen ca. 7.45, ca og ca Og retur fire gange mellem kl og Derudover er der en busrute mellem Jels Sommersted og Vojens. Den kører fra Jels til Mølby over Lerte og Ørsted til Sommersted og videre til Vojens. I Vojens er der mulighed for at køre videre med en anden bus til f.eks. Haderslev eller tage toget syd eller nordpå. Busruten giver også mulighed for at komme til Jels. Der er 7 afgange fordelt på for- og eftermiddag. Ingen afgange om aftenen. I weekender er der en tilkalderute med to daglige afgange. Der er også en ruten fra Vejen over Jels, Oksenvad, Mølby og Sommersted til Haderslev. I hverdagene er der 7 afgange i hver retning fordelt på for- og eftermiddage. Den seneste mod Haderslev afgår ca fra Mølby og den seneste mod Vejen afgår ca fra Mølby. På Lørdage og søndage er der tre afgange i hver retning. Fra 2012 kører denne rute fremover over Vojens i stedet for direkte mellem Sommersted og Haderslev. Et hurtigt kik på køreplanerne viser at der stort set ingen busafgange er om aftenen hverken til eller fra området. Vores vision Vision for temaet er at gøre: området mere sikkert. Beboerne skal kunne føle sig trygge ved at færdes i trafikken - både til fod, på cykel og i bil skolevejen til Sommersted Skole skal gøres mere sikker, så vi trygt kan sende vores børn af sted på cykel det nemmere at komme til og fra de omkringliggende større byer, som Vojens, Haderslev og Jels med offentlig trafik. I 2011 er der blevet etableret skiltning med nedsat hastighed i og omkring de mindre byer. Der er lavet en nærmere undersøgelse af behovet for offentlig trafik i området I 2013 har vi fået nedsat gen generelle hastighed gennem Mølby ved hjælp af en række hastighedsnedsættende foranstaltninger. Beboerne er blevet væsentlig tryggere ved at færdes på Tovskovvej. I perioden har vi fået etableret enten rundkørsler eller byporte i begge ender af Tovskovvej ved indkørslerne i Mølby. Ligeledes er der blevet etableret en cykel- og gangsti mellem Mølby og Sommersted, som sikrer en sikker skolevej og gør det muligt at komme til Sommersted fra såvel Oksenvad, Ørsted, Lerte og Mølby via et sammenhængende stisystem, som fortsætter til Jels. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn og udvalg under Landsbyforeningen. Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 29

30 Tidsplan for projekterne Skiltning med nedsat hastighed omkring de mindre landsbyer 2. Chikaner 3. Vejtræer 4. Spørgeskemaundersøgelse om behov for offentlig trafik 5. Markering af vejkryds 6. Etablering af gang og cykelsti mellem Ørsted, Mølby og Sommersted 7. Rundkørsel i krydset Tovskovvej og Øster Lindetvej 8. Byport med indsnævring i den sydlige ende af Mølby 9. Fortov i Mølbys sydlige ende Projekt 1: Skiltning med nedsat hastighed omkring de mindre landsbyer Baggrund: Der skal opsættes enten byskilte eller skilte med nedsat hastighed i alle landsbyerne i området, så beboerne kan føle sig mere trygge. Beskrivelse: I Oksenvad er det især på Øster Lindetvej, hvor trafikken kører meget hurtigt. Det ønskes generelt at få skiltet enten med nedsat hastighed eller opsat byskilte ved indkørsel i området omkring Oksenvad, se forslag på skiltning på kortudsnit. På Øster Lindetvej kunne hastighed evt. skiltes med 60 km/t mens resten af Oksenvad-landsbyen bør skiltes med 50 km/t Endvidere kunne man med fordel nedsætte hastigheden på Tovskovvej fra Genvej til Mølby til f.eks. 70 km/t Etablere skiltning med nedsat hastighed omkring Ørsted. Ved indkørsel i Ørsted bør der etableres byskilte, så højeste hastighed er angivet til 50 km/t Etablere skiltning med nedsat hastighed ved Lerte. Det kunne f.eks. være skilte med lavere hastighed omkring Lerte, f.eks km/t. Tilsvarende bør der skiltes med nedsat hastighed i og omkring Stursbøl, f.eks km/t. Arbejdsgruppe nedsat af Landsbyforeningen og frivillig arbejdskraft Haderslev Kommune og Politiet Haderslev Kommune og Politiet 30 Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt

31 Projekt 2: Chikaner Baggrund: Hastigheden gennem Mølby opfattes af beboerne som værende for høj. Dette er også bekræftet af de hastighedsmålinger, som Politiet har foretaget i byen. Beskrivelse: For at tydeliggøre at man befinder sig i et byområde, kan der etableres forskellige former for chikaner på vejen. Det kan være simple blomsterkummer af træ eller mere fast installerede chikaner, som får trafikken til at nedsætte hastigheden. Arbejdsgruppe nedsat af Landsbyforeningen og frivillig arbejdskraft Haderslev Kommune og Politiet Haderslev Kommune og Politiet Projekt 3: Vejtræer Baggrund: I den sydlige og nordlige ende af Mølby er der kun huse på den ene side af vejen. Det kan måske give nogle bilister den opfattelse, at de ikke befinder sig i et byområde. Beskrivelse: Der kan plantes træer i den sydlige og nordlige ende af Mølby i den side af vejen, hvor der ingen huse er. Det får vejen til at synes mindre åben og påvirker hastigheden. Arbejdsgruppe nedsat af Landsbyforeningen og frivillig arbejdskraft Haderslev Kommune og Politiet Haderslev Kommune og Politiet Projekt 4: Markering af vejkryds Baggrund: Endnu en måde at tydeliggøre at man befinder sig i et byområde. Beskrivelse: Man kan markere vejkrydsene i Mølby, f.eks. med en anden form for asfalt, med små forhøjninger eller med brosten. Arbejdsgruppe nedsat af Landsbyforeningen og frivillig arbejdskraft Haderslev Kommune og Politiet Haderslev Kommune og Politiet Projekt 5: Spørgeskemaundersøgelse om behov for offentlig trafik Baggrund: Der er stort set ingen busruter, der dækker aftenerne. Dermed kan man ikke bruge offentlig transport til f.eks. at komme til fritidsaktiviteter eller aftenskole i Vojens eller Haderslev. Man kan måske komme indtil til byen, men der er ingen busser der kører tilbage igen efter kl Beskrivelse: For bedre at forstå behovet for offentlig trafik for områdets beboere, bør der laves en undersøgelse af behovet for Udviklingsplan for Oksenvad og omegns landdistrikt 31

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Bosætning og erhverv Ultimo 2008: 432 indbyggere, der bor i 169 husstande

Bosætning og erhverv Ultimo 2008: 432 indbyggere, der bor i 169 husstande Indledning Ressourcebeskrivelse Oksenvad og Ørsted landdistrikter udgør sammen med Sommersted, som er vores lokalby, vingen på den flyvende ko, og en stor del af vores landdistrikter grænser op til Vejen

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt er en del af Haderslev kommune. Indhold udarbejdet af lokale grupper www.oksenvad.dk

Læs mere

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt er en del af Haderslev kommune. Indhold udarbejdet af lokale

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Referat - Generalforsamling 2011

Referat - Generalforsamling 2011 Referat - Generalforsamling 2011 Landsbyforening for Oksenvad og Omegn Dato: 24. februar 2011 Referent: Peter Horsbøll Møller Deltagere: ca. 28 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Referat - Generalforsamling 2010

Referat - Generalforsamling 2010 Referat - Generalforsamling 2010 Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn Dato: 25. februar 2010 Referent: Peter Horsbøll Møller Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Formandens beretning

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 2. august 2015 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby i

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 INDHOLD Stevning historie... 3 Hvad er Stevning kendt for idag... 4 Vision... 6 Elementer til virkeliggørelse af visionen... 7 Strategi... 9 Landsbylauget... 9 Kultur...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Aktivitetsområde i Mogenstrup

Aktivitetsområde i Mogenstrup Aktivitetsområde i Mogenstrup Projektbeskrivelse m/budget og finansieringsplan Projektansvarlige: Øster Sogns Beboerforening, Vuggestuen Søstjernen, Børnehaven Blæksprutten, Hjelm Hede Friskole. Oplysninger

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening Udviklingsplan for Krondal Krondal og Omegns Borgerforening December 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Borgerplan for Klejtrup

Borgerplan for Klejtrup Revideret november 2008 1 Foreningerne i Klejtrup afholdt et borgermøde den 3. november 2008 om udviklingen i lokalområdet jf.: Klejtrup borgerplan - Helhedsplan for Klejtrup by juni 2005, som opfølgning

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Udviklingsplan for Hover-Torsted

Udviklingsplan for Hover-Torsted Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014 Indholdsfortegnelse Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014... 1 Historie:... 3 - Hover, sognet ved åen... 3 - Torsted, sognet ved skoven... 3 Analyse:...

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Udviklingsplan for Gludsted Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Oktober 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan

Læs mere

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6.

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6. PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter 2. Målgrupper 3. Aktiviteterne 4. Struktur overordnet og praktisk 5. Åbningstider 6. Lokaler 7. Støtte/Opbakning 8. Tidsplan Hvor starter vi... 1. Nimtofte

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

ØSTER LINDET XXX - 11

ØSTER LINDET XXX - 11 XXX - 9 10 - XXX ØSTER LINDET XXX - 11 ØSTER LINDET Øster Lindet er beliggende i den sydligste del af Vejen Kommune, ved Kolding-Tønder-landevej. Landskabet er karakteriseret ved at være et storbølget

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

T V I S U d v i k l i n g s p l a n f o r. Tvis Borgerforening. Grøn Kile Bolig. Landskabsbælte 1,1 km.

T V I S U d v i k l i n g s p l a n f o r. Tvis Borgerforening.  Grøn Kile Bolig. Landskabsbælte 1,1 km. Tvis Borgerforening Holstebro Kommune LAG Holstebro U d v i k l i n g s p l a n f o r T V I S 2 0 3 0 Landskabsbælte 1,1 km Herningvej Fremtidig omfartsvej www.pulsen.dk 2 UDKAST TIL UDVIKLINGSPLAN FOR

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2.

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt GreenLand Projekt grønt landdistrikt Version 1.6 2. marts 2008 Udarbejdet af sogne- og borgerforeningerne i: Lyne, Foersum, Sdr.

Læs mere

d. 30-31. august Index Ansøgning Side 3 Indledning: Side 3 Invitation fra ART-EPI Side 4 Økonomi /budget Side 5 Opstarts møde / ide møde Side 6

d. 30-31. august Index Ansøgning Side 3 Indledning: Side 3 Invitation fra ART-EPI Side 4 Økonomi /budget Side 5 Opstarts møde / ide møde Side 6 Index Ansøgning Side 3 Indledning: Side 3 Invitation fra ART-EPI Side 4 Økonomi /budget Side 5 Opstarts møde / ide møde Side 6 Mail sendt fra Per med mulige aktiviteter Side 7 Foreløbigt program d. 30.

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre.

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009 Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Udarbejdet af: Sdr. Hygum Lokalråds bestyrelse November

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Kær Halvø. Lokal Udviklingsplan Handlinger. Historie og analyse Vision Strategi

Kær Halvø. Lokal Udviklingsplan Handlinger. Historie og analyse Vision Strategi Kær Halvø Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie og analyse Vision Strategi Handlinger Indledning... 3 Historie og analyse... 3 Vision... 5 Strategi... 5 Bosætning... 5 Natur... 5 Infrastruktur... 5 Erhverv...

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Brændstrup verdens navle. Lokalplan 2016

Brændstrup verdens navle. Lokalplan 2016 Brændstrup verdens navle Lokalplan 2016 Vi vil gerne byde velkommen og kort introducere i hvad vores lille landsby kan byde på. Brændstrup vil være et attraktivt sted for alle borgere i alle aldre og med

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015.

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Viborg Kommune Att.: Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg Klejtrup, den 28. juni 2015 Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Klejtrup Borgerforening fremsender hermed deres ansøgning til puljen

Læs mere

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen Udviklingsplan for Boest Projektgruppen Februar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Projektgruppen

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN DALSGAARDE

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN DALSGAARDE BORGERPLAN FOR LANDSBYEN DALSGAARDE Udarbejdet ultimo 2006 Udsigt fra Dalsgaarde mod Vindum Skov - det er rent natur. INDHOLDSFORTEGNELSE FOR BORGERPLANEN. 1. Side 1 med Billede af naturen ned over dalen

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere