KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 465 endelig 2004/0145 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et instrument for økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund (forelagt af Kommissionen)

2 BEGRUNDELSE Det Europæiske Råd har gentagne gange understreget, at det går stærkt ind for et genforenet Cyperns tiltrædelse. Hidtil er der ikke opnået nogen samlet løsning. Den samlede løsning på Cypern-problemet, som blev fremlagt af FN s generalsekretær Kofi Annan, blev godkendt af det tyrkisk-cypriotiske vælgerkorps ved de særskilte samtidige folkeafstemninger den 24. april Efter at resultatet af folkeafstemningerne forelå, afgav Rådet den 26. april 2004 følgende erklæring: Den tyrkisk-cypriotiske befolkning har klart tilkendegivet sit ønske om en fremtid i Den Europæiske Union. Rådet er fast besluttet på at bringe isoleringen af det tyrkisk-cypriotiske samfund til ophør og lette Cyperns genforening ved at støtte den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund. Rådet opfordrede Kommissionen til at fremsætte omfattende forslag i dette øjemed med særlig vægt på den økonomiske integration af øen og bedre kontakt mellem de to samfund og med EU. Rådet anbefalede, at de 259 mio. EUR, der allerede er øremærket til den nordlige del af Cypern i tilfælde af en løsning, nu anvendes til dette formål. Rådets opfordring imødekommes ved vedlagte forslag til Rådets forordning, ifølge hvilket der oprettes et instrument for økonomisk støtte, som skal anspore til forstærket økonomisk udvikling i det tyrkisk-cypriotiske samfund. Som følge af den politiske situation og med det formål at sikre, at den økonomiske støtte anvendes så effektivt og hurtigt som muligt, indeholder forslaget en bestemmelse om, at bistanden ydes direkte til modtagerne. Finansieringsoversigten til dette forslag til forordning vil omfatte et beløb på 6 mio. EUR i 2004, som navnlig skal afsættes til feasibility-undersøgelser med henblik på ydelse af økonomisk støtte i årene 2005 (114 mio. EUR) og 2006 (139 mio. EUR). En del af bistanden vil blive anvendt til finansiering af støtteudgifterne i tilknytning til gennemførelsen. Formålet med denne pakke er at lette Cyperns genforening ved at støtte den økonomiske og sociale udvikling med særlig vægt på den økonomiske integration af øen ved tilpasning til EU-retten og sikring af bedre kontakt mellem de to samfund og med EU. Ud over forsoning og tillidsskabende foranstaltninger vil den bl.a. omfatte fremme af den sociale og økonomiske udvikling, udbygning af infrastrukturen og mellemfolkelige kontakter. Størstedelen af aktiviteterne vil derfor ligne førtiltrædelsesaktiviteter. Som følge af det tyrkisk-cypriotiske samfunds isolation i de seneste år vil aktiviteterne i høj grad fokusere på bistand til tilpasning til EU-retten, navnlig hvad angår investeringer med henblik på efterlevelse af de europæiske normer, bl.a. på miljø- og transportområderne. 2

3 2004/0145 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et instrument for økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og ud fra følgende betragtninger: (1) Det Europæiske Råd har gentagne gange understreget, at det går stærkt ind for et genforenet Cyperns tiltrædelse. Hidtil er der ikke opnået nogen samlet løsning. (2) Den 26. april 2004 henstillede Rådet ud fra den betragtning, at det tyrkisk-cypriotiske samfund har tilkendegivet et klart ønske om en fremtid i Den Europæiske Union, at de midler, der er øremærket til den nordlige del af Cypern i tilfælde af en løsning, anvendes til at bringe isoleringen af det pågældende samfund til ophør og lette Cyperns genforening ved at støtte den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund med særlig vægt på den økonomiske integration af øen og bedre kontakt mellem de to samfund og med EU. (3) Efter Cyperns tiltrædelse suspenderes anvendelsen af EU-retten i henhold til artikel 1, stk. 1, i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten af 2003 i de egne af Republikken Cypern, som Republikken Cyperns regering ikke har nogen effektiv kontrol over (i det følgende benævnt egnene ). (4) I henhold til artikel 3, stk. 1, i protokol nr. 10 udelukker intet i denne protokol foranstaltninger til fremme af den økonomiske udvikling i egnene. (5) For at sikre, at den økonomiske støtte anvendes så effektivt og hurtigt som muligt, er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at bistanden kan ydes direkte til modtagerne. (6) I henhold til artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468 2 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, 2 EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EFT L 184 af , s

4 vedtages foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning efter den rådgivningsprocedure, der er fastsat i artikel 3 i nævnte afgørelse. (7) Som beskrevet ovenfor bidrager gennemførelsen af denne forordning til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål, men traktaten indeholder ingen anden hjemmel til vedtagelsen af denne forordning end artikel UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Overordnet mål og modtagere 1. Fællesskabet yder bistand til det tyrkisk-cypriotiske samfund med særlig vægt på økonomisk udvikling, den økonomiske integration af øen og bedre kontakt mellem de to samfund og med EU med henblik på at lette Cyperns genforening. 2. Bistanden ydes bl.a. til lokale myndigheder, andelsselskaber og repræsentanter for civilsamfundet, navnlig arbejdsmarkedets parters organisationer, organisationer for erhvervsstøtte, offentlige agenturer, offentlige forvaltninger, lokalsamfund eller traditionelle samfund, sammenslutninger, fonde, nonprofitorganisationer, ikkestatslige organisationer og fysiske og juridiske personer. Bistanden anvendes til støtte for bl.a.: Artikel 2 Mål gradvis tilpasning til og forberedelse til gennemførelse af EU-retten fremme af social og økonomisk udvikling inkl. omstrukturering, navnlig hvad angår udvikling af landdistrikter, udvikling af menneskelige ressourcer og regionaludvikling udbygning og omstrukturering af infrastruktur, navnlig på områderne energi og transport, miljø, telekommunikation og vandforsyning forsoning, tillidsskabende foranstaltninger og støtte til civilsamfundet tilnærmelse af det tyrkisk-cypriotiske samfund til Unionen, bl.a. ved hjælp af oplysning om Den Europæiske Unions politiske orden og retsorden, fremme af mellemfolkelige kontakter og stipendier til studier i andre medlemsstater end Cypern. Artikel 3 Forvaltning af bistanden 1. Kommissionen er ansvarlig for forvaltningen af bistanden. 4

5 2. Kommissionen bistås af det udvalg, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 3, og som består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant som formand. 3. Udvalget afgiver udtalelse om udkast til finansieringsafgørelser, hvis disse andrager mere end 5 mio. EUR. Kommissionen kan uden at indhente udtalelse fra udvalget godkende finansieringsafgørelser vedrørende støtteaktiviteter, der er omfattet af artikel 4, stk. 3, i denne forordning, og ændringer af finansieringsafgørelser, forudsat at disse er i overensstemmelse med programmets mål og ikke andrager mere end 15 % af det finansielle rammebeløb. 4. Hvis udvalget i henhold til stk. 3 ikke høres om finansieringsafgørelser, giver Kommission det meddelelse herom senest en uge efter, at afgørelsen er truffet. 5. Ved anvendelsen af denne forordning finder den rådgivningsprocedure, der er omhandlet i artikel 3 i afgørelse 1999/468/EF, anvendelse i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i samme afgørelse. Artikel 4 Former for bistand 1. Bistanden i henhold til denne forordning kan bl.a. anvendes til finansiering af indkøbskontrakter, gavebistand inkl. rentetilskud, lån på særlige vilkår, lånegarantier og finansiel bistand. 2. Bistanden kan finansieres fuldt ud via budgettet, når dette er berettiget og nødvendigt for at føre målene for denne forordning ud i livet. 3. Bistanden kan også anvendes til at dække navnlig udgifterne til støtteaktiviteter såsom indledende og sammenlignende undersøgelser, uddannelse, aktiviteter med tilknytning til forberedelse, vurdering, forvaltning, gennemførelse, overvågning, kontrol og evaluering af bistand, aktiviteter med tilknytning til oplysningsvirksomhed og sikring af synlighed samt udgifter til støttepersonale, husleje og udstyr. Artikel 5 Gennemførelse af bistand 1. Foranstaltningerne i henhold til denne forordning gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i anden del, afsnit IV, i Rådets forordning nr. 1605/ Alle individuelle retlige forpligtelser med tilknytning til bistanden i henhold til denne forordning indgås senest tre år efter datoen for den budgetmæssige forpligtelse. 2. Kommissionen kan inden for de grænser, der er fastsat i artikel 54 i forordning nr. 1605/2002, beslutte at overlade offentligretlige opgaver, navnlig gennemførelsesopgaver, til de organer, der er nævnt i artikel 54, stk. 2, i samme 3 4 EFT L 375 af , s. 11. EFT L 248 af , s. 1. 5

6 forordning. Udvælgelseskriterierne for de organer, der er nævnt i artikel 54, stk. 2, litra c), er følgende: internationalt anerkendt status overensstemmelse med internationalt anerkendte forvaltnings- og kontrolsystemer tilsyn foretaget af en myndighed i en medlemsstat eller af en international organisation/institution. 3. Foranstaltningerne i henhold til denne forordning kan gennemføres ved deling af forvaltningen i overensstemmelse med bestemmelserne i anden del, afsnit I og II, i Rådets forordning nr. 1605/2002. Artikel 6 Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser 1. Kommissionen påser, at Fællesskabets finansielle interesser i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltninger finansieret i henhold til denne forordning beskyttes ved anvendelse af forebyggende foranstaltninger mod bedrageri, korruption og alle andre ulovlige aktiviteter ved hjælp af effektive kontrolforanstaltninger og tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb samt, dersom der påvises uregelmæssigheder, effektive og afskrækkende sanktioner, der står i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden, i henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 5 og (Euratom, EF) nr. 2185/96 6 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/ For fællesskabsforanstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, forstås ved begrebet uregelmæssighed, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse eller af en kontraktlig forpligtelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, der skader eller kunne skade De Europæiske Fællesskabers almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af De Europæiske Fællesskaber, ved afholdelse af en uretmæssig udgift. 3. Alle aftaler med modtagerne skal udtrykkeligt indeholde en bestemmelse om, at Kommissionen og Revisionsretten har beføjelse til at foretage dokumentrevision og revision på stedet af alle kontrahenter og underkontrahenter, hvortil der er ydet fællesskabsmidler. I de pågældende aftaler skal Kommissionen også udtrykkeligt bemyndiges til at foretage kontrol og inspektion på stedet i henhold til de proceduremæssige bestemmelser i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2185/ I alle kontrakter i forbindelse med gennemførelsen af bistanden sikres Kommissionens og Revisionsrettens rettigheder i henhold til stk. 3 under og efter kontrakternes gennemførelse EFT L 312 af , s. 1. EFT L 292 af , s. 2. EFT L 136 af , s. 1. 6

7 Artikel 7 Deltagelse i udbud og kontrakter 1. Deltagelse i indkøbs- eller bistandskontrakter finansieret i henhold til denne forordning er åben for alle fysiske eller juridiske personer i Den Europæiske Unions medlemsstater, herunder personer, der er bosat eller etableret i egnene alle fysiske eller juridiske personer, der er statsborgere i en anden medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller lovligt etableret på dennes område alle fysiske eller juridiske personer, der er statsborgere i et land, der er kandidat til at tiltræde Den Europæiske Union, eller lovligt etableret på dettes område. 2. Deltagelse i indkøbs- eller bistandskontrakter finansieret i henhold til denne forordning er åben for alle fysiske eller juridiske personer, der er statsborgere i ethvert andet land end de i stk. 1 omhandlede eller lovligt etableret på dettes område, forudsat at der er sikret gensidig adgang til dets eksterne bistand. 3. Deltagelse i indkøbs- eller bistandskontrakter finansieret i henhold til denne forordning er åben for internationale organisationer. 4. Alle leverancer og materialer, der indkøbes i henhold til en kontrakt, som finansieres i henhold til denne forordning, skal have deres oprindelse i EU, egnene eller et berettiget land i henhold til stk. 1 og Kommissionen kan i behørigt begrundede tilfælde og på et individuelt grundlag tillade, at fysiske og juridiske personer fra andre lande deltager, eller at der anvendes leverancer og materialer med en anden oprindelse. Artikel 8 Rapportering Hvert år fremsender Kommissionen en rapport om gennemførelsen af Fællesskabets bistand i henhold til dette instrument til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal indeholde oplysninger om de foranstaltninger, der er finansieret i årets løb, og om overvågningsarbejdets resultater samt en vurdering af de resultater, der er opnået ved gennemførelsen af bistanden. Artikel 9 Foranstaltninger i tilfælde af en løsning I tilfælde af en samlet løsning på Cypern-problemet træffer Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen med enstemmighed beslutning om de fornødne tilpasninger af denne forordning. 7

8 Artikel 10 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ] På Rådets vegne Formand [ ] 8

9 Policy area(s): ENLARGEMENT LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT Activit(y/ies): Assistance to encourage economic development of the Turkish Cypriot community to facilitate reunification TITLE OF ACTION: Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community 1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot Community Expenditure on administrative management Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot Community 2. OVERALL FIGURES 2.1. Total allocation for action (Part B): 259 million for commitment 2.2. Period of application: for commitments 2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: (a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1) million (to three decimal places) Year 2004 n n n n n Total Commitments Payments (b) Technical and administrative assistance and support expenditure(see point 6.1.2) Commitments Payments Subtotal a+b Commitments Payments

10 (c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3) Commitments/ payments TOTAL a+b+c Commitments Payments Compatibility with financial programming and financial perspective [X] Proposal is compatible with existing financial programming. See Point 5.2 for details about the heading of the financial perspective. [ ] Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective. [ ] Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement Financial impact on revenue: [X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure) OR [ ] Proposal has financial impact the effect on revenue is as follows: (NB All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.) ( million to one decimal place) Budget line Revenue Prior to action [Year n- 1] [Year n] Situation following action [n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5] a) Revenue in absolute terms b) Change in revenue A (Please specify each budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.) 10

11 3. BUDGET CHARACTERISTICS Type of expenditure New EFTA contribution Contributions form applicant countries Heading in financial perspective Non-comp Diff YES NO NO No [7] 4. LEGAL BASIS Commission proposal of for a Council Regulation establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community (COM ) 5. DESCRIPTION AND GROUNDS 5.1. Need for Community intervention Objectives pursued Financial support aiming at facilitating the reunification of Cyprus by encouraging the social and economic development of the northern part with particular emphasis on the economic integration, on bringing closer the two communities, and on alignment with and preparation for the acquis communautaire Measures taken in connection with ex ante evaluation (a) (b) Not applicable. The lesson learned for the action envisaged is the one deriving from the accession aid delivered to the ten new Member States. In addition, all projects and all programmes will be ex-ante evaluated according to the established practice and in compliance with the criteria of sound financial management Measures taken following ex post evaluation Not applicable, although some feedback from the experience gathered from the pre-accession programmes will be used Action envisaged and budget intervention arrangements Appropriations will be committed from 2004 to The implementation of the assistance will take place over a period from 2004 through The financial assistance will focus on large infrastructure projects such as sewerage treatment, power plants, renovation and development of transport infrastructure projects including to develop links between the Cypriot communities, as well as social and economic development, such as SME support and reduction of the economic disparities. In the northern part, during the last 30 years, no major infrastructure investments have been undertaken. 11

12 As regards alignment with and preparation for the acquis, TAIEX will be the main implementing instrument. Part of the credits will be used for this purpose. Priority will be given in particular to the following objectives : the promotion of social and economic development, in particular concerning rural development, human resources development and regional development, the development and restructuring of infrastructure, in particular in the areas of energy, environment (including water supply), telecommunications and transport (including projects to develop links between the Cypriot communities), reconciliation and confidence building measures, including support to civil society, improved understanding of the European Union s political and legal order, promotion of youth exchange and scholarships, progressive alignment with the acquis communautaire and preparation for implementation of the acquis. The assistance to facilitate the reunification of Cyprus by encouraging the economic and social development of the Turkish Cypriot community will focus on : Investments in the field of infrastructure, transport and environment projects such as waste disposal, sewerage and improvement of the water supply, water quality and the distribution system. Rural development as well as measures concerning SME s will be a further major project for economic development. In the field of social policy, labour market policies, vocational training and treatment of illegal immigrant workers will be developed with the social partners. The projects will be identified as regards their objectives, costs, duration and sustainability via a series of feasibility studies. In the field of reconciliation and confidence building measures, bi-communal projects e.g. such as those included in the Nicosia Masterplan will be proposed. Non-governmental organisations could also benefit from the assistance with a view to supporting initiatives and common projects of the two communities. For the alignment with and preparation for the acquis communautaire, technical support measures will play an important role. The 259 million package was originally earmarked under headings 1, 2 and 3 but only in case of a political settlement in accordance with the table 1b of the revised financial perspective 8. However, in the absence of a settlement, no existing heading of the Financial Perspective precisely covers the intended expenditure directed towards areas of a member state where the government does not exercise effective control and where the application of the acquis is suspended. The package is now aiming at facilitating the reunification of Cyprus 8 Decision 2003/429/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May

13 by encouraging the economic development with particular emphasis on the economic integration of the island, and by improving contacts between the two communities and with the EU. Besides reconciliation and confidence building measures, and because of the isolation of this community these last years, the activities will have a strong focus on helping with Community acquis approximation, especially as regards investments to comply with European norms, inter alia, in the environmental and transport areas as described above. Therefore, most of the activities will be similar to pre-accession activities financed under Heading 7 which appears as the most suitable heading of the financial perspective to host this particular assistance Methods of implementation The overall responsibility for dealing with the issues concerning the Turkish-Cypriot community, including programming and coordination of the assistance will be entrusted to a core team in DG Enlargement in Brussels. The implementation of the aid will be organised through an aid delivery team at headquarters and on the ground in charge of project identification, tendering, contracting, implementation, monitoring, payments, evaluation, auditing and through a presence in the field through an office. The overall impact on resources will amount to 7 permanent officials and 28 external staff. The Commission is envisaging the possibility to use an agency, more precisely the European Agency for Reconstruction, as this Agency could be the most efficient way for implementing the part of the package related to large infrastructure projects. The pool of expertise readily available could be rapidly made operational on the ground. However, this option, together with other possibilities, needs to be further analyzed and the Commission will decide later. It needs to be noted that should the Commission propose to extend the geographical coverage of the Agency, the proposal would still be consistent with the conclusions of the evaluation recently published along with the proposal to limit its duration to end Since this package, like the CARDS Regulation, is programmed up to end-2006, the mandate of the Agency would still be consistent with the mandate under this Regulation. In terms of budgetary consequences, under the Agency option, the team of 25 external staff and 2 permanent officials in charge of the aid delivery would no longer be necessary. The budget of the agency will be adapted and amended to take into account the extension of its mandate. 6. FINANCIAL IMPACT 6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) (The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2. ) 13

14 Financial intervention Commitments (in million to three decimal places) Breakdown [Year n] [n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5 and subs. Years] Total Promotion of economic and social development Restructuring energy, transport and environment Rural development, agricultural measures and water supply Reconciliation and confidence building measures, including support to civil society Harmonisation with the acquis Information on EU, including scholarship and promotion of youth exchange Other - cost of implementation etc TOTAL Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations) [Year n] [n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5 and subs. years] Total 1) Technical and administrative assistance a) Technical assistance offices b) Other technical and administrative assistance: - intra muros: 3,000,000 3,000, ,000 - extra muros: of which for construction and maintenance of computerised management systems Subtotal 1 3,000,000 3,000,000 6,000,000 14

15 2) Support expenditure a) Studies 50, , , ,000 b) Meetings of experts 50, , , ,000 c) Information and publications 60, , , ,000 Subtotal 2 160, , ,000 1,550,000 TOTAL 160,000 3,640,000 3,750,000 7,550, Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period) 9 (Where there is more than one action, give sufficient detail of the specific measures to be taken for each one to allow the volume and costs of the outputs to be estimated.) Commitments (in million to three decimal places) Breakdown Type of outputs (projects, files ) Number of outputs (total for years 1 n) Average unit cost Total cost (total for years 1 n) =(2X3) Action 1 - Measure 1 - Measure 2 Action 2 - Measure 1 - Measure 2 - Measure 3 etc. TOTAL COST If necessary explain the method of calculation 9 For further information, see separate explanatory note. 15

16 7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 7.1. Impact on human resources Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources Number of permanent posts Number of temporary posts Total Description of tasks deriving from the action Officials or temporary staff A B C Other human resources Total If necessary, a fuller description of the tasks may be annexed. Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d allocation annuelle Overall financial impact of human resources Type of human resources Amount ( ) Method of calculation * Officials ( ) Temporary staff ( ) 756,000 2,250,000 7 * 108,000 /pers/year 28 * 80,357 /pers/year Other human resources (specify budget line) Total The amounts are total expenditure for twelve months. 3,006,000 The new administrative support item will be accompanied as from 2005 by the following budgetary comment: expenditure on temporary support staff (auxiliaries, detached national experts, staff from employment agencies) at headquarters limited to corresponding to an estimated 28 men/years. This estimate is based on a provisional annual unit cost per man-year, of which 75% is accounted for by remuneration for the staff concerned and 25% by the additional cost of training, meetings, missions, IT, telecommunications and eventual rent of premises on the ground. This new sub-ceiling for a limited number of staff at headquarters is proposed for accompanying the management of files at headquarters as the specific political situation of the areas of northern Cyprus does not allow for the opening of a delegation. It has, by definition, a transitory and temporary nature strictly linked to the direct management of the implementation of this new programme. 16

17 7.3. Other administrative expenditure deriving from the action Budget line (number and heading) Overall allocation (Title A7) A0701 Missions A07030 Meetings A07031 Compulsory committees 1 A07032 Non-compulsory committees 1 A07040 Conferences A0705 Studies and consultations Other expenditure (specify) Information systems (A-5001/A-4300) Other expenditure - Part A (specify) Amount 50,000 5,000 10,000 6,000 Method of calculation Total 71,000 The amounts are total expenditure for twelve months. 1 Specify the type of committee and the group to which it belongs. I. II. III. Annual total ( ) Duration of action Total cost of action (I x II) 3,077,000 2 years ( ) 6,154, FOLLOW-UP AND EVALUATION 8.1. Follow-up arrangements (Adequate follow-up information must be collected, from the start of each action, on the inputs, outputs and results of the intervention. In practice this means (i) identifying the indicators for inputs, outputs and results and (ii) putting in place methods for the collection of data). Indicateurs d output (mesure des activités déployées Le nombre et la diversité des infrastructures, des secteurs économiques, des administrations et des citoyens concernés par les projets Indicateurs d impact selon les objectifs poursuivis L impact sur l évolution du revenu per capita L impact sur les infrastructures et notamment leur modernisation et leur conformité avec les normes de l Union européenne La diminution des disparités économiques régionales L amélioration de la gestion des administrations L accès à de nouvelles technologies 17

18 Le transfert de savoir-faire L impact sur l agriculture L impact sur la création d emplois 8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation Les projets seront contrôlés et évalués périodiquement par les organes chargés de leur exécution, par les services de la Commission et par des experts indépendants. L achèvement de l action donnera lieu à un rapport d évaluation sur son contenu, le coûtbénéfice, le suivi à apporter et en particulier sur la réalisation des objectifs. 9. ANTI-FRAUD MEASURES Des contrôles seront effectués à tous niveaux de la mise en oeuvre des projets (appel d offres, sélection, élaboration des contrats, prestations des services, paiements) par les services de la Commission ainsi que par la Cour des Comptes. Les vérifications tiennent compte des obligations contractuelles, des principes de gestion financière saine et efficace. Des dispositions de contrôle (remise de rapports, concertation avec la Commission, etc. seront incluses dans tous les accords ou contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires des paiements. 18

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 27/2017.

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 27/2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2017 (OR. en) 13604/17 FIN 651 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. oktober 2017 til: Günther OETTINGER, medlem af EuropaKommissionen Märt KIVINE,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2004 KOM(2004) 582 endelig 2004/0203 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 98/71/EF om retlig beskyttelse

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0781 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0781 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0781 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.12.2004 KOM(2004) 781 endelig 2004/0272 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2005 KOM(2005) 347 endelig 2005/0144 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2256/2003/EF med

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 15 February 2012 6548/12 Interinstitutional File: 2005/0032 (COD) JUR 91 STATIS 13 COMPET 95 CODEC 386 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2006 FIU Alm.del Bilag 169, 2734 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2006 FIU Alm.del Bilag 169, 2734 - Økofin Bilag 4 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2006 FIU Alm.del Bilag 169, 2734 - Økofin Bilag 4 Offentligt 14. juni 2006 6.kt. Referat fra EU finans- og økonomiministermøde (ECOFIN) den 7. juni 2006 Afrapportering fra

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2014.1 Rapporteringsår

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen:

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen: Notifikation om tilladelse til forvaltning af alternative investe- ringsfonde fra et andet land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan- sielle område,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0435 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0435 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0435 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. september 2005 (04.10) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2005/0177 (ACC) 2005/0178 (AVC) 12283/05 ENER 134

Læs mere

Kapitalforvaltning: Gælder EU s udbudsregler? Finansforeningens Client Management Netværk 1. september 2015

Kapitalforvaltning: Gælder EU s udbudsregler? Finansforeningens Client Management Netværk 1. september 2015 Kapitalforvaltning: Gælder EU s udbudsregler? Finansforeningens Client Management Netværk 1. september 2015 De gode spørgsmål: Hvorfor? Hvem? Hvad? Hvornår? Hvordan? Hvor meget? Hvilke? Hvor længe? Hvor?

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-24 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Are prenatal maternal stress associated

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning Grøn Generation Fællesmøde for koordinatorer og Inspirationsgruppe 12. oktober 2016 Sune Kirkegaard Rotne Miljøstyrelsen FN s 17 verdensmål

Læs mere

PROMIS a short introduction. Morten Kvistgaard, international consultant

PROMIS a short introduction. Morten Kvistgaard, international consultant PROMIS a short introduction Morten Kvistgaard, international consultant mkv@evaluators.eu PROMIS P = PROJECT R = RESULT O = ORIENTED M = MANAGEMENT I = INFORMATION S = SYSTEM WHAT IS PROMIS? An effective

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012. Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network

ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012. Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012 Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network SEAP workshop i Skanderborg, 23-24 nov 2011 Hvad er Borgmesteraftalen (Covenant

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. no 2014-19 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere