Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park"

Transkript

1 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 24. MAJ 2011 KL. 19:30 1. VALG AF DIRIGENT, SEKRÆTÆR OG STEMMETÆLLERE 2. BESTYRELSENS BERETNING 3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR FORENINGSÅRET INDKOMNE FORSLAG 5. BUDGET HERUNDER FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 6. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER 7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT 8. EVENTUELT Indholdsfortegnelse: Bestyrelsens beretning side 2 Forslag fra bestyrelse og medlemmer side 10 Om fuldmagter, med formular side 14 Foreningens regnskab med budgetforslag for side 15 Side 1 af 14

2 BESTYRELSENS BERETNING FORENINGSÅRET Indledning Foreningsåret har været præget af en lang, kold og mørk vinter med megen sne. Årsagen til den lange, kolde og mørke vinter med megen sne vil bestyrelsen ikke prøve at forklare. Men vi har været glade for, at vores vinterberedskab har fungeret tilfredsstillende under de givne betingelser, nemlig at vi bliver betjent, når vores leverandør har opfyldt sin aftale med kommunen dvs. først de kommunale kontraktlige forpligtelser, så de private herunder Røde Vejrmølle Park. Der er ikke kommet løsning på matrikelgrænserne mellem foreningens arealer og de kommunale stier gennem vores område. Stierne ligger stadig på arealer, der tilhører foreningen. Hvad stamvejene angår, har bestyrelsen genfundet et brev, hvor kommunen anerkender sit ansvar for vedligeholdelse af vore stamveje. Nu mangler forhåbentlig kun et svar fra kommunen, hvor det igen accepteres. Det var også året hvor vi modtog et lykønskningsbrev fra Agendacentret, fordi vores vandforbrug i 2009 på 85 liter per person lå pænt under kommunens gennemsnitlige målsætning for 2012 på 100 liter per person. Så må vi se, om det holder frem til Bredbåndsnettet Det er bestyrelsens opfattelse, at vi har en meget høj stabilitet i driften af både TV, internet og telefoni. Vi mener ligeledes, at vi har en økonomisk attraktiv ordning, så alt i alt er bestyrelsen tilfreds med ComX ydelser. Bestyrelsen forsøgte at få indarbejdet dækning af hardware, som en del af servicekontrakten, men det viste sig efter bestyrelsens opfattelse at blive ganske bekosteligt for medlemmerne. Bestyrelsen har derfor valgt, at foreningen skal være selvforsikrende via foreningens hensættelser til større udgifter. Skulle store udgifter til hardwarenedbrud optræde et år, vil bestyrelsen søge dækning gennem det følgende års budgetforslag. Side 2 af 14

3 2.1 Krydsfelthuset I vinter gik alarmen hos ComX for en for høj temperatur ved udstyret i krydsfelthuset (højere end 50 o C). Det viste sig, at det var airconditioneringen, der var frosset indendørs. Ved hurtig udrykning fra vores servicefirma blev problemet klaret, og der var igen køling til rummet. Tænk at det skulle være et problem i januar måned. Desværre har det været nødvendigt at bestille et nyt anlæg, der afventer levering fra fabrikken. Det ny anlæg skulle være et af de mindst støjende på markedet. Krydsfelthuset er også blevet vedligeholdt både bygningsmæssig og med træbeskyttelse. Der er ligeledes opsat espalier til med tiden både at skjule og beskytte huset. 3 Fællesarealer Anlægsgartner A. Walther Jensen (AWJ) varetager den almindelige pasning af vores fællesarealer på en 2-årskontrakt. Kontrakten skal først fornys til april Bestyrelsen er meget tilfreds med AWJs arbejde, og for det samarbejde vi har vedrørende de årlige fældninger, nyplantninger og fliserenovering. Glostrup Maskinservice varetager snerydning og saltning af P-pladser på en sæsonkontrakt. Det har været en stor opgave i den forgangne vinter, der har været hårdere og længere end de sidste mange år, men opgaven blev heldigvis næsten holdt indenfor budgettet. Vi har desuden et ungt menneske til at rydde særlige gennemgangsstykker af stisystemet, som medlemmerne ikke selv er forpligtigede til at skulle rydde. 3.1 De grønne områder og stier AWJs kontrakt omfatter det rutinemæssig vedligehold af vores grønne arealer dvs. græsslåning, pasning af foreningens beplantninger og fejning af P- pladser. Herudover indhenter bestyrelsen sidst i oktober tilbud hos AWJ på større arbejder som beskæringer, fældninger og nyplantninger af træer/buske samt udskiftning af dårlige fliser på vores stiarealer. Det arbejde, der gives tilbud på, kommer primært fra de ønsker og behov om fældning og vedligehold, der er modtaget fra medlemmerne, men bestyrelsen vurderer dog også ved en egen gennemgang, om der er risiko for at fx rødder fra træer beskadiger kloakker, asfalt eller flisearealer. Det besluttede arbejde bringes normalt i Røde Vejrmølle i novemberudgaven. Side 3 af 14

4 Rammerne for dette arbejde afpasses efter det vedtagne budget, de retningslinjer bestyrelsen har fået udarbejdet af kommunens Agendacenter og bestyrelsens vurdering af evt. risiko for skade. Årets fældninger havde ikke et særligt fokus så det er medlemmernes egne ønsker, der har ligget til grund for årets fældninger. Der er plantet enkelte nye træer, som erstatning for de fældede oprindelige japanske kirsebærtræer. Det er bestyrelsens opfattelse, at vore fællesarealer skal inkludere træbevoksning, men med træer i en højde der ikke generer de omkringboende. Vi har så oplevet at stormen i marts væltede et akacietræ. Det må vel tolkes således, at træet ikke havde det så godt, når en så lille storm kunne vælte det. 3.2 Lunden Den sidste fase 3 af renovering i Lunden skulle have været udført sidst på året 2011, men måtte udsættes på grund af pludselig ankomst af frk. Vinter og hr. Frost. Desværre har det først været muligt at få startet afslutningen af fase 3 i starten af maj Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af maj. Det kommer til at markere afslutning af fem årsplanen for Lundens renovering. Bestyrelsen er meget tilfreds med det arbejde, der er udført af Fantasileg APS. Det er også vores indtryk, at I som medlemmer har taget godt imod den ny Lunden, så til lykke til foreningen med denne ny attraktive lege- og opholdsplads. Fantasileg varetager vedligeholdelse baseret på en kontrakt, der dækker Lundens nye legeredskaber plus det nye på nærlegepladserne, således at vi sikrer, at de ikke forgår. 3.3 Nærlegepladser Foreningens sandkassedag, hvor sandet i sandkasser på nærlegepladser udskiftes, og I som medlemmer opfordres til at hjælpe til med vedligeholdelse af nærområdet og nærlegepladser var meldt ud til d. 30. april, som faldt sammen med kommunens grønne dag. Det er en god tradition, hvor vi kommer ud af husene efter vinteren og møder naboerne, mens vi får ryddet op efter vinteren og får malet borde/bænke og andet nødvendigt. Det er de frivillige kontaktpersoner for nærlegepladserne, der indkalder til denne sandkassedag. I april bliver AWJ desuden bedt om at levere sand til vore sandkasser. Side 4 af 14

5 3.4 Snerydning Bestyrelsen har igen i år indgået aftale med Glostrup Maskinservice som dækker saltning og snerydning af vores P-pladser. På trods af den lange hvide og kolde vinter har egentlig snerydning kun været nødvendig et begrænset antal gange. De lange perioder med temperaturer under frysepunktet har nødvendiggjort en præventiv saltning for at hindre glatte asfaltflader på vores p-pladser. Saltningerne har imidlertid heller ikke været så overvældende som bestyrelsen frygtede under vinteren. Kriteriet for, hvornår der saltes, er det samme, som kommunen anvender for de kommunale veje. Bestyrelsen mener fortsat, at udgiften til saltningen er givet godt ud og fortsætter samme praksis i årene fremover. 3.5 Foreningens skiltning Bestyrelsen er i gang med bestilling af de manglende skilte til område- og nummervisning i vores bebyggelse. 3.6 Stamvejene Kommunen har foretaget en lapning af huller i asfalten på Præstehusene stamvej, desværre blev det kun til reparation af ca. halvdelen af vejens huller. Der er heller ikke gjort noget endeligt for at undgå den enorme vandpyt der samler sig ved den første fartdæmpning på Præstehusene, men det kommer måske sammen med reparation af de sidste huller i asfalten. Usikkerheden om overdragelse af stamvejene til kommunen er fortsat ikke afklaret. Bestyrelsen har rykket for svar, men intet hørt i denne sag, som derfor må antages fortsat at være under behandling i forvaltningen. Det forholder sig på samme måde med forholdene omkring Tværstien, Snebærstien og de dele af Roholmparken, der er matrikuleret til foreningen, men er kommunale stier og asfalteret af kommunen. 3.7 Hæk og beplantning mod fortov og vej I august gjorde kommunen generelt grundejerforeninger opmærksomme på vore pligter til at beskære hæk og anden beplantning mod fortove og veje. Langs en ejendom, som grænser op til vej, fortov eller sti, har grundejeren pligt til at klippe hæk og afskære grene på træer og buske, så den frie passage sikres. Den samlede beplantning skal være klippet langs med skellet. Over fortov og sti skal der være en frihøjde på mindst 2,5 m og over kørebane på mindst 4,5 m. Grundejeren har også pligt til at renholde fortovet for bl.a. affald, ukrudt og nedfaldent løv. Side 5 af 14

6 Bestyrelsen har desværre endnu ikke kunnet få defineret hvordan foreningen/medlemmerne er forpligtet i forhold til fx fortove på stamvejene, der er overtaget af kommunen. Bestyrelsen mener dog også, at vi har det samme problem mange steder på vore indre adgangsstier og måske især på de stier, der ikke direkte anvendes som adgang til vore huse. Vore indre fortove skal have fri adgang svarende mindst til bredden af flisefortovet, hvilket kniber mange steder. 3.8 Kloakkerne Bestyrelsen havde planlagt renovering af flere rendestensbrønde, men igen i år har der ikke været meldinger til bestyrelsen om problemer med disse rendestensbrønde i forbindelse med vinterens tøvejrsperiode. Bestyrelsen vil i det kommende foreningsår bestille slamsugning af samtlige regnvandsbrønde, så her må det afgøres, hvilke brønde der ikke fungerer. Arbejdet foreløbig udskudt til næste foreningsår, og de tilhørende budgetbeløb overføres tilsvarende. 3.9 Revner i asfalten Bestyrelsen har igen bestilt tætning af revner i asfalten. Vores kontakt hos Skanska melder, at revnerne dels skyldes bevægelser i jordlag under asfalten og dels de to seneste frostvintre. Forseglingen følger Skanskas anbefaling, men bestyrelsen vil vurdere forseglingen i forhold til den forsegling, der er foretaget på fx Stensmosevej, der umiddelbart virker mere langtidsholdbar, men som om sommeren kan blive for blød, så den fx hænger fast i fodtøj. 4 Lokalplan Bestyrelsen har som led i tilpasning af energiprojektet til lokalplanen stillet en lang række forslag til ændring af lokalplan Forslagene havde til hensigt at lempe på nogle af de meget rigide bestemmelser i lokalplanen herunder at åbne for mulighed for at kunne anvende moderne plader ved fornyelse af brystningsplader til en kommerciel vejledende pris. Lokalplanen levner i dag kun mulighed for at anvende den grønne standardfarve, der med årene falmer mod en hvidlig farve, hvorfor bestyrelsen ønske at få tilladt farven hvid på brystningspladerne Desværre har forvaltningen ikke levet op til de aftaler om ændringer i lokalplanen, men alene anbefalet en snæver dispensation tilpasset energiprojektet, se afsnit 4.1. Side 6 af 14

7 4.1 Energiprojektet Der er ikke sket meget på denne front siden juni 2009, selvom det selvfølgelig har bestyrelsens bevågenhed set i forhold til den vedligeholdelse, vi ser der sker og gerne skal ske i foreningen. Et samlet foreningsprojekt med etablering af en højisoleret ny tagkonstruktion med beskyttende udhæng kunne som eksempel være interessant. Med en udskiftningsperiode med ca. 20 års mellemrum for tagpaptage kunne der være mange, der havde tænkt på dette i disse år. Energiprojektet har været omtalt i Albertslund Posten som et positivt eksempel på, at også ejerforeninger indgår i projektet. I de år energiprojektet har været aktuelt, er der sket en langsom indsnævring af dem, der gerne ville deltage. Oprindeligt var ønsket en hel række i vores bebyggelse, men det var ikke muligt. Det er nu sådan at et enkelt medlem har holdt ud, og gerne vil deltage med egenfinansiering, men selvfølgelig også får det tilskud der kommer udefra dels fra kommunen dels fra EU. Desværre har kommunen ikke fejet for egen dør, sådan som man har ladet projektet udvikle sig. Det betyder, at der nu er en konflikt mellem det bestyrelsen og det enkelte medlem gerne vil have og det, som kommunen mener, kan gennemføres i forhold til lokalplan 18.5 for vor bebyggelse. Projektet har fra start været udformet med et ca. 90 cm udhæng både på gård- og haveside. Et udhæng der efter bestyrelsens mening vil give vores huse en god beskyttelse mod både regn og sol og give en god beskyttelse mod den plagsomme sorte algedannelse på især gårdsidens 1. sals facade. Kommunens planafdeling mener nu på falderebet, hvor energiprojektet skal gennemføres, i virkeligheden ikke at kunne give den fornødne dispensation fra den eksisterende lokalplan. Bestyrelsen har holdt møder med forvaltningen, hvor vi har diskuteret projektet og meget tydeligt givet udtryk for, at vi ønsker det store tagudhæng. Vi har som led i det lokalplanarbejde, der skulle udføres i kommunen, givet vore ønsker til ændringer i den eksisterende lokalplan. Ønsker der efter aftale rakte langt videre end det nødvendige for energiprojektet bl.a. ændringer, der ville tillade en fornuftig modernisering af vore brystningsplader med en kommerciel betalbar hvid farve, som supplement til den åbenbart meget svære grønne farve angivet i lokalplanen. Også ønsker der ville lempe nogle af de meget rigide regler, der er nedfældet i den eksisterende lokalplan. Tagudhænget er ikke den eneste knast i kommunens problemer med det projekt, de selv har været tovholder for. Der indgår også en lysprisme på taget der øger højden af vore huse i forhold til det, der er angivet i lokalplanen. Herudover er der det forhold, at alle enderækkehuse der vil følge energiprojektet vil kræve, at de kan inddrage ca. 30 cm af vores fællesareal til den isolerede gavlvæg. Side 7 af 14

8 Alt i alt mange emner kommunen burde have taget hånd om parallelt med energiprojektet udformning og endelige beslutning. Status er nu, at kommunen har sendt en dispensation til lokalplanen til høring blandt de nærmeste medlemmer og bestyrelsen, hvor tagkonstruktionen er uden et nævneværdigt udhæng og med det omtalte lysprisme, der overskrider den i dag tilladte højde på vores bebyggelse. Bestyrelsen har meddelt forvaltningen, at vi vælger at acceptere dispensationen, men kræver at der straks efter energiprojektets afslutning igangsættes et arbejde med ændring af vores lokalplan, der som mål skal have det oprindeligt projekterede store tagudhæng og de ønsker til andre ændringer bestyrelsen har fremsendt til forvaltningen. Når vi i bestyrelsen har valgt at acceptere den udformede dispensation for energiprojektet er det for at give jer medlemmer en mulighed for at se et virkeligt godt bud på en energirigtig opgradering af vores huse. På foreningsniveau må vi så debattere og beslutte om vi ønsker pilotprojektets tagudformning eller udformningen projekteret af energiprojektet. 4.2 Matrikelgrænser ved Stensmosevej Som led i en verserende retssag er kommunen blevet opmærksomme på, at skel og hegn ikke følger hinanden for medlemmer med have ud mod Stensmosevej. Det er ikke klart, om det gælder alle, men det er efter bestyrelsens vurdering højst sandsynligt. Opmålinger foretaget i forbindelse med en verserende sag har vist, at hækkene står ca. 1,5 m de på kommunens areal. Det må antages, at det er noget der er sket i forbindelse med færdiggørelsen af disse rækker mod Stensmosevej tilbage i 1970 erne. Kommunen skal have en jurist til at se sagen igennem og vil selvfølgelig så vende tilbage til bestyrelsen før kommunen foretager os ydereligere. Bestyrelsen vil på den anden side forfølge sagen til bedst mulig støtte for medlemmerne, der er berørt af dette. 4.3 Rørmasten i Roholmparken Denne mast fik sin dispensation fra kommunen og er nu opsat. Hvordan den opleves er nok meget forskellig i forhold til, hvor man bor, men fra formandens vindue forsvinder den fuldstændig, når der er kommet løv på træerne i parken. Side 8 af 14

9 5 Fester Der var vist et forsigtigt tilløb til at genoptage julefesten men det blev kun til et tilløb. Bestyrelsen vil fortsat lægge op til nytænkning blandt foreningens medlemmer for eventuel start af en ny juletradition, der passer familierne bedre. De tre andre traditionelle arrangementer har været afholdt. Sommerfest i Lunden er arrangeret af Motionisterne. Bestyrelsen medvirker ved at dække evt. underskud, betale en del af underholdningen og søge om spiritusbevilling hos politiet. Skt. Hans bålet blev brændt af på bålpladsen i Lunden. Fastelavnssøndag slog vi katten af tønden i Lunden. Der var trætønder til store børn, kvinder og mænd og paptønder til de små børn. Vejret var godt og fremmødet stort og underlaget vinterligt, så vi kom af med kakao og boller. Bestyrelsen vil gerne rette en tak til de frivillige, der har lagt tid og arbejde i at få disse arrangementer sat i søen, til glæde for medlemmerne. 6 Information og kontakt Bestyrelsens kontaktpunkter som adresse, telefon, mail og ansvarsområde fremgår af medlemsbladet og på hjemmesiden. Medlemsbladet Røde Vejrmølle udkommer hver måned undtagen juli, dvs. i alt 11 gange. Der er åbent redaktionsmøde den første mandag i hver måned hvor bladet udkommer. Bladet udsendes/husstandsomdeles den efterfølgende weekend. Bestyrelsen siger tak til redaktøren for det værdifulde arbejde med at redigere bladet og sørge for det bliver trykt. Vores hjemmeside bliver brugt af bestyrelsen til orientering af medlemmerne. Hjemmesiden indeholder alle relevante informationer om foreningen i form af vedtægter, deklaration, seneste udgave af bestyrelsens beretning med regnskab og et udvalg af tegninger. Endvidere er der en selvstændig fane for ComX og bredbånd samt Legepladser. Medlemsbladet er også tilgængeligt på hjemmesiden. Hjemmesiden besøges i gennemsnit af 23 besøgende (visits) per dag. Hjemmesiden har et diskussionsforum med fri adgang for beboerne i Røde Vejrmølle Parkens grundejerforening. Det er ikke bestyrelsens forum, men brugernes og det kan ikke forventes, at bestyrelsen læser og besvarer indlæg i dette forum. Prøv at kigge på dette forum, der efterhånden indeholder en meget stor samling gode råd, tips og erfaringer. Side 9 af 14

10 7 FORSLAG FRA BESTYRELSEN Der opkræves som tidligere år en henlæggelse på kr. 700,- Bestyrelsen stiller følgende forslag til beslutning. 1. Henlæggelse til store investeringer pr. husstand for foreningsåret Henlæggelsen kan anvendes til fremtidig større investeringer og/eller uforudsete udgifter. Motivering: Bestyrelsen stiller dette beslutningsforslag i forlængelse af diskussionen fra sidste års generalforsamling. Henlæggelsen vil øge vores soliditet og dermed sikkerheden for, at vi ikke pludselig står i en situation, hvor vi skal ud og låne penge for at dække større tiltrængte investeringer. Der er udarbejdet en hensættelsesplan for anvendelse af henlæggelserne. Bestyrelsen har udarbejdet en plan for mulige større investeringer som vises nedenfor. Denne er selvstændigt til diskussion på generalforsamlingen. Emne Antaget sam- let omkost. Hensættelse pr. år Forventet udførelse Fliser Genrenovering af Lun- den Selvforsikring af hard- ware Asfalt på foreningens P- pladser Belysning på P- pladser Information fra DONG udestår Side 10 af 14

11 2. Renovering af garagen i Lunden Den eksisterende garage i Lunden fjernes og erstattes af containermoduler, der kan dække det behov for samlingsplads for foreningens medlemmer og med nødvendig lagerplads til foreningens materialer. Udgifter til nedrivning, bortkørsel og de to nødvendige containermoduler er anslået til kr og tages fra de henlagte midler. Motivering: Garagen ikke nogen pryd for omgivelserne og trænger til generel istandsættelse. Bestyrelsen foreslår at rive garagen ned og opstille containere/moduler op til erstatning for den eksisterende garagebygning. De nye moduler vil blive med indlagt vand, toilet og lette køkkenfaciliteter. 3. Udtalelse om energiprojektet Kommunen har imod bestyrelsens ønske afvist, at vores huse kan få et stort tagudhæng ifm. energirenovering. Afvisningen begrundes ikke, men der henvises til lokalplanens 12.3 som siger at "Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser." Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager følgende udtalelse, som skal adresseres til kommunen: Det store tagudhæng betragtes af RVP's beboere som "mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser" på linje med dispensationen for, at gavlpartiet isoleres udefra og dermed kommer udover skel på fællesarealet samt at solprismets overkant ligger 95 cm. højere end de tilladte 7 meter. Det store tagudhæng har en række fordele, når husene renoveres og bestyrelsen mener derfor, at energirenoverede huse fremover alene skal udføres med det store tagudhæng af følgende grunde: Det giver bebyggelsen et mere moderne præg - og dermed et meget større incitament for energirenoveringen Tagenergirenoveringen er den mest rentable del af hele energirenoverings-projektet og kan passende gøres senest når tagpap alligevel trænger til udskiftning (dvs. alle huse vil få dette inden for en overskuelig årrække). Side 11 af 14

12 Det giver en effektiv solafskærmning af 1. sals vinduer (forhindrer overophedning af bygningen i sommerhalvåret, som er et stort problem i dag) Det giver bedre vedligehold af 1. sals vinduers sternbræt og brystningsplader, idet der skærmes for regn og sol. Det forhindrer algedannelse på murfladerne: Dette er et stort problem i dag som får bebyggelsen til flere steder at se meget forfalden ud. Tegninger af forslaget til energirenoverede huse hhv. med og ude stort tagudhæng kan ses på vores hjemmeside under fanen 'Generalforsamling'. Side 12 af 14

13 FORSLAG FRA MEDLEMMERNE 4. Interne revision Vedtægterne revideres, så revisionsarbejdet for den kritiske revisor tydeligt fremgår. Således foreslås følgende ordlyd tilføjet 19: Den kritiske revisor udfører revisionsarbejder efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, herunder mindst én årlig gennemgang af foreningens regnskab, der føres af kassereren, hvor den kritiske revisor forsikrer sig om at de i regnskabet førte aktiver er til stede, hvorefter han indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen. den kritiske revisor kan når som helst foretage kasseeftersyn og bør foretage et sådan uanmeldt mindst én gang årligt. Begrundelse: Der er generelt store forskelle, men også overlap, i det revisionsarbejde der udføres af eksterne revisorer og interne/kritiske revisorer. Eksterne revisorer udfører de revisionshandlinger de vurderer nødvendigt for at kunne konkludere på Årsrapporten, i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder. Rollen for interne/kritiske revisorer er derimod normal specificeret jf. foreningsvedtægter og lignende, og vil typisk ske med afsæt i de interne kontroller. Jf. 19 i vedtægterne for RVP er rollen som kritisk revisor blot nævnt, uden nærmere omtale eller afgrænsning af det revisionsarbejde der ønskes udført. Forslagsstiller: Kim Nielsen, H112 (kritisk revisor) Side 13 af 14

14 Om Fuldmagter I følge vedtægternes 8 har kun medlemmer og deres husstand adgang til generalforsamlingen. Der kan afgives to stemmer pr parcel, og der kan gives møde ved skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert tilstedeværende medlem (= parcel) kun medbringe en fuldmagt (to stemmer). En fuldmagt skal være generel og gælde alle afstemninger og valg påp generalforsamlingen. det vil sige, man ikke få fuldmagt til at stemme for eller imod et enkelt punkt på dagsordnen. For at undgå enhver misforståelse om fuldmagters rette udformning er nedenfor vist et eksempel på en korrekt fuldmagt, som vi beder de fuldmagtsudstedende benytte, så enhver senere diskussion om gyldighed undgås FULDMAGT Undertegnede ejer af ejendommen Degnehusene Humlehusene Præstehusene giver hermed fuldmagt til: Degnehusene Humlehusene Præstehusene Navn ved grundejerforeningens ordinære generalforsamling tirsdag d. 24. maj 2011 Navn Underskrift Side 14 af 14

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 24. Maj 2007 ORDINÆR GENERALFORSAMLING TEGLMOSESKOLENS FESTSAL GL. LANDEVEJ 25 eller indgang gennem Roholmskolen DAGSORDEN: ONSDAG D. 30. MAJ 2007

Læs mere

Indledning. Fællesarealer. Asfaltering af parkeringspladser

Indledning. Fællesarealer. Asfaltering af parkeringspladser Indledning I det forløbne foreningsår blev asfaltbelægningen på alle parkeringspladserne fornyet. Det var et større arbejde, som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt blev påvirket af, men som vi

Læs mere

Indledning. Fællesarealer. Snerydning

Indledning. Fællesarealer. Snerydning Indledning Sidste års generalforsamling godkendte en ændring af foreningens vedtægter, som giver bestyrelsen bemyndigelse til at optage lån til etablering af et bredbåndsnet i bebyggelsen. Der var imidlertid

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Referat fra 37. ordinære generalforsamling, tirsdag d. 30. maj 2006, kl. 19.30 på Teglmoseskolen. Dagsorden efter vedtægterne: 1.Valg af dirigent, sekretær og stemmeoptællere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Dagsorden til generalforsamling Torsdag den 5. marts 2015 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen Hørsholm, den 12. Februar 2015 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere